SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH"

Transkript

1 SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH I.

2 Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná." (Jn 16, 23b. 24b)

3 SPOLOČNE MODLITBY VERIACICH PRVÝ ZVÄZOK ADVENTNÉ OBDOBIE A VIANOČNÉ OBDOBIE, PÔSTNE OBDOBIE A VEĽKONOČNÉ OBDOBIE 2009 VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA

4 SPO L O Č N É M O D L IT B Y V E R IA C IC H I. NIHIL OBSTAT Mons. Vendelinus Pleva, Censor IMPRIMATUR <Mons. Robertus Bezák, Archiepiscopus Tyrnaviensis Tyrnaviae, die 15 Octobris 2009, n. 2366/09 Konferencia biskupov Slovenska 2009 ISBN

5 Ú V O D Spoločne prednášajme prosby Pánovi Povzbudzujúce slová Ježiša Krista Proste a dostanete" (Mŕ 7, 7; Lk 11, 9) privádzajú človeka v dôvere pred Božiu tvár. Toto Kristovo prisľúbenie je zárukou splnenia prednesenej prosby. Životná prax však ukazuje, že nie každá predložená prosba je vypočutá. Svätý apoštol Jakub nás vo svojom liste povzbudzuje, aby sme prosili o dobré a prospešné veci pre našu spásu (porov. Jak 4, 3), lebo iba vtedy budú naše prosby vypočuté. Kresťania od najstarších čias prednášali svoje prosby v liturgii Eucharistie. Aj Druhý vatikánsky koncil zdôraznil dôležitosť spoločnej modlitby veriacich vo svätej omši. Preto Slovenská liturgická komisia pripravila v rozmedzí rokov 1968 až 1988 až tri vydania Spoločných modlitieb veriacich. No súčasná doba si vyžaduje aktualizáciu a rozšírenie týchto prosieb veriacich, aby účinne zodpovedali Božiemu slovu a životným okolnostiam Božieho ľudu. Tento cieľ spĺňa nová kniha Spoločných modlitieb veriacich, ktorú pripravila Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska. Na každý deň je pripravený samostatný formulár modlitieb veriacich podľa jednotlivých liturgických období a slávení. Pri slávení Eucharistie Boh zhromažďuje Cirkev ako spoločenstvo, preto v modlitbách veriacich na prvom mieste zaznievajú prosby za všeobecné dobro Cirkvi na čele so Svätým Otcom a biskupmi, ale aj za dobro celého ľudstva i miestneho spoločenstva. Každá prosba má byť prednesená zreteľne a dôstojne. Preto je nevyhnutné, aby duchovní pastieri odborne aj duchovne formovali tých, ktorí prosby v mene Božieho ľudu prednášajú. Obsah prosieb, aj dobrá príprava napomáhajú to, aby všetci zídení v Božom chráme pocítili silu spoločnej modlitby. Takáto modlitba predpokladá jednotu srdca a slova. Preto spoločne prednášajme prosby Pánovi ako jedinečnú modlitbu Cirkvi, do ktorej vkladáme svoje srdce. í* Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska

6

7 T E O L O G IC K O -P A S T O R Á L N Y Ú V O D Vzácnou perlou, ktorú Druhý vatikánsky koncil znovu objavil a vložil do rímskej liturgie ako významnú a riadnu časť omše, sú Spoločné modlitby veriacich (Oratío universalis seu oratio fidelium). Keď zhromaždená Cirkev koná túto spoločnú modlitbu, vyjadruje tým svoju pevnú vieru v spoločenstve svätých a vo svoje univerzálne poslanie. Cirkev tu vystupuje ako veľká prosebníčka a orodovníčka za všetok ľud. Svätý Boží ľud vykonáva svoje kráľovské kňazstvo nielen tým, že má účasť na slávení omše, ale význačným spôsobom aj tým, že koná túto spoločnú modlitbu. Spoločné modlitby majú miesto nielen vo svätej omši, ale aj pri iných liturgických zhromaždeniach. Vo svätej omši majú spoločné modlitby zvláštny význam aj preto, že tvoria spojivo oboch jej častí. Uzatvárajú totiž liturgiu slova, v ktorej sa pripomínajú obdivuhodné Božie diela a povolania veriacich, a uvádzajú liturgiu Eucharistie, lebo vyjadrujú mnohé z týchto úmyslov, všeobecných alebo partikulárnych, za ktoré prinášame obetu svätej omše. Vo všeobecnej modlitbe, čiže v modlitbe veriacich, ľud, keď vierou prijal Božie slovo, odpovedá naň a vykonáva úlohu svojho krstného kňazstva, prináša Bohu prosby za spásu všetkých. Je potrebné, aby sa táto modlitba spravidla konala pri omšiach za účasti ľudu, a to tak, že sa prednášajú prosby za svätú Cirkev, za svetskú vrchnosť, za sužovaných rozličnými ťažkosťami, ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta (VSRM 69). Štruktúra Spoločných modlitieb veriacich Pod pojmom Oratio universalis seu oratio fidelium sa rozumejú spoločné prosby, ktoré Bohu prednáša spoločenstvo veriacich ako celok, a to po vyzvaní toho, kto predsedá bohoslužbe. Treba si všimnúť tri základné črty tejto modlitby: 1. Ide o prosby, ktoré prednášame Bohu. Nemajú teda vyjadrovať len adoráciu, vďaku alebo chválu niektorého svätca. 2. V Spoločných modlitbách veriacich prosíme predovšetkým za všeobecné dobrá, ale aj za seba samých. 3. Spoločné modlitby veriacich sú spoločnou modlitbou liturgického zhromaždenia, teda na prednesené prosby majú odpovedať všetci. Časti Spoločných modlitieb veriacich a) Úvodná výzva. Prednáša ju vždy celebrant od sedesu. Má byť krátka a vždy sa v nej obracia k ľudu (nie k Bohu). Jej témou je liturgické obdobie, liturgia nedele, sviatku, prípadne myšlienka na oslavovaného svätca.

8 8 T e o l o g ic k o -p a s t o r á l n y ú v o d b) Úmysly (intentiones). Prednáša ich z ambony, prípadne z iného vhodného miesta diakon, kantor, lektor alebo veriaci laik. Úmysly, ktoré sa prednášajú, majú byť zreteľné, vytvorené s rozumnou slobodou a krátke, aby vyzdvihli prosby celého spoločenstva (VSRM 71). Poradie prosieb je spravidla toto: 1. za potreby Cirkvi, 2. za svetskú vrchnosť a za spásu sveta, 3. za sužovaných ťažkosťami každého druhu, 4. za miestne spoločenstvo. Pri nejakej osobitnej slávnosti, ako je birmovanie, sobáš, pohreb, možno však v poradí úmyslov uprednostniť tie, ktoré sa vzťahujú na osobitnú príležitosť (VSRM 70). c) Odpovede. Odpovedajú všetci prítomní. Existuje viacero spôsobov: 1. Ľud odpovedá v tej istej bohoslužbe vždy tým istým spoločným zvolaním (aklamáciou). Je to najľahšia forma participácie, dávno osvedčená v litániách. Zvyčajne sa odpovedá formulou: Prosíme ťa, vyslyš nás tak, ako sa uvádza v jednotlivých formulároch. Pri prosbách, ktoré sa končia slovami Prosme Pána, sa odpovedá: Pane, vyslyš nás. 2. Tichá modlitba (sacrum silentium). Každý sa v tichosti modlí. 3. Ľud odpovedá dlhšou prosebnou formou, o ktorej sú veriaci informovaní hneď po výzve kňaza buď samým kňazom alebo lektorom. Odpoveď uvedie: Volajme alebo inými vhodnými slovami. Odpovede sú uvedené v príslušnom formulári po výzve kňaza. 4. Spojenie prvej a druhej formy. d) Záverečná modlitba. Prednáša ju celebrant s rozopnutými rukami. Ľud na konci odpovie: Amen. Modlitbu veriacich možno aj spievať. Spievajú sa úmysly alebo spoločné zvolanie po jednotlivých prosbách alebo aj záverečná modlitba. V dodatku knihy a v Liturgickom spevníku I. sú uvedené melódie, ktoré sa môžu použiť pri speve úmyslov podľa ľubovôle. Naše spoločné modlitby majú byť úprimnou odpoveďou na slová svätého apoštola Pavla: Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." (1 Tim 2,1-4)

9 ADVENTNÉ OBDOBIE

10

11 11 PR V Ý A D V EN T N Ý T Ý Ž D E Ň PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU A Bratia a sestry, na začiatku nového cirkevného roka prosme nebeského Otca, aby nás urobil schopnými počúvať jeho Slovo a uskutočňovať ho v našom živote. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Za svätú Cirkev: aby vedela uchovávať a ohlasovať zverené Božie slovo a prostredníctvom neho ohlasovala Boží plán spásy vo svete, 2. Za všetkých ľudí: aby si uvedomili, že čas života, ktorý im dáva Boh, je darom a jedinečnou príležitosťou na uskutočňovanie osobnej spásy, 3. Za všetkých, ktorí sa stali otrokmi konzumného života: aby ich evanjeliové posolstvo oslobodilo a priviedlo na správnu cestu, 4. Za manželov: aby v spoločnom zväzku dokázali spoznávať duchovné hodnoty a ovocie nábožného života, ktoré pramenia z viery v Ježiša Krista, 5. Za naše (farské) spoločenstvo: aby sme adventný čas prežili v duchu modlitby a radostného očakávania, Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a neustále v nás oživuj túžbu po stretnutí s tvojím Synom, aby nás posilňoval vo viere a v uskutočňovaní príkazu lásky. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

12 12 A d v e n t n é o b d o b ie PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU B Bratia a sestry, spojme svoje hlasy a spoločne prosme za všetkých, ktorí očakávajú príchod nášho Pána. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Za svätú Cirkev: aby horlivo vydávala svedectvo o Kristovi, ktorý má prísť, a aby bola živým príkladom jeho lásky vo svete, 2. Za všetkých ľudí: aby aj v životných ťažkostiach dokázali s múdrosťou prežívať prítomnú chvíľu a boli pozorní na pôsobenie Boha v ich živote, 3. Za tých, ktorí si zatvárajú oči pred svojimi trpiacimi bratmi a sestrami: aby naplnili svoj život pravou láskou a solidárnosťou, 4. Za utláčaných, prenasledovaných a tých, ktorí sú bez domova: aby v kresťanských spoločenstvách našli pomoc a ochranu, 5. Za nás všetkých: aby sme boli otvorení a ochotní pomôcť všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc, Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a naplň nás radosťou, že ti môžeme slúžiť, a tak ohlasovať tvoju lásku vo svete. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

13 P r v ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 13 PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU C Bratia a sestry, náš Pán môže prísť kedykoľvek, preto máme túžobne očakávať jeho príchod a pripraviť sa na stretnutie s ním. S dôverou ho prosme: 1. Pane Ježišu, pripravuj svoju Cirkev na svoj príchod v sláve a upevňuj ju v blaženej nádeji. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Spasiteľ sveta, ukáž nám svoje milosrdenstvo a daruj spásu všetkým ľuďom. 3. Nebeský lekár, žehnaj všetkých, ktorí sa starajú o naše zdravie. 4. Dobrý pastier, daj, aby sme sa v tomto posvätnom čase ochotnejšie venovali modlitbe a skutkom milosrdenstva. 5. Požehnávaj rodičov a osvecuj ich svojím Duchom, aby sa dobre starali o spásu svojich detí. 6. Daruj nášmu farskému spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás bohatými na lásku k tebe a k blížnym. Pane Ježišu, ty si nám prikázal, aby sme sa modlili a bedlili, a tak ťa očakávali; vypočuj naše prosby a sprevádzaj naše kroky, aby sme ťa všetci mohli radostne privítať, keď prídeš v sláve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

14 14 A d v e n t n é o bd o b ie PONDELOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, v očakávaní príchodu nášho Pána prosme o takú vieru a pokoru, akú mal stotník v dnešnom evanjeliu. (Volajme: Pane, v teba dúfame, prosíme ťa, vyslyš nás.) 1. Pomáhaj Cirkvi, aby múdro viedla svojich veriacich do Božieho kráľovstva. 2. Žehnaj Svätého Otca, aby bol vždy dôstojným zástupcom Krista. 3. Daj ľudstvu poznať, že hmotné hodnoty nenahradia hodnoty duchovné. 4. Ujmi sa detí a mládeže a daj im dobrých učiteľov a vychovávateľov. 5. Daj milosť stretnutia s Ježišom aj tým, ktorí nie sú v jeho Cirkvi, ale žijú podľa svojho svedomia. 6. Požehnaj rodiny, v ktorých ťa jeden z manželov odmieta, aby sa príkladom druhého vrátil na cestu pravdy. Bože, vypočuj naše pokorné prosby a daj, aby sme sa dobre pripravili na stretnutie s tebou vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána.

15 P r v ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 15 UTOROK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, podľa vzoru učeníkov sprevádzajúcich nášho Pána priblížme sa aj my ku Kristovi a úprimne ho prosme. 1. Pomáhaj svojej Cirkvi, aby ti pripravovala dokonalý a svätý ľud. R. Prosíme ťa, vi/slyš nás. 2. Chráň Svätého Otca, biskupov a kňazov a daj, aby viedli tvoj ľud k spáse. 3. Daj, aby sudcovia súdili svedomito, spravodlivo a s vedomím, že aj oni raz budú stáť pred tvojím súdom. 4. Ujmi sa všetkých ponížených a prenasledovaných, aby mohli žiť v radosti a pokoji. 5. Daj, aby sme boli vždy vďační za dar viery a podľa nej aj žili. 6. Pomôž nám, aby sme si vždy dokázali nájsť čas pre potreby druhých. Prosíme ťa, Pane, vyslyš naše modlitby a daj nám silu, aby sme ti slúžili s čistým srdcom, a tak sa dobre pripravili na stretnutie s tebou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

16 16 A d v e n t n é o b d o b ie STREDA PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, dnes si môžeme uvedomiť, že Ježiš má pre toho, kto mu otvorí svoje srdce, pripravenú plnosť spásy. Prosme ho s dôverou: (Pane, buď vždy s nami.) 1. Žehnaj úsilie Svätého Otca o mier a pokoj vo svete. 2. Povolaj mnoho dobrých pracovníkov do svojej služby. 3. Prebuď pocit zodpovednosti v bohatých národoch, aby pamätali na ľudí žijúcich v biede a hlade. 4. Žehnaj prácu tých, ktorí sa starajú o starých a chorých. 5. Svojou láskou posilňuj všetkých misionárov, ktorí sa starajú o biednych a opustených. 6. Pomáhaj nám všetkým k čnostnému životu, aby sme raz mali účasť na nebeskej hostine. Pane Ježišu, na púšti si nasýtil zástupy chlebom; zhliadni na dnešný svet, ktorý trpí nedostatkom pozemského chleba i nedostatkom chleba, ktorým si ty sám, a priveď všetkých ľudí k sebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

17 P r v ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 17 ŠTVRTOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva plniť vôľu nebeského Otca tak, aby naša viera a skutky boli ako dom postavený na skale. S dôverou ho prosme: (Pane, daj nám silu plniť vôľu nebeského Otca.) 1. Požehnaj úsilie Svätého Otca o morálnu záchranu ľudstva a pomocou jeho slova ochráň svet pred večnou skazou. 2. Daj nám horlivých a svätých kňazov, aby svedomito a s láskou nasledovali teba, Učiteľa a Pána, a tak všetkých viedli cestou spásy. 3. Veď mysle predstaviteľov verejnej správy, aby sa usilovali o rozvoj spoločného dobra. 4. Povolaj do svojej vinice nových robotníkov, aby prostredníctvom ich služby každý spoznal vôľu tvojho Otca. 5. Posilni vo vernosti všetkých zasvätených, aby nás svojím životom povzbudzovali vo viere. 6. Udeľ našim zosnulým (M.) večnú radosť v nebeskom príbytku. Pane Ježišu, pomáhaj nám plniť verne Otcovu vôľu na zemi, aby sme sa s tebou mohli raz tešiť v tvojom kráľovstve. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

18 18 A d v e n t n é o b d o b ie PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, vidieť Boha z tváre do tváre bude vo večnosti najkrajším darom pre človeka. Prosme nášho Pána Ježiša Krista, aby nám už teraz zjavoval svoju lásku. (Volajme: Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.) 1. Pomáhaj našim biskupom, aby boli pre ľudí príkladom a povzbudením. 2. Daj svojej Cirkvi dobrých a prezieravých kňazov, ktorí by správne viedli Boží ľud. 3. Poteš všetkých onkologický chorých, posilňuj ich v trpezlivosti a oddanosti do Božej vôle. 4. Žehnaj deti a mládež (našej farnosti), aby sa svojím životom pripodobňovali tebe. 5. Daj, aby sme raz mali účasť na nebeskej hostine v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, anjelmi a so všetkými svätými. 6. Daruj našim zosnulým (M., na ktorých si pri tejto svätej omši spomíname,) účasť na živote v nebeskom kráľovstve. Pane Ježišu, syn Dávidov, svetlo nášho života, vyslyš naše modlitby a dopraj nám radostný pohľad na tvoju tvár vo večnosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

19 P r v ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 19 SOBOTA PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, Ježišovi Kristovi bolo ľúto zástupu ľudí, ktorí boli zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Prosme ho pokorne a s dôverou o milosti, ktoré svet potrebuje. 1. Požehnaj Svätého Otca M., a daj mu radosť z ľudí, ktorí Božie slovo nielen počúvajú, ale podľa neho aj žijú. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Vlej pocit zodpovednosti do sŕdc učiteľov a vychovávateľov za im zverenú mládež. 3. Dopraj všetkým zblúdilým návrat k tvojmu milosrdenstvu. 4. Ujmi sa všetkých ľudí, ktorí podľahli nenávisti, alkoholu a smilstvu, a pomôž im vrátiť sa na cestu pokánia. 5. Od vráť od nás choroby, zažeň hlad a odstráň všetky súženia 6. Zľutuj sa nad našimi zosnulými (M.) a ukáž im v nebi svoju tvár. Pane Ježišu Kriste, tvoje milosrdenstvo je nekonečné; zhliadni s láskou na svoj ľud a zbav nás Zlého. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

20 20 D R U H Ý A D V EN T N Ý TÝŽD EŇ DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU A Bratia a sestry, svätý Ján Krstiteľ svojím účinkovaním pripravoval ľud na pokánie. Prosme Pána, aby všetci kresťania svojím životom ohlasovali príchod Božieho kráľovstva. 1. Pane Ježišu, daj, aby kresťania úprimne pristupovali k sviatosti pokánia, a tak sa dôkladne pripravili na tvoj príchod. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane Ježišu, udeľ odvahu a vytrvalosť všetkým, ktorí sa zasvätili ohlasovaniu evanjelia podľa príkladu svätého Jána Krstiteľa. 3. Pane Ježišu, priveď našich márnotratných bratov a sestry na správnu cestu, aby už viac nepáchali neprávosti. 4. Pane Ježišu, vzbuď v ľudských srdciach vedomie zodpovednosti za biedu blížnych, osamelých a opustených ľudí tohto sveta. 5. Pane Ježišu, daj, aby v čase vianočných sviatkov zavládol na celej zemi pokoj a mier. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme láskou, príkladom a modlitbou pomáhali našim bratom a sestrám obrátiť sa na ceste pokánia, a tak so živou vierou a s čistým srdcom kráčali v ústrety nebeskému kráľovstvu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

21 D r u h ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 21 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU B Bratia a sestry, modlime sa k nebeskému Otcovi, aby sme vedeli, podľa príkladu Jána Krstiteľa, pripravovať v našom živote cestu Ježišovi Kristovi. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Za Cirkev: aby ako Ján Krstiteľ vedela ohlasovať Božie slovo, ktoré nás volá k obráteniu a k zmene života, 2. Za všetkých, ktorým je zverená verejná služba: aby podporovali spoločné dobro a brali ohľad na každého človeka, 3. Za všetkých kresťanov: aby vykorenili zo svojich sŕdc pýchu a sebeckosť, a tak pripravili cestu Kristovi, 4. Za každého človeka: aby nehľadal zmysel života v pominuteľných veciach, ale v službe lásky k blížnym, 5. Za naše spoločenstvo: aby sme boli nástrojom Krista, ktorý všetkým prináša spásu, a našli medzi sebou nové znaky bratstva a priateľstva, Bože, náš otec a pastier, ty nechceš, aby sa niektorý z tvojich synov stratil; vyslyš modlitby svojho ľudu a daruj nám silu, aby sme v tomto svete svedčili o láske tvojho Syna. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

22 22 A d v e n t n é o b d o b ie DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU C Bratia a sestry, pretože Pán je blízko, pripravme mu cestu a vrúcnejšie sa modlime za spásu všetkých ľudí. 1. Pane Ježišu, zveľaďuj svoju Cirkev vodou krstu a slzami pokánia. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Udeľ odvahu a vytrvalosť všetkým hlásateľom evanjelia, ktorí ti zasvätili svoj život. 3. Splň túžby ľudskej rodiny po pravom pokoji a bratskej láske. 4. Vzbuď v srdciach veriacich pocit zodpovednosti za biedu a krivdy blížnych. 5. Daj, aby veriaci pochopili, že k plnej účasti na svätej omši patrí aj účasť na svätom prijímaní. Pane Ježišu, prijmi naše prosby a daj, aby sme modlitbou, príkladom a láskou pomáhali svojim bratom a sestrám obrátiť sa a so živou vierou a s čistým srdcom kráčali v ústrety tebe. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

23 D r u h ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 23 PONDELOK PO DRUHEJ ADVEN TN EJ NEDELI Bratia a sestry, Kristus je radosťou všetkých, ktorí ho očakávajú. S dôverou mu prednesme svoje prosby. 1. Pane, daj, aby Cirkev bola ohlasovateľkou radostnej zvesti všetkým ľuďom. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane, osvieť predstaviteľov bohatých krajín, aby bratsky pomáhali chudobným. 3. Pane, chráň nás od akýchkoľvek predsudkov voči iným ľuďom. 4. Pane, daj nám odvahu a statočnosť, aby sme sa aj napriek možným nepríjemnostiam vedeli zastať ukrivdených. 5. Pane, posilňuj nás, aby sme pri našich osobných pádoch dokázali vždy vstať. Kráľ pokoja, vypočuj naše prosby a pomôž svojmu ľudu, ktorý sa zhromaždil na slávenie Eucharistie, aby chválil tvoje veľké diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

24 24 A d v e n t n é o b d o b ie UTOROK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, očakávame príchod Pána, ktorý je zdrojom pokoja, nádeje a spásy. Prosme ho, aby vyslyšal naše prosby. 1. Pane Ježišu, sprevádzaj nášho pápeža M. a nášho biskupa M. svojimi milosťami, aby viedli sebe zverený ľud po ceste spásy. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane Ježišu, zmiluj sa nad národmi sužovanými vojnou, aby v nich zavládol pravý pokoj. 3. Pane Ježišu, odpusť svojim márnotratným synom a dcéram ich zlyhania a priveď ich na cestu pokánia. 4. Pane Ježišu, ty si vzal na seba naše slabosti; pomáhaj sirotám, vdovám a opusteným niesť kríže svojho života. 5. Pane Ježišu, ovlaž rosou svojho milosrdenstva duše zosnulých (M.) a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby, aby sme boli verní svojmu povolaniu a boli pripravení na tvoj príchod, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

25 D r u h ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 25 STREDA PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, Boh je naozaj dobrý a milosrdný Otec, istá nádej pre každého, kto je unavený a utláčaný. Prosme ho plní dôvery. 1. Všemohúci Otče, moc tvojej lásky nepozná hraníc; požehnávaj všetky národy, aby žili v bezpečí a pravom pokoji. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Všemohúci Otče, ty si svätý Boh; pomáhaj utrápeným a prepracovaným ľuďom, aby v tebe našli pokoj a útechu. 3. Všemohúci Otče, tvoja moc a sila je nesmierna; posilňuj misionárov a tých, ktorí šíria tvoje kráľovstvo medzi ľuďmi, aby mali dostatok sily a lásky. 4. Všemohúci Otče, pri druhom príchode svojho Syna zjavíš na vyvolených svoju slávu; teraz ukáž na hriešnikoch svoju dobrotu a milosrdenstvo. 5. Všemohúci Otče, ty si náš Stvoriteľ a Pán; daj nám silu ukázať všetkým ľuďom príklad obetavej služby a lásky. Pane a Bože náš, prednášame ti svoje prosby, lebo dúfame v tvoju pomoc a plnosť radosti z príchodu tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

26 26 A d v e n t n é o b d o b ie ŠTVRTOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, túžobne očakávame príchod nášho Pána Ježiša a úpenlivo sa dovolávame jeho milosrdenstva. Kedysi on sám prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom. Prosme ho, aby aj v našich časoch poskytol spásu všetkým ľuďom. 1. Milosrdný Pane, daj, aby sme na tomto svete žili nábožne a triezvo, a tak očakávali splnenie blaženej nádeje a tvoj príchod v sláve. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Tvoje kráľovstvo je večné; posilni predstaviteľov našej verejnej správy, aby sa vždy usilovali o spoločné dobro. 3. Ty si milostivý k všetkým stvoreniam; vyhas v každej duši plameň pýchy a nenávisti, aby si v nej mohol prebývať ako vo svojom chráme. 4. Pane, Svätý Izraela, požehnávaj služobníkov svojho oltára, aby sa pripodobňovali tebe a viedli ľudí k spáse. 5. Dobrý pastier, vzbuď v mladých ľuďoch túžbu úplne sa ti zasvätiť, aby svojím životom svedčili o tvojej dobrote a láske. Pane, vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa všetci pripravili na tvoj príchod a mohli obdivovať tvoju slávu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

27 D r u h ý a d v e n t n ý t ý ž d e ň 27 PIATOK PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, s dôverou očakávame druhý príchod Pána a pripravujeme mu cestu. Preto sa modlime a prosme, aby Pán prišiel k všetkým ľuďom dobrej vôle a obdaril nás vykúpením. 1. Pane Ježišu, proroci oddávna predpovedali, že sa narodíš ako človek; posilňuj nás, aby sme rástli v čnosti viery. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane Ježišu, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života; posilňuj našu vôľu, aby sme plnili tvoje príkazy, a tak kráčali na ceste života v tvojom svetle. 3. Pane Ježišu, tvoja láska je nekonečná; pomáhaj nám, aby sme nezabúdali na potreby hladujúcich, chudobných a núdznych. 4. Pane Ježišu, teba proroci nazvali kniežaťom pokoja; napĺňaj všetky rodiny svojou láskou a pokojom, aby tak žili v šťastí a radosti. 5. Pane Ježišu, prvý raz si prišiel vykúpiť svet; keď prídeš druhý raz, nezavrhni tých, ktorí veria v teba. Pane, ty neodmietaš nikoho, kto sa k tebe utieka a s dôverou ťa prosí; vyslyš naše pokorné prosby, a naplň našu túžbu po tvojej blízkosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

28 28 A d v e n t n é o b d o b ie SOBOTA PO DRUHEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, spolu s Pannou Máriou a jej ženíchom, svätým Jozefom, očakávame príchod Vykupiteľa. Prednesme mu svoje prosby s vedomím, že iba od neho prichádza pomoc. 1. Ježišu, ty si prišiel, no vlastní ťa nespoznali; pomáhaj nám, aby sme v každom núdznom, chudobnom a chorom človekovi spoznali teba a poskytli mu primeranú pomoc. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane, ty si pred sebou poslal Jána Krstiteľa, aby ti pripravil cestu; daj, nech hlas adventných kazateľov pohne naše srdcia, aby sme sa prehĺbili v láske. 3. Tvoje slovo je svetlo pre naše nohy a pochodeň na našich chodníkoch; pomôž nám denným čítaním Svätého písma hľadať a spoznávať tvoju vôľu. 4. Svoju matku Máriu si nám dal ako príklad trpezlivosti a dôvery v teba; na jej príhovor nás posilňuj v boji s našimi slabosťami. 5. Sľúbil si nám, že opäť prídeš; poteš nás, ktorí túžobne očakávame milosť tvojho príchodu, darom účasti na tvojom božskom živote. Pane, ty si mocný Vykupiteľ; vypočuj naše pokorné prosby a premeň svojou mocou naše srdcia, aby sme sa stali ľuďmi viery, pokory a lásky. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

29 29 T R E T Í A D V EN T N Ý T Ý Ž D E Ň TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU A Bratia a sestry, pretože Pán je už blízko, modlime sa ešte vrúcnejšie za spásu všetkých ľudí. (Volajme: Ježišu, Syn živého Boha, vyslyš naše prosby.) 1. Pane Ježišu, daj, aby Cirkev smelo ohlasovala tvoj budúci príchod, a tak utvrdzovala ľudí v konaní dobra. 2. Pane Ježišu, daj, nech predstavitelia štátov rozoznávajú, čo slúži dobru, ktoré je potrebné konať na ceste do večnosti. 3. Pane Ježišu, daj, nech pri svojich rozhovoroch a rozhodnutiach pamätáme na večnosť. 4. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých pokrstených, aby vo svete vždy odhodlane vydávali svedectvo o tebe. 5. Pane Ježišu, prosíme ťa, otvor našim zosnulým (M.), dvere do Otcovho náručia. Pane Ježišu, Syn Márie Panny, ty si náš Boh a Pán, náš Vykupiteľ a Spasiteľ; príď k nám a zachráň nás. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

30 30 A d v e n t n é o b d o b ie TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU B Bratia a sestry, prosme Pána, ktorý je blízko, aby naše srdcia pretváral radosťou a nádejou z očakávania jeho príchodu. (Volajme: Príď, Pane Ježišu.) 1. Modlime sa za Cirkev, aby vedela vnášať Kristovu radostnú zvesť do hodnôt, tradícií a spoločenstiev všetkých ľudí sveta. 2. Modlime sa za vedcov, politikov a umelcov, aby spájali svoje úsilie pri budovaní novej civilizácie postavenej na Kristovi. 3. Modlime sa za chorých, trpiacich a tých, ktorí sú bez nádeje, aby v sile Kristovho príchodu objavili svoju hodnotu a poslanie pre dnešný svet. 4. Modlime sa za nás samých, aby sme vydávali svedectvo o svetle, ktoré sme prijali vo sviatosti krstu. 5. Modlime sa za zosnulých (M.), ktorí s dôverou očakávali príchod Pána, aby uvideli jas a svetlo Božieho Baránka. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme si čoraz lepšie uvedomovali, že chceš byť stále prítomný uprostred nás. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

31 T r e t í a d v e n t n ý t ý ž d e ň 31 TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU C Bratia a sestry, svätý apoštol Pavol hovorí, aby sme vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášali svoje žiadosti Bohu. Prosme teda nášho nebeského Otca, aby vyslyšal naše prosby. (Volajme: Otče náš, vyslyš nás.) 1. Otče, obnov Kristovu nevestu - Cirkev, ohňom Ducha Svätého, aby všetkým prinášala nádej a spásu. 2. Otče, udeľ svoj pokoj našim bratom a sestrám, ktorí sú prenasledovaní pre vieru, a posilni ich vo vernosti tebe. 3. Otče, chráň predstaviteľov štátov od korupcie a ziskuchtivosti, a daj, aby vždy konali spravodlivo a múdro. 4. Otče, daj pracovníkom médií odvahu šíriť lásku, odvahu a porozumenie. 5. Otče, daj, aby sme pre hmotné starosti nezabúdali na duchovnú prípravu Vianoc. Nebeský Otče, prijmi naše prosby, daruj nám svoj pokoj a chráň nás, aby sme sa nemuseli obávať nijakého nešťastia, a tak sa mohli tešiť a radovať z celého srdca. Skrze Krista, nášho Pána.

32 32 A d v e n t n é o b d o b ie PONDELOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, Boh Otec nám vo svojej dobrote dáva milosť pripraviť sa na príchod nášho Pána Ježiša Krista. Preto ho s dôverou prosme. (Volajme: Pane, daj nám svoju spásu.) 1. Otče, ty si cez prorokov ukazoval na nehasnúce Svetlo; prosíme ťa za Cirkev, aby zjavovala tvoju tvár ľuďom našej i budúcej generácie. 2. Otče, tvoj Syn ohlasoval Božie kráľovstvo; daj, aby nik zo svetských predstaviteľov nekládol prekážky hlásateľom evanjelia. 3. Otče, tvoj Syn nasýtil hladné zástupy; daj, aby nech vo svete nerozhodujú záujmy ekonomiky, ale životné potreby všetkých ľudí. 4. Otče, tvoj Syn učil ľudí citlivosti na to, čo je Božie; daj, aby sme v našej farnosti evanjelizovali tých, ktorí ho ešte nepoznajú. 5. Otče, tvoj Syn ukázal svetu tvoju lásku k nám; daj zomierajúcim útechu a zosnulým spásu. Dobrotivý Otče, prosíme ťa, láskavo vyslyš naše volanie a príchodom svojho Syna odstráň temnoty z našich sŕdc, lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

33 T r e t í a d v e n t n ý t ý ž d e ň 33 UTOROK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, keď túžobne očakávame oslavu narodenia nášho Pána Ježiša Krista, pozdvihnime svoje srdcia k Bohu a s dôverou sa modlime. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Aby všetci kresťania prehĺbili v nasledujúcich dňoch svoju osobnú modlitbu, 2. Aby sa národy celého sveta usilovali o mierové riešenia svojich sporov, 3. Aby ľudia v duševnom trápení našli Boží pokoj, 4. Aby sme dokázali hľadať odpustenie a pokoj vo sviatosti zmierenia, Bože, naše útočisko a sila, z tvojho vnuknutia pochádza každá pravá modlitba; vypočuj prosby svojej Cirkvi a daj, aby sme dosiahli všetko, o čo ťa s dôverou prosíme. Skrze Krista, nášho Pána.

34 34 A d v e n t n é o b d o b ie STREDA PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, vrúcne vzývame Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, veď on je naša cesta, pravda a život. 1. Ježišu, na tebe spočinul Duch Pána; daj, aby Duch Svätý viedol tvoju Cirkev k obnove a svätosti. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Ježišu, koreň Jesseho, ty si pre národy znamením; daj, aby ťa všetci hľadajúci našli. 3. Ježišu, ty nechceš, aby zahynul čo i jediný z tvojich maličkých; chráň deti pred pohoršením. 4. Ježišu, ty si zaplesal v Duchu Svätom; daj, aby sme sa aj my vedeli tešiť z duchovných hodnôt. 5. Ježišu, ty prídeš súdiť živých i mŕtvych; pridruž našich zosnulých (M.) k zástupom blažených. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a príď k nám s hojnou milosťou, aby sme skrze teba mohli prísť k Otcovi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

35 T r e t í a d v e n t n ý t ý ž d e ň 35 ŠTVRTOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, spoločne prosme Boha, ktorý všetkým národom sľúbil vykúpenie. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Za biskupov a kňazov: aby s radosťou pripravovali cestu Ježišovi Kristovi, 2. Za všetkých ľudí: aby svedomito plnili v spoločnosti všetky svoje úlohy, 3. Za neveriacich: aby vždy zostávali otvorení hlasu svojho svedomia, 4. Za opustených a odmietaných: aby stretli milujúcich ľudí ochotných pomôcť im, 5. Za každého z nás: aby sme sa nebáli Božích nárokov a vytrvalo sa usilovali o svoj duchovný rast, Pane a Bože náš, daj, nech je naša modlitba vrúcna, aby stúpala k tvojmu trónu a priviedla nás k poznaniu veľkého tajomstva vtelenia tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

36 36 A d v e n t n é o b d o b ie PIATOK PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI Bratia a sestry, obráťme svoj zrak k Pánovi, očakávajme Boha, svojho Spasiteľa a so živou vierou a čistým srdcom sa modlime. (Volajme: Bože, daj nám svoju spásu.) 1. Modlime sa za Svätého Otca M., biskupov a kňazov: aby starostlivo pripravovali Pánovi dokonalý ľud. 2. Modlime sa za všetky národy: nech ich osvieti Božie svetlo a naplní jeho slovo, aby kráčali v ústrety Kristovi. 3. Modlime sa za tých, ktorí sú v temnotách: aby ich ožiaril príchod Spasiteľa a upriamil ich na cestu pokoja. 4. Modlime sa za nás všetkých: aby sme mali ducha pokánia a s radosťou sa pripravili na slávnosť Pánovho narodenia. 5. Modlime sa za našich zosnulých (M.): aby boli očistení od každého hriechu a mali podiel na večnom dedičstve v nebeskom kráľovstve. Bože, darca a základ našej spásy, vyslyš naše vrúcne prosby a vytrhni nás z moci hriechu. Skrze Krista, nášho Pána.

37 37 A D V E N T N É DNI O D 17. D O 24. D E C E M B R A 17. DECEM BRA Bratia a sestry, už je blízko ten, ktorého predpovedali proroci. On nás všetkých túži obdarovať svojím pokojom. Preto ho vrúcne prosme. (Volajme: Príď, Pane, a daruj nám svoj pokoj.) 1. Modlime sa za svätú Cirkev, aby na svojej púti dejinami spĺňala úlohu, ktorú jej zveril Kristus. 2. Modlime sa za všetkých veriacich, aby otvárali svoje srdcia pre Božie slovo a upevňovali sa v radostnej svätosti. 3. Modlime sa za tých, ktorí spravujú národy, aby viedli ľud k väčšiemu spoločnému dobru. 4. Modlime sa za naše rodiny, aby boli pripravené prijať Krista, ktorého príchod s vierou očakávame. 5. Modlime sa za nás tu zhromaždených, aby sme sa otvorili milosti, ktorú nám prináša prichádzajúci Kristus. Pane Ježišu, povzbuď nás, aby sme ťa skrytého pod spôsobom chleba a vína nábožne prijímali tu na zemi, a tak si zaslúžili radosť zo stretnutia s tebou v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

38 38 A d v e n t n é o b d o b ie 18. DECEM BRA Bratia a sestry, večné Slovo nám svojím vtelením otvorilo novú, živú cestu do nebeskej svätyne. (Volajme: Príď, Pane, a zachráň nás.) 1. Prosme za Kristovu Cirkev: aby bola stále verná vnuknutiam Ducha Svätého. 2. Prosme za pápeža M.: aby bol pre všetkých veriacich oporou vo viere, nádeji a láske. 3. Prosme za tých, ktorí spravujú štát: aby vždy viedli ľud k spoločnému dobru. 4. Prosme za všetkých ľudí: aby spoznali, že Boh je im blízky v Ježišovi Kristovi. 5. Prosme za mládež: aby sa s radosťou venovala apoštolátu a službe blížnym. 6. Prosme za nás všetkých: aby sme ochotne prijímali a plnili Božiu vôľu. Pane Ježišu, vodca svojho ľudu, príď nás vyslobodiť z moci temnôt, aby sme stále kráčali vo svetle tvojich prikázaní. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

39 A d v e n tn é d n i o d 17. d o 24. d e c e m b ra DECEM BRA Bratia a sestry, Pán preniká naše srdcia a pozná aj naše najtajnejšie túžby. Prednesme mu prosby za potreby Cirkvi a sveta. 1. Pane, nech ťa tvoja Cirkev oslavuje vo všetkých národoch. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Pane, nech cirkevní predstavení s horlivosťou svätého Jána Krstiteľa slovom i príkladom pripravujú Boží ľud na tvoj príchod. 3. Pane, povzbudzuj bezdetné manželstvá, aby svojou láskou obdarovali siroty. 4. Pane, uštedri chorým zdravie, slabým silu, pochybujúcim svetlo a smutným útechu. 5. Pane, daj, aby sme ťa prijali do svojho srdca s radosťou a s hlbokou vierou. 6. Pane, prijmi našich zosnulých (M.) do neba, aby uvideli tvoju oslávenú tvár. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a pomôž nám povstať z našich pádov, aby sme sa stali vernými svedkami tvojej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

40 40 A d v e n t n é o b d o b ie 20. DECEM BRA Bratia a sestry, Bohu nič nie je nemožné. S dôverou mu prednesme spoločné prosby za seba i za svet. (Volajme: Bože, vyslyš naše prosby.) 1. Bože, pomáhaj svätej Cirkvi, aby bola viditeľným znamením tvojej dobroty. 2. Pomáhaj biskupom, aby boli pre svojich veriacich príkladom neochvejnej dôvery v tvoju prozreteľnosť. 3. Na príhovor Kráľovnej pokoja osloboď všetky národy od nenávisti a krviprelievania. 4. Vysloboď nespravodlivo väznených a poteš zarmútených. 5. Udeľ našim rodinám dar vzájomnej lásky, porozumenia a žičlivosti. 6. Povzbudzuj nás, aby sme sa od Panny Márie učili poslušne plniť tvoju vôľu. Dobrotivý Bože, ty si vyvolil Pannu Máriu, aby nám ako Ranná hviezda zvestovala príchod Slnka spravodlivosti; na jej orodovanie nám pomôž, aby sme si dôstojne pripravili srdcia na prijatie vteleného Slova. Skrze Krista, nášho Pána.

41 A d v e n tn é d n i o d 17. d o 24. d e c e m b ra DECEM BRA Bratia a sestry, Boh nám zjavuje svoju večnú lásku. Pokorne ho prosme. (Volajme: Bože, zmiluj sa nad nami a vyslyš naše prosby.) 1. Modlime sa za svätú Cirkev, Kristovu nevestu, aby rástla v jednote a láske. 2. Modlime sa za pokoj vo svete, aby sa nenávisť premenila na lásku a túžba po pomste na odpustenie. 3. Modlime sa za chorých a hladujúcich, aby im jediný Darca života dožičil novú životnú silu a všetko, čo potrebujú pre život. 4. Modlime sa za deti, aby mohli vyrastať v rodinách naplnených láskou a vzájomným porozumením. 5. Modlime sa za nás, tu zhromaždených, aby nás tento čas očakávania Vianoc zblížil s Kristom. 6. Modlime sa za našich zosnulých bratov a sestry (M.), aby ich Pán milostivo prijal medzi zástupy blažených. Všemohúci a večný Bože, ty chceš, aby sme pripravovali cestu tvojmu Synovi; pomôž nám premáhať naše zlé náklonnosti, aby sme boli hodní tvojich prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána.

42 42 A d v e n t n é o b d o b ie 22. DECEM BRA Bratia a sestry, spolu s Pannou Máriou velebme Boha, ktorý nám urobil veľké veci a prosme ho. (Volajme: Otče, vyslyš nás.) 1. Bože, pomáhaj svojej Cirkvi, aby rástla v milosti a svetu bola znamením nádeje. 2. Bože, pomáhaj kresťanom vykoreniť zo svojich sŕdc pýchu a sebectvo, a tak pripraviť cestu Kristovi. 3. Bože, dožič všetkým počatým deťom narodiť sa v milujúcich rodinách. 4. Bože, veď nás k vďačnosti za prijaté dobrodenia. 5. Bože, priveď tých, ktorí sú už vyslobodení z pút tela, k večnému životu v spoločenstve s tebou. Všemohúci a večný Bože, nech ti naše prosby prednesie Panna Mária, ktorej jedinej si udelil výsadu, že sa stala matkou tvojho Syna, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

43 A d v e n tn é d n i o d 17. d o 24. d e c e m b ra DECEM BRA Bratia a sestry, vrúcne prosme Boha Otca, ktorý poslal svojho Syna spasiť ľudí. (Volajme: Pane, daj nám svoju spásu.) 1. Bože Otče, naplň darmi Ducha Svätého nášho pápeža M., nášho biskupa M., i celý zbor biskupov. 2. Svedectvom života kresťanov priveď všetkých ľudí k viere v teba. 3. Daj, nech vo svete zavládne pravý pokoj a nech národ nedvíha zbraň proti národu. 4. Daj všetkým, ktorí budú nadchádzajúce sviatky prežívať ďaleko od svojich najbližších, precítiť vzájomnú blízkosť v Ježišovi Kristovi. 5. Chráň nás, aby sme svojím životom a skutkami nikdy nezapreli Krista, ale ho ohlasovali so živou vierou. 6. Pridruž našich zosnulých (M.) k zástupom blažených. Všemohúci a milosrdný Bože, nech príde tvoje kráľovstvo a nech všetci ľudia spoznajú tvoju slávu. Skrze Krista, nášho Pána.

44 44 A d v e n t n é o b d o b ie 24. DECEM BRA (ranná omša) Bratia a sestry, Boh je verný. On nám poslal Spasiteľa narodeného z Panny Márie. Pripravme sa na jeho príchod a v modlitbe otvorme svoje srdcia. 1. Modlime sa za svätú Cirkev, aby bdela nad zvereným Božím slovom a bola vnímavá na znamenia čias. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Modlime sa za všetky národy, aby zvelebovali Boha za jeho dobrotu a milosrdenstvo. 3. Modlime sa za predstaviteľov verejnej správy, aby sa usilovali o rozvoj spoločného dobra. 4. Modlime sa za rodiny, aby ich slávnosť Narodenia Pána navzájom zblížila. 5. Modlime sa za mladých mužov, aby sa nebáli odpovedať na pozvanie do kňazskej služby. 6. Modlime sa za naše (farské) spoločenstvo, aby sme s vernosťou Panny Márie pracovali na diele našej spásy. Bože, vyslyš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme; daj, nech náš pozemský život pokojne plynie pod tvojou ochranou. Skrze Krista, nášho Pána.

45 45 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU A Bratia a sestry, pokorne prosme Krista Pána, ktorý sa narodil z Panny Márie, a radostne volajme: Príď, Pane Ježišu. 1. Pane Ježišu, priprav všetok svoj ľud a jeho pastierov na dôstojnú oslavu tvojho narodenia. 2. Priveď vyvolený národ, z ktorého pochádzaš, k poznaniu, že ty si prisľúbený Mesiáš. 3. Naplň dôverou v Božiu pomoc matky očakávajúce narodenie svojho dieťaťa. 4. Príď, Pane, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. 5. Urob z nás poslov tvojej blahozvesti, aby sme ako Panna Mária vnášali do rodín lásku k tebe a k blížnym. Pane Ježišu, očakávaný Emanuel, navštív svoj ľud a obdaruj nás svojimi milosťami, aby sme pociťovali tvoju pomoc v každodenných potrebách a raz ťa mohli velebiť v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

46 46 A d v e n t n é o b d o b ie ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU B Bratia a sestry, obráťme sa s pokornými prosbami na Krista, Vykupiteľa, ktorý prišiel spasiť ľudí, a s dôverou volajme: Príď, Pane Ježišu. 1. Pane Ježišu, pripravuj Cirkev na svoj príchod a upevňuj ju v blaženej nádeji. 2. Duchom Svätým naplň nášho pápeža M., aby s nadšením ohlasoval svetu tvoju radostnú novinu. 3. Veď národy, ktoré sa boria s vážnymi ekonomickými a spoločenskými ťažkosťami, k východisku, ktoré je založené na Božom zákone a poriadku. 4. Zbúraj múr nenávisti, ktorý rozdeľuje národy, a urovnaj ľuďom cestu k svornosti. 5. Pomáhaj snúbencom, aby sa dobre pripravovali na spoločný život v manželstve. Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj nám nasledovať tvoju panenskú Matku, aby sme s čistým srdcom a s radosťou mohli očakávať slávny deň tvojho narodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

47 47 ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA - V ROKU C Bratia a sestry, obráťme sa v tejto spoločnej modlitbe k tomu, ktorého očakávali otcovia a ktorého Panna Mária v nevýslovnej láske nosila pod srdcom. (Volajme: Pane, vyslyš nás.) 1. Aby všetky národy poznali jediného a pravého Boha, 2. Aby sviatky Narodenia Pána prehĺbili vzájomnú lásku v kresťanských rodinách, 3. Aby na našej zemi prebývala spravodlivosť a pokoj, 4. Aby sme ako Panna Mária prinášali svetu radosť a lásku, 5. Aby naši zosnulí (M.) mohli v nebi uvidieť toho, ktorého na zemi poznávali vierou, Pane Ježišu, tvoj príchod je už blízko; daj, aby sme prichádzajúce sviatky tvojho narodenia prežívali v radosti z darov, ktoré nám neustále udeľuješ. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

48

49 VIANOČNÉ OBDOBIE

50

51 51 V IA N O Č N Á O K T Á V A NARODENIE PÁNA I. (omša na vigíliu) Bratia a sestry, v tento svätý večer sa všetci zhromažďujeme okolo štedrovečerného stola, aby sme sa navzájom obdarovali láskou. Prameňom tejto lásky je Boží Syn, ktorého narodenie slávime. Preto ho s radostným srdcom prosme. (Volajme: Obdaruj nás láskou a pokojom.) 1. Pane Ježišu, prosíme ťa za Svätého Otca M., za našich biskupov, kňazov i všetkých pokrstených, aby si uvedomili svoju zodpovednosť za Cirkev a aby v nej budovali jednotu. 2. Pane Ježišu, ty si prišiel na zem ako najväčší dar pre všetkých ľudí; otvor naše srdcia i mysle, aby sme ťa prijali ako nášho záchrancu. 3. Pane Ježišu, ty si prišiel na zem, aby všetci boli jedno; daj, aby si veriaci pri štedrovečerných stoloch navzájom odpustili a žili v láske. 4. Pane Ježišu, obdaruj svojou láskou a pokojom všetkých našich príbuzných, priateľov, známych a dobrodincov, ktorí na nás pamätajú počas týchto sviatočných dní. Ježišu Kriste, ty si na tejto zemi zaujal posledné miesto a dal si nám vzor vzájomnej lásky; prosíme ťa, prebývaj v našom (farskom) spoločenstve i v našich rodinách a zachovaj nás vo svojej láske a pokoji. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

52 52 V ia n o č n é o b d o b ie NARODENIE PÁNA II. (omša v noci) Bratia a sestry, v túto svätú noc sa v našom novonarodenom Pánovi Boh skláňa k človeku. Preto mu prednesme svoje prosby s ešte väčšou dôverou. (Volajme: Ježišu, buď naším svetlom a životom.) 1. Modlime sa za ľudí dobrej vôle, aby sa zo všetkých síl usilovali o pokoj a spravodlivosť vo svete. 2. Modlime sa za všetkých kresťanov, aby osvietení svetlom z neba, vydávali svedectvo živej viery. 3. Modlime sa za matky, aby si vážili každý počatý život. 4. Modlime sa za otcov, aby cítili zodpovednosť za svoje rodiny. 5. Modlime sa za chudobných vo svete, aby našli v ľuďoch pomoc a útechu. 6. Modlime sa za nás tu zhromaždených, aby sme si vedeli chrániť svetlo viery a priateľstvo s Bohom. 7. Modlime sa za našich zosnulých príbuzných, priateľov a dobrodincov, aby sa mohli radovať v nebi. Ježišu Kriste, tvoj Otec a náš Boh nás tak miluje, že nám teba poslal za Spasiteľa sveta; prijmi naše vďaky a vyslyš naše prosby; obdaruj nás všetkých dobrodeniami svojich milostí, ktoré plynú z tvojho narodenia, smrti a zmŕtvychvstania. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

53 V ia n o č n á o k t á v a 53 NARODENIE PÁNA III. (omša na úsvite) Bratia a sestry, ako pastieri, aj my sme prišli do tohto chrámu, v ktorom sa obnovuje tajomstvo skutočnej Kristovej prítomnosti. Vďační za to, že môžeme opäť stretnúť Pána života, obráťme svoje srdcia k nebeskému Otcovi a prednesme mu svoje úprimné modlitby. 1. Otče, tvoj Syn zažil nehu v ľudskej rodine; daj, aby naše rodiny boli navzájom zjednotené, pevné vo viere a obetavé v dobročinnosti. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Otče, tvoj Syn miloval všetkých ľudí; daj, aby sme si vážili všetkých našich bratov a sestry, aj tých, ktorí v našich očiach nič neznamenajú. 3. Otče, tvoj Syn nám zjavil, že tvoja štedrá láska nás sprevádza a chráni; posilňuj nás v súženiach a starostiach života. 4. Otče, tvoj Syn sa stal človekom pre tvoju lásku k ľuďom; nadchni naše srdcia za pravdu, spravodlivosť a dobro. 5. Otče, tvoj Syn bránil maličkých; daj, aby naše (farské) spoločenstvo bolo pozorné k najmenším, ktorí majú vyrastať v prostredí pravej viery. Otče, dôverujeme v tvoju pomoc, pretože každá naša myšlienka má u teba svoj začiatok a v tebe aj svoje dovŕšenie; preto ti s dôverou prednášame svoje modlitby a pokorne ťa prosíme, aby si ich vyslyšal. Skrze Krista, nášho Pána.

54 54 V ia n o č n é o b d o b ie NARODENIE PÁNA IV. (omša vo dne) Bratia a sestry, s radosťou slávime vianočné sviatky, veď narodenie nášho Pána Ježiša Krista prinieslo radosť celému svetu; preto s dôverou prosme nebeského Otca. 1. Otče, chráň nášho Svätého Otca M., biskupov a všetkých kňazov, aby boli vernými správcami tvojich tajomstiev. R. Prosíme ťa, vyslyš nás. 2. Otče, zhliadni na všetkých biednych a trpiacich, pomôž im z trápenia a poteš ich tajomstvom narodenia tvojho Syna. 3. Otče, tvoj Syn je Svetlo zo Svetla; osvieť všetkých poblúdených a priveď ich z cesty hriechu na cestu spásy. 4. Otče, vyhas v ľudských srdciach nenávisť a vlej do nich svoj pokoj a lásku. 5. Otče, naplň pravou vianočnou radosťou aj srdcia tých, ktorí sú dnes osamelí, opustení a vzdialení od svojich rodín. 6. Otče, tvoj Syn sa stal človekom, aby vykúpil ľudstvo z moci hriechu a smrti; daruj našim zosnulým (M.) večný život. Bože a Otče, Dieťa v jasliach nám zjavuje tvoju dobrotu a lásku; vypočuj naše prosby a daj, aby sme nasledovali tvojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.

55 V ia n o č n á o k t á v a decembra SV. ŠTEFANA, PRVÉHO M UČENÍKA Sviatok Bratia a sestry, v tomto vianočnom období oslavujeme prvého mučeníka svätého Štefana, ktorý dosvedčil aj svojou vôľou, aj svojou krvou vernosť Kristovi. Prosme Boha Otca, aby sme vždy zostali verní Ježišovi Kristovi. (Volajme: Bože, udeľ nám svoju pomoc.) 1. Bože, základ Cirkvi, obdaruj všetkých kresťanov svojou pomocou, aby boli vo svete vernými svedkami tvojej pravdy. 2. Bože, žriedlo pokoja, ktorý svet nemôže dať, daruj znepriateleným národom vôľu zmieriť sa. 3. Bože, sila trpiacich, buď s tými, ktorí trpia a znášajú protivenstvá pre Ježišovo meno. 4. Bože, prameň lásky, posilňuj všetkých diakonov, aby s nadšením a ochotou vykonávali svoju službu v Cirkvi. 5. Bože, darca zmierenia, zošli na naše (farské) spoločenstvo svojho Ducha, aby si pri jasliach nášho Spasiteľa podali ruky všetci hnevníci. 6. Bože, večná odmena vyznávačov, pomáhaj zomierajúcim, aby - ako diakon Štefan - mohli s dôverou odovzdať ducha do tvojich rúk. Všemohúci Bože, na príhovor svätého Štefana vyslyš naše modlitby a posilňuj nás, aby sme dobrom premáhali zlo a odpúšťali svojim vinníkom. Skrze Krista, nášho Pána.

56 56 V ia n o č n é o b d o b ie 27. decembra SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU Sviatok Bratia a sestry, Pána Ježiša sprevádzal učeník, ktorý nám v evanjeliu hovorí o Slove života. Toto Slovo, ktoré sa stalo telom, žiada aj od nás, ako od svojich učeníkov, čistotu srdca a pravdivosť života. Preto ho s dôverou prosme. (Volajme: Pane, daj nám čisté srdcia.) 1. Pane, ty si apoštolovi Jánovi preukázal zvláštne milosti; na jeho príhovor nám pomôž, aby sme ti boli oddaní celým srdcom. 2. Pane, tvoj učeník neustále hovorí o láske; otvor nám srdcia pre tvoju lásku a naplň ňou celý svet. 3. Pane, aj nás si povolal za svedkov svojho evanjelia; pomôž nám, aby sme ťa dokázali ohlasovať podľa vzoru svätého Jána. 4. Pane, daj, aby sa posolstvo tvojej lásky dostalo všade tam, kde je krivda, nenávisť, nepokoj a všetky ostatné zlá tohto sveta. 5. Pane, naplň nás tu zhromaždených svojím pokojom, aby sme svedčili o tebe v našich rodinách, školách i na pracoviskách. Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné; ďakujeme ti, že si aj napriek našim slabostiam a hriechom vždy obnovoval svoju lásku v našich srdciach. Prosíme ťa, neopúšťaj nás, ale na príhovor svätého apoštola Jána naplň celý svet svojou láskou a porozumením. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

57 V ia n o č n á o k t á v a decembra SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV Sviatok Bratia a sestry, pri príchode Ježiša Krista na svet zažili Betlehem a okolie hrôzu, lebo boli povraždené nevinné deti. Ľudská ukrutnosť aj v tejto dobe vraždí nevinné deti, často ešte pod srdcom matiek. Prosme Pána za ich spásu a za spásu všetkých, ktorí vo svete nevinne trpia. (Volajme: Odmeň, Pane, všetkých nevinne trpiacich.) 1. Pane, celé dejiny ľudstva sú poznačené prelievaním krvi; prosíme ťa, prijmi k sebe všetkých nevinne trpiacich a buď milostivý k všetkým vrahom, ktorí konajú pokánie. 2. Obmäkči srdcia všetkých ľudí, ktorí aj dnes spôsobujú utrpenie nevinným ľuďom a daj im ducha pokánia. 3. Pane, na príhovor svätých neviniatok poteš všetkých, ktorí trpia a odmeň aj tých, ktorí sa starajú o trpiacich. 4. Pane, uzdrav naše srdcia, a daj nám dostatok lásky, aby sme si navzájom nespôsobovali utrpenie. 5. Prebuď svedomie matiek, ktoré chcú zničiť plod svojho života, aby nezabíjali svoje nevinné dieťa. 6. Poteš rodičov, ktorí oplakávajú svoje zosnulé pokrstené dieťa, že je už medzi anjelmi a že oroduje za nich v nebi. Bože Otče, ty si toľkokrát v dejinách dopustil utrpenie na svoj ľud. Nebolo to z tvojho rozmaru, ale z najväčšej lásky, aby si nás uzdravil z našich hriechov. Vyslyš naše prosby, pomôž nám znášať každé utrpenie a chrániť sa toho, aby sme krivdili iným. Skrze Krista, nášho Pána.

58 58 V ia n o č n é o b d o b ie 29. decembra PIATY DEŇ OKTÁVY NARODENIA PÁNA Bratia a sestry, Boh nám poslal svojho Syna v malom dieťati. Tým ukázal, že chce, aby jeho Syn žil na tejto zemi ako človek a naučil nás žiť bez hriechu. Zvelebujme Boha, ďakujme mu a volajme: Otče, vyslyš nás. 1. Otče, Cirkev, ktorej si zveril svoje slovo, ohlasuje dielo spásy; daj, aby ho neprestajne zvestovala po celom svete. 2. Otče, vo svete sa veľa hovorí o pokoji, a pritom sa vedú vojny; daj, aby si zodpovední vo svete uvedomovali, že ak chcú udržať mier, musia sami žiť v tvojom svetle. 3. Otče, Panna Mária sa od Simeona dozvedela, že jej dušu prenikne meč bolesti; daj, aby tí, ktorí znášajú utrpenie, odovzdali svoje ťažkosti jej materinskému príhovoru. 4. Otče, apoštol Ján vo svojom liste naznačil, že kto zachováva slovo tvojho Syna, v tom je Božia láska dokonalá; pomôž nám vytrvalo poznávať evanjelium. 5. Otče, Simeon z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu, keď priniesli Mesiáša; daj, aby sme si uvedomovali, že Kristus je prítomný aj v našom chráme. Otče, ďakujeme ti za tvojho Syna, ktorého si poslal na tento svet, aby nás učil hľadať tvoju vôľu; daj, aby sme kráčali za ním. Lebo on je náš Spasiteľ a žije a kraľuje na veky vekov.

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník špeciálnych

Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník špeciálnych Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 5. ročník špeciálnych základných škôl OBSAH Ročníková téma Obsah ročníka Ročníkový cieľ Ročníkový symbol Kompetencie Lineárne oblasti Nadpredmetové vzťahy

Více

Krížová cesta za zasvätených

Krížová cesta za zasvätených Krížová cesta za zasvätených Úvodné zamyslenie Ježiš povedal svojim učeníkom: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Nie je mysliteľný kresťanský život mimo

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

3.Téma: Náš dialóg s Bohom pre 5. ročník ZŠ

3.Téma: Náš dialóg s Bohom pre 5. ročník ZŠ 3.Téma: Náš dialóg s Bohom pre 5. ročník ZŠ Cieľ témy: Vnímať a oceniť slávenie liturgie ako spôsob komunikácie Boha s človekom. Vysvetliť význam farieb, symbolov a úkonov liturgického slávenia Obsahový

Více

Bez prestania sa modlite 5

Bez prestania sa modlite 5 ÚVOD 5 Bez prestania sa modlite 5 MODLIŤ SA ŽALMAMI 9 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných... 10 Bože, ty spravodlivosť moja 11 Pán je môj pastier 12 Iba v Bohu spočiň, duša moja 13 Bože, ty

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla

Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla Bl. Zdenky, panny a mučenice 30. júla Ľubovoľná spomienka (červená) L III. spoločná časť mučeníkov Č.1. Mud 3, 1-9 č.5, s. 715; Responzóriový žalm: Ž 124, 2-3. 4-5. 7c-8 s. 714; Ev. č. 4. Lk 9, 23-26 s.

Více

Texty k veľkonočným obradom

Texty k veľkonočným obradom Texty k veľkonočným obradom Zelený štvrtok večerná omša na pamiatku Pánovej večere Omša prebieha ako zvyčajne okrem: po Sláva Bohu na výsostiach umĺkne hlas organu, na záver omše, ak sa prenáša Sviatosť,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince

Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince Památka svatého Františka Xaverského, kněze 3. prosince S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme,

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV 18. - 25. január 2012 VŠETCI BUDEME PREMENENÍ... VÍŤAZSTVOM SKRZE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA (Prvý list Korinťanom 15, 51 58) (Spoločná iniciatíva Svetovej rady cirkví

Více

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční C. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční C S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme za ukončení válečných

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie

(YC č ) symboly dary charizmy ovocie (YC č. 113-120) symboly dary charizmy ovocie Boží Duch Duch Svätý Symboly Ducha Svätého Dary Ducha Svätého Charizmy Ovocie Ducha Svätého Duch Svätý dar pre všetkých Obsah - SZ pôsobenie Božieho Ducha už

Více

V BEZPEČÍ metodická príručka katolíckeho náboženstva pre vekovú kategóriu 3 4 ročných detí materských škôl

V BEZPEČÍ metodická príručka katolíckeho náboženstva pre vekovú kategóriu 3 4 ročných detí materských škôl V BEZPEČÍ metodická príručka katolíckeho náboženstva pre vekovú kategóriu 3 4 ročných detí materských škôl Obsah Ročníkový cieľ Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Prežívať Prežívať radosť

Více

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové

ROK SE SVATÝMI. v Dolním Němčí. sv. Filip a Jakub, apoštolové ROK SE SVATÝMI v Dolním Němčí sv. Filip a Jakub, apoštolové LITANIE Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože Duchu

Více

Rím. kat. farský úrad sv. Martina Holíč OZNAMY na 30. nedeľu cez rok

Rím. kat. farský úrad sv. Martina Holíč OZNAMY na 30. nedeľu cez rok Rím. kat. farský úrad sv. Martina Holíč Nedeľa 28.10. Pondelok 29.10. Utorok 30.10. Streda 31.10. Štvrtok 1.11. Piatok 2.11. Sobota 3.11. 30. nedeľa cez rok 7 30 10 30 18 30 Všetkých svätých, prikázaný

Více

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý

Takýto ruženec sa denne modlil pápež Ján XXIII. Povedal, že ako pápež sa musí modliť za celý Misijný ruženec ako spôsob modlitby pochádza od horlivého a veľmi obľúbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, riaditeľa Pápežských misijných diel v USA (50 roky 20.storočia). Túžil po

Více

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4.

Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. Noc čítania Biblie ZŠ. Štúrova Malacky Kráľovná kníh spolu s našimi deťmi mala svoju párty na našej škole. Boli na ňu pozvaní žiaci 3., 4. a 6 - tych ročníkov Základný text : Lk 2,1-20 V tých dňoch vyšiel

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP Pastorácia povolaní na Slovensku TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA CTPP 11. 17. apríl 2016 PÁPEŽ FRANTIŠEK V POSOLSTVE K 53. SVETOVÉMU DŇU MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA PÍŠE Mám veľkú nádej, že

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30.

Učebné osnovy. 33 hodín ročne Otvárame bránu do sveta poznania. Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Názov ŠkVP Ročník Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Náboženská výchova 1 hodina týždenne 33 hodín ročne Otvárame bránu do

Více

OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE

OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (Verzia pre kňaza) Procesia sa koná v deň samej slávnosti alebo nasledujúcu nedeľu. Omša sa vždy berie zo slávnosti (aj čítania).

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre 5. ročník Počet hodín: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Plán bol vypracovaný podľa : Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října

Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, učitelky církve 1. října Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme

Více

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.

2. neděle velikonoční B. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se. 2. neděle velikonoční B S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme o požehnání pro nově pokřtěné. Prosme o Ducha svatého pro

Více

Obsah. Ročníkový symbol. Kompetencie. žiaka

Obsah. Ročníkový symbol. Kompetencie. žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie. Osvojovať si návyk n kresťansk anského

Více

OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI OBRAD EUCHARISTICKEJ PROCESIE NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI Procesia sa koná v deň samej slávnosti alebo v nasledujúcu nedeľu. Omša sa vždy berie zo slávnosti (aj čítania). Pripravia

Více

POŽEHNANIA VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA

POŽEHNANIA VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA I POŽEHNANIA 2009 VYDAL SPOLOK SVÄTÉHO VOJTECHA TRNAVA POŽEHNANIA NIHIL OBSTAT Mons. Vendelinus Pleva, Censor IMPRIMATUR 3i Mons. Robertus Bezák, Archiepiscopus Tyrnaviensis Tyrnaviae, die 9 Iunii 2009,

Více

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA 20. - 26. 4. 2015 EXODUS (VYJDENIE ZO SEBA), ZÁKLADNÁ SKÚSENOSŤ POVOLANIA (Pápež František) Pripravil Diecézny tím pre pastoráciu povolaní v Spišskej diecéze. Odporúčanie:

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA (Bez omše) Príchod do kostola K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ľ: Amen. K: Pán s vami. (alebo iný pozdrav) Ľ: I s duchom tvojím. Kňaz môže použiť tento príhovor: M. a M.,

Více

Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka

Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka Program pešej púte : Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka Pešiu púť tvorí 10 zastavení. Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Více

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán

1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán CH 1. Clieb, ktorý sa premieňa 2. Chcem, Pane, rásť pre Teba 3. Chvíle najvzácnejšie 4. Chcem vojsť do Pánových brán 5. Chválim Ťa, Ježiš 6. Chcem Ho chváliť 7. Chváľme Boha 8. Chlieb Ti a víno 9. Chvíľa

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ. Úvodná modlitba

LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ. Úvodná modlitba LECTIO DIVINA 29. NEDEĽA CEZ ROK - C MODLIŤ SA A NEOCHABOVAŤ SLOVO NA DNES: Exodus 17,8-13; Žalm 120; 2. List Timotejovi 3,14-4,2; Lukáš 18,1-8 Pomôcky: Veľká ozdobná svieca, sviečky rôznych veľkostí,

Více

OBRAD KRSTU JEDNÉHO DIEŤAŤA MIMO OMŠE

OBRAD KRSTU JEDNÉHO DIEŤAŤA MIMO OMŠE OBRAD KRSTU JEDNÉHO DIEŤAŤA MIMO OMŠE I. OBRAD PRIVÍTANIA DIEŤAŤA V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. R: Amen. Pán s vami. (Alebo: Milosť nášho Pána Ježiša Krista... ) R: I s duchom tvojím. Milí rodičia

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

/ÁTKKPC FQDC. 41è0ª- ::8+++ éêunq +550

/ÁTKKPC FQDC. 41è0ª- ::8+++ éêunq +550 /ÁTKKPC FQDC 41è0ª- ::8+++ éêunq +550 MÁRIINA DOBA Časopis pre podporu špirituality Mariánskeho kňazského hnutia Ročník XXVIII. Číslo: 3/2018 ISSN 1338-1490 IČO: 30 778 433 Adresa hnutia: MKH, Jašíkova

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Štruktúra vyučovacej hodiny

Štruktúra vyučovacej hodiny Škola: Odborné učilište internátne Cieľová skupina: žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím (vo veku 15 20 rokov) Téma: ZVESTOVANIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKE Predmet: Náboženská výchova

Více

SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA

SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA BANSKÁ ŠTIAVNICA 2014 Sprievod ide do kostola v poradí: Kadidlo (ak je) Kríž a dve sviece Birmovanci Miništranti (Diakoni) Kňazi Miništrant (diakon) s evanjeliárom Diecézny

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich

v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich v synagógach Tu sa čítali knihy SZ každú sobotu. Jedno čítanie bolo zo Zákona a druhé z Prorokov. V čítaní sa striedali viacerí lektori, pričom ich čítali po častiach. stretnutie s emauzkými učeníkmi Predtým,

Více

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov dátum dnes slávime svätá omša úmysel sv. omše Iný program 13.4.2009 Veľkonočný pondelok 8.00 14.4.2009 Veľkonočný utorok 7.00 + Emília 15.4.2009 Veľkonočná streda

Více

9. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 2,23-3,6

9. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 2,23-3,6 9. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 2,23-3,6 Čistá jak studánka R: Čistá, čistá, čistá jak studánka duše co setřásla hřích. Čistá, čistá, čistá jak studánka, jasná jak napadlý sníh. Čistá jak studánka 1.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, Spišská Nová Ves

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, Spišská Nová Ves Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves Metodické odporúčanie pre včlenenie nadpredmetových osnov /výchovy k manželstvu a rodičovstvu, enviromentálnej

Více

VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA

VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA DOPLNOK VLASTNÉ OMŠE NA SVIATKY SVÄTÝCH VOTÍVNE OMŠE EUCHARISTICKÉ MODLITBY PREFÁCIA 3. januára NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ Ľubovoľná spomienka ÚVODNÝ SPEV (Flp 2, 10-11) Na meno Ježiš nech sa zohne každé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka.

Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Náboženská výchova náboženstvo katolícke

Náboženská výchova náboženstvo katolícke Náboženská výchova náboženstvo katolícke V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52

30. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,46-52 30. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,46-52 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení z listu

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE september december /2018

AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE september december /2018 AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE september december /2018 (základné, zdokonaľovacie, intenzívne, zdravotné, kondičné plávanie a športové plávanie) Bazén: ZŠ Pankúchova 4 / 25m, ZŠ Holíčska 50 / 25m, Pasienky

Více

RODINNÉ VIANOCE V ŠKOLE

RODINNÉ VIANOCE V ŠKOLE Oslava učenia s rodičmi na I. stupni ZŠ Program oslavy Téma: Rodinné Vianoce v škole Ročník: Druhý Vždy pred Vianocami býva v našej škole dobrým zvykom, že sa triedne kolektívy stretnú na spoločných posedeniach

Více

Slovensky. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8)

Slovensky. Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8) Slovensky Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. (porov. Sk 1,8) Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil až do dňa, keď

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30

28. neděle v mezidobí. Cyklus B Mk 10,17-30 28. neděle v mezidobí Cyklus B Mk 10,17-30 Hosana 1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi!:/ Jméno slavíme Tvé (hosana aleluja), chválí Tě srdce mé (hosana aleluja), vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Všední dny po 1. neděli adventní

Všední dny po 1. neděli adventní VŠEDNÍ DNY DOBY ADVENTNÍ Všední dny po 1. neděli adventní V očekávání požehnané budoucnosti s důvěrou prosme dobrého Boha. (Pane, smiluj se / Kyrie, eleison.) Prosme za církev: Kéž je pro svět znamením

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 Čas konania volieb: 7.00 22.00 h Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ

Více

Ruženec v Roku viery. I. Radostný ruženec

Ruženec v Roku viery. I. Radostný ruženec Ruženec v Roku viery I. Radostný ruženec Ruženec v Roku viery I. Radostný ruženec Zostavil Dušan Caja. Na obale je použité logo Roku viery. Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Máj, 2013. Ruženec

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

3. neděle adventní. Cyklus C Lk 3,10-18

3. neděle adventní. Cyklus C Lk 3,10-18 3. neděle adventní Cyklus C Lk 3,10-18 Čtyři svíce adventní 2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář druhé svíce adventní. Jít za lidmi s láskou to je náš cíl. Kéž by nás Bůh v tom posilnil. R: Křesťané,

Více

EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU

EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE A SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH NA TÝŽDEŇ MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU Nedeľa 10. jún Otvorenie Medzinárodného eucharistického kongresu SPOLOČNÉ MODLITBY VERIACICH Do Spoločných

Více

duben 2017

duben 2017 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz duben 2017 Duben ve farnosti Minulý měsíc jsme se rozloučili se zemřelým panem kardinálem Miloslavem Vlkem. (*17. 5. 1932 +18. 3. 2017). Protože znal náš kraj i farnost

Více

Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE Památka. Modlitba se čtením

Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE Památka. Modlitba se čtením Panny Marie, Matky církve 1 Pondělí po slavnosti Seslání Ducha svatého PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE Památka Společné texty o Panně Marii. Hymnus Modlitba se čtením 1. Panenská Matko, dcerou jsi Synáčka svého

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

1. oltář: Eucharistie a jednota

1. oltář: Eucharistie a jednota 1. oltář: Eucharistie a jednota Čtení z Písma (Ef 2, 13-18) Nyní však,; protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi

číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Ararat Velbloudi číslo 7 roku 2011 Jarní nádech Jestřábí expedice Jestřábí Ararat Velbloudi Jestřábí expedice 18. 20. 3. 2011 Reportáž z akce najdete na www.pathfinder.cz Jarní nádech 20. 22. 4. 2011 2 PAMÄTAJ A NEZABÚDAJ

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

2. neděle v mezidobí. Cyklus C Jan 2,1-12

2. neděle v mezidobí. Cyklus C Jan 2,1-12 2. neděle v mezidobí Cyklus C Jan 2,1-12 Máš v duši píseň 1. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů. Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: CESTUJEME OD PRAVEKU Autor: Mgr. Drahomíra Koledová, MŠ Skalka 17, Lietavská Lúčka Cesta na kurikulum: Ja som Kultúra Ľudia Príroda TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Minutáž: 30 minút 4 5 rokov 4

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mgr. Petra Oláhová, Ambulancia PLPD XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS 11.-13. október

Více