Dávky státní sociální podpory problémy, vize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dávky státní sociální podpory problémy, vize"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Dávky státní sociální podpory problémy, vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské práce: Hana HRUŠKOVÁ Prof. Ing. Václav VYBÍHAL, CSc Znojmo, 2012

2 Prohlášení Prohlašuji na svoji čest, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, pod vedením Prof. Ing. Václav Vybíhala, CSc a uvedla jsem v seznamu literatury všechny odborné a literární zdroje. Ve Znojmě Hana Hrušková

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Prof. Ing. Václavu Vybíhalovi, CSc za obětavý přístup, odborné konzultace a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dávek státní sociální podpory v České republice. Teoretická část obsahuje rozdělení sociálních dávek podle určení pro jednotlivé občany a postupy stanovení jejich výpočtu. Praktická část se zabývá problematikou dopadu změn v systému dávek státní sociální podpory na jednotlivé modelové domácnosti. Porovnávána je výše dávek pro rodiny nízkopříjmové a pro rodiny zcela závislé na těchto dávkách s ohledem na změny zákona platné od roku Klíčová slova: Státní sociální podpora, dávky, životní minimum, dopady, domácnosti, vize. Abstract This bachelor thesis is focused on the issue of allowance state social security benefits in the Czech Republic. The theoretical part includes dividing of social benefits according to the individual people and procedures of the assessment of their calculation. The practical part deals with the issue of impact changes in the states social benefits system to the individual home model. Comparison of the amount of benefits for families of low-income and for families, who are entirely dependent on such benefits with regard to the changes in the law valid since Key words: State social support, benefits, subsistence, impacts, households, vision.

7 Obsah 1 Úvod Cíl a metodika Teoretická část Vybrané pojmy sociálních dávek Státní sociální podpora v České republice Životní a existenční minimum Druhy dávek a podmínky jejich poskytování Dávky státní sociální podpory v závislosti na výši příjmu Dávky státní sociální podpory bez závislosti na výši příjmu Dávky pomoci v hmotné nouzi Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi Státní sociální zabezpečení Slovenské republiky Životní minimum Druhy dávek, jejich výše a podmínky pro vyplácení Praktická část Životní a existenční minimum Sociální dávky závislé na výši příjmu a jejich změny v roce Sociální dávky netestované na výši příjmu a jejich změny v roce Rodičovský příspěvek Dávky pěstounské péče Pohřebné Analýza dopadu na modelovou rodinu Analýza stavu roku 2011, model č Analýza stavu roku 2011, model č Analýza stavu roku 2011, model č Analýza stavu roku 2011, model č Analýza stavu roku 2012, model č Analýza stavu roku 2012, model č

8 4.4.7 Analýza stavu roku 2012, model č Analýza stavu roku 2012, model č Porovnání životního minima a dávek ČR a SR Vývoj vyplacených dávek Problémy související s vyplácením dávek státní sociální podpory Sloučení agend pod úřad práce Dopady změn ve vyplácených dávkách testovaných na výši příjmu Dopady změn ve vyplácených dávkách netestovaných na výši příjmu Vize a návrhy Závěr Seznam použité literatury... 55

9 1 Úvod Je skutečně složité vysvětlit pojem sociální politika. Ani po přečtení celé řady publikací a různorodých pramenů jsem nedospěla k nějaké definici, ve které bych dokázala rozumnými slovy shrnout vše, co sociální politiku charakterizuje. Soustředím se proto na bezpochyby nejviditelnější nástroj sociální politiky a to jsou dávky státní sociální podpory. Dávky státní sociální podpory by měly sloužit těm, kteří se dostanou z různých důvodů do finanční tísně a bez pomoci státu by si sami nedokázali nijak pomoci. Úmyslně píši, že by měli sloužit, ale jestli tomu tak ve skutečnosti opravdu výhradně je, tím si nejsem příliš jistá. Pro většinu občanů v dnešním moderním internetovém světě není takovým problémem dostat se k potřebným informacím ať už přímo z webových stránek, nebo přes poměrně hustou síť institucí, které jsou kompetentní k přiznávání dávek. S čím si ale zpravidla občan poradí už hůře, jsou různé druhy formulářů, respektive rozsah toho, co všechno musí případný žadatel vyplnit a jaké podklady dodat pro přiznání dávky státní sociální podpory. Navíc žadatelé jsou bohužel velmi často občané se základním vzděláním, kteří si bez účinné a ochotné pomoci úředníků na příslušných úřadech jen stěží poradí. Systém dávek státní sociální podpory, výše těchto podpor a vymezení dávek pro cílové skupiny občanů se velmi často stává tématem jak předvolebních kampaní, tak povolebních kompromisů a hádek. Ty druhé nezůstávají zpravidla bez následku na vcelku časté změny v nastavení dávek státní sociální podpory. Některá z dávek z legislativy vypadne, jiná se v ní objeví. Při bližším studiu je až překvapivý celkový rozsah tohoto systému. V jedné z kapitol je popsán v krátkosti i systém státní sociální podpory na Slovensku. Je zajímavé si vzájemně porovnat, k jakým tyto dříve spojené země s jednotným systémem dospěly diferencím. Od dochází k zásadním změnám v systému vyplácení dávek státní sociální podpory. Možný dopad na rodinu zcela závislou na dávkách státní sociální podpory budu analyzovat v praktické části této bakalářské práce. 8

10 2 Cíl a metodika Cílem práce je popsat, analyzovat a vyhodnotit systém státní sociální podpory v České republice, včetně metodického postupu uplatňovaného při kvantifikaci jednotlivých dávek státní sociální podpory a podrobně vymezit jednotlivé dávky státní sociální podpory a určit jejich strukturu. Identifikovat kompetence jednotlivých institucí, které jsou zapojeny do systému státní sociální podpory. Teoretická část je zaměřena na upřesnění rozdělení sociálních dávek podle cílového určení pro jednotlivé skupiny občanů České republiky a konkretizace metodiky stanovování jejich výše. Rozčlenění státní sociální podpory na dávky se závislostí na příjmech občana (tzv. testované) a dávky nezávislé na příjmech (tzv. netestované). Část práce je zaměřena na komparaci nastavení dávek státní sociální podpory v České republice a na Slovensku. V praktické části jsou pomocí modelování příkladů využití dávek státní sociální podpory určeny dopady změn, které v legislativě přidělování dávek nastanou po roce 2011 na rodinu zcela závislou na dávkách státní sociální podpory. 9

11 3 Teoretická část Teoretická část se zabývá systémem dávek státní sociální podpory v roce Vybrané pojmy sociálních dávek Vybrané pojmy státních sociálních dávek: oprávněná osoba; rozhodné období; příjem rozhodný pro přiznání dávek; rodina; nezaopatřené dítě. 1. Oprávněná osoba Pojmem oprávněná osoba se rozumí fyzická osoba, která je hlášena trvalým pobytem v České republice, nebo občan Evropské unie, který je krytý nařízením vlády. U cizince se za trvalý pobyt v České republice rozumí pobyt po uplynutí 365 dnů ode dne hlášení k pobytu. U dětí cizinců se nezkoumá hlášení trvalého pobytu do 1 roku jejich věku. 2. Rozhodné období Je to období, za které se zjišťuje rozhodný příjem. Tím se rozumí: U přídavku na dítě je to kalendářní rok předcházejí kalendářnímu roku a to od 1. října do 30. září; U sociálního příplatku je obdobím kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí; u příspěvku na bydlení je obdobím kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí; u porodného je kalendářní čtvrtletí předcházejícího čtvrtletí, v němž se dítě narodilo. 10

12 3. Příjem rozhodný pro přiznání dávky Rozhodným příjmem se rozumí součet čistých měsíčních příjmů rodiny. Do příjmu pro přiznání dávky patří: dávky nemocenského pojištění; důchodové pojištění; podpora v nezaměstnanosti; podpora při rekvalifikaci; mzdové nároky. 4. Rodina Za rodinu je považována oprávněná osoba a s ní společně posuzované osoby. Společně posuzované osoby jsou: nezaopatřené děti; nezaopatřené děti a jejich rodiče; manželé, partneři, druh a družka; rodiče rodičů. 5. Nezaopatřené dítě Za neopatřené dítě se považuje dítě, které skončilo povinnou školní docházku a poté dítě, které se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost a to nejdéle do 26 let věku dítěte. (Vybíhal, 2012, s ) 11

13 3.2 Státní sociální podpora v České republice Základním právním předpisem, který upravuje poskytování státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Většina dávek státní sociální podpory je ovlivněna stanovením životního minima. Životní minimum je určeno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Dávky státní sociální podpory se řídí správním řádem, tj. zákonem č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Státní sociální podpora zahrnuje soubor sociálních dávek, které jsou ve formě peněz přeneseny ze státního rozpočtu obyvatelstvu. Přednostně je určena pro rodiny s dětmi, dále pak pro určitý okruh případů vzniklých sociální situací. Prostřednictvím státní sociální podpory se stát velkou mírou podílí na krytí nákladů na výživu a na ostatní základní a osobní potřeby dětí a rodin a také na financování již zmíněných sociálních situací. Náklady na dávky státní sociální podpory nese stát. Státní správu podle zákona o státní sociální podpoře vykonávají: Ministerstvo práce a sociálních věcí; Úřad práce ČR; Krajské pobočky úřadu práce ČR. (Vybíhal, 2012, s. 368) 3.3 Životní a existenční minimum Životní minimum je stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb., tedy zákonem o životním a existenčním minimu. Výše minima je tedy upravena tímto zákonem a může být dále upravena nařízením vlády ČR. Životní minimum je minimálně společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální měsíční hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou 12

14 k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežít. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele invalidního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Měsíční výše existenčního minima je stanovena na Kč. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011a) Rozlišujeme tyto částky životního minima pro rok 2011: 1. Životní minimum pro jednotlivce Kč; 2. Životní minimum pro společně posuzované osoby u osoby posuzované jako první v pořadí Kč; pro druhou osobu, která není nezaopatřeným dítětem Kč; pro nezaopatřené dítě do 6 let věku Kč; pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let věku Kč; pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku Kč. Částky životního minima nebyly od do valorizovány. (Vybíhal, 2010, s. 361) 3.4 Druhy dávek a podmínky jejich poskytování V současné době je upraveno 7 sociálních dávek v rámci státní sociální podpory: a) Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu (testované): přídavek na dítě; sociální příplatek; (do ) příspěvek na bydlení; porodné. b) Dávky poskytované bez závislosti na výši příjmu (netestované): rodičovský příspěvek; dávky pěstounské péče; pohřebné. Nárok na dávky státní sociální podpory má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzovaní členové domácnosti, kteří splňují zákonem stanovené podmínky. 13

15 Jednou takovou podmínkou je trvalý pobyt na území ČR. U cizince se za trvalý pobyt na území ČR považuje pobyt po uplynutí jednoho roku ode dne hlášení pobytu. Fyzická osoba, která má nárok na přiznané dávky a splňuje podmínku hlášení k trvalému pobytu, se označuje jako osoba oprávněná. (Vybíhal, 2010, s. 369, 370) Základem pro stanovení nároku a výše některých dávek státní sociální podpory je výše životního minima. Dávky státní sociální podpory na rozdíl od původního systému mnohem více zohledňují příjmovou i sociální situaci posuzované rodiny. Rodina tedy může pobírat více státních dávek. (Krebs, 2010, s. 273) Dávky státní sociální podpory v závislosti na výši příjmu a) Přídavek na dítě Mezi základní dávku státní sociální podpory patří přídavek na dítě. Jedná se o dávku, která je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi s cílem pomoci jim k částečnému vykrytí nákladů, které jsou spojené s výchovou a výživou dětí. (Krebs, 2010, s. 274) Oprávněnou osobou je nezaopatřené dítě a za nezletilé nezaopatřené dítě podává žádost o přídavek ne dítě jeho zákonný zástupce. Pokud nezaopatřené dítě dosáhne 18 let věku, je přídavek vyplácen přímo dítěti. (Vybíhal, 2010, s. 370) Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce (tzn., že například pro poskytování přídavku na dítě od 1. října 2009 do 30. září 2010 je rozhodující výše příjmu rodiny v roce 2008). Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4 násobek částky životního minima rodiny. (Krebs, 2010, s. 274) 14

16 Výše přídavku je rozdělena do třech skupin podle věku dítěte: Tabulka č. 1 Výše přídavku dle věku nezaopatřeného dítěte v rodině Věk nezaopatřeného dítěte Měsíční výše přídavku na dítě (Kč) Do 6 let 500,- Od 6 do 15 let 610,- Od 15 do 26 let 700,- Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Integrovaný portál MPSV. Sociální tématika. Státní sociální politika. Informace pro občany. Přídavek na dítě. b) Sociální příplatek Sociální příplatek je určen pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem nebo rodičem. Zde došlo k redukci počtu vyplácených dávek oproti roku 2010, kdy byly tyto dávky vypláceny ve větším rozsahu a podle jiných pravidel. Podmínkou nároku na sociální příplatek je, že rozhodný příjem celé rodiny musí být nižší než součin částky životního minima a koeficientu 2,00. (Vybíhal, 2010, s. 373) Na rozdíl od přídavku na dítě je u sociálního příplatku rozhodné období předcházející kalendářní čtvrtletí a to proto, aby sociální příplatek mohl reagovat na změny příjmu a vzniklé sociální situaci rodiny v průběhu roku. (Krebs, 2010, s. 274) 15

17 Výpočet výše sociálního příplatku počítáme podle vzorce: kde: SP = P od - [(P od P rr ) : ( ŽM r 2,00)] SP sociální příplatek P od částka na osobní potřeby dítěte (dětí) P rr rozhodný příjem rodiny ŽM r životní minimum rodiny 2,00 koeficient Při stanovení výše příplatku se částka na osobní potřebu násobí, jde-li o: dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené koeficientem 3,00 dítě dlouhodobě zdravotně postižené koeficientem 2,67 dítě dlouhodobě nemocné koeficientem 1,34 děti, které se narodily současně, a to v době do 3 let jejich věku koeficientem 1,22 dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu poskytujícím vysokoškolské vzdělání koeficientem 1,20 Při stanovení výše sociálního příplatku se částky životního minima dítěte a všech osob posuzovaných násobí, jde-li o: oba rodiče, kteří jsou dlouhodobě těžce zdravotně postiženi koeficientem 1,35 osamělého rodiče, který je dlouhodobě těžce zdravotně postiženi koeficientem 1,30 jednoho z rodičů, který je dlouhodobě těžce zdravotně postižený koeficientem 1,05 osamělého rodiče koeficientem 1,17 (Vybíhal, 2010, s. 374) 16

18 c) Příspěvek na bydlení Příspěvek na bydlení je určen na náhradu části nákladu na bydlení příjemce. Nárok na příspěvek na bydlení má jak vlastník, tak nájemce, který je hlášen v bytě k trvalému bydlišti a také není rozhodné, o jakou formu bydlení se jedná. Nárokovat příspěvek na bydlení si může příjemce, která má náklady na bydlení přesahující částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu 0,35). A dále součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. (Vybíhal, 2010, s. 376) Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a podle počtu členů v domácnosti. Zvlášť jsou vymezené měsíční náklady pro byty s nájemní smlouvou a zvlášť pro byty družstevní nebo byty vlastníků. (Krebs, 2010, s. 277) Tabulka č. 2 Normativní měsíční náklady v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy platné od do v Kč. Počet obyvatel obce Počet osob Praha nad 100 tis do obyvatel v rodině obyvatel obyvatel obyvatel a více Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příjmy a životní úroveň, Životní minimum. 17

19 Tabulka č. 3 Normativní měsíční náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků platné od do v Kč. Počet obyvatel obce Počet osob v rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel a více Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Ludmila Řezníčková. Peníze, které vám dá stát: příspěvek na bydlení od roku 2011 Výše příspěvku se stanovuje za kalendářní měsíc. Výpočet se provádí podle tohoto vzorce: PB= N nb - [P rr x 0,3] pro Prahu pak: PB= N nb - [P rr x 0,35] (Vybíhal, 2012, s. 378) d) Porodné Od patří porodné mezi dávky poskytované s ohledem na výši příjmu. Tato dávka se jednorázově poskytuje rodině s nízkým příjmem na náklady spojené s narozením prvního dítěte. Porodné se vyplácí ženě, která porodila své první živé dítě a její příjem v rodině, který v kalendářním čtvrtletí předcházejícímu kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, je nižší než 2,4 násobek životního minima rodiny. 18

20 Porodné náleží rodině pouze jedenkrát a je stanoveno pevně danou částkou Kč. Pokud se narodí druhé živé dítě společně s prvním, částka je Kč. (Integrovaný portál MPSV, 2011c) Dávky státní sociální podpory bez závislosti na výši příjmu a) Rodičovský příspěvek Tato dávka má umožnit rodiči se plně věnovat péči o dítě osobně a celodenně, tedy zpravidla namísto zaměstnání. Je to tedy nárok rodičů. (Vybíhal, 2010, s. 380) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Podmínkou je, že dítě, které je mladší 3 let, nenavštěvuje jesle nebo jiné předškolní zařízení více jak 5 dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 let věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu v rozsahu 4 hodin denně nebo 5 dní v kalendářním měsíci. (Krebs, 2010, s. 279) Od 1. ledna 2011 se změna čerpání rodičovského příspěvku týkala, předsunutím termínu volby tříleté varianty čerpání z 21 měsíců věku dítěte na pouhých 9 měsíců věku dítěte. Tím došlo u čtyřleté zvolené varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpal rodičovský příspěvek v základní výměře Kč. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011b) Měsíční výše rodičovského příspěvku záleží také na volbě rodičů, jakou rychlostní volbu si zvolí, a to: Kč jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře; Kč jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře; Kč jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře; 3000 Kč jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře. (Vybíhal, 2011, s. 392) 19

21 b) Dávky pěstounské péče Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné výchovy v případech, kdy se vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí o své děti starat a dítě je svěřeno do pěstounské péče. Děti, které jsou umístěny v ústavech, mohou být svěřeny buď do péče jednotlivým osobám, nebo manželskému páru. Pěstounská péče v mnoha případech předchází adopci. Pěstouni mají povinnost osobně pečovat o svěřené dítě, ale nemají vůči dítěti žádnou vyživovací povinnost. O hmotné zabezpečení se stará stát případně jeho biologičtí rodiče. Dávky pěstounské péče se poskytují buď jednorázově, nebo opakovaně. Druhy dávek: příspěvek na úhradu potřeb dítěte; odměna pěstouna; příspěvek při převzetí dítěte; příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Uvedené dávky se poskytují pěstounovi, který o dítě osobně pečuje a náleží jak jemu, tak dítěti. c) Pohřebné Pohřebné se vyplácí jednorázově a je příspěvkem na náklady, spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného činí Kč. Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti a dále osoba, která byla sama nezaopatřeným dítětem ke dni smrti rodičů. Tento nárok vzniká dnem pohřbení. (Vybíhal, 2010, s ) 20

22 3.5 Dávky pomoci v hmotné nouzi Další důležitou součástí systému sociálního zabezpečení je pomoc v hmotné nouzi. Tyto dávky jsou financovány ze státního rozpočtu a poskytovány k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi. (Vybíhal, 2010, s. 393) Dávky hmotné nouze upravuje zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi, který definuje hmotnou nouzi takto: "Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu, pokud tento zákon nestanoví jinak." (Výplata. cz, 2007) Druhy dávek pomoci v hmotné nouzi V systému pomoci v hmotné nouzi jsou tyto dávky: příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc. a) Příspěvek na živobytí Podmínky nároku: Osoba, která je v hmotné nouzi, má nárok na příspěvek na živobytí, jestliže její příjem a příjem všech společně posuzovaných osob nedosahuje částky životního minima. Nárok na výplatu příspěvku na živobytí vznikne v kalendářním měsíci, pokud průměrný měsíční příjem osoby nebo osob společně posuzovaných za tři předcházející kalendářní měsíce byl nižší než 3násobek životního minima. (Vybíhal, 2010, s. 396, 397) 21

23 b) Doplatek na bydlení Doplatek na bydlení řeší situaci nedostatku příjmu na uhrazení nákladů spojených s bydlením, kde nestačí vlastní příjmy osoby včetně příspěvků na bydlení ze státní sociální podpory. Dávka je poskytovaná nájemci nebo vlastníku bytu. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení nájmu a služeb s bydlením spojených zbyla osobě částka na živobytí. (Integrovaný portál MPSV, 2011d) c) Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je zapotřebí bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět situací: Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví; Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do výše existenčního minima. Postiženi vážnou mimořádnou událostí (živelná pohroma, požár apod.); Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše Kč. Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostředků. Nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout maximálně do výše 10násobku částky životního minima, tj. až do Kč. Ohrožení sociálním vyloučením, např. jde-li o osobu vracející se z vězení nebo z dětského domova. Dávku lze v průběhu roku poskytnout opakovaně a to ve výši Kč, maximálně však do výše 4násobku částky životního minima, tj. až do Kč. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011c) 22

24 3.6 Státní sociální zabezpečení Slovenské republiky Sociální zabezpečení má tři základní formy: sociální pojištění; sociální pomoc; sociální podporu. Sociální pojištění Jeho úlohou je ochrana obyvatelstva v různých situacích, jako je mateřství nebo pracovní neschopnost. Podstata pojistného systému vychází z předcházející ekonomické aktivity a příjmů obyvatelstva. Výše pojistné dávky je adekvátní odvedené části prostředků do systému. Sociální pomoc Představuje systém, který nejčastěji nahrazuje příjmy v situacích hmotné nouze, převážně pro nezaměstnané občany. Nárok na pomoc není trvalá, ale jen dočasná náhrada příjmu. Sociální podpora Jedná se o rodinné dávky, které stát financuje ze státního rozpočtu a pomáhá při řešení některých životních situací, jako je narození dítěte, smrt rodinného příslušníka. Nárok na rodinné dávky není podmíněn příjmem oprávněných osob. (Dávkový informační servis, 2011a) Životní minimum Zákon o životním minimu ustanovuje životní minimum jako společensky uznanou minimální hranici příjmů fyzické osoby, pod kterou nastává stav hmotné nouze. Od 1. července 2011 byla ustanovená výše životního minima Opatřením Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 194/2011 Sb. 23

25 Za životní minimum fyzické osoby nebo fyzických osob, jejichž příjmy jsou posuzovány, se považují tyto úhrny: jedna plnoletá osoba 189,93 /měsíc druhá společně posuzovaná plnoletá osoba 132,42 /měsíc nezaopatřené dítě nebo nezaopatřené plnoleté dítě 86,65 /měsíc (Dávkový informační servis, 2011b) Druhy dávek, jejich výše a podmínky pro vyplácení Druhy dávek v rámci státní sociální podpory: přídavek na dítě; příplatek k přídavku na dítě; rodičovský příspěvek; příspěvek při narození dítěte; příplatek k příspěvku při narození dítěte; příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři a více dětí nebo kterým se během dvou let narodila opakovaně dvojčata; příspěvek na péči o dítě; příspěvek na pohřeb. Výše příspěvku u většiny dávek se upravuje od 1. ledna kalendářního roku koeficientem, kterým se korigují sumy životního minima. Sumu vyhlásí Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky opatřením, které v úplném znění zveřejní ve své Sbírce zákonů Slovenské republiky, a to nejpozději do 31. prosince kalendářního roku. a) Přídavek na dítě Přídavkem na dítě se rozumí státní sociální dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte. Výše přídavku je 22,54. 24

26 Podmínky nároku na přídavek: péče oprávněné osoby o nezaopatřené dítě; trvalý nebo přechodný pobyt oprávněné osoby na území Slovenské republiky; trvalý nebo přechodný pobyt nezaopatřeného dítěte na území Slovenské republiky. b) Příplatek k přídavku na dítě Příplatek k přídavku na dítě upravuje zákon č. 600/2003 Sb. ve znění zákona č. 532/2007 Sb. Přídavkem na dítě se rozumí státní sociální dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte, na které se nesmím uplatnit daňový bonus podle osobního předpisu. Podmínky nároku na příplatek: trvalý nebo přechodný pobyt oprávněné osoby na území Slovenské republiky; pobírání starobního důchodu, předčasného starobního důchodu; nevykonávání výdělečné činnosti; neuplatnění daňového bonusu na nezaopatřené dítě. Výše příplatku je 10,57. c) Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek je státní sociální dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na zabezpečení řádné péče o dítě. Podmínky nároku na příspěvek: oprávněná osoba zabezpečuje řádně péči o dítě; oprávněná osoba má trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky. 25

27 Výše příspěvku je 194,7 měsíčně. Pokud oprávněná osoba zabezpečuje řádnou péči o dvě a více dětí narozených současně, potom se rodičovský příspěvek zvyšuje o 25 % na každé dítě, které se narodilo současně. d) Příspěvek při narození dítěte Příspěvek při narození dítěte je státní sociální dávka, kterou stát přispívá na pokrytí výdajů spojených se zabezpečením nevyhnutelných potřeb novorozence. Příspěvek na jedno dítě je 151,370. Jestliže se současně narodily dvě nebo více dětí a dožily se 28 dní, zvyšuje se příspěvek o jednu polovinu na každé dítě. Nárok na příspěvek při narození dítěte zaniká uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. e) Příplatek příspěvku při narození dítěte Příplatek příspěvku při narození dítěte je státní sociální dávka, kterou stát přispívá na pokrytí výdajů spojených se zabezpečením nevyhnutelných potřeb dítěte, které se narodilo jako první, druhé nebo třetí dítě a které se dožilo alespoň 28 dní. Výše příplatku je 678,490. f) Příspěvek rodičům, kterým se současně narodily tři a více dětí nebo kterým se během dvou let narodila opakovaně dvojčata Příspěvek rodičům je státní sociální dávka, kterou stát přispívá jednou ročně rodičům nebo osobě, která převzala děti do náhradní péče na základě právoplatného rozhodnutí soudu, na zvýšené výdaje, které vznikají v souvislosti s touto péčí o současně narozené tři a více dětí nebo o dvojčata narozená opakovaně do dvou let nebo více dětí současně. Podmínky nároku na příspěvek: děti jen do 15 let roku; pečuje o ně oprávněná osoba; oprávněná osoba má trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky; 26

28 příspěvek se poskytuje na každé dítě v kalendářním roce pouze jednou. Výše příspěvku: dítě od 6 let věku 81,990 ; dítě od 6 do 15 let roku 101,250 ; dítě 15 let roku 107,550. g) Příspěvek na péči o dítě Poskytováním příspěvku na péči o dítě stát přispívá rodičům nebo fyzické osobě, které je dítě svěřené do péče nahrazující péči rodičů, na úhradu výdajů vynaložených na péči o dítě. Opatřením Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky č. 272/2011 Sb. o ustanovení výše příspěvku na podporu náhradní péče o dítě se s účinností od 1. září 2011 upravuje výše jednorázových a opakovaných příspěvků na tyto částky: jednorázový příspěvek při svěření do náhradní péče 352,86 ; jednorázový příspěvek při zániku náhradní péče 883,90 ; opakovaný příspěvek dítěti 132,39 ; zvýšený příspěvek náhradnímu rodiči 119,72 ; opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči 168,32 ; osobní opakovaný příspěvek náhradnímu rodiči 69,36. h) Příspěvek na pohřeb Příspěvek na pohřeb je státní sociální dávka, kterou stát přispívá na úhradu výdajů spojených se zabezpečením pohřbu zemřelého. Příspěvek upravuje zákon č. 238/1998 Sb. Podmínky nároku: zabezpečení pohřbu oprávněnou osobou (plnoletá fyzická osoba); trvalý nebo přechodný pobyt oprávněné osoby na území Slovenské republiky; 27

29 trvalý nebo přechodný pobyt zemřelého v čase úmrtí na území Slovenské republiky; Výše příspěvku na pohřebné je 76,670. (Dávkový informační servis, 2011a) 28

30 4 Praktická část První kapitoly praktické části bakalářské práce jsou zaměřeny na změny, které nastaly v legislativě s účinností od Převážná část změn je konkrétně vyčíslitelná, protože se změnou zákona dochází i ke změně vyplácených částek v jednotlivých položkách systému státní sociální podpory. Nejzásadnější ze změn spočívá ve sjednocení výplat dávek státní sociální podpory prostřednictvím Úřadů práce České republiky. Deklarovaným cílem přenesení dříve rozdrobených pravomocí na jednu instituci je zvýšení dostupnosti, lepší kontrolovatelnost, efektivnější řízení dávek s jednodušší administrací a také účinnější kontrola využívání prostředků státu. V praxi to znamená, že veškeré služby jak v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, tak třeba i dávek pro osoby se zdravotním postižením, lze vyřídit na 423 kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na jejich dalších 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovištích namísto dřívějšího systému, kdy byly agendy sociálních dávek a zaměstnanosti rozděleny mezi Úřady práce s jejich sociálními obory a obecní úřady. (Sociální reforma, 2011) Lze předpokládat, že s tím se sníží administrativní náklady spojené s vyplácením dávek státní sociální podpory. 29

31 4.1 Životní a existenční minimum Od došlo po 6 letech k valorizaci životního minima. Tabulka č. 4 Částky životního minima a jejich srovnání po valorizaci v Kč. Posuzované osoby ve společné domácnosti Rok Rozdíl (Kč) Jednotlivec První dospělá osoba v domácnosti Druhá a další dospělá osoba v domácnosti Nezaopatřené dítě do 6 let Nezaopatřené dítě 6 až Nezaopatřené dítě 15 až Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MPSV odbor 65. Životní a existenční minimum. Životní minimum je výsledkem součtu jednotlivých částek všech členů rodiny. Částka existenčního minima se zvýšila o 180 Kč měsíčně, to znamená, že v současné době je Kč měsíčně. 4.2 Sociální dávky závislé na výši příjmu a jejich změny v roce 2012 Mezi dávky závislé na výši příjmu patří: 1. Sociální příplatek, který byl součástí dávek testovaných na výši příjmu, je od zrušen; 2. Přídavek na dítě zůstal v nezměněné výši; 30

32 3. Porodné zůstává i nadále bez změn. 4. Příspěvek na bydlení - vzrostla výše proplácených normativních nákladů na bydlení a to s platností od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 (tabulka č. 5 a č. 6) Tabulka č. 5 Normativní měsíční náklady v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy platné od do v Kč. Počet obyvatel obce Počet osob v rodině Praha nad 100 tis. obyvatel obyvatel obyvatel do obyvatel (+705) (+499) (+489) (+157) (+86) (+961) (+679) (+666) (+210) (+114) (+1 256) (+886) (+870) (+274) (+149) 4 a více (+1 525) (+1 080) (+1 059) (+341) (+190) Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MPSV odbor 21. Příspěvek na bydlení. Vysvětlivky: v závorkách uvedené hodnoty jsou rozdíly oproti stavu v roce 2011 v Kč. 31

33 Tabulka č. 6 Normativní měsíční náklady v družstevních bytech a bytech vlastníků platné od do v Kč. Počet obyvatel obce Počet osob v rodině Praha nad 100 tis do obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel (+330) (+330) (+330) (+330) (+330) (+458) (+458) (+458) (+458) (+458) (+603) (+603) (+603) (+603) (+603) 4 a více (+749) (+749) (+749) (+749) (+749) Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů MPSV odbor 21. Příspěvek na bydlení. Vysvětlivky: v závorkách uvedené hodnoty jsou rozdíly oproti stavu v roce 2011 v Kč. 4.3 Sociální dávky netestované na výši příjmu a jejich změny v roce 2012 Mezi dávky netestované na výši příjmu patří: 1. rodičovský příspěvek; 2. dávky pěstounské péče; 3. pohřebné. 32

34 4.3.1 Rodičovský příspěvek Schválená legislativní úprava umožňuje rodičům volněji rozhodovat u rodičovského příspěvku o délce a výši čerpání pomocí jednoduššího systému, který si klade za cíl vyjít vstříc rodinám s malými děti. Od ledna 2012 rodiče získají příspěvek bez ohledu na to, jestli dítě mladší jak 2 roky navštěvuje mateřskou školu. Tato nově stanovená pravidla rodičovského příspěvku umožňují rodičům rychlejší návrat na trh práce. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství je závislý na platbě nemocenského pojištění po dobu alespoň 270 kalendářních dnů. Pokud vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou rodiče volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši. Celkem mohou vyčerpat maximálně Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku může být měněna jednou za tři měsíce. Tato výše je ohraničena výší peněžité pomoci v mateřství, nejvýše však Kč měsíčně. Pokud si rodič neplatil nemocenské pojištění po stanovenou dobu, nevzniká mu sice nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale podle nové úpravy si může i tento rodič zvolit výši měsíční částky rodičovského příspěvku, avšak pouze při splnění podmínky, že druhý z rodičů se nemocenského pojištění po stanovenou dobu účastnil. Jestliže si ani jeden z rodičů neplatil pojistné na sociální zabezpečení a tedy nesplnil podmínku, výše příspěvku zůstává v částkách Kč do 9. měsíce věku dítěte a potom Kč do 4 let věku dítěte. Jestliže rodiči vznikl nárok na rodičovský příspěvek již v roce 2011, může se buď rozhodnout přejít na systém uvedený v nové právní úpravě, nebo čerpat příspěvek podle právní normy platné v době vzniku nároku na tuto sociální dávku. Rodičovský příspěvek mohou podle nové úpravy čerpat rodiče i na děti ve školce nebo obdobném zařízení pro děti. U dětí mladších dvou let se nově zavedlo konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné dítě do předškolního zařízení umístit, aniž by rodič o dávky přišel. 33

35 4.3.2 Dávky pěstounské péče Dávky pěstounské péče zůstaly v nezměněné výši. Jejich výše nebyla měněna od roku Rozlišujeme tyto druhy dávek pěstounské péče: příspěvek na úhradu potřeb dítěte; odměna pěstouna; příspěvek při převzetí dítěte; příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna jsou opakující se dávky, které se vyplácí v měsíčních splátkách. Příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla jsou dávkami jednorázovými. a) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok na tento příspěvek má nezletilé dítě, které je svěřeno do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náleží ode dne svěření dítěte do pěstounské péče, až do dosažení jeho zletilosti, tj. 18 let věku dítěte, nejdéle však do 26 let věku dítěte. Dávky se vyplácí pěstounovi, jestliže ale dítě dosáhne plnoletosti, tak dávky jsou vypláceny přímo tomuto dítěti. Pokud je dítě v plném zaopatření ústavu pro péči o děti a mládež, na příspěvek po tuto dobu dítě nemá nárok. Výše příspěvku se vypočítá jako součin částky životního minima a koeficientu 2,30. Jestliže má nezaopatřené dítě určený stupeň závislosti na jiné osobě, tak se částka životního minima dítěte násobí příslušným koeficientem závislosti. Stupně závislosti: závislost I. stupně 2,35; závislost II. stupně 2,90; závislost III. a IV. stupně 3,10. 34

36 Tabulka č. 7 Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v Kč Nezaopatřené dítě ve věku Zdravé dítě (x 2,30) I. stupeň závislosti (x 2,35) II. stupeň. závislosti (x 2,90) III. stupeň závislosti (x 3,10) Do 6 let Od 6 do 15 let Od 15 do 26 let Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Vybíhal, Václav, et al. Mzdové účetnictví praktický průvodce. b) Odměna pěstouna Výše odměny pěstouna za každé svěřené dítě do pěstounské péče je součin životního minima pěstouna a koeficientu 1,00, tj Kč měsíčně za každé svěřené dítě. Ve zvláštních případech jsou koeficienty následující: pečuje- li o 3 svěřené děti nebo o 1 svěřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve II., III. a IV. stupni 5,50 za každé další svěřené dítě se odměna pěstounovi zvyšuje životní minimum o koeficient 0,5 35

37 Tabulka č. 8 Výše měsíční odměny pěstouna v závislosti na počtu dětí v Kč. Počet dětí v pěstounské péči Výše odměny (III. stupeň závislosti) (III. stupeň závislosti) Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů Vybíhal, Václav, et al. Mzdové účetnictví praktický průvodce. c) Příspěvek při převzetí dítěte Účelem tohoto příspěvku je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, které nemá vlastní osobní věci při odchodu z ústavu. Tento příspěvek se vyplácí jednorázově pěstounovi nebo osobě, které bylo dítě soudem svěřeno. Nárok vzniká dnem převzetí dítěte. Při stanovení příspěvku při převzetí dítěte se nevychází z částky životního minima. Výše příspěvku: dítě do 6 let věku dítě od 6 do 15 let věku dítě od 15 do 18 let věku Kč; Kč; Kč. d) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Na tento příspěvek má nárok pěstoun, který má v péči minimálně 4 děti. V případě, že zakoupil osobní automobil nebo zajistil opravu osobního automobilu a tento automobil nepoužívá pro výdělečnou činnost. 36

38 Výše příspěvku je 70 % pořizovací ceny z nakoupeného osobního automobilu nebo prokázaných výdajů, maximálně však v období 10 let. Kč. Součet těchto příspěvků nesmí přesáhnout částku Kč. Pokud pěstoun osobní automobil do 5 let od poskytnutí příspěvku prodá, je povinen vrátit poměrnou část příspěvku. (Sociální reforma, 2011a) Pohřebné Pohřebné zůstává v nezměněné výši, tj Kč. Vyplácí se jednorázově osobě, která vypravila pohřeb a to dítěti, které bylo nezaopatřeným dítětem ve dni smrti rodičů nebo osobě, která byla rodičem ke dni smrti nezaopatřeného dítěte. 4.4 Analýza dopadu na modelovou rodinu Analýza stavu roku 2011, model č. 1 Rodinu tvoří otec, matka a 3 nezaopatřené děti ve věku (4, 7, 16, které je dlouhodobě nemocné) bydlící v obci do obyvatel. Rodina bydlí v obytném domě a užívá byt na základě nájemní smlouvy. Skutečné měsíční náklady na bydlení jsou v částce Kč. Rozhodný příjem v rodině pro rok 2010 je částka 0 Kč. Na jaké dávky rodina dosáhla v roce 2011? Vypočtené životní minimum rodiny: - životní minimum otce Kč - životní minimum matky Kč - životní minimum dítěte 4 roky Kč - životní minimum dítěte 7 let Kč - životní minimum dítěte 16 let Kč Životní minimum rodiny Kč a) Přídavek na dítě Součin koeficientu 2,40 a součtu částek životního minima rodiny x 2,40 = Kč Nezaopatřené děti mají nárok na přídavek na dítě, protože rozhodný příjem rodiny je Kč a nepřevyšuje vypočtenou částku Kč. Výše přídavku 37

39 na první dítě je 500 Kč, na druhé dítě je 610 Kč a na třetí dítě je 700 Kč. Celkově bude rodině vyplacen přídavek na dítě Kč. b) Sociální příplatek SP = P od - [(P od P rr ) : ( ŽM r 2,00)] - životní minimum rodiny Kč ŽM otce Kč ŽM matky Kč ŽM dítěte 4 roky Kč ŽM dítěte 7 let Kč ŽM dítěte 16 let (2 250 x 1,34) Kč - částka na osobní potřebu dětí Kč ( ) - rozhodný příjem Kč SP = [(6 575 x ) : ( x 2)] SP = Kč Osoba pečující o nezaopatřené děti má nárok na sociální příplatek ve výši Kč. c) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) - životní minimum rodiny Kč - rozhodný příjem Kč - náklady na bydlení Kč PB = ( x 0,30) PB = Kč Nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, má nárok na příspěvek na bydlení ve výši Kč. Celkově má rodina nárok na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2011, model č. 2 Rodina model č. 1 (kap ). Oba rodiče pracují za minimální mzdu, rozhodný příjem rodiny je Kč měsíčně. Životní minimum rodiny je Kč. 38

40 a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč b) Sociální příplatek SP = P od - [(P od P rr ) : (ŽM r 2,00)] SP = [(6 575 x ) : ( x 2)] SP = Kč Osoba pečující o nezaopatřené děti má nárok na sociální příplatek ve výši Kč. c) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = 675 Kč Nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, má nárok na příspěvek na bydlení ve výši 675 Kč. Celkově má rodina nárok na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2011, model č. 3 Rodina model č. 1 (kap ). Jeden rodič má příjem Kč měsíčně. Životní minimum rodiny je Kč. a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč 39

41 b) Sociální příplatek SP = P od - [(P od P rr ) : ( ŽM r 2,00)] SP = [(6 575 x ) : ( x 2)] SP = Kč Sociální příplatek rodiny je Kč. c) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = Kč Rodina má nárok na částku Kč, jako příspěvek na bydlení. Celkově rodina dosáhne na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2011, model č. 4 Rodinu tvoří matka a tři nezaopatřené děti (model č. 1), které jsou v přímém zaopatření matky. Matka má příjem Kč měsíčně a otec výživné neplatí. Vypočtené životní minimum rodiny: - životní minimum pro jednotlivce Kč - životní minimum dítěte 3 roky Kč - životní minimum dítěte 7 let Kč - životní minimum dítěte 16 let Kč Životní minimum rodiny Kč a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč Nezaopatřené děti mají nárok na přídavek na dítě, protože rozhodný příjem rodiny je Kč a nepřevyšuje vypočtenou částku Kč. 40

42 b) Sociální příplatek SP = P od - [(P od P rr ) : ( ŽM r 2,00)] SP = [(6 575 x ) : (9 701 x 2)] SP = Kč Sociální příplatek rodiny je Kč. c) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = 447 Kč Rodina má nárok na částku 447 Kč, jako příspěvek na bydlení. Celkově rodina dosáhne na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2012, model č. 1 Rodinu tvoří otec, matka a 3 nezaopatřené děti ve věku (3, 7, 16, které je dlouhodobě nemocné) bydlící v obci do obyvatel. Rodina bydlí v obytném domě a užívá byt na základě nájemní smlouvy. Skutečné náklady na bydlení jsou v částce Kč. Rozhodný příjem v rodině pro rok 2011 je částka 0 Kč. Na jaké dávky rodina dosáhne v roce 2012? Vypočtené životní minimum rodiny: - životní minimum otce Kč; - životní minimum matky Kč; - životní minimum dítěte 3 roky Kč; - životní minimum dítěte 7 let Kč; - životní minimum dítěte 16 let Kč. Životní minimum rodiny Kč a) Přídavek na dítě Součin koeficientu 2,40 a součtu částek životního minima rodiny x 2,40 = Kč Nezaopatřené děti mají nárok na přídavek na dítě, protože rozhodný příjem rodiny je Kč a nepřevyšuje vypočtenou částku Kč. Výše přídavku na první dítě je 500 Kč, na druhé dítě je 610 Kč a na třetí dítě je 700 Kč. Celkově bude rodině vyplaceno Kč. 41

43 b) Sociální příplatek byl zrušen. Sociální příplatek rodiny je 0 Kč. c) Příspěvek na bydlení Výše normativního nákladu je Kč. PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = Kč Rodina má nárok na částku Kč, jako příspěvek na bydlení. Celkově rodina dosáhne na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2012, model č. 2 Rodina model č. 1. Oba rodiče pracují za minimální mzdu, tedy rozhodný příjem rodiny je Kč měsíčně. Životní minimum rodiny je Kč. a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč b) Příspěvek na bydlení Výše normativního nákladu je Kč. PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = 675 Kč Nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, má nárok na příspěvek na bydlení ve výši 675 Kč. Celkově rodina má nárok (dosáhne) na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2012, model č. 3 Rodina model č. 1. Jeden rodič má příjem Kč měsíčně. Životní minimum rodiny je Kč. 42

44 a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč b) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = Kč Rodina má nárok na částku Kč, jako příspěvek na bydlení. Celkově rodina dosáhne na dávky v částce Kč měsíčně Analýza stavu roku 2012, model č. 4 Rodinu tvoří matka a tři nezaopatřené děti (model č. 1), které jsou v přímém zaopatření matky. Matka má příjem Kč měsíčně a otec výživné neplatí. Vypočtené životní minimum rodiny: - životní minimum pro jednotlivce Kč - životní minimum dítěte 3 roky 1 740Kč - životní minimum dítěte 7 let Kč - životní minimum dítěte 16 let Kč Životní minimum rodiny Kč a) Přídavek na dítě ŽM x 2,40 = x 2,40 = Rodina má nárok na přídavek na dítě. 1. dítě 500 Kč 2. dítě 610 Kč 3. dítě 700 Kč 43

45 Nezaopatřené děti mají nárok na přídavek na dítě, protože rozhodný příjem rodiny je Kč a nepřevyšuje vypočtenou částku Kč. b) Příspěvek na bydlení PB = N nb - (P rr x 0,30) PB = ( x 0,30) PB = 447 Kč Rodina má nárok na částku 447 Kč, jako příspěvek na bydlení. Celkově rodina dosáhne na dávky v částce Kč měsíčně Porovnání životního minima a dávek ČR a SR Porovnání životního minima a dávek státní sociální podpory v České republice a na Slovensku pro rok Předpokládejme velmi zjednodušený model rodiny, která se skládá z otce, matky a dítěte do 6 let věku. Rozhodný příjem rodiny je nula. Tabulka č. 9 Porovnávací tabulka životního minima a vybraných dávek ČR a SR. Ukazatel Česká republika Slovenská republika Kč Kč Životní minimum Otec Matka Dítě celkem ,93 132,42 86, Přídavek na dítě , Rodičovský příspěvek 0 194, Příspěvek na bydlení Kč Dávky celkem , Kč Zdroj: Vlastní zpracování Aktuální kurz z (24,84 ) 44

46 4.5 Vývoj vyplacených dávek Tabulka č. 10 Porovnání počtu žádostí (Q ž ) a vyplacených dávek v letech 2010 a Sociální dávka Rok 2010 Rok 2011 Přídavek na dítě Sociální příplatek Příspěvek na bydlení Rodičovský příspěvek DPP - celkem Porodné Q ž (tis.) ,6 mil. Kč 3861, ,3 Q ž (tis.) 148,4 25,8 mil. Kč 3099,8 786,4 Q ž (tis.) 119,5 140,7 mil. Kč 3 521, ,5 Q ž (tis.) 337,1 324,2 mil. Kč , ,6 Q ž (tis.) 20,7 21,3 mil. Kč 1 005,4 1072,7 Q ž (tis.) 9,8 1,8 mil. Kč 1 564,7 291,9 Pohřebné Q ž (tis.) 3,2 mil. Kč 16,3 N Celkem počet Q ž (tis.) 1165,7 997,8 Celkem Kč mil. Kč , ,9 Zdroj: vlastní zpracování údajů ze zdroje MPSV 2011/ Statistické údaje za rok složení obyvatelstva a dávky státní sociální podpory. Vysvětlivky: N - údaje nejsou k dispozici. Zdroj neuvádí počty žádostí a objem financí u pohřebného pro rok 2011, ale pro účely srovnání není tento údaj důležitý. Výše dávky ani pravidla pro její vyplácení se nezměnila, takže lze předpokládat, že odchylka oproti roku 2010 bude zanedbatelná. 45

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Systém finančních dávek určených převážně pro rodiny s nezaopatřenými dětmi. Otázka: Státní sociální podpora Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas Státní sociální podpora druhy dávek, nárokovost Státní sociální podpora je třetím pilířem sociální politiky Systém

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Systém státní sociální podpory (upraven zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY PŘEHLED SOCIÁLNÍCH DÁVEK 1, Porodné Tato jednorázová dávka se přispívá rodinám s nízkými příjmy. Je spojená s náklady související a narozením dítěte a vypočítává se z hranice

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora

Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Hospodářská a sociální politika Úvod do sociálního zabezpečení Státní sociální podpora 10. května 2005 Molková Michaela ÚVOD DO

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 9 23.4.2014 1 Cíl předmětu VF 23.4.2014 2 Literatura 23.4.2014 3 Literatura 23.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Stručná charakteristika státních dávek

Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika státních dávek Stručná charakteristika dávek Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v lednu 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v lednu 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon ze dne 2006 o životním a existenčním minimu a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Základní (měsíční) výměra přídavku na dítě

Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Základní (měsíční) výměra přídavku na dítě Příklady rodin Pro příklady jsou použity: Výše přídavku na dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře): Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let věku od 6 do 15 let věku od 15 do 26 let věku

Více

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti,

Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 84/1993 Sb., zákonem č. 165/1993 Sb., zákonem č. 307/1993 Sb., zákonem č. 182/1994 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb.,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 29.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 482 Z Á K O N České národní rady ze

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Soustava sociálního zabezpečení

Soustava sociálního zabezpečení SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNÍ POMOC Soustava sociálního zabezpečení SOUSTAVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Soustava sociálního zabezpečení je koncipována na třech úrovních: a) Základní úroveň

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky

PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE. Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Seznam příloh Příloha č. 1 vybrané sociální dávky 7 Příloha č. 1 V příloze č. 1 jsou vypsány jenom vybrané sociální dávky. Z jednotlivých systémů jsou podrobněji rozebírány pouze

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v dubnu 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v dubnu 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v březnu 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v březnu 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1425 148 ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2

Úřad práce Česk. eské republiky. Karlovo nám. 1359/ Praha 2 Úřad práce Česk eské republiky Karlovo nám. 1359/1 128 00 Praha 2 Úřad práce ČR od 1. 4. 2011 správním úřadem s celostátní působností nadřízený orgán MPSV organizační členění: generální ředitelství 14

Více

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

25. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje systém nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi, poskytování sociálních služeb (včetně příspěvku na péči) a další dávkové

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Obec Božice zveřejňuje výzvu k podání žádosti o byt pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Obec Božice zveřejňuje výzvu k podání žádosti o byt pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. O b e c B o ž i c e V Božicích 30. 04. 2019 Státní pozemkový úřad Výzva k podání žádosti o byt Obec Božice zveřejňuje výzvu k podání žádosti o byt pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Stabilizace veřejných rozpočtů a sociální zabezpečení. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, Csc.

Stabilizace veřejných rozpočtů a sociální zabezpečení. doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, Csc. Stabilizace veřejných rozpočtů a sociální zabezpečení doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, Csc. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Mění 46 zákonů Zrušuje 1 zákon a 1 nařízení vlády Zavádí

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Vybraná ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vybraná ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi Vybraná ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi Posuzování příjmů 6 (1) Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima, se porovnává úhrn jejích započitatelných

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba,

Systém pomoci v hmotné nouzi. Dávky. Osoba v hmotné nouzi. V hmotné nouzi není osoba, Systém pomoci v hmotné nouzi Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více