- 0310/RMOb-Mich/1418/21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 0310/RMOb-Mich/1418/21"

Transkript

1 21. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0282/RMOb-Mich/1418/ /RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0282/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0302/15 Záměr prodeje pozemku p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice 0283/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0303/15 Záměr prodeje pozemku p.č. 92/11 a části pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice 0284/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0304/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0305/15 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 0286/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0306/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Grygerek) 0287/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0307/15 Žádost o souhlas - Papala 0288/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0308/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu částí pozemku parc. č. 585/ /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0310/15 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 0290/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0311/15 Písemná výzva č. 5/2015 "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období 2015/2016" 0291/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0312/15 Poskytnutí účelové dotace TJ Michálkovice, z.s. 0292/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0313/15 Žádost o souhlas k užívání pozemku parc. č. st /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0314/15 Pronájem nebytových prostor - Československé armády /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0296/15 Pronájem nebytových prostor - Radniční /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0315/15 Záměr pronájmu nebytových prostor - optický kabel 0296/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0316/15 Dodatek ke smlouvě o nájmu NP garáže 0297/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0317/15 Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby č /RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0318/15 Kupní smlouva č. 243/2015, prodej neupotřebitelného majetku- vozidlo MULTICAR 0299/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0321/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok 0300/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0319/15 Rozpočtové opatření 0301/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0320/15 Rozpočtové opatření 0302/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0322/15 Plnění rozpočtu 0303/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0323/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok 0304/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0325/15 Platový výměr ředitele Základní školy 0305/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0326/15 Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálový výhled pro léta Strana 2/15

3 0306/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0327/15 Nájemní smlouva k částem pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 plocha "F" v k.ú. Michálkovice 0307/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0328/15 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 4, Československé armády nová smlouva 0308/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0329/15 Žádost o účelově vázaný finanční příspěvek pro ZŠ 0309/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0330/15 Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP 0310/RMOb-Mich/1418/21 RMOb/0331/15 Závěrečná zpráva - MichalFest Strana 3/15

4 RMOb/0302/15 Záměr prodeje pozemku p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice číslo: 0282/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX o odkup pozemků p.č.st. 350/8 v k.ú. Michálkovice. 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodat nemovitost, svěřenou městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č.st. 350/8, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 25 m 2 v k.ú. Michálkovice. 4) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. RMOb/0303/15 Záměr prodeje pozemku p.č. 92/11 a části pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice číslo: 0283/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX o odkup pozemku p.č 92/11 a částí pozemků p.č. 92/1 a 114 v k.ú. Michálkovice. 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vydat kladné stanovisko k záměru prodat nemovitosti, svěřené městskému obvodu Michálkovice, a to pozemek p.č. 92/11, ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 1047 m 2, část pozemku p.č. 92/1 nově označený geometrickým plánem č /2007 jako pozemek p.č. 92/20, ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 660 m 2 a část pozemku p.č. 114 nově označený geometrickým plánem č /2007 jako pozemek p.č. 114/2, zahrada o celkové výměře 88 m 2, v k.ú. Michálkovice. 4) pověřuje místostarostu městského obvodu předložit doporučení záměru prodeje nemovitostí dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. RMOb/0304/15 Strana 4/15

5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP číslo: 0284/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě - služebnosti č. IP se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ zastoupenou na základě plné moci evidenční číslo PM/II - 086/2015 společností Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo-louky 126, Frýdek-Místek, IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. RMOb/0305/15 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 číslo: 0285/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /2 na stavbu "Ostrava 465/67 Babica, NNk", na pozemku p.č. 438/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Michálkovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČ zastoupená na základě plné moci ev. č. PM/II - 166/2015 Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek. IČ místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení, RMOb/0306/15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti (Grygerek) číslo: 0286/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízené věcného břemene - služebnosti vodovodní přípojky č. 242/2015/VB na pozemkek parc. č. 614/19 s XXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX. místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení. Strana 5/15

6 RMOb/0307/15 Žádost o souhlas - Papala číslo: 0287/RMOb-Mich/1418/21 žádost XXXXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX ze dne o souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 604/1 v k.ú. Michálkovice se stavbou "Novostavba RD vč. přípojky inž. sítí na pozemku parc. č. 349/6, k.ú. Michálkovice". 2) souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 604/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, se stavbou "Novostavba RD vč. přípojky inž. sítí na pozemku parc. č. 349/6, k.ú. Michálkovice", vše v k.ú. Michálkovice. RMOb/0308/15 Žádost o stanovisko k případnému výkupu částí pozemku parc. č. 585/24 číslo: 0288/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s vykoupením částí pozemku parc. č. 585/24 a to: - části pozemku parc. č. 585/24, zahrada, o výměře 57 m 2, oddělená dle geometrického plánu č /2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 585/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, - části pozemku parc. č. 585/24, zahrada, o výměře 8 m 2, oddělená dle geometrického plánu č /2015 a nově označena jako pozemek parc. č. 585/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava z finančních prostředků statutárního města Ostravy a s následným svěřením správy předmětného pozemku městskému obvodu Michálkovice. RMOb/0310/15 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu číslo: 0289/RMOb-Mich/1418/21 1) revokuje své usnesení č. 0239/RMOb-Mich/1418/18 ze dne Strana 6/15

7 1. rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, , PRAHA 1, IČ: , zastoupeno panem Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně pro řízení úřadu, jež byla vyhotovena na základě žádosti o bezúplatný převod z , pod č.j. Mich/2327/13/Soc/Dro 2. pověřuje starostu Ing. Martina Jurošku, Ph. D. podpisem smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení 2) rozhodla o uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu, s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, , PRAHA 1, IČ: , zastoupeno panem Robinem Povšíkem, náměstkem ministryně pro řízení úřadu, jež byla vyhotovena na základě žádosti o bezúplatný převod z , pod č.j. Mich/2327/13/Soc/Dro 3) pověřuje starostu Ing. Martina Jurošku, Ph.D. k podpisu smlouvy dle bodu č. 2 tohoto usnesení Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví RMOb/0311/15 Písemná výzva č. 5/2015 "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období 2015/2016" číslo: 0290/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje písemnou výzvu č. 5/2015 k podání nabídek a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zimní údržba komunikací v městském obvodu Michálkovice v období ". 2) jmenuje komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Ing. Tomáš Goj Petr Polach Tomáš Mozdřeň Strana 7/15

8 3) schvaluje subjekty vybrané k přímému oslovení: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, Ostrava Lesotechnika a údržba komunikací s.r.o., Na Příčnici 835/73, Vratimov Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec Ostravské komunikace a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, Ostrava Libor Wilczek, Záblatská 717/13, Ostrava Moravia Trend, s.r.o., Skotnice 12, Příbor RMOb/0312/15 Poskytnutí účelové dotace TJ Michálkovice, z.s. číslo: 0291/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje revokovat body 1, 2 a 3 usnesení č. 0038/ZMOb-Mich/1418/4 ze dne dle přílohy č. 1. 2) doporučuje poskytnout účelovou dotaci ve výši Kč pro subjekt TJ Michálkovice, z.s., IČ , se sídlem Československé armády 877/20, Ostrava. 3) doporučuje pověřit starostu městského obvodu k podpisu smlouvy dle přílohy č. 2 Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí RMOb/0313/15 Žádost o souhlas k užívání pozemku parc. č. st. 327 číslo: 0292/RMOb-Mich/1418/21 žádost ze dne o souhlas k užívání pozemku parc. č. st. 327, kterou podal XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX. Strana 8/15

9 2) souhlasí se zněním stanoviska dle důvodové zprávy. RMOb/0314/15 Pronájem nebytových prostor - Československé armády 98 číslo: 0293/RMOb-Mich/1418/21 žádost Lubomíra Šindlera, jednatele společnosti TeamCity s.r.o., Čihalíkova 9/9, Ostrava- Michálkovice, IČ o prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na ul. Československé armády 448/98, Ostrava-Michálkovice 2) schvaluje smlouvu č. 1/NP/2015 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pro nebytový prostor v bytovém domě na ul. Československé armády 448/98, Ostrava-Michálkovice se společností TeamCity s.r.o., Čihalíkova 9/9, Ostrava-Michálkovice, IČ s platností do ) pověřuje starostu městského obvodu podpisem smlouvy dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0296/15 Pronájem nebytových prostor - Radniční 69 číslo: 0294/RMOb-Mich/1418/21 žádost Marka Drgy, Sokolská třída 2629, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ o rozšíření předmětu pronájmu nebytových prostor na ul. Radniční 69 2) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 1/NP/2014 pro Marka Drgu, Sokolská třída 2629, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ dle předloženého návrhu 3) pověřuje starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0315/15 Záměr pronájmu nebytových prostor - optický kabel Strana 9/15

10 číslo: 0295/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - částí staveb č.p. 325, 311, 233 na ul. Československé armády za účelem umístění technologického zařízení a kabelových rozvodů dle předloženého návrhu referenta ohlašovny a správy nemovitostí zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor dle odst. 1) na úřední desce RMOb/0316/15 Dodatek ke smlouvě o nájmu NP garáže číslo: 0296/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2/NP/2014 s XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pro nájem nebytového prostoru garáže starostu městského obvodu podpisem dodatku dle odst. 1) tohoto usnesení Vyřizuje: Ing. Eliška Prymusová, T: referent ohlašovny a správy nemovitostí RMOb/0317/15 Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby č číslo: 0297/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s návrhem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č k části pozemku parc č. 271/30, ostatní plocha, zeleň o předpokládané výměře 20 m 2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ místostarostu městského obvodu k předložení návrhu uzavřít smlouvu dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu. Strana 10/15

11 RMOb/0318/15 Kupní smlouva č. 243/2015, prodej neupotřebitelného majetku- vozidlo MULTICAR číslo: 0298/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o uzavření kupní smlouvy č. 243/2015, mezi Statutárním městem Ostrava, městský obvod Michálkovice, zastoupeným Ing. Vladimírem Kozlem a společností Auto SAS, s.r.o., zastoupenou Mgr. Hanou Folkmanovou, o prodeji vozidla MULTICAR, RZ 6T , VIN 17629, rok výroby 1989 místostarostu Ing. Vladimíra Kozla k podpisu smlouvy dle bodu č. 1 tohoto usnesení Vyřizuje: Jana Bednářová, T: referent pokladny, podatelny a archivnictví RMOb/0321/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok číslo: 0299/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje Radě města Ostravy schválit investičnímu odboru MMO vyčlenění stok M2 vedoucí ul. Sládečkovou, M3 vedoucí ul. Petřvaldskou a ve volném terénu, M3a vedoucí ul. Bláhovou a M vedoucí ul. Radvanickou ze stavby Plošná kanalizace Michálkovic. RMOb/0319/15 Rozpočtové opatření číslo: 0300/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje Rozpočtové opatření kterým se 1. zvýší příjmy na položce 4116 ÚZ zvýší příjmy na položce 4116 ÚZ o ,- Kč o 6.000,- Kč zvýší výdaje na 3745 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5031 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3745 položka 5031 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3392 položka 5011 ÚZ orj.161 zvýší výdaje na 3392 položka 5031 ÚZ orj.161 o ,- Kč o 3.000,- Kč o 3.000,- Kč o 1.000,- Kč o ,- Kč o 1.000,- Kč Strana 11/15

12 zvýší výdaje na 3392 položka 5011 ÚZ orj.161 o 2.000,- Kč 2. zvýší příjmy na 3392 položka 2112 zvýší výdaje na 6399 položka 5362 o ,- Kč o ,- Kč 3. sníží výdaje na 3612 položka 5171 orj.162 zvýší výdaje na 3612 položka 5139 orj.162 o ,- Kč o ,- Kč Vyřizuje: Yveta Bučková, Účetní RMOb/0320/15 Rozpočtové opatření číslo: 0301/RMOb-Mich/1418/21 1) souhlasí s rozpočtovým opatřením rady města, kterým se zvýší ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na pol ÚZ o 439 tis. Kč na pol ÚZ o 78 tis. Kč zvýší neinvestiční transfery na 3113 pol.5336 ÚZ o 439 tis. Kč na 3113 pol.5336 ÚZ o 78 tis. Kč celkem 517 tis.kč Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní RMOb/0322/15 Plnění rozpočtu číslo: 0302/RMOb-Mich/1418/21 informaci o výsledku hospodaření 1-6/2015 Strana 12/15

13 RMOb/0323/15 Dostavba plošné kanalizace Michálkovic - vyčlenění stok číslo: 0303/RMOb-Mich/1418/21 1) doporučuje Radě města Ostravy schválit investičnímu odboru MMO vyčlenění stok M4 vedoucí ul. Petřvaldskou a Čihalíkovou, M6 vedoucí ul. Holandskou, Čihalíkovou a Panskou, M6a vedoucí ul. Bolkovou a M vedoucí ul. Radvanickou ze stavby Plošná kanalizace Michálkovic. RMOb/0325/15 Platový výměr ředitele Základní školy číslo: 0304/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje s účinností ode dne platový výměr ředitele Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení RMOb/0326/15 Požadavky na kapitálový rozpočet statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálový výhled pro léta číslo: 0305/RMOb-Mich/1418/21 1) se seznámila se zařazením investičních požadavků do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 a kapitálového výhledu na léta dle přílohy č. 1) tohoto materiálu. Vyřizuje: Ing. Helena Kollárová, RMOb/0327/15 Nájemní smlouva k částem pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 plocha "F" v k.ú. Michálkovice číslo: 0306/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXX XXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXX XX XXX XX XXXXXXX, datum narození XXXXXXXXX, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků p.č. 455/3, 455/4 a 455/9 označených jako plocha "F", zahrada o výměře 803 m 2 v k.ú. Michálkovice. Strana 13/15

14 místostarostu městského obvodu podpisem smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení RMOb/0328/15 Výběrové řízení na pronájem bytu č. 4, Československé armády nová smlouva číslo: 0307/RMOb-Mich/1418/21 nesouhlas žadatele stanoveného jako prvního v pořadí XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X s podpisem nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Československé armády 104 2) rozhodla o přidělení bytu č. 4 v bytovém domě na ul. Československé armády 104 žadateli druhému v pořadí XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX na dobu určitou do s možností prodloužení za smluvní nájemné 55,- Kč/m 2 3) schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění 4) pověřuje starostu městského obvodu podpisem nájemní smlouvy dle odst. 3) tohoto usnesení RMOb/0329/15 Žádost o účelově vázaný finanční příspěvek pro ZŠ číslo: 0308/RMOb-Mich/1418/21 1) schvaluje poskytnutí účelově vázaného finančního příspěvku ve výši Kč pro Základní školu Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o., IČ , U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice. Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí 2) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se sníží výdaj z 6409 pol o Kč, a zvýší výdaj na 3113 pol o Kč. Vyřizuje: Yveta Bučková, T: Účetní Strana 14/15

15 RMOb/0330/15 Smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP číslo: 0309/RMOb-Mich/1418/21 1) rozhodla o ukončení smlouvy o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP ze dne , o jejímž uzavření rozhodla usnesením č. 0673/RMOb- Mich/1014/94. RMOb/0331/15 Závěrečná zpráva - MichalFest číslo: 0310/RMOb-Mich/1418/21 1) se seznámila se závěrečnou zprávou z projektu "MichalFest 2015". Vyřizuje: Mgr. Pavlína Špačková, T: referent sociálních věcí, kultury a organizačních věcí Strana 15/15

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/10 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2016 čís. 0103/ZMOb-Mich/1418/10-0117/ZMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7

Více

- 1400/RMOb-Mich/1418/95

- 1400/RMOb-Mich/1418/95 95. schůze rady městského obvodu konané dne 20.08.2018 čís. 1391/RMOb-Mich/1418/95-1400/RMOb-Mich/1418/95 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 0629/RMOb-Mich/1014/91-0642/RMOb-Mich/1014/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta MUDr. Pavel Piatkovský Člen Rady městského obvodu Michálkovice

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0902/RMOb-Mich/1418/60

- 0902/RMOb-Mich/1418/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2017 čís. 0887/RMOb-Mich/1418/60-0902/RMOb-Mich/1418/60 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0131/RMOb-Mich/1418/10

- 0131/RMOb-Mich/1418/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 30.03.2015 čís. 0116/RMOb-Mich/1418/10-0131/RMOb-Mich/1418/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0712/RMOb-Mich/1418/46

- 0712/RMOb-Mich/1418/46 46. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 0704/RMOb-Mich/1418/46-0712/RMOb-Mich/1418/46 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

- 0573/RMOb-Mich/1014/87

- 0573/RMOb-Mich/1014/87 87. schůze rady městského obvodu konané dne 30.06.2014 čís. 0555/RMOb-Mich/1014/87-0573/RMOb-Mich/1014/87 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0215/RMOb-Mich/1014/64

- 0215/RMOb-Mich/1014/64 64. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2013 čís. 0211/RMOb-Mich/1014/64-0215/RMOb-Mich/1014/64 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0987/RMOb-Mich/1418/67

- 0987/RMOb-Mich/1418/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2017 čís. 0971/RMOb-Mich/1418/67-0987/RMOb-Mich/1418/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1379/RMOb-Mich/1418/93

- 1379/RMOb-Mich/1418/93 93. schůze rady městského obvodu konané dne 23.07.2018 čís. 1366/RMOb-Mich/1418/93-1379/RMOb-Mich/1418/93 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0107/RMOb_Mich/1822/9

- 0107/RMOb_Mich/1822/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2019 čís. 0089/RMOb_Mich/1822/9-0107/RMOb_Mich/1822/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0538/RMOb-Mich/1014/84

- 0538/RMOb-Mich/1014/84 84. schůze rady městského obvodu konané dne 26.05.2014 čís. 0528/RMOb-Mich/1014/84-0538/RMOb-Mich/1014/84 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0506/RMOb-Mich/1014/82

- 0506/RMOb-Mich/1014/82 82. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2014 čís. 0497/RMOb-Mich/1014/82-0506/RMOb-Mich/1014/82 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0196/RMOb-Mich/1014/62

- 0196/RMOb-Mich/1014/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2013 čís. 0190/RMOb-Mich/1014/62-0196/RMOb-Mich/1014/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

- 0339/RMOb-Mich/1014/72

- 0339/RMOb-Mich/1014/72 72. schůze rady městského obvodu konané dne 04.11.2013 čís. 0328/RMOb-Mich/1014/72-0339/RMOb-Mich/1014/72 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0068/RMOb_Mich/1822/6

- 0068/RMOb_Mich/1822/6 6. schůze rady městského obvodu konané dne 20.12.2018 čís. 0055/RMOb_Mich/1822/6-0068/RMOb_Mich/1822/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/9 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0089/ZMOb-Mich/1418/9-0102/ZMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0354/RMOb-Mich/1014/73

- 0354/RMOb-Mich/1014/73 73. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2013 čís. 0340/RMOb-Mich/1014/73-0354/RMOb-Mich/1014/73 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0115/RMOb_Mich/1822/10

- 0115/RMOb_Mich/1822/10 10. schůze rady městského obvodu konané dne 12.02.2019 čís. 0108/RMOb_Mich/1822/10-0115/RMOb_Mich/1822/10 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0614/RMOb-Mich/1418/39

- 0614/RMOb-Mich/1418/39 39. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 0603/RMOb-Mich/1418/39-0614/RMOb-Mich/1418/39 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1418/RMOb-Mich/1418/97

- 1418/RMOb-Mich/1418/97 97. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 1410/RMOb-Mich/1418/97-1418/RMOb-Mich/1418/97 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1108/RMOb-Mich/1418/76

- 1108/RMOb-Mich/1418/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 1091/RMOb-Mich/1418/76-1108/RMOb-Mich/1418/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0035/RMOb_Mich/1822/4

- 0035/RMOb_Mich/1822/4 4. schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2018 čís. 0025/RMOb_Mich/1822/4-0035/RMOb_Mich/1822/4 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 25.09.2017 čís. 0858/RMOb-SB/1418/48-0873/RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0496/RMOb-Mich/1014/81

- 0496/RMOb-Mich/1014/81 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 0460/RMOb-Mich/1014/81-0496/RMOb-Mich/1014/81 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 0406/RMOb-Mich/1014/76

- 0406/RMOb-Mich/1014/76 76. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 0391/RMOb-Mich/1014/76-0406/RMOb-Mich/1014/76 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0024/RMOb_Mich/1822/3

- 0024/RMOb_Mich/1822/3 3. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2018 čís. 0009/RMOb_Mich/1822/3-0024/RMOb_Mich/1822/3 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 1176/RMOb-Mich/1418/80

- 1176/RMOb-Mich/1418/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 29.01.2018 čís. 1159/RMOb-Mich/1418/80-1176/RMOb-Mich/1418/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 0756/RMOb-Mich/1418/51-0767/RMOb-Mich/1418/51 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0088/RMOb_Mich/1822/8

- 0088/RMOb_Mich/1822/8 8. schůze rady městského obvodu konané dne 15.01.2019 čís. 0079/RMOb_Mich/1822/8-0088/RMOb_Mich/1822/8 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 223/13/19 1) schvaluje program 13. schůze rady

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

- 0158/RMOb-Mich/1014/58

- 0158/RMOb-Mich/1014/58 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2013 čís. 0147/RMOb-Mich/1014/58-0158/RMOb-Mich/1014/58 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více