Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0858/RMOb-SB/1418/ /RMOb-SB/1418/48 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/11

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0858/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0212/17 Program jednání rady č /RMOb-SB/1418/48 RMOb/0220/17 Návrh hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Oprava místní komunikace Potoky a Na Močárku ve Staré Bělé 0860/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0213/17 Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků par. č. 3404, 3052, 3841 a 2914 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava 0861/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0214/17 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 5, Blanická 187/1068, Ostrava 0862/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0221/17 Uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 1, Blanická 187/1068, Ostrava 0863/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0215/17 Uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku par. č. 3521, ostatní plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 0864/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0216/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Novostavba rodinného domu, posezení, garáže s přístřeškem, oplocení, zpevněných ploch, dešťové kanalizace, akumulační jímky, vsakovacího objektu, rozvodu NN, dopojení přípojky vody, splaškové kanalizace a sjezdu na pozemek, parc. č. 1358/4, 1358/8 a 1358/10, k. ú. Stará Bělá 0865/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0217/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Stará Bělá, 1838/40, Duda, NNk, č. stavby: IP /RMOb-SB/1418/48 RMOb/0218/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava, St. Bělá, Na Zámčiskách, p. Šuhaj 0867/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0219/17 Žádost o souhlas s napojením do dešťové kanalizace na ul. Mitrovická 0868/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0222/17 Žádost o zatrubnění vodního toku a kontrolu stávajícího zatrubnění na pozemcích par. č. 80 a 82, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava 0869/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0225/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava - Stará Bělá 3566/1 Novák, NN, č. stavby: IP a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 0870/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0226/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava - Stará Bělá 1367/5 Klimeš,NN, Strana 2/11

3 stavba č. IP /RMOb-SB/1418/48 RMOb/0227/17 Uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene a právu provést stavbu Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Stará Bělá na pozemku par. č. 3828/1, ostatní plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 0872/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0228/17 Návrh na úplatné nabytí nemovité věci, a to části pozemku par. č. 134, lesní pozemek,v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava 0873/RMOb-SB/1418/48 RMOb/0224/17 Návrh na úplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku par. č. 137, ostatní plocha,v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava Materiály, které byly odloženy : Materiál Název Materiály, které byly staženy : RMOb/0230/17 Poskytnutí neinvestiční dotace spolku Spolek rodičů Dětský úsměv na finanční podporu akcí dětí MŠ Ostrava - Stará Bělá, pracoviště Mitrovická 70/811, Ostrava Materiál Název RMOb/0229/17 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zimní údržba místních komunikací v městském obvodě Stará Bělá RMOb/0212/17 Program jednání rady č. 48 číslo: 0858/RMOb-SB/1418/48 s předloženým návrhem programu jednání rady městského obvodu Stará Bělá č. 48 ze dne ) schvaluje program 48. zasedání rady městského obvodu Stará Bělá dle předloženého návrhu RMOb/0220/17 Návrh hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Oprava místní komunikace Potoky a Na Močárku ve Staré Bělé Strana 3/11

4 číslo: 0859/RMOb-SB/1418/48 k usnesení č. 0835/RMOb-SB/1418/46 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek v souladu s 124 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku v zadávacím řízení k veřejné zakázce Oprava místní komunikace Potoky a Na Močárku ve Staré Bělé se společností Eurovia CS, a. s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, IČ: za cenu ,60 Kč bez DPH 2) pověřuje vedoucího odboru stavebně správního seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku Oprava místní komunikace Potoky a Na Močárku ve Staré Bělé Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního 3) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo č /SOD-11 RMOb/0213/17 Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků par. č. 3404, 3052, 3841 a 2914 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0860/RMOb-SB/1418/48 k usnesení č. 0847/RMOb-SB/1418/47 1) bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy č /NS-4 ze dne a nájemní smlouvy č /NS-P/8 ze dne , obě uzavřeny se společností Agro Stará Bělá, spol. s r. o., se sídlem Blanická 252/172, Ostrava, IČ: dohodou ke dni ) se seznámila s návrhem na uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků par. č a 3052, orná půda a pozemků par. č a 2914, trvalý travní porost, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava 3) rozhodla o uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemku par. č. 3404, výměra 2754 m 2, orná půda a pozemku par. č. 3052, výměra 3829 m 2, orná půda a pozemků par. č. 3841, trvalý travní porost, výměra 8944 m 2 a pozemku par. č. 2914, trvalý travní porost, výměra 2203 m 2, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava mezi propachtovatelem Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a pachtýřem společností Agro Stará Bělá, s. r. o., se sídlem Blanická 252, Ostrava, IČ: za cenu 1.100,-- Kč za 1 ha/ rok s účinností od na dobu neurčitou 4) pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy Strana 4/11

5 RMOb/0214/17 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu č. 5, Blanická 187/1068, Ostrava číslo: 0861/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 5 v objektu Blanická 187/1068, Ostrava uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na byt č. 5 na ulici Blanická 187/1068, Ostrava mezi pronajímatelem Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a nájemcem XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX na dobu určitou od do za cenu 75,36 Kč /m 2 /měsíc/podlahové plochy Vyřizuje: Hana Jurečková, T: referent odboru sociálního, organizačních a vnitřních věcí 3) pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem bytu RMOb/0221/17 Uzavření smlouvy na pronájem bytu č. 1, Blanická 187/1068, Ostrava číslo: 0862/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Blanická 187/1068, Ostrava o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici Blanická 187/1068, Ostrava mezi pronajímatelem Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Stará Bělá a nájemcem XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX na dobu určitou od do za cenu 60,-- Kč /m 2 /měsíc/podlahové plochy 3) pověřuje starostu podpisem smlouvy na pronájem bytu RMOb/0215/17 Uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na pozemku par. č. 3521, ostatní plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0863/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. Strana 5/11

6 IP /Ostrava 3511/11 Bohuš, přípojka NNk na pozemku par. č. 3521, ostatní plocha, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava za účelem zřízení elektrické přípojky NN k pozemku par. č. 3511/11, orná půda, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IP /Ostrava 3511/11 Bohuš, přípojka NNk na pozemku par. č. 3521, ostatní plocha v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava za účelem zřízení elektrické přípojky NN k pozemku par. č. 3511/11, orná půda, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: ) pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu RMOb/0216/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Novostavba rodinného domu, posezení, garáže s přístřeškem, oplocení, zpevněných ploch, dešťové kanalizace, akumulační jímky, vsakovacího objektu, rozvodu NN, dopojení přípojky vody, splaškové kanalizace a sjezdu na pozemek, parc. č. 1358/4, 1358/8 a 1358/10, k. ú. Stará Bělá číslo: 0864/RMOb-SB/1418/48 s žádostí pana Marka Jaška, se sídlem Nad Olšinou 865/5, Kobeřice, IČ: v zastoupení Mgr. Jaromíra Bešty a Mgr. Jarmily Beštové, oba bytem Staňkova 226/31, Ostrava o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením stavby Novostavba rodinného domu, posezení, garáže s přístřeškem, oplocení, zpevněných ploch, dešťové kanalizace, akumulační jímky, vsakovacího objektu, rozvodu NN, dopojení přípojky vody, splaškové kanalizace a sjezdu na pozemek, parc. č. 1358/4, 1358/8 a 1358/10, k. ú. Stará Bělá o vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Kateřina Špesová, T: referent odboru stavebně správního RMOb/0217/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Stará Bělá, 1838/40, Duda, NNk, č. stavby: IP číslo: 0865/RMOb-SB/1418/48 Strana 6/11

7 s žádostí společnosti NOVRPO FM, s. r. o., se sídlem Sadová 609, Frýdek-Místek, IČ: v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu stavby Stará Bělá, 1838/40, Duda, NNK, č. stavby: IP o vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Kateřina Špesová, T: referent odboru stavebně správního RMOb/0218/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava, St. Bělá, Na Zámčiskách, p. Šuhaj číslo: 0866/RMOb-SB/1418/48 s žádostí společnosti Profiprojekt s. r. o., se sídlem Collo louky 126, Frýdek-Místek, IČ: v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu stavby Ostrava, St. Bělá, Na Zámčiskách, p. Šuhaj o vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Kateřina Špesová, T: referent odboru stavebně správního RMOb/0219/17 Žádost o souhlas s napojením do dešťové kanalizace na ul. Mitrovická číslo: 0867/RMOb-SB/1418/48 s žádostí XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX o souhlas s napojením dešťových vod z areálu provozovny Autoservis Vávra, se sídlem Mitrovická 315, Ostrava do kanalizace na komunikaci Mitrovická ve Staré Bělé o vydání souhlasného stanoviska k žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 7/11

8 vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního RMOb/0222/17 Žádost o zatrubnění vodního toku a kontrolu stávajícího zatrubnění na pozemcích par. č. 80 a 82, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0868/RMOb-SB/1418/48 s žádostí XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX o: a) kontrolu zatrubnění vodního toku na pozemcích par. č. 80 a 82 v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava b) zatrubnění zbývající části vodního toku zajistit prověření zatrubění a přijetí opatření k nápravě vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního RMOb/0225/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava - Stará Bělá 3566/1 Novák, NN, č. stavby: IP a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavb číslo: 0869/RMOb-SB/1418/48 s žádostí Ing. Martina Bartečka, se sídlem Lublaňská 1002/97, Praha, IČ: v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu stavby Ostrava - Stará Bělá 3566/1 Novák NN, č. stavby: IP a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu Ostrava-Stará Bělá 3566/1, Novák, NN IP /4 a) vydat souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Ostrava-Stará Bělá 3566/1, Novák, NN IP /4 na pozemku Strana 8/11

9 par. č. 3590/18, ostatní plocha, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava mezi Statutárním městem Ostrava - Městským obvodem Stará Bělá a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) tohoto usnesení Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního 4) pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě a o právu provést stavbu dle bodu 2) tohoto usnesení RMOb/0226/17 Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby Ostrava - Stará Bělá 1367/5 Klimeš,NN, stavba č. IP číslo: 0870/RMOb-SB/1418/48 s žádostí Ing. Martina Bartečka, se sídlem Lublaňská 1002/97, Praha, IČ: v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního souhlasu stavby Ostrava - Stará Bělá 1367/5 Klimeš, NN, č. stavby: IP o vydání souhlasného stanoviska k projektové dokumentaci dle bodu 1) tohoto usnesení vedoucímu odboru stavebně správního zajistit náležitosti dle bodu 2) Vyřizuje: Martin Novák, T: vedoucí odboru stavebně správního RMOb/0227/17 Uzavření budoucí smlouvy zřízení věcného břemene a právu provést stavbu Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Stará Bělá na pozemku par. č. 3828/1, ostatní plocha v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0871/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu. Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Stará Bělá, na pozemku par. č. 3828/1, ostatní plocha, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu Prodloužení vodovodního řadu, k.ú. Stará Bělá, na pozemku par. č. 3828/1, ostatní plocha v katastrálním Strana 9/11

10 území Stará Bělá, obec Ostrava za účelem zřízení vodovodní přípojky k pozemkům par. č. 3405/4, 3405/3 a 3405/1, orná půda, v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 3) pověřuje starostu podpisem budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu RMOb/0228/17 Návrh na úplatné nabytí nemovité věci, a to části pozemku par. č. 134, lesní pozemek,v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0872/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na úplatné nabytí nemovité věci, a to části pozemku par. č. 134, lesní pozemek, o výměře cca 20 m 2, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava, od XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX za cenu 400,-- Kč/m 2 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá schválit úplatné nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za předpokladu, že rada města Ostravy vydá k nabytí nemovité věci předchozí souhlas 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá: a) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX na zakoupení nemovité věci dle bodu 1) tohoto usnesení za cenu 400,-- Kč/m 2 b) pověřit starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě 4) ukládá a) tajemnici zajistit předchozí souhlas rady města Ostravy k nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení b) předložit návrh na úplatné nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: Tajemník Strana 10/11

11 RMOb/0224/17 Návrh na úplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku par. č. 137, ostatní plocha,v kat. území Stará Bělá, obec Ostrava číslo: 0873/RMOb-SB/1418/48 s návrhem na úplatné nabytí nemovité věci, a to pozemku par. č. 137, ostatní plocha, o výměře 213 m 2, v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava, od XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXza cenu 400,-- Kč/m 2 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá schválit úplatné nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za předpokladu, že rada města Ostravy vydá k nabytí nemovité věci předchozí souhlas 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu Stará Bělá: a) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Statutárním městem Ostrava - městským obvodem Stará Bělá a XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX na zakoupení nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení za cenu 400,-- Kč/m 2 b) pověřit starostu podpisem smlouvy o budoucí kupní smlouvě 4) ukládá a) tajemnici zajistit předchozí souhlas rady města Ostravy k nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení b) předložit návrh na úplatné nabytí nemovitých věcí dle bodu 1) tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva městského obvodu Stará Bělá Vyřizuje: Jarmila Kaločová, T: Tajemník Strana 11/11

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 0890/RMOb-SB/1418/50-0905/RMOb-SB/1418/50 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 0839/RMOb-SB/1418/47-0857/RMOb-SB/1418/47 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2017 čís. 0812/RMOb-SB/1418/45-0822/RMOb-SB/1418/45 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2017 čís. 0874/RMOb-SB/1418/49-0889/RMOb-SB/1418/49 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2017 čís. 0713/RMOb-SB/1418/40-0736/RMOb-SB/1418/40 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2017 čís. 0778/RMOb-SB/1418/43-0794/RMOb-SB/1418/43 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 28.11.2016 čís. 0611/RMOb-SB/1418/34-0636/RMOb-SB/1418/34 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2016 čís. 0589/RMOb-SB/1418/33-0610/RMOb-SB/1418/33 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 36. schůze rady městského obvodu konané dne 36. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0654/RMOb-SB/1418/36-0661/RMOb-SB/1418/36 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení rady

Více

- 0248/RMOb-Mich/1418/18

- 0248/RMOb-Mich/1418/18 18. schůze rady městského obvodu konané dne 20.07.2015 čís. 0228/RMOb-Mich/1418/18-0248/RMOb-Mich/1418/18 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 19.12.2016 čís. 0637/RMOb-SB/1418/35-0653/RMOb-SB/1418/35 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení rady

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 04.06.2018 čís. 1321/RMOb-Mich/1418/89-1334/RMOb-Mich/1418/89 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. ZMOb/0200/17 - ZMOb/0218/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0132/RMOb_Mich/1822/11

- 0132/RMOb_Mich/1822/11 11. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2019 čís. 0117/RMOb_Mich/1822/11-0132/RMOb_Mich/1822/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2017 čís. ZMOb/0236/17 - ZMOb/0251/17 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 100. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.1.218 čís. 1447/RMOb-Mich/1418/1-1464/RMOb-Mich/1418/1 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady

Více

- 0725/RMOb-Mich/1418/47

- 0725/RMOb-Mich/1418/47 47. schůze rady městského obvodu konané dne 24.10.2016 čís. 0713/RMOb-Mich/1418/47-0725/RMOb-Mich/1418/47 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0925/RMOb-Mich/1418/62

- 0925/RMOb-Mich/1418/62 62. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 0913/RMOb-Mich/1418/62-0925/RMOb-Mich/1418/62 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17

- 0775/RMOb-Mich/M1418/17 17. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2016 čís. 0768/RMOb-Mich/ - 0775/RMOb-Mich/ Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0078/RMOb_Mich/1822/7

- 0078/RMOb_Mich/1822/7 7. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2019 čís. 0069/RMOb_Mich/1822/7-0078/RMOb_Mich/1822/7 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0452/RMOb-Mich/1418/29

- 0452/RMOb-Mich/1418/29 29. schůze rady městského obvodu konané dne 18.01.2016 čís. 0425/RMOb-Mich/1418/29-0452/RMOb-Mich/1418/29 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0310/RMOb-Mich/1418/21

- 0310/RMOb-Mich/1418/21 21. schůze rady městského obvodu konané dne 14.09.2015 čís. 0282/RMOb-Mich/1418/21-0310/RMOb-Mich/1418/21 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/15 Přehled usnesení

Více

- 1417/RMOb-Mich/1418/96

- 1417/RMOb-Mich/1418/96 96. schůze rady městského obvodu konané dne 03.09.2018 čís. 1401/RMOb-Mich/1418/96-1417/RMOb-Mich/1418/96 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0689/RMOb-Mich/1418/44

- 0689/RMOb-Mich/1418/44 44. schůze rady městského obvodu konané dne 12.09.2016 čís. 0677/RMOb-Mich/1418/44-0689/RMOb-Mich/1418/44 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 1446/RMOb-Mich/1418/99

- 1446/RMOb-Mich/1418/99 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2018 čís. 1430/RMOb-Mich/1418/99-1446/RMOb-Mich/1418/99 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0458/RMOb-Mich/1014/80

- 0458/RMOb-Mich/1014/80 80. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 0439/RMOb-Mich/1014/80-0458/RMOb-Mich/1014/80 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2018 čís. 0002/RMOb_Mich/1822/2-0008/RMOb_Mich/1822/2 a 1469/RMOb_Mich/1822/2-1473/RMOb_Mich/1822/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. Ing. Vladimír Kozel Strana

Více

- 1344/RMOb-Mich/1418/90

- 1344/RMOb-Mich/1418/90 90. schůze rady městského obvodu konané dne 18.06.2018 čís. 1335/RMOb-Mich/1418/90-1344/RMOb-Mich/1418/90 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0378/RMOb-Mich/1418/25

- 0378/RMOb-Mich/1418/25 25. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2015 čís. 0356/RMOb-Mich/1418/25-0378/RMOb-Mich/1418/25 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.03.2018 čís. ZMOb/0252/18 - ZMOb/0262/18 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 1319/RMOb-Mich/1418/88

- 1319/RMOb-Mich/1418/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.05.2018 čís. 1294/RMOb-Mich/1418/88-1319/RMOb-Mich/1418/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/17 Přehled usnesení

Více

- 1364/RMOb-Mich/1418/92

- 1364/RMOb-Mich/1418/92 92. schůze rady městského obvodu konané dne 09.07.2018 čís. 1353/RMOb-Mich/1418/92-1364/RMOb-Mich/1418/92 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0412/RMOb-Mich/1418/27

- 0412/RMOb-Mich/1418/27 27. schůze rady městského obvodu konané dne 07.12.2015 čís. 0396/RMOb-Mich/1418/27-0412/RMOb-Mich/1418/27 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0344/RMOb-Mich/1418/23

- 0344/RMOb-Mich/1418/23 23. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0332/RMOb-Mich/1418/23-0344/RMOb-Mich/1418/23 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0674/RMOb-Mich/1418/43

- 0674/RMOb-Mich/1418/43 43. schůze rady městského obvodu konané dne 29.08.2016 čís. 0668/RMOb-Mich/1418/43-0674/RMOb-Mich/1418/43 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.12.2016 čís. ZMOb/0174/16 - ZMOb/0188/16 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Mgr. Michal Hořínek místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

- 0667/RMOb-Mich/1418/42

- 0667/RMOb-Mich/1418/42 42. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2016 čís. 0651/RMOb-Mich/1418/42-0667/RMOb-Mich/1418/42 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0909/RMOb-Mich/1418/61

- 0909/RMOb-Mich/1418/61 61. schůze rady městského obvodu konané dne 15.05.2017 čís. 0903/RMOb-Mich/1418/61-0909/RMOb-Mich/1418/61 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 1090/RMOb-Mich/1418/75

- 1090/RMOb-Mich/1418/75 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 1078/RMOb-Mich/1418/75-1090/RMOb-Mich/1418/75 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 1077/RMOb-Mich/1418/74

- 1077/RMOb-Mich/1418/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2017 čís. 1059/RMOb-Mich/1418/74-1077/RMOb-Mich/1418/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0487/RMOb-Mich/1418/31

- 0487/RMOb-Mich/1418/31 31. schůze rady městského obvodu konané dne 15.02.2016 čís. 0475/RMOb-Mich/1418/31-0487/RMOb-Mich/1418/31 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 98. schůze rady městského obvodu konané dne 24.09.2018 čís. 1419/RMOb-Mich/1418/98-1429/RMOb-Mich/1418/98 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0598/RMOb-Mich/1014/88

- 0598/RMOb-Mich/1014/88 88. schůze rady městského obvodu konané dne 21.07.2014 čís. 0575/RMOb-Mich/1014/88-0598/RMOb-Mich/1014/88 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení

Více

- 0281/RMOb-Mich/1014/68

- 0281/RMOb-Mich/1014/68 68. schůze rady městského obvodu konané dne 09.09.2013 čís. 0272/RMOb-Mich/1014/68-0281/RMOb-Mich/1014/68 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1403/72/17 1) schvaluje program 72. schůze rady

Více

- 0684/RMOb-Mich/1014/94

- 0684/RMOb-Mich/1014/94 94. schůze rady městského obvodu konané dne 27.10.2014 čís. 0673/RMOb-Mich/1014/94-0684/RMOb-Mich/1014/94 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-Pro/1822/1-0015/RMOb-Pro/1822/1 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/14 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

- 0438/RMOb-Mich/1014/79

- 0438/RMOb-Mich/1014/79 79. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 0425/RMOb-Mich/1014/79-0438/RMOb-Mich/1014/79 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0601/RMOb-Mich/1418/38

- 0601/RMOb-Mich/1418/38 38. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2016 čís. 0589/RMOb-Mich/1418/38-0601/RMOb-Mich/1418/38 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady

Více

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102

Usnesení 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Sle/1418/102 102. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.10.2018 čís. 5196/RMObM- - 5206/RMObM- MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta V souladu

Více

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 223/13/19 1) schvaluje program 13. schůze rady

Více

- 0184/RMOb-Mich/1418/15

- 0184/RMOb-Mich/1418/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0173/RMOb-Mich/1418/15-0184/RMOb-Mich/1418/15 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1262/65/17 1) schvaluje program 65. schůze rady

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 05.12.2016 čís. 0745/RMOb-Mich/1418/50-0753/RMOb-Mich/1418/50 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 10.01.2018 čís. 2284/RMOb-Vit/1418/90-2296/RMOb-Vit/1418/90 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

- 0377/RMOb-Mich/1014/74

- 0377/RMOb-Mich/1014/74 74. schůze rady městského obvodu konané dne 02.12.2013 čís. 0358/RMOb-Mich/1014/74-0377/RMOb-Mich/1014/74 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 18. schůze rady městského obvodu konané dne 18. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2019 čís. 0457/RMOb-Vit/1822/18-0474/RMOb-Vit/1822/18 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

- 0522/RMOb-Mich/1418/33

- 0522/RMOb-Mich/1418/33 33. schůze rady městského obvodu konané dne 14.03.2016 čís. 0510/RMOb-Mich/1418/33-0522/RMOb-Mich/1418/33 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 04.01.2017 čís. 1604/RMOb-Vit/1418/64-1612/RMOb-Vit/1418/64 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu dle

Více

- 1352/RMOb-Mich/1418/91

- 1352/RMOb-Mich/1418/91 91. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 1345/RMOb-Mich/1418/91-1352/RMOb-Mich/1418/91 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/6 Přehled usnesení

Více

- 0062/RMOb-Mich/1014/49

- 0062/RMOb-Mich/1014/49 49. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2012 čís. 0045/RMOb-Mich/1014/49-0062/RMOb-Mich/1014/49 Komise pro investice,rozvoj,živ.pr. a spr. majetku Ing. Vladimír Kozel Redakční rada Michálkovického

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

- 0205/RMOb-Mich/1014/63

- 0205/RMOb-Mich/1014/63 63. schůze rady městského obvodu konané dne 17.06.2013 čís. 0197/RMOb-Mich/1014/63-0205/RMOb-Mich/1014/63 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

- 0587/RMOb-Mich/1418/37

- 0587/RMOb-Mich/1418/37 37. schůze rady městského obvodu konané dne 16.05.2016 čís. 0569/RMOb-Mich/1418/37-0587/RMOb-Mich/1418/37 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

- 0785/RMOb-Mich/1418/52

- 0785/RMOb-Mich/1418/52 52. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 0776/RMOb-Mich/1418/52-0785/RMOb-Mich/1418/52 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled usnesení

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Pro/1418/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.03.2017 čís. 0109/ZMOb-Pro/1418/15-0123/ZMOb-Pro/1418/15 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/10 Přehled

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

- 0271/RMOb-Mich/1014/67

- 0271/RMOb-Mich/1014/67 67. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 0249/RMOb-Mich/1014/67-0271/RMOb-Mich/1014/67 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

a převod práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

a převod práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 75. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 28. 6. 2017 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018

Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018 Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1624/84/18 1) schvaluje program 84. schůze rady

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 07.11.2012 čís. 1854/RMOb-Vit/1014/66-1866/RMOb-Vit/1014/66 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1/1/18 1) schvaluje program 1. schůze rady

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

- 0354/RMOb-Pro/1418/36

- 0354/RMOb-Pro/1418/36 36. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 0343/RMOb-Pro/1418/36-0354/RMOb-Pro/1418/36 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0215/RMOb-Vit/M1822/10-0232/RMOb-Vit/M1822/10 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 113. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 113. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 11. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2018 čís. 287/RMOb-Vit/M1418/11-284/RMOb-Vit/M1418/11 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9

Usnesení. Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 9. schůze rady městského obvodu konané dne 16.03.2015 čís. 0098/RMOb-Mich/1418/9-0115/RMOb-Mich/1418/9 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 21.11.2016 čís. 1216/RMOb-Svi/1418/76-1232/RMOb-Svi/1418/76 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více