PRACOVNÍ LIST SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ LIST SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ"

Transkript

1 PRACOVNÍ LIST SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou se vyvinuly speciální dýchací orgány. Přiřaď živočichům na obrázku typ jejich dýchacích orgánů. (1. vzdušnice, 2. žábry, 3. vzdušnicové žábry, 4. plicní vaky, 5. plíce). A) B) C) D) 3. Jaký je hlavní rozdíl mezi dýcháním vzdušnicemi a ostatními typy dýchacích orgánů? a) vzduch okysličuje tělní tekutinu při nádechu i výdechu b) kyslík se v tělní tekutině neváže na žádné dýchací barvivo, pouze se rozpouští c) kyslík není rozpouštěn v krevní tekutině, ale dostává se do tkání přímo vzdušnicemi d) vzdušnicemi se do tkání dostává nejenom kyslík, ale také živiny 4. U živočichů dýchajících žábrami musí být žábry umístěny tak, aby kolem nich mohla neustále proudit voda a přísun kyslíku byl co největší. Vybarvi žábry na následujících obrázcích, znázorňující příčné řezy živočichů. Rak Trilobit Škeble 5. Popiš obrázek znázorňující stavbu žáber ryb. Vysvětli, jakým způsobem dochází k okysličování krve ryb.

2 6. Plíce suchozemských obratlovců a plynový měchýř kostnatých ryb se odvozují od plicních vaků vymřelých lalokoploutvých ryb. Jejich funkce jsou však odlišné.vývoj plic i plynového měchýře můžeme pozorovat na obrázku. trávicí trubice plynový měchýř plynový měchýř plicní vaky vzdušné vaky u ptáků plicní vaky plíce a) Napiš, jak se může během vývoje zvětšit povrch plic. b) Napiš, jakou funkci má plynový měchýř. 7. a) Přiřaď schématický obrázek plíce k odpovídajícímu dospělému živočichovi. A B C 1. ještěrka žába velryba... b) Napiš, který z uvedených živočichů má nejdokonalejší plíce a proč? 8. Dýchání obojživelníků a savců se mimo jiné liší ve způsobu příjmu vzduchu. Obojživelníci vzduch polykají, savci se nadechují. Tato skutečnost souvisí s tím, že obojživelníci: a) nemají tvrdé patro b) musí přijímat větší množství vzduchu c) nemají plicní sklípky s jednovrstevným epitelem d) nemají dýchací svaly

3 9. Víme, že rozpustnost kyslíku ve vodě klesá s rostoucí teplotou, množstvím rozpuštěných solí a nadmořskou výškou. Vyber, ve kterém jezírku bude nejnižší koncentrace rozpuštěného kyslíku. a) slané jezírko v Dánsku b) slané jezírko v Pyrenejích c) sladké jezírko v Pobaltské nížině d) sladké jezírko na Šumavě 10. Přečti si pozorně následující text. Zhodnoť správnost podtržených slov (označených číslem) a pod text napiš správnou variantu (buď slovo opiš, nebo oprav). Obratlovci mají otevřenou (1) cévní soustavu. Pulsujícím orgánem je svalnaté srdce (2) uložené na hřbetní (3) straně těla. Ze srdce je krev vypuzována pod velkým tlakem žílami (4), které ve tkáních přechází ve vlásečnice(5). Skrz stěnu vlásečnic dochází k přenosu živin a dýchacích plynů do tkání(6). Zpět do srdce se krev vrací tepnami(7). K okysličení krve dochází v dýchacích orgánech(8) Na povrchově uložených tepnách si můžeme lehko nahmatat tep. a) Tepovou vlnu šířící se po větvích tepen způsobuje činnost srdce. Očísluj jednotlivé děje srdeční činnosti tak, jak jdou za sebou. A. pasivní naplnění předsíní krví B. otevření poloměsíčitých chlopní C. otevření cípatých chlopní D. naplnění komor krví E. stah komor b) Do obrázku lidského těla zakresli alespoň 4 různá místa, kde se nacházejí tlakové body Graf závislosti tepové frekvence na hmotnosti je po logaritmizaci lineární. Víme, že myš má tepovou frekvenci asi 600 tepů/min a slon má hmotnost asi 1 tunu. Vyznač na přímce v grafu souřadnice odpovídající parametrům a) člověka (75 kg) b) myši tepová c) psa (15 kg) frekvence d) slona (tepů/ min) tělesná hmotnost (g)

4 13. Které z následujících faktorů se podílejí na proudění krve v cévách? (Podtrhni správná tvrzení a písmena u správných tvrzení vytvoří tajenku.) T podtlak v hrudní dutině L činnost kosterního svalstva S rozdílná koncentrace kyslíku V rozdílná hustota červených krvinek A rozdílný tlak v tepnách a žílách M mozková činnost L rozdílná teplota v tepnách a žílách K nasávání krve při diastole srdce Nejdůležitějším faktorem je (viz. tajenka). 14. Základní schéma krevního oběhu je u obojživelníků, ptáků a savců stejné. Můžeme ho rozdělit na 6 částí (viz. obrázek). Vzhledem k tomu, že krev slouží především k roznosu dýchacích plynů, je obsah kyslíku v jednotlivých částí různý. Následující graf znázorňuje dva způsoby, jak se může množství kyslíku v krevním oběhu měnit. Urči, která křivka odpovídá savcům, ptákům a obojživelníkům. množství kyslíku 1. savci 2. ptáci A 3. obojživelníci B část oběhové soustavy 15. S přechodem života na souš se poprvé krevní oběh rozdělil na malý plicní a velký tělní. Porovnej okamžitý průtok krve protékající malým a velkým krevním oběhem. a) oběma oběhy protéká stejné množství krve b) malým během protéká méně krve než velkým c) malým oběhem protéká vetší množství krve než velkým d) záleží na typu dýchacích orgánů 16. Tlak krve není v jednotlivých oddílech cévní soustavy stejný. Jeho velikost souvisí s činností srdce a odvíjí se od něj stavba jednotlivých cév. Graf znázorňuje měnící se tlak krve v jednotlivých cévách. Přiřaď typy cév označených písmeny k číslům v grafu. tlak krve v kpa A- tepny B- tepénky C- žíly D- žilky E- vlásečnice

5 PRACOVNÍ LIST- SOUTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ 1. Doplň následující schéma. NERVOVÁ SOUSTAVA STRUNATCŮ CENTRÁLNÍ (1) (2) (3) OBVODOVÉ NERVY 2. Nervovou soustavu tvoří dva typy buněk. Jsou to neurony a gliové buňky. Gliové buňky jsou buňky podpůrné. a) Popiš neuron. b) Která část neuronu přijímá vzruchy? c) Kterou částí neuronu jsou vzruchy předávány na další neuron? 3. Na obrázcích jsou někteří bezobratlí s vyznačenou nervovou soustavou. Přiřaď typ nervové soustavy k obrázku. (1. rozptýlená, 2. provazcovitá, 3. gangliová- žebříčkovitý typ, 4. radiální, 5. trubicovitá) A) B) C) D) 4. Na obrázcích můžeme pozorovat zdokonalování gangliové nervové soustavy. Co je podstatou tohoto vývoje?

6 5. Na obrázcích jsou mozky různých skupin obratlovců. Každý se skládá z pěti stejných mozkových částí - koncového mozku, mezimozku, mozečku, středního mozku a prodloužené míchy. a) Pojmenuj jednotlivé části mozku. 1. tečkovaně- 2. bíle- 3. šedivě- 4. černě- ryby plazi ptáci savci 5. čárkovaně- b) Která část mozku je nejdůležitějším centrem u vývojově mladších obratlovců? c) Která část mozku je nejdůležitějším centrem u savců? d) V které části mozku je uložena nejdůležitější žláza s vnitřní sekrecí- hypofýza? e) Jakým způsobem je v průběhu fylogeneze zvětšována plocha mozku? f) Centrem pohybové koordinace je mozeček. Prohlédni si, jak velký je u jednotlivých skupin živočichů a napiš, s čím jeho velikost souvisí. 6. Podtrhni správná tvrzení o smyslových orgánech bezobratlých a písmenka u správných tvrzení vytvoří tajenku. S Brvy bezobratlých mají funkci chemoreceptorů. Č Světločivné buňky kroužkovců jsou rozptýlené po celém těle. O Kroužkovci jsou schopni obrazového vidění. L Složené oči členovců jsou schopny zaostřování. I Ploché oči medúz, miskovité oči ploštěnek a pohárkovité oči měkkýšů registrují směr dopadajícího světla. U Tympanální orgány vnímají polohu těla. CH Zaostřování obrazu jsou schopné pouze oči hlavonožců. Fylogeneticky nejstarším smyslem je (viz. tajenka). 7. Oči savců jsou chráněny dvěma víčky. Třetí víčko- mžurka- se často objevuje u obojživelníků, plazů a zejména u ptáků. Jakou funkci má mžurka? a) chrání oko při letu a potápění b) napomáhá zvlhčování oka c) umožňuje ostřejší vidění d) umožňuje spát při dlouhých přeletech

7 11. Na obrázku je znázorněno nervové spojení (synapse), kterým je chemickou cestou uskutečněn přenos vzruchu z jednoho neuronu na druhý. a) Které děje předcházejí vylití mediátoru do synaptické štěrbiny? b) Proč se vzruch šíří jenom jedním směrem? a) b) 1- zakončení neuritu, 2- zakončení neuritu 3- váčky s mediátorem, 4- synaptická štěrbina 12. Přečti si pozorně následující text. Zhodnoť správnost potržených slov nebo sousloví (označených číslem) a pod text napiš správnou variantu (buď slovo/sousloví opiš, nebo oprav). Nepodmíněné reflexy jsou reflexy vrozené(1). U obratlovců mohou probíhat na úrovni míchy(2) a mladších(3) částí mozku. Příkladem nepodmíněného reflexu je reflex polykací(4) a obranný reflex(5). Podmíněné reflexy jsou reflexy získané(6). Podstatou je schopnost učení na základě vzniklých skutečností a nových zkušeností Ruský vědec I.P.Pavlov se zabýval studiem nepodmíněných reflexů. Jeho pokus se psem je znázorněn na obrázcích. a) Vysvětli tento pokus b) Co tímto pokusem I.P.Pavlov dokázal?

8 8. Polohový a sluchový orgán bezobratlých se u obratlovců přeměnil v jediný rovnovážně sluchový orgán uložený ve vnitřním uchu. Během vývoje došlo především k prodloužení a stočení lageny. a) Napiš, v které části vnitřního ucha je sídlo sluchu. polokružné chodby vejčitý váček kulovitý váček hlemýžď b) Jakou funkci mají smyslové buňky uvnitř váčků a polokruhových chodeb. 9. Mezi vnější a vnitřní plochou membrány všech buněk lze i v klidu změřit určité napětí, kterému říkáme klidový membránový potenciál. Na obrázkách je znázorněno, co se děje, dojde- li k podráždění v podobě elektrické nebo chemické energie smyslové buňky nebo jiného neuronu. a) Pomocí obrázků 1-3 napiš, které ionty a jakým způsobem ovlivňují napětí na membráně. b) V následujícím grafu vyznač všechny 3 fáze, kterými membrána prochází. c) Napiš, jakou hodnotu má klidový membránový potenciál. 1. Membrána v klidovém stadiu a) 2. Změny na membráně vyvolané podrážděním b) 3. Návrat do klidového stadia c) Klidový membránový potenciál má hodnotu mv. 10. Popiš reflexní oblouk

9 14 a) Do křížovky doplň děje, které jsou ovlivňovány hormony. V tajence se skrývá hormon, který má velký vliv na život hmyzu E 1. zdokonalování 2. odstraňování látek z těla 3. ochranný mechanismus např. u obojživelníků 4. E 5. obnova částí těla 6. přeměna látek a energie 7. mechanismus upravující obsah solí v organismu 8. vývoj samičích pohlavních buněk 9. proces obměny pokožky v určitých intervalech b) Napiš, jakou má (viz. tajenka) hormon funkci a zda je produkován po celý život jedince. Pokud není, napiš, kdy produkce ustává. 15. Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) jsou speciální orgány, které pomáhají zajišťovat (spolu s nervovou soustavou) koordinovanou činnost celého organismu. Na obrázkách můžeme vidět polohové rozmístění endokrinních žláz u člověka a králíka. a) Doplň názvy žláz s vnitřní sekrecí označených čísly b) Zakroužkuj hlavní regulační centrum endokrinní soustavy 16. V kulturistice můžeme pozorovat, že svalová hmota mužů dosahuje mnohem většího objemu než svalová hmota žen. To způsobuje hormon, kterého ženy mají jen velmi málo. O který, z následující nabídky se jedná? a) parathormon b) estrogen c) glukokortikoid d) testosteron

10 17. Který hormon štítné žlázy je odpovědný za celkovou úroveň metabolismu (může způsobit, že jsou lidé obézní, či příliš hubení, ačkoliv je jejich životní styl v pořádku)? a) tyroxin b) parathormon c) oxytocin d) inzulín 18. Poruchy v produkci hormonů mohou v organismu vyvolat zdravotní problémy. a) Jaké problémy může očekávat žena během těhotenství nebo určitou dobu po porodu s poruchou produkce oxytocinu? b) Jaké problémy může očekávat člověk s poruchou produkce antidiuretického hormonu? 19. Poznej, o kterou žlázu s vnitřní sekrecí se jedná. a) Jsem žláza připojená ke stropu komory mezimozku. Moje aktivita závisí na intenzitě světla a délce světelného dne. S prodlužováním dne na jaře snižuji produkci melatoninu, který snižuje tvorbu pohlavních hormonů a ovlivňuje rozmnožování. To má za následek, že většina obratlovců se rozmnožuje na jaře. Jsem b) Nejprve rostu úměrně s organismem a mám význam pro vývoj imunitních reakcí. Ale v období dosažení dospělosti se můj růst zastavuje, činnost ustává a později se zmenšuji. Jsem

11 PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA UROGENITÁLNÍ A TRÁVICÍ 1. Trávicí soustavy býložravců a masožravců se kromě stavby liší v délce. Doplň větu. Trávicí soustava býložravců je než trávicí soustava masožravců, protože 2. Zvětšit plochu pro trávení v trávicí trubici lze mnoha způsoby. Který, z následující nabídky, mezi ně nepatří? a) vytváření klků ze střevní sliznice b) vytváření slepých střev a přívěsků c) přítomnost spirální řasy d) rozšíření jícnu ve vole 3. Přiřaď pojmy z pravého sloupce k jednotlivým částem trávicí soustavy v levém sloupci. A. spirální řasa B. vychlípitelný 1. ústní dutina C. radula 2. hltan D. klky 3. jícen E. složený 4. žaludek F. slinné žlázy 5. střevo G. vole H. jedové žlázy I. žlaznatý Utváření chrupu je charakteristickým znakem každého řádu savců. Závisí na typu potravy, způsobu příjmu a zpracování. Přiřaď vyobrazené lebky ke skupině živočichů. A) C) 1. hmyzožravec 2. hlodavec 3. přežvýkavec B) D) 4. šelma 5. Zhodnoť, zda platí následující tvrzení související s příjmem potravy. Správnou odpověď zakroužkuj. a) Mikrofágové mají většinou vyvinuté filtrační struktury. ANO - NE b) Mechanické zpracování potravy probíhá pouze v ústní dutině. ANO - NE c) Redukovanou trávicí soustavu mají většinou endoparazité. ANO - NE

12 6. Jedním ze specializovaných orgánů trávicí soustavy je radula. a) Napiš, jakou má radula funkci. b) Napiš alespoň 2 zástupce, kteří mají radulu. 7. a) Která alternativa obsahuje pouze živočichy s kloakou? a) ještěrka, tučňák, želva b) chřestýš, krokodýl, kapr c) mlok, potápka, krtek d) volavka, mihule, jeseter b) Vysvětli, jakým způsobem se liší stavba urogenitální soustavy živočichů s kloakou a bez ní. 8. Přečti si pozorně následující text. Zhodnoť správnost potržených slov (označených číslem) a pod text napiš správnou variantu (buď slovo opiš, nebo oprav). Metabolismus, neustálá přeměna látek a energie ve všech buňkách, spočívá v syntéze a štěpení látek. Štěpení(1) jednoduchých látek na látky tělu vlastní se nazývá anabolismus. Při této reakci dochází k uvolňování(2) energie. Štěpení(3) složitějších látek na látky jednodušší se nazývá katabolismus. Dochází při něm ke spotřebovávání(4) energie. Anabolické a katabolické děje jsou(5) ve zdravém organismu v rovnováze. Některé látky jsou v těle ukládány do zásoby. Zásobními látkami u většiny organismů jsou tuky a bílkoviny(6) Podstatou trávení je štěpení makromolekulárních látek na jednoduché molekuly. Doplň tabulku. Živiny: Produkt štěpení: polysacharidy (1) lipidy (2) bílkoviny (3) 10. V tajence je skryta důležitá tekutina, která způsobuje rozpad kapek tuku na drobné kapénky (emulgaci). a) 1. kyselé prostředí trávicí soustavy člověka, ve kterém 1. probíhá štěpení bílkovin na peptidy (peptidové fragmenty) zástupce měkkýšů, který dokáže trávit celulózu organické makromolekulární látky, které mají 4. zásobní a stavení funkci. 4. skupina praprvoků, do níž patří lamblie střevní a trypanosoma spavičná b) Proč je rozpad kapek tuků na drobné kapénky výhodný pro trávení?

13 11. U živočichů dochází k trávení v prostoru trávicí dutiny (láčky) nebo trávicí trubice. 1. trávicí dutina 2. trávicí trubice a) Trávení může probíhat vzhledem k typu trávicí soustavy dvěma různými způsoby. Buď se jedná o cyklické nebo o postupné trávení. Urči, k čemu dochází v trávicí trubici a dutině b) Uveď dva příklady zástupců ke každému typu Do obrázku zakresli šipky, kudy živočišné houby přijímají potravu a kudy dochází k vylučování nestrávených zbytků. 13. Bezobratlí se mohou rozmnožovat pohlavně i nepohlavně. Na obrázcích jsou znázorněny 2 způsoby nepohlavního rozmnožování. Napiš, jak se jednotlivé způsoby nazývají Na obrázku je znázorněn rozmnožovací cyklus medúzovců. a) Napiš, jak se nazývá pohlavní a nepohlavní stadium medúzovců. pohlavní stadium nepohlavní stadium b) Napiš, pod kterým číslem je na obrázku znázorněn nepohlavně se dělící jedinec. nepohlavně dělící se jedinec je pod číslem

14 15. U obratlovců souvisí prostorové uspořádání vylučovací soustavy se soustavou rozmnožovací. Proto je používán název urogenitální soustava. Na obrázcích můžeme pozorovat změny mezi urogenitální soustavou obojživelníků a plazů, popř. ptáků. Čísla označují části této soustavy, které je třeba doplnit do křížovky, abychom získali část rozmnožovací soustavy, která s vylučovací soustavou nikdy nesouvisí. Pro čísla 4 a 9 použij slovní nápovědu. (Doporučujeme použít odbornou literaturu) samec samice samec samice urogenitální soustava obojživelníků urogenitální soustava plazů a ptáků způsob pohlavního rozmnožování nálevníků 9. diploidní buňka vzniklá splynutím gamet 16. Živočišné houby se rozmnožují pohlavně i nepohlavně. Nepohlavně se rozmnožují pučením. Kromě vnějších pupenů vytváří i tzv. vnitřní pupen v podobě gemulí. Vysvětli, jaké výhody má rozmnožování pomocí gemulí. 17. Na obrázcích jsou vylučovací orgány kraba a raka. Hlavní rozdíl je v přítomnosti kanálku před močovým měchýřem u raka. Ten souvisí s typem prostředí, ve kterém oba žijí. Slaná voda obsahuje mnohem více minerálů než voda sladká a také její osmotická aktivita je jiná. Zkus vysvětlit, jakou má tento kanálek funkci. 1- coelomový váček 2- labyrint 3-?močový měchýř 4- kanálek KRAB RAK

15 18. Na obrázcích jsou vedle sebe znázorněni bezobratlí živočichové a typ jejich vylučovací soustavy. Mezi vylučovací soustavy bezobratlých patří protonefridie, malpigické trubice a metanefridie. a) Přiřaď správný typ vylučovací soustavy k obrázkům. 1) 2) 3) b) Seřaď typy vylučovací soustavy od původnějšího k vývojově nejdokonalejšímu Obrázky znázorňují základní typy vývinu hmyzu. a) Napiš o jaký typ proměny se jedná b) Pojmenuj jednotlivá vývojová stadia označená písmeny a, b. a b

16 PRACOVNÍ LIST- POHYB, TĚLNÍ POKRYV, TERMOREGULACE 1. Pohyb pomocí bičíků se uplatňuje především u jednobuněčných organismů. Ale také mnohobuněční živočichové obsahují některé samostatné buňky, které se pomocí bičíků pohybují. Napiš jeden typ buněk mnohobuněčného živočicha, který se pohybuje pomocí bičíků. (Uvažuj pouze buňky tělu vlastní, ne parazity.) 2. Přiřaď k mechanismu pohybu z levého sloupce živočichova v pravém sloupci. 1. kapr A. měňavkovitý pohyb 2. trepka 3. hlemýžď B. pohyb pomocí brv a bičíků 4. lamblie 5. trypanozóma C. pohyb svalový 6. rozlitka (krytenky) A B C 3. Omezenou schopnost pohybu mají přisedlí živočichové. a) Napiš, jakým způsobem se přisedlí živočichové rozmnožují. b) Napiš, jakou strategii mohou využívat při získávání potravy a rozšiřování druhu. 4. Ambulakrální soustava je jedinečná struktura vyskytující se u ostnokožců. Je tvořena systémem vnitřních vodních cév, které jsou spojeny s vnějším mořským prostředím přes proděravělou destičku. Ambulakrální kanálky končí jako dutina panožek. a) Vysvětli, jak souvisí ambulakrální soustava s pohybem ostnokožců. b) Které další funkce plní ambulakrální soustava? 5. Přiřaď k typu svalové tkáně v levém sloupci typ svalů v pravém sloupci. 1. kožně svalový vak bezobratlých A. hladká svalovina 2. zatahovače a svěrače měkkýšů 3. svalovina stěny vnitřních orgánů obratlovců B. příčně pruhovaná svalovina 4. svaly členovců upínající se na vnější kostru 5. pohybové svaly ploštěnců A B 6. Při pohybu dochází ke stahům svalových vláken. Napiš, jak se tato schopnost nazývá.

17 7. Základní kosterní stavba končetin je u všech obratlovců stejná. Rozdíly souvisí se způsobem pohybu. Následující obrázky ukazují změny přední končetiny u některých obratlovců. (Doporučujeme použít odbornou literaturu) a) Rozdílnými barvami vybarvi u všech koster články prstů a kosti záprstní. kůň pták krtek velryba 8. Přečti si pozorně následující text o pokryvu těla bezobratlých. Zhodnoť správnost podtržených slov (označených číslem) a pod text napiš správnou variantu (buď slovo opiš, nebo oprav). Během zárodečného vývinu vzniká pokožka z ektodermu(1). U většiny bezobratlých ji tvoří vícevrstevný(2) epitel. Pokožka žahavců obsahuje žahavé(3) buňky, pokožka měkkýšů velké množství slizových žláz. Epiteliální pokožka mnohých bezobratlých vylučuje kutikulu. Měkkýši produkují vápenitou(4) kutikulu, kroužkovci pružnou kutikulu tvořenou oxidem křemičitým(5). Pokožka členovců vylučuje chitinosní kutikulu, která má charakter vnitřní(6) kostry Doplň do křížovky funkce, které kůže během fylogeneze může plnit. V tajence se skrývá druh obojživelníka, který je schopen aktivně měnit zbarvení. 1. E 2. P V 3. C Z R Y 8. R 1. mechanismus udržení stálé tělesné teploty 2. funkce kůže obojživelníků (2 slova) 3. výdej produktů žláz 4. výměna plynů 5. funkce kůže, díky níž mohou živočichové žít i v extrémních teplotních podmínkách 6. výdej odpadních produktů metabolismu 7. mechanická funkce kůže 8. důvod, proč dochází k barvoměně kůže

18 10. Na obrázku pojmenuj vrstvy kůže u mnohobuněčných živočichů Součástí kůže jsou i různé žlázy. Které řazení žláz od vývojově původnějších k dokonalejším je správné? a) pachové, slizové, mléčné b) potní, mazové, mléčné c) slizové, mazové, mléčné d) mazové, hlenové, slizové 12. Následující obrázky znázorňují průřez kůží třech skupin obratlovců- paryb, obojživelníků a plazů. Zakroužkuj písmeno u té, která patří obojživelníkům, když víš, že: 1. Paryby žijí ve vodním prostředí a jejich kůží pronikají plakoidní šupiny. 2. Kůže plazů je suchá s rohovitými krycími útvary. 3. Kůže obojživelníků je holá, slizká a propustná pro vodu. A) B) C) 13. Rohy a parohy jsou na první pohled velmi podobné útvary. Jejich původ a vnitřní stavba jsou ale odlišné. paroh roh a) Doplň věty: 1. Derivátem kůže je, protože. 2. Kostěným útvarem je, protože. b) Dvanácterák, či šestnácterák je označení pro jeleny s nádherným parožím. Četnost a mohutnost paroží souvisí s jeho fyzickou zdatností, nikoli s věkem. Rohy nikdy rozvětvené nejsou. Souvisí to se způsobem růstu. Napiš, jakým způsobem rostou rohy a parohy? rohy: parohy:

19 14. Zhodnoť, zda platí následující tvrzení o kůži ptáků. Správnou odpověď zakroužkuj. a) Kůže ptáků obsahuje mazové, potní a pachové žlázy. ANO - NE b) Ptačí peří se vyvinulo z plazích šupin. ANO - NE c) Ptačí kožní žláza uložená pod kostrčními obratli produkuje sekret, který slouží k udržení pružnosti a nesmáčivosti peří. ANO NE 15. V létě můžeme na kamenech podél cest pozorovat nehybně ležící hady. Proč tam tito živočichové leží? a) čekají na svou kořist, která žije převážně mezi kameny b) jsou mrtví, protože se přehřáli na sluníčku c) snaží se naakumulovat teplo, které využijí v noci d) mají pomalý metabolismus a upadají do stavu strnulosti 16. Vyber, kteří živočichové mají vyvinuty termoregulační mechanismy. a) nálevníci e) ryby b) žahavci f) obojživelníci c) kroužkovci g) ptáci d) členovci h) savci Doplň větu: Obecně lze říci, že schopnost termoregulace mají živočichové. 17. Podtrhni správné dokončení vět. a) Pohybuje-li se teplota těla živočicha během celého roku v rozmezí C, jedná se o studenokrevného živočicha / teplokrevného živočicha / nelze rozhodnout. b) Snižuje-li se živočichovi v zimě intenzita metabolismu, jedná se o studenokrevného živočicha / teplokrevného živočicha / nelze rozhodnout. c) Závisí-li teplota těla převážně na fyziologickém stavu organismu, jedná se o studenokrevného živočicha / teplokrevného živočicha / nelze rozhodnout. 18. Prohlédni si následující graf, který zachycuje měnící se teplotu těla tří živočichů během letního dne. Urči, která křivka odpovídá studenokrevným živočichům. teplota těla( C) a) A A b) B 30- B c) C C průběh dne v létě (hodiny) 19. Teplokrevní živočichové udržují během celého dne přibližně stejnou tělesnou teplotu. Vyjmenuj alespoň 4 mechanismy, které zajišťují stálou tělesnou teplotu při změně okolní teploty. (Abys na nic nezapomněl, vzpomeň si, jak se tvé tělo chová, když je ti zima nebo horko.)

20 ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována vnitřními i vnějšími vlivy. U většiny živočichů dochází k odlišení prapohlavních buněk již na samém počátku vývoje, při dělení oplozeného vajíčka. Vývoj samčích pohlavních buněk se nazývá, vývoj samičích pohlavních buněk se nazývá. 2. Vývoj pohlavních buněk (gametogeneze) probíhá ve třech fázích - rozmnožovací, růstové a zrací. Na jejich počátku mají buňky diploidní počet chromozomů. V rozmnožovací fázi se počet buněk zmnožuje mitózami. V růstové fázi dochází k syntéze zásobních látek. Na jejím konci začíná redukční dělení- meioza, která je dokončena ve zrací fázi. Na základě informací získaných z předchozího textu doplň do kroužků znázorňujících buňky ploidii buněk (n- haploidní buňka, 2n- diploidní buňka). 3. Jediným úkolem samčí pohlavní buňky - spermie, je dopravit genetický materiál k vajíčku. S tím souvisí i její velmi jednoduchá stavba. Podle obrázku doplň, v které části spermie jsou následující organely umístěny. 1. jádro nesoucí genetickou informaci- 2. váček s hydrolytickými enzymy, které umožňují proniknutí spermie do vajíčka- 3. mitochondrie zajišťující chemickou energii pro pohyb- 4. Po vniknutí jedné spermie do vajíčka dojde působením řady mechanismů k zabránění průniku dalších spermií. Přesto se to může ve výjimečných případech stát. Která z následujících možností nastane, proniknou -li dvě spermie do vajíčka? a) jednovaječná dvojčata b) dvojvaječná dvojčata c) dítě s vývojovou vadou d) 3n buňka neschopná života

21 5. Spermie musí urazit velmi dlouhou cestu, aby se dostala k vajíčku. Napiš, zda je putování spermie zcela náhodné, nebo zda vajíčko spermii nějakým způsobem láká a jak. 6. Samičí pohlavní buňka, vajíčko, je chráněna vaječnými obaly. Vyber, které vajíčko má nejsilnější vaječné obaly. a) vajíčko savce b) vajíčko ryby c) vajíčko ptáka d) vajíčko obojživelníka Svojí odpověď zdůvodni. 7. U některých druhů živočichů se mohou vajíčka vyvíjet i bez oplození. Tento způsob rozmnožování se nazývá partenogeneze ( v překladu do češtiny pannobřezost). V přírodě je partenogeneze dost běžná. Živočichové střídají období, kdy se množí partenogeneticky a období pohlavního rozmnožování. Při partenogenezi vzniká velký počet jedinců. Při pohlavním rozmnožování dochází ke kombinaci genetického materiálu a tím k možnosti lepšího přizpůsobení okolním podmínkám. a) Napiš, ke kterému způsobu rozmnožování dochází v nepříznivých podmínkách (před zimou) a ke kterému v příznivých podmínkách a proč. 1. nepříznivé podmínky, protože 2. příznivé podmínky, protože b) Vyber, která z možností obsahuje pouze živočichy schopné rozmnožovat se partenogeneticky. A) mšice, vířníci, perloočky B) mšice, žížala, medůza C) hlemýžď, strašilka, pakobylka D) nezmar, ploštice, včela 8. Obrázky znázorňují vývin oplozeného vajíčka a vznik zárodečných listů. a) Napiš, kterým základům orgánových soustav (trávicí trubice, nervová trubice, struna hřbetní) odpovídají části označené písmeny a, b, c. a b c b) Ke každému základu orgánové soustavy doplň, z kterého zárodečného listu vznikly.

22 9. Pomocí slovní a obrazové nápovědy vyřeš tajenku. V tajence se skrývá poslední stádium rýhování vajíčka, které je spjato se vznikem nervové soustavy a tkání. 1. Zárodečný list, který je na obrázku v otázce 8 vyznačen písmenem c (šedivě). 2. Zárodečný list, který je na obrázku v otázce 8 vyznačen černě. 3. Skupina živočichů, u nichž došlo k prolomení definitivních úst na opačném konci zárodku, než jsou prvoústa. 4. Zárodečné stadium, které znázorňuje poslední obrázek v otázce Rostlina, jejíž plod připomíná svým tvarem morulu. 6. Způsob rýhování, které se uplatňuje u savců. 7. Prvotní tělní dutina. 10. Přečti si pozorně následující text. Zhodnoť správnost potržených slov (označených číslem) a napiš správnou variantu (buď slovo opiš, nebo oprav). Rýhování oplozeného vajíčka je řetězcem meiotických (1) dělení. Způsob rýhování je závislý na množství žloutku ve vajíčku. Žloutek má ochrannou (2) funkci. Vajíčka, která nemají žádný žloutek se rýhují úplně (3). Vajíčka s velkým množstvím žloutku se rýhují částečně (4). Částečné rýhování vajíčka znamená, že se rýhuje pouze cytoplazma. Rýhováním vzniká z jednobuněčné (5) zygoty jednobuněčná (6) morula Urči, které stádium rýhování je na obrázku. a) morula b) blastula - plná koule c) gastrula d) neurula 12. V tabulce jsou uvedeny zárodečné obaly a z nich vznikající tkáně a orgánové soustavy. V každém sloupci je jedna chyba. Pomocí šipek naznač správné řešení. ektoderm mezoderm entoderm nervová soustava výstelka trávicí trubice srdce výstelka druhotné tělní dutiny svalová tkáň pokožka plíce obratlovců pohlavní žlázy a jejich vývody 13. Zhodnoť, zda platí následující tvrzení související s rozmnožováním mnohobuněčných. Správnou odpověď zakroužkuj. a) Oplození probíhá vždy ve vodním nebo vlhkém prostředí. ANO - NE b) Jedním z hlavních úkolů plovoucí larvy přisedlých živočichů je rozšiřování těchto živočichů. ANO - NE c) Přímý vývoj je typický pro živočichy, jejichž vajíčka mají málo žloutku. ANO - NE

23 14. Tkáně se začínají formovat z buněk zárodečných listů už v časných fázích embryonálního vývoje. Základními druhy tkání jsou epitely, pojivové tkáně a tělní tekutiny, svalové tkáně a nervové tkáně. Přiřaď k obrázkům tkání jejich označení. 1. srdeční svalovina 2. příčný řez kostí A 3. neuron B 4. hladká svalovina 5. kubický epitel C A B C D D 15. Přiřaď k druhu tkáně místo, které je pro ni typické. 1. resorpční epitel A. duhovka oka 2. svalová tkáň B. průdušnice 3. žlázový epitel C. slinivka 4. respirační epitel D. tenké střevo E. plicní sklípky V srdeční svalovině člověka dochází během 1 minuty asi k 70 stahům. Tyto kontrakce jsou velmi rychlé. Jaké uzpůsobení stavby srdeční svaloviny umožňuje rychlý přenos vzruchu? 17. Krev obratlovců obsahuje plazmu, červené a bílé krvinky a krevní destičky. a) Přiřaď názvy krevních částic k obrázkům b) Napiš, jakou mají funkci. A) B) C) 1. červené krvinky- funkce: D) E) 2. bílé krvinky- funkce: 3. krevní destičky- funkce:

24 DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité koordinační a regulačním centrum smyslových podnětů spojených s pohybovou aktivitou živočicha a vnímáním pozice těla v prostoru. Vyber, která skupina živočichů má nejméně vyvinutý mozeček? a) ryby b) plazi c) savci d) ptáci 3. Co je to cefalizace? a) zvětšování mozku b) přesouvání nervových zauzlin (ganglií) do hlavy c) změna v poměru mezi velikostí hlavy a těla během vývoje jedince d) vytváření spánkových jam 4. Urči, který úsek grafu znázorňujícího změny membránového potenciálu odpovídá podráždění? graf znázorňující změny membránového potenciálu a) 1 a 4 b) 2 c) 2 a 3 d) 4 5. Urči který úsek grafu znázorňujícího změny membránového potenciálu odpovídá klidovému potenciálu. a) 1 a 4 b) 2 c) 2 a 3 d) 4 6. Zvětšit plochu pro trávení v trávicí trubici lze mnoha způsoby. Který z následující nabídky, mezi ně nepatří? a) vytváření klků ze střevní sliznice b) vytváření slepých střev a přívěsků c) přítomnost spirální řasy d) rozšíření jícnu ve vole

25 7. Proč mají býložravci delší trávicí trubici než masožravci? a) býložravci jsou vývojově mladší než masožravci a během fylogenetického vývoje dochází k prodlužování trávicí trubice b) potrava býložravců obsahuje celulózu, která je v trávicí trubici štěpena na nižší cukry c) potrava býložravců je poměrně chudá na živiny, proto musí být maximálně využita d) býložravci jsou na počátku potravního řetězce 8. Která alternativa obsahuje pouze živočichy s kloakou? a) ještěrka, tučňák, želva b) chřestýš, krokodýl, kapr c) mlok, potápka, krtek d) volavka, mihule, jeseter 9. Vyber, která část trávicí trubice chybí v následujícím schématu savce. ústní dutina hltan žaludek střevo konečník a) jícen b) průdušnice c) kloaka d) hrtan 10. Vyber, který typ dýchacích orgánů má živočich na obrázku. a) plíce b) žábry c) plicní vaky d) vzdušnice 11. Vyber, které z následujících typů dýchaní umožňují dýchat vzdušný kyslík. a) ambulakrální soustava, plíce, celý povrch těla b) plíce, vzdušnicové žábry, vzdušnice c) kožní dýchání, ambulakrální soustava, žábry d) celý povrch těla, vzdušnice, plicní vaky 12. Vyber, kteří ze zobrazených živočichů dýchají vnějšími žábrami. 1) 2) 4) 3) a) 1 a 2 b) 1, 3 a 4 c) 2 a 3 d) 3 a 4

26 13. Jakou funkci mají dýchací barviva hemoglobin a hemocyanin? a) umožňují barvoměnu b) jsou schopni vratně vázat O 2 a CO 2 c) ničí cizorodé látky d) umožňují srážlivost krve 14. Jakou funkci má ve vajíčku žloutek? a) krycí b) ochrannou c) zásobní d) vylučovací 15. Ploidie buněk značí, kolik sad chromozomů buňky obsahují. Jakou ploidii má zygota (oplozené lidské vajíčko)? a) 1n (haploidní) b) 2n (diploidní) c) 3n (triploidní) d) záleží na typu organismu 16. Rýhováním oplozeného vajíčka můžeme u člověka vyjádřit schématem: zygota morula blastula gastrula. Vyberte, pro které z následujících živočichů platí stejné schéma jako u člověka. nezmar, ploštěnka, hlemýžď, žížala, moucha, kopinatec, kapr, tuleň a) pouze hlemýžď, žížala a moucha b) pouze kopinatec, kapr a tuleň c) pouze hlemýžď, žížala, moucha, kopinatec, kapr a tuleň d) všichni uvedení živočichové 17. V následující tabulce jsou uvedeny tři zárodečné listy u obratlovců, k nimž jsou přiřazeny tři orgány. Určete, v kterém případě jsou orgány k zárodečným listům přiřazeny správně. ektoderm entoderm mezoderm a) mícha plíce srdce b) mícha srdce plíce c) plíce mícha srdce d) srdce plíce mozek 18. Zárodečné obaly slouží u obratlovců k ochraně zárodku před vysycháním. Který z následujících živočichů zárodečné obaly nevytváří při svém ontogenetickém vývoji? a) skokan b) želva c) krokodýl d) labuť

27 19. Kteří živočichové mají schopnost termoregulace? a) savci, obojživelníci b) kroužkovci, ryby c) ptáci, plazi d) ptáci, savci 20. Součástí kůže jsou i různé žlázy. Které řazení žláz od vývojově původnějších k dokonalejším je správné? a) pachové, slizové, mléčné b) potní, mazové, mléčné c) slizové, mazové, mléčné d) mazové, hlenové, slizové 21. Vyber, které spojení prvoka jeho způsobu pohybu je správné. a) měňavkovitý pohyb lamblie b) pohyb pomocí bičíku rozlitka (krytenka) c) pohyb pomocí brv trepka d) svalový pohyb trypanozóma 22. Jak se nazývá vrstva kůže označená na obrázku č. 2? a) kutikula b) pokožka c) škára d) podkožní vazivo

28 Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále proudí kolem prokrvených žaberních lupínků a kyslík přechází do krve 6. a) vnitřní členění b) umožňuje vznášet se ve vodě bez vynaložení svalové práce, regulace hmotnosti těla, hydrostatický orgán 7. 1C, 2A, 3B velryba, plíce savců jsou nejvíce vnitřně členěné na plicní sklípky, protože vzhledem ke svému způsobu metabolismu potřebují nejdokonalejší výměnu plynů 8. d 9. b uzavřenou, 2. svalnaté srdce, 3. břišní straně, 4. tepnami, 5. ve vlásečnice, 6. do tkání (do tkáňového moku), 7. žílami, 8. dýchacích orgánech 11. a) A1, B5, C2, D3, E4 b) 12. a) (75, 75000),b) (600, 50),c) (150,15000), d) (45, ) 13. tlak 14. 1B,2B,3A 15. a 16. 1A, 2B, 3E, 4D, 5C

29 Autorské řešení pracovního listu Soustava nervová a hormonální 1. 1 periférní; 2 mozek; 3 mícha 2. a) 1-dendrity, 2-tělo neuronu, 3-axon (neurit) b) dendrity, tělo neuronu c) zakončení axonu 3. 1B, 2C, 3A, 4D 4. dochází ke splývání ganglií a jejich koncentrování do hlavové části, cefalizace 5. a) 1- koncový mozek, 2- mezimozek, 3- mozeček, 4- střední mozek, 5- prodloužená mícha b) střední mozek c) koncový mozek, d) gyrifikace (zvrásnění) e) je velký u živočichů vykonávající složité pohyby f) mezimozek 6. čich 7. a 8. a) v hlemýždi b) při změně polohy nebo pohybu dochází k přemísťování otolitů a endolymfy, k čímž dochází k podráždění smyslových buněk 9. a) působením podráždění dojde k otevření sodíkových kanálů a k depolarizaci membrány. Dojde ke změně klidového potenciálu na akční. Potom dojde k navrácení do klidového stavu vystupováním K + z buňky. b) c) receptor, 2.dostředivá vlákna, 3. přepojovací vlákna (interneurony), 4. odstředivá vlákna, 5. efektor 11. a) změna napětí na membráně, vylití Ca 2+ b) mediátor se nachází pouze v zakončení axonu (neuritu) a receptory na membráně dendritu vrozené, 2.míchy, 3.starších částí mozku, 4.polykací, 5.sací (nebo jiný), 6. získané 13. a) psovi bylo dávána potrava vždy spolu s rozsvícením světla. Pes si po nějaké době zafixoval, že rozsvícené světlo znamená brzké dostání potravy a slinění u něj vyvolávalo už pouhé rozsvícení světla. b) že pes je schopen učení 14. juvenilní; 1- vývoj, 2- vylučování, 3- barvoměna, 4- E, 5- regenerace, 6- metabolismus, 7- osmoregulace, 8- oogeneze, 9- svlékání juvenilní hormon, zabraňuje dospívání hmyzu, udržuje ho v larválním stadiu, jeho produkce končí v okamžiku, kdy hmyz dosáhne pohlavní dospělosti 15. a)1 šišinka,2 hypofýza, 3 štítná žláza s příštítnými tělísky, 4 brzlík, 5 slinivka břišní, 6 nadledvinky, 7 vaječník, 8 varle b) hypofýza 16.d 17.a 18.a) nedostatečná činnost svaloviny dělohy a nedostatek mateřského mléka b) špatná resorpce vody v ledvinách, velké množství hypotonické moči, odvodnění, žízeň 19.a) šišinka b) brzlík

30 Autorské řešení pracovního listu Soustava urogenitální a trávicí 1. delší, býložravci přijímají potravu, která obsahuje hůře dostupné živiny 2. d 3. 1CFH, 2B, 3G, 4FI, 5AD 4. 1C, 2A, 3D, 4B 5. a)ano, b) NE, c) ANO 6. a) mechanické zpracování potravy b) plži, hlavonožci 7. a) a b) u živočichů s kloakou ústí tlusté střevo společně s vývody cest vylučovacích a pohlavních do kloaky, u živočichů bez kloaky vyúsťuje tlusté střevo samostatným řitním otvorem navenek 8. 1-syntéza, 2- spotřebovávání, 3- štěpení, 4- uvolňovávání, 5- jsou, 6- sacharidy 9. 1 glukóza, monosacharidy, 2 mastné kyseliny a glycerol, aminokyseliny 10.a) žluč; 1.žaludek, 2. hlemýžď, 3. tuky, 4. bičíkovci b) dojde ke zvětšení reakčního povrchu a zintenzivnění štěpení 11. a) 1.cyklické trávení 2.postupné trávení b)1. ploštěnka, žahavec 2. obratlovec, hmyz, měkkýši, dělení, 2- pučení 14. a) pohl.stadium -medúza, nepohl.stadium- polyp b) vejcovody; 1- chámomočovod, 2- pravá ledvina, 3- vaječník, 4- konjugace, 5- kloaka, 6- močový měchýř, 7- děloha, 8- chámovod, 9- zygota 16. gemule umožňují přežít i nepříznivé podmínky 17. zajišťuje resorpci soli a vznik hypotonické moči 18. a)1-malpigická trubice, 2- metanefridie, 3- protonefridie, b) 1. protonefridie, 2. metanefridie, 3. malpigická rubice proměna nedokonalá, 2. proměna dokonalá, a- nymfa, b- kukla

31 Autorské řešení pracovního listu Pohyb, termoregulace, tělní pokryv 1. spermie 2. A6, B245, C13 3. a) nepohlavně, pohlavně- hermafroditismus, mimotělní oplodnění b) pohyblivé larvální stadium, dočasný parazitismus (symbióza), mořské proudy, schopnost regenerace, tvoří kolonie, lapání potravy do otevřených úst(filtrace), žahavé buňky 4. a)změnou tlaku vody dochází k pohybu panožek b) dýchací, vylučovací, cévní 5. A135, B24 6. kontraktilita, schopnost smršťování 7. šedivě- články prstů černě- kosti záprstní ektoderm, 2- jednovrstevný, 3- žahavé, 4- vápenitou, 5- kolagenem, 6- vnější 9. rosnička, 1- termoregulace, 2- příjem vody, 3- sekrece, 4- dýchání, 5- izolace, 6- vylučování, 7- kryje(krycí), 8- ochrana pokožka, 2- škára, 3- podkožní vazivo 11. c 12. C 13. a) 1. roh, protože vrstvy kůže zasahují do rohu, 2. paroh, protože nesouvisí se stavbou kůže b) rohy dorůstají z lůžka uprostřed, vznikají zrohovatěním pokožky, parohy nabývají z vnějšku, jsou derivátem kosti 14. a) ne b) ano c) ano 15. c 16. g, h; teplokrevní 17. a) teplokrevný b) nelze rozhodnout c) teplokrevný 18. C 19. izolační vrstva, svalový třes, svalová práce, zmenšení povrchu periférních cév, intenzivnější metabolismus

32 Autorské řešení pracovního listu Rozmnožování a vývin mnohobuněčných, tkáně 1. spermatogeneze, oogeneze 2. rozmnožovací a růstová fáze- 2n, zrací fáze- n hlavička, 2- hlavička, 3- krček 4. d 5. vajíčko vylučuje zplodiny metabolismu, spermie se pohybuje správným směrem díky koncentračnímu spádu těchto látek 6. c, funkce vaječných obalů je ochrana před vysycháním, oplozená vajíčka ryb a obojživelníků se vyvíjejí ve vodě, vajíčka savců v děloze 7. a) 1- pohlavní rozmnožování, protože pohlavní rozmnožování umožňuje lepší přizpůsobení se nepříznivým podmínkám 2- partenogeneze, protože v příznivých podmínkách se jedinci nemusí přizpůsobovat a snaží se mít co největší počet potomků, což umožňuje nepohlavní rozmnožování b) A 8. a- nervová trubice, ektoderm b- struna hřbetní- mezoderm c- trávicí trubice- entoderm 9. neurula, 1- entoderm, 2- mezoderm, 3- druhoústí, 4- gastrula, 5- moruše, 6- úplné, 7- blastocoel mitotických, 2- zásobní, 3- úplně, 4- částečně, 5- jednobuněčné, 6- mnohobuněčná 11. a 12. pohlavní žlázy a jejich vývody mezoderm pokožka ektoderm výstelka trávicí trubice entoderm 13. a) ANO b) ANO c) NE 14. A2, B5, C3, D D, 2A, 2B, 3C, 4E 16. propojení jednotlivých vláken srdeční svaloviny BD, roznáší dýchací plyny, 2-AE, likvidují cizorodé látky a bakterie, A - fagocytóza, E - nespecifická imunita, 3-C, podílejí se na srážení krve a zabraňují ztrátě krve

33 AUTORSKÉ ŘEŠENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU: 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6d, 7c, 8a, 9a, 10d, 11d, 12b, 13b, 14c, 15b, 16d, 17a, 18a, 19d, 20c, 21c, 22c

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE

DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST- OBECNÁ ZOOLOGIE 1. Která část neuronu přijímá vzruchy? a) tělo neuronu a dendrity b) pouze tělo neuronu c) axon (neurit) a dendrity d) axon (neurit) a tělo neuronu 2. Mozeček je důležité

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA NERVOVÁ A HORMONÁLNÍ 1. Doplň následující schéma. NERVOVÁ SOUSTAVA STRUNATCŮ CENTRÁLNÍ (1) (2) (3) OBVODOVÉ NERVY 2. Nervovou soustavu tvoří dva typy buněk. Jsou to neurony a gliové

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10)

2.ročník - Zoologie. Rozmnožování Zárodečné listy (10) 2.ročník - Zoologie Rozmnožování Zárodečné listy (10) ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN ROZMNOŽOVÁNÍ: 1) Nepohlavní = zachována stejná genetická informace rodiče a potomka - založeno na schopnosti regenerace (obnovy

Více

Biologie - Sexta, 2. ročník

Biologie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII.

ŘÍZENÍ ORGANISMU. Přírodopis VIII. ŘÍZENÍ ORGANISMU Přírodopis VIII. Řízení organismu Zajištění vztahu k prostředí, které se neustále mění Udrţování stálého vnitřního prostředí Souhra orgánových soustav NERVOVÁ SOUSTAVA HORMONY NEROVOVÁ

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření:

VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_OPAKOVANI_PLAZI Opakování - plazi Předmět: Přírodopis Ročník: 7. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 3. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla.

ČLOVĚK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. ČLOVĚK Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidského těla. Lidské tělo člověk patří mezi živočichy, je obratlovec a savec všichni lidé mají stejnou

Více

Zoologie Obsahová náplň

Zoologie Obsahová náplň Zoologie Obsahová náplň 1. Úvod, rekapitulace morfologie 2. Rozmnožování a ontogeneze 3. Základy zoogeografie 4. Základy etologie 5. Domestikace 6. Základy zoologické systematiky, prvoci 7. Ploštěnci měkkýši

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/OBBC LRR/OBB Obecná biologie Živočišné tkáně II. Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Cíl přednášky Popis a charakteristika nervové

Více

M A T U R I T N Í T É M A T A

M A T U R I T N Í T É M A T A M A T U R I T N Í T É M A T A BIOLOGIE ŠKOLNÍ ROK 2017 2018 1. BUŇKA Buňka základní strukturální a funkční jednotka. Chemické složení buňky. Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. Funkční struktury

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové

VY_32_INOVACE_ / Prvoci Prvoci jednobuněční živočichové 1/7 3.2.02.9 jednobuněční živočichové cíl - popsat stavbu, tvar, pohyb, výskyt a rozmnožování prvoků - uvést zástupce - jednobuněční živočichové, tvoří je jedna buňka, která vykonává všechny životní funkce

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodopis se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů - rozpozná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů - určuje vybrané druhy

Více

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši 1/5 5.2.02.6 ve vodě i na souši Cíl - popsat vnější a vnitřní stavbu těla obojživelníků - pochopit způsob rozmnožování a jejich vývin - vysvětlit přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí - odvodit

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy. Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor. Mgr. Martin Hnilo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno, s.r.o. Autor Mgr. Martin Hnilo Tematická oblast Biologie 2 Zoologický systém. Embryogeneze. Ročník 2. Datum tvorby 02.09.2013

Více

Obojživelníci a plazi list č. 1

Obojživelníci a plazi list č. 1 Obojživelníci a plazi list č. 1 1/ Doplňte chybějící text: Život obojživelníků je vázán na prostředí. Mají... tělní teplotu, která je závislá na teplotě prostředí, ve kterém žijí. Larvy obojživelníků (pulci)

Více

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST:Bc-1314-BLG Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Genotyp je 1) soubor genů, které jsou uloženy v rámci 1 buněčného jádra 2) soubor pozorovatelných vnějších znaků 3) soubor všech genů organismu 4) soubor

Více

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých

Očekávaný výstup: Žák zařadí probrané druhy živočichů do systému, popíše stavbu těla typických zástupců, vysvětlí příčiny ohrožení bezobratlých Autor: Mgr. Vlastimila Knappová Datum vytvoření: 25. 10. 2012 Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Předmět: Přírodopis Téma: Bezobratlí živočichové - test Ročník: 8. Anotace:

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze dýchací

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze vylučovací

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P rozlišit jednotlivé skupiny živočichů a znát hlavní zástupce ročník 8. č. 2 název č. 2 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Významní zástupci prvoci, bezobratlí, obratlovci V pracovních listech se žáci seznámí s významnými

Více

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů.

Pohlavní rozmnožování. Gametogeneze u rostlin a živočichů. "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Pohlavní rozmnožování Gametogeneze u rostlin a živočichů. 2/65 Pohlavní rozmnožování obecně zajišťuje variabilitu druhu

Více

Pracovní list č. 3 Obojživelníci obecně - starší

Pracovní list č. 3 Obojživelníci obecně - starší Pracovní list č. 3 obecně - starší Věková skupina: 4. 5. třída Počet stran: 6 Časová náročnost: Vzdělávací cíl: Postup při vypracování: Zpracovala: Ilustrátor: 30 minut Děti dle textu správně přiřadí k

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20

VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20 Kód DUM : VY_52_INOVACE_PŘ_I/2.20 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 12 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 15.11.2013 1 Obojživelníci vnější, vnitřní stavba Předmět:

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci nervové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

4.2.1 Molekulární podstata svalové kontrakce Klidové napětí svalu a jeho význam Typy svalové kontrakce

4.2.1 Molekulární podstata svalové kontrakce Klidové napětí svalu a jeho význam Typy svalové kontrakce Obsah Úvod... 11 1 Základní vlastnosti živé h m o ty... 12 1.1 Metabolismus... 12 1.2 Dráždivost... 12 1.3 Rozmnožování... 12 1.4 A utonom ie... 12 1.5 Třídění biologických věd... 12 2 Funkční morfologie

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 18 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo kožní a řídící soustava V pracovních listech se žáci seznamují s kožní a řídící

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr

Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr Kopinatci /Bezlebeční/ Milan Dundr (Cephalochordata, Acrania) druhově chudí jen 3 rody evolučně velmi významná skupina (Cephalochordata, Acrania) mořští (písčité mělčiny) rybovité tělo 5-6 cm dospělí:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13

PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADNÍ EMBRYOLOGICKÉ POJMY 9 2. VÝZNAM EMBRYOLOGIE PRO KLINICKOU MEDICÍNU 13 3. GENETICKÁ KONTROLA VÝVOJE A ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ PROCESY 17 3.1 Základní vývojové procesy 18 3.1.1 Proliferace

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

7. Nervová soustava člověka

7. Nervová soustava člověka 7. Nervová soustava člověka anatomie nervové soustavy a stavba neuronu Nervová soustava člověka je rozlišena na: 1. CNS - centrální nervovou soustavu (hlava - řídící centrum, mícha zprostředkovává funkce)

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_99_Nervová soustava I. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 26. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, zoologie Druhý ročník a sexta 2 hodiny týdně ACTIV Board, laboratoř, didaktické pomůcky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák Ptáci vnější a vnitřní stavba těla Historie ptáků začíná již v období druhohor, podle nejnovějších poznatků se ptáci vyvinuli z dinosaurů (jsou i považování přímo za jejich podskupinu). Ptáci jsou teplokrevní

Více

VY_32_INOVACE_19_OPAKOVANI_NERVOVA_SOUSTAVA_CLOVEKA. 45 minut Datum ověření:

VY_32_INOVACE_19_OPAKOVANI_NERVOVA_SOUSTAVA_CLOVEKA. 45 minut Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_OPAKOVANI_NERVOVA_SOUSTAVA_CLOVEKA Opakování nervová soustava člověka. Předmět: Přírodopis Ročník: 8. Časová dotace: Jméno autora: 45 minut Datum ověření:

Více

- trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice) začíná ústním otvorem hltan střevo (trávení) vyvrhnutí zbytků ústním otvorem

- trávicí soustava: vakovitá, někdy rozvětvená, někdy zarůstá (tasemnice) začíná ústním otvorem hltan střevo (trávení) vyvrhnutí zbytků ústním otvorem Otázka: Ploštěnci Předmět: Biologie Přidal(a): TS Triblastica= tři zárodečné listy, Schizocelia- mezoderm, volně rozptýlené buňky, někdy parenchym kmen Ploštěnci (Plathelminthes) - bilaterálně (oboustranně)

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 8 Př časová dotace: 1 hod / týden Přírodopis 8. ročník P 9 1 01 P 9 1 01.5 P 9 1 01.6 P 9 1 01.7 P 9 1 01.9 P 9 1 03 P 9 1 03.1 P 9 1 03.3 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Tělesná teplota. počet komor(k) síní (S). komora..síně.. komory. zcela oddělené. zcela oddělené

Tělesná teplota. počet komor(k) síní (S). komora..síně.. komory. zcela oddělené. zcela oddělené Třída obratlovců 1.ryby Opora Povrch šupiny.. dýchání Srdce počet komor(k) síní (S). komora síň Tělesná teplota proměnlivá Zakončení trávicí soustavy řitní otvor pohyb Oplození Vývoj zárodku.. mimo tělo

Více

- vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech

- vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech Otázka: Pohlavní rozmnožování Předmět: Biologie Přidal(a): Pípi - většina živočichů - vytvoření speciálních buněk (gamety), vznikají meiózou (redukční dělení) v pohlavních orgánech 1) Prvoci k obohacení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas

Přírodovědec: VNĚJŠÍ STAVBA TĚLA Hlava, krk (všichni savci mají 7 krčních obratlů), podlouhlý trup, 4 končetiny (2 páry), ocas Savci stavba těla Přírodovědec: 2.2 SAVCI Savci = obratlovci Velká přizpůsobivost prostředí souš, voda, vzduch Stálá tělní teplota - výskyt od pólu k pólu Velikost těla od - od několika cm až do 30 m Samice

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování

- hormony ovlivňují - celkový metabolismus, hospodaření s ionty a vodou, růst, rozmnožování Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - endokrinní žlázy - humorální regulace - vytvářejí hormony - odvod krví k regulovanému orgánu - hormony ovlivňují - celkový metabolismus,

Více

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu)

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + samostudium v učebnici, literatuře, internetu) Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět 6. 7. třída Základní / Nemocní / Zvýšený zájem / EVVO

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více