HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA"

Transkript

1 HALLA a.s. a SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA

2 TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI: 1/ HALLA, a.s., se sídlem Litvínovská 288, Praha 9 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka zastoupená na straně jedné (dále jen Společnost ) a 2/ jméno a příjmení: r.č. : trvale bytem: č. účtu: na straně druhé (dále jen Člen dozorčí rady/představenstva ) (dále společně jako Smluvní strany ) VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Valná hromada Společnosti (dále jen Valná hromada ) zvolila dne Člena dozorčí do funkce člena dozorčí rady Společnosti. / Na schůzi členů dozorčí rady Společnosti konané dne byl do představenstva zvolen Člen představenstva. (B) Člen dozorčí rady/představenstva souhlasí se svým výkonem funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti a prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) pro výkon takové funkce. (C) Vzhledem k výše uvedenému mají Smluvní strany zájem na uzavření této smlouvy o výkonu funkce ve smyslu ust. 59 ZOK (dále jen Smlouva ) a upravit tak vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti, jakož i některá vzájemná práva a povinnosti po skončení výkonu funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti. BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 1. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je upravit vztahy mezi Společností a Členem dozorčí rady/představenstva vznikající při výkonu funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti Předmětem této smlouvy je povinnost Člena dozorčí rady/představenstva vykonávat pro společnost záležitosti svěřené právním řádem České republiky a stanovami Společnosti do působnosti dozorčí rady/představenstva Společnosti. Člen dozorčí rady/představenstva bude společně s ostatními členy dozorčí rady/představenstva Společnosti zejména kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů ve Společnosti, jakož i dodržování stanov Společnosti a usnesení valné hromady Společnosti a usnesení dozorčí rady Společnosti, jsouli v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a rovněž bude odpovídat i za další záležitosti a činnosti příslušející členům dozorčí rady/představenstva nebo dozorčí radě/představenstvu Společnosti, jak jsou tyto vymezeny v příslušných právních předpisech, stanovách Společnosti, rozhodnutích valné hromady Společnosti a rozhodnutích dozorčí rady a v této smlouvě.

3 1.3. Místem plnění povinností Člena dozorčí rady/představenstva podle této Smlouvy bude sídlo Společnosti. V případě potřeby Společnosti vykonává Člen dozorčí rady/představenstva povinnosti člena dozorčí rady/představenstva po České republice i v zahraničí. 2. Povinnosti Člena dozorčí rady/představenstva Člen dozorčí rady/představenstva se zavazuje touto Smlouvou, že bude povinnosti člena dozorčí rady/představenstva vyplývající pro něj z platných právních předpisů a stanov Společnosti vykonávat osobně, s péčí řádného hospodáře. Člen dozorčí rady /představenstva se zavazuje, že: bude jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby majetek Společnosti byl zhodnocován a rozmnožován, jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby vždy jednal informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti. Sjednává se, že pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná Člen dozorčí rady/představenstva v takovém případě, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou ke Společnosti, bude hájit a prosazovat zájmy Společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu vykonávat veškeré své povinnost, využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklad a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti, chránit dobré jméno Společnosti Člen dozorčí rady/představenstva se zavazuje dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vyplývajícím z 451 ZOK a ze stanov Společnosti. Za porušení této povinnosti se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši ( ) Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu konkurence. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne ode dne, kdy Člen dozorčí rady bude Společností písemně vyzván k jejímu zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok Společnosti na náhradu škody způsobenou Společnosti porušením této povinnosti Členem dozorčí rady/představenstva Konkurenční doložka: Člen dozorčí rady/představenstva se zavazuje, že po dobu ( ) ode dne skončení výkonu funkce v dozorčí radě/představenstvu Společnosti nebude: (a) zastávat funkci statutárního, kontrolního nebo jiného orgánu nebo člena takového orgánu v žádné právnické osobě, která má shodný či obdobný předmět činnosti jako Společnost (takové činnosti dále jen konkurenční činnosti ), (b) zaměstnancem žádné osoby vykonávající konkurenční činnosti (ledaže by se jeho pracovní činnost nevztahovala přímo ani nepřímo k území České republiky), (c) podnikat jako fyzická osoba v oblasti výkonu konkurenčních činností ani jiným způsobem vykonávat konkurenční činnosti ani se přímo či nepřímo účastnit jejich výkonu Porušením závazků Člena dozorčí rady/představenstva podle písmen (a) až (c) však nebude, pokud Člen dozorčí rady/představenstva bude zastávat tam uvedené funkce či postavení nebo vykonávat tam uvedené činnosti výlučně v rámci svého právního vztahu ke Společnosti nebo k osobě, která náleží do stejného koncernu jako Společnost Společnost se zavazuje poskytnout jako protiplnění za převzetí závazku nekonkurovat podle čl Členovi dozorčí rady/představenstva peněžitou náhradu ve výši ( ) za každý měsíc plnění závazku nekonkurovat. Toto plnění Společnosti za převzetí závazku nekonkurovat podle čl této Smlouvy je splatné vždy k poslednímu dni měsíce, v němž po skončení výkonu funkce Člen dozorčí rady/představenstva svou povinnost splní. Plnění bude poskytnuto buď v hotovosti nebo převodem na účet, který

4 Člen dozorčí rady/představenstva sdělí Společnosti nejpozději do jednoho týdne po dni, v němž skončí výkon funkce V případě porušení povinnosti nekonkurovat podle čl této Smlouvy je Člen dozorčí rady/představenstva povinen vrátit Společnosti přijatou peněžitou náhradu podle čl této Smlouvy a zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši ( ) Kč. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne ode dne, kdy Člen dozorčí rady/představenstva bude Společností písemně vyzván k jejímu zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti na náhradu škody způsobenou Společnosti porušením této povinnosti Členem dozorčí rady/představenstva Povinnost mlčenlivosti: Znění této Smlouvy, stejně jako všechny informace, okolnosti nebo údaje, se kterými se Člen dozorčí rady/představenstva seznámí v souvislosti s uzavíráním a plněním této Smlouvy, jsou důvěrné (dále jen Důvěrné informace ). Člen dozorčí rady/představenstva Důvěrné informace uchová v tajnosti a bez předchozího písemného souhlasu valné hromady je nesmí sdělit žádné třetí osobě, ani je použít k jinému účelu, než k plnění této Smlouvy nebo k účelům předvídaným touto Smlouvou. Za Důvěrné informace se považují zejména: (a) informace, které tvoří obchodní tajemství ( 504 a násl. Občanského zákoníku) Společnosti nebo jejích obchodních, partnerů, odběratelů, dodavatelů či spolupracovníků; (b) zprávy, informace, údaje, analýzy týkající se předmětu podnikání Společnosti či osob s ní propojených; (c) informace získané od Společnosti, jejích zástupců a členů statutárních orgánů, valné hromady, zaměstnanců, jakož i od osob se Společností propojených; (d) veškeré informace, dokumenty a záznamy týkající klientů a obchodních partnerů Společnosti, poskytnuté Členovi dozorčí rady/představenstva v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti, (e) obchodní plány, seznamy klientů, finanční zdroje Společnosti, podnikatelské plány, obchodní smlouvy a další informace získané od Společnosti či jejích obchodních partnerů, údaje marketingové a personální povahy (zejména např. osobní údaje o zaměstnancích Společnosti), (f) know-how Společnosti, údaje o procesech, pracovních postupech a organizaci práce Společnosti a jejich výsledcích, údaje technické a výrobní povahy (zejména návrhy, výkresy, modely, prototypy, patenty, užitné a průmyslové vzory), informace o cenové politice, a to v jakékoli formě, hmotné či nehmotné Veškeré v čl této smlouvy uvedené Důvěrné informace jsou zároveň považovány za obchodní tajemství dle 504 a násl. OZ a Člen dozorčí rady/představenstva je povinen tyto informace jako obchodní tajemství chránit. Člen dozorčí rady/představenstva taktéž nesmí využít či zneužít Důvěrné informace pro svůj prospěch či prospěch třetí osoby. Dodržování povinnosti mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění Důvěrných informací jakýmkoliv třetím osobám nebo nepoužití k jiným účelům než účelům spojeným s touto Smlouvou a výkonem funkce člena dozorčí rady/představenstva Společnosti Omezení obsažená v ustanovení odstavce 4.2 se nepoužijí: a) na jakékoli sdělení nebo použití schválené Společností nebo vyžadované zákonem nebo jiným příslušným předpisem; b) na informace, které jsou k datu sdělení třetí osobě veřejně známé nebo dostupné ve veřejných zdrojích; c) na ty informace, které je Člen dozorčí rady/představenstva povinen sdělit na základě příslušného právního předpisu nebo rozhodnutí orgánům veřejné moci Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 2.4. této Smlouvy trvá i po zániku výkonu funkce. Člen dozorčí rady/představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce

5 informace uvedené v čl výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, využít nebo umožnit jejich šíření, či využití Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl této Smlouvy se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši ( ) Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do jednoho týdne ode dne, kdy Člen dozorčí rady/představenstva bude Společností písemně vyzván k jejímu zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti na náhradu škody způsobenou Společnosti porušením této povinnosti Členem dozorčí rady/představenstva Člen dozorčí rady/představenstva je povinen bez zbytečného odkladu na náklady Společnosti uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění Člena dozorčí rady/představenstva pro případ pojistného rizika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce člena dozorčí rady/představenstva společnosti. Člen dozorčí rady/představenstva je povinen pojištění zachovat po celou dobu trvání právního vztahu dle této Smlouvy a v případě, že toto pojištění ukončí pojišťovací ústav, uzavřít pojištění u jiného pojišťovacího ústavu, a to bez zbytečného odkladu po zániku předchozího pojistného vztahu Člen dozorčí rady/představenstva je povinen za podmínek a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy nahradit Společnosti újmu způsobenou zejména následkem porušení svých povinností sjednaných v této Smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. Nedohodnou-li se Strany jinak, nahrazuje se újma v penězích. 3. Povinnosti Společnosti Společnost je Členu dozorčí rady/představenstva povinna vytvářet podmínky nutné pro plnění předmětu této Smlouvy, tj. zajistit mu zejména příslušné prostory potřebné pro výkon funkce a administrativní zázemí. Společnost se dále zavazuje Členovi dozorčí rady/představenstva poskytnout vybavení a prostředky, a to v rozsahu a za podmínek dále touto Smlouvou stanovených Společnost se zavazuje poskytnout Členu dozorčí rady / představenstva na jeho žádost formou výpůjčky předměty nezbytně nutné pro výkon jeho funkce, a to předměty specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy, včetně uvedení, jakým způsobem Člen dozorčí rady / představenstva přispívá / nepřispívá na provoz těchto předmětů Odměna Člena dozorčí rad/představenstva : Členovi dozorčí rady náleží za výkon funkce a činnosti s výkonem funkce spojené měsíční odměna Specifikovaná rovněž v Příloze č.1 této smlouvy (pro účely této Smlouvy dále také jen jako Odměna).V Příloze č.1 uvedená měsíční Odměna, jakož i další odměny obsažené v Příloze č.1 této Smlouvy, jsou vždy uvedeny jako hrubé a podléhají odvodům (daňovým, pojistným a jiným) a srážkám v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je před výplatou Odměny oprávněna a povinna provést srážky na úhradu plateb, ke kterým jsou Člen dozorčí rady/představenstva, resp. Společnost povinni dle příslušných právních předpisů (v současnosti zejména zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti, odvod sociálního a zdravotního pojištění), a sražené částky na uvedené platby odvést v souladu s příslušnými platnými právními předpisy Odměna je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni Členovi dozorčí rady/představenstva vznikl nárok, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady/představenstva uvedený v záhlaví této smlouvy. Změny bankovního spojení je Člen dozorčí rady/představenstva povinen písemně oznámit Společnosti nejméně 10 pracovních dnů přede dnem, kdy je Odměna splatná Smluvní strany se dohodly, že vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku se odměna Člena dozorčí rady/představenstva zvyšuje (valorizuje) v závislosti na

6 průměrné meziroční míře inflace předchozího kalendářního roku zveřejňované Českým statistickým úřadem Odměna dle čl této Smlouvy může být zvýšena na základě rozhodnutí valné hromady/rozhodnutí dozorčí rady. Tím není dotčeno ustanovení čl této Smlouvy Členu dozorčí rady/představenstva může být rozhodnutím valné hromady/dozorčí rady po schválení roční účetní závěrky Společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém, jakožto podílu na zisku Společnosti dosaženého v předchozím kalendářním roce. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti Odůvodněné náklady za cestovné, ubytování a další odůvodněné náklady vynaložené v souvislosti s výkonem funkce vzniklé Členovi dozorčí rady/představenstva po dobu výkonu jeho funkce mu budou hrazeny v jejich skutečné výši po předložení řádné dokumentace. V případě konání pracovních cest souvisejících s výkonem funkce Člena dozorčí rady/představenstva Společnosti je Člen dozorčí rady/představenstva oprávněn k náhradám cestovních výdajů ve stejné výši a za stejných podmínek, jaké stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků, pro zaměstnance. Náhrada plnění (nákladů) dle tohoto článku není součástí Odměny a je vyplácena vedle Odměny v termínech pro výplatu Odměny Dovolená: Člen dozorčí rady má za každý kalendářní rok trvání této smlouvy nárok na placené volno (dovolená na zotavenou) v rozsahu ( 20) pracovních dní. Po dobu čerpaného volna přísluší Členovi dozorčí rady/představenstva poměrná část měsíční odměny Termín a délku dovolené si stanovuje Člen dozorčí rady /představenstva v souladu se zájmy Společnosti. 4. Osobní údaje Člena dozorčí rady/představenstva Člen dozorčí rady/představenstva tímto uděluje v souladu s 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, svůj souhlas k tomu, aby Společnost po dobu trvání této Smlouvy, jakož i po dobu, během níž je Společnost podle příslušných právních předpisů povinna uchovávat písemnosti pocházející z její činnosti, zpracovávala jeho osobní údaje (zahrnující jméno, adresu, telefonní číslo, , označení funkce, výši plnění na základě této Smlouvy, datum narození, rodné číslo a případně další osobní údaje pro účely plnění zákonných povinností a povinností vyplývajících z této Smlouvy) Člen dozorčí rady/ představenstva je povinen bezodkladně informovat Společnost o veškerých změnách jeho osobních údajů sdělených podle této Smlouvy. 5. Trvání Smlouvy Tato Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce Člena dozorčí rady/představenstva v souladu se stanovami Společnosti a usnesením valné hromady a usnesením dozorčí rady. Pokud bude doba výkonu funkce Člena dozorčí rady/představenstva ukončena předčasně, má Člen dozorčí rady /představenstva nárok na poměrnou část své měsíční Odměny, která odpovídá skutečné době výkonu jeho funkce Tato Smlouva před uvedenou dobou zaniká také: a. odvoláním Člena dozorčí rady/představenstva z funkce; b. odstoupením Člena dozorčí rady/představenstva z funkce; Člen dozorčí rady/představenstva může ze své této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě Společnosti (písemně na adresu Společnosti nebo osobně předáním na zasedání dozorčí rady a představenstva); nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím 1 měsíce od doručení/předání tohoto oznámení,

7 neschválí-li valná hromada/dozorčí rada Společnosti na žádost odstupujícího Člena dozorčí rady/představenstva jiný okamžik zániku funkce. Člen dozorčí rady/představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady/zasedání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a odstupující Člen dozorčí rady/představenstva na zasedání valné hromady(dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, pokud valná hromada/dozorčí rada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. c. úmrtím Člena dozorčí rady/představenstva, d. dnem, kterým Člen dozorčí rady/představenstva přestane splňovat podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy pro výkon funkce, nestanoví-li tyto právní předpisy jinak, e. zániku funkce Člena dozorčí rady/ představenstva z jiného důvodu uvedeného v zákoně nebo ve stanovách Společnost V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Člen dozorčí rady/představenstva povinen řádně předat svou funkci. Zejména je Člen dozorčí rady/představenstva povinen: a. informovat valnou hromadu/dozorčí radu Společnosti o všech krocích, které jsou nezbytné v souvislosti s ukončením jeho povinností Člena dozorčí rady /představenstva Společnosti; b. vrátit bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty vztahující se ke Společnosti (např. smlouvy, účetní dokumenty, korespondenci, atd.); c. vrátit Společnosti veškeré vybavení, prostředky či další majetek, které obdržel od Společnosti v souvislosti s výkonem své funkce Při skončení funkce Člena dozorčí rady/představenstva, resp. z důvodu skončení funkce, náleží Členu dozorčí rady/představenstva odměny specifikované v Příloze č.1 této smlouvy. 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Tato Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti/dozorčí radou Společnosti Tuto Smlouvu lze měnit výhradně formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami. Veškeré změny této Smlouvy však podléhají předchozímu souhlasu valné hromady/dozorčí rady Společnosti, který je podmínkou účinnosti těchto právních jednání Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze Smluvních stran Tato smlouva se řídí českým právem, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších změn Člen dozorčí rady/představenstva podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se zněním stanov Společnosti aktuální ke dni podpisu této Smlouvy Žádná ze Stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné, neúčinné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních ostatních, pokud z povahy nebo obsahu anebo z okolností, pro něž bylo takovéto ustanovení vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení

8 bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení Veškerá korespondence, jež má být dle této Smlouvy nebo v její souvislosti učiněna, bude učiněna na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, a to buď osobním doručením, kurýrní službou, zásilkou, doporučenou listovní zásilkou nebo em s následným neprodleným doručením originálu předmětné písemnosti některou z předchozích forem doručení, nebude-li písemnost opatřena platným elektronicky zaručeným podpisem Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, v souladu se zásadami poctivého obchodního styku, Smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, jsou si vědomi všech práv a povinností vyplývajících pro každou ze Smluvních stran z této smlouvy a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Praze dne Společnost Člen dozorčí rady/představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne 29. 6. 2018 Smlouva o výkonu funkce uzavřená

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady... 3 2. Povinnosti Společnosti... 4 3. Závěrečná ustanovení...

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ) (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE uzavřená mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a Ing. Jaromírem Štantejským Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující strany: Spolek pro chemickou

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 25.05.2017. Zákon o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 I. Znění smlouvy (úplatné) kooptovaného člena dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka, která

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE uzavřená mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a JUDr. Petrem Sisákem Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující strany: Spolek pro chemickou a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 25.05.2017. Zákon o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen Smlouva

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 8/2/2018 ze dne 10. 12. 2018

Více

Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 21.05.2019 Zákon č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 4 konaného dne 17. 5. 2018 Věc: Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Městská část Praha - Kunratice. Vysoká škola ekonomická v Praze. Smlouva o souhlasu se zřízením stavby chodníku

Městská část Praha - Kunratice. Vysoká škola ekonomická v Praze. Smlouva o souhlasu se zřízením stavby chodníku 18 008 0 00 Městská část Praha - Kunratice a Vysoká škola ekonomická v Praze Smlouva o souhlasu se zřízením stavby chodníku DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU BYLA UZAVŘENA TATO SMLOUVA MEZI: 1. Městskou částí

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací

Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací Smlouva o ochraně a nezveřejňování důvěrných informací kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1. Česká exportní Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, zapsaná

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Provozovatel distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. sídlo: Praha 4, U Plynárny

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS

Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity ENS Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Jméno a příjmení Číslo Smlouva o upsání a koupi dluhopisů ecity 2020 - ENS Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: IČO: 047

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce (dále jen Smlouva ), se uzavírá

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í

D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í D O H O DA O V ÝŠ I O D M Ě N Y Z A P O S TO U P E N Í U Ž Í VA C Í C H P R ÁV číslo: 0112002381 Smluvní strany: se sídlem Praha 6, Evropská 846/176a, PSČ 160 00 IČO: 457 95 908, DIČ: CZ45795908 zapsaná

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 1. Smluvní strany 1.1 Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje IČO 70947996 DIČ CZ70947996 se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce (dále jen Smlouva ), se uzavírá podle

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva ) (Banka a člen DR společně dále rovněž smluvní strany a kdokoli z nich smluvní strana )

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva ) (Banka a člen DR společně dále rovněž smluvní strany a kdokoli z nich smluvní strana ) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva ) TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCI SMLUVNÍ STRANY: 1. Banka CREDITAS a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 634 92 555,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva )

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva ) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY (dále jen smlouva ) TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NÁSLEDUJÍCI SMLUVNÍ STRANY: 1. Banka CREDITAS a.s., se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, IČO 634 92 555,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. mezi. [Jméno budoucího prodávajícího] [Jméno budoucího kupujícího]

REZERVAČNÍ SMLOUVA. mezi. [Jméno budoucího prodávajícího] [Jméno budoucího kupujícího] Tato smlouva byla připravena advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecný vzor a slouží pouze k informativním účelům. Každý právní případ je jedinečný, nedoporučujeme využívat tuto smlouvu bez

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU

SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU mezi PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. jako Objednatelem a BDO Audit s.r.o. jako Auditorem Tato smlouva byla uzavřena podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smluvní strany Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen Smlouva ),

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

SMLOUVA. o výkonu funkce předsedy dozorčí rady

SMLOUVA. o výkonu funkce předsedy dozorčí rady SMLOUVA o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli VLNAP

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Městská část Praha - Kunratice. GREMYSTA system, s.r.o. NÁJEMNÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Kunratice. GREMYSTA system, s.r.o. NÁJEMNÍ SMLOUVA 18 002 1 00 Městská část Praha - Kunratice a GREMYSTA system, s.r.o. NÁJEMNÍ SMLOUVA TATO SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ BYLA UZAVŘENA DLE. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ,

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu uzavřená ve smyslu 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) níže uvedeného

Více

Městská část Praha - Kunratice. Mgr. Frédéric Dongmo NÁJEMNÍ SMLOUVA

Městská část Praha - Kunratice. Mgr. Frédéric Dongmo NÁJEMNÍ SMLOUVA Městská část Praha - Kunratice a Mgr. Frédéric Dongmo NÁJEMNÍ SMLOUVA TATO SMLOUVA O NÁJMU POZEMKŮ BYLA UZAVŘENA DLE. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ, NÍŽE UVEDENÉHO

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (uzavíraná dle ustanovení 75 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zak. práce ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli 1.PREDÁTOR

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce (dále jen Smlouva ), se uzavírá podle

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014 MATERIÁL č. 4b Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřená ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

ÚSPORA CZ, s.r.o. Smlouva o vedení účetní evidence a zpracování mezd. I. Předmět smlouvy. 1. Ekonomické a účetní poradenství spočívající zejména v:

ÚSPORA CZ, s.r.o. Smlouva o vedení účetní evidence a zpracování mezd. I. Předmět smlouvy. 1. Ekonomické a účetní poradenství spočívající zejména v: Smlouva o vedení účetní evidence a zpracování mezd Název společnosti: Sídlo: IČ: DIČ: Zapsaná: Zastoupená: (dále jen objednatel ) a ÚSPORA CZ, s.r.o. Ondřejovská 769, 251 64 Mnichovice IČ: 25432133 DIČ:

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více