SMLOUVA. o výkonu funkce předsedy dozorčí rady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA. o výkonu funkce předsedy dozorčí rady"

Transkript

1 SMLOUVA o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění 1

2 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli VLNAP a.s. se sídlem Karlovarská 1342, Nejdek identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku zastoupena: Joachimem Schulzem, předsedou představenstva a Ing. Jindřichem Schwarzem, členem představenstva na straně jedné (dále jen Společnost ) a, dat. nar. bytem na straně druhé (dále jen Předseda dozorčí rady ) VZHLEDEM K TOMU, ŽE (A) rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne byl Předseda dozorčí rady zvolen členem dozorčí rady, a to s účinností ode dne a na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti ze dne byl pak zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti; a (B) rozhodnutím valné hromady Společnosti konané dne byl v souladu s ustanovením 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) schválen obsah této Smlouvy, včetně stanovení odměny Předsedy dozorčí rady za výkon funkce, jakož i schváleny nároky na další plnění, která budou Společností poskytována Předsedovi dozorčí rady v souvislosti s výkonem funkce; a (C) při splnění podmínek upravených v ustanovení 59 odst. 2 ZOK přistupují obě smluvní strany k úpravě vztahů mezi Společností a Předsedů dozorčí rady při výkonu funkce; v souladu s ustanovením 560, ustanovením 1725 a ustanovením 1726 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ ) a v souladu s ustanovením 59 a násl. ZOK tuto SMLOUVU o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) 2

3 Článek I. Úvodní prohlášení 1.1. Předseda dozorčí rady prohlašuje, že způsobilý ve smyslu ustanovení 46 ZOK k výkonu funkce člena dozorčí rady, a dále prohlašuje, že splnil anebo v zákonem stanovené lhůtě splní vůči Společnosti, resp. vůči orgánu, který jej do funkce zvolil, povinnost poskytnout takové informace, k jejichž poskytnutí je podle příslušných ustanovení ZOK povinen Nevyplývá-li z této Smlouvy výslovně jinak, pak se práva a povinnosti mezi Společností a Předsedou dozorčí rady řídí přiměřeně ustanoveními NOZ o příkazu. Ustanovení NOZ o správě cizího majetku se nepoužijí Předseda dozorčí rady potvrzuje, že přijal členství v dozorčí radě Společnosti a zavazuje se, že svoji funkci bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Současně potvrzuje a ujišťuje Společnost, že je plně obeznámen a srozuměn se všemi skutečnostmi týkajícími se Společnosti, aby mohl přijmout funkci a aby mohl poskytnout podpisem této Smlouvy ujištění, že je schopen funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře. Článek II. Práva a povinnosti Předsedy dozorčí rady 2.1. Předseda dozorčí rady se zavazuje, že bude dohlížet na výkon působnosti představenstva Společnosti a na činnost Společnosti obecně, kdy nikdo není oprávněn udělovat mu pokyny týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva Předseda dozorčí rady si je vědom toho, že jakékoliv omezení oprávnění vyplývající ze stanov Společnosti nebo z dalších vnitřních předpisů Společnosti, jakož i z této Smlouvy, je vůči třetím osobám neúčinné ( 47 ZOK ) Předseda dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ( 51 ZOK) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda Předseda dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese Předseda dozorčí rady důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře ( 52 ZOK) Předseda dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci a působnost, a dále jednat za Společnost, osobně, podle pokynů schválených valnou hromadou Společnosti; nevyplývá-li z právních předpisů či stanov Společnosti, že takovými pokyny není Předseda dozorčí rady při výkonu své funkce vázán Budou-li nejvyšším orgánem Společnosti vydány takové pokyny, které jsou způsobilé zavazovat Předseda dozorčí rady při výkonu funkce, avšak jedná se o pokyny, které jsou zřejmě nevhodné s ohledem na zájmy a práva Společnosti, pak je Předseda dozorčí rady povinen na takovou nevhodnost upozornit nejvyšší orgán Společnosti. Pokud by provedením takových pokynů při právním jednání za Společnost mohla Společnosti vzniknout škodu anebo pokud by mohlo mít právní jednání za Společnost za následek porušení péče řádného hospodáře anebo povinnost loajality vůči Společnosti, pak je Předseda dozorčí rady povinen odmítnout provedení takového pokynu valné hromady a o této skutečnosti v písemné formě informovat Společnost. 3

4 2.6. Předseda dozorčí rady je dále povinen zastupovat Společnost při výkonu funkce a nahrazovat vůli Společnosti svým právním jednáním tak, aby nebyla poškozena práva anebo oprávněné zájmy Společnosti, a to pouze v záležitostech, které jsou určeny stanovami Společnosti anebo obecně závaznými právními předpisy Předseda dozorčí rady se dále zavazuje nezneužít ve prospěch svůj i jiných osob informace, které získal při výkonu funkce ve Společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce a dále nezneužít tyto informace v jiných funkcích, které přijme mimo Společnost Předseda dozorčí rady se dále zavazuje dodržovat zákaz konkurence, tak jak je upraven v ustanovení 451 a násl. ZOK, když současně ujišťuje Společnost, že ke dni jeho volby za člena dozorčí rady a ani ke dni uzavření této Smlouvy nejsou na straně Předsedy dozorčí rady žádné skutečnosti, z nichž by bylo možné mít za to, že Předseda dozorčí rady zákaz konkurence porušuje anebo může porušit Předseda dozorčí rady bude svoji funkci vykonávat v sídle Společnosti s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo Společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky Předseda dozorčí rady je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu Společnosti překážky, zabraňující výkonu funkce člena dozorčí rady, a to především pokud jde o jejich důvod a přibližnou délku trvání Předseda dozorčí rady bere na vědomí, že je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti realizuje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami Společnosti. Toto oprávnění však lze využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady Předseda dozorčí rady bere na vědomí, že dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, a to též v dalších případech, které jsou stanoveny stanovami Společnosti, obecně závaznými právními předpisy nebo rozhodnutími valné hromady Pokud dozorčí rada neurčí jinak nebo pokud zde neexistuje kolize zájmů, pak Předseda dozorčí rady zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva Předseda dozorčí rady bere na vědomí, že je povinen účastnit se zasedání valné hromady Společnosti Předseda dozorčí rady se řádně účastní všech zasedání tohoto kolektivního orgánu Společnosti a účastní se řádně projednání a rozhodování záležitostí, které jsou svěřeny stanovami Společnosti anebo zákonem dozorčí radě, jakožto kolektivnímu orgánu Společnosti Předseda dozorčí rady zajišťuje v průběhu výkonu funkce řádné, pravidelné a včasné svolání zasedání dozorčí rady a řádně se účastní všech zasedání tohoto kolektivního orgánu Společnosti. 4

5 Článek III. Plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce 3.1. Společnost bude poskytovat Předsedovi dozorčí rady po dobu trvání této Smlouvy materiální a technické zabezpečení pro řádný výkon funkce, jmenovitě pak materiální, informační a personální zázemí pro výkon funkce, včetně kancelářských potřeb a možnosti využívání administrativních prostor Společnosti, tedy kancelářské prostory, včetně jejich vybavení telekomunikačními, elektronickými a technickými prostředky a případně další nezbytné prostředky a pomůcky Jakékoli jiné plnění, na které neplyne Předsedovi dozorčí rady nárok podle této Smlouvy anebo na které neplyne nárok podle obecně závazných právních předpisů anebo vnitřních předpisů schválených nejvyšším orgánem Společnosti, lze Předsedovi dozorčí rady poskytnout pouze po předchozím souhlasu vyjádřeném ve formě rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti a s vyjádřením dozorčí rady Společnosti Předseda dozorčí rady má dále vedle odměny nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním činností v souladu s touto Smlouvou, včetně cestovních náhrad v souvislosti s výkonem členství v orgánu Společnosti ve výši určené v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které budou vypláceny na základě jejich řádného vyúčtování a prokázání Předsedovi dozorčí rady může být, budou-li splněny předpoklady dle 34 odst. 1 ZOK, na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti přiznán nárok na podíl z disponibilního zisku Společnosti dosaženého za příslušné účetní období po schválení řádné účetní závěrky Společnosti valnou hromadou, tzv. tantiému Společnost plnění, zejména odměnu za výkon funkce sjednanou dle této Smlouvy anebo odměnu stanovenou dle rozhodnutí nejvyššího orgánu Společnosti, Předsedovi dozorčí rady neposkytne v případech stanovených právními předpisy, zejména v případech stanovených dle 61 odst. 2 ZOK. Článek IV. Práva a povinnosti Společnosti 4.1. Společnost se zavazuje předávat Předsedovi dozorčí rady všechny informace, údaje a poklady nutné k výkonu jeho činnosti Společnost se dále zavazuje hradit Předsedovi dozorčí rady odměnu, která je stanovena touto Smlouvou; jinak plnění lze poskytnout pouze se souhlasem nejvyššího orgánu Společnost a vyjádření dozorčí rady Společnosti ( 61 odst. 1 ZOK). Článek V. Odměna za výkon funkce 5

6 5.1. Předsedovi dozorčí rady přísluší za výkon jeho funkce základní odměna, která činí dle dohody smluvních stran 6 000,00 Kč (slovy: šest tisíc korun českých) měsíčně, a to hrubého, a to počínaje dnem Základní měsíční odměna je splatná každý kalendářní měsíc, a to v den stanovený Společností pro výplaty mezd zaměstnancům, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na ní vznikl nárok, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, jehož číslo Předseda dozorčí rady Společnosti sdělí písemně Společnost se zavazuje hradit Předsedovi dozorčí rady náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to v termínu a způsobem dle ustanovení čl této Smlouvy. Článek VI. Doba trvání Smlouvy 6.1. Tato Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude v případě Předsedy dozorčí rady trvat výkon funkce předsedy daného kolektivního orgánu Společnosti Pro vyloučení pochybností platí, že funkční období členů dozorčí rady Společnosti činí dle stanov Společnosti 5 (pět) let počítaných ode dne, k němuž byl Člen dozorčí rady do funkce člena dozorčí rady zvolen či jmenován orgánem Společnosti, v jehož působnosti je volba a odvolání členů dozorčí rady podle stanov; není-li tak určeno ve stanovách Společnosti pak, v jehož působnosti je volba a odvolání členů dozorčí rady podle ZOK Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se ruší a pozbývá účinnosti, a to kdykoli v době trvání Smlouvy, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností: (a) písemnou dohodou smluvních stran; a/nebo (b) odvoláním z funkce valnou hromadou Společnosti, resp. rozhodnutím jiného orgánu, v jehož působnosti bude podle ZOK a/nebo stanov rozhodování v této záležitosti k datu přijímání takového rozhodnutí, které bude mít za následek zánik členství Předsedy dozorčí rady v tomto kolektivním orgánu Společnosti; a/nebo (c) zánikem členství v daném orgánu uplynutím funkčního období (viz čl této Smlouvy); a/nebo (d) odvoláním z funkce předsedy kolektivního orgánu Společnosti, které je v pravomoci dozorčí rady, které bude mít za následek zánik výkonu funkce předsedy kolektivního orgánu v případě Předsedy dozorčí rady; a/nebo (e) odstoupením z funkce, jakožto právním úkonem učiněným v písemné formě Předsedou dozorčí rady doručeným dozorčí radě a současně též představenstvu Společnosti (viz čl této Smlouvy); a/nebo (f) v dalších případech předvídaných obecně závaznými právními předpisy a/nebo touto Smlouvou Předseda dozorčí rady může svým písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a současně představenstvu Společnosti odstoupit z funkce. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. V případě odstoupení končí členství v příslušném orgánu Společnosti uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení písemného prohlášení do rukou kteréhokoli z členů dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada na žádost odstupujícího Předsedy dozorčí rady může schválit jiný okamžik zániku členství v daném kolektivním orgánu Společnosti. Pro odstoupení z funkce 6

7 anebo pro odvolání z funkce platí ustanovení NOZ a ZOK, pokud z této Smlouvy výslovně nevyplývá jinak Zánikem této Smlouvy nezanikají ta ustanovení, z jejichž obsahu a povahy vyplývá, že jsou pro smluvní strany závazná a zakládají plnění některé ze smluvních stran i po uplynutí doby, resp. po zániku Smlouvy v souvislosti se zánikem členství výkonu funkce předsedy kolektivního orgánu anebo se zánikem členství v tomto příslušném kolektivním orgánu Společnosti. Článek VII. Platnost a účinnost Smlouvy 7.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Od tohoto okamžiku jsou smluvní strany svými smluvními projevy vázány. Účinnosti Smlouva nabývá dnem. Článek VIII. Oznámení 8.1. Oznámení dané dle této Smlouvy musí být učiněna písemně, v českém jazyce, musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou či osobami a musí být doručena na adresu sídla či bydliště druhé smluvní strany. Totéž platí pro jednostranná právní jednání činěná tou kterou smluvní stranou Pro vyloučení pochybností platí, že oznámení dle této Smlouvy nelze podávat (činit) faxem ani elektronickými prostředky (např. je nelze činit elektronickou poštou). Totéž platí pro jednostranná právní jednání činěná tou kterou smluvní stranou. Článek IX. Změny Smlouvy 9.1. Smlouva může být měněna nebo doplňovány pouze formou písemných a číslovaných dodatků se souhlasem všech smluvních stran obsažených na téže listině. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 564 NOZ výslovně vylučují možnost změny podmínek této Smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou včetně elektronické, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení Jakákoliv změna v jiné než písemné formě bude neplatná, a to bez ohledu na to, zda bylo dle takové změny plněno či nikoliv, přičemž smluvní strany budou moci takovou neplatnost kdykoliv namítat (smluvní strany vylučují aplikaci 582 odst. 2 občanského zákoníku) Změna obsahu Smlouvy podléhá souhlasu nejvyššího orgánu Společnosti, v jehož působnosti je podle stanov Společnosti anebo podle zákona schválení smlouvy o výkonu funkce ( 59 odst. 2 ZOK). Článek X. 7

8 Společná ustanovení Právní vztahy smluvních stran založené touto Smlouvou výslovně neupravené v textu této Smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice. Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky V případě sporu smluvních stran při výkonu práv a/ nebo plnění závazků z této Smlouvy platí, že v takovém případě bude příslušným pro rozhodování sporu věcně a místně příslušný soud v České republice a spor bude rozhodován podle procesních předpisů platných v České republice Smluvní strany se zavazují: (a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle Smlouvy; (b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění Smlouvy V případě, že některé ustanovení Smlouvy se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Smlouvy, nebo není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že přistoupily k uzavření této Smlouvy po pečlivém uvážení, při vědomí všech svých zákonných a smluvních povinností, tuto Smlouvu uzavírají jako plně informovaní profesionálové a vzájemná plnění dle této Smlouvy, resp. vzájemné závazky dle této Smlouvy považují za adekvátní situaci, ve které je předmětná Smlouva uzavírána Smluvní strana není oprávněna převést tuto Smlouvu nebo její část či jakákoli práva, povinnosti nebo závazky z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu ostatních smluvních stran Každá smluvní strana (jakožto případně dotčená strana) na sebe ve smyslu 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností, tj. pro vyloučení pochybností se ustanovení 1765 odst. 1 a 1766 NOZ ve vztazích mezi smluvními stranami založenými nebo souvisejícími s touto Smlouvou neaplikují. Článek XI. Závěrečná ustanovení Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné a že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně a pokládají jí za určitou a srozumitelnou. Po jejím přečtení dále prohlašují, že s jejím zněním souhlasí, což stvrzují svými podpisy Smlouva byla vypracována ve třech stejnopisech, z nichž Předseda dozorčí rady převzal po jejím uzavření jeden stejnopis, a Společnost převzala dva stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 8

9 V Nejdku, dne Společnost: Předseda dozorčí rady: za VLNAP a.s. Joachim Schulz, předseda představenstva za VLNAP a.s. Ing. Jindřich Schwarz, člen představenstva 9

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 I. Znění smlouvy (úplatné) kooptovaného člena dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka, která

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ) (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE uzavřená mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a Ing. Jaromírem Štantejským Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující strany: Spolek pro chemickou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE uzavřená mezi Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost a JUDr. Petrem Sisákem Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující strany: Spolek pro chemickou a

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 4 konaného dne 17. 5. 2018 Věc: Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 25.05.2017. Zákon o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 8/2/2018 ze dne 10. 12. 2018

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Lesy města Písku s.r.o. V Písku dne: 27.2.20155 23.1.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.2.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne 29. 6. 2018 Smlouva o výkonu funkce uzavřená

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY Materiál k bodu 15 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 25.05.2017. Zákon o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY Materiál k bodu 12. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 21.05.2019 Zákon č. 90/2012 Sb o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014 MATERIÁL č. 4b Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřená ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu, Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody

uzavřeli tuto Dohodu o provedení práce dále jen Dohoda čl. I. Předmět dohody DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE uzavřená v souladu s 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají... sídlem. IČ:. na straně jedné jako zaměstnavatel

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným Příloha č. 1 Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a, Havířov-Město, PSČ 736 01 ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným 1 Článek I Základní ustanovení 1. Společnost s ručením

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla. II. Postup zhotovení díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 zastoupená starostkou Soňou Černou (dále jen objednatel ) a (dále jen zhotovitel ) uzavřeli níže psaného

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smluvní strany Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu Smlouva o převodu podílu Devátá rozvojová a.s. IČO: 27944603 DIČ: CZ27944603 se sídlem Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov, PSČ 190 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

Smlouva o dílo. I. Předmět díla

Smlouva o dílo. I. Předmět díla Smlouva o dílo Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321-141/0100 Telefon: +420 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz zastoupená

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU

SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU SMLOUVA O PROVEDENÍ POVINNÉHO AUDITU mezi PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. jako Objednatelem a BDO Audit s.r.o. jako Auditorem Tato smlouva byla uzavřena podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA HALLA a.s. a SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI: 1/ HALLA, a.s., se sídlem Litvínovská 288, 190 00 Praha 9 IČ: 60201916

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady... 3 2. Povinnosti Společnosti... 4 3. Závěrečná ustanovení...

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady MATERIÁL č. 3b Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen ZOK nebo zákon o obchodních

Více

Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Kupní smlouva č. XXXXX uzavřená dle 409 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi 1. Budget machines s.r.o. se sídlem Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9 IČ: 24259292 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO V souladu s ustanovením 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), níže uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy

Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Smlouva o distribuci plynu ( dále jen smlouva ) číslo smlouvy Provozovatel distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. sídlo: Praha 4, U Plynárny

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy S M L O U V A o dílo kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto smluvní strany: Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Více

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu

Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu uzavřená ve smyslu 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) níže uvedeného

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Praha 4 Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ 284 70 729 zastoupena Mgr. Peterem Janigou, předsedou představenstva a Ing. Mojmírem Vančurou, členem představenstva

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více