Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od hodin"

Transkript

1 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od hodin Přítomni: 14 členů zastupitelstva 13 občanů 27 účast celkem Návrh programu: 1. Zahájení a schválení návrhu programu 2. Volba zpravodaje 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 4. Kontrola plnění usnesení a připomínek ze zasedání 5. Zpráva o činnosti rady obce 6. Návrh rozpočtu obce Baška na rok Rozpočtové opatření č. 5 pro rok Smlouva o úvěru mezi Obcí Baška a Komerční bankou, a.s., na refinancování úvěrového portfolia na výstavbu kanalizace 9. Cena úhrady za odvádění odpadních vod pro rok Žádost o odkup obecního pozemku p.č k.ú. Baška 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu k akci Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště 12. Zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva na vodu pro nemovitost Hodoňovice č.p Odkup pozemků p.č. 934/5, 943/13, 943/11 vše k.ú. Hodoňovice do vlastnictví obce Baška 14. Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 723/1 k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška 15. Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených obcí Baška 16. Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2016,kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených obcí Baška 17. Diskuze 18. Usnesení 19. Závěr Ad 1) Zahájení a schváleni návrhu programu Zasedání zahájila a řídila p. Irena Babicová, starostka obce Baška. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem Zastupitelstva obce Baška. Přítomni byli informování, že ze zasedání je pořizován obrazový a zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu. Zahájení přítomno 14. členů zastupitelstva. Omluven Ing. Lukáš Kőnig. Zasedání je schopno platně jednat a usnášet. Starostka obce předkládá návrh programu a vyzývá zastupitele k připomínkám nebo návrhům na další úpravu programu. Rozprava: Ing. Jaroslav Blahuta navrhuje rozšířit program o bod ve znění: Pověření kontrolního výboru kontrolou reklamačních řízení v rámci akce Kanalizace Baška Starostka předkládá návrh na rozšíření programů o bod ve znění: Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška 1

2 a návrh na stažení bodu č. 11 ve znění: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu k akci Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště Hlasování o stažení bodu č. 11: Hlasování o rozšíření programu - dodatek : Hlasování o rozšíření programu pověření KV : Hlasování o programu s úpravou: pro 14, zdržel 0, proti 0 schváleno pro 14, zdržel 0, proti 0 schváleno pro 14, zdržel 0, proti 0 schváleno Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška se stažením bodu č. 11 ve znění Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouva o právu provést stavbu k akci Chodník od hostince Bašťanka po bývalé brouzdaliště a rozšířením o body ve znění: Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Pověření kontrolního výboru kontrolou reklamačních řízení v rámci akce Kanalizace Baška, které budou projednány jako body č. 16 a 17 Ad 2) Volba zpravodaje Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na zpravodaje, který bude zaznamenávat návrhy usnesení podané v rozpravách a diskuzi. p. Sýkorová (člen ZO) - navrhuje zpravodajem tohoto zasedání Ing. Libora Vavříka, který bude zaznamenávat usnesení přijatá na tomto zasedání. Hlasování o návrhu usnesení: pro 13, zdržel 1, proti 0 - schváleno Zastupitelstvo obce Baška schvaluje zpravodajem 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška Ing. Libora Vavříka. Ad 3) Určení ověřovatelů zápisu Předsedající vyzývá zastupitele k předložení návrhů na dva ověřovatele zápisu. (místostarosta) - navrhuje za ověřovatele zápisu p. Adama Šotkovského a p. Rolanda Tomáše Hlasování o návrhu usnesení: pro 12, zdržel 2, proti 0 - schváleno 2

3 Zastupitelstvo obce Baška určuje ověřovateli zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška p. Adama Šotkovského a p. Rolanda Tomáše Ad 4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Tento bod předkládá Irena Babicová příloha č. 4 zápisu. (starostka) - informovala o projednaných záležitostech na 16. zasedání zastupitelstva, na kterém zastupitelé mimo jiné rozhodli o vyhlášení záměru na prodej pozemku p.č. 911/10 k.ú. Hodoňovice do vlastnictví Povodí Odry, s.p.. Tento záměr byl zveřejněn po dobu 15. dnů na úřední desce obecního úřadu a po novém roce bude ze strany Povodí Odry zaslán návrh kupní smlouvy. Dále zastupitelé rozhodli o uzavření dvou dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace a to s Tělovýchovnou jednotou Sokol Baška a s Lašským smíšeným pěveckým sborem oba tyto dodatky byly uzavřené. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška. Ad 5) Zpráva o činnosti rady obce Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. příloha č. 5 zápisu. (místostarosta) - informoval, že od posledního projednání zpráv o činnosti rady obce proběhlo celkem 6 schůzí a informoval o některých projednávaných záležitostech, kdy rada obce mimo jiné na těchto jednáních rozhodla: o poskytnutí neinvestiční dotace Veterán Klubu Baška na úhradu nákladů spojených s pořádáním Auto moto burzy; vyhlásit VZ malého rozsahu na dodávku nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice; o přijetí dotace z Moravskoslezské kraje na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením dopravního automobilu pro jednotku SDH Hodoňovice; o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování PD Chodník u silnice III/48412 v obci Baška k.ú. Hodoňovice, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení PD; o uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro rok 2017 se společností One Energy & One Mobile; o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pro rok 2017 se společností Pražská plynárenská. Rada obce mimo jiné schválila: interní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; plán zimní údržby pro období zimních měsíců roku ; zavedení informační služby mobilní rozhlas; plán inventur. 3

4 Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Baška Ad 6) Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2017 Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek příloha č. 6 zápisu. Ing. Břežek (člen ZO) - zahájil tento bod předložením žádostí o dotaci a jmenoval jednotlivé spolky, které o dotaci požádaly. Dále informoval, že všem žádostem bylo vyhověno a v případě 4 žádosti o dotaci za poskytovaní sociální služby, navrhuje snížit požadovanou částku na částku ve výši 10 tis. Kč na jednoho občana. Jedná se o: Charita Frýdek-Místek Dům pokojného stáří požadavek ,- služba poskytována 3 občanům, finanční výbor navrhuje poskytnout ,- Kč. Podané ruce osobní asistence požadavek ,- Kč, služba poskytována 11 občanům, finanční výbor navrhuje poskytnout ,- Kč. Římskokatolická farnost Skalice požadavek ,- Kč, navrženo finančním výborem poskytnout ,- Kč. Beskyd DZR, o.p.s. požadavek ,-, služba poskytována 4 našim občanům, finanční výbor navrhuje poskytnout ,- Kč. Rozprava: PhDr. Saforek (Hodoňovice) - se dotázal, jak finanční výbor dospěl na částku 10 tis. Kč na občana Ing. Břežek (člen ZO) - sdělil, že již několik let je na tyto služby přispíváno v této výši 1. Hlasování o návrhu usnesení s úpravou na ponížení - kapitola 3330 Římskokatolická farnost Skalice: 2. Hlasování o návrhu usnesení s úpravou na ponížení - kapitola 4351 Podané ruce: 3. Hlasování o návrhu usnesení s úpravou - kapitola 4357 Charita Frýdek-Místek: 4. Hlasování o návrhu usnesení s úpravou - kapitola 4357 Beskyd DZR: pro 14, zdržel 0, proti 0 - schváleno 5. Hlasování o všech žádostech návrhu usnesení: 6. Hlasování o návrhu usnesení o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací: 4

5 o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu obce Baška na rok 2017 níže uvedeným subjektům: 1. Bašťanský spolek, se sídlem: Kunčičky u Bašky 275, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 8917, zastoupen jednatelem Davidem Blahutem na úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, tj. na úhradu nákladů na technické zajištění akcí, pronájem techniky, služeb v oblasti propagace, tiskové služby, honoráře, služby pro zajištění akcí ve výši Kč ,-. 2. BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem: Hlavní 2326, Frýdek-Místek, IČ , obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 285, zastoupena ředitelem Ing. Liborem Sladkovským na částečnou úhradu provozních nákladů domova BESKYD DZR, o.p.s. ve výši Kč ,-. 3. Carbol František, trvale bytem: Kunčičky u Bašky 18, Baška pro potřeby Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, místní spolek Baška, na činnost spolku, tj. na údržbu, opravy a vybavení klubovny, vodné, el. energii, plyn, kancelářské potřeby, ocenění vítězů závodů, potřeb pro pořádání závodní činnosti a práci s mládeží ve výši Kč 5.000,-. 4. Čendaspolek, se sídlem: Hodoňovice 39, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9644, zastoupený předsedkyní Dajanou Zápalkovou na úhradu části nákladů na pořádání kulturních akcí v obci Baška, místní část Hodoňovice, tj. na nájmy sálu, honoráře účinkujících, půjčovné kostýmů, rekvizity, programový materiál, tisk plakátů a diplomů, odměny pro děti, hudební produkce ve výši Kč ,-. 5. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Baška, se sídlem: Cihelní 575, Frýdek- Místek, IČ , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 42059, zastoupený předsedou Bc. Martinem Carbolem na činnost a organizační zabezpečení, tj. na nákup včelích matek a organizační zajištění léčení včelstev ve výši Kč 8.000,-. 7. Charita Frýdek - Místek, se sídlem: F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ , církevní právnická osoba, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelem Mgr. Martinem Hořínkem na úhradu provozních nákladů Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké ve výši Kč ,-, na úhradu provozních a mzdových nákladů Denního centra Maják ve výši Kč ,- a na úhradu provozních a mzdových nákladů Charitní pečovatelské služby ve výši Kč ,-. 8. Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, se sídlem: Baška 226, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 9336, zastoupený starostou Michalem Válkem, na činnost LSPS Baška, tj. na úhradu nákladů na výroční koncert 65. let založení LSPS Baška propagaci, organizační zabezpečení, na soustředění, na plat dirigentky, platby hudebníků, autobusovou dopravu, dotočení CD v ČR Ostrava, účetní služby ve výši Kč ,-. 9. Matejko Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 254, Baška pro potřeby Českého rybářského svazu, místní organizace Baška na ochranu majetku chovného zařízení výživu, očkování, léčbu psa, na práci s mládeží a na údržbu objektu ve výši Kč 5.000, Myslivecký spolek Baška, se sídlem: Baška č. ev. 36, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 2306, zastoupen předsedou Františkem Zbochem na rozvoj myslivosti, tj. na nákup krmiv a mladé zvěře ve výši Kč ,-. 5

6 11. Pácha Zdeněk, bytem: Kunčičky u Bašky 361, Baška na úhradu nákladů spojených s projektem Bez vozíku na střeše Evropy & Elbrus 2017 jinak, tj. na úhradu nákladů na dopravu, ubytování a stravu ve výši Kč 5.000, Podané ruce osobní asistence, se sídlem: Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl L, vložka 11839, zastoupen ředitelkou Bc. Helenou Fejkusovou na částečné pokrytí osobních nákladů (mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění) osobních asistentů/-ek ve výši Kč , Římskokatolická farnost Místek, se sídlem: Farní náměstí 56, Frýdek-Místek, IČ , církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená farářem P. Mons. Mgr. Josefem Maňákem na úhradu nákladů spojených s opravou plotu hřbitova v Hodoňovicích ve výši Kč , Římskokatolická farnost Skalice u Frýdku-Místku, se sídlem: Skalice 91, Frýdek- Místek, IČ , církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená farářem P. Mgr. Pawlem Grodkem na úhradu nákladů spojených s opravou střechy kostela sv. Václava v Bašce, na organizaci a přípravu táborů, na nájem tělocvičny, na vybavení pro činnost scholy ve výši Kč , SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hodoňovice, se sídlem: Baška 420, Baška, IČ: , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 31605, zastoupen starostou Ing. Radomírem Bělíkem pro kroužek mladých hasičů v Hodoňovicích, tj. na sportovní vybavení, pořádání pohárové soutěže, ceny, stravu, dopravu, školení zdravotníka, kancelářské potřeby, doplnění lékárničky ve výši Kč , Slezská diakonie, se sídlem: Na Nivách 7, Český Těšín, IČ , církevní organizace, zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR, zastoupená ředitelkou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D. na úhradu provozních a mzdových nákladů domova pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka ve výši Kč , Středisko rané péče SPRP Ostrava, se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, IČ: , pobočný spolek zapsaný ve SR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43335, zastoupen statutárním zástupcem Vladimírou Salvetovou na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. mzdových nákladů včetně odvodů, pohonných hmot, hraček, speciálních pomůcek, literatury, cestovného ve výši Kč , Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem: Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, IČ: , zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, zastoupená ředitelkou PaedDr. Iljou Malouškovou na nákup speciálních pomůcek a materiálu pro výuku ve výši Kč Šigutová Jarmila, bytem: Baška 370, Baška pro potřeby Oddílu jógy Baška na nájem tělocvičny, na nákup CD, kazet, triček, knih s jógovou tématikou, cvičebních pomůcek, kancelářských potřeb, kopírování, úhradu kurzovného, přednášek ve výši Kč 5.000, Tělovýchovná jednota Sokol Baška, se sídlem: Baška, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 441, zastoupen předsedou Ing. Tomášem Bugnou na činnost oddílu, tj. na dopravu, sportovní vybavení, praní dresů, pronájem tělocvičny, účetní služby, náklady trenérů odměny, hovorné, cestovné, údržbu hracích ploch pohonné hmoty, maziva, nátěrový materiál, vápenec, hnojivo, náklady na mechanizační techniku, mzdu správce ve výši Kč ,-. 6

7 21. VOLEJBALOVÝ KLUB BAŠKA, se sídlem: Baška 311, Baška, IČ , spolek zapsaný ve SR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 6919, zastoupen předsedou Petrem Dibonem na pronájem tělocvičny, cestovné, odměny rozhodčích, nákup potřebných pomůcek k tréninkům a zápasům, postřiky a pomůcky na údržbu antukového hřiště výši Kč , Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Baška, se sídlem: Kunčičky u Bašky 361, Baška, IČ , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 43852, zastoupen předsedou Zdeňkem Páchou na údržbu budovy moštárny, na nákup vybavení, na úhradu mezd pracovníků moštárny ve výši Kč 5.000,-. o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací č. 1/2017 5/2017 a 7/ /2017 z rozpočtu obce Baška na rok 2017 mezi obcí Baška a výše uvedenými subjekty dle přílohy č předloženého materiálu. Dále Ing. Břežek předkládá návrh rozpočtu obce pro rok 2017, který je v příjmové i výdajové části vyrovnaný. Sdělil, že největší příjmy obce jsou příjmy daňové. Podstatným příjmem jsou také poplatky za odpady, kulturní akce, které se projeví zhruba částkou 1 mil. Kč, v souvislosti s provozem kanalizace vybere obec za stočné částku cca 3 mil. Kč. Další položkou je rezerva, kterou tvoří zůstatky na účtech z minulých let a tvoří částku cca 36 mil. Kč. Tato částka není přesná z důvodu, že dokonce roku ještě nějaké peníze na účet přijdou. Celkem příjmová část ve výši Kč. K výdajová části Ing. Břežek jmenoval některé významné kapitoly a to: 2212 Silnice - výdaje cca 3,5 mil. Kč, které souvisí s rekonstrukcemi a opravami komunikací v oblasti Pánského kopce, u pana Urbiše v Kunčičkách u Bašky po pana Penkalu v Hodoňovicích, odvodnění na Baštici, výstavba komunikace v Kunčičkách u Bašky, pasport místních komunikací a standartní výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje cca 3 mil. Kč, spočívající v částečné opravě chodníků v Bašce vč. autobusového zálivu, projektové dokumentace chodníků v Bašce a v Hodoňoviccíh, projektová dokumentace cyklostezky a parkoviště u MŠ v Bašce Pitná voda - výdej cca 800 tis. Kč, které souvisí s realizací vodovodu směrem ke hřbitovu v Hodoňovicíh, vodovodu v Kunčičkách u Bašky ve směru za občanem Urbišem a vodovod Lísek Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje cca 7 mil. Kč, které souvisí s demolici obecních čističek a doplněním technologie čerpacích stanic splaškové kanalizace 2341 Vodní díla - výdaje cca 0,5 mil. Kč v souvislosti s opravou hodoňovického náhonu 3113 Základní školy - výdaje Kč, jedná se o provozní výdaje ve výši cca 3 mil. Kč, dále oprava rozvaděče v MŠ a herní prvky na školní zahradě 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - výdaje na údržbu dětských hřišť v obci, pořízení herních prvků, PD na sportovní areál v Hodoňovicích a v Kunčičkách ve výši cca Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - jedná se o provoz autokempu a areálu přehrady a kromě standartních výdajů také o výdaje na ubytovací zařízení ve výši cca Kč 3613 Nebytové hospodářství - výdaje cca 4,2 mil. Kč. V této částce je zahrnuta výměna dveří v KD a vzduchotechnika a také hasičské sbory Baška a Hodoňovice 3631 Veřejné osvětlení - výdaje 3,3 mil. Kč, obsahující provozní výdaje a taky výměnu svítidel za úspornější Územní plánování - výdaje 100 tis. Kč, v souvislosti s pořízením změny územního plánu 3639 Komunální služby - výdaje v nichž jsou zahrnuty provozní náklady a náklady na výkupy pozemku na realizaci cyklostezky 6409 Ostatní činnosti jsou ve výši 19,2 mil. Kč, čímž dochází k dorovnání příjmové části. Jedná se o výdaje dosud nespecifikované, ale záměry obce jsou. 7

8 Dále Ing. Břežek informoval, že očekáváme dotace ve výši cca 15 mil. Kč na akce - zateplení MŠ v Bašce, zateplení domu se soc. byty v Kunčičkách u Bašky č.p. 28, rekonstrukce a zateplení bývalé ZŠ - Hodoňovice č.p. 100 a zateplení zpracovny. Další předpoklad dotace je na rozšíření kompostárny a vybavení techniky ve výši cca 3,4 mil. Kč. Rozprava k výdajové části: (starostka) - navrhla tyto změny: - kapitolu 2212 Silnice ponížit o 300 tis. Kč a převést tuto částku na kapitolu 2219 z důvodu, že tam nejsou zahrnuty prostředky na projektové dokumentace, o kterých bylo hovořeno - v kapitole 4357 navrhuje zrušit závazný ukazatel k žádosti p. Zedkové, tzn. částku 8 tis. Kč zanechat, ale ne na paní Zedkovou, ale na chráněné bydlení. Ing. Břežek (člen ZO) - navrhuje zrušit závazný ukazatel také v kapitole 4357 Charitě Český Těšín, která vzala zpět žádost z důvodu úmrtí klienta z Bašky PhDr. Saforek (Hodoňovice) - se dotázal na náklady KD Ing. Břežek (člen ZO) - sdělil, že v kapitole nebytové hospodářství 3613 bylo do konce 9/2016 čerpáno cca 1,7 mil. Kč. V této kapitole jsou však zahrnuty i budovy hasičských zbrojnic a další nebytové prostory Dále se PhDr. Saforek vyjádřil k plánované cyklostezce, o které si myslí, že obci nepřinese užitek a požádal o vyjádření, v čem vidí obec přínos cyklostezky. (místostarosta) - sdělil, že bude panu Saforkovi odpovězeno písemně a doplnil, že dnes končí cyklostezka na katastru Místku a dále pokračuje, až v Hodoňovicích. To znamená, že přes naši obec cyklostezka zatím nevede a zájem cyklistů je obrovský. V současné době se cyklisté pohybují po našich místních komunikací a jsou tak rizikem střetu s chodci a auty. 7. Hlasování o návrhu usnesení na zrušení závazného ukazatele Charita ČT: 8. Hlasování o návrhu usnesení na zrušení závazného ukazatele p. Zedková: 9. Hlasování o návrhu usnesení na ponížení kapitoly 2212 o 300 tis. Kč: 10. Hlasování návrhu usnesení na navýšení kapitoly 2219 o 300 tis. Kč: 8

9 11. Hlasování o návrhu usnesení Rozpočet obce pro rok 2017 se schválenými úpravami: Zastupitelstvo obce Baška schvaluje v souladu s 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předložený rozpočet obce Baška na rok 2017 ve výši ,- Kč v příjmové i výdajové části v závazných ukazatelích, dle přílohy č. 1 2 předloženého materiálu. (starostka) - předložila návrh usnesení na schválení zásobníku akcí pro rok Hlasování o návrhu usnesení zásobník akcí: o zásobníku akcí obce Baška pro rok 2017, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu Ad 7) Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2016 Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek příloha č. 7 zápisu Ing. Břežek (člen ZO) - předkládá rozpočtové opatření č.5 rozpočtu pro rok 2016, kterým se navyšuje rozpočet o Kč v příjmové i výdajové části. Jedná se o předpokládané navýšení příjmu např. v kapitole: daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu fyzických osob ze SVČ, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, poplatek za užívání veřejného prostranství, investiční a neinvestiční transfery od krajů atd. v celkovém objemu Kč. Ve výdajové části se jedná zejména o položky: lesní hospodářství, ZŠ a MŠ, volby do zastupitelstev krajů. Pro vyrovnanost rozpočtu se navyšuje rezerva ve výši Kč. 1. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška schvaluje rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu pro rok 2016 v příjmech a výdajích s navýšením rozpočtu o ,- Kč, dle předloženého materiálu č. 1 a 2 Dále Ing. Břežek předložil návrh usnesení na schválení pravomoci Rady obce Baška provést poslední rozpočtové opatření č. 6 v rámci sestavení roční závěrky Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška schvaluje pravomoc Rady obce Baška provést v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. 6, které je v pravomoci Zastupitelstva obce Baška v rámci sestavení roční závěrky

10 Dále Ing. Břežek předložil návrh usnesení na schválení investičního příspěvku do fondu investic ZŠ a MŠ Baška, který je účelově určený na přírodní zahradu pro MŠ v Kunčičkách u Bašky ve výši ,05 Kč. 3. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška schvaluje investiční příspěvek do fondu investic Základní škole a Mateřské škole, Baška, příspěvkové organizaci, se sídlem Baška 137, Baška, IČ: , účelově určený na projekt Přírodní zahrada pro MŠ v Kunčičkách u Bašky s časovou použitelností od do ve výši ,05 Kč. Ad 8) Smlouva o úvěru mezi Obcí Baška a Komerční bankou, a.s., na refinancování úvěrového portfolia na výstavbu kanalizace Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek příloha č. 8 zápisu Ing. Břežek (člen ZO) - informoval, že byly osloveny banky k podání nabídky na poskytnutí dlouhodobého úvěru na realizaci investiční akce rekonstrukce základní školy a na refinancování úvěrového portfolia na výstavbu kanalizace. Obec obdržela 2 nabídky a to od společností Česká spořitelna a.s. a od Komerční banky a.s. na refinancování úvěrového portfolia. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka Komerční banky a.s. K poskytnutí dlouhodobého úvěru banky nepodaly nabídky. Rozprava: Dále informoval, že do konce roku 2030 činí nyní úroky 16 mil. Kč, spláceno je 6. mil. Kč na úrocích. Komerční banka podala nabídku s procentem 0,49 do konce spláceni tj. roku Úspora je cca 8 mil. Kč. Ing. Vavřík (člen ZO) - se dotázal na nabídku České spořitelny a.s. Ing. Břežek (člen ZO) - sdělil, že byla 2x větší a doplnil, že v současné době máme úročeno procentem 2,4. Součástí výběrového řízení byla také podmínka, že nebude banka požadovat zástavu nemovitostí a neexistence dalších vedlejších nákladů, což bylo akceptované. Hlasování o návrhu usnesení: o uzavření Smlouvy o úvěru na refinancování úvěrového portfolia na výstavbu kanalizace mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, Baška a Komerční bankou, a.s., se sídlem Na příkopě 969/33, Praha 1 dle předloženého materiálu č. 1 Ad 9) Cena úhrady za odvádění odpadních vod pro rok 2017 Tento bod předkládá předsedající příloha č. 9 zápisu. (starostka) - informovala, že cena stočného pro rok 2017 za 1 m 3 je dle finanční analýzy z roku 2008 stanovená ve výši 32,55 Kč. Tato cena je uvedena bez DPH a je uvedena v tzv. stálé ceně, 10

11 Rozprava: 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška která odpovídá době zpracování finanční analýzy, proto je nutné započítat inflaci a převést tuto výslednou cenu na tzv. běžnou cenu. Postup stanovení ceny byl konzultován se SFŽP a rada obce navrhla navýšení ceny o 0,86 Kč za 1 m 3 bez DPH při stanovení nejnižší míry inflace. p. Šimík (Hodoňovice) - se dotázal, zda se bude cena stočného zvedat každý rok a kolik je již napojeno nemovitostí (starostka) - sdělila, že se cena bude navyšovat. Nejvyšší navýšeni bylo však v roce Navýšení je nastaveno do roku Dále byl upřesněn počet napojených nemovitostí cca 770 tj. 73%. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška stanovuje cenu úhrady za odvádění odpadní vody pro občany a jiné subjekty, kteří jsou napojeni na stokovou síť splaškové kanalizace provozovanou obcí Baška pro rok 2017 ve výši 38,16 Kč bez DPH, tj. 43,88 Kč za 1 m 3 včetně 15% DPH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Ad 10) Žádost o odkup obecního pozemku p.č k.ú. Baška Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. příloha č. 9 zápisu. (místostarosta) - informoval, že manželé Raszykovi podali žádost o odkup pozemku p.č k.ú. Baška, druh pozemku ostatní plocha o výměře 2467 m 2 k.ú. Baška. Jedná se o pozemek v lokalitě malá Baška naproti mrchovišti. Dále sdělil, že o tento pozemek byl již v minulosti zájem a obec se ho nechce zbavovat z důvodu, že by mohla mít tato parcela strategický význam. Doplnil, že rada obce po projednání žádosti nedoporučila zastupitelstvu schválit vyhlásit záměr na jmenovaný pozemek. Paní Raszyková (Baška) - sdělila, že tato parcela sousedí z jejich nemovitostí. Tento pozemek není vůbec udržován a potýkají se tak s nepříjemným a bodavým hmyzem. Dále sdělila, že i okolní pozemky udržují oni a dotázala se na strategický význam pro obec. (místostarosta) - sdělil, že v tuto chvíli neví konkrétní záměr a doplnil, že obec nemá důvod zbavovat se movitého majetku. PhDr. Saforek (Hodoňovice) - se dotázal za jakou částku pozemek obec nabízí a zda by zástava pozemku mohla být strategickým záměrem obce (místostarosta) - sdělil, že by na pozemek musela obec vyhlásit záměr a připustil variantu strategického záměru zástavy tohoto pozemku 1. Hlasování o návrhu usnesení: pro 14, zdržel 0, proti 0 schváleno 11

12 2. Hlasování o návrhu usnesení: pro 11, zdržel 3, proti 0 schváleno Zastupitelstvo obce Baška projednalo žádost manželů Raszykových, bytem Baška č.p. 326, Baška o odkoupení pozemku p.č k.ú. Baška. Zastupitelstvo obce Baška neschvaluje vyhlásit záměr na prodej pozemku p.č k.ú. Baška Ad 11) Zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva na vodu pro nemovitost Hodoňovice č.p. 136 Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. příloha č. 10 zápisu (místostarosta) - informoval, že se jedná o dořešení nákupu pozemku, který je majetkem Salesiánské provincie a jehož nabytí a uzavření kupní smlouvy schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání. Vzhledem k tomu, že se na tomto pozemku nachází studna, která může být využívána i salesiány a dále je plánovaná rekonstrukce budovy, jejíž součástí je dešťová kanalizace přes nabývaný pozemek požaduje Salesiánské provincie zřízení služebnosti práva na vodu a inženýrské sítě přípojky dešťové kanalizace, který bude součástí kupní smlouvy. Rozprava: p. Sýkorová (člen ZO) - se dotázala na zajištění přístupu (starostka) - sdělila, že tam bude veřejné prostranství bez omezení vstupu 1. Hlasování o návrhu usnesení: 2. Hlasování o návrhu usnesení: 3. Hlasování o návrhu usnesení: 4. Hlasování o návrhu usnesení: pro 14, zdržel 1, proti 0 - schváleno o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě přípojky dešťové kanalizace na pozemku p.č. 932/4 k.ú. Hodoňovice pro nemovitost na pozemku p.č. 929 k.ú. Hodoňovice, mezi obcí Baška a Salesiánskou provincii Praha, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, Kobylisy, Praha 8 spočívající v umístění, provozování, udržování, úpravách, modernizaci, vč. vstupu a vjezdu za tímto účelem na služebný pozemek. o bezúplatném zřízení služebnosti práva na vodu na pozemku p.č. 932/4 k.ú. Hodoňovice pro nemovitost na pozemku p.č. 929 k.ú. Hodoňovice, mezi obcí Baška a Salesiánskou provincii Praha, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, Kobylisy, Praha 8 spočívající v právu odebírat vodu ze studny umístěné na služebném pozemku a vstupovat za tímto účelem na služebný pozemek. 12

13 zasedání Zastupitelstva obce Baška Zastupitelstvo obce Baška ruší usnesení č. 9.2/16/2016 ve znění: o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, Baška a Salesiánskou provincii Praha, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, Kobylisy, Praha 8, jejímž předmětem je nabytí pozemku p.č. 932/4 k.ú. Hodoňovice o výměře 1287 m2, druh pozemku ostatní plocha do vlastnictví Obce Baška za cenu Kč dle předloženého materiálu č. 2. o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, Baška a Salesiánskou provincii Praha, se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, Kobylisy, Praha 8, jejímž předmětem je nabytí pozemku p.č. 932/4 k.ú. Hodoňovice o výměře 1287 m2, druh pozemku ostatní plocha do vlastnictví Obce Baška za cenu ,-Kč a zřízení služebností práva na vodu a přípojky dešťové kanalizace na pozemku p.č. 932/4 k.ú. Hodoňovice pro nemovitost na pozemku p.č. 929 k.ú. Hodoňovice dle předloženého materiálu č ) Odkup pozemků p.č. 934/5, 943/13, 943/11 vše k.ú. Hodoňovice do vlastnictví obce Baška Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. příloha č. 11 zápisu (místostarosta) - informoval, že se jedná o pozemky sousedící s nabývaným pozemkem od Salesiánské provincie. Jedná se o pozemky p.č. 934/5, 943/11 a 943/13 vše v k.ú. Hodoňovice. Dalším důvodem odkupu pozemků je fakt, že se na části pozemku p.č. 943/13 a p.č. 934/5 nachází hasičské zbrojnice v celkovém rozsahu zastavěné plochy 12 m 2. Za zastavěnou část nabídla p. Moravcová cenu 500 Kč/m 2 a zbylé části těchto pozemků vč. pozemku p.č. 943/11 za cenu 370 Kč/m 2. Ing. Břežek nepřítomen 1. Hlasování o návrhu usnesení: pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno 2. Hlasování o návrhu usnesení: pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno o nabytí pozemků p.č. 934/5, druh pozemku vodní plocha o výměře 62 m 2, p.č. 943/13, druh pozemku ostatní plocha o výměře 64 m 2 a p.č. 943/11, druh pozemku ostatní plocha o výměře 97 m 2 vše v k.ú. Hodoňovice od paní Jany Moravcové, bytem Hodoňovice 12, Baška za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč do vlastnictví Obce Baška o uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Baška, se sídlem Baška 420, Baška a paní Janou Moravcovou, bytem Hodoňovice 12, Baška, jejímž předmětem je nabytí pozemků p.č. 934/5 o výměře 62 m 2, p.č. 943/13 o výměře 64 m 2 a p.č. 943/11 o výměře 97 m 2 vše v k.ú. Hodoňovice do vlastnictví Obce Baška za dohodnutou cenu ve výši ,-Kč. Ing. Břežek - přítomen 13) Žádost o bezúplatný převod části pozemku p.č. 723/1 k.ú. Baška do vlastnictví obce Baška Tento bod předkládá RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. příloha č. 12 zápisu (místostarosta) - informoval, že dotčená část pozemku p.č. 723/1 k.ú. Baška tvoří mostek na obecní komunikaci ve směru od hostince Bašťanka k restauraci Kotva. V těchto místech se

14 projektuje chodník, čímž dochází ke kolizi s touto parcelou, která je ve vlastnictví ČR. Na základě žádosti obce o vyjádření ke stavbě chodníků bylo úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových sděleno, že nemůže souhlasit s dotčením předmětného pozemku z důvodu, že musí nakládat s majetkem České republiky v souladu se zákonem o majetku ČR. Je však možné požádat o bezúplatný převod části předmětného pozemku. Žádost musí být projednána v zastupitelstvu obce a společně s výpisem usnesení zaslána úřadu. Dále doplnil, že se jedná o cca 40 m Hlasování o návrhu usnesení: 2. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Baška projednalo žádost obce Baška o bezúplatný převod části pozemku p.č. 723/1 k.ú. Baška v předpokládaném rozsahu cca 40 m 2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Baška. Zastupitelstvo obce Baška schvaluje žádost obce Baška o bezúplatný převod části pozemku p.č. 723/1 k.ú. Baška v předpokládaném rozsahu cca 40 m 2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Baška. Ad 14) Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených obcí Baška Tento bod předkládá předsedající příloha č. 14 zápisu - nepřítomen (starostka) - informovala, že tuto vyhlášku již obec má, ale nekoresponduje v ní název organizace - Školský obvod Základní školy Baška okres Frýdek-Místek příspěvková organizace se sídlem Baška č.p. 137, Baška tvoří části obce Baška, Hodoňovice a Kunčičky u Bašky, který byl změněn na Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace navrhuje se vydání nové obecně závazné vyhlášky, čímž dojde ke zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005. Rozprava: - bez připomínek Hlasování o návrhu usnesení: pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených obcí Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu - přítomen 14

15 Ad 15) Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2016,kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených obcí Baška Tento bod předkládá předsedající - příloha č. 15 zápisu (starostka) - informovala, že jedná o novou vyhlášku obce, kdy novelizací školského zákona je povinností obce vymezit školské obvody spádové mateřské školy a to tak, že je-li v obci více mateřských škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou. Rozprava: - bez připomínek Hlasování o návrhu usnesení: vydat Obecně závaznou vyhlášku obce Baška č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených obcí Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Ad 16) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška Tento bod předkládá Ing. Tomáš Břežek - příloha č. 17 zápisu Ing. Břežek (člen ZO) - informoval, že Tělocvičná jednota Sokol Baška, zastoupená starostou Otakarem Konečným, požádala o změnu účelového určení dotace z důvodu, že jejich provozní náklady jsou velmi vysoké (plyn, voda, el. energie) a úklid a správcovství je prováděno svépomoci. TJ Sokol Baška obdržela dotaci z rozpočtu obce na úhradu nákladů na úklid a správcovství a touto změnou dojde pouze ke změně její účelovosti na úhradu částečných provozních nákladů. p. Šotkovský - nepřítomen Hlasování o návrhu usnesení 1-2: pro 13, zdržel 0, proti 0 - schváleno o změně účelového určení dotace veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/2016 uzavřené mezi obcí Baška a Tělocvičnou jednotou Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, Baška, IČ , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen starostou Otakarem Konečným, a to na částečnou úhradu provozních nákladů, tj. na úhradu el. energie, plynu, vody. o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/2016 mezi obcí Baška a Tělocvičnou jednotou Sokol Baška, se sídlem: Baška 240, Baška, IČ , pobočný spolek zapsaný ve SR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 28009, zastoupen starostou Otakarem Konečným, jehož předmětem je změna účelového určení dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. p. Šotkovský - přítomen 15

16 Ad 17) Pověření kontrolního výboru kontrolou řízení v rámci akce Kanalizace obce Baška Tento bod předkládá Ing. Jaroslav Blahuta příloha č. 18 zápisu Ing. Blahuta (člen ZO) - informoval, že dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Dále dle zákona plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ing. Blahuta požádal za kontrolní výbor o pověření zastupitelstva kontrolou reklamačního řízení akce Kanalizace Baška a to z důvodu, že se jedná o největší akci obce. Ing. Vavřík (člen ZO) - navrhnul doplnit usnesení o časový údaj provádění této kontroly a to do konce volebního období Hlasování o návrhu usnesení s doplněním: Zastupitelstvo obce Baška pověřuje kontrolní výbor obce Baška podle 119 odst. 3 písm. c) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů provedením kontroly reklamačních řízení v rámci akce Kanalizace obce Baška do konce volebního období v roce Ad 18) Diskuze p. Bayer (člen ZO) - se vyjádřil k záměru cyklostezky v obci a sdělil, že cyklostezka není jen otázka prospěšnosti naší obce, ale v návaznosti i na další obce. Je to současný společenský trend, který přispívá i k tomu, aby se nejezdilo pouze autem. Dále v rámci diskuze vystoupili občané - pan Jiří Šolín a paní Šimíková, kteří vedli rozhořčenou diskuzi na téma zrušených autobusových spojů do Hodoňovic. Zajímala je příčina těchto změn a čí to bylo nařízení. Pan Šolín mimo jiné sdělil, že tyto spoje fungovaly a byly využívaný tři roky. Nechápe tak, důvod jejich zrušení. Touto změnou došlo k narušení návaznosti při ukončení výuky dětí ve škole na autobusový spoj. (starostka) - sdělila, že drobné připomínky které obec obdržela od svých občanů byly předloženy Magistrátu města F-M. Ze strany obce nebyly žádné požadavky na rušení spojů, toto byla aktivita Magistrátu města F-M spolu s ČSAD Frýdek-Místek. K zrušení spojů dále sdělila, že se jedná o ekonomickou záležitost a bezpečnost související s přejezdem křižovatky v Hodoňovicích. MMFM a ČSAD budou tlačit na úpravu této křižovatky. Řidiči autobusu nechtějí přejíždět křižovatku v Hodoňovicích. Obec nabízela zvýšit náklady, aby autobusy zajížděly až na nadjezd, ale to z důvodu už tak dlouhé linky č. 3 bylo ze strany dopravce neprůchozí. K omezení došlo i z důvodu využití, bylo zrušeno 8 párových spojů a byly nahrazeny linkami. Na webových stránkách obce bude uveřejněn článek se zdůvodněním změn, o které starostka magistrát požádala. Dále p. starostka sdělila, že bude pokračovat v jednání v této záležitosti s MMFM a ČSAD. Dále se diskuze vedla mezi občany a zastupiteli na téma bezpečnost křižovatky v Hodoňovicích a dodržování povolené rychlosti, která má kromě bezpečnosti vliv také na hluk. Občané navrhovali různé možnosti řešení této situace, mezi nimiž p. Šolín zmínil návrh úsekového měření, které by 16

17 mohlo pokrýt problém v úseku od hodoňovického splavu, až za další kritickou křižovatku v Kunčičkách u Bašky. Ad 19) Usnesení Předsedající předává slovo zpravodaji Ing. Liborovi Vavříkovi, který předkládá Zastupitelstvu obce Baška návrh usnesení. Zpravodaj konstatuje, že usnesení přijatá k jednotlivým bodům projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva obce byla platně přijatá. Ad 20 ) Závěr zasedání provedla předsedající, poděkovala za účast a diskusní příspěvky. Irena Babicová, v. r. starostka obce Baška Ověřovatelé zápisu: Roland Tomáš, v. r. Adam Šotkovský, v. r. Zasedání ukončeno: hodin Zápis vyhotoven : Zapsal: Pavla Škutová 17

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od 17.

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od 17. Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 08. 12. 06. 2016 v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích od 17.00 hodin 1/17/2016 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program 17. zasedání

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v hostinci U Čendy od hodin

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v hostinci U Čendy od hodin 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 15. 06. 2017 v hostinci U Čendy od 17.00 hodin 1.1/21/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje Záměnu

Více

4/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

4/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 14. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin 1/23/2017 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 28. 01. 2016 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.00 hodin 1/11/2016 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program 11.

Více

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 10. 12. 2015 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu, II. patro od 17.00 hodin 1/10/2015 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program 10.

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2017 - příjmy OdPa Pol Popis RU 2016 Čerpání 09/16 RS 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 100 000 6 471 286,39 6 740 000

Více

3. zasedání Zastupitelstva obce Baška

3. zasedání Zastupitelstva obce Baška Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 13. 12. 2018 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin 1/3/2018 Zastupitelstvo obce Baška schvaluje program

Více

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy

Schválený rozpočet obce Baška na rok příjmy Schválený rozpočet obce Baška na rok 2018 - příjmy OdPa Pol Popis RS 2017 RU 2017 Čerpání 10/2017 RS 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 740 000 6 740 000 8

Více

Příjmy OdPa Pol Popis RU Kč Čerpání 10/15 RS 2016

Příjmy OdPa Pol Popis RU Kč Čerpání 10/15 RS 2016 Příjmy 2016 OdPa Pol Popis RU Kč Čerpání 10/15 RS 2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun 6 100 000,00 6 004 606,32 6 100 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500 000,00

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 35. schůze Rady obce Baška, konané dne 12.01.2016 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/35/2016 Rada obce Baška schválila program 35. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení. 2/35/2016

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 14. schůze Rady obce Baška, konané dne 14. 04. 2015 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/14/2015 Rada obce Baška schválila program 14. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 usnesení 2/14/2015

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 28. 03. 2013 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin Přítomni: 14 členů zastupitelstva 3 občané 17 účast celkem

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 1. 11. 2018 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 46 občanů 64 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 2. prosince 216 od 17:3 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 18:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 18:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 61. schůze Rady obce Baška, konané dne 20.12.2016 na OÚ Baška v 18:00 hod 1/61/2016 Rada obce Baška schválila program 61. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

2 občané 15 účast celkem. Návrh programu:

2 občané 15 účast celkem. Návrh programu: Zápis ze konaného dne 14. 02. 2019 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin Přítomni: Návrh programu: 13 členů zastupitelstva 2 občané 15 účast celkem 1. Zahájení a schválení

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2.2.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin.

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne , od 17:00 hodin. USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY, konaného dne 4. 12. 2017, od 17:00 hodin. Upravená verze ke zveřejnění (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. dubna 2019 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Tomáš Jelínek, Karel Adámek, Josef David, Jan Šnábl,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 16. března 2018 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Sedláček J. Omluven: Kahoun

Více

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018 Usnesení 38/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (7 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (7 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (7 / 2017) obce Cotkytle konaného dne 19.12. 2017 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková, Mojmír

Více

OBEC VILÉMOV. Program:

OBEC VILÉMOV. Program: OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Informace přijatých usneseních z 5. Řádného zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.03.2019 v obřadní síni Obecního úřadu ve Vilémově OBEC VILÉMOV Program:

Více

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne

Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Přítočno konaného dne 11.6.2018 Bod 1. programu - Zahájení 1.1. prezenční listina Přítomni: Jan Burger, Stanislav Kratochvíl, Alena Haušildová, Radim

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

21. zasedání Zastupitelstva obce Baška Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v hostinci U Čendy od 17.

21. zasedání Zastupitelstva obce Baška Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v hostinci U Čendy od 17. Zápis z konaného dne 15. 06. 2017 v hostinci U Čendy od 17.00 hodin Přítomni: 13 členů zastupitelstva 1 občan 14 účast celkem Návrh programu: 1. Zahájení a schválení návrhu programu 2. Volba zpravodaje

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Zápis č. 19/2017. z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 19/2017. z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 19/2017 z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Petr Krejčí, František Novák,

Více

Usnesení č.49/2017. B) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Klub orientačního běhu Konice z.s. ve výši Kč.

Usnesení č.49/2017. B) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 z rozpočtu města pro Klub orientačního běhu Konice z.s. ve výši Kč. Rada města Konice dne 23.10.2017: Usnesení č.49/2017 1. Rada města Konice: A) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018 z rozpočtu města a) Charitě Konice Mateřské centrum srdíčko ve výši 10 000 Kč b) Střední

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne 23.3.2016 126/13/16 135/13/16 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník 1. místostarosta 126/13/16 M. č. 0 s c h v a l u j e program

Více

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod Usnesení ze, konané dne 28. 08. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/117/2018 Rada obce Baška schválila program, dle přílohy č. 1 2/117/2018 Rada obce Baška projednala kontrolu plnění usnesení Rady obce. 3/117/2018

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17. Zápis z konaného dne 22. 09. 2016 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin Přítomni: 13 členů zastupitelstva (v průběhu zasedání přišel Mgr. Pavel Eliáš) 7 občanů 20 účast

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 10-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 20. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 25. 4. 2018 v zasedací místnosti

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2017 Bilance rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery Financování- UZ 400 -použití prostředků VHČ Financování- přebytek

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn.

Město Sezemice. HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne usn. Město Sezemice HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEZEMICE k 31.03.2017 Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 06.06.2017 usn. č Z/23/2/2017 Přijaté usnesení: Zastupitelstvo města Sezemice dle 15 zákona 250/2000

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č. 5 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 31.5.2019 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Obec Kramolna. Zastupitelstvo. Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017

Obec Kramolna. Zastupitelstvo. Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XXIV ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 9. srpna 2017 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 18:00 hodin Hodina ukončení:

Více

15 občanů 27 účast celkem. Návrh programu:

15 občanů 27 účast celkem. Návrh programu: Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 14. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin Přítomni: 12 členů zastupitelstva 15 občanů 27 účast

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 4. schůze zastupitelstva obce Lichnov konané dne 28. března 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lichnově čp.

Usnesení z 4. schůze zastupitelstva obce Lichnov konané dne 28. března 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lichnově čp. Usnesení z 4. schůze zastupitelstva obce Lichnov konané dne 28. března 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního domu v Lichnově čp. 348 Zastupitelstvo obce: 4/1 schvaluje program 4. schůze zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 17/2017. z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 17/2017 z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 28. srpna 2017 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Pavel Studený, František Novák,

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18. 12. 2015 Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc

Více

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov

Obec Horní Maršov. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Obec Horní Maršov Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce č. 3/2018, konaného dne 19. 6. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Maršov Jednání zahájil: Ing. Pavel Mrázek Přítomno: 9 členů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 11. prosince 2018 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 16. 03. 2017 ve velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro od 17.00 hodin Přítomni: 12 členů zastupitelstva 2 občanů 14 účast celkem

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 21/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2. 9. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

OBEC BAŠKA Usnesení z 64. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

OBEC BAŠKA Usnesení z 64. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod OBEC BAŠKA Usnesení z 64. schůze Rady obce Baška, konané dne 07.02.2017 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/64/2017 Rada obce Baška schválila program 64. schůze Rady obce Baška, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitejstvo obce Tetčice Zápis Č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 21. 7. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2017) obce Cotkytle konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Čj. 567 /2017 Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2017) obce Cotkytle konaného dne 16. 11. 2017 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í č. 5/18

U S N E S E N Í č. 5/18 Číslo strany: 1 U S N E S E N Í č. 5/18 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice konaného 10. prosince 2018 v 18.30 hod. na OÚ Zastupitelstvo obce: bod 2/5/18 bod 3/5/18 Provedlo bod 4/5/18 bod

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více