INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR"

Transkript

1 INFORMÁCIA Z REZORTU ÚGKK SR Ing. Mária Frindrichová 22. slovenské geodetické dni, , Žilina

2 Stav tvorby, aktualizácie a kompletizácie VKM Súhrnný počet súborov máp: 4149 Súbory s vyhlásenou platnosťou: 98% Od sa dokončila práca a vyhlásila platnosť 870 súborov Ostáva dopracovať a vyhlásiť 90 súborov VKMt (transformovaná) s SPM 45% VKM číselné 44% VKM číselné VKMi (implementovaná) VKMt (transformovaná) s SPM VKMi (implementovaná) 11%

3 Doplnenie číselných výsledkov do nečíselných máp Od sa podarilo do nečíselných máp vložiť viac ako celočíselne určených parciel, čo predstavuje cca 10 % z celkového počtu parciel. Zvýšenie počtu parciel s vyhovujúcou presnosťou určenia zo 48 na 58 %. Z 1797 SPM boli už všetky využiteľné číselné výsledky doplnené do 762 súborov prevzatých meraní (SPM), čo predstavuje 42 %. Do máp VKMi boli všetky využiteľné číselné výsledky doplnené v 129 katastrálnych územiach. Doplnenie číselných výsledkov (september 2014): SPM VKMi Celkový počet katastrálnych území Počet k. ú. so zapracovanými výsledkami 762 (42%) 129 (27%)

4 Evidencia nesúladov v súboroch prevzatých meraní (SPM) Cieľ SPM - evidovanie platného a aktuálneho stavu operátu KN bez nesúladov, ktoré boli zistené pri spracovaní SPM a sú dôsledkom nekvalitného spracovania GP a ich následného autorizačného a úradného overenia. Úrad po dokončení tvorby SPM v celom okrese eviduje počet zistených nesúladov za jednotlivé katastrálne územia. Po dokončení tvorby SPM úrad analyzuje možnosti ich postupného odstránenia

5 Súbory vektorovej mapy určeného operátu Celkový počet súborov VMUO: 3366 Počet súborov s vyhlásenou platnosťou: 2282 Od sa vyhlásila platnosť VMUO v 787 katastrálnych územiach Ostáva dopracovať VMUO v 1169 katastrálnych územiach 8 katastrálnych území bez parciel registra E

6 Vektorové mapy v územiach s mapovaním THMs alebo ZMVM Inventarizácia mapového fondu 2001 a 2008:... ZMVM 23,0% THMs - 6,4% THMs, THMsL 10,0%... V 132 k. ú. bolo vykonané mapovanie THMs alebo ZMVM s číselnými výsledkami v súčasnosti spravované ako nečíselné VKM z toho: Ako VKMt 60 k. ú. Ako VKMi 72 k. ú.

7 Riešenie bývalého registra LS Obdobie vzniku: Rozhodnutie o prevode vlastníctva k dielu parcely prípadov Kladený dôraz na doriešenie situácie Zamedzenie vzniku viacnásobného vlastníctva

8 Úradné overovanie geometrických plánov Počet úradne overených geometrických plánov v období štvrťroka 2014: Nárast oproti predchádzajúcemu roku: 8 %. Vrátených geometrických plánov: (30,7% z celkového počtu overovaných GP) Kontrolné merania vykonané katastrálnou inšpekciou: 77

9 Stotožňovanie papierových originálov listov vlastníctva s databázou Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_40/2013, ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností Platnosť od Týždenne dôjde k stotožneniu cca tis. listov vlastníctva z celkového počtu cca 4,3 mil. listov vlastníctva K je stotožnených listov vlastníctva Počet katastrálnych území s kompletným stotožnením: 36 Stotožňovanie listov vlastníctva umožnilo postupné dokončovanie spravovania ručne aktualizovaných papierových originálov listov vlastníctva

10 Registre obnovenej evidencie pozemkov Konanie podľa zákona 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ROEP) Stav k Počet katastrálnych území: 3559 Počet rozpracovaných registrov: 98 Počet registrov v poslednej etape spracovania: 88 Počet okresov s ukončenými registrami: 43 (59,7%) Rozširovanie údajovej základne KN ( stav k ): Rok nárast Počet parciel reg. "C" a UO (UO so založeným LV v reg. "E") Celkový počet parciel reg. "C" Počet parciel reg. "C" s LV

11 Organizácie zriadené ÚGKK SR VÚGK GKÚ Tvorba aplikačného vybavenia Tvorba aplikácie pre poskytovanie údajov pre zhotoviteľov geometrických plánov zo SPI vo výmennom formáte FUVI (od ) Správa ZB GIS Rozšírenie obsahu geoportálu o ďalšie informácie Komplexná prevádzka služieb SKPOS Zníženie poplatku za služby SKPOS

12 Prehliadanie údajov katastra nehnuteľností

13 Akty riadenia usmernenie č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra C a parciel registra E, usmernenie č. USM_UGKK SR_40/2013, zo dňa ktorým sa ustanovuje postup pri stotožňovaní originálov listov vlastníctva s listami vlastníctva zostavenými z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností. list KO-7941/ Výklad k problematike zhotovovania geometrických plánov, ktoré sú prílohou viacerých listín v súvislosti aplikáciou usmernenia č. KO- 3809/2006 a usmernenia č. P-7371/2009, list č. KO-476/ Kód kvality VKM zosúladenie s usmernením USM_UGKK SR_12/2013, usmernenie č. USM_UGKK SR_13/2014, zo dňa , ktorým sa ustanovuje postup pri zrušení registra E, pokyn č. POK_UGKK SR_14/2014, zo dňa , ktorým sa upravuje spôsob evidovania hranice zastavaného územia obce vo vektorovej katastrálnej mape.

14 Metaúdajový informačný systém SGI katastra nehnuteľností ÚGKK SR

15 Ďakujem za pozornosť Ing. Mária Frindrichová 22. slovenské geodetické dni, , Žilina

LÍNIOVÉ A PLOŠNÉ VECNÉ BREMENÁ V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KN

LÍNIOVÉ A PLOŠNÉ VECNÉ BREMENÁ V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KN Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 LÍNIOVÉ A PLOŠNÉ VECNÉ BREMENÁ V SÚBORE GEODETICKÝCH INFORMÁCIÍ KN 24. SGD, 10. - 11. novembra 2016, Trnava

Více

U s m e r n e n i e. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva toto usmernenie: Čl. I

U s m e r n e n i e. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydáva toto usmernenie: Čl. I U s m e r n e n i e Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra. Úrad

Více

GEOMETRICKÝ PLÁN AKO TECHNICKÝ PODKLAD NA SPISOVANIE PRÁVNYCH LISTÍN

GEOMETRICKÝ PLÁN AKO TECHNICKÝ PODKLAD NA SPISOVANIE PRÁVNYCH LISTÍN GEOMETRICKÝ PLÁN AKO TECHNICKÝ PODKLAD NA SPISOVANIE PRÁVNYCH LISTÍN Ing. Ingrid Šuppová ÚGKK SR Prednáškový seriál odborníkov ÚGKK SR v rámci blokovej výučby študentov končiacich ročníkov I. a II. stupňa

Více

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212 Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických

Více

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností

Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností Projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing.Martina Behuliaková TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ Európsky fond regionálneho rozvoja. ITAPA

Více

OKRESNÝ ÚRAD Žiar nad Hronom katastrálny odbor ul. SNP č. 118, Žiar nad Hronom

OKRESNÝ ÚRAD Žiar nad Hronom katastrálny odbor ul. SNP č. 118, Žiar nad Hronom OKRESNÝ ÚRAD Žiar nad Hronom katastrálny odbor ul. SNP č. 118, 965 01 Žiar nad Hronom S P R Á V A o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za I. IV. štvrťrok 2013 Predkladá:

Více

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: , Kraj : Bratislavský

TECHNICKÁ SPRÁVA. K GEO s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, IČO : , mobil: ,   Kraj : Bratislavský K GEO s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, IČO : 36 842 494, mobil: 0903 559 539, e-mail : kgeo@kgeo.sk Kraj : Bratislavský Okres : Bratislava IV Obec : Bratislava - m.č. Záhorská Bystrica a Bratislava

Více

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR

Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Možné elektronické služby katastra a ich realizácia v ČR Voľný informačný prístup do katastra Hotel Dukla, Bratislava, 13.6.2006 Rastislav Wartiak, Ness Czech Agenda KaPor a správy katastra Možné elektronické

Více

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212 Rozsah a obsah kvalifikačnej skúšky na preverovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

SMERNICA NA EVIDOVANIE CHRÁNENÝCH SKUTOČNOSTÍ V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ

SMERNICA NA EVIDOVANIE CHRÁNENÝCH SKUTOČNOSTÍ V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O-841113313000-16 SMERNICA NA EVIDOVANIE CHRÁNENÝCH SKUTOČNOSTÍ V KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ BRATISLAVA 2016 Spracoval : Úrad geodézie, kartografie

Více

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

249/2008 Z. z. Zo dňa: Platný od: Účinný od: 249 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 249/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov (v znení 333/2009 Z. z.) Zo dňa: 18. 6. 2008 Platný od:

Více

SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRIEVODNÁ SPRÁVA IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov projektu: Číslo a názov etapy: Projekt jednoduchých pozemkových úprav Šarišské Sokolovce 1.3. Register pôvodného stavu Kraj: Prešovský (7) Okres: Sabinov (708)

Více

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Erik Ondrejička doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD. Ing. Michal Leitman PROBLEMATIKA DROBENIA POZEMKOV V SÚVISLOSTI SO ZÁPISOM PRÁV DO KATASTRA

Více

U s m e r n e n i e. Čl. I Účel usmernenia

U s m e r n e n i e. Čl. I Účel usmernenia U s m e r n e n i e Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_12/2018, zo dňa 21. 09. 2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta Úrad geodézie, kartografie

Více

EMIS s.r.o. tel:

EMIS s.r.o.   tel: ESID System GIS SW NA SPRÁVU POZEMKOV, ZMLÚV A GP PREPOJENIE NA KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ RÔZNE DÁTUMY AKTUÁLNOSTI KN DÁT GRAFICKÉ SLEDOVANIE MAJETKU POZEMKY, OBJEKTY, ORTOFOTOMAPY GEOMETRICKÉ PLÁNY, ÚZEMNÉ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: 01.06.1996 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1996 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 157 V Y H L Á Š K A Úradu geodézie,

Více

Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS

Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS Implementácia národných projektov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v rámci OPIS Slavomír Božoň Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Konferencia ITAPA - máj 2011 Identifikácia projektov 2 národné

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál k bodu č. 5 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce Dňa 15.2.2018 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par.

Více

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje

Mesto Banská Štiavnica. zverejňuje Mesto Banská Štiavnica zverejňuje v zmysle 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov 1/ Predmet prevodu : ZÁMER MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA Č. 11/ 2015

Více

VYHLÁŠKA. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. z 15. marca 2011,

VYHLÁŠKA. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. z 15. marca 2011, Strana 594 Zbierka zákonov č. 74/2011 Čiastka 26 74 VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 15. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a

Více

Informačný systém. prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd

Informačný systém. prevencie a nápravy environmentálnych škôd. Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd Konferencia Znečistené územia

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Pripravované zmeny katastrálneho zákona

Pripravované zmeny katastrálneho zákona Pripravované zmeny katastrálneho zákona Justičná akadémia 2015 JUDr. Jana Dráčová Návrh nového katastrálneho zákona Dôvody zmien novým zákonom: Plán legislatívnych úloh vlády na 2012 OPIS Terminologická

Více

Informatizácia stavebných úradov Peter Skirka, VITA software, s.r.o. VITA software, s.r.o., Trnavská cesta 80, Bratislava

Informatizácia stavebných úradov Peter Skirka, VITA software, s.r.o. VITA software, s.r.o., Trnavská cesta 80, Bratislava Informatizácia stavebných úradov Peter Skirka, VITA software, s.r.o. Kto sme? VITA software, s.r.o. - Slovenská pobočka VITA software, s.r.o. ČR - Venujeme sa vývoji a distribúcii agendových informačných

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 17. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky

Více

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Mgr. Róbert Jakubáč Opravné prostriedky proti rozhodnutiam v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim Konferencia

Více

Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Metodické usmernenie č. 4/2007 k poskytovaniu informácií prostredníctvom portálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou február 2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sprístupnil

Více

GeoPortal ÚGKK SR okno do sveta referenčných priestorových informácií

GeoPortal ÚGKK SR okno do sveta referenčných priestorových informácií T I S L AA Prezentácia stavu riešení na GKÚ Bratislava GeoPortal ÚGKK SR okno do sveta referenčných priestorových informácií Ing. Matej Klobušiak, PhD. Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

QUO VADIS KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ? Ing. Erik Ondrejička

QUO VADIS KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ? Ing. Erik Ondrejička QUO VADIS KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ? Ing. Erik Ondrejička 1.Úvod Kataster nehnuteľností ako informačný systém. 2.Údaje Predmet spravovania katastra nehnuteľností katastrálnymi autoritami na Slovensku na úrovni

Více

Implementácia v Slovenskej republike

Implementácia v Slovenskej republike Implementácia v Slovenskej republike Praha, 17. september 2013 Ing. Miroslava Kotasová SEPA Retailové platby v eurách v rámci 33 krajín (EHP plus Švajčiarsko a Monako) Platobné schémy: SEPA úhrada, SEPA

Více

GIS riešenia pre samosprávy

GIS riešenia pre samosprávy GIS riešenia pre samosprávy - praktické ukážky a problémy Peter Pavličko 18.6.2008, Bratislava www.corinex.sk OBSAH 1. GIS v samospráve/verejnej správe 2. Koncepčný prístup, technologické trendy 3. GIS

Více

ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií

ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava ZB GIS referenčný základ národnej infraštruktúry priestorových informácií Mgr. Ľuboslav Michalík 18. Slovenské geodetické dni, Žilina,

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP

Manažment environmentálnych záťaži. Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Manažment environmentálnych záťaži Ing. Katarína Paluchová, SAŽP Legislatíva v oblasti EZ a strategické dokumenty 1. Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

Více

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA

MESTO MODRA MESTSKÝ ÚRAD Dukelská 38, MODRA Zámer mesta Modry predať alebo prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa A) Mesto Modra podľa 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

PONUKOVÝ CENNÍK GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH VÝKONOV podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

PONUKOVÝ CENNÍK GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH VÝKONOV podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Chlumeckého č. 2, P. O. BOX 57, 820 12 Bratislava 212 74.20.73.82.00 PC/05 PONUKOVÝ CENNÍK GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH VÝKONOV podľa zákona

Více

Výročná správa Katastrálneho úradu v Žiline o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností v Žilinskom kraji za rok 2007

Výročná správa Katastrálneho úradu v Žiline o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností v Žilinskom kraji za rok 2007 Č. j.: 1555/2008 K A T A S T R Á L N Y Ú R A D V Ž I L I N E A. K m eťa č.17, 011 81 ŽILINA Výročná správa Katastrálneho úradu v Žiline o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností v Žilinskom kraji za

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KUNOVA TEPLICA ZMENY A DOPLNKY Č.1 B. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely SPRIEVODNÁ SPRÁVA MAREC 2015 Zmeny a doplnky

Více

Vysvetlivky k XSD schéme pre validáciu výkazu výmer vo formáte XML verzia (c) VUGK

Vysvetlivky k XSD schéme pre validáciu výkazu výmer vo formáte XML verzia (c) VUGK Vysvetlivky k XSD schéme pre validáciu výkazu výmer vo formáte XML verzia 4.0.1 19.4.2013 (c) VUGK Táto XSD schéma vychádza z doterajšej DTD schémy pre výkaz výmer verzie 3. Vo výkaze výmer sa používa

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. Materiál obsahuje:

Více

JUDr. Tatiana Hamarová Ján Gabriš, zástupca primátora Ján Gabriš, zástupca primátora Návrh uznesenia Dôvodovú správu, žiadosť

JUDr. Tatiana Hamarová Ján Gabriš, zástupca primátora Ján Gabriš, zástupca primátora Návrh uznesenia Dôvodovú správu, žiadosť Mesto Nemšová 6.8 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov, C KN parcely č. 23/6, 23/10, k. ú Nemšová... SR Ministerstvo vnútra SR Spracoval :

Více

Vytyčovanie a kontrola jednoduchých stavieb

Vytyčovanie a kontrola jednoduchých stavieb Vytyčovanie a kontrola jednoduchých stavieb Ing. Peter Repáň Komora geodetov a kartografov www.kgk.sk 1 Úvod Problematika vytyčovania a kontroly stavieb, hlavne jednoduchých stavieb rodinných domov. Podnety

Více

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012

Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Pozemkové úpravy Ukážky projektov pozemkových úprav z praxe Komora pozemkových pozemkových úprav v SR 2012 Ing. Ján Šimun, Konferencia Pozemkové úpravy - nástroj na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva,

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Geodetický systém 2 ods. 1 zákona 215/1995 Z. z. Súbor konštánt, parametrov a konvencií charakterizujúcich súradnicový,

Více

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls

Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ako postupovať pri spracovaní súboru example_summary_procedure_tem plate_sk.xls Ing. Michal Gutman Odbor obchodovania s emisnými kvótami Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky LEGISLATÍVNY

Více

Centrálny GIS MV SR. Ing. Kamil FAKO, PhD. OA, SITB MV SR

Centrálny GIS MV SR. Ing. Kamil FAKO, PhD. OA, SITB MV SR Centrálny GIS MV SR Ing. Kamil FAKO, PhD. OA, SITB MV SR OBSAH Prehľad problematiky Zložky MV SR -cieľ ľ a účel GIS Prečo centrálne riešenie? Možné problémy pri takomto riešení Existujúce projekty Ministerstvo

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a Materiál pre zasadnutie Mestského zastupite stva v Senci konaného d a 03.03.2011 íslo materiálu: 13 Názov materiálu: Návrh na zámenu nehnute ností Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zámenu

Více

Elektronické služby katastra nehnuteľnosti Mapový klient ZBGIS a možnosti jeho konfigurácie

Elektronické služby katastra nehnuteľnosti Mapový klient ZBGIS a možnosti jeho konfigurácie Mapový klient ZBGIS a možnosti jeho konfigurácie Jaroslav AMBRÓZ Head of analytics department Dátum 14. 11. 2013 Miesto prezentácie: Kongresové centrum Praha Národný projekt: Elektronické služby katastra

Více

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 12-12/173/2015 Dátum predloženia: 21. september 2015 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Návrh na zmenu Uznesenia 8/6 zastupiteľstva z 8.

Více

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7.0.06 0:03:53 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 450 7/ 68 7/ 69 7/8 Výmera v m 635 050 498 8 - Pozemok, na ktorom je dvor - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 8 8 8 Bonfiglioli Slovakia s.r.o.,

Více

Mesto na dlani ľahko k pravdivým informáciám Poskytovanie užitočných on-line informácií pre občanov jednoducho, efektívne a na jednom mieste

Mesto na dlani ľahko k pravdivým informáciám Poskytovanie užitočných on-line informácií pre občanov jednoducho, efektívne a na jednom mieste Mesto na dlani ľahko k pravdivým informáciám Poskytovanie užitočných on-line informácií pre občanov jednoducho, efektívne a na jednom mieste Prešov Metropola Šariša počet obyvateľov okolo 92 000 tretie

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

35.400,00 navrhuje záujemca

35.400,00 navrhuje záujemca Príloha Č. I. Súbor objektov (bývalého Domova mládeže) Kravany nad Dunajom Nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k.ú. Kravany nad Dunajom, zapísaný na LV Č. 336. Domov mládeže S.Č. 38 je pôvodný kaštiel'

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1.

Pojmy. Přednáška č. 4. (mapování a katastr nemovitostí) výklad pojmů. PUG 14/15 předn Karel Benda 1. Pozemkové úpravy Přednáška č. 4 Pojmy (mapování a katastr nemovitostí) 11.3.2015 Karel Benda výklad pojmů oborový slovník http://www.vugtk.cz/slovnik/ Karel Benda 1 operát PK souhrn měřického a písemného

Více

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina

O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, Žilina O B V O D N Ý Ú R A D Ž I L I N A Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina ObU-ZA-CO4/2012/ 26677 Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina č. 03/2012 Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Obvodného úradu Žilina

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál k bodu č. 4 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce dňa 15.2.2018 Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy)

Více

KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE Chlumeckého 2, Bratislava 2

KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE Chlumeckého 2, Bratislava 2 KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava 2 č. SK 3501/13 Bratislava, 30. apríl 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA KATASTRÁLNEHO ÚRADU V BRATISLAVE O PLNENÍ ÚLOH MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Správa HK na MZ z následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za komunálny odpad

Správa HK na MZ z následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za komunálny odpad . Správa HK na MZ z následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za komunálny odpad Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2013, schválený uznesením

Více

HISTORICKÉ MAPY. 24. október 2013

HISTORICKÉ MAPY. 24. október 2013 HISTORICKÉ MAPY 24. október 2013 Ing. Renáta KMEŤKOVÁ, Ing. Petra PECHOVÁ GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Katastrálne mapy rezortu geodézie, kartografie a katastra OBSAH A VYUŽITIE KATASTRÁLNYCH

Více

Darcovia a oprávnení z vecného bremena 1: Valent BELIANSKY, rod. Beliansky, nar., rod. Č., Lehota pod Vtáčnikom, SR, ženatý, občan SR

Darcovia a oprávnení z vecného bremena 1: Valent BELIANSKY, rod. Beliansky, nar., rod. Č., Lehota pod Vtáčnikom, SR, ženatý, občan SR Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle 628a nasl. Obč. zákonníka č. 40/64 Zb., v platnom znení a v súlade s 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. a 11 ods. 4 písm. a) Zákona

Více

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa o 18:30 hod

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa o 18:30 hod Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa 08.11.2018 o 18:30 hod Prítomný:, Prítomní poslanci: Jozef Drotár, Róbert Fedor, Mgr.Rastislav Štefan, Peter Sarvaš,,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 06.06.2013 Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov

Více

Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL

Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL Oznámenie o príjme a výdaji liehu v SBL Dňom 1. januára 2011 nadobudne účinnosť 44a zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu. Podľa ustanovenia 44a zákona č. 105/2004 Z. z. bude môcť od 1.januára

Více

Spracované:

Spracované: S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2015 v zmysle 24 zákona č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení

Více

O b e c K o r ň a. U z n e s e n i e. Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa číslo 228/2016

O b e c K o r ň a. U z n e s e n i e. Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa číslo 228/2016 Obecného zastupiteľstva Korňa, zo dňa 30.9.2016 číslo 228/2016 K schváleniu overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovej komisie a programu rokovania overovateľov zápisnice, zapisovateľa, návrhovú komisiu

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu Ing. Juraj Novák MH SR Legislatíva EU a ciele roku 2020 pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 622/2016 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve

Více

LES + VODA. seminár. Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1

LES + VODA. seminár. Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1 LES + VODA seminár Národné lesnícke centrum Zvolen 21. októbra 2010 Ing. Ján Švančara Ing. Miroslav Homola Ing. Miroslav Skladaný 1 Legislatíva: - LESY SR, š. p. Banská Bystrica spravujú drobné vodné toky

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar

Více

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Zber, spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov VZOR OHLÁSENIE O BATÉRIACH A AKUMULÁTOROCH A NAKLADANÍ S POUŽITÝMI BATÉRIAMI A AKUMULÁTORMI Ohlásenie za rok/štvrťrok: Výrobca/Organizácia zodpovednosti výrobcov/tretia osoba/spracovateľ * IČO Obchodné

Více

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Lipa v Žilinskej Lehote

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Lipa v Žilinskej Lehote Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Lipa v Žilinskej Lehote Spracovateľ: Ing. Peter Cáder Správa NP Malá Fatra, Varín 2017 PROJEKT OCHRANY CHRÁNENÉHO

Více

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ j J J j -, J.. Lazy Pusto,.",.. Ṣ. ṭ.... ~.. 6.06.017 08:08:00 Výmera v m PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah List mapy 61/ 1 190838 1 851 Spôsob

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 5. 2016 Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Mestské zastupiteľstvo v Stupave Bod č. 7 Mestské zastupiteľstvo v Stupave Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stupave dňa 15.12.2016 Odňatie majetku zvereného do správy príspevkovej organizácii Mestské kultúrne a informačné

Více

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI. Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI. Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD FYZICKÉ OSOBY VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI Poznámka: Legislatíva: Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Více

KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH Južná trieda č. 82, Košice

KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH Južná trieda č. 82, Košice KATASTRÁLNY ÚRAD V KOŠICIACH Južná trieda č. 82, 040 17 Košice Číslo: TO - 842/2009/AE10 Výročná správa o činnosti Katastrálneho úradu v Košiciach za rok 2008 Apríl 2009 OBSAH strana 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE...

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV platný od

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV platný od SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV platný od 1.1.2018 (podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vznp.) Položka 2 a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

Vyhotovování geometrických plánů v Česku

Vyhotovování geometrických plánů v Česku Vyhotovování geometrických plánů v Česku Karel Štencel karel.stencel@cuzk.cz 24. slovenské geodetické dni Trnava, 10. listopadu 2016 Obsah prezentace Právní úprava Digitalizace katastrálních map Poskytování

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce č. 11/2015 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce č. 11/2015 o dani z nehnuteľností Obec Šúrovce v súlade s ustanovením 6 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 582 /2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 27.04.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, č. 249, Drnava - priamy predaj pozemku

Více

eschránky na STU A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Bratislava Ľubomír Jurica Martin Kusovský

eschránky na STU A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Bratislava Ľubomír Jurica Martin Kusovský Ľubomír Jurica Martin Kusovský lubomir.jurica@avispro.sk martin.kusovsky@avispro.sk A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o., Bratislava www.avispro.sk 02-6446 3606, 6446 3607 Čo

Více

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018

12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 čiastka 23/2018 Vestník NBS opatrenie NBS č. 12/2018 341 12 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více