ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY"

Transkript

1 ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY (přínosy a rizika) Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta stavební ČVUT, Praha

2 WILHELM CONRAD RÖNTGEN objev paprsků X Nobelova cena za fyziku

3 ANTOINE HENRI BECQUEREL objev radioaktivity Nobelova cena za fyziku

4 MARIE a PIERRE CURIEOVI objev polonia Nobelova cena za fyziku objev radia Nobelova cena za chemii 1911 Studovala jsem vodivost vzduchu vyvolanou paprsky uranu, objevené Becquerelem, a hledala jsem zda i jiné sloučeniny uranu mohou vyvolat elektrickou vodivost vzduchu. K této studii jsem použila kondenzátor s plošnými elektrodami; na jednu z nich byla nanesena rovnoměrná vrstva uranu nebo jiné zkoumané látky

5 ATOM a JEHO ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVKY prvek náboj (e) m (kg) ELEKTRON PROTON NEUTRON m m nukleonové číslo protonové číslo značka chemického prvku nukleonové (hmotové) číslo - součet počtu protonů a neutronů v jádře protonové (atomové) číslo - počet protonů v jádře = počet elektronů v obalu (el.neutralita, periodická tab. prvků) ( A >= Z A - Z = počet neutronů v jádře)

6 IZOTOPY IZOBARY (IZOTONY) Z 1 =Z 2 a A 1 A 2 IZOTOPY chemicky stejné prvky, liší se počtem neutronů Z 1 Z 2 a A 1 =A 2 IZOBARY chemicky různé prvky, ale stejně těžké (Z 1 Z 2 a A 1 - Z 1 = A 2 - Z 2 IZOTONY) Příklady:

7 RADIOAKTIVITA Radioaktivita je schopnost některých nuklidů samovolně přeměňovat energeticky nestabilní jádra na jiný nuklid a přebytek energie uvolnit ve formě záření. Nuklid s touto schopností se nazývá radionuklid. (starší terminologie: rozpad, rozpadat namísto přeměna, přeměňovat) Podle původu: radioaktivita přírodní nebo umělá, radionuklidy přírodní nebo umělé. Doba, za kterou se přemění právě jedna polovina atomů se nazývá poločas přeměny T 1/2. Proces se řídí zákonem přeměny (rozpadovým zákonem).

8 ZÁKON PŘEMĚNY počet radioaktivních atomů (%) čas Jednotkou veličiny aktivita je 1 Bq. Aktivitu 1 Bq má látka, u níž dojde za 1s k jedné přeměně jádra. Starší jednotka 1Ci = 3, Bq aktivita A je úměrná počtu radioaktivních atomů A=λ. N zákon přeměny: λ t 0. e = A0. 0,693 T A( t) = A e 1/ 2 čas 0 A aktivita 1T 1/2 A/2 2T 1/2 A/4 3T 1/2 A/8... nt 1/2 A/2 n t

9 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Záření mající schopnost vytvářet ionty odtržením elektronů z obalu atomu - ionizující záření (IZ). = + záporně nabitý elektron elektricky neutrální atom kladně nabitý iont

10 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ elektromagnetické - gama a rtg záření, vysoce pronikavé 4 2α 0 1 β 1 0 n alfa částice (jádra 4 He), ve vzduchu dosah max. jednotky cm, značná hmotnost a silná ionizační schopnost beta částice (elektrony pocházející z přeměny jádra), ve vzduchu dosah desítky cm až jednotky m neutrony elektricky neutrální, proto reakce především s jádry: pružný a nepružný rozptyl nebo záchyt neutronu, nejprve zpomalení a pak záchyt neutronu Podle povahy se IZ dělí na elektromagnetické (vlnové) a korpuskulární (částicové). Podle způsobu ionizace na přímo ionizující (el. nabité částice) a nepřímo ionizující (elektromagnetické záření, neutrony).

11 PRŮCHOD IZ HMOTOU názorná představa

12 INTERAKCE ZÁŘENÍ gama S HMOTOU (1) (foto)elektron e - elektron rozptýlený foton elektron e - e + pozitron fotoelektrický jev energie fotonu je zcela předána na uvolnění fotoelektronu Comptonův rozptyl část energie fotonu je předána na uvolnění fotoelektronu tvorba páru elektron-pozitron energie fotonu >1,02 MeV, elektron a pozitron ionizují prostředí, anihilace pozitronu s emisí 2 fotonů o energii 510 kev

13 INTERAKCE ZÁŘENÍ gama S HMOTOU (2) Zeslabení fotonů gama 60 Co - fotony o energii 1,17 a 1,33 MeV. zeslabení 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 olovo železo tloušťka materiálu (cm) beton Příklad: d 1/2 betonu pro fotony 60 Co je cca 5 cm. 5 cm olova zeslabí na 0,06, tj. cca 16krát, to odpovídá 4d 1/2 olova, d 1/2 olova je tudíž cca 1,2 cm. Tloušťka materiálu, která zeslabí intenzitu záření na jednu polovinu se nazývá polotloušťka (polovrstva) d 1/2. tloušťka zeslabení 0 1 1d 1/2 1/2 2d 1/2 1/4 3d 1/2 1/8 nd 1/2 1/2 n

14 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (1) veličina označení jednotka název definice DÁVKA (absorbovaná dávka) D 1 Gy gray 1 Gy=1 J/kg energie předaná ionizujícím zářením látce jednotkové hmotnosti (starší jednotka 1 rad, 1 Gy=100 rad, 1 rad=0,01 Gy=10 mgy) DÁVKOVÝ EKVIVALENT H=D.Q, kde Q je jakostní faktor H 1 Sv sievert 1 Sv=1 J/kg Q=1 pro fotony gama nebo X s energií>30 kev, Q=2 pro záření beta, Q=25 pro neutrony, protony, těžké ionty, částice alfa (starší jednotka 1 rem, 1 Sv=100 rem, 1 rem=0,01 Sv=10 msv) Louis Harold Gray Rolf Maxmilian Sievert

15 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (2) EKVIVALENTNÍ DÁVKA - obdoba dávkového ekvivalentu, místo Q radiační váhový faktor w R (jemnější dělení hodnot w R podle druhu a energie záření) ve tkáni T: H T = D T,R.w R (součet přes všechny druhy záření R) w R fotony, elektrony 1 neutrony, méně než 10 kev 5 neutrony, 10 kev až 100 kev 10 neutrony, 100 kev až 2 MeV 20 neutrony, 2 MeV až 20 MeV 10 neutrony, více než 20 MeV 5 protony, více než 2 MeV, 5 částice alfa, těžká jádra, štěpné fragmenty 20 EXPOZICE X 1 C/kg absolutní hodnota celkového elektrického náboje iontů vzniklých ve vzduchu jednotkové hmotnosti při zabrzdění všech elektronů a pozitronů uvolněných fotony (starší jednotka 1 R, 1 R=2, C/kg, 1 C/kg=3876 R, expozice 1 R odpovídá dávce 8,73 mgy ve vzduchu a 9,57 mgy ve tkáni, přibližně pro vzduch i tkáň 1 R odpovídá dávce 10 mgy.)

16 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (3) EFEKTIVNÍ DÁVKA E (Sv) součet součinů ekvivalentních dávek H T v jednotlivých orgánech a odpovídajícího tkáňového radiačního faktoru w T w T představuje relativní citlivost jednotlivých orgánů na záření, hodnoty jsou tabelovány, např. pro plíce, mléčnou žlázu, žaludek, červ.kost.dřeň a tl.střevo po 0,12; gonády 0,08, št.žláza 0,04, kůže 0,01 atd. Součet w T pro všechny orgány a tkáně těla musí být roven 1. Příklad: Jaké efektivní dávce odpovídá ozáření kůže ekvivalentní dávkou 100 msv? (Ostatní tkáně a orgány nebyly ozářeny.) E = w kůže.h kůže = 0, msv = 1 msv

17 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4) ÚVAZEK EFEKTIVNÍ DÁVKY E C (Sv) vyjadřuje míru vnitřního ozáření po příjmu radionuklidu(ů) Pro způsob příjmu (požití nebo vdechnutí) a pro různé věkové kategorie jsou z modelů zažívacího a dýchacího ústrojí odvozeny a tabelovány hodnoty úvazku připadající na jednotku přijaté aktivity. požití vdechnutí Příklad: Houbař zjistil, že za sezónu snědl cca 10 kg čerstvých hub, u kterých byla zjištěna hmotnostní aktivita 137 Cs 80 Bq/kg. Stanovte E C, víte-li, že příjmu 1 Bq požitím odpovídá úvazek efektivní dávky1, Sv. celkem požitá aktivita = 800 Bq E C = 800.1, = 10-5 Sv = 10 µsv = 0,01 msv

18 POZNÁMKY: ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (5) aktivita (1 Bq) aktivita hmotnostní 1 Bq/kg plošná 1 Bq/m 2 objemová 1 Bq/m 3 dávka (1 Gy) resp. dávkový ekvivalent, efektivní dávka (1 Sv) za jednotku času: dávkový příkon 1 Gy/s (1 Gy/h) resp. příkon dávkového ekvivalentu, příkon efektivní dávky 1 Sv/s (1 Sv/h, 1 msv/h, 1 µsv/h) fotonový dávkový ekvivalent (1 Sv) dávkový ekvivalent od fotonů gama a X (konvenčně nezávisí na jejich energii), (obdobně jako expozice se vztahuje ke vzduchu) za jednotku času: příkon fotonového dávkového ekvivalentu PFDE (1 Sv/h) Příklad: Na území ČR je v 1 m nad zemí (travnatý porost) PFDE od 0,05 do 0,3 µsv/h, důsledek kosmického a terestriálního (z podloží) záření.

19 ZÁKLADNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (6) (msv) Limity ozáření pro radiační pracovníky: 100 msv za 5 po sobě jdoucích roků a 50 msv/rok CT vyšetření hrudníku ,1 3,2 msv/rok celkem od přírodního ozáření (kosmické a zemské záření, přírodní radionuklidy v potravinách, radon v domech) 1,2 msv/rok od kosmického a zemského záření na volném terénu (průměrně 0,14 µsv/h) 0,02 jeden rtg snímek hrudníku

20 PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY netvořící řady Terestriální radionuklidy K 20 Ca + 1 T 1/2 = roků β Rb 38 Sr T 1/2 = roků β 40 K a 87 Rb jsou obsaženy v zemském podloží, tudíž i v potravinách (lidském těle), stavebních materiálech. 1 g přírodního draslíku obsahuje 0,119 mg 40 K, což odpovídá aktivitě cca 32 Bq. V půdě a potravinách se nacházejí desítky až stovky Bq/kg 40 K. Vnější a vnitřní ozáření těmito radionuklidy představuje cca 1/7 z celkového přírodního ozáření. Kosmogenní radionuklidy 14 7 ) N ( n,3α H ( N ( n, p) ) T 1/2 =12,3 roků C T 1/2 = 5730 roků Vznikají působením neutronů kosmického záření na dusík v atmosféře.

21 PŘÍRODNÍ RADIONUKLIDY tvořící řady Tři řady přírodních radionuklidů v genetické souvislosti. První radionuklid a název řady : U U Th uran-radiová aktiniová thoriová Přírodní uran obsahuje 238 U (hmotnostních 99,3%), 235 U (0,7%) a 234 U (4.člen uran-radiovéřady, < 0,001%,). Nejdůležitější radionuklidy uran-radiovéřady: U Ra Rn Pb( RaD) Bi Po ( RaA) Po Pb ( RaB) Pb ( stabil.) Bi( RaC) Po ( RaC )

22 RADON - příklad radioaktivní rovnováhy 226 Ra 222 Rn... T 1/ r 3,8 d Je-li poločas přeměny zdroje ( mateřského prvku ) mnohem větší než pol. přeměny produktu ( dceřinného prvku ), pak aktivita produktu postupně narůstá až dosáhne aktivity zdroje, tj. stavu radioaktivní rovnováhy. Využití při stanovování aktivity radia pomocí stanovení aktivity z něho vzniklého radonu. ARn/ARa 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, t (den)

23 RADON a jeho zdroje v pobytových prostorách stavební materiál voda dodávaná do domu PODLOŽÍ

24 UMĚLÉ RADIONUKLIDY 1933: Frederic a Irene JOLIOT- CURIEOVI získali ozařováním hliníku částicemi alfa (Po) první umělý radionuklid 30 P. Nobelova cena za chemii α + 13Al 15 P + Ze společenské rubriky roku 1926: 1 0 n Špicberky Paříž

25 UMĚLÉ RADIONUKLIY - výroba a využití Výroba: ozařováním v jader. reaktorech nebo pomocí urychlovačů částic Využití: zdravotnictví diagnostika, terapie (nukleární medicína, radioterapie) průmysl defektoskopie, hladinoměry, hustoměry, požární hlásiče, sterilizace materiálů věda, výzkum, školství využití značených sloučenin pro sledování kinetiky látek

26 ŠTĚPENÍ JADER OTTO HAHN ENRICO FERMI Nobelova cena za chemii 1944 Nobelova cena za fyziku n 235 U energie 200 MeV F 1 1 až 3 1 n F 2 cca 30 kombinací F 1 a F 2, např. 137 Ba+ 97 Kr+2 1 n, nebo 97 Sr+ 137 Xe+ 2 1 n Největší část uvolněné energie tvoří kinetická energie odštěpků, zbytek ve formě záření gama, beta, neutrony a neutrina.

27 SYNTÉZA JADER 2 H + 3 H -> 4 He + 1 n 18 MeV 2 H + 6 Li -> 2. 4 He 22 MeV K iniciaci je třeba teploty cca 10 7 C. Historie: první řízená štěpná reakce: USA 1942, SSSR 1946 A bomba: USA 1945, SSSR 1949 H bomba: USA 1950(1952), SSSR 1953

28 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (1) Becquerel H., Curie P., Fyziologické účinky záření radia, Comptes Rendus, Paříž 1901 (překlad Ing. Jan Kudrna, Praha 1989) H. Becquerel byl vystaven stejným účinkům (jako Mme Curie) při přenášení zatavené tuby obsahující několik decigramů vysoce aktivního radiem obohaceného chloridu barnatého. Látka byla zatavena do skleněné tuby o rozměrech cca 10 až 15 mm a průměru 3 mm. Tuba zabalená v papíru byla umístěna do krabičky z kartonu. 3. a 4. dubna byla tato krabička několikrát přenášena v rohu kapsy kabátu po dobu celkem cca 6 hodin. 13. dubna byla pozorována rudá skvrna na kůži, která následující den ještě více ztmavla do podlouhlého tvaru 6 cm délky a 4 cm šířky. 24. dubna kůže odpadla, přičemž nejvíce napadená část se zanítila, rána pak byla ošetřována Calcium hypochloratum po dobu 1 měsíce. 22. května, tj. 49. den po ozáření, se rána uzavřela a na kůži zůstala jen jizva označující polohu tuby. Již v roce 1896 bylo zaznamenáno přes 20 případů radiodermatitidy.

29 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (2) 1899 popsána první oční katarakta (J. Chalupecký) první případ rakoviny vyvolané zářením, oligospermie, azoospermie případů rakovin vyvolaných ozářením radiologů popsány genetické účinky záření, radium girls 1928 vzniká ICRP Mezinárodní komise radiologické ochrany, postupné vytváření limitů ozáření

30 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (3) ionizující záření buňku zničí nebo změní tkáňová reakce buněčná populace se v závislosti na dávce zmenšuje tím je narušena funkce tkání dochází k chorobným změnám tzv. tkáňová reakce stochastický účinek mění se genetická informace v jádře buňky buňka si zachovává schopnost dalšího dělení zkomolený program vede ke vzniku nádoru při mutaci v zárodečných buňkách je možný vliv na potomstvo

31 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (4) Účinky ionizujícího záření na člověka se liší vztahem dávky a účinku tkáňová reakce (deterministické účinky) Účinek má práh: 1 Sv zákal oční čočky 3 Sv radiační popáleniny 1 Sv na celé tělo akutní nemoc z ozáření pravděpodobnost stochastického účinku dávka Přestože v epidemiologických studiích je pozorován účinek až od cca 0,1 Sv, je konzervativně předpokládaná bezprahová lineární závislost na dávce. dávka

32 RADIAČNÍ OCHRANA kde? V České republice ( (Celkem evidováno 5330 radionuklidových zářičů.)

33 RADIAČNÍ OCHRANA proč? Cíle radiační ochrany Při využívání zdrojů ionizujícího záření: 1. vyloučit ozáření způsobující tkáňové reakce (deterministické účinky) 2. pravděpodobnost stochastických účinků udržovat na nejmenší rozumně dosažitelné úrovni

34 RADIAČNÍ OCHRANA v jakých situacích? Kategorie expozičních situací plánované situace Každodenní situace zahrnující plánované operace se zdroji IZ včetně jejich likvidace, uložení radioaktivního materiálu a rekultivace dříve zabraného území. nehodové situace Neočekávané situace které se vyskytnou při provádění činností a které vyžadují bezodkladné opatření, nehodové situace mohou vzniknout při provozníchčinnostech. existující expoziční situace Expoziční situace, které už existují, když se rozhoduje o jejich regulaci, včetně ozáření z přírodního pozadí a následků minulých činností se zdroji IZ.

35 RADIAČNÍ OCHRANA jaká ozáření? Kategorie expozic profesní expozice (profesionální expozice, occcupational exposure) Veškerá expozice pracovníků v důsledku jejich práce. lékařská expozice pacientů (medical exposure ) Ozáření pacientů při diagnostických, screeningových nebo léčebných výkonech, ozáření je zde záměrné a děje se pro přímý prospěch pacienta. expozice obyvatel (public exposure) Zahrnuje všechny expozice mimo profesní a mimo lékařské expozice pacientů, včetně ozáření plodu těhotné radiační pracovnice nebo těhotné pacientky při lékařském radiologickém výkonu.

36 RADIAČNÍ OCHRANA základní úrovně dvě základní úrovně radiační ochrany ochrana k jednotlivému zdroji v plánovaných, nehodových nebo existujících expozičních situacích se uskutečňuje optimalizačními (dávkovými) mezemi ochrana ze všech kontrolovaných zdrojů v plánovaných expozičních situacích se uskutečňuje dávkovými limity

37 RADIAČNÍ OCHRANA jaké má nástroje? Nástroje k vyloučení tkáňových reakcí a udržování rizika stochastických účinků na rozumně přijatelné nízké úrovni: zdůvodnění činnosti limitování ozáření optimalizace ochrany zajištění bezpečnosti zdrojů

38 RADIAČNÍ OCHRANA limity ozáření limitovaná veličina obecný limit limit pro radiační pracovníky limit pro učně a studenty součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření 1 msv/rok 100 msv/5 roků 50 msv/rok 6 msv/rok ekvivalentní dávka v oční čočce průměr. ekvivalentní dávka v 1cm 2 kůže ekvivalentní dávka v prstech až předloktí a v chodidlech až po kotníky 15 msv/rok 50 msv/rok 150 msv/rok 50 msv/rok 500 msv/rok msv/rok 150 msv/rok 150 msv/rok

39 Limity zajišťují: RADIAČNÍ OCHRANA Proč právě takové limity? 1. Vyloučení tkáňových reakcí v důsledku ozáření. 2. Společensky přijatelné riziko vzniku pravděpodobnostních účinků záření riziko smrti v důsledku rakoviny vyvolané zářením je u radiačních pracovníků na stejné úrovni jako riziko úmrtí při jiných činnostech v lehkém průmyslu (cca 1: za rok). Pro obyvatele musí být toto riziko nejméně o 1řád menší. Limitům nepodléhá lékařské ozáření, ozáření z přírodních zdrojů (pokud nejsou záměrně využívány) a ozáření v nehodových expozičních situacích.

40 RADIAČNÍ OCHRANA Stochastické účinky Pravděpodobnost úmrtí na rakovinu v naší populaci je 25%. Kdybychom každého jednotlivce z populace vystavili ozáření 100 msv, pak pravděpodobnost úmrtí vzroste na 25,5%.

41 RADIAČNÍ OCHRANA regulace ozáření (msv/rok) pro pracovníky výjimečně do 50 msv/rok Při nehodách: pro obyvatele regulované 0,01 0, pro všechny zanedbatelné pro obyvatele regulované pro obyvatele neplánované pro pracovníky regulované Při nehodách: pro obyvatele nepřijatelné pro záchranáře výjimečně tolerovatelné

42 JADERNÁ ENERGETIKA (1) fáze těžba uranové rudy zpracování rudy obohacovací proces a výroba paliva provoz jaderných elektráren likvidace vyhořelého paliva, jeho přepracování a uložení odpadu Palivový cyklus pracovní prostředí ochrana horníků před inhalací produktů přeměny radonu a před vnějším ozářením značná chemická toxicita meziproduktů (zejména UF 6 ) optimalizace ozáření pracovníků při opravách při odstávkách hlavní předměty pozornosti životní prostředí (vliv srovnatelný s jinou důlní činností) eliminace vlivu radia, které je při zpracování odpadem (kalojemy) organizačně technická připravenost pro ochranu obyvatel za mimořádných stavů zařízení technicky i finančně náročné konečné uložení odpadu

43 JADERNÁ ENERGETIKA (2) Počet provozovaných bloků ve světe podle zemí

44 JADERNÁ ENERGETIKA (3) Počet bloků ve výstavbě ve světe podle zemí

45 JADERNÁ ENERGETIKA (4) Podíl jaderných elektráren na výrobě el. energie

46 JADERNÁ ENERGETIKA (5) Počty provozovaných reaktorů podle jejich stáří Pozn.: Všechny údaje jsou aktuální k dubnu 2015, zdroj: IAEA, Vídeň

47 JADERNÁ ENERGETIKA (6) Nejrozšířenější typy jaderných reaktorů PWR (VVER) tlakový, lehkou vodou moderovaný a chlazený reaktor PHWR Dvouokruhový systém. V primárním okruhu je cca 16 MPa a 320 C, palivo UO 2, obohacení do 4%. Účinnost: 33%. Zastoupení typu: 62%. BWR varný, lehkou vodou moderovaný a chlazený reaktor Jednokruhový systém. V okruhu je cca 7 MPa a 290 C, palivo UO 2, obohacení 3 až 4,5%. Účinnost: 33%. Zastoupení typu: 19%. PHWR - tlakový, těžkou vodou moderovaný a chlazený reaktor Dvouokruhový systém. Chladivo: těžká voda V primárním okruhu je cca 9 MPa a 300 C, palivo přírodní uran (0,7% U- 235). Účinnost: 30% Zastoupení typu: 11%

48 JADERNÁ ENERGETIKA (7) Výpusti do životního prostředí z jaderných elektráren v ČR výpusti do ovzduší výpusti do vodoteče

49 JADERNÁ ENERGETIKA (8) Výpusti do životního prostředí z jaderných elektráren v ČR Ve výpustech do ovzduší převažují radioizotopy xenonu a kryptonu (vznikají štěpením), 41 Ar a 14 C (vznikají aktivací) a tritium (vzniká štěpením i aktivací). V menší míře se vyskytují radioizotopy jódu v plynné i aerosolové formě (vznikají štěpením) a v malé míře i aerosoly vzniklé aktivací konstrukčních materiálů a jejich korozí (např. 54 Mn, 59 Fe, 60 Co, 51 Cr). V kapalných výpustech dominuje tritium, ostatní radionuklidy jsou zanedbatelné. S výjimkou tritia ve vodoteči nejsou vypouštěné radionuklidy v ŽP přímo měřitelné. Ozáření obyvatel v okolí se odhaduje na základě známých vypuštěných aktivit jednotlivých radionuklidů pomocí modelů šíření.

50 JADERNÁ ENERGETIKA (9) 0,2 JE Dukovany Efektivní dávka z výpustí do ovzduší JE Temelín Efektivní dávka z výpustí do ovzduší 0,2 E [mikrosv] 0,1 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 E [mikrosv] 0,1 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0, , Efektivní dávka z kapalných výpustí Efektivní dávka z kapalných výpustí E [mikrosv] 2,0 1,5 1,0 0,5 1,3 1,5 1,1 1,8 2,0 1,5 E [mikrosv] 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,58 0,68 0,56 0,82 0,61 0,39 0, ,

51 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (1) Při využívání zdrojů ionizujícího záření musí být zváženy všechny mimořádné události, které mohou přitom nastat, např. ztráta kontroly nad zdrojem nebo únik radioaktivních látek na pracoviště nebo mimo něj. Radiační nehoda je nehoda s dopady pouze na pracovišti. Predikce takových nehod a připravené zásahy na jejich zvládnutí jsou předmětem tzv. vnitřního havarijního plánu. Radiační havárie je nehoda s dopady i na okolí pracoviště, vyžadujícími zavádět opatření na ochranu obyvatel. Predikce takových nehod a připravené zásahy na jejich zvládnutí jsou předmětem tzv. vnějšího havarijního plánu (v ČR pouze pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín).

52 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (2) Šíření havarijního úniku radioaktivních látek Podle aktuální meteorologické situace se uniklé radioaktivní látky dobře nebo špatně rozptýlí v atmosféře. Oblak obsahující radioaktivní látky se pohybuje ve směru větru a látky z něho vypadávající kontaminují terén. V případě dobrého rozptylu vznikne větší plocha méně kontaminovaného terénu, v případě špatného rozptylu menší plocha s větší kontaminací.

53 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (3) Cesty ozáření v případě havarijního úniku při průchodu oblaku po průchodu oblaku vnější ozáření z oblaku! vzácné plyny *Xe, *Kr vnitřní ozáření (inhalace)! jódy *I vnější ozáření z depozitu! cesia *Cs, jódy *I, tellury *Te postupné vytváření depozitu Ukrytí v domech sníží ozáření: z oblaku cca 3x,, z inhalace 1 až 3x, z okolního terénu až 10x. Včasná jódová profylaxe zabrání ozáření štítné žlázy v důsledku inhalace radioaktivních jódů!

54 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (4) Zóna havarijního plánování (ZHP) oblast v okolí JE, kde jsou připravována ochranná opatření pro obyvatele. Vyrozumění obyvatel, ukrytí, jódová profylaxe v celé ZHP (EDU do 20 km, ETE do 13 km). Evakuace obyvatel (EDU do 10 km, ETE do 5 km). 20 km 10 km Dukovany Temelín

55 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (5) Největší radiační havárie v jaderných zařízeních 1E+19 Fukušima 2011 Černobyl 1986 aktivita v úniku (Bq) 1E+18 1E+17 Windscale E+16 Xe-133 I-131 Cs-137

56 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (6) Radiační nehody se zdroji ionizujícího záření Nejvážnější následky mají nehody, které jsou důsledkem opuštění nebo krádeže zdrojů vysoké aktivity. Dosud zaznamenáno 36 takových případů, při nichž došlo k 38 úmrtím. Typická nehoda se stala v r v městě Goiania (Brazílie): Hlavici nezajištěného vyřazeného lékařského ozařovače (51 TBq Cs-137 ve formě chloridu) odcizili dva muži, odvezli domů a demontovali, aniž si byli vědomi jakéhokoliv nebezpečí. Došlo k rozptýlení zářiče s následky: kontaminace cca 250 osob (4 úmrtí) a části města dekontaminováno 42 domů, dva úplně zlikvidovány dozimetricky zkontrolováno 160 domů a 100 tis. lidí celkem 35 tis. m 3 radioaktivního odpadu.

57 Goiania foto HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST (7) dočasná skládka radioaktivníh o odpadu zrušené pracoviště radioterapie, odkud byl zářič odcizen radioaktivní suť po demolici jednoho z domů

ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY

ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A MY (přínosy a rizika) jan.matzner@sujb.cz Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta stavební ČVUT, Praha 3. 5. 2018 WILHELM CONRAD RÖNTGEN 1895 - objev paprsků X Nobelova

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Rozměr a složení atomových jader

Rozměr a složení atomových jader Rozměr a složení atomových jader Poloměr atomového jádra: R=R 0 A1 /3 R0 = 1,2 x 10 15 m Cesta do hlubin hmoty Složení atomových jader: protony + neutrony = nukleony mp = 1,672622.10 27 kg mn = 1,6749272.10

Více

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI Přehled dosimrických veličin: Daniel KULA (verze 1.0), 1. Aktivita: Definice veličiny: Poč radioaktivních přeměn v radioaktivním materiálu, vztažený na

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Záření kolem nás. Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Záření kolem nás Jaroslav Šoltés, Milan Štefánik Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Elektromagnetické záření q Pohybující se elektrický náboj vyzařuje elektromagnetické záření q Vlastnosti záření

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními doc.ing. Jozef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT vpraze Nám. Sítná 3105

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

Není-li uvedena ZÚ pro NES, pak se nestanovuje předem, ale až na základě vývoje konkrétní NES. ZÚ může být stanoveno několik pro různé zásahy.

Není-li uvedena ZÚ pro NES, pak se nestanovuje předem, ale až na základě vývoje konkrétní NES. ZÚ může být stanoveno několik pro různé zásahy. Monitorovací úrovně (MÚ) 1. MÚ - Záznamová úroveň (ZáznÚ); 2. MÚ - Vyšetřovací úroveň (VÚ); 3. MÚ - Zásahová úroveň (ZÚ) Není-li uvedena ZÚ pro, pak se nestanovuje předem, ale až na základě vývoje konkrétní.

Více

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce T1ZA 2017 Přednášející: Ing. Jaroslav Filip, Ph.D. (U1/210, jfilip@utb.cz) Garant + přednášející části toxikologie: Ing. Marie Dvořáčková,

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

3. Radioaktivita. Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie. X Y + n částic. Základní hmotnostní podmínka radioaktivity: M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC) 3. Radioaktivita >2000 nuklidů; 266 stabilních radioaktivita samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra) pro Z 20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209 Bi, přebytek neutronů zmenšuje

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2. stupeň, ZŠ 45 minut 754 kb Viz použité zdroje

Více

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA

RADIOAKTIVITA RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 20. říjen 2012 Název zpracovaného celku: RADIOAKTIVITA Přirozená radioaktivita: RADIOAKTIVITA Atomová jádra některých nuklidů (zejména těžká

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření OSNOVA 12. KAPITOLY Úvod do měření ionizujícího

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar

Prvek, nuklid, izotop, izobar Prvek, nuklid, izotop, izobar A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Frederick Soddy (1877-1956) NP za chemii 1921 Prvek = soubor

Více

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Ochrana proti účinkům. Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Ochrana proti účinkům ionizujícího záření Evžen Losa, Ján Milčák, Michal Koleška Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze 1 Atom Nejmenší jednotka chemického prvku Skládá se jádra a elektronového obalu

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta

Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1 Připravil: Tomáš Valenta Umělé (antropogenní) radionuklidy, které se mohou potencionálně uvolnit při nehodě jaderného

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 2. ATOM HISTORIE NÁZORŮ NA STAVBU ATOMU - Leukippos (490 420 př. n. l.) - Demokritos (460 340 př. n. l.) - látka je tvořená atomy, které se dále nedělí (atomos

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

4 N Vydáno dne: 22. prosince 2004 Aktualizace dne: 21. prosince 2016

4 N Vydáno dne: 22. prosince 2004 Aktualizace dne: 21. prosince 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí ionizujícího záření Metodický list

Více

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA Je to nejstarší obor fyziky Stručně jaderná nebo nukleární fyzika Zabývá se strukturou jader, jadernými ději a jejich využití v praxi JÁDRO ATOMU Tvoří centrální část atomu o poloměru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie VYHLÁŠKA.

Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie VYHLÁŠKA. Výběr ze SBÍRKY PŘEDPISŮČESKÉ REPUBLIKY pro účely školení o bezpečnosti práce na pracovišti s IZ cvičení z jaderné chemie 307 VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 13. června 2002 o radiační

Více

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu Jaderná fyzika Zápisy do sešitu Vývoj modelů atomu 1/3 Antika intuitivně zavedli pojem atomos nedělitelná část hmoty Pudinkový model J.J.Thomson (1897) znal elektron a velikost atomu 10-10 m v celém atomu

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je

Více

Typy radioaktivního záření

Typy radioaktivního záření 7. RADIOEKOLOGIE 7.1. RADIOAKTIVITA Typy radioaktivního záření alfa = 2 protony + 2 neutrony - malá pronikavost - velká ionizační schopnost beta = elektrony vysílané z jádra - střední pronikavost - střední

Více

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Radioterapie je klinický obor využívající účinků ionizujícího záření v léčbě jak zhoubných, tak nezhoubných nádorů

Více

29. Atomové jádro a jaderné reakce

29. Atomové jádro a jaderné reakce 9. tomové jádro a jaderné reakce tomové jádro je složeno z nukleonů, což jsou protony (p + ) a neutrony (n o ). Průměry atomových jader jsou řádově -5 m. Poznámka: Poloměr atomového jádra je dán vztahem:

Více

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton

Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton Prvek, nuklid, izotop, izobar, izoton A = Nukleonové (hmotnostní) číslo A = počet protonů + počet neutronů A = Z + N Z = Protonové číslo, náboj jádra Prvek = soubor atomů se stejným Z Nuklid = soubor atomů

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) zvláštností rychlých reaktorů s Pu palivem je jejich množivý charakter při štěpení Pu238 vzniká více neutronů než v případě U (rozštěpením U

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika

Úvod do moderní fyziky. lekce 4 jaderná fyzika Úvod do moderní fyziky lekce 4 jaderná fyzika objevení jádra 1911 - z výsledků Geigerova Marsdenova experimentu Rutheford vyvodil, že atom se skládá z malého jádra, jehož rozměr je 10000 krát menší než

Více

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA Legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů atomový

Více

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika

4 N. Nebezpečí ionizujícího záření. Metodický list číslo. Vydáno dne: 22. prosince 2004 Stran: 5. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Nebezpečí ionizujícího záření I. Charakteristika

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Popiš Daltonovu atomovou teorii postuláty. (urči, které platí dodnes) 2) Popiš Rutherfordův planetární model atomu a jeho přínos. 3) Bohrův model atomu vysvětli kvantování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015

Biofyzikální chemie radiometrické metody. Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Biofyzikální chemie radiometrické metody Zita Purkrtová říjen - prosinec 2015 Radioaktivita 1896 Antoine Henri Becquerel první pozorování při studiu fluorescence a fosforescence solí uranu 1903 Nobelova

Více

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování Miroslav Hýža a kol., SÚRO v.v.i., miroslav.hyza@suro.cz Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR Praha,

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně TEXT ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. (změny jsou vloženy formou revizních značek) Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Přibyslav, 14. listopadu 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Uran Hmotové číslo izotopu Podíl v přírodním uranu (%) Poločas

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Novela vyhlášky o radiační ochraně

Novela vyhlášky o radiační ochraně Novela vyhlášky o radiační ochraně Ing. Eva Bílková Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 Regionální centrum Hradec Králové Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3 Vyhláška

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný

5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5. RADIAČNÍ OCHRANA I Jiří Konečný 5.1 Před čím chceme člověka ochránit Živé organismy na Zemi vznikly a vyvíjely se v podmínkách stálého působení přírodnino radioaktivního pozadí. Zdroje záření můžeme

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ Úloha č. 14b DETEKCE IOIZAČÍHO ZÁŘEÍ ÚKOL MĚŘEÍ: 1. Změřte pozadí Geiger - Müllerova čítače 10 krát s nastavenou dobou 50 s.. Proveďte měření absorpce γ-záření pro hliník a železo s nastavenou dobou měření

Více

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů e-learningový kurz Tento e-learningový kurz byl vypracován v rámci projektu Efektivní přenos poznatků v rámci energetického

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

Ochrana obyvatelstva při radiační mimořádné události Ing. Ivana Fojtíková Státní ústav radiační ochrany Praha 23. 4. 2015 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i. NATIONAL RADIATION PROTECTION INSTITUTE Bartoškova

Více

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH? BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH? V. Hušák 1,2) J. Ptáček 2), M. Fülöp 4), M. Heřman 3) 1) Klinika nukleární

Více

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium Pracovní list - Jaderné reakce 1. Vydává-li radionuklid záření alfa: a) protonové číslo se zmenšuje o 4 a nukleonové číslo se nemění b) nukleonové číslo se změní o 4 a protonové se nemění c) protonové

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

Úvodní cvičení. Sylabus cvičení, podmínky absolvování, práce po dvojicích, max. 10 na jedno cvičení, ukončení, skripta.

Úvodní cvičení. Sylabus cvičení, podmínky absolvování, práce po dvojicích, max. 10 na jedno cvičení, ukončení, skripta. Úvodní cvičení Osnova 1. Struktura cvičení 2. Bezpečnost práce v RCHL 3. Zacházení s RN a ochrana před IZ 4. Monitorování pracoviště 5. Zákony a vyhlášky 1. Struktura cvičení Sylabus cvičení, podmínky

Více

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro, elektronový obal Atomové jádro, elektronový obal 1 / 9 Atomové jádro Atomové jádro je tvořeno protony a neutrony Prvek je látka skládající se z atomů se stejným počtem protonů Nuklid je systém tvořený prvky se stejným

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas. Třída: 9. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Datum odevzdání: 29. 4. 2016 0 Vedoucí učitel: Mgr. Kateřina Wernerová

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Radiační onkologie- radioterapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Radiační onkologie- radioterapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Historie radioterapie Ionizující záření základní léčebný prostředek (často se však používá v kombinaci

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2015-02 Program přednášek - úvod do jaderné energetiky - základy jaderné fyziky - skladba atomu, stabilita jader, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, štěpná

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření

1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 10 1. ZDROJE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (Václav Hušák) 1.1 Přírodní zdroje ionizujícího záření K přírodním zdrojům náleží kosmické záření a přírodní radionuklidy vyskytující se v přírodě,

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Česká republika. Abstrakt

Česká republika. Abstrakt Kvantifikace ozáření osob pro účely radiační ochrany Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc., Ing. Jana Hudzietzová Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno Česká republika

Více

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění Strana 5998 Sbírka zákonů č. 379 / 2016 379 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní

Více

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění Strana 5998 Sbírka zákonů č. 379 / 2016 379 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní

Více