Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s."

Transkript

1 Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. (dále jen,,spolek ) 2. Sídlo: Horní náměstí 300, Humpolec Článek II. Statut spolku a územní působnost 1. Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vznikla registraci ministerstvem vnitra dne a v souladu s 3045 občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L Spolek je místní akční skupinou (dále též MAS ). Sdružuje fyzické a právnické osoby na území okresu Pelhřimov. Jeho území je celistvé a netvoří ho izolované územní celky. Jde o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD - Community-Led Local Development Strategy). Článek III. Účel a činnosti spolku 1. Účel spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a spolků, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto účelu. 2. K realizaci svého účelu bude spolek zajišťovat tyto činnosti: a. Plánování, příprava, realizace a koordinace rozvojových aktivit a projektů v regionu MAS prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Vytváření strategických dokumentů regionálního rozvoje metodou komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie rozvoje území MAS, Strategické plány, integrované plány, programové rámce apod.) v souladu s rozvojovými programy ČR a EU a následné naplňování jejich cílů. Příprava a realizace investičních i neinvestičních projektů, které jsou v souladu se Strategií rozvoje území MAS jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU a dalších soukromých zdrojů. Stránka 1 z 12

2 b. Aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU. c. Spolupráce s dalšími MAS v ČR i v zahraničí; spolupráce s Krajem Vysočina a s DSO, které mají sídlo na území MAS, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících řešení problematiky v daném území (zejména rozvoj obcí, podpora cestovního ruchu, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podpora podnikání v rámci regionu, práce s dětmi a mládeží, aktivity na ochranu přírody a ekovýchova, podpora vytváření pracovních příležitostí apod.) d. Spolupráce s dalším organizacemi pečujícími např. o uchování, obnovu a rozvoj historického, kulturního a přírodního bohatství regionu, které působí v regionu MAS. e. Aktivity, spolupráce na projektech a vlastní projekty v oblasti ochrany životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, propagace regionu, jeho turisticky atraktivních zajímavostí, památek a poskytovaných služeb. f. Aktivity získávání finančních prostředků na realizaci projektů v souladu s podmínkami vyhlášených dotací a grantů. g. Vydávat propagační materiály, prezentace na webových stránkách, tiskové zprávy apod. týkající se MAS, její činnosti a regionu, ve kterém působí. h. Provádět další činnost, která je v přímé i nepřímé souvislosti s metodou CLLD (např. vzdělávací a osvětovou činnost). i. Spoluúčast na facilitaci rozvojových plánů a komunitního plánování v regionu. j. Realizace vlastních projektů. 3. Spolek bude dále vykonávat vedlejší doplňkovou činnost, která vychází z hlavního předmětu činnosti a bude výdělečná. Jedná se o provozování živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v příslušných oborech, souvisejících s činností spolku, a to zejména: Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Fotografické služby Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Stránka 2 z 12

3 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Ubytovací služby Pronájem a půjčování věcí movitých Příprava a vypracování technických návrhů grafické a kresličské práce Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Článek IV. Práva a povinnosti členů spolku 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku, a má trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo prokazatelně na daném území místně působí a zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS. 2. Žadatel o členství doručí v písemné formě přihlášku do kanceláře MAS, která ji postoupí Radě spolku ke schválení. Členství vzniká dnem schválení přihlášky za člena Radou spolku. 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 4. Každý člen spolku má právo: Účastnit se jednání Valné hromady. Volit orgány spolku. Být volen do orgánů spolku (v případě právnické osoby je volen zástupce, který tuto právnickou osobu zastupuje). Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. Být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích ze členství ve spolku. Vystoupit ze spolku. 5. Každý člen spolku má povinnost zejména: Dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. Platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. Začlenit se do jedné ze zájmových skupin v rámci MAS, přičemž každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Stránka 3 z 12

4 6. Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. 7. Členství zaniká následujícími způsoby: Dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok ani v náhradní lhůtě k úhradě členského příspěvku poskytnuté. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého. U právnické osoby jejím zrušením. Vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady spolku. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje účel spolku dle čl. III těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IV. těchto stanov. Dnem právní moci rozsudku, kterým byl člen odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Zánikem spolku. 8. Dokladem členství je potvrzení vydané Radou spolku, které se vystavuje na požádání člena. 9. Seznam členů je zveřejněn na internetových stránkách spolku. Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy týkající se členství fyzických i právnických osob provádí kancelář MAS na základě usnesení Rady spolku. Seznam členů bude zpřístupněn na internetových stránkách MAS. Kdo přijme členství v MAS, zároveň souhlasí s uvedením svého jména (resp. názvu společnosti, firmy apod.) ve zveřejněném seznamu členů MAS. 10. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany. 1. Orgány spolku jsou: Článek V. Orgány spolku Valná hromada Rada spolku Předseda / místopředseda Rady spolku Výběrová komise Kontrolní a monitorovací výbor Stránka 4 z 12

5 2. Členové Rady spolku, Kontrolního a monitorovací výboru a předseda Rady spolku musí být voleni z členů spolku. Každý člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho orgánu spolku. Je-li členem Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná Je-li členem orgánu právnická osoba, musí splňovat tuto podmínky ten, kdo právnickou osobu zastupuje. Článek VI. Valná hromada 1. Valná hromadu je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce. 2. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo nejpozději do 30 dnů na písemný požadavek nejméně třetiny členů spolku. 3. Jednání Valné hromady upravuje jednací řád Valné hromady. 4. Pozvánky jsou rozeslány jednotlivým členům alespoň 10 dní před termínem jednání elektronickou poštou a současně veřejnou pozvánkou na internetových stránkách MAS. Pozvání musí obsahovat místo, dobu konání a navržený program připravovaného zasedání členské schůze. Již svolané zasedání Valné hromady lze odvolat nebo odložit. 5. Do kompetencí Valné hromady zejména spadá: Schvaluje stanovy spolku, rozhoduje o změnách stanov spolku. Zřizuje a volí členy Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru, určuje počet jejich členů, působnosti a pravomoci těchto orgánů, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání. Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku. Schvaluje SCLLD území MAS, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území posobnosti MAS. Valná hromada je dozorovým orgánem nad realizací strategie SCLLD a dalších strategických programů území. Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, případně zavedení mimořádného členského příspěvku na určité období. Rozhoduje o fúzi spolku. Rozhoduje o zrušení spolku. Jmenuje likvidátora při zániku spolku. 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Stránka 5 z 12

6 7. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce. 8. Nesejde-li se usnášeníschopná většina Valné hromady do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání Valné hromady. Program Náhradní Valné hromady musí být shodný s programem řádné Valné hromady. Při náhradním zasedání je Valná hromada usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. 9. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Článek VII. Rada spolku 1. Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku, případně místopředseda. 2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady spolku rovné. 3. Členství v Radě spolku vzniká volbou Valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů spolku. Členové Rady spolku musí být voleni z členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo se uplatní ve složení Rady spolku. 4. Rada má nejméně 5 členů. Konkrétní počet členů Rady určí Valná hromada při volbě členů Rady pro příslušné funkční období. Funkční období Rady je pětileté, opakované zvolení je možné. 5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Předseda případně místopředsedova řídí její zasedání. 6. Do kompetencí Rady spolku zejména spadá: Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. Koordinuje činnost spolku. Svolává Valnou hromadu minimálně jednou ročně. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. Rozhoduje o přijetí za člena spolku a vyloučení člena spolku. Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Schvaluje výzvy k podávání žádostí. Schvaluje výzvy k předkládání žádostí o dotaci; Stránka 6 z 12

7 schvaluje/vybírá projekty k podpoře/realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise Schvaluje dílčí aktualizace strategie MAS (integrovaných plánů, programových rámců apod.) Schvaluje rozpočet spolku. Schvaluje zaměstnance, přijímá je do pracovního poměru či na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Rozhoduje o vytvoření a zrušení zájmových skupin. Schvaluje vnitřní směrnice a předpisy MAS (směrnice k účetnictví, jednací řády MAS, pracovní řád apod.) 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 8. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování per rollam. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady spolku, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Rady k posouzení písemnou cestou nebo elektronicky. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové Rady k návrhu zaslanému per rollam písemně či elektronicky sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Při hlasování per rollam se návrh považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Rady. I v tomto případě může předseda nebo místopředseda, z vlastního podnětu nebo na žádost člena Rady návrh pozastavit a rozhodnou o jeho novém projednání na nejbližším zasedání Rady spolku s výjimkou případů, kdy byla rozhodnutím dotčena práva třetích osob. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání Rady a je schvalován zároveň s ním. 9. Z jednání se vždy pořizuje zápis, který obdrží každý člen Rady spolku a Kontrolního výboru. Článek VIII. Předseda Rady spolku 1. Předseda Rady spolku je statutárním orgánem spolku. Předsedovi náleží veškerá působnost, která není zákonem nebo tímto statutem svěřena jinému orgánu spolky. 2. Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech. Podepisuje se jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí své jméno a příjmení, označení funkce a svůj podpis. 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady spolku, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. Předseda společně s kanceláří MAS připravuje podklady pro jednání Rady spolku. 4. Předseda spolku je současně členem Rady spolku a jeho funkční období se kryje s jeho funkčním obdobím jako člena Rady spolku. Stránka 7 z 12

8 Článek IX. Výběrová komise 1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS. 2. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo se uplatní ve složení Výběrové komise. 3. Výběrová komise má nejméně 3 členy. Konkrétní počet členů Výběrové komise určí Valná hromada při volbě členů výběrové komise pro příslušné funkční období. 4. Funkční období členů výběrové komise je jeden rok od zvolení, opakované zvolení je možné. 5. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání 7. Výběrová komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů Výběrové komise. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Hlasovací právo členů Výběrové komise je rovné. 8. Do kompetence Výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 9. Každý člen Výběrové komise je povinen před hodnocením projektů dané výzvy podepsat čestné prohlášení o nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad metody CLLD na principech partnerství podnikatelské a neziskové sféry s veřejnou správou. 10. Jednání Výběrové komise se řídí zásadami transparentnosti při hodnocení a výběru projektů, které jsou schváleny Valnou hromadou jako závazný dokument. Stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 11. Z jednání Výběrové komise se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výběrové komise. Článek X. Kontrolní a monitorovací výbor 1. Kontrolní a monitorovací výbor (dále jen KMV ) je kontrolním orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS. 2. Členové KMV musí být voleni z členů spolku. 3. KMV má tři členy. Funkční období členů KMV je tříleté, opakované zvolení je možné. 4. KMV volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Stránka 8 z 12

9 5. Je-li členem KMV fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 6. Při rozhodování je hlasovací právo členů KMV rovné. 7. KMV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 8. Nejméně jedenkrát ročně podává KMV zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti. 9. Do kompetencí KMV zejména spadá: Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS. Dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje. Svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestliže to vyžadují zájmy spolku. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. Kontrolní a monitorovací činnosti provádí formou návštěv v místě realizace projektů a poradenského doprovázení realizovaných projektů. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 10. Z jednání KMV se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předseda KMV. 11. Členové KMV vždy obdrží kopie zápisů a usnesení z jednání Valné hromady a Rady. Článek XI. Kancelář MAS 1. K zabezpečení činnosti MAS je zřízena kanceláře MAS, kterou tvoří manažeři MAS, případně další zaměstnanci. 2. Kancelář MAS zajišťuje zejména tyto činnosti: Běžnou administrativní činnost spolku. Administrativní činnosti spojené s realizací SCLLD. Příprava, zpracování a řízení vlastních projektů spolku. Poradenství v rámci vyhlašovaných výzev Operačních programů a poradenství v rámci jiných dotačních a grantových programů pro členy spolku, případně další zájemce. Školení a vzdělávací činnost pro členy spolku, veřejnost, případně další zájemce. Stránka 9 z 12

10 Práce na tvorbě a aktualizacích rozvojových dokumentů MAS ( SCLLD) i dalších. Zajišťuje propagaci spolku, aktualizaci internetových stránek apod. Kancelář MAS úzce spolupracuje se všemi orgány spolku. Vede seznam spolku, přehled členství v orgánech spolku. Zajišťuje provoz internetových stránek a zodpovídá za jejich obsah. 3. Vedoucí zaměstnanec (vedoucí kanceláře MAS) Rada spolku schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu vedoucího zaměstnance (samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce), který má pravomoci a odpovědnost vztahující se k SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje); Zajišťuje chod kanceláře MAS, komunikaci mezi členy spolku. Je nadřízeným pracovníkem zaměstnanců spolku v pracovně právním vztahu (vč. DPP, DPČ), s pravomocemi k tomu vyplývajícími. Další rozsah kompetence a odpovědnosti vedoucího kanceláře určuje Rada spolku Vedoucí zaměstnanec předkládá příslušným orgánům spolku k projednání návrh roční účetní závěrky, ročního rozpočtu a výroční zprávy. 5. Manažeři projektů a ostatní zaměstnanci kanceláře MAS K zajištění realizace projektů a chodu a činností kanceláře mohou další zaměstnanci na pozici manažerů projektů působit v pracovním poměru nebo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Článek XII. Společná ustanovení 1. Členství ve volených orgánech zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) rezignací, c) smrtí, d) odvoláním, e) dohodou o ukončení členství v orgánu. 2. Rezignuje-li člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace na adresu spolku popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu spolku. 3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání Valné hromady, která zvolí nového řádného člena orgánu. Zvolit může i toho, kdo byl kooptován. 4. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřených ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena do konkrétních oblastí. Stránka 10 z 12

11 5. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo statutární orgán, je-li individuální. 6. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 7. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena voleného orgánu. Článek XIII. Zásady hospodaření 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2. Příjmy spolku tvoří zejména členské, případně mimořádné členské příspěvky, dotace, granty a dary. Příjmem je zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku. 3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou. 5. Veškeré získané prostředky (zisk) musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být použity k financování hlavních činností spolku naplňujících účelu spolku a úhradě nákladů na správu spolku. 6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku. 7. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen. Článek XIV. Zrušení, likvidace a zánik spolku 1. Spolek může být zrušen rozhodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených 268 občanského zákoníku. 2. Při zrušení spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku. V ostatním likvidátor postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Stránka 11 z 12

12 3. S likvidačním zůstatkem likvidátor naloží podle rozhodnutí Valné hromady. Likvidační zůstatek lze rozdělit mezi členy spolku. 4. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. Článek XV. Závěrečná ustanovení 2. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku. 3. Stanovy spolku mohou být měněny nebo zrušeny jen rozhodnutím Valné hromady. 4. Spolek má právo v souladu se svým účelem se obracet na státní orgány s peticemi. 5. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne , jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení. Za Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. předseda Ověřený podpis předsedy: Stránka 12 z 12

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. schválené Členskou schůzí dne 26.3.2015 Článek 1 Identifikace spolku 1. Název spolku: Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 2. Sídlo spolku: Prostřední Lánov

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy MAS S umavsko, z. s.

Stanovy MAS S umavsko, z. s. Stanovy MAS S umavsko, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku 1. MAS Šumavsko, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. 2. Spolek je založen

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení

STANOVY. zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení STANOVY zapsaného spolku Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Článek 1 Název a sídlo spolku, základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

STATUT Královská stezka o.p.s.

STATUT Královská stezka o.p.s. STATUT Královská stezka o.p.s. Čl. I. Založení o.p.s. Valná hromada Královská stezka o.p.s. schválila dne 27. 2. 2007 Zakládací listinu Královská stezka o.p.s. Tato Zakládací listina byla Krajským soudem

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S.

ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. S T A N O V Y ČESKÉ VĚDECKOTECHNICKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI, Z.S. Čl. I. Úvodní ustanovení Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy

Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Stanovy TJ Slavoj Suchdol schválené členskou schůzí dne 8.května 1990 se mění tak, že jejich text se nahrazuje novým zněním takto: Tělovýchovná jednota Slavoj Suchdol, z. s. Stanovy Článek I. Založení,

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Úplné znění STANOVY SPOLKU. Etické fórum České republiky, z.s.

Úplné znění STANOVY SPOLKU. Etické fórum České republiky, z.s. Úplné znění STANOVY SPOLKU Etické fórum České republiky, z.s. Preambule Posláním Etického fóra České republiky, z.s. je výchova občana dbalého základních lidských a občanských práv a svobod, vědomého si

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Stanovy Spolku rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích Čl. I Úvodní ustanovení Sdružení rodičů při ZŠ Mánesova v Otrokovicích, které bylo Ministerstvem vnitra registrováno dne 4. května 1994, čj. II/s-OS/1-24458/94-2,

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více