Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s."

Transkript

1 Úplné znění stanov spolku Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. (dále jen,,spolek ) 2. Sídlo: Horní náměstí 300, Humpolec Článek II. Statut spolku a územní působnost 1. Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vznikla registraci ministerstvem vnitra dne a v souladu s 3045 občanského zákoníku je považována za spolek. Je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou L Spolek je místní akční skupinou (dále též MAS ). Sdružuje fyzické a právnické osoby na území okresu Pelhřimov. Jeho území je celistvé a netvoří ho izolované územní celky. Jde o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které působí na vymezeném území, pro něž navrhuje a provádí Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD - Community-Led Local Development Strategy). Článek III. Účel a činnosti spolku 1. Účel spolku je přispívat k udržitelnému všestrannému rozvoji regionu a uchování jeho historických, kulturních a přírodních hodnot a podporovat vzájemnou spolupráci občanů a spolků, obcí, podnikatelů a dalších subjektů z veřejného i soukromého sektoru vedoucí k naplňování tohoto účelu. 2. K realizaci svého účelu bude spolek zajišťovat tyto činnosti: a. Plánování, příprava, realizace a koordinace rozvojových aktivit a projektů v regionu MAS prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Vytváření strategických dokumentů regionálního rozvoje metodou komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie rozvoje území MAS, Strategické plány, integrované plány, programové rámce apod.) v souladu s rozvojovými programy ČR a EU a následné naplňování jejich cílů. Příprava a realizace investičních i neinvestičních projektů, které jsou v souladu se Strategií rozvoje území MAS jak z národních zdrojů, tak i ze zdrojů EU a dalších soukromých zdrojů. Stránka 1 z 12

2 b. Aktivní spolupráce jednotlivých členů spolku a spolupráce s dalšími partnerskými spolky, resp. fyzickými a právnickými osobami v rámci ČR a EU. c. Spolupráce s dalšími MAS v ČR i v zahraničí; spolupráce s Krajem Vysočina a s DSO, které mají sídlo na území MAS, orgány státní správy a orgány samospráv obcí, měst a kraje při rozhodovacích procesech umožňujících řešení problematiky v daném území (zejména rozvoj obcí, podpora cestovního ruchu, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podpora podnikání v rámci regionu, práce s dětmi a mládeží, aktivity na ochranu přírody a ekovýchova, podpora vytváření pracovních příležitostí apod.) d. Spolupráce s dalším organizacemi pečujícími např. o uchování, obnovu a rozvoj historického, kulturního a přírodního bohatství regionu, které působí v regionu MAS. e. Aktivity, spolupráce na projektech a vlastní projekty v oblasti ochrany životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, propagace regionu, jeho turisticky atraktivních zajímavostí, památek a poskytovaných služeb. f. Aktivity získávání finančních prostředků na realizaci projektů v souladu s podmínkami vyhlášených dotací a grantů. g. Vydávat propagační materiály, prezentace na webových stránkách, tiskové zprávy apod. týkající se MAS, její činnosti a regionu, ve kterém působí. h. Provádět další činnost, která je v přímé i nepřímé souvislosti s metodou CLLD (např. vzdělávací a osvětovou činnost). i. Spoluúčast na facilitaci rozvojových plánů a komunitního plánování v regionu. j. Realizace vlastních projektů. 3. Spolek bude dále vykonávat vedlejší doplňkovou činnost, která vychází z hlavního předmětu činnosti a bude výdělečná. Jedná se o provozování živnosti volné výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v příslušných oborech, souvisejících s činností spolku, a to zejména: Velkoobchod a maloobchod Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Zprostředkování obchodu a služeb Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Fotografické služby Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Stránka 2 z 12

3 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Ubytovací služby Pronájem a půjčování věcí movitých Příprava a vypracování technických návrhů grafické a kresličské práce Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Článek IV. Práva a povinnosti členů spolku 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku, a má trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo prokazatelně na daném území místně působí a zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS. 2. Žadatel o členství doručí v písemné formě přihlášku do kanceláře MAS, která ji postoupí Radě spolku ke schválení. Členství vzniká dnem schválení přihlášky za člena Radou spolku. 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 4. Každý člen spolku má právo: Účastnit se jednání Valné hromady. Volit orgány spolku. Být volen do orgánů spolku (v případě právnické osoby je volen zástupce, který tuto právnickou osobu zastupuje). Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. Být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích ze členství ve spolku. Vystoupit ze spolku. 5. Každý člen spolku má povinnost zejména: Dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku. Aktivně se podílet na plnění cílů spolku. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku. Platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku. Začlenit se do jedné ze zájmových skupin v rámci MAS, přičemž každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině. Stránka 3 z 12

4 6. Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti. 7. Členství zaniká následujícími způsoby: Dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Radě, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok ani v náhradní lhůtě k úhradě členského příspěvku poskytnuté. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého. U právnické osoby jejím zrušením. Vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady spolku. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje účel spolku dle čl. III těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IV. těchto stanov. Dnem právní moci rozsudku, kterým byl člen odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Zánikem spolku. 8. Dokladem členství je potvrzení vydané Radou spolku, které se vystavuje na požádání člena. 9. Seznam členů je zveřejněn na internetových stránkách spolku. Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy týkající se členství fyzických i právnických osob provádí kancelář MAS na základě usnesení Rady spolku. Seznam členů bude zpřístupněn na internetových stránkách MAS. Kdo přijme členství v MAS, zároveň souhlasí s uvedením svého jména (resp. názvu společnosti, firmy apod.) ve zveřejněném seznamu členů MAS. 10. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany. 1. Orgány spolku jsou: Článek V. Orgány spolku Valná hromada Rada spolku Předseda / místopředseda Rady spolku Výběrová komise Kontrolní a monitorovací výbor Stránka 4 z 12

5 2. Členové Rady spolku, Kontrolního a monitorovací výboru a předseda Rady spolku musí být voleni z členů spolku. Každý člen spolku může být kromě Valné hromady členem pouze jednoho orgánu spolku. Je-li členem Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná Je-li členem orgánu právnická osoba, musí splňovat tuto podmínky ten, kdo právnickou osobu zastupuje. Článek VI. Valná hromada 1. Valná hromadu je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Toto pravidlo se naplňuje v účasti členů na zasedání Valné hromady. K zajištění tohoto pravidla lze poměrným způsobem upravit váhu hlasu, tak aby bylo vyhověno této podmínce. 2. Valnou hromadu svolává Rada spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo nejpozději do 30 dnů na písemný požadavek nejméně třetiny členů spolku. 3. Jednání Valné hromady upravuje jednací řád Valné hromady. 4. Pozvánky jsou rozeslány jednotlivým členům alespoň 10 dní před termínem jednání elektronickou poštou a současně veřejnou pozvánkou na internetových stránkách MAS. Pozvání musí obsahovat místo, dobu konání a navržený program připravovaného zasedání členské schůze. Již svolané zasedání Valné hromady lze odvolat nebo odložit. 5. Do kompetencí Valné hromady zejména spadá: Schvaluje stanovy spolku, rozhoduje o změnách stanov spolku. Zřizuje a volí členy Rady spolku, Výběrové komise a Kontrolního a monitorovacího výboru, určuje počet jejich členů, působnosti a pravomoci těchto orgánů, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání. Schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku. Schvaluje SCLLD území MAS, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, Nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území posobnosti MAS. Valná hromada je dozorovým orgánem nad realizací strategie SCLLD a dalších strategických programů území. Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků, případně zavedení mimořádného členského příspěvku na určité období. Rozhoduje o fúzi spolku. Rozhoduje o zrušení spolku. Jmenuje likvidátora při zániku spolku. 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných členů. Stránka 5 z 12

6 7. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce. 8. Nesejde-li se usnášeníschopná většina Valné hromady do 30 minut po stanoveném termínu zahájení řádného zasedání, lze řádné zasedání ukončit a lze zahájit náhradní zasedání Valné hromady. Program Náhradní Valné hromady musí být shodný s programem řádné Valné hromady. Při náhradním zasedání je Valná hromada usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Náhradní Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. 9. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Článek VII. Rada spolku 1. Rada spolku je rozhodovacím orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Jménem Rady spolku jedná předseda Rady spolku, případně místopředseda. 2. Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady spolku rovné. 3. Členství v Radě spolku vzniká volbou Valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů spolku. Členové Rady spolku musí být voleni z členů spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo se uplatní ve složení Rady spolku. 4. Rada má nejméně 5 členů. Konkrétní počet členů Rady určí Valná hromada při volbě členů Rady pro příslušné funkční období. Funkční období Rady je pětileté, opakované zvolení je možné. 5. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Předseda případně místopředsedova řídí její zasedání. 6. Do kompetencí Rady spolku zejména spadá: Volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu. Koordinuje činnost spolku. Svolává Valnou hromadu minimálně jednou ročně. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady. Rozhoduje o přijetí za člena spolku a vyloučení člena spolku. Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD; samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Schvaluje výzvy k podávání žádostí. Schvaluje výzvy k předkládání žádostí o dotaci; Stránka 6 z 12

7 schvaluje/vybírá projekty k podpoře/realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise Schvaluje dílčí aktualizace strategie MAS (integrovaných plánů, programových rámců apod.) Schvaluje rozpočet spolku. Schvaluje zaměstnance, přijímá je do pracovního poměru či na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Rozhoduje o vytvoření a zrušení zájmových skupin. Schvaluje vnitřní směrnice a předpisy MAS (směrnice k účetnictví, jednací řády MAS, pracovní řád apod.) 7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 8. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování per rollam. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady spolku, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Rady k posouzení písemnou cestou nebo elektronicky. Lhůta na takové posouzení se stanoví nejméně na 3 dny. Členové Rady k návrhu zaslanému per rollam písemně či elektronicky sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Při hlasování per rollam se návrh považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Rady. I v tomto případě může předseda nebo místopředseda, z vlastního podnětu nebo na žádost člena Rady návrh pozastavit a rozhodnou o jeho novém projednání na nejbližším zasedání Rady spolku s výjimkou případů, kdy byla rozhodnutím dotčena práva třetích osob. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání Rady a je schvalován zároveň s ním. 9. Z jednání se vždy pořizuje zápis, který obdrží každý člen Rady spolku a Kontrolního výboru. Článek VIII. Předseda Rady spolku 1. Předseda Rady spolku je statutárním orgánem spolku. Předsedovi náleží veškerá působnost, která není zákonem nebo tímto statutem svěřena jinému orgánu spolky. 2. Předseda zastupuje spolek ve všech záležitostech. Podepisuje se jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí své jméno a příjmení, označení funkce a svůj podpis. 3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady spolku, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. Předseda společně s kanceláří MAS připravuje podklady pro jednání Rady spolku. 4. Předseda spolku je současně členem Rady spolku a jeho funkční období se kryje s jeho funkčním obdobím jako člena Rady spolku. Stránka 7 z 12

8 Článek IX. Výběrová komise 1. Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS. 2. Členové Výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv; toto pravidlo se uplatní ve složení Výběrové komise. 3. Výběrová komise má nejméně 3 členy. Konkrétní počet členů Výběrové komise určí Valná hromada při volbě členů výběrové komise pro příslušné funkční období. 4. Funkční období členů výběrové komise je jeden rok od zvolení, opakované zvolení je možné. 5. Je-li členem Výběrové komise fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 6. Výběrová komise volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání 7. Výběrová komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů Výběrové komise. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Hlasovací právo členů Výběrové komise je rovné. 8. Do kompetence Výběrové komise spadá zejména předvýběr projektů na základě objektivních kritérií navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 9. Každý člen Výběrové komise je povinen před hodnocením projektů dané výzvy podepsat čestné prohlášení o nezaujatosti, nestrannosti a dodržování zásad metody CLLD na principech partnerství podnikatelské a neziskové sféry s veřejnou správou. 10. Jednání Výběrové komise se řídí zásadami transparentnosti při hodnocení a výběru projektů, které jsou schváleny Valnou hromadou jako závazný dokument. Stanovuje pořadí projektů podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 11. Z jednání Výběrové komise se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výběrové komise. Článek X. Kontrolní a monitorovací výbor 1. Kontrolní a monitorovací výbor (dále jen KMV ) je kontrolním orgánem MAS podle Metodiky pro standardizaci MAS. 2. Členové KMV musí být voleni z členů spolku. 3. KMV má tři členy. Funkční období členů KMV je tříleté, opakované zvolení je možné. 4. KMV volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání. Stránka 8 z 12

9 5. Je-li členem KMV fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. 6. Při rozhodování je hlasovací právo členů KMV rovné. 7. KMV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných. 8. Nejméně jedenkrát ročně podává KMV zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti. 9. Do kompetencí KMV zejména spadá: Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS. Dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje. Svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestliže to vyžadují zájmy spolku. Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. Kontrolní a monitorovací činnosti provádí formou návštěv v místě realizace projektů a poradenského doprovázení realizovaných projektů. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD). 10. Z jednání KMV se vždy pořizuje zápis, který podepisuje předseda KMV. 11. Členové KMV vždy obdrží kopie zápisů a usnesení z jednání Valné hromady a Rady. Článek XI. Kancelář MAS 1. K zabezpečení činnosti MAS je zřízena kanceláře MAS, kterou tvoří manažeři MAS, případně další zaměstnanci. 2. Kancelář MAS zajišťuje zejména tyto činnosti: Běžnou administrativní činnost spolku. Administrativní činnosti spojené s realizací SCLLD. Příprava, zpracování a řízení vlastních projektů spolku. Poradenství v rámci vyhlašovaných výzev Operačních programů a poradenství v rámci jiných dotačních a grantových programů pro členy spolku, případně další zájemce. Školení a vzdělávací činnost pro členy spolku, veřejnost, případně další zájemce. Stránka 9 z 12

10 Práce na tvorbě a aktualizacích rozvojových dokumentů MAS ( SCLLD) i dalších. Zajišťuje propagaci spolku, aktualizaci internetových stránek apod. Kancelář MAS úzce spolupracuje se všemi orgány spolku. Vede seznam spolku, přehled členství v orgánech spolku. Zajišťuje provoz internetových stránek a zodpovídá za jejich obsah. 3. Vedoucí zaměstnanec (vedoucí kanceláře MAS) Rada spolku schvaluje uzavření a ukončení pracovně právního vztahu vedoucího zaměstnance (samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce), který má pravomoci a odpovědnost vztahující se k SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje); Zajišťuje chod kanceláře MAS, komunikaci mezi členy spolku. Je nadřízeným pracovníkem zaměstnanců spolku v pracovně právním vztahu (vč. DPP, DPČ), s pravomocemi k tomu vyplývajícími. Další rozsah kompetence a odpovědnosti vedoucího kanceláře určuje Rada spolku Vedoucí zaměstnanec předkládá příslušným orgánům spolku k projednání návrh roční účetní závěrky, ročního rozpočtu a výroční zprávy. 5. Manažeři projektů a ostatní zaměstnanci kanceláře MAS K zajištění realizace projektů a chodu a činností kanceláře mohou další zaměstnanci na pozici manažerů projektů působit v pracovním poměru nebo na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Článek XII. Společná ustanovení 1. Členství ve volených orgánech zaniká: a) uplynutím funkčního období, b) rezignací, c) smrtí, d) odvoláním, e) dohodou o ukončení členství v orgánu. 2. Rezignuje-li člen orgánu na svou funkci, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace na adresu spolku popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu spolku. 3. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání Valné hromady, která zvolí nového řádného člena orgánu. Zvolit může i toho, kdo byl kooptován. 4. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřených ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena do konkrétních oblastí. Stránka 10 z 12

11 5. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu nebo statutární orgán, je-li individuální. 6. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu. 7. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena voleného orgánu. Článek XIII. Zásady hospodaření 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 2. Příjmy spolku tvoří zejména členské, případně mimořádné členské příspěvky, dotace, granty a dary. Příjmem je zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku. 3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou. 5. Veškeré získané prostředky (zisk) musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být použity k financování hlavních činností spolku naplňujících účelu spolku a úhradě nákladů na správu spolku. 6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů spolku. 7. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen. Článek XIV. Zrušení, likvidace a zánik spolku 1. Spolek může být zrušen rozhodnutím Valné hromady nebo rozhodnutím soudu z důvodů stanovených 268 občanského zákoníku. 2. Při zrušení spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku. V ostatním likvidátor postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Stránka 11 z 12

12 3. S likvidačním zůstatkem likvidátor naloží podle rozhodnutí Valné hromady. Likvidační zůstatek lze rozdělit mezi členy spolku. 4. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku. 1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou. Článek XV. Závěrečná ustanovení 2. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku. 3. Stanovy spolku mohou být měněny nebo zrušeny jen rozhodnutím Valné hromady. 4. Spolek má právo v souladu se svým účelem se obracet na státní orgány s peticemi. 5. Znění těchto Stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne , jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne Znění těchto stanov je účinné ode dne jejich schválení. Za Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. předseda Ověřený podpis předsedy: Stránka 12 z 12

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s.

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. Schválené valnou hromadou MAS Brána do Českého ráje, z.s. dne 26.10. 2015 I. Základní ustanovení 1. Název spolku je MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2. Identifikační

Více

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku Stanovy Čl. I Název, sídlo a působnost spolku Název: Sídlo: Působnost spolku: MAS Lašsko, z.s. (dále jen spolek ), zahrnuje území České republiky oblast lze změnit s rozhodnutím valné hromady Čl. II Statut

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku

MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku MAS Hrušovansko, z. s. Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MAS Hrušovansko, z. s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku: nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. 3. MAS Hrušovansko,

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s.

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Název: MAS Partnerství venkova, z. s. Sídlo: Vísky 96 679 33 Vísky Česká republika

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Spolku Ekolyceum

Stanovy Spolku Ekolyceum Stanovy Spolku Ekolyceum I. Úvod Občanské sdružení Ekolyceum, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1.

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku

Stanovy. Čl. I Název, sídlo a působnost spolku. Čl. II Statut spolku Stanovy Čl. I Název, sídlo a působnost spolku Název: Sídlo: Působnost spolku: MAS Lašsko, z.s. (dále jen spolek ), zahrnuje území České republiky oblast lze změnit s rozhodnutím valné hromady Čl. II Statut

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Hranice.net, z.s.

Stanovy Hranice.net, z.s. Stanovy Hranice.net, z.s. Název: Hranice.net, z.s. IČ: 27008428 (dále jen spolek ) Sídlo: Borová 3, 285 22 Zruč nad Sázavou Statutární orgán: Rada spolku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek je samostatnou

Více

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s.

Úplné znění stanov. MAS Hustopečsko, z. s. Úplné znění stanov MAS Hustopečsko, z. s. Článek I Úvodní ustanovení 1. Spolek se nazývá MAS Hustopečsko, z. s. (dále jen spolek ). 2. MAS Hustopečsko, z.s. vznikl registraci ministerstvem vnitra dne 17.8.2007

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s.

Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s. Stanovy spolku MAS Železnohorský region, z.s. Stanovy nabývají na účinnosti dne 21.5.2014 na základě schválení podmínek Standardizace místních akčních skupin 2014-2020 Vládou ČR. Čl. 1. Název, sídlo a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. I. Název a sídlo spolku Název: FREEWEST, z.s. (dále jen spolek") Sídlo: Zahradní 173/2, Plzeň, 326 00 II. Právní postavení spolku 1. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., který vyvíjí

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková oraganizace, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s.

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Vodňanská ryba, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek je založen

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY SPOLKU Spora, z. s.

STANOVY SPOLKU Spora, z. s. STANOVY SPOLKU Spora, z. s. (1) Název spolku je Spora, z. s. (2) Sídlo spolku je v obci Vlašim. Článek I Název, sídlo a charakter spolku (3) Spolek je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 89/2012

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku

Stanovy spolku. Článek 1. Název a sídlo. Článek 2. Statut spolku. Článek 3. Cíl činnosti spolku Stanovy spolku Článek 1 Název a sídlo Název spolku : Spolek Bílina 2006 (dále jen spolek ) Sídlo spolku : Studentská 590/32, 418 01 Bílina Článek 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy cyklistického sdružení

Stanovy cyklistického sdružení Stanovy cyklistického sdružení Čl. 1 Název a sídlo Název: CK Přerov (dále jen sdružení ) Sídlo: Purkyňova 3, 750 02, Přerov Adresa pro doručování: Pavlína Rohová, Purkyňova 3, 750 02, Přerov Čl. 2 Statut

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy spolku MAS Vyhlídky, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. MAS Vyhlídky, z.s. (dále jen spolek ) byl založen podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek je zapsán v rejstříku spolků

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo

S t a n o v y. Hornického spolku Solles Chodov. Čl.1 Název a sídlo S t a n o v y Hornického spolku Solles Chodov Čl.1 Název a sídlo Název: Hornický spolek Solles Chodov (dále jen "sdružení ") Sídlo: Hrnčířská 462, 357 35 Chodov Čl.2 Statut sdružení Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem

Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Stanovy občanského sdružení PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem Čl. 1. Název a sídlo Název: PROAUT, o. s. pro podporu osob s autismem (dále jen sdružení ) Sídlo: Celní 16/4, 639 00 Brno Čl. 2 Statut

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

STANOVY. Komunitní centrum Koněprusy, z. s. STANOVY Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Komunitní centrum Koněprusy, z. s. Sídlo: Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63, 26601 Beroun Čl. 2. Statut spolku 1. Komunitní centrum

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1

Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku. verze 1.1 Lesní kruh, z.s. Stanovy spolku verze 1.1 Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Lesní kruh, z.s. (dále též jen spolek ) 2. Spolek má sídlo na adrese: Terezy Novákové 2192/119, Brno-Řečkovice,

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti

Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Stanovy Jihlavské astronomické společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název: Jihlavská astronomická společnost (dále jen JAS ). 2. Formálně užívaná zkratka: JAS. 3. Sídlo: Rohozná u Jihlavy 33, 588 44.

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení. Čl. II Právní povaha a postavení

STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení. Čl. II Právní povaha a postavení STANOVY SPOLKU Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku: Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z. s. 2. Zkratka názvu: MAS Svatojiřský les, z.s. 3. Sídlo spolku:

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. 1. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku, dle zákona č. 89/2012 Sb. 214 (který byl založen dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení),

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s.

Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s. Stanovy spolku Křídla pro pěstouny, z.s. I. Občanské sdružení se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy

Název. Název spolku zní Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec (dále jen Spolek ). II. Sídlo III. Stanovy STANOVY SPOLKU Spolek pro ochranu přírody a krajiny obce Husinec zakládaného podle úpravy vymezené zněním zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ustanoveních 214 a následujících I. Název Název spolku

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o.

Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Svaz českých potápěčů, z.s. Stanovy Potápěčský klub XY, pobočný spolek SČP Sídlo PSČ Město, Ulice č.p./č.o. Tato novela Stanov byla schválena členskou schůzí dne DD.MM.RRRR Článek I. Úvodní ustanovení,

Více

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce

Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce Stanovy Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Nymburce I. Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Kopidlno, z.s. I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a přátel ZŠ v Kopidlně, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA. Preambule

STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA. Preambule STANOVY SPOLKU NOVÁ TROJKA Preambule Posláním spolku je nabízet přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu a poskytovat jí komplexní podporu. Cílem spolku je provozovat rodinné, resp.

Více

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK. 1 Základní ustanovení. 2 Cíl občanského sdružení Stanovy občanského sdružení ROZCESTNÍK Občanské sdružení Rozcestník je dobrovolné společenství občanů. Je nezávislé na státní správě, spolcích, církvích, politických stranách a dalších organizacích, ale

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více