R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y"

Transkript

1 3 Ao 1/ ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci navrhovatelů: a) Obec Bavory, se sídlem Bavory č. p. 9, b) Obec Dolní Dunajovice, se sídlem Zahradní 613, Dolní Dunajovice, c) Ing. S. H., d) A. Š., a e) Ing. M. M., zastoupených Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Dvořákova 13, Brno, proti odpůrci: Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí č. 3/5, Brno, v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, schváleného usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne č. 921/06/Z 14, včetně obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje ze dne , kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, t a k t o : I. Opatření obecné povahy Územní plán velkého územního celku Břeclavska, schválený usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne , č. 921/06/Z 14, včetně obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje ze dne , kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, s e z r u š u j e dnem vyhlášení tohoto rozsudku. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í : I. Návrh 1. Návrhem ze dne se navrhovatelé domáhali zrušení opatření obecné povahy Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, který byl schválen usnesením

2 3 Ao 1/ Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne Ke své aktivní legitimaci uvedli následující: I. a) Legitimace navrhovatelů 2. Navrhovatel a) je obcí a jeho legitimace je proto založena zákonem [ 101a odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.)]. Uskutečněním záměru rychlostní komunikace R52 by došlo k rozdělení katastru obce tímto dálničním tělesem, zhoršení životního prostředí občanů obce (zejm. zvýšením zátěže hlukem a imisemi), ke zhoršení podmínek dopravní obslužnosti, ke značnému záboru zemědělského půdního fondu obce, včetně viničných tratí a k ohrožení přírodních hodnot, k jejichž ochraně byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Pálava. Navrhovatel a) uplatnil námitky k územní prognóze, odpůrce je však vyřídil formálním způsobem, o dvou pak vůbec nerozhodl. 3. Navrhovatel b) je obcí a jeho legitimace je proto založena zákonem ( 101a odst. 3 s. ř. s.). Uskutečněním záměru rychlostní komunikace R52 by byl negativně ovlivněn rozvoj jeho území a životní prostředí jeho obyvatel, došlo by rovněž ke zhoršení podmínek dopravní obslužnosti. Navrhovatel b) uplatnil námitky k územní prognóze, odpůrce o žádné z nich nerozhodl, ve všech případech pouze uvedl nelze uplatnit jako námitku. Navrhovatel b) dále uplatnil nesouhlas s vyřízením svých námitek k územní prognóze v rámci projednávání návrhu územního plánu Velkého územního celku Břeclavska (dále též ÚP VÚC Břeclavska ). Odpůrce je vyřídil formálním způsobem, o dvou nerozhodl vůbec. 4. Navrhovatel c) je vlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 161 pro obec a katastrální území Bavory u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Mikulov, a to pozemků parc. č. 1205, 1206 a Tyto nemovitosti se nacházejí v bezprostředním sousedství současné trasy silnice I/52. V případě realizace záměru rychlostní silnice R52 by byla část této rychlostní silnice umístěna na části pozemků navrhovatele c) parc. č a Jelikož je tento záměr označen jako veřejně prospěšná stavba, mohl by být navrhovatel c) podle 170 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zbaven vlastnického práva k části těchto pozemků. Nadto lze důvodně předpokládat výrazný pokles tržní hodnoty dalších částí pozemků ve vlastnictví navrhovatele c), které by nebyly předmětem vyvlastnění, již v důsledku schválení územního plánu Břeclavska obsahujícího koridor silnice R Navrhovatel d) je spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 166 pro obec a katastrální území Bavory, a to pozemku parc. č. 144 a 145 a rodinného domu č. p. 126, který se nachází na pozemku parc. č. 144, a dále spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 444 pro obec a katastrální území Perná, a to pozemků parc. č. 1131/2, 1131/3, 1131/4 a 1131/5 a budovy bez č. p. (garáže), která se nachází na pozemku parc. č. 1131/3 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci pod parc. č. 6248, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Mikulov. Tyto nemovitosti, včetně uvedeného rodinného domu se nacházejí na okraji obce Bavory, ve vzdálenosti cca 400 m od plánovaného koridoru rychlostní silnice R52. Realizací tohoto záměru by došlo v blízkosti nemovitostí navrhovatele d)

3 3 Ao 1/ k nárůstu intenzity tranzitní kamionové dopravy, a tím i hlukové a imisní zátěže. Došlo by tak k zásahu do vlastnického práva navrhovatele d) k jeho nemovitostem, jakož i do jeho práva na soukromí, zdraví a příznivé životní prostředí. Byl by rovněž omezen ve svém právu pokojně, bez rušivých zásahů překračujících míru přiměřenou poměrům, užívat uvedené nemovitosti. S vysokou pravděpodobností by realizace záměru vedla rovněž ke snížení tržní ceny těchto nemovitostí. Navrhovatel d) uplatnil námitky k územní prognóze, odpůrce o dvou z nich vůbec nerozhodl, třetí zamítl s formálním odůvodněním. Navrhovatel d) dále uplatnil nesouhlas s vyřízením svých námitek k územní prognóze v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska, odpůrce jej zamítl, dle názoru navrhovatele d) s nepřesvědčivým odůvodněním. 6. Navrhovatel e) je vlastníkem nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č pro obec a katastrální území Troubsko u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov, a to pozemků parc. č. 1456/30 a parc. č. 1456/140 a rodinného domu č. p. 586, který se nachází na pozemku parc. č. 1456/140. Tyto nemovitosti se nacházejí v těsné blízkosti (cca 100 m) od koridoru plánované tzv. jihozápadní tangenty, která má propojit plánované trasy rychlostních silnic R43 a R52 s dálnicemi D1 a D2. Zároveň se nachází v blízkosti dálnice D1. Realizací komunikace R52 a jihozápadní tangenty by byla do bezprostřední blízkosti uvedených nemovitostí navrhovatele e) přivedena další, především tranzitní kamionová doprava ve směru od Vídně, která by dále pokračovala po dálnici D1 ve směru na Prahu a Ostravu a plánovanou rychlostní silnicí R43 směrem na Kuřim. Nutně by muselo dojít k realizaci další stavby, a to mimoúrovňové křižovatky jako křížení staveb R52, D1 a R43. Tato stavba by se opět nacházela v těsné blízkosti nemovitostí navrhovatele e). Navrhovatel e) uplatnil námitky k územní prognóze a nesouhlas s vyřízením těchto námitek v rámci projednání návrhu ÚP VÚC Břeclavska, odpůrce o těchto podáních nerozhodl. 7. Navrhovatelé ve smyslu 101a odst. 1 s. ř. s. tvrdí, že byli schválením územního plánu Břeclavska vydaným odpůrcem zkráceni na svých právech. I. b) Důvody návrhu 8. Hlavním důvodem podaného návrhu je, že územní plán nebyl podle navrhovatelů vydán zákonem stanoveným způsobem. 9. O pořízení ÚP VÚC Břeclavska odpůrce nerozhodl v souladu s 17 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ). Podle tohoto ustanovení rozhoduje o pořízení územně plánovací dokumentace z vlastního nebo jiného podnětu ten orgán, který je příslušný k jejímu schválení. Takovým orgánem je v daném případě podle 26 stavebního zákona kraj. Dne oznámil krajský úřad veřejnou vyhláškou zahájení projednání Návrhu zadání (splňujícího funkci souborného stanoviska) Územního plánu velkého územního celku okresu Břeclav. Dne rozhodlo zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 1204/04/Z 27 mimo jiné o tom, že souhlasí s pořízením ÚP VÚC okresu Břeclav, a to na základě projednané územní prognózy Jihomoravského kraje. (Již samotná skutečnost, že projednávání návrhu zadání bylo

4 3 Ao 1/ oznámeno před rozhodnutím zastupitelstva o pořízení příslušné plánovací dokumentace, představuje podle navrhovatelů rozpor se zákonem.) 10. Dne proběhlo v Břeclavi veřejné projednání návrhu zadání ÚP VÚC okresu Břeclav. Tento návrh však nebyl nikdy schválen a proces projednávání územně plánovací dokumentace VÚC okresu Břeclav již dále nepokračoval. Důvodem bylo to, že projednávání územní prognózy Jihomoravského kraje jako územně plánovacího podkladu, na jehož základě měl být ÚP VÚC okresu Břeclav pořízen, shledalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nezákonným (což potvrzují sdělení ze dne , č. j /04-63/3254, a ze dne , č. j. 4532/ /343, adresovaná krajskému úřadu). 11. Pokynům MMR odpůrce nevyhověl a proces pořizování územní prognózy Jihomoravského kraje ani zadání ÚP VÚC okresu Břeclav nikdy neuvedl do souladu se zákonem. Ani jeden z těchto procesů nebyl do dne podání návrhu nijak formálně ukončen. 12. Dne oznámil krajský úřad veřejnou vyhláškou projednání Územní prognózy Břeclavska, která je zpracována po obsahové stránce v rozsahu konceptu územního plánu velkého územního celku. Dne pak krajský úřad veřejnou vyhláškou oznámil projednání Návrhu zadání územního plánu velkého územního celku Břeclavska splňujícího funkci souborného stanoviska. V době, kdy krajský úřad oznámil projednávání těchto dokumentů a kdy byly projednávány, však neexistovalo žádné rozhodnutí příslušného orgánu podle 17 odst. 2 stavebního zákona o pořízení územně plánovací dokumentace s označením územní plán velkého územního celku Břeclavska. Podle navrhovatelů tak byly uvedené dokumenty projednány v rozporu se stavebním zákonem, neboť návrh zadání územně plánovací dokumentace nelze projednávat, aniž by příslušný orgán předtím rozhodl o pořízení takové dokumentace. 13. Odpůrce se pokusil napravit výše popsaná pochybení usnesením ze dne , č. 455/05/Z 7, kterým nejprve vzal na vědomí způsob pořizování Územního plánu velkého územního celku Břeclavska dle důvodové zprávy a souhlasil se změnou názvu ÚP VÚC okresu Břeclav na ÚP VÚC Břeclavska a následně schválil Návrh Zadání Územního plánu velkého územního celku Břeclavska splňující funkce souborného stanoviska. Dle navrhovatelů však tento postup nejen že nemohl odstranit nezákonnost projednávání návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska, ale naopak byl sám o sobě nezákonný, resp. zmatečný. Část citovaného usnesení o souhlasu odpůrce se změnou názvu ÚP VÚC okresu Břeclav na ÚP VÚC Břeclavska totiž nemohla způsobit žádné právní následky, neboť v době schválení tohoto usnesení žádný dokument s názvem ÚP VÚC okresu Břeclav neexistoval, a nebylo tudíž možné ani změnit jeho název. I po schválení uvedeného usnesení tak podle navrhovatelů pokračoval stav, kdy byla projednávána územně plánovací dokumentace, o jejímž pořízení nebylo v souladu s 17 odst. 2 stavebního zákona rozhodnuto. 14. Navrhovatelé dále namítali, že územně plánovací dokumentace VÚC Břeclavska nebyla posouzena podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES. V době, kdy byl schválen návrh zadání územního plánu VÚC Břeclavska (jakož i v době rozhodnutí o pořízení ÚP VÚC okresu Břeclav) byl platný a účinný zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb. ), podle kterého je územní plán velkého územního celku koncepcí [ 3 písm. b), 10 odst. 1

5 3 Ao 1/ písm. a)]. V průběhu projednávání územního plánu velkého územního celku musel být podle tohoto zákona vždy vydán jak závěr zjišťovacího řízení podle 10i odst. 3, tak zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle odst. 5 a 6 tohoto ustanovení a vydáno stanovisko příslušného úřadu podle odst. 9 tohoto ustanovení. Orgán příslušný ke schválení územního plánu byl podle odst. 11 povinen v usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska. Obdobné požadavky vyplývaly i ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA), zejména jejích článků 3, 4, 5 a 8. Územně plánovací dokumentace Břeclavska tak podle navrhovatelů podléhala jako koncepce ve smyslu 10a zákona č. 100/2001 Sb. posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona. Toto posouzení mělo proběhnout v souladu s 10i zákona č. 100/2001 Sb., resp. směrnicí SEA. 15. Přípisem ze dne , č. j. JMK 12926/2005 OÚPSŘ-Svo, oznámil odpůrce zahájení projednání Posouzení vlivů Územní prognózy Břeclavska na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (dále jen zákon č. 244/1992 Sb. ). Dne se konalo veřejné projednání územní prognózy ve smyslu 14 odst. 3 zákona č. 244/1992 Sb. Z žádného ustanovení právní úpravy o posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí účinné v době zveřejnění posouzení přitom nevyplývalo, že by předmětem posouzení měly být územně plánovací podklady (územní prognózy), a to ani v případě postupu pořizovatele podle 21 odst. 6 stavebního zákona. Bez ohledu na to byl podle navrhovatelů zjevně nezákonný jakýkoli postup podle zákona č. 244/1992 Sb. v době, kdy byl tento zákon jako celek s účinností k zrušen. Postup podle přechodného ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 93/2004 Sb. rovněž nepřicházel v úvahu, neboť proces posuzování územní prognózy Břeclavska nebyl a nemohl být zahájen před nabytím účinnosti tohoto zákona. 16. Nezákonné posouzení územní prognózy provedené podle již zrušené právní úpravy nemohlo podle navrhovatelů nahradit posouzení předmětné dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb. Přesto Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rozporu s 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. neprovedlo na základě návrhu zadání územního plánu Břeclavska zjišťovací řízení a nevydalo jeho závěr a krajský úřad nezajistil zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí ( 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.). 17. Navrhovatelé jsou si vědomi jisté nekompatibility úpravy posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, kdy na jedné straně požaduje zákon č. 100/2001 Sb., aby bylo zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí součástí konceptu řešení územně plánovací dokumentace, a na straně druhé stavební zákon ve svém 21 odst. 6 umožňuje pořizovateli od zpracování tohoto konceptu upustit. Důsledkem této nekompatibility však podle navrhovatelů nemůže být nesplnění požadavku posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, a to včetně zpracování vyhodnocení. Pokud krajský úřad postupoval podle 21 odst. 6 stavebního zákona, bylo podle navrhovatelů možné vyhovět požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. pouze zpracováním vyhodnocení vlivů na životní prostředí k návrhu územního plánu. 18. Tento závěr vyplývá podle navrhovatelů ze znění 10i odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění účinném do , podle kterého pokud návrh územně plánovací dokumentace

6 3 Ao 1/ obsahuje variantu vyhodnocenou z hlediska vlivů na životní prostředí již v jejím konceptu řešení, návrh se znovu nevyhodnocuje. Z uvedeného a contrario vyplývá, že pokud nebyl koncept řešení vůbec zpracován, bylo nezbytné posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb. samotný návrh územního plánu. 19. Postup podle 21 odst. 6 stavebního zákona v době, kdy zákon vyžadoval obligatorní posouzení vlivů dokumentace na životní prostředí, považují navrhovatelé každopádně za nevhodný, a to zejména s ohledem na problematiku posouzení možných variant konceptu řešení [ 10i odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 12 odst. 1 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci (dále jen vyhláška č. 135/2001 Sb. )]. 20. Jako zcela nezákonné se na tomto podkladě navrhovatelům jeví stanovisko MŽP ze dne , č. j /ENV/06, o hodnocení vlivů podle 14 zákona č. 244/1992 Sb. Toto stanovisko bylo vydáno podle zrušeného zákona, kromě toho bylo vydáno ke koncepci označené jako Územní plán velkého územního celku Břeclavska, ačkoli takováto koncepce nebyla vůbec nikdy podrobena posouzení vlivů na životní prostředí. Stanovisko MŽP tak bylo vydáno bez jakéhokoli faktického i právního podkladu. 21. Při pořizování ÚP VÚC Břeclavska nebyly dále Českou republikou dodrženy povinnosti vyplývající z čl. 7 odst. 1 směrnice SEA, podle kterého je povinností každého členského státu ES v případě, že provedení plánu nebo programu připravovaného pro jeho území může mít významný vliv na životní prostředí jiného členského státu, zaslat před jeho přijetím druhému členskému státu kopii návrhu plánu nebo programu a příslušnou zprávu o vlivech na životní prostředí (srov. rovněž 11 a 14a zákona č. 100/2001 Sb.). Vlivy některých záměrů, jejichž rámec stanoví ÚP VÚC Břeclavska, mohou nepochybně zasahovat i mimo území České republiky, konkrétně na území Rakouské republiky. V případě rychlostní komunikace R52 by její nejvýznamnější nepřímé vlivy na území Rakouska spočívaly ve zvýšení dopravní zátěže na komunikacích navazujících na hraniční bod rychlostní silnice R52, nesoucí s sebou nárůst hluku a znečištění ovzduší pro obyvatele v daném prostoru. 22. ÚPD VÚC Břeclavska nebyla podle navrhovatelů posouzena v souladu s právními předpisy ČR a ES upravujícími ochranu soustavy tzv. evropsky chráněných území Natura Podle 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon č. 114/1992 Sb. ) jakákoliv koncepce, která může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jejích důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Podle odst. 2 tohoto ustanovení se při hodnocení důsledků koncepcí podle odstavce 1 postupuje podle zvláštních právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud 45i nestanoví jiný postup. 23. Podle 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je v případech, kdy nelze vyloučit negativní vliv koncepce na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, předkladatel povinen zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na území vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Tyto varianty musí být posouzeny v rámci procesu posouzení vlivů koncepce podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí. Územně plánovací dokumentace měla být podle navrhovatelů takto posouzena ve stadiu konceptu řešení.

7 3 Ao 1/ Podle 45i odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb. může orgán, který je příslušný ke schválení koncepce uvedené v 45h, tuto koncepci schválit, jen pokud na základě stanoviska podle právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí taková koncepce nebude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, anebo za podmínek stanovených v odstavci 9, popřípadě v odstavci 10. Z 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb. pak vyplývá, že pokud hodnocení podle 45i odstavce 2 prokáže negativní vliv koncepce na území Natura 2000 a zároveň neexistuje variantní řešení s menším negativním vlivem nebo bez něj, lze navrženou koncepci schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a za současného uložení kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění ochrany a celistvosti území Natura Podle navrhovatelů je zřejmé, že citovaná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. nemohla být v daném případě dodržena již proto, že územně plánovací dokumentace nebyla jako koncepce vůbec posouzena podle platné právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí. Napadený územní plán byl tedy podle navrhovatelů schválen v rozporu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb. Navrhovatelé jsou dále přesvědčeni, že podle citovaných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a směrnic o ptácích a o stanovištích (směrnice 79/409/EEC a 92/43/EEC) měly být posouzeny veškeré reálně existující varianty dálničního spojení Brno Vídeň a jejich celkové vlivy na životní prostředí, a to jak na českém, tak rakouském území. Teprve po srovnání všech v úvahu připadajících variant měl odpůrce rozhodnout, která z nich může být v souladu s požadavky právních předpisů ČR a ES uskutečněna. 26. Navrhovatelé rovněž vytýkali odpůrci, že Územní prognóza Břeclavska nebyla zpracována oprávněnou osobou, tj. autorizovaným architektem. Podle 46a stavebního zákona mohou vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, včetně zpracování územně plánovací dokumentace, vykonávat pouze osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštního předpisu. Tímto předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, z jehož 4 a 17 vyplývá, že vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů jsou oprávněni autorizovaní architekti. Jelikož v případě postupu podle 21 odst. 6 stavebního zákona územní prognóza fakticky nahrazuje koncept řešení územního plánu, jsou navrhovatelé toho názoru, že zpracovatelem územní prognózy mohl být pouze autorizovaný architekt, který by odpovídal za její správnost, úplnost, proveditelnost a odbornou úroveň. 27. Názor navrhovatelů pak podporuje rovněž Stanovisko České komory architektů k rozsahu oprávnění autorizovaného architekta při výkonu povolání a ke způsobu označování dokumentace, ze dne , č. j /Pot-On, kde se mimo jiné uvádí, že pokud v konkrétním případě dochází ke transformaci územně plánovacího podkladu do územně plánovací dokumentace, vztahují se na takové územně plánovací podklady přísnější kritéria platná pro územně plánovací dokumentaci. Územní prognózy určené k veřejnému projednání tak musejí být označeny otiskem autorizačního razítka a uvedením jména autorizované osoby. Výše uvedený postup nebyl v daném případě dodržen, což podle navrhovatelů zakládá jeho nezákonnost. 28. Podle názoru navrhovatelů je zmatečné a nezákonné usnesení zastupitelstva o schválení územního plánu VÚC Břeclavska, neboť podklady předložené členům zastupitelstva

8 3 Ao 1/ neobsahovaly konečnou a úplnou verzi návrhu územního plánu (usnesení odkazuje na v době jeho schválení neexistující přílohy). Zastupitelstvo tak nemělo k dispozici návrh územního plánu velkého územního celku ve smyslu 35 odst. 2 písm. e) zákona o krajích, který byl usnesením zastupitelstva schválen. Verze CD-ROM rozeslaná zastupitelům (datovaná únor 2006 ) zároveň nebyla návrhem, jehož obsah by byl dohodnut s dotčenými orgány státní správy a s nímž by vyslovil souhlas nadřízený orgán územního plánování. Žádná jiná ucelená verze návrhu pak ke dni schválení usnesení odpůrce podle navrhovatelů zřejmě neexistovala. 29. Zastupitelstvo mělo rovněž schválit jako součást územního plánu část týkající se návrhu řešení požadavků civilní ochrany (CO). Tuto přílohu zastupitelé prokazatelně neměli k dispozici. 30. Odpůrce tak podle navrhovatelů zdánlivě schválil něco, co ve skutečnosti vůbec neexistovalo, z čehož podle nich vyplývá nejen nezákonnost, nýbrž i nicotnost usnesení, jímž byl napadený územní plán schválen. Postup schvalování byl navíc podle navrhovatelů v rozporu také se základními zásadami činnosti správních orgánů vyjádřenými v hlavě II správního řádu (zejm. 2 odst. 1 a 3), které s ohledem na znění 1 odst. 1 a 177 odst. 1 správního řádu na postup odpůrce v plném rozsahu dopadají, bez ohledu na znění 28 stavebního zákona. 31. Další pochybení spatřují navrhovatelé v tom, že odpůrce podle nich protiprávně odmítal poskytovat informace veřejnosti, včetně navrhovatele b); že Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v rozporu se zákonem potvrzení o odstranění zjištěných nedostatků návrhu územního plánu, ačkoliv mu odpůrce nepředložil opravený návrh poté, co byly předchozím stanoviskem MMR shledány v předloženém návrhu nedostatky a ačkoli závažné změny návrhu nebyly veřejně projednány; podle navrhovatelů rovněž nebylo řádně rozhodnuto o podaných námitkách a nesouhlasech s vyřízením námitek a nebyl zrušen předchozí platný územní plán VÚC pro totožné území. 32. Ze všech výše uvedených důvodů mají navrhovatelé zato, že odpůrce porušil své povinnosti vyplývající z 21 odst. 5 a 6, 22 odst. 4 a 23 stavebního zákona, jakož i práva navrhovatelů a), b), d) a e). 33. Vedle vad v procesním postupu odpůrce jsou navrhovatelé přesvědčeni, že v rozporu se zákonem je rovněž obsah ÚP VÚC Břeclavska. 34. Odpůrce ani MŽP podle navrhovatelů nezohlednili některé kumulativní důsledky případné realizace silnice R52. Především se jedná o zásadní nárůst objemu zejména nákladní kamionové dopravy, a to nejen v území přímo dotčeném jeho realizací, ale rovněž v územích navazujících. Konkrétně by v souvislosti s realizací záměru byla do území jižně a jihozápadně od Brna přivedena doprava jak ve směru Vídeň Praha, tak ve směru Vídeň Olomouc Ostrava. V území při jihozápadním okraji Brna jsou přitom již dnes překračovány mezní hodnoty únosného zatížení území (hluk, imise). 35. Dalším nepřímým důsledkem realizace R52 by bylo podstatné zvýšení intenzity dopravy na silnici I/40 Břeclav Mikulov. Tato silnice prochází Lednicko Valtickým areálem, který je zařazen do seznamu kulturních památek UNESCO. Ani tyto vlivy nebyly při schvalování napadeného územního plánu dostatečně zohledněny. Navrhovatelé v této souvislosti poukázali na stanovisko Ministerstva kultury jako dotčeného orgánu

9 3 Ao 1/ státní správy (DOSS), které mimo jiné cituje Úmluvu o ochraně architektonického dědictví Evropy, vyhlášenou pod č. 73/2000 Sb. m. s. Toto stanovisko, podle kterého je jedinou přípustnou variantou vybudování obchvatu města Valtic jeho vedení tunelem, nebylo pořizovatelem v jeho pokynu pro úpravu návrhu plně respektováno. 36. Navrhovatelé rovněž napadli výsledek dohadovacích jednání s dotčenými orgány státní správy, resp. stanovisko MMR ze dne , podle kterých měl být návrh územního plánu upraven tak, že namísto původně plánovaných záměrů vodní cesty Dunaj Odra Labe a koridorů vysokorychlostních tratí měla být příslušná území označena jako území speciálních zájmů. Tento pokyn nebyl nakonec do návrhu před jeho schválením promítnut, i kdyby se tak stalo, byl by však dle názoru navrhovatelů v rozporu se stavebním zákonem ( 1 a 2). Neurčitost uvedeného označení pak podle navrhovatelů nepřímo předjímá možné budoucí využití území pro původně specifikované záměry, byť tyto byly MŽP i MMR označeny, a to i ve formě územní rezervy, jako nepřijatelné. II. Vyjádření odpůrce 37. K tvrzení, podle kterého nebylo o pořízení ÚP VÚC Břeclavska rozhodnuto v souladu s 17 odst. 2 stavebního zákona odpůrce uvedl: 38. V termínu od do byla projednávána Územní prognóza Jihomoravského kraje. Na základě podaného podnětu dospělo MMR v prosinci 2004 k závěru, že způsob vystavení textové zprávy k Územní prognóze JMK nezaručoval seznámení veřejnosti s jejím řešením jednoznačně v celém rozsahu. Odpůrce jako pořizovatel byl proto dopisem ze dne požádán, aby proces pořizování územní prognózy, která byla zpracována a projednána v parametrech plánu velkého územního celku, uvedl do souladu se zákonem. Na základě tohoto stanoviska odpůrce v projednávání Územní prognózy JMK nepokračoval. Tato prognóza tedy nebyla projednána a dohodována tak, aby mohlo být upuštěno od zpracování konceptu řešení, a zůstala proto územně plánovacím podkladem, na jehož projednání nejsou stavebním zákonem kladeny žádné nároky. 39. Ještě před obdržením přípisu MMR byl na základě projednané Územní prognózy JMK zahájen proces pořizování ÚP VÚC okresu Břeclav projednáním zadání splňujícího funkce souborného stanoviska. Zadání bylo sice projednáno, jelikož však nemohl být (vzhledem k výše uvedenému vývoji procesu pořizování Územní prognózy JMK) zpracován návrh ÚP VÚC okresu Břeclav, pořizovatel v procesu projednávání nepokračoval. Problematika nepokračování v procesu projednávání ÚP VUC okresu Břeclav na základě neodpovídajícím způsobem projednané Územní prognózy JMK však podle odpůrce nepředstavuje ve vztahu k předmětu návrhu, tj. ÚP VÚC Břeclavska, relevantní informace. Stavební zákon nakonec nestanoví, že proces pořízení územně plánovací dokumentace, který byl započat, musí být rovněž zakončen. 40. K procesu pořízení ÚP VÚC Břeclavska pak odpůrce uvedl: Strategie územně plánovací dokumentace Jihomoravského kraje byla přijata usnesením zastupitelstva ze dne , č. 1204/04/Z 27, a znamená dokončení územního plánu velkého územního celku okresu Znojmo, pořízení ÚP VÚC okresu Břeclav a pořízení územního plánu Brněnské regionální aglomerace, vymezené územím okresů Blansko, Vyškov (vyjma

10 3 Ao 1/ vojenského újezdu Březina), Brno venkov a Brno město na základě projednané Územní prognózy JMK. Ve smyslu 17 odst. 2 stavebního zákona projevuje příslušný orgán v daném případě zastupitelstvo kraje při rozhodování o pořízení územního plánu velkého územního celku svou vůli a dává tím pokyn pořizovateli, co má pořídit. Jde tedy de facto o zadání úkolů pořizovateli. Z výše uvedeného usnesení zastupitelstva JMK je tedy podle odpůrce zřejmé, že zastupitelstvo svou vůli pořídit ÚP VÚC vymezený územím okresu Břeclav projevilo, i když v samotném usnesení zmiňovaný 17 odst. 2 stavebního zákona konkrétně uveden není. Podle odpůrce jde však pouze o formální věc, neboť pro počátek procesu je směrodatná vůle zastupitelstva projevená v jeho rozhodnutí územní plán velkého územního celku pořídit. 41. Pro pořízení ÚP VÚC okresu Břeclav zvolil odpůrce postup spočívající ve zpracování a projednání Územní prognózy Břeclavska a dále v projednání návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska splňujícího funkce souborného stanoviska a návrhu ÚP VÚC Břeclavska. Z důvodu neuznání Územní prognózy JMK a v souvislosti s tím i neuznání projednání návrhu zadání ÚP VÚC okresu Břeclav se odpůrce vrátil o krok zpět a v souladu se zákonem projednal Územní prognózu Břeclavska, která byla jako dílčí územní prognóza vyčleněna pro území okresu Břeclav z Územní prognózy JMK. Proces byl nazván transformací (vyčlenění Územní prognózy Břeclavska v hranicích území okresu Břeclav z Územní prognózy JMK). 42. Protože nebylo z výše uvedených důvodů dokončeno projednání zadání ÚP VÚC okresu Břeclav, byla podaná stanoviska, připomínky a podněty k zadání pořizovatelem vyhodnoceny a akceptovatelné připomínky obcí, podněty občanů, stanoviska dotčených orgánů a podněty správců sítí byly následně zohledněny v Územní prognóze Břeclavska. 43. V dubnu 2005 bylo zahájeno veřejné projednání Územní prognózy Břeclavska. Po projednání Územní prognózy Břeclavska bylo zahájeno projednání návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska splňujícího funkce souborného stanoviska a následně schválen ÚP VÚC Břeclavska. 44. Pokud jde o změnu názvu dokumentace, byl tento vyvolán záměrem obcí spadajících do působnosti obce s rozšířenou působností Pohořelice přejít pod statistickou jednotku Brno venkov. Protože však zejména problematika rychlostní silnice R52 je společným územním problémem obcí Mikulov a Pohořelice, bylo ponecháno původní územní vymezení, název byl ale změněn z okresu Břeclav na Břeclavsko, neboť označení okres Břeclav by mohlo být zavádějící s ohledem na uvedený přechod obcí spadajících do působnosti Pohořelic pod jinou statistickou jednotku. Stále se však jedná o totéž územní vymezení předmětného územního plánu, o jehož pořízení bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva dne Odpůrce proto nesouhlasí s tvrzením navrhovatelů, podle kterého nebylo o pořízení ÚP VÚC Břeclavska rozhodnuto v souladu s 17 odst. 2 stavebního zákona. Pro úplnost odpůrce poukázal na usnesení zastupitelstva JMK ze dne , č. 455/05/Z 7, kterým zastupitelstvo vzalo na vědomí způsob pořizování Územního plánu velkého územního celku Břeclavska dle důvodové zprávy, souhlasilo se změnou názvu ÚP VÚC okresu Břeclav na ÚP VÚC Břeclavska, upustilo v souladu s 21 odst. 6 stavebního zákona na návrh Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK od zpracování konceptu Územního plánu velkého územního celku Břeclavska, protože řešení bylo prověřeno Územní prognózou Břeclavska a schválilo v souladu s 20 odst. 7

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041

Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041 Děti Země Klub za udržitelnou dopravu Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 393, dz.brno@ecn.cz, IČ 67010041 Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím Městského úřadu Pohořelice Odboru územního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ao 2/2011-27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4634 Sbírka zákonů č. 350 / 2012 Částka 130 350 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

50/1976 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

50/1976 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 50/1976 Sb. ZÁKON ze dne 27. dubna 1976 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákonů č. 137/1982 Sb., č. 103/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 519/1991 Sb., č. 262/1992 Sb., č. 43/1994

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

J ustice & Environment

J ustice & Environment Případová studie EIA - Dopravní infrastruktura Ekologický právní servis, prosinec 2006 1. Název případu: Rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov (Drasenhofen) 2.Podstata případu: Ministerstvo životního

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Odborné právní vyjádření

Odborné právní vyjádření HLAVNÍ SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, 390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 904, GSM: +420 774 254 904, FAX: +420 381 213 025, WWW.AKKT.CZ, POSTA@AKKT.CZ POBOČKA

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 34/2008-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Posuzování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Právo EU EIA : Směrnice Rady 85 / 337 / EHS o posuzování vlivů jistých

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 08/28/2013 Spisová značka: 25 Cdo 3837/2011 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3837.2011.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Náhrada škody Dotčené předpisy: 58 odst. 2 předpisu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více