INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ SE ZÁSTUPCI VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH REGIONÁLNÍCH CENTER A KLASTRŮ pořádaný v rámci řešení projektu Datum, čas: , 15:00 17:00 Místo konání: Baťova vila Zlín, Gahurova 292, Zlín PROGRAM: 15:00-15:10 Přivítání účastníků a představení projektu AUTOPLAST Plastikářský klastr, Ing. Jaroslav Toufar Představení možností spolupráce: 15:10-15:20 UTB ve Zlíně - Centrum polymerních materiálů, prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 15:20-15:30 UTB ve Zlíně - Ústav výrobního inženýrství, doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. 15:30-15:40 UTB ve Zlíně - Ústav inženýrství polymerů, doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. 15:40-15:50 STU MTF v Trnavě Katedra tvárnenia, doc. Ing. Jozef Bílik, Ph.D. 15:50-16:00 VÚSAPL, a.s. Nitra, prof. Ing. František Mátel, CSc. 16:00-16:10 Innomia, a.s., Václav Čeloud 16:10-16:20 Moravskoslezský automobilový klastr, Ing. Ladislav Glogar 16:20-16:30 Slovenský plastikárský klaster, Ing. Tibor Tekeľ 16:30-16:40 Automobilový klaster Západné Slovensko, Ing. Štefan Chudoba 16:40-17:00 Diskuse

2 CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ FAKUTLA TECHNOLOGICKÁ, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Centrum polymerních materiálů je výzkumná jednotka Fakulty technologické, jejímž hlavním směrem výzkumu je základní, aplikovaný a průmyslový výzkum inženýrských aspektů technologií a materiálů vycházejících z polymerních kompozitních struktur. Jedná se zejména o oblasti reologie polymerních tavenin a suspensí, elektroreologie, nestabilní polymerní toky, termodynamika polymerních systémů, fyzikální stárnutí, vysoce plněné polymery, perkolační jevy, molekulární elektronika, biodegradabilní polymery, mezifázové jevy a inteligentní projevy polymerních materiálů. Výsledky výzkumu nacházejí uplatnění především v gumárenském, plastikářském, automobilovém a textilním průmyslu, ve zdravotnictví, v zemědělství a při výrobě obalových materiálů, rovněž tak v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu a v nanotechnologiích. V oblasti pedagogické je pozornost CPM zaměřena zejména na doktorské studijní programy. Aplikovaná reologie a modelování zpracovatelských procesů vč. poradenství Tokové vlastnosti a vytvrzování reaktoplastů Poloprovozní linky na vytlačování a koextruzi (fólie, desky, trubky, hadice) Vstřikovací stroje (elektrický Mitschubishi 160 t, pístový Babyplast) Míchání směsí a koncentrátů Hodnocení mechanických vlastností (tah, tlak, dynamické, instrumentovaná rázová zkouška) Měření elektrických a magnetických vlastností materiálů a kompozitů Metody termické analýzy (např. TGA, DSC) Hodnocení biodegradabilních a antibakteriálních vlastností materiálů Čisté prostory, sterilizace Mikroskopie Kapalinová chromatografie Hledáme: Partnery pro řešení společných projektů. (Organizační členění Centrum polymerních materiálů) nám. T.G. Masaryka 275, Zlín prof. Ing. Petr Sáha, CSc., ,

3 ÚSTAV VÝROBNÍHO INŽENÝRSTVÍ FAKUTLA TECHNOLOGICKÁ, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Ústav výrobního inženýrství je pracovištěm zabezpečujícím vzdělávání v oblasti zpracování a aplikace polymerních materiálů a kompozitů na polymerní bázi s důrazem na diskontinuální technologie (vstřikování, vyfukování, tvarování a lisování). Pedagogické aktivity ústavu jsou orientovány na teoretické základy a aplikace, aplikované reologie polymerů, strojů a zařízení pro zpracování plastů a pryže, dimenzování výrobků z polymerních materiálů a kompozitů s polymerní matricí, jakož i konstrukce a výrobu nástrojů. Studium má výrazně mezioborový charakter. Vědeckovýzkumné aktivity pokrývají širokou oblast související s pedagogickou činností: Navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí. Modelování mechanického chování výrobků z polymerů a kompozitů s polymerní matricí (FEM analýzy). Nástroje pro zpracování polymerů včetně analýz toků taveniny. Obrábění polymerů, kompozitů s polymerní matricí a kovů. Dokončovací operace, drsnost povrchů, povrchové úpravy forem a dalších nástrojů pro zpracování polymerů. Rychlá příprava prototypů. Modifikace a vyhodnocování rychlých dějů. Roboty a manipulátory, robotizovaná pracoviště. Energetická náročnost polymerních procesů. Testy mechanických vlastností polymerů vč. speciálních testů (opotřebení, tribologické vlastnosti aj.). Kurzy "Plastikářská technologie" zaměřené do oblasti vstřikování a vytlačování (standardní kurzy v rozsahu 64hodin, kurzy speciální dle požadavků zákazníka). Konzultace a řešení problémů v oblasti navrhování a dimenzování výrobků z polymerů a kompozitů z polymerní matricí. Konzultace a řešení problémů při navrhování vstřikovaných výrobků a vstřikovacích forem vč. tokových analýz (Moldflow, CADMOULD). Příprava prototypových dílů z polymerů technologií Rapid protyping. K dispozici jsou technologie vytlačování a 3D printing. Příprava zkušebních těles pro tahové, tlakové a rázové zkoušky vč. realizace zkoušek při teplotách -70 o C +200 o C. Měření tvrdosti a mikrotvrdosti polymerů a kovů. Měření drsnosti povrchů (kontaktní i bezkontaktní metody). Měření a diagnostika rychlých dějů vč. řešení kolizních situací optickými metodami (rychloběžná kamera). Modifikace vlastnosti polymerů ozařováním. Hledáme: Partnery pro řešení společných projektů v rámci programů MPO a rozvojových programů podporovaných fondy EU, případně jiných projektů v oblasti, která souvisí s naší činností. (Organizační členění - Ústav výrobního inženýrství) nám. T.G. Masaryka 275, Zlín doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc., ,

4 ÚSTAV INŽENÝRSTVÍ POLYMERŮ FAKUTLA TECHNOLOGICKÁ, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Ústav inženýrství polymerů zabezpečuje vzdělání v oblasti zpracování polymerních materiálů. Pedagogické aktivity ústavu jsou orientovány na zpracovatelské inženýrství polymerů, teoretické základy a aplikace makromolekulární chemie, reologie polymerů, vlastnosti polymerních materiálů, testování polymerních materiálů a výrobků. ÚIP vychovává odborníky nabízející uplatnění ve výrobě a zpracování plastů, kaučuků ve stavebním a automobilovém průmyslu. Dále v oblasti zkušebnictví, výzkumu a vývoje, školní správě, obchodě. Vychovává odborníky také středního a vyššího managementu průmyslových podniků. Příprava a realizace kurzů šitých na míru v oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a kaučuků. Společná realizace projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací s národní a evropskou podporou. Hodnocení zpracovatelských a finálních vlastností materiálů a výrobků z plastů a pryže, zejména: Tokové vlastnosti polymerních tavenin pvt diagramy polymerů Odolnost vůči povětrnostním vlivům Mechanické vlastnosti materiálů i hotových dílů Struktura hotových dílu z plastů a pryže Chemické složení polymerů Příprava zkušebních vzorků Zpracování zkušebních množství materiálů do základních typů výrobků (struna, vlákno, fólie, trubka, výstřik) Příprava malých objemů polymerních směsí a koncentrátů Hledáme: Další průmyslové partnery pro podávání společných projektů zaměřených na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace. (Organizační členění - Ústav inženýrství polymerů) nám. T.G. Masaryka 275, Zlín doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., ,

5 KATEDRA TVÁRNENIA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKTULTA SO SÍDLOM V TRNAVE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Vysoká škola so zameraním na materiály a a technológie. Výskum, poradenstvo, expertíza v oblasti spracovania kovov a plastov. Bottova 23, , Slovenská republika doc. Ing. Jozef Bílik, Ph.D., , Ing. Martin Ridzoň,

6 VÚSAPL, a.s. NITRA Společnost VÚSAPL se zaměřuje na výskum, vývoj, skúšobníctvo a výrobu plastových výrobkov, nástrojov. Vývoj a výroba vstrek. výrobkov a kompozitov. Hledáme: Voľné kapacity vstrekovacích strojov. Novozámocká 179, Nitra prof. Ing. František Mátel, CSc., ,

7 INNOMIA, a.s. Innomia,a.s. je technologické a vývojové centrum, zaměřené na vývoj a výrobu plastových a kovových dílů. Zabýváme se především technologiemi Rapid Prototyping, vyrábíme jak plastové prototypy technologií FDM, tak především kovové prototypy a plnohodnotné kovové díly technologií Direct Metal Laser Sintering. Touto technologií vyrábíme tvarově komplikované díly jako jsou např. prototypy plechových výlisků, kalené díly různých geometrií, prototypové či sériové vstřikolisové formy, a zároveň vložky do sériových vstřikolisových forem s tzv. konformním chlazením. Technické poradenství, návrh geometrie chladících kanálů, optimalizaci chlazení vstřikolisových forem v problematických partiích. Výroba vložek do forem s tzv. "Konformím chlazením", čímž lze redukovat dobu potřebnou pro odformování výlisků až o 40%. Pevnostní, teplotní a dynamické analýzy. 3D optické skenování, Reverse Engineering a validaci dílů. Výroba plastových prototypů technologií FDM. Hledáme: Potenciální partnery mezi společnostmi, které se zabývají vstřikováním plastů, popř. výrobou vstřikolisových forem. Husova 114, Jaroměř Václav Čeloud, ,

8 MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR Moravskoslezský automobilový klastr je sdružení 46 firem podnikajících nebo mající zájem o business v automobilovém průmyslu. Činnost je zaměřena na: Tvorbu obchodních kontaktů Rozvoj lidského potenciálu Budováni laboratoří Rozvoj spolupráce firem a škol Podporu inovací Vzdělávací programy zejména v oblastech: Štíhlých procesů Logistiky Projektového řízení Leadership Laboratoře pro měření hluku /výrobků i provozů/ Laboratoře na měření výkonu tepelných systémů Pomoc při zpracování projektů Hledáme: Další společnosti mající zájem o spolupráci. Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba Ing. Ladislav Glogar, ,

9 SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKÝ KLASTER Slovenský plastikárský klaster je združenie právnickych osôb v plastikárskom priemysle. Networking v plastikárskom priemysle. Vašinova 61, Nitra Juraj Miškolci, ,

10 AUTOMOBILOVÝ KLASTER ZÁPADNÉ SLOVENSKO Klaster je združenie podnikov a univerzít za účelom tranferu inovácií v oblasti technológií, vzdelania a managementu, transferu know-how a podpory výskumu a vývoja, čím sa tiež zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov. Snažíme sa hľadať nové potenciálne trhy pre podniky, prilákať nove investície do regiónu a podporovať rozvoj kraja s efektívnejším využívaním verejných zdrojov. Poradenská činnosť Vzdelávanie Medziárodná spolupráca a networking Aplikovaný vývoj Projektové partnerstvá Spoločný nákup Inovačné projekty v oblasti zlepšovania procesov Hlavná 5, , Slovenská republika Ing. Štefan Chudoba, ,

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Obsah 1 Úvodní slovo

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU UDRŽITELNÁ ENERGETIKA (Sustainable Energy) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Obsah Použité zkratky... 3 Stručně o projektu... 4 1. Úvod... 5 2. Historie projektu... 6 3. Cíle projektu... 7 4. Struktura a obsah

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více