Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy)"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy) Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název organizace (firmy) Historie spolupráce mezi školou a firmou Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Škola vychovává a vzdělává žáky v učebních a maturitních oborech strojírenských, elektrotechnických, polygrafických, ekonomických a zpracovatelských v úzké součinnosti především s průmyslovými podniky Zlínského kraje a dalšími sociálními partnery s širokým dopadem na jejich uplatnění nejenom v tomto kraji. Vzhledem k průmyslovému kraji s dlouhodobou tradicí všech uvedených oborů, výskytu četných firem, jejich rozvoji a velké poptávce po absolventech se tito žáci bezproblémově zařazují na pracovní místa. Tradice školy je téměř 90letá s počátkem základů v Baťově škole práce, založené v roce Obor zpracovatelský je jediný svého druhu v republice a jeho počátky se odvíjí od roku 1937, kdy vznikla průmyslová škola s oborem obuvnickým (později kožařským), strojírenským a chemickým. Škola vznikla sloučením bývalé ISŠT COP Zlín a SPŠ technologické ve Zlíně a Domovem mládeže v roce Podrobné informace na webu: M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Tento obor vykrystalizoval z původního oboru ryze kožařského, který byl monotypním a vzdělával žáky pro obuvnický a galanterní průmysl pro celou republiku. Vývojem průmyslu a podstatným úpadkem kožedělného oboru byl obor rozšířen a zaměřen i na prudce se rozvíjející přidružené obory plastikářský a gumárenský. Vzniklý nový studijní obor M/01 Zpracování usní, plastů a pryže v sobě zahrnuje základní zpracovatelské technologie postihující jak původní kožedělné, tak po novu plastikářské a gumárenské technologie a procesy. V současné době má studijní obor dvě zaměření: 1. Zpracovatelské technologie 2. Design spotřebních výrobků Firmy zabývající se plastikářskou a gumárenskou výrobou jsou rozhodujícími více jak 60procentní tvorbou produktu celého Zlínského kraje. Tyto průmyslové firmy jednoznačně upřednostňují absolventy zaměření zpracovatelských technologií. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. M. 5555, Zlín, pracoviště Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství (ÚVI) a Technologický park UTB. Spolupráce mezi školou, tehdy ještě SPŠ kožařskou, a Fakultou technologickou VUT Brno započala před více jak 14 lety. Škola byla zapojena do průběhu některých stáží studentů Fakulty technologické, kdy bylo zapůjčeno pracoviště školy a dílny k provozování seminářů a cvičení v rámci obuvnické výuky fakulty. Později v prvních letech (2002) nově zřízené UTB ve Zlíně škola SPŠ kožařská vyučovala pod hlavičkou OA T. Bati Zlín studenty univerzity ve vyšším odborném studiu v zaměření obuvnické technologie a někteří učitelé se podíleli i na výuce bakalářského studia žáků univerzity. V roce 2008 škola SPŠP COP Zlín poskytla pro výuku studentů Fakulty technologické své zázemí pro výuku praxí a stáží při výrobě obuvi. Naopak žáci zpracovatelského oboru školy se mohli zúčastnit pořádaných seminářů a odborných přednášek s plastikářskou tématikou,

2 Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce např. ve spolupráci s firmou Arburg, které byly organizovány pro žáky středních škol a v rámci náboru žáků ke studiu na této univerzitě. Spolupráce ve zpracovatelském oboru započala až v roce 2010, respektive 2011, kdy byla podepsána v rámci projektu Nové praxe dlouhodobá spolupráce univerzity a školy při výchově a vzdělávání právě našich žáků v plastikářských technologiích na půdě Fakulty technologické. Byly naplánovány zejména pracovní a studijní stáže žáků 4. ročníku oboru na ÚVI při provádění vědeckovýzkumné činnosti žáků a při tvorbě jejich absolventských prací. Stáže se odvíjejí na základě schválených metodik praxí a stanovených modulů a mimo vzdělávání žáků jsou vzděláváni i učitelé odborných předmětů a praxe. UTB ve Zlíně patří mezi velké zaměstnavatele ve Zlínském kraji a z hlediska jejího poslání patří mezi středně velké univerzity v ČR. Na UTB studuje okolo 12 tisíc studentů v cca 170 oborech na 6 fakultách, přičemž pro náš obor je nejdůležitější fakultou Fakulta technologická, která vychovává odborníky v inženýrských oblastech chemických, chemicko-technologických, technologických, procesních, materiálových, potravinářských a řídicích. Nejdůležitější obory jsou zastoupené především studijními programy: - Chemie a technologie materiálů, - Chemie a technologie potravin, - Procesní inženýrství, ve kterých nejpravděpodobněji mohou žáci pokračovat ve svém odborném vzdělávání. Všechny studijní programy se odvíjí na dokonale vybavených pracovištích, učebnách, laboratořích, vždy za vedení nejlepších odborníků lektorů a odborných asistentů. UTB disponuje nejmodernějšími výrobními i výzkumnými kapacitami a zařízeními a neustále za mohutné podpory a dotací dochází k inovačním procesům a neustálému vylepšování a doplňování potřebných technologií jak k samotné výuce, tak i k vědeckým činnostem. Vzhledem k rozsahu studijních programů a snaze o podporu především technických oborů při uplatňování absolventů je univerzita schopna podporovat v podstatě všechny naše technické obory, zejména pak ty, u nichž je velká poptávka po absolventech takovýchto oborů (strojaři, plastikáři, polygrafové, elektrotechnici). Univerzita pro získání absolventů průmyslových škol organizuje den otevřených dveří a taktéž provádí otevřený nábor žáků školy formou své prezentace a dohodnutých přednášek na půdě školy. Náročnost na časovou koordinaci a volné kapacity lektorů UTB s ohledem na jejich zaměstnání a činnost pro univerzitu. Činnosti (moduly) jsou zahrnuty v upravených tematických plánech předmětu PCV (osnovy ŠVP) tohoto oboru. Předpokládaná spolupráce bude dlouhodobějšího rázu, neboť je přínosem pro obě organizace: pro žáky školy zvýšením jejich konkurenceschopnosti a pro univerzitu zvýšením počtu potenciálních studentů právě na jejich studiu v některých ze studijních programů. Všeobecná nechuť a nezájem o studium technických oborů, nedostatečná informovanost veřejnosti, rodičů a žáků základních škol především o možnostech a uplatnění absolventů tohoto oboru, neexistence výstižného studijního maturitního oboru pro tuto profesi, která by se odrazila ve větším zájmu a přílivu žáků průmyslové školy. Samotná spolupráce školy a organizace je

3 Smluvní vztah Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Prostor pro vlastní sdělení a názory více jak příkladná a může sloužit i pro další studijní obory. Dlouhodobá rámcová smlouva mezi školou a UTB ve Zlíně podepsaná mezi ředitelem školy a rektorem univerzity. Na základě této smlouvy se každoročně dle vzájemných dohod uskutečňuje plánovaná spolupráce zejména s ÚVI při FT. Žáci procházejí stanovenými učebními moduly formou studijních a především pracovních stáží s jasně vymezenými cíli získat a osvojit si požadované dovednosti na daných technologiích. Základní učební moduly obsahují zejména tyto technologie a pracoviště: I. Obsluha vstřikovacích a jiných tvářecích strojů II. Analýza toků polymerů za využití vstřikovacích strojů III. Ovládání termotvarovacího vakuového stroje IV. Využití strojního parku k řešení dimenzování a navrhování výrobků a konzultací pro maturitní práci V. Studijní stáž na výzkumném pracovišti Technologického parku UTB ve Zlíně Nabyté poznatky a dovednosti se hodnotí jednak přímo prostřednictvím vypracovaných protokolů jako součást klasifikace předmětu PCV (praktická cvičení) a jednak vydáním osvědčení o absolvování této činnosti (praxe) univerzitou. Tvorba modelů výrobků a modelů forem, provedení zkoušek a přínosy z konzultací jsou pak součástí absolventské práce, která je hodnocena jako praktická maturitní zkouška při absolvování maturitní zkoušky tohoto oboru. Žáci procházejí plánovitě a organizovaně stanovenými moduly s ohledem na jejich počet v případných dělených skupinách do maximálního počtu 8 žáků vždy hromadně. Žák je přímo na pracovišti veden, kontrolován a usměrňován pověřeným lektorem po celou dobu stáže a dozorujícím učitelem praxe ve vymezeném čase praxe, čímž je zaručeno ověření dosažených cílů a výsledků praxe. Zpracovaný protokol žáka musí obsahovat předepsané náležitosti a v tomto případě je v protokolu doložen i výsledek vědeckého zkoumání, který odpovídá přístupu a pečlivosti provedení práce a stanoveným hodnotám při tváření vstřikováním (analýze reologie toku). Provádí se každoročně s možností úprav modulů, zatím nevyužito, zůstávají původní moduly. Spolupráce je rozšiřována i o studijní stáže v příbuzných institutech, jako je Technologický park, kde byli maturanti letos již podruhé od počátku spolupráce. Velmi přínosná činnost z hlediska prvního styku s tvářecí technikou, kdy žáci poprvé ve svém studijním životě zkusí něco víc než rutinní obsluhu vstřikovacích strojů a kdy musí vyhodnocovat výsledky své první drobné vědeckovýzkumné činnosti. Významná pomoc žákům ze strany organizace při získávání modelů tvářených výrobků, případně modelů forem nejprogresivnější technikou.

4

5 Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Název a adresa školy Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, Zlín Kód a název oboru vzdělání M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Zapojená organizace (firma) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. M. 5555, Zlín, pracoviště Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství (ÚVI), zapojení odborných lektorů při tvorbě absolventské (maturitní) práce pro praktickou zkoušku maturitní. Obsahová charakteristika Na škole je zažitým a osvědčeným způsobem prováděna praktická maturitní zkouška žáků skutečným, propracovaným a samostatným tvůrčím dílem, obsahujícím popisným způsobem vznik výrobku včetně doložení jeho výkresové dokumentace konstrukčních parametrů, materiálových vlastností, zhodnocené ekonomiky, technologie a předložení jeho fyzické podoby buď modelu, případně vzorku. Tímto samostatným tvůrčím dílem vzniká absolventská práce, která je v celém rozsahu žákem obhajována a slouží jako podklad pro hodnocení a uznání coby praktická maturitní zkouška žáka tohoto oboru školy. Absolventi si pro svou práci mohou vybrat téma z předložené nabídky pro příslušný školní rok. Všichni žáci pak zpracovávají absolventskou práci, mají ale možnost dokladovat vzniklé modely libovolným způsobem. Předepsaná dokumentace je pak požadována dle stanovených pravidel a pokynů vyplývajících ze zadání této práce. Žáci, kteří se rozhodli předložit fyzicky modely forem a výrobků, mají možnost spolupracovat s univerzitou na vzniku těchto modelů nejmodernějšími 3D technologiemi, jako reverzní inženýrství, prototyping aj., umístěnými na pracovištích a dílnách ÚVI UTB ve Zlíně. Mimo to mají možnost k doložení požadovaných dokladů provádět po dohodě s organizací i např. zkoušky materiálů zvolených k samostatné absolventské práci a konzultace k dotvoření této práce. Organizační zajištění: Žáci maturanti oboru se zúčastňují v rámci předmětu PCV (praktických cvičení) ve zkouškovém období univerzity na přelomu semestrů (leden až únor) nebo ve svém volném čase v průběhu druhého pololetí, nejčastěji v měsíci únoru až dubnu, pracovních stáží na pracovištích Ústavu výrobního inženýrství, kde pod vedením odborníků univerzity a za přítomnosti učitele praktické výuky dotváří svou absolventskou práci dle požadovaného zadání. počet zúčastněných žáků Pravidelně v posledním období je tímto způsobem zapojeno v průměru 5 žáků ročně, kteří využívají této nabídky univerzity. časové rozmezí Podle rozsahu a druhu konzultací, úpravy programu pro vznik modelů, jejich velikosti a druhu vzoru výrobku (modelu) a způsobu vzniku je časová náročnost přípravy a vzniku pro jednotlivé vzory výrobků různá, obvykle se jedná řádově o několik hodin odborných konzultací a několik dalších hodin tvorby vlastních modelů (dozorování průběhu vzniku modelu a jeho případná korekce), které věnují lektoři žákům. materiálně technické Kompletní vybavení a zařízení pracovišť a dílen ÚVI FT UTB ve Zlíně včetně strojů pro vznik 3D modelů a použitých materiálů. zabezpečení personální zajištění Odborní lektoři a asistenti univerzity jsou v pozici konzultantů absolventských prací. Obvykle se zapojují do těchto činností minimálně 3 pracovníci univerzity. legislativní a finanční zajištění Vyhláška 177 ze dne 10. června 2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

6 Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a ve znění vyhlášky č. 274/2010 Sb. Veškeré činnosti k vypracování, technická podpora, konzultace, pomoc a zhotovení fyzických vzorků a modelů byly poskytnuty organizací zdarma. Zastřešení samotných činností a pomoci směřující ke vzniku požadovaných modelů provádí ředitelka Ústavu výrobního inženýrství na základě uzavřené dlouhodobé rámcové spolupráce mezi rektorem univerzity a ředitelem školy. Vytvořené modely výrobků i modely forem jsou součástí absolventských prací a jsou hodnoceny v rámci stanoveného zadání této práce, která je uznána jako část praktické maturity žáka. Absolventskou práci žáci obhajují ve svém vystoupení před zkušební komisí a dokladují ji stanoveným způsobem předloženou dokumentací, výkresy a předloženými modely výrobků a forem. Členem zkušební komise je vždy i učitel praktické výuky, který se podílel na vzniku absolventské práce. Maturitní komise pak přihlíží k úrovni předložených dokumentů a způsobu prezentace a obhajoby a navrhuje známku jako výsledné hodnocení praktické maturitní zkoušky. Tato známka je pak součástí maturitního vysvědčení žáka (absolventa). Žáci obvykle ve svých pracích udávají jako konzultanty pracovníky ÚVI FT UTB ve Zlíně, kterým spolu s dalšími zapojenými učiteli děkují za pomoc při vzniku jejich práce. Konzultanti organizace mají možnost účasti na obhajobách prací maturantů. Spolupráce s organizací započala v roce 2011, kdy první žáci maturanti využili nabídky a možnosti univerzity zapojit se do těchto činností při vzniku modelů tvářených výrobků a modelů forem. Výhledově bude tato nabídka školou i nadále využívána, protože vybavení a špičkové zařízení univerzity pro vznik takovýchto modelů je na nejvyšší úrovni a škola je zdaleka nevlastní. Mimo to maturanti tohoto oboru mají možnost po maturitě nastoupit právě ke studiu na tuto univerzitu, neboť byli osloveni právě vybavením, úrovní, ochotou spolupráce odborných asistentů a svou účastí a částečnou znalostí pracovišť budou mít snadnější rozhodování pro studium na této univerzitě. Velmi dobře.

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax: 371 725 363 IČO: 48 38 02 96 www.gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání

Více

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov. 23-45-M/01 Dopravní prostředky. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1. Úvodní šablona Úvodní šablona uvádí základní údaje o škole, oboru a firmě, popisuje spolupráci mezi školou a firmou a její historii. Slouží k uvedení do problematiky a pochopení souvislostí. Úvod do

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum G Y M N Á Z I U M A SOŠ, R O K Y C AN Y M L Á D E Ž N Í K Ů 1115, 7 1 R O K Y C AN Y Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 7 M/ Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Motto: Prvním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Česká republika Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště, Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55. Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55 Slovanská 1000/55, 406 60 Děčín VI Identifikátor školy: 600 010 121 Termín

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 28.6.2007, č.j. 12698/2007-23 Školní

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č.j. 9 325/2009-23 Školní

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více