UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kristýna Štosová Vedoucí práce: PhDr. Pavel Urbášek Olomouc 2011

2 Anotace Jméno a příjmení: Kristýna Štosová Název katedry: Katedra historie Obor: Archivnictví Téma práce: Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 Vedoucí práce: PhDr. Pavel Urbášek Rok obhajoby: 2011 Počet stran: 50 Klíčová slova: titul, hodnost, vědecký, vědecko-pedagogický, akademický, habilitace, vysoká škola Klíčová slova anglicky: degrese, title, scientific, scientific-pedagogical, academical, habilitation, university Text anotace: Práce si klade za cíl vytvořit přehled změn v udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů a hodností mezi lety Seznam pramenů a literatury obsahuje přehled nejdůležitějších právních norem a literatury zabývajících se vysokým školstvím v uvedeném období. Přílohy náležející k práci, dobře ilustrují situaci vysokého školství. Velmi podnětné je srovnání jednotlivých období (první republiku okupaci v březnu 1939, uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939, ukončení druhé světové války, únorového převratu 1948 a listopadové revoluce 1989). Jde o první ucelené zpracování tohoto tématu. Text annotation: The work aims to create an overview of changes in the granting of scientific and scientific-pedagogical degrees and titles between The list of sources and literature provides an overview of key legislation and literature dealing with higher education in that period. Very suggestive is the comparison of each period (the first republic, occupation of the Czech Republic in March 1939, the closing of Czech universities in November 1939, ending of World War II, the February coup in 1948 and November Revolution in It is the first comprehensive treatment of this topic. 2

3 Prohlašuji, že bakalářskou diplomovou práci na téma Udělování vědeckých a vědecko-pedagogických titulů od roku 1918 do roku 1990 jsem zpracovala samostatně za použití literatury a pramenů, které jsou uvedeny v seznamu. Souhlasím, aby práce byla využívána ke studijním účelům a byla citována dle platných norem. V Olomouci dne podpis 3

4 Mé vřelé díky za cenné rady, povzbuzování, trpělivost a pomoc při psaní bakalářské práce náleží PhDr. Pavlu Urbáškovi, řediteli archivu UP a mému vedoucímu práce. Velkou pomocí mi byly také rady JUDr. Ivana Elischera. 4

5 Obsah Anotace... 2 Úvod... 7 I. Tituly a hodnosti... 8 II. První republika... 9 II. 1. Situace ve školství mezi lety II. 2. Situace ve školství v letech II. 3. Existující vysoké školy II. 4. Zakládání vysokých škol II. 5. Akademické tituly prvorepublikové II Akademický titul doktorský II Akademické tituly vědecko-pedagogické III. Vysoké školy v letech III. 1. Situace ve školství III. 2. Udělování titulů IV. Léta poválečná IV. 1. Situace ve školství IV. 2. Zakládání nových vysokých škol IV. 3. Rušení vysokých škol IV. 4. Udělování titulů V. Reformy v letech V. 1. Situace ve školství V Komplexní školský zákon z roku V Novelizace zákona z roku 1956 a pozdější V Nový vyškolský zákon z roku V. 2. Zakládání a rušení vysokých škol V. 3. Československá akademie věd V. 4. Ústav marxismu-leninismu V. 5. Udělování titulů podle zákona z roku V. 5. Udělování titulů podle zákona z roku V Tituly a hodnosti

6 V Hodnosti vědecké V Vědecko-pedagogické tituly V. 6. Udělování titulů podle zákona z roku V Hodnosti vědecké V Hodnosti vědecko-pedagogické V. 7. Udělování titulů podle zákona z roku V Hodnosti vědecké V Tituly vědecko-pedagogické VI. Vysoké školství mezi lety VI. 1. Situace ve školství VI. 2. Tituly a hodnosti VI Tituly vědecko-pedagogické VI Tituly vědecké VII. Vysoké školství po 17. listopadu VII. 1. Situace ve školství VII. 2. Tituly a hodnosti VII Tituly vědecko-pedagogické VII Tituly vědecké Závěr Resumé Zkratky Prameny a literatura Prameny Literatura Elektronické zdroje Seznam příloh

7 Úvod Téma bakalářské práce jsem si vybrala s ohledem na své předchozí studium na Veřejně správní akademii v Brně v oboru Administrativa justice a právo si zde svým způsobem zamilovala. Na výběr tématu měl ovšem hlavní podíl můj vedoucí práce doktor Pavel Urbášek. Od něj jsem se dozvěděla, že téma opravdu dosud komplexně zpracováno nebylo. Toto jsem si ověřila při hledání literatury i pramenů, resp. zákonů a nařízení. Práce je členěna logicky a chronologicky podle dob, kdy byly vydány zásadní právní normy týkající se udělování vysokoškolských titulů a podle historických období. Správě škol se budu věnovat jen velmi okrajově a pouze v nutných případech. Vnitřnímu členění českých vysokých škol, které se téměř neustále proměňovalo, se také věnovat nebudu. Spletité situaci ve slovenském školství se raději vyhnu, jednak kvůli složitosti a také proto, že již téměř dvacet let nesdílíme společný stát. 7

8 I. Tituly a hodnosti Titulem je myšleno označení osoby připojované ke jménu, vedle jména nebo místo jména užívaném v osobním či písemném kontaktu. Ve své práci titulem rozumím akademickou hodnost udělovanou přímo státem nebo pověřeným veřejnoprávním subjektem. Akademické tituly jsou tedy tituly udělovány za studijní zásluhy po prokázání své odbornosti (zkouška, sepsání spisu apod.). Právo udílet titul získala univerzita od svého zakladatele (ius promovendi). Ve středověku jím byl císař, král, případně papež. Nejstarším udíleným titulem byl doktor, později bakalář, licenciát a magistr. 1 Právní řád první republiky pak akademické hodnosti zachoval. V případě titulů šlechtických a řádů udělovaných jako vyznamenání už tak velkorysý nebyl zákonem č. 61/1918 Sb. z. a n. byly tyto zrušeny. Současný zákon č. 111/1998 Sb. umožňuje získávat tituly v bakalářských a magisterských studijních programech. Akademické vědecké a vědecko-pedagogické tituly je možné získat v doktorském studiu, dále jako jmenování docentem na základě habilitačního řízení a jmenování profesorem na základě řízení ke jmenování profesorem. Akademický titul je titul získaný rigorózní zkoušku po úspěšném ukončení vysokoškolského studia. Udělování tohoto titulu prošlo svým historickým vývojem, kdy se především lišily podmínky k jeho získání. Vědecko-pedagogický titul je možné získat až po prokázání určité vědecké i učitelské vzdělanosti prostřednictvím habilitačního řízení. Jeho udílení se vývojem změnilo jen nepatrně. Vědecké hodnosti doktora věd a kandidáta věd bylo možné získat mezi lety 1950 až V současné době, resp. od roku 2002 je možné získat hodnost doktora věd. 1 Poláček, B.: Právnické tituly v průřezu dějin. s. 6 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str

9 II. První republika Pojmem první republika uvažuji časové období ohraničené vznikem samostatného československého státu a Mnichovskou dohodou. Celková situace ve státě nevypadala po rozpadu monarchie příznivě. Bylo potřeba mnoho věcí změnit, doplnit i vytvořit a to nejen ve školství, ale především v celé společnosti, právních normách atd. Co se týče zákonů, mezi prvními byla vyhlášena tzv. recepční norma, tedy zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného československého státu, kterou bylo mimo jiné v zájmu společenské stability dáno, že právní normy platné za Habsburské monarchie platí až do jejich úpravy či zrušení. Tyto mnohdy platily až do dob okupace a tím de facto i v pozdější době (některé až do roku 1950). 2 II. 1. Situace ve školství mezi lety Situace ve školství byla v celku neutěšená. Školy v období první republiky v sobě nesly zřízení z dob monarchie, tedy zřízení mnohdy nevyhovující novým a vyšším nárokům. Prakticky všechny školy se potýkaly se zastaralými zákony, jejichž změna byla poměrně složitá a hlavně pomalá. Dalším tíživým problémem byl nedostatek financí (zajímavé, že toto dědictví nesou vysoké školy prakticky dodnes). Recepční normou, jak bylo řečeno výše, byly převzaty všechny zákony z dob monarchie i se všemi svými nedostatky. 3 Nové zákony byly přijímany především pro zřizování nových škol. Dříve založeným vysokým školám či učením zůstaly všechny předchozí schválené zákony. Po úpravách se sice volalo, psaly se žádosti, slibovaly se sliby, ale žádné další kroky učiněny nebyly, případně pouze zanedbatelné a jen v nezbytně nutné míře. 4 Ministerstvo školství se již v této době snažilo ovlivňovat činnost vysokých škol tzv. systemizací provedenou zákonem č. 286/1924 Sb. z. a n. 2 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 7 Malý, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str

10 o úsporných opatřeních. Ministerstvo určilo na tři roky dopředu přesný počet pracovních sil na škole (prakticky ve všech oblastech, jak počet absolventů, doktorátů, docentur i profesur, tak později též počty pomocného personálu), který nesměl být překročen. Vláda rozhodovala na základě dodaných podkladů, ale v mnoha ohledech nebrala ohled na požadavky škol. 5 V této době existovaly, resp. do prosince 1918, pouze tyto vysoké školy(viz. níže): česká a německá univerzita, vysoké školy technické české a německé v Praze a Brně, vysoká škola báňská v Příbrami, akademie výtvarných umění v Praze. V Olomouci pak existovala teologická fakulta po zrušené univerzitě. 6 II. 2. Situace ve školství v letech Toto období je poznamenáno bojem o zachování autonomie vysokých škol. Již v předchozím období můžeme vidět snahu státu regulovat život vysokých škol. V těchto letech se tyto tendence ještě vystupňovaly a nastal v podstatě boj o udržení autonomie vysokých škol. Rozpoutala se debata, nakolik autonomii škol zachovat a nakolik do ní zasáhnout. Kritici autonomie podotýkali, že z vysokých škol se staly cechy, které mezi sebe odmítají přijímat nové lidi. Dalším trnem v oku jejích odpůrců bylo pronikání politiky do školství. Zastánci naopak poukazovali na to, že právě autonomie umožňuje nezávislost bádání a nezávislost škol vůbec. 7 Tyto boje byly, i když na úrovni diskuzí, velmi tvrdé a skončily obhájením autonomie škol. Co se týče vnitřní organizace školství, bylo stále podřízeno ministerstvu školství a osvěty. V tomto období prošlo ministerstvo nemalými reorganizacemi, nicméně vysokým školám toto neprospělo, neboť se ministerstvo nesnažilo řešit praktické problémy škol. Stížnosti padaly především stran byrokracie a politických vlivů. Do řízení českých vysokých 5 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 21 Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 7 Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str

11 škol začal navíc zasahovat Slovenský stát, resp. slovenské MŠANO. České ministerstvo se snažilo zachovat kontinuitu, která byla dána v předchozích letech, s různou úspěšností. Školství dále trpělo také nedostatkem financí a dá se říci, že i nedostatkem vyučijících, díky systemizaci. Zhoršilo se i postavení a finanční situace vysokoškolských asistentů. 8 II. 3. Existující vysoké školy Česká univerzita, původně Univerzita Karlo-Ferdinandova, rozdělená roku 1882 na Českou univerzitu Karlo-Ferdinandovu a Německou univerzitu Karlo-Ferdinandovu, byla zákonem ze dne 19. února 1920 přejmenována, resp. jí jméno bylo vráceno, na Univerzitu Karlovu. O jménu německé univerzity se mělo rozhodnout zvláštním zákonem. 9 Česká vysoká škola polytechnická, fungující od roku 1815 jako samostatný ústav, byla zákonem z 1. září 1920 reorganizována na České vysoké učení technické v Praze, které obsahovalo vysokou školu (dále jen VŠ) stavebního inženýrství, VŠ kulturního inženýrství (tyto dvě byly roku 1921 sloučeny ve VŠ inženýrského stavitelství), VŠ architektury a pozemního stavitelství, VŠ strojního a elektrotechnického inženýrství, VŠ chemickotechnologického inženýrství, VŠ zemědělského a lesního inženýrství a VŠ speciálních nauk. 10 Německá technická škola pak roku 1918 změnila svůj název na Deutsche Technische Hochschule Prag. 11 Česká Vysoká škola technická v Brně, zřízená roku 1869 císařským výnosem, byla až do zniku Masarykovy univerzity jediným a důležitým centrem českého studentského života v Brně. 12 Německé vysoké škole technické v Brně v zákonech první republiky 8 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Zákon č. 135/1920 Sb. z. a n. Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str. 103 https://www.vutbr.cz/edit/zivot-na-vut/fakta-o-vut/historie-vut/?aid_redir=1 11

12 nebyla věnována pozornost, kromě nového habilitačního řádu určeného všem školám technického zaměření. 13 Vysoká škola báňská v Příbrami byla, s obory hutním a hornickým, svým zaměřením v Československu jediná. 14 Akademie umění v Praze, byla postátněna již roku 1896, a její název byl roku 1919 změněn na Akademii výtvarných umění v Praze. 15 II. 4. Zakládání vysokých škol První vysokou školou založenou po rozpadu Rakousko Uherské monarchie byla Vysoká škola zvěrolékařská v Brně. Tato škola byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n. První a druhý ročník měl být ovšem otevřen až v říjnu následujícího roku. Druhý ročník měl sloužit posluchačům Vídeňské, příp. Lvovské univerzity, kteří chtěli ve vzdělávání pokračovat v Čechách. 16 Masarykova univerzita, tzv. druhá česká univerzita, byla založena dne 28. ledna 1919 zákonem č. 50/1919 Sb. z a n. Škola působila v Brně a měla mít čtyři fakulty: právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. 17 Další školy následovaly prakticky dva dny po sobě. Šlo o Vysokou školu obchodní v Praze, která byla zřízena zákonem č. 461/1919 Sb. z. a n. ze dne 23. července 1919, vyučovacím jazykem pak měla být samozřejmě čeština. V době vzniku však měla škola patřit pod českou vysokou školu technickou v Praze jako samostatný odbor, až v roce 1921 pak měla být samostatnou vysokou školou obchodní. 18 Dne 24. července 1919 byla zřízena Vysoká škola zemědělská v Brně zákonem č. 460/1919 Sb. z a n. Škola byla specifická svými nároky 13 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 7 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str. 150, Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 9 Zákon č. 76/1918 Sb. z. a n 17 Zákon č. 50/1919 Sb. z. a n. 18 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 11 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Zákon č. 461/1919 Sb. z. a n. 12

13 na hospodářské a lesnické pozemky. Působit začala již od školního roku 1919/ II. 5. Akademické tituly prvorepublikové Právní řád první republiky akademické hodnosti zachoval podle dřívějšího zákona č. 63/1873 ř. z. a dále dle nařízení ministerstva k. a v. V případě titulů šlechtických a řádů udělovaných jako vyznamenání už tak velkorysý nebyl zákonem č. 61./1918 Sb. z. a n. byly tyto zrušeny. Tento zákon vyvolal bouřlivou diskuzi ohledně jmenování profesorů a hlavně o to, zda jde o titul čestný či akademický. Diskuzi vyřešil zákon č. 79/1919 Sb. z. a n. o jmenování profesorů (více viz. níže). 20 II Akademický titul doktorský Udělení doktorského titulu se řídilo rigorózním řádem. Každá fakulta pak měla svůj rigorózní řád. Prakticky každý kandidát však musel splňovat určité podmínky, které byly téměř totožné. Uchazeč o rigorózum musel doložit vysvědčení o svých dosavadních studiích a pracích a také déložit, že po určitou dobu navštěvoval danou fakultu jako řádný posluchač. Samozřejmě předkládal též životopis. Součástí zkoušky bylo i předložení vědecké práce, tedy dizertace, a následná rozprava nad ní. Další částí bylo vykonání několika (tří, případně dvou, v závislosti na požadavcích fakulty) přísných, veřejně přístupných zkoušek, resp. rigoróz, z nařízením ministerstva daných předmětů před komisí. Ta byla složena z profesorského sboru a děkana (nebo, v případě jeho nepřítomnosti, proděkana). Za každé rigorózum žadatel složil určený poplatek, který byl rozdělen mezi zkoušející a fakultu. 19 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 10 Zákon č. 460/1919 Sb. z. a n 20 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Zákon č. 61/1918 Sb. z. a n. 13

14 Po úspěšném zdolání všech nástrah bylo nutné vykonat promoci, za níž se taktéž platilo. Mezi akademické tituly patřily: ThDr JUDr PhDr RNDr medik veterinární MVDr MUDr MrPH doktor farmacie Kandidát theologie bakalář bohosloví Dr techn. Dr mont. Pro přechodnou dobu: Dr juris Dr politices Dipl. Ing. Čestné doktoráty, Dr h.c., byly udělovány se schválením ministerstva školství a národní osvěty za zvláštní zásluhy (o vědu, umění, národ ) bez splnění povinností daných rigorózním řádem, ale v souvislosti s oborem příslušné vysoké školy. 21 II Akademické tituly vědecko-pedagogické Habilitační řad, resp. nařízení ministra věcí duchovních a vyučování č. 19/1888 ř. z.. nebyl od dob monarchie změněn a stal se obecným habilitačním řádem. Soukromým docentem se mohl stát ten, kdo chěl přednášet na vysoké škole, resp. získat oprávnění (venia docendi) k přednášení. 22 K udělení tohoto titulu musel být žadatel doktorem dané fakulty a mohl tak učinit nejdříve po dvou letech ukončení studia na fakultě. Dále musel předložit samostatnou vědeckou práci vydanou tiskem, nebo delší spis uveřejněný tiskem, tedy habilitační spis, týkající se vědy, z které chce habilitovat. Žádost se předkládala profesorskému sboru dané fakulty. Tento posoudil žádost a spis a dále doporučil žadatele k dalšímu postupu nebo jej 21 Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str

15 odmítl pro nezpůsobilost jeho práce k danému oboru. Dalším krokem byla úspěšná účast na kolokviu za přítomnosti profesorského sboru. Po této části následovala přednáška na zkoušku taktéž před členy profesorského sboru. Téma přednášky bylo tímto sborem stanoveno na základě návrhu žadatele. Termíny kolokvia i přednášky vždy určoval děkan. Následně se profesorský sbor usnesl, zda žadateli udělí venia docendi či nikoliv. Pokud se rozhodl negativně, mohl se žadatel odvolat k ministru vyučování. V případě, že byl žadatel již uznávanou kapacitou ve vědě, mohl profesorský sbor kolokvium a přednášku prominout. Soukromý docent po získání titulu mohl přednášet pouze na fakultě, na které složil venia docendi, a pouze ten obor, z kterého byl habilitován. Docentura mohla pominout, pokud po 4 semestry dotyčný neohlásil žádnou přednášku, nebo pokud by se odstěhoval daleko tak od fakulty, že nebylo možné, aby přednášky uskutečnil. Dále pokud by soukromý docent přednášky po 4 semestry ohlásil, ale nerealizoval, mohl ministr vyučování po návrhu profesorského sboru prohlásit, že jeho venia docendi pominula. 23 Řízení o jmenování řádným nebo mimořádným profesorem se řídilo zákonem č. 79/1919 Sb. z. a n. o služebním poměru učitelů vysokoškolských. Dle tohoto zákona jsou profesoři vysokých škol jmenováni prezidentem republiky na základě návrhu většiny profesorského sboru dané fakulty, který se na návrhu shodl při hlasování. Tento titul je udílen definitivně a na doživotí Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str Placht, Otto; Havelka, Jiří. Předpisy pro vysoké školy, str. 908,

16 III. Vysoké školy v letech Již tak špatná situace, kdy byl stát ohrožován zevnitř i zvenčí, se podpisem tzv. Mnichovské dohody dne ještě zhoršila. Nastala léta nesvobody a války, kdy řešení problémů ve školství bylo až na posledním místě (navíc byly vysoké školy pro jistotu uzavřeny). 25 III. 1. Situace ve školství Vládním nařízením č. 32 ze dne 2. března 1939, o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách, a k němu vydanému oběžníku ministerstva školství a národní osvěty (dále jen MŠANO), byli z činné služby buď přeloženi na trvalý odpočinek, nebo dáni na dovolenou profesoři a honorovaní docenti se židovským původem. Vláda přitom ujišťovala, že jde opravdu jen o mimořádné, krátkodobé opatření, které nebude mít dlouhého trvání. Ve skutečnosti tomu však bylo jinak. Platnost a účinnost tohoto nařízení byla prodloužena dalším vládním nařízením č. 374/1941 Sb. z. a n. Vysoké školy tak byly vyřazeny z procesu přemísťování či propouštění svých profesorů i soukromých docentů, kterým navíc mohl být odňat jejich titul. 26 MŠANO navíc omezila svou činnost pouze na české vysoké školy, neboť německé univerzity, a to německá universita v Praze, německá vysoká škola technická v Praze, německá vysoká škola technická v Berlíně, podléhaly přímé správě říše, resp. říšskému ministru školství. 27 Nakonec byly všechny české vysoké školy dne 17. listopadu 1939 uzavřeny a kontinuita jak vzdělávání, tak řízení VŠ byla přerušena. Majetek českých škol si rozdělily univerzity a techniky německé. Nacisté nikdy neuvažovali o znovuotevření českých vysokých škol Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str. 43 Vládní nařízení č. 32/1939 Sb.II. 27 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Nařízení RP25/39 ř. z. 28 Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str

17 III. 2. Udělování titulů Udělování titulů jak akademických, tak vědecko-pedagogických se v této době nijak nezměnilo, řídilo se v zásadě prvorepublikovými zákony a nařízeními. 17

18 IV. Léta poválečná Poválečná atmosféra byla naplněna uvolněním a euforií. Zahraniční politika se začala orientovat na SSSR. Roku 1945 byl podepsán a vyhlášen tzv. Košický vládní program, vypracovaný komunisty a ostatními stranami Národní fronty schválen, který upravoval obnovu ČSR ve všech aspektech. Proběhla vládní krize a na ni reagující únorová revoluce, kterou komunisté převzali moc ve státě. IV. 1. Situace ve školství České školství, a to nejen vysoké, bylo za 2. světové války témeř zničeno. Jeho obnova se stala i součástí vládního programu Národní fronty. Fungování vysokých škol se snažila oživit jak po stránce materiální, tak i personální. Vláda chtěla vysoké školy očistit od kolaborantů a fašistů, zavřít německé vysoké školy a celkově školství demokratizovat. 29 Snaha poválečné vlády vyústila dne 25. května 1945 ve vydání vládního nařízení č. 9/1945 Sb. o přechodných opatřeních na českých vysokých školách. Vysoké školy se měly řídit předpisy platnými před válkou, resp. před 29. září Ministr školství a osvěty měl v co nejkratší době učinit kroky potřebné k zahájení vyučování, zejména pro studenty, kterým bylo znemožněno studovat mezi lety 1939 a Proto již 30. května 1945 byla zahájena výuka na všech stávajících vysokých školách. 30 Již před válkou byl ze strany vysokých škol vznesen požadavek ohledně vzdělání pedagogů. V roce 1946 byl proto vydán zákon č. 100/1946 Sb., kterým měly být při všech univerzitách zřízeny pedagogické fakulty Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Vládní nařízení č. 9/1945 Sb. Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str

19 IV. 2. Zakládání nových vysokých škol V souladu s vládním programem (viz. výše) pak byly zakládány nové vysoké školy. V letech 1945 a 1947 jich bylo založeno celkem šest. Jedním z prvních nařízení, resp. dekretem prezidenta republiky č. 69/1945 Sb., byla přestěhována Vysoká škola báňská z Příbrami do Ostravy. Důvodem stěhování bylo těsnější sepjetí školy s místem vykonání praxe, která byla v Ostravě dostupnější než kde jinde. 32 Jako první nově založená poválečná vysoká škola byla zřízena Akademie múzických umění v Praze dekretem prezidenta republiky č. 127/1945 Sb. ze dne 27. října Škola měla začít vyučovat již od akademického roku 1945/ Následovalo založení školou byla Vysoká škola politická a sociální. Vznikla dekretem prezidenta č. 140/1945 Sb. ze dne 21. prosince 1945 nejen jako škola politická a sociální, ale také novinářská. 34 Zákonem č. 35/1946 Sb. byla obnovena univerzita v Olomouci, pod novým jménem jako Univerzita Palackého. Národní shromáždění chtělo tímto zákonem odčinit nepřátelské akty rakouských vlád. Škola měla mít čtyři fakulty, a to právnickou, lékařskou, filosofickou a z dřívější doby ponechanou Cyrilo-Metodějskou bohosloveckou fakultu. 35 Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze byla zřízena místo dosavadní umělecko-průmyslové školy dne 5. března 1946, zákonem č. 53/1946 Sb. Další z nově založených škol byla Vysoká škola sociální v Brně, nařizoval to zákon č. 124/1947 Sb. Škola měla začít fungovat od zimního semestru školního roku 1947/1948. U této školy jako u jedné z mála bylo zmíněno, že může udílet akademické hodnosti Dekret prezidenta č. 69/1945 Sb. Mates, Pavel: Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str Dekret prezidenta republiky č. 127/1945 Sb. Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str Vládní nařízení č. 9/1945 Sb. Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str Zákon č. 35/1946 Sb. Urbášek, Pavel. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str zákon č. 124/1947 Sb. 19

20 Poslední školou založenou v poválečném období se stala Janáčkova akademie musických umění v Brně. Akademie měla hudební a dramatický odbor, přičemž právě dramatický obor měl být otevřen později, na základě stanovení ministra školství. 37 IV. 3. Rušení vysokých škol Vláda Československé republiky však kromě zakládání nových škol slibovala také zrušení škol německých. Vše v duchu očištění od reakčních a protičeských živlů. Zrušení těchto škol provedla vláda dekrety prezidenta republiky č. 122/1945 Sb. o zrušení německé univerzity v Praze a č. 123/1945 Sb. o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně. Přičemž majetek těchto škol měl přejít zpět do držení českých ekvivalentních vysokých škol. Oba dekrety nabývaly symbolicky účinnosti 17. listopadu IV. 4. Udělování titulů V tomto období se udělování akademických titulů opět řídilo předpisy prvorepublikovými a to díky vládnímu nařízení č. 9/1945 Sb. o přechodných opatřeních na českých vysokých školách. Vysoké školy, se tak měly řídit předpisy platnými před válkou, přesněji před 29. září Ovšem kromě fakult právních a státních, na ně se vztahovalo vládní nařízení č. 14/1947 Sb. vydané dne 14. února Nařízení se týkalo státních zkoušek a akademických titulů doktorských. 40 Kandidát doktorských zkoušek, podobně jako kandidát státních zkoušek musel složit několik dílčích zkoušek, než mu bylo vydáno osvědčení o přísné zkoušce doktorské. Dílčí zkoušky se konaly před zkušebním 37 Zákon č. 168/1947 Sb. 38 Dekret prezidenta č. 122 a 123/1945 Sb. 39 Vládní nařízení č. 9/1945 Sb. 40 Vládní nařízení č. 14/1947 Sb. 20

21 komisařem předmětu, kterého určila zkušební komise, při třetím opakování zkoušky byl kandidát zkoušen komisí. Pokud kandidát neobstál v první zkoušce, mohl ji opakovat, stejně jako druhou. Nesplnění třetí zkoušky však znamenalo konec nadějí na získání doktorského titulu či složení státních zkoušek. V takovém případě totiž kandidát již nemohl být připuštěn k opakování zkoušky na příslušné fakultě jiné VŠ. 21

22 V. Reformy v letech Komunistická vláda převzala moc ve státě po únorové revoluci pracujícího lidu v březnu 1948 a v květnu již byla vyhlášena nová ústava Československé socialistické republiky. Vysoké školy se staly součástí procesu budování socialismu. Školství bylo v tomto období samozřejmě poznamenáno obdobím tzv. normalizace, která započala událostmi Pražského jara v roce Časové období této kapitoly je opět charakterizováno přijetím nových vysokoškolských zákonů. V. 1. Situace ve školství Systém vysokého školství v letech postihla řada reforem. V některých případech jich bylo zapotřebí (např. nový zákon o vysokých školách z roku 1950), bez některých by se školy zcela jistě obešly (např. tzv. čistky). Právě očista jak profesorského sboru, tak studentstva od reakčních živlů zasáhla vysoké školy nejvíce. V prvních letech dokonce proběhla bez legislativy či nařízení stranických orgánů. 41 Jednou z novinek bylo též přijímací řízení na vysoké školy. Probíhalo před zápisovou a přijímací komisí, které mezi jinými také prováděly tzv. kádrovou prověrku. Toto vč. prověrky bylo zachováno až do roku V Komplexní školský zákon z roku 1950 Zákon č. 58 z roku 1950 o vysokých školách ze dne 18. května znamenal zásadní obrat ve vývoji vysokého školství. Tato právní norma byla jednou z prvních komplexně postihující celý systém vysokého školství. 41 Urbášek, P. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, str. 18 Mates, P. Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol, str

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1980. Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1980 Uverejnené: 25.08.1980 Účinnosť od: 01.09.1980 111 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. července 1980 o postupu

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI 13/2 SD 13/2 SD SMĚRNICE DĚKANA (SD) RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ NA FTK UP V OLOMOUCI OBSAH: Tato směrnice upřesňuje Řád rigorózního řízení UP v Olomouci pro FTK UP ZPRACOVAL: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. doc.

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA RIGORÓZNÍ ŘÁD 1 Všeobecná ustanovení 1) Rigorózní řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o vysokých školách a o změně

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 30.01.1946 Účinnosť od: 30.01.1946 9 V l á d n í n a ř í z e n í ze dne 21. prosince 1945, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek

Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek Věcný záměr zákona o vysokých školách - stav po vypořádání připomínek JUDr. Marek Hodulík Sněm RVŠ 26.1.2012 PROBLEMATICKÉ OKRUHY Postavení vysokých škol a jejich regulace Předpisy vysoké školy Orgány

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese

KVALIFIKACE. = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese KVALIFIKACE = schopnost/předpoklad k výkonu určité profese Rozlišujeme dle stupňů: pouze zdravotní způsobilost krátkodobé zaučení jiný doklad o kvalifikaci vyučení středoškolské vzdělání vysokoškolské

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015

SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 11/2015 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 Den vydání: 3. 09. 2015 Platnost: 3. 09. 2015 Účinnost:

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb.

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. 2.1 PEDAGOG V ZAJETÍ ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Uverejnené: 07.03.1969 Účinnosť od: 07.03.1969 15 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 14. února 1969 o přijímání

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA /2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-10-1094/2016 Praha, 2. 2. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-4913/2016 Praha, 7. 6. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/2014 Pravidla

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU AGRONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 13. prosince 2010 pod č. j. 11598/2011-291 Článek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci

Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci FZV-MPD-5/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV UP v Olomouci Obsah:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více