P1.5 Habilitační řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P1.5 Habilitační řízení"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19

2 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant procesu: Garanti procesu na fakultách: Základní povinnosti garanta procesu: Uchazeč o habilitaci Popis procesu je závazný pro všechny zaměstnance VŠB-TU Ostrava, vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium Garanti procesu na jednotlivých fakultách jsou definováni v Příručce řízení příslušné fakulty. - odpovídá za shodu realizace procesu s popisem procesu - odpovídá za monitorování a měření procesu - odpovídá za provedení analýzy rizik procesu Klíčové vstupy: Uchazeč o habilitaci Klíčové výstupy: Habilitovaný docent Zdroje: Regulátory: Lidské zdroje a infrastruktura VŠB-TUO Zákon.č.111/1998 Sb. o vysokých školách TUO_LEG_99_002 Řád a řízení ke jmenování profesorem TUO_LEG_06_002 Seznam oborů, ve kterých je VŠB-TU Ostrava oprávněna konat řízení a řízení ke jmenování profesorem Kritéria pro měření a monitorování procesu Hledisko Kritérium Algoritmus Objemové Počet uskutečněných ch řízení za rok Počet habilitovaných docentů za rok Časové Kvalitativní Podíl docentů ve struktuře pedagogů VŠB-TUO Produktivity Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/19

3 Rozčlenění procesu: Garant procesu: Prorektor pro vědu, výzkum a doktorské studium P1.5 Habilitační řízení P1.5.1 Zahájení ho řízení P1.5.2 Jmenování komise a oponentů P1.5.3 Zpracování posudků a jednání komise P1.5.4 Habilitační přednáška a obhajoba práce P1.5.5 Jmenování docentem Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/19

4 Diagram aktivit podprocesu: P1.5.1 Zahájení Uchazeč se chce zúčastnit ho řízení P Vypracování práce Uchazeč Žádost o zahájení HŘ Habilitační práce P Podání návrhu na zahájení Uchazeč Vyjádření komise P Formální posouzení podkladů pro zahájení hab. říz. Komise pro posouzení žádostí o HŘ a jmenování profesorem P Rozhodnutí o zahájení Děkan/prorektor Zápis z kolegia děkana Proděkan příslušné fakulty Habilitační řízení nezahájeno Habilitační řízení zahájeno Návrh na zahájení ho řízení P Návrh složení komise Kolegium děkana P Projednání zahájení Kolegium rektora Zápis z kolegia rektora Zahájení HŘ projednáno Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/19

5 Přehled aktivit podprocesu P Vypracování práce Uchazeč vypracuje práci. Habilitační práce je: a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky Habilitační práce by neměla mít ryze vědecký charakter, ale i charakter pedagogické práce, prokazující pedagogickou způsobilost uchazeče. P Podání návrhu na zahájení Uchazeč podá děkanovi fakulty písemnou žádost o zahájení. V žádosti uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. K návrhu přiloží minimálně 4 výtisky práce. Dále přiloží podrobný strukturovaný materiál, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, doložené životopisem, kopiemi dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, vědeckých hodností a akademických titulů (pro uchazeče mimo VŠB TU Ostrava musí být kopie ověřené), dále přehled tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, potvrzené vedoucím pracoviště, přehled a výsledky pedagogické činnosti, potvrzené vedoucím pracoviště a doloží své další odborné, řídící a organizační schopnosti a další případná doporučující vyjádření. Děkan parafuje žádost a předá ji spolu se všemi podklady administrativnímu oddělení fakulty k dalšímu řízení. P Formální posouzení podkladů pro zahájení Příslušný proděkan z hlediska formálního posoudí žádost uchazeče spolu se všemi podkladovými materiály (úplnost, vhodnost a správnost předložených materiálů). Posuzuje, zda všechny podklady jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a interním předpisem VŠB-TUO Řád a řízení ke jmenování profesorem TUO_LEG_99_002. P Rozhodnutí o zahájení Příslušný proděkan projedná návrh v kolegiu děkana a děkan rozhodne o jeho zahájení. Děkan písemně informuje uchazeče o zahájení (s případným požadavkem na doplnění či úpravu podkladových materiálů s uvedením termínů) nebo nezahájení s uvedením důvodů. P Návrh složení komise Děkan s kolegiem děkana ve spolupráci s příslušnými odborníky oboru habilitace sestaví návrh složení pětičlenné komise. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se řízení koná. Součástí návrhu členů komise jsou údaje o pracovišti, funkci a odborném zaměření navrhovaných. Předpokládaný předseda komise, ve spolupráci s uchazečem, vypracuje dvoustránkový (1 list) strukturovaný přehledový materiál s názvem Návrh na zahájení pro projednání zahájení v kolegiu rektora a ve vědecké radě fakulty, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, přehled praxe, významné výsledky tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, přehled a výsledky pedagogické činnosti a odborné, řídící a organizační schopnosti uchazeče. Součástí tohoto materiálu je návrh složení komise. Přehledový materiál Návrh na zahájení je podepsán děkanem fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/19

6 P Projednání zahájení Zahájení je projednáno děkanem v kolegiu rektora. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/19

7 Diagram aktivit podprocesu: P1.5.2 Jmenování komise a oponentů Zahájení HŘ projednáno P Příprava podkladů pro jednání Vědecké rady P Projednání zahájení HŘ a schválení komise Vědecká rada Protokol o hlasování VR Zápis z VR Z Jmenování oponentů hab. komisí Habilitační komise Oznámení o zahájení hab. řízení P Zpracování a zveřejnění údajů o zahájení HŘ P Příprava jmen. dopisů pro členy HK a oponenty Děkan Zverějnění údajů o hab. řízení P Zveřejnění údajů o HŘ pro MŠMT Vedoucí personálního útvaru Rektor P Zaslání jmenování a mater. předsedovi a členům Hab. kom. Údaje o HŘ zveřejněny P Zaslání jmenování a práce oponentům Habilitační komise a oponenti jmenováni Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/19

8 Přehled aktivit podprocesu P Příprava podkladů pro jednání Vědecké rady oddělení děkanátu připraví pro jednání vědecké rady fakulty podklady pro jednání: pro každého člena VR kopii návrhu na zahájení a návrhu členů komise. P Projednání zahájení HŘ a schválení komise Děkan předloží návrh na zahájení spolu s návrhem na složení pětičlenné komise vědecké radě fakulty. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor. O návrhu členů komise hlasuje vědecká rada fakulty. P Jmenování oponentů komisí Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje tři oponenty práce. U oponentů může být z vysoké školy, na které se řízení koná, jmenován pouze jeden oponent. P Zpracování a zveřejnění údajů o zahájení HŘ Po projednání návrhu ve vědecké radě fakulty vypracuje administrativní oddělení doklady o zahájení (2 různé). Oznámení o zahájení podepsané děkanem je zveřejněno na úřední desce fakulty, vyplněný formulář Zveřejnění údajů o m řízení pro MŠMT je postoupen rektorovi k podpisu. P Zveřejnění údajů o HŘ pro MŠMT Rektor podepisuje formulář Zveřejnění údajů o m řízení pro MŠMT, který je předán vedoucímu personálního oddělení, který zajistí jeho zaslání na MŠMT, kopie formuláře je uložena na administrativním oddělení fakulty. P Příprava jmenovacích dopisů pro členy komise a oponenty oddělení děkanátu připraví jmenovací dopisy pro předsedu a členy komise a dále pro oponenty práce, které děkan podepíše. P Zaslání jmenování a materiálů předsedovi a členům komise Předsedovi a členům komise jsou zaslány spolu se jmenováním materiály, které uchazeč dle zákona předložil. P Zaslání jmenování a práce oponentům Jmenovací dopisy společně s prací a zúčtovacím dokladem jsou rozeslány oponentům. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/19

9 Diagram aktivit podprocesu: P1.5.3 Zpracování posudků a jednání komise Habilitační komise a oponenti jmenováni Oponentské posudky P Zpracování oponentního posudku Oponent HP P Příprava jednání habilitanční komise Adm inistrativní Protokol o hlasování hab. komise Stanovisko komise P Jednání komise P Příprava materiálů pro VR Habilitační komise Proděkan příslušné fakulty Adm inistrativní Oznámení o konání obhajoby hab. práce P Zvěřejnění termínu obhajoby hab. práce a přednášky Adm inistrativní Teze přednášky Teze práce P Teze práce a přednášky Uchazeč Teze práce dodány na fakultu Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/19

10 Přehled aktivit podprocesu P Zpracování oponentního posudku Oponenti zpracují posudky. Běžná doba ke zpracování posudku je 1 měsíc. Oponenti zašlou posudky předsedovi komise nebo na administrativní oddělení děkanátu, které zajistí jejich předání předsedovi komise. P Příprava jednání komise Po obdržení všech posudků určí předseda komise termín jednání komise. oddělení děkanátu, popř. předseda komise přímo zašle pozvánku na jednání komise. Spolu s pozvánkou se členům komise zasílají kopie posudků na práci. K jednání komise připraví předseda komise nebo administrativní oddělení děkanátu prezenční listinu, protokol o hlasování a hlasovací lístky. P Jednání komise Uchazeč nabídne komisi nejméně 3 témata přednášky a komise z nich vybere jedno téma. Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor, jeho pedagogickou praxi a odborné, řídicí a organizační schopnosti uchazeče. Na základě oponentních posudků zhodnotí úroveň práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů komise, platí, že komise doporučuje řízení zastavit. Stanovisko přednese předseda nebo jím pověřený člen komise následně vědecké radě fakulty. P Příprava materiálů pro VR oddělení děkanátu převezme materiály ( práce a ostatní materiály ) od předsedy komise. Příslušný proděkan projedná na kolegiu děkana s děkanem termín ve vědecké radě fakulty. Administrativa fakulty napíše a rozešle pozvání na vědeckou radu uchazeči, předsedovi a členům komise a oponentům. Na jednání VR uchazeč kromě práce předkládá, alespoň 5 nejvýznamnějších prací dle vlastního uvážení. P Zveřejnění termínu obhajoby práce a přednášky Na úřední desce fakulty je zveřejněno oznámení o termínu a místě konání obhajoby práce a přednášky na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. P Teze práce a přednášky Součástí zveřejňování údajů o m řízení je publikace tezí práce. Uchazeč dodá na administrativní oddělení děkanátu nejméně 1 měsíc před obhajobou práce teze své práce (počet výtisků stanoví děkan). Teze práce jsou zaslány členům VR fakulty předem, zpravidla současně s pozvánkou na jednání VR fakulty. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/19

11 Diagram aktivit podprocesu: P1.5.4 Habilitační přednáška a obhajoba práce Teze práce dodány na fakultu Zápis z VR fakulty P Jmenování členů VR pověřených hodnocením hab. před. Vědecká rada P Představení uchazeče Děkan Teze přednášky Teze práce Oponentské posudky P Habilitační přednáška P Přednesení tezí práce P Přečtení oponentských posudků Uchazeč Uchazeč Oponent HP P Diskuze k otázkám z posudků práce Oponent HP Uchazeč Zápis z VR fakulty P Řízená odborná diskuze Uchazeč Vědecká rada Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/19

12 Zápis z VR fakulty P Řízená odborná diskuze Uchazeč Vědecká rada P Zpráva komise pro hodnocení hab. přednášky Člen hodnotící komise Zápis z VR fakulty P Přednesení návrhu komise Člen komise P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR Vědecká rada Habilitační komise Oponent HP Protokol o hlasování VR fakulty P Tajné hlasování o výsledku P Vyhlášení výsledků Vědecká rada Děkan Zverějnění údajů o hab. řízení Oznámení o výsledcích habilit. řízení Zápis z VR fakulty P Zveřejnění výsledků Kladný výsledek Příprava jmenování docentem Záporný výsledek Habilitační řízení zastaveno Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/19

13 Přehled aktivit podprocesu P Jmenování členů VR pověřených hodnocením přednášky VR fakulty jmenuje na návrh děkana komisi pro hodnocení přednášky sestávající ze 3 členů VR, kteří zpracují písemné zhodnocení přednášky. P Představení uchazeče Děkan představí uchazeče. P Habilitační přednáška Uchazeč o habilitaci přednese přednášku na dané téma. Na přednesení přednášky je uchazeči zpravidla poskytnut čas 20 minut. Habilitační přednáškou uchazeč prokazuje svou pedagogickou způsobilost. P Přednesení tezí práce Uchazeč o habilitaci přednese teze práce. Na přednesení tezí práce je uchazeči zpravidla poskytnut čas 20 minut. P Přečtení oponentských posudků Habilitační přednáška i obhajoba práce se koná za přítomnosti nejméně dvou oponentů a předsedy komise nebo jím pověřeného člena komise na veřejném zasedání VR fakulty. Oponenti seznámí přítomné se svými posudky. Není-li oponent přítomen, je jeho posudek přečten předsedou komise. P Diskuze k otázkám z posudků práce Uchazeč zodpoví otázky oponentů. P Řízená odborná diskuze Všichni přítomni jsou vyzvání k odborné diskuzi. Dotazy na habilitanta jsou zaznamenány na přiložené diskusní lístky a jsou zaznamenány v zápisu z vědecké rady. P Zpráva komise pro hodnocení přednášky Zhodnocení přednášky přednese jeden ze tří členů hodnotící komise - přednese závěry na nichž se hodnotící komise usnesla. Závěry jsou zaznamenány v zápise z vědecké rady. P Přednesení návrhu komise Předseda nebo jím pověřený zástupce přednese návrh komise na jmenování docentem. P Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR Před tajným hlasováním proběhne závěrečná rozprava a to s vyloučením veřejnosti. V sále zůstanou jen členové VR, oponenti a členové komise. P Tajné hlasování o výsledku VR fakulty hlasuje tajným hlasováním o návrhu na jmenování docentem. Nezíská-li návrh potřebnou většinu hlasů všech členů VR, řízení se zastavuje. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/19

14 P Vyhlášení výsledků Uchazeč a hosté jsou pozváni zpět do jednací místnosti a děkan veřejně vyhlásí výsledky. Výsledek je zaznamenán do zápisu z vědecké rady. P Zveřejnění výsledků Administrativa fakulty vypracuje Oznámení o výsledcích, které podepisuje děkan fakulty a je zveřejněno na úřední desce fakulty. Dále je doplněn formulář Zveřejnění údajů o m řízení pro MŠMT o výsledek ho řízení, který je postoupen rektorovi k podpisu. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14/19

15 Diagram aktivit podprocesu: P1.5.5 Jmenování docentem Jmenování docentem P Vypracování návrhu na jmenování docentem s přílohami Návrh na jmenování docentem P Podepsání návrhu na jmenování docentem Děkan Návrh na jmenování docentem Doklad o habilitaci P Vypracování dokladu o habilitaci Doklad o habilitaci P Podepsání dokladu o habilitaci P Příprava jmenování docentem Děkan Předseda komise P Ověření správnosti údajů P Návrh na jmenování docentem Rektor P Ověření zařazení uchazečů do programu VR TUO P Vyzvednutí a distribuce pozvánek novým docentům P Předání jmenovacích dekretů Rektor Noví docenti jmenováni Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 15/19

16 Přehled aktivit podprocesu P Vypracování návrhu na jmenování docentem s přílohami Po kladném hlasování ve vědecké radě fakulty zpracuje administrativní oddělení děkanátu ve spolupráci s předsedou komise návrh na jmenování docentem a přílohy (zpravidla je přílohou stanovisko komise, životopis zahrnující přehled odborné a pedagogické činnosti uchazeče, výsledky hlasování). P Podepsání návrhu na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem podepisuje děkan. P Vypracování dokladu o habilitaci Po kladném hlasování ve vědecké radě fakulty vypracuje administrativní oddělení děkanátu doklad o habilitaci. P Podepsání dokladu o habilitaci Doklad o habilitaci podepisuje předseda komise a děkan fakulty. P Příprava jmenování docentem připraví materiály související se jmenováním docentem na podpis rektorovi. P Ověření správnosti údajů oddělení děkanátu ověří u vedoucího personálního útvaru, zda jsou materiály úplné a v pořádku. P Návrh na jmenování docentem Rektor podepíše připravené jmenování docentem. P Ověření zařazení uchazečů do programu VR TUO Po oznámení termínu slavnostního zasedání vědecké rady TUO administrativní oddělení děkanátu ověří u vedoucího personálního útvaru, zda je připraveno jmenování docenta k předání na slavnostním zasedání VR TUO. P Vyzvednutí a distribuce pozvánek novým docentům Na rektorátě vyzvedne administrativní oddělení děkanátu pozvánky na slavnostní VR VŠB-TUO a rozešle je novým docentům. P Předání jmenovacích dekretů Na slavnostním zasedání VR VŠB - TUO rektor uchazeči předá doklad o nabytí titulu docent. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 16/19

17 Seznam záznamů Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Garant záznamu (funkce) Žádost o zahájení ho P , 2 řízení Habilitační práce P , 2 Vyjádření komise P , 4 Zápis z Kolegia děkana P Návrh na zahájení P , 6 Zápis z Kolegia rektora P Sekretariát rektora listinná 3 roky Archiv VŠB - TUO Protokol o hlasování VR P Zápis z VR P , 3 Oznámení o zahájení P Zveřejnění údajů o P m řízení Oponentské posudky P , P Protokol o hlasování P komise Stanovisko komise P Oznámení o konání obhajoby P práce Teze přednášky P , P Teze práce P , P Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 17/19

18 Název záznamu Proces Místo uložení Podoba Doba uložení Vypořádání Garant záznamu (funkce) Zápis z VR fakulty P , 7, 8, 12 Protokol o hlasování VR fakulty P , 12 Oznámení o výsledcích P Návrh na jmenování docentem P , 2 Doklad o habilitaci P , 4, 5 Seznam záznamů na fakultách je uveden v dokumentaci fakult. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 18/19

19 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize A Převod fakultního procesu na celoškolskou úroveň B Aktualizace dokumentu Jméno a podpis garanta dokumentu Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. B Revize dokumentu Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. C D Aktualizace dokumentu oprava čísel útvarů, úprava kritérií pro měření a monitorování procesu, doplnění Seznamu záznamů Aktualizace dokumentu oprava diagramu P Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., v.r. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 19 /19

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Příjem návrhu uchazeče. 2 Kontrola žádosti. a podkladů řízení. Zveřejňování údajů o řízení. Jmenování habilitační/hodnoticí.

Příjem návrhu uchazeče. 2 Kontrola žádosti. a podkladů řízení. Zveřejňování údajů o řízení. Jmenování habilitační/hodnoticí. Habilitační řízení a řízení jmenování fesorem 1 Příjem návrhu uchazeče 2 Kontrola žádosti 3 Archivace a zveřejnění hab.práce a podkladů řízení 4 Zveřejňování údajů o řízení 5 Jmenování habilitační/hodnoticí

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Garant dokumentu: 9530 personální útvar TUO_VP_99_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 07.07.2016 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 1. září 2017 Ministerstvo

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel dokumentu...

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 2. 10. 2018 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první

Směrnice děkana č. 10/2011. K uskutečňování doktorských studijních programů. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 24. 11. 2011 Směrnice děkana č. 10/2011 K uskutečňování doktorských studijních programů (směrnice fakulty k provedení Studijního a

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve znění účinném od 1. září 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 27.02.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Proces H1.3 Doktorské studium

Proces H1.3 Doktorské studium Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H1.3 Doktorské studium Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/39 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 ŘÁD HABILITAČNÍH ŘÍZENÍ PLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY. Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Brno 2017 Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení... 2 Čl. 2 Orgány vědecké rady... 2 Čl. 3 Tajemník... 3 Čl. 4 Zasedání vědecké rady...

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 12. 6. 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů

Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Jednání vědecké rady na PřF UP - kuchařka procesů Činnost VR upravují: Vysokoškolský zákon 111/1998Sb. (dále jen zákon ), zvláště 30, 53, 72, 74, 75, Statut PřF UP, článek 11 Jednací řád VR PřF UP (poslední

Více

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí

Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces P7 Přezkoumání rozhodnutí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Proces: P7 Přezkoumání rozhodnutí

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad

Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech a jednací řád oborových rad Účinnost dokumentu od: 3. 1. 2017 Směrnice EkF_SME_07_ 003 ke studiu v doktorských studijních programech Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Vnitřní předpis Lékařské fakulty OU 2017 JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LF OU Schváleno AS LF OU: 23. 10. 2017 Schváleno AS OU dne 20. 11. 2017 Platnost: Dnem schválení AS OU Účinnost: Dnem schválení AS OU Akademický

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Proces H3.1 Spolupráce s praxí

Proces H3.1 Spolupráce s praxí Účinnost dokumentu od: 18.6.2007 Proces H3.1 Spolupráce s praxí Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

Část první. Část druhá

Část první. Část druhá Doplňující směrnice FSI k uskutečňování doktorských studijních programů Část první Obecná ustanovení Doktorské studijní programy jsou na Fakultě strojního inženýrství uskutečňovány v souladu se zněním

Více

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice č. 1/2010 děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne

Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne Zápis z 8. jednání Vědecké rady FA VUT v Brně dne 16.10.2018 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení a schválení programu, volba skrutátorů pro celé jednání VR Děkan FA VUT v Brně doc. Ing. arch. Jan

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ U n i v e r zita o brany v B r n ě F a kulta vojenského zdravotnictví Třebešská 1575, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hkraife JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Záhlaví Schválení AS FIT: 13. 11. 2018 Platnost: dnem schválení Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské

Více

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Článek 1 Úvodní

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne I. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. 1. 2015 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení Aktualizace únor 2018 Základní ustanovení Tímto manuálem předkládá Odbor školství, mládeže

Více

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU

Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU (GA MU) Příloha č. 1 PRAVIDLA VYSOKOŠKOLSKÉHO SPECIFICKÉHO VÝZKUMU PRO ROK 2017 Struktura GAMU Specifický výzkum A studentské výzkumné projekty B studentské vědecké

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Úplné znění ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Univerzity Pardubice ze dne 31. října Článek 1 Úvodní ustanovení

Úplné znění ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Univerzity Pardubice ze dne 31. října Článek 1 Úvodní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákonač. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. září 2010 pod

Více

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: H2.2 Transformační

Více