3/ Krajská setkání zahájena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/ Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace zákona o veřejných zakázkách RUD Ďolík bude zasypán Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR věří ve zdravý rozum starostů V posledních dnech se vyostřily diskuse ohledně omezování poštovních služeb v malých obcích. Prostřednictvím médií, em i dalšími cestami se šíří vykonstruované informace, že Svaz měst a obcí ČR se ke státnímu podniku Česká pošta chová velmi vstřícně, podporuje její záměry, a to bez ohledu na zájmy obcí. Jedna z posledních tiskových zpráv, vydaná Sdružením místních samospráv ČR, dokonce hovoří o námluvách Svazu s Českou poštou. Je pravdou, že Svaz s Českou poštou vede o optimalizaci sítě poštovních poboček intenzivní jednání již od roku 2008, tedy shodou okolností od roku, kdy SMS ČR vzniklo. Svaz si uvědomuje blížící se liberalizaci trhu s poštovními službami i to, že pokud nedojde k vzájemné dohodě obcí a Pošty do doby její transformace na akciovou společnost, může se stát, že názor samosprávy už později nemusí nikoho zajímat. Veškerá jednání jsou proto vedena s cílem najít přijatelná řešení, jak poštovní služby v obcích, kde je stávající pobočka nevytížená a ztrátová, zachovat. Je také faktem, že přestože Svaz s Poštou uzavřel koncem roku 2009 smlouvu o partnerství a s jejím vedením probíhala další dílčí jednání, z regionů přicházely zprávy, že zaměstnanci Pošty nejednají se starosty jako s partnery, mnohdy vystupují až direktivně a záměr měnit model poskytování služeb v obcích jim oznamují velmi pozdě. Svaz proto vyvolal další jednání s představiteli Pošty, a aby ukázal dobrou vůli a svoji otevřenost, přizval k němu i své dosavadní partnery zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR a předsedu SMS ČR. Toto zásadní, možno říci i přelomové jednání, se uskutečnilo 8. února 2011 při jednom z pravidelných zasedání Komory obcí v Kanceláři Svazu. Po téměř čtyřhodinové diskusi se zde Česká pošta zavázala, že o plánovaných změnách bude dotčené obce informovat minimálně 6 měsíců v předstihu, podá jim údaje o vytížení tamní pobočky a nákladech na její provoz. Ve společném prohlášení, které bylo výstupem jednání, dále Česká pošta deklarovala, že předloží takové řešení, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele České republiky (podrobněji uvnitř zpravodaje). Je proto alarmující, že několik dní poté, 14. února 2011, vydává SMS ČR informaci a doporučení pro starosty, kde toto společné prohlášení vzešlé na půdě Svazu vydává za svoji dohodu s Českou poštou a radí starostům, jak v jeho duchu mají postupovat v případě, že budou zástupci České pošty osloveni. Rovněž je nanejvýš zarážející, že SMS ČR napadá podpis Memoranda následně podepsaného mezi Českou poštou a Svazem, ve kterém Svaz sice deklaruje, že podpoří úsilí České pošty o optimalizaci sítě poštovních poboček, ovšem za předpokladu, že v území bez odpovídající dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou nedojde k zásadnímu omezení základních poštovních služeb. Velmi podstatné je ale to, že Česká pošta zde deklaruje, že počítá s dlouhodobým pokračováním projektu pobočkové sítě, a vyjadřuje své přesvědčení, že tento projekt nebude ohrožen ani případnou privatizací České pošty. Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR proto apeluje na všechny starosty: Nepodléhejte vykonstruovaným útočným tvrzením, za kterými nelze spatřit nic jiného než snahu zviditelnit se a lacino získat potenciální členy. Mediální výkřiky s použitím nepřesných a zavádějících informací nikomu nepomohou, a nejméně pak malým obcím. Zjistěte si vždy nejprve sami všechny dostupné informace a utvořte si na celou věc vlastní úsudek. Jedině seriózním a odpovědným jednáním můžeme společně dojít k rozumnému řešení.

2 Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU POSLANCI ŘEŠÍ NERUDOVSKOU OTÁZKU: KAM S NÍM? Objem elektronického odpadu v Evropě rapidně roste, proto se tímto problémem zabývají již i poslanci Evropského parlamentu. Navrhují, jak zlepšit systém zpracování elektronického odpadu, ať už jde o nefunkční ledničky nebo nepotřebné mobily. Nová pravidla by měla zlepšit sběr a recyklaci elektronického odpadu, omezit byrokracii a zabránit nelegálnímu vývozu tohoto odpadu mimo Evropskou unii. Je nepochybné, že tato směrnice jde správným směrem, neboť usiluje o změnu kvantitativních cílů sběru, o nastavení pravidel pro přeshraniční přepravu elektrických a elektronických zařízení a o harmonizaci administrativních kroků vůči povinným subjektům za účelem snížení byrokracie. A právě z důvodu nadměrné byrokracie odmítám definici výrobce na úrovni Evropské unie, a to i s ohledem na možnou vymahatelnost stanovených povinností ze strany členských států. V tomto případě bychom se měli řídit heslem, že když něco funguje, není důvod to nějakým způsobem měnit. Co se týče rozsahu působnosti směrnice, osobně preferuji uzavřený rozsah působnosti, protože se při otevření rozsahu působnosti obávám zahrnutí prakticky nerecyklovatelných zařízení či zahrnutí zařízení s dlouhou délkou životnosti, a tím ohrožení plnění dohodnutých cílů sběru. V tomto případě totiž zastávám názor, že když si stanovujeme nějaké cíle, měli bychom být nejenom ambiciózní, ale zejména realističtí a nezatěžovat více obce a města. Ing. Oldřich Vlasák předseda Svazu měst a obcí ČR poslanec Evropského parlamentu Aktuality ve zkratce Co s makroregionálními strategiemi? 9. únor 2011, Praha Na Úřadu vlády se za účasti zástupců ministerstev a Dunajského vedomostného klasteru uskutečnila neformální schůzka k definici makroregionálních strategií, jak je vnímá Česká republika. Makrostrategie pokrývají území několika států, které mají nějaké společné pojítko zatím to byla vždy voda. Jako první vznikla Baltská makrostrategie, druhou, jejíž součástí je i ČR, je Dunajská. Na těchto územích se definují projekty, které mají přeshraniční platnost. Může se jednat např. o projekty zajišťující čistotu některých povodí, které mohou být zdrojem pitné vody i v jiných členských státech EU. Příkladem projektu, který spadá do makroregionální strategie, může být již fungující přeshraniční projekt CENTROPE. Jeho snahou je koordinovat krajské a místní strategie v oblasti územního rozvoje, lidských zdrojů, vzdělávání nebo kultury. Partnery v projektu jsou kromě města Brna a Jihomoravského kraje také regiony a města ze Slovenska, Rakouska a Maďarska. V současnosti je projekt financován z iniciativy EU INTERREG IIIA. Postoj České republiky k makrostrategiím lze shrnout jako neutrální (tzv. 3 NE, která ČR prosazuje, znamenají nezatěžovat kvůli nim systém dotací EU požadavkem na další institucionální, finanční nebo legislativní změny). Zdrženlivost limituje ČR v možnosti využít tyto strategie ke svému prospěchu. Iniciační setkání k definování obsahu makrostrategií na Úřadě vlády by mělo pokračovat sektorovými schůzkami zástupců Úřadu vlády, Dunajského vedomostného klasteru a příslušných ministerstev k definování dílčích aktivit, které by mohly být součástí makroregionální strategie za ČR. Víte-li proto o nějakém projektu, jenž má přeshraniční dopad s pojítkem na řeku Dunaj, obraťte se na Svaz. Rádi bychom tyto projekty definovali a informovali o nich Úřad vlády. Jednání s ministrem kultury nejen o církevních restitucích 10. únor 2011, Praha Otázka vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je pro obce klíčová. Obce dnes mají na svém území rozsáhlé majetky a pozemky, s nimiž nemohou disponovat, a jsou tak omezovány ve svém rozvoji. Podle programového prohlášení vlády by mělo být konečné řešení narovnání státu a církví předloženo do konce roku Svaz ale toto období považuje za příliš dlouhé. Tento stav totiž brání i čerpání dotací. Požaduje proto, aby narovnání vztahů mezi státem a církvemi proběhlo v co nejbližší možné době. Podle vyjádření ministra dojde k uspíšení přípravy návrhu nového zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi a jeho předložení nejdéle do poloviny roku K jeho přípravě byla vytvořena i speciální pracovní skupina, jejímiž členy jsou čelní představitelé dotčených organizací. Ministr kultury Jiří Besser na jednání se zástupci samosprávy požádal starosty, aby vyčíslili alespoň přibližně škody, které jejich obcím v souvislosti s blokací církevního majetku vznikly. Podle dostupných informací Svazu je kvůli nedořešeným vztahům zcela blokováno asi 60 obcí. Ministr na jednání rovněž představil plánované kroky ministerstva v oblasti podpory regionální kultury a kulturního dědictví a zmínil připravovanou novelu památkového zákona, kde dojde ke změnám zejména při nakládání s archeologickým dědictvím. Zástupci všech přítomných organizací se shodli, že pro podporu zejména regionální kultury je třeba zajistit vícezdrojové financování s daleko vyšším příspěvkem krajů. Ministr slíbil, že k plošnému rušení stavebních úřadů nedojde 21. únor 2011, Liberec Novela stavebního zákona by měla zajistit optimalizaci a vyšší kvalitu fungování stavebních úřadů. Především o této problematice se z iniciativy poslance Skokana jednalo v libereckém Babylonu se starosty měst a obcí Libereckého kraje. K jednání byli přizváni i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Svazu Oldřich Vlasák. Ministr Jankovský ale starosty ubezpečil, že Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , ID datové schránky: 5fkgwn3 Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 3/2011 strana 2

3 nikdo nechce jedním škrtem rušit všechny stavební úřady najednou, plošné rušení tudíž vyvrátil. Novela zákona by podle jeho slov měla především zjednodušit přípravu některých staveb. Jako příklad uvedl dálnice, kde všechna potřebná povolení trvají ve srovnání se stejným procesem v zahraničí příliš dlouho. Hlavním kritériem pro to, jestli stavební úřad zůstane či nezůstane, bude počet jeho správních rozhodnutí, rozsah daného spravovaného území a kvalita vykonávané státní správy. Pokud ministerstvo plánuje zrušit stavební úřady u obcí, které vyřizují třeba jen deset podání za rok, měl by stát těmto obcím, které si vyškolily své pracovníky, ztrátu nějakým způsobem kompenzovat. Je důležité, aby před paragrafovým zněním zákona byla ještě provedena analýza současného stavu na stavebních úřadech, která samozřejmě přispěje k jeho zpřesnění. Novela zákona by se však měla zabývat i dalším problémem, kterým jsou nízké poplatky za vydávaná správní rozhodnutí. Podle poslední novely zákona v podstatě všechny ohlášky (ohlášené stavby) nejsou zpoplatněny a jenom tento krok znamenal snížení míry poplatků pro stavební úřady zhruba o polovinu. Nutné je řešit také velice nízký poplatek za stavební povolení či správní rozhodnutí u velké stavby typu supermarket či větší provozovny. Pouhý tisícikorunový poplatek vůbec neobnáší náklady spojené se stavbou. Novela zákona s určitými změnami o poplatcích již počítá. Prezidentské veto návrhu zákona o Úřadu práce ČR 23. únor 2011, Praha Prezident republiky Václav Klaus vetoval dne 23. února návrh zákona o Úřadu práce České republiky. Prezident své veto odůvodnil především věcnou nesprávností na jedné straně a nestandardním průběhem projednávání návrhu zákona na straně druhé. Podle prezidenta má připravovaná sociální reforma institucionální reformou končit, neměla by ji v žádném případě předcházet. Prezidentův názor na předmětný návrh zákona je tak zcela v souladu s názorem územní samosprávy. Samotný vznik Úřadu práce ČR nepředstavuje pro města a obce až takovou hrozbu, Úřad práce je však základním stavebním kamenem budoucí sociální reformy. A tato reforma počítá s přechodem kompetencí výplaty dávek podle speciálních zákonů z úřadů obcí II. a III. typu právě na budoucí Úřad práce ČR. Tvůrci reformy však neberou v potaz, že výplaty dávek musí být provázány se sociální prací, což dnes garantují právě obce. Územní samospráva vítá prezidentovo rozhodnutí nepodepsat předmětný zákon. Doufáme, že názor prezidenta zohlední i koaliční poslanci při dalším hlasování o návrhu, který tentokrát nepodpoří. Současná sociální reforma je začátkem konce sociální práce v České republice. Nový zákon o úřednících opět předmětem jednání 23. únor 2011, Praha Po dvou letech znovu začala jednat pracovní skupina k návrhu nového zákona o úřednících územních samosprávných celků. Skupina složená ze zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, příslušných odborů ministerstva vnitra, ředitelů krajských úřadů a tajemníků, ale i zástupce Svazu se pod vedením ředitele odboru veřejné správy PhDr. Roberta Ledvinky sešla v průběhu února hned dvakrát. Potřeba novelizace zákona o úřednících je dána také neustále odkládanou účinností zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona, který dle současného stavu už zřejmě nikdy účinnosti nenabude. Ze zadání vlády tak vyplynul úkol znovu předložit věcný záměr zákona o úřednících, který by komplexně postihoval úpravu práv a povinností úředníků veřejné správy. V mezinárodních srovnáních je totiž Česká republika z hlediska ochrany zaměstnanců ve státní správě na jednom z posledních míst. Základem věcného záměru je samozřejmě stávající úprava zákona č. 312/2002 Sb., která by měla být doplněna o řadu nových principů. Cílem a smyslem nové úpravy pak má být odpolitizování veřejné správy a dosazení patřičných odborníků na všechna úřednická místa. Věcný záměr zákona také počítá např. s ustavením funkce ředitele úřadu a to jak ředitele úřadu ministerstva, tak krajského úřadu i ředitele obecního úřadu (fakticky jde o stávající funkci tajemníka). Velký důraz navrhovaná úprava klade na systém vzdělávání úředníků, ale také jejich následného hodnocení a spravedlivého odměňování. Počítá se s možností zavedení benefitů obdobně jako v soukromé sféře. Z jednání Rozpočtového výboru 23. únor 2011, Praha Poslanecký Rozpočtový výbor přijal usnesení, aby dle stejného konceptu úhrady výpadku mezi zkráceným příspěvkem na přenesený výkon státní správy a předpokládaným navýšením daňových příjmů byly rozdíly hrazeny všem obcím III. typu, které zaznamenají ztrátu. Ministerstvo financí souhlasilo s navýšením objemu o zhruba 40 mil. Kč. Seznam se rozšiřuje ze 128 obcí na 186, které obdrží 50 % rozdílu. Zákon samozřejmě ještě musí projít třetím čtením, další jednání Sněmovny začíná 15. března. Na dotaz, jak se bude vyvíjet příspěvek v následujícím roce, zatím MF neodpovědělo, jen byl kladen větší důraz na výpočet MV. Projednávání tří novel zákona o loteriích bylo přerušeno do 6. dubna 2011, s cílem sjednotit je do jedné, kde základem bude vládní návrh. Pravomoc obcí by se měla zvýšit, návrh ČSSD počítá s oslabením vůle provozovatele při rozdělování odvodu z výtěžku. Bohužel, vláda se nepřiklání ke zkrácení platnosti již vydaných povolení, ale objevila se myšlenka účinnosti již od 1. července Došlo ke schválení vládního návrhu odlišného zdaňování zpevněných ploch. Byl podpořen také návrh poslankyně Řápkové, aby statutární města bez ohledu na velikost mohla uplatňovat sazbu dnes odpovídající pouze těm nad 50 tisíc obyvatel. Věcný návrh zákona nové daně z nemovitostí by měl být předložen až v dubnu V této souvislosti byl Svaz opětovně požádán, zda by nebylo možné využít spolupráce s dalšími obcemi při pilotních výpočtech. Jen na pilotních projektech lze odstranit případné chyby, které by se jinak v zákoně objevily - děkujeme za vaši ochotu. informační servis č. 3/2011 strana 3

4 Informujeme Klíčová chyba byla v komunikaci, přiznává Petr Zatloukal Vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika České pošty Petr Zatloukal se omluvil za špatné jednání některých zaměstnanců státního podniku Česká pošta při vyjednávání o novém způsobu vykonávání poštovních služeb v malých obcích. To by se nyní mělo výrazně zlepšit. Cílem transformačního procesu má být vytvoření optimální sítě poštovních služeben odpovídající současným podmínkám a hustotě osídlení území. Svaz měst a obcí ČR a Česká pošta, s. p., již v roce 2009 uzavřely dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách. Z dohody plyne závazek projednat se Svazem případy, kdy se Česká pošta a dotčená obec neshodnou, jakým způsobem zrušení tzv. kamenné pobočky nahradit. Dosavadní praxe v některých regionech ale byla poněkud odlišná. Starostové si stěžovali na mnohdy až direktivní přístup ze strany zaměstnanců České pošty, neserióznost jednání a pozdní oznámení o vlastním záměru. Marta Selicharová, Petr Zatloukal, Josef Bezdíček, Rastislav Horáček Petr Zatloukal hned v úvodu zdůraznil, že k transformaci České pošty je nutné přistoupit z důvodu velmi zastaralé sítě poštovních poboček, která neodpovídá dnešní hustotě osídlení a nevyhovuje už ani technicky. Celá akce byla ale podle jeho slov poněkud neslavně odstartována již v roce 2008, kdy se začalo mluvit o rušení 178 poboček. Česká pošta si uvědomila tuto počáteční chybu a nyní chce optimalizovat síť jinou cestou - změnou způsobu obsluhy (viz tabulka Typy poboček). Poštovní služby v omezeném rozsahu by pro občany mohly zajišťovat obce, nebo tamní obchodníci. V současné době je do nové podoby překlopeno 49 poštovních poboček, zhruba ve dvou třetinách případů poštovní služby vykonávají na obci, v jedné třetině je zajišťují živnostníci. Vyhodnocení tohoto pilotního projektu proběhne po třech měsících, tedy v dubnu. Typy poboček návrh České pošty předložený v roce 2010 Svaz proto zorganizoval další společné jednání zástupců Svazu s představiteli České pošty, na které přizval také zástupce Spolku pro obnovu venkova (SPOV ČR), Sdružení místních samospráv (SMS ČR) a Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP). Jednání se konalo 8. února 2011 v Kanceláři Svazu a Českou poštu zde zastupovali vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika Petr Zatloukal, ředitel odboru architektura pobočkové sítě Rastislav Horáček a tisková mluvčí Marta Selicharová (viz foto). Typ pobočky Vykonávané služby Pevná část odměny* Otevírací doba Výdejní místo I Výdej uložených zásilek 1470 Kč 1 hod./den Výdejní místo II Partner I Partner II Pošta Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Peněžní služby, výplata důchodů Vybrané služby Poštovní spořitelny Výdej uložených zásilek Podání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek Peněžní služby, výplata důchodů Služby Poštovní spořitelny Plná nabídka služeb 1890 Kč 1 hod./den 4410 Kč 3 hod./den 7350 Kč 5 hod./den * variabilní část činí pro všechny typy služeben 1,50 Kč za jednu provedenou transakci informační servis č. 3/2011 strana 4

5 Zástupci České pošty poukazovali také na to, že byť jsou státním podnikem, nedostávají na svůj provoz od státu žádnou dotaci. Musí se tudíž chovat jako subjekt, který ekonomicky podniká. Udržet poštovní pobočky ve stávající podobě na těch místech, kde se v průměru uskuteční sedm transakcí za den, je proto neudržitelné. Je pochopitelné, že takové pobočky jsou velmi ztrátové. Naopak ale dnes existuje mnoho lokalit, kde hustota obyvatelstva velice vzrostla a žádný typ poštovny tam nemají. Děje se tak především na rozhraní velkých měst, kde vznikají satelitní městečka. Ředitel Horáček zdůraznil, že celý transformační proces je připravován na základě zákaznických, nikoli ekonomických parametrů. tedy vědět, kterých obcí se změny do budoucna budou týkat. Kde se poštovní služby mají omezovat a kde naopak mají být nově zavedeny. Závěrem se všichni shodli na společném prohlášení, ve kterém Česká pošta mimo jiné ujistila starosty, že předloží takové řešení optimalizace poštovní sítě, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele ČR viz sloupek. Jednání byli přítomni také zástupci Svazu českých a moravských spotřebních družstev (COOP) Zdeněk Juračka, který zároveň zastává i funkci prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu, a Petr Zaremba. Závěry ze společného jednání zástupců České pošty a samosprávy 8. únor 2011, Kancelář SMO ČR Česká pošta deklarovala, že bude v rámci projektu Partner intenzivně pracovat na optimálním řešení, které zajistí stejnou dostupnost poštovních služeb pro všechny obyvatele ČR. V současné chvíli řeší další využití poštovní sítě v souvislosti s hledáním nových obchodních příležitostí. Česká pošta se zavázala, že při jednáních s konkrétními obcemi bude předkládat informace o nákladech na provoz příslušné pobočky a jejím vytížení. V popředí Petr Zaremba a Zdeněk Juračka Josef Bezdíček za účastníky samosprávy konstatoval, že obce chápou potřebu České pošty reorganizovat strukturu pobočkové sítě tak, aby odpovídala dnešní hustotě osídlení a skutečným potřebám. Samospráva ale v diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí být brána jako rovnocenný partner. Vytipované obce pro změnu obsluhy musí být informovány v dostatečném časovém předstihu, měly by být seznámeny s vytížením pobočky v jejich obci a znát náklady na její provoz. Samosprávy by měly být také co nejdříve seznámeny s návrhem restrukturalizace pobočkové sítě, měly by K případnému převzetí poštovních služeb na malých obcí přistoupili velmi vstřícně. Dle jejich názoru by se jednalo o vzájemnou výpomoc, jelikož na venkově není jednoduché udržet nejen pošty, ale i prodejny. V současné době má COOP po republice síť tří tisíc prodejen, z toho asi dva tisíce právě v malých obcích. Pro ně by převzetí poštovních služeb neměl být žádný problém. Uvažují ale i o tom, že tam, kde je nyní pošta, ale nikoli prodejna, mohla by být v poštovních prostorách nově zřízena a poštovní služby by převzala. Pochopitelně vše hodlají důkladně projednávat s obcemi. Lenka Zgrajová Česká pošta souhlasila s požadavkem, že vytipované obce budou její zástupci informovat o zamýšlené změně formy poštovní obsluhy minimálně 6 měsíců předem. SMO ČR, SMS ČR a SPOV vyzývají Českou poštu, její dozorčí radu a Ministerstvo vnitra ČR jako zakladatele, aby zveřejnily tu část transformačního projektu, která se týká restrukturalizace pobočkové sítě. Dále vyzývají ke zveřejnění kompletního plánu optimalizace poštovní sítě včetně uvedení míst, kde má dojít ke změnám či novému zřízení služeb České pošty. SMO ČR, SMS ČR a SPOV vítají v této záležitosti také nabízenou spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. informační servis č. 3/2011 strana 5

6 Memorandum k projektu Pobočkové sítě O dva dny později dne 10. února 2011 došlo k podpisu Memoranda mezi Českou poštou a Svazem měst a obcí ČR. Text obsahuje dva body, které vymezují podmínky, za kterých Svaz bude podporovat činnost České pošty. Jde o obnovení důvěry mezi zástupcem samosprávy a významným státním podnikem, bez které nelze nadále o budoucnosti poštovních služeb v území jednat. Víra, že obě strany budou respektovat dohodnutý postup spolupráce, nám dává možnost opravdu hledat nejlepší řešení pro členské obce. MEMORANDUM k projektu Pobočkové sítě Preambule V roce 2010 byl Českou poštou zahájen projekt Pobočkové sítě (dále jen Projekt ), jehož cílem je přispět k optimalizaci její sítě poboček. V atmosféře spolupráce a při vědomí vzájemných nadstandardních vztahů Česká pošta i Svaz deklarují svou dobrou vůli a upřímný zájem na pokračování Projektu za podmínek uvedených v Dohodě o partnerství. V této souvislosti Česká pošta potvrzuje, že si je vědoma, že jednou z významných připomínek Svazu k Projektu je, že úsilí i finanční prostředky obcí vložené do Projektu mohou být ohroženy v případě budoucí privatizace České pošty. Ve stejném duchu pak Svaz deklaruje, že si je vědom významu, který Česká pošta přikládá jeho aktivní roli v realizaci Projektu. Z výše uvedených důvodů se Svaz a Česká pošta po vzájemné dohodě rozhodly vyhlásit toto MEMORANDUM, v němž deklarují následující skutečnosti: Memorandum svým podpisem stvrdili Oldřich Vlasák a Petr Zatloukal. I. Svaz podpoří úsilí České pošty o optimalizaci sítě poboček České pošty za předpokladu, že v území bez odpovídající dostupnosti prostřednictvím městské hromadné dopravy nedojde k zásadnímu omezení dostupnosti základních poštovních služeb. II. Česká pošta deklaruje, že počítá s dlouhodobým pokračováním projektu pobočkové sítě a vyjadřuje své přesvědčení, že tento projekt nebude ohrožen ani případnou budoucí privatizací České pošty. V Praze dne Jednání pokračují Další společné jednání o budoucnosti zajišťování poštovních služeb se konalo 24. února 2011 v budově České pošty. Vrchní ředitel divize poštovní provoz a logistika České pošty Petr Zatloukal na schůzce informoval, že samospráva není výhradním partnerem pro jednání, pro Poštu ale představuje přirozeného partnera. Dále konstatoval, že po jednání 8. února 2011 byl vydán pokyn, aby nedocházelo k oslovování dalších míst (nyní se vedou jednání o změně se 161 pobočkami). Běh šestiměsíční lhůty bude podle jeho slov nově počítán od zveřejnění seznamu tak, aby o jednání byli současně informováni rovněž občané dotčených obcí. Zveřejnění seznamů ale podléhá souhlasu vedení, jmenování nového generálního ředitele se očekává do zástupce SMS ČR, zda by mohlo omezit praktiky zasílání tiskových zpráv před samotným jednáním, které z logiky věci nemohou obsahovat pravdivé a přesné údaje. Všichni přítomní se závěrem shodli na potřebě pravidelných vzájemných konzultací, jejichž cílem bude nejen diskuze vztahující se ke strategickým rozhodnutím České pošty, s. p., ale především k řešení konkrétních podnětů z území. Ve spolupráci se Sdružením spotřebních družstev pak dojde k hledání řešení tam, kde kapacity samosprávy k zajištění poštovních služeb nebudou dostatečné. Příští společné jednání se bude konat v březnu. Mluvčí České pošty Marta Selicharová na jednání požádala o dohodu o způsobu mediální prezentace činnosti skupiny. S ohledem na citlivost tématu vyzvala informační servis č. 3/2011 strana 6

7

8 Krajská setkání představitelů samosprávy byla zahájena Svaz měst a obcí ČR v tomto roce organizuje již poosmé krajská setkání. První z nich se konalo v pondělí 14. února 2011 v kraji Vysočina, poslední proběhne 28. března 2011 v Praze. Cílem těchto akcí je získat názory a podněty starostů k aktuálně projednávaným tématům a ty pak využít k formulování stanovisek Svazu k jednotlivým problematikám. Právě pro vzájemné předávání informací mezi starosty, kteří mají neocenitelné zkušenosti z praxe, a odbornými pracovníky Kanceláře Svazu, kteří zase přinášejí novinky z různých jednání na ministerstvech a dalších centrálních institucích, se krajská setkání stala velmi oblíbenými. Krajská setkání jsou letos také určitou přípravou na nadcházející XII. Sněm Svazu, který se bude konat ve dnech 26. a 27. května 2011 v novém Kongresovém centru ve Zlíně. Jak jsme již několikrát připomínali, letos se jedná o Sněm volební, což znamená, že si delegáti Sněmu zvolí novou Radu, ta potom Předsednictvo a předsedu. Sněm dále vytyčí úkoly Svazu pro příští dvouleté období a očekává se, že schválí změnu Stanov spočívající jednak v přeřazení městysů z Komory měst do Komory obcí (důvod rozdílná výše členského příspěvku) a dále v systému hlasování tak, aby do budoucna bylo snazší zajistit usnášeníschopnost Sněmu. Při setkáních je přítomným prezentována také činnost Svazu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni (o hlavních aktivitách Svazu jsme souhrnně informovali v celorepublikovém čísle INS 1/2011). Speciálně je jim představen nový projekt Vzdělaný zastupitel, prostřednictvím něhož Svaz nabízí voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Z odborných témat legislativní povahy stojí v popředí zájmu plánované rezortní reformy. Od roku 2002 existuje více méně úspěšný smíšený model veřejné správy. Nyní však stát v poměrně výrazné míře začíná tento ustálený model rušit. Ministerstvo průmyslu a obchodu přichází s jednotným živnostenským úřadem, ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje superúřad práce, ministerstvo pro místní rozvoj chce plošně rušit stavební úřady na obcích se základní působností. Stát tedy začíná velmi razantně, zato naprosto nekoncepčně, centralizovat a koncentrovat výkon státní správy. Každé ministerstvo se ubírá vlastní cestou. I když z věcného hlediska lze s některými změnami souhlasit, např. se sjednocením výplaty sociálních dávek, není zřejmé, proč by zmiňované agendy měly přecházet na centrální úřady. Svaz se nebrání diskusi o změně kompetencí, které územní samosprávy vykonávají pro stát, avšak zásadně odmítá zcela nekoordinovanou snahu jednotlivých resortů, která v konečném důsledku ubere kompetence městům a obcím a negativně ovlivní život občanů, kteří si za poslední desetiletí na názvy a lokalizaci úřadů veřejné správy už zvykli. Pokud mají být jakékoli reformním kroky prováděny, musí jim předcházet důkladná analýza a jít o předem projednané a systémové postupy, na kterých by panovala všeobecná shoda mezi státem, obcemi a kraji. Svaz měst a obcí ČR proto zásadně nesouhlasí s plošným rušením stavebních úřadů na obcích se základní působností, s rušením živnostenských úřadů v obcích s rozšířenou působností, a přestože podporuje zpřehlednění a zjednodušení výplaty sociálních dávek, nesouhlasí s přesunutím výplaty dávkových systémů z obecních úřadů s rozšířenou působností na nově zřízený Úřad práce ČR. Velká pozornost je věnována také hernímu zákonu. Svaz měst a obcí ČR nadále důrazně trvá na posílení regulační role obcí při povolování hazardních her na jejich území. Trvá ale i na zachování místních a správních poplatků za provozování hazardních her. V případě, že ministerstvo financí bude podřizovat herní průmysl dani, jak nyní zamýšlí, měl by její výnos směřovat především do měst a obcí, ve kterých je hazard provozován. Zástupci menších obcí se snad ve všech krajích velice zajímají o připravovanou optimalizaci poštovní pobočkové sítě, kolem které se v poslední době rozpoutala vlna emocí. Svaz v této záležitosti oslovil otevřeným dopisem zástupce měst a obcí (viz úvodník), aby zamezil šíření nejasných a vykonstruovaných tvrzení. Na krajských setkáních jsou pak starostové seznamováni s posledním vývojem situace, v tomto zpravodaji se problematice podrobněji věnujeme na str. 4, 5 a 6. Na krajských setkáních se hovoří ale také o otázce církevních restitucí, o přípravě nového zákona o odpadech, o změně financování ve školství, o tom, co přinesla malá novela občanského zákoníku, co novela zákona o veřejných zakázkách atd. Ke všem těmto tématům vždy přinášíme průběžné aktuální informace na stránkách našeho zpravodaje, stejně tak jako novinky z celé široké oblasti financování obcí (aktuálně viz RUD, str. 15, a DPH, str. 16). Ze setkání na Vysočině

9 Vysočina, 14. února 2011 Na první setkání přijelo do Jihlavy asi sedm desítek starostů. Přivítal je předseda Svazu Oldřich Vlasák a jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. Pozvání přijali a do hotelu Gustav Mahler se vydali také předseda Senátu Milan Štěch, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátoři Miloš Vystrčil a Vítězslav Jonáš a poslankyně Jana Fischerová. Všichni hosté ve svých úvodních zdravicích nabídli přítomným zástupcům samosprávy otevřenou spolupráci a pomoc při řešení jejich problémů. Hned v úvodu se řečníci dotkli problematiky rozpočtového určení daní. Jaroslav Vymazal poznamenal, že v prvé řadě je třeba narovnat onu známou U křivku, nicméně nemělo by se tak dít na úkor jiných měst. Dále konstatoval, že osobně stále postrádá v balíčku sdílených daní daň spotřební, která je spolu s daní z přidané hodnoty jednou z daní progresivních. Mají-li tedy veřejné rozpočty dýchat společně, jak bylo několik let proklamováno, měly by mít města a obce na spotřební dani svůj podíl. Senátor Miloš vystrčil v souvislosti s chystanými rezortními reformami poznamenal, že stát si zřejmě neuvědomuje, že kdysi přistoupil na smíšený model veřejné správy a nyní nelze na tento smíšený model roubovat zase zpět model oddělený. Předseda Senátu Milan Štěch ujistil starosty, že ve věci regulace hazardu se Senát bude i nadále snažit, aby obce dostaly patřičné pravomoci k povolování hazardu na svém území a aby příjmy z tohoto odvětví směřovaly v odpovídající míře také do jejich pokladen. Na primátora Vymazala navázal předseda Senátu Milan Štěch. Podle jeho názoru je velmi nebezpečné pouštět se do provádění jakýchkoli větších změn v tomto zákoně bez toho, aniž by došlo ke shodě všech typů obcí. Nepředloží-li města a obce jednotné stanovisko a do Sněmovny přijde více návrhů, je třeba si uvědomit, že převážná část poslanců pochází z velkých měst a ti budou rozhodovat. Lehce se pak může stát, že se malé obce budou cítit neúspěšnými. Jednotné stanovisko samospráv je proto podle něho nanejvýš důležité. Na jeho slova krátce reagoval předseda Svazu Oldřich Vlasák, který předsedu Senátu informoval, že Svaz, jehož členy jsou jak malé obce, tak i velká města, má své jednotné stanovisko k otázce RUD. Těžko se ale hledá společné stanovisko s tak úzce zaměřenou lobbyistickou skupinou, jakou je Sdružení místních samospráv. V několika vystoupeních a diskusních příspěvcích byl kladen důraz na význam evropských peněz a na přípravu nadcházejícího programovacího období. V této oblasti ocenil spolupráci se Svazem představitel Asociace krajů Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. Několik aktuálních informací na toto téma podal také europoslanec Oldřich Vlasák. Jako člen výboru pro regionální rozvoj uvedl, že diskuse v Evropském parlamentu se nyní točí kolem přípravy nařízení, na co se budou evropské peníze využívat a v jakém rozsahu. Za jistě pozitivní lze označit tendence více využít ve prospěch venkova peněz evropského zemědělského fondu. Narovnat bude třeba podmínky čerpání ve všech fondech, tedy i uznatelnost DPH, a zjednodušit celou doprovázející administrativu. Účastníky krajského setkání na Vysočině přijeli pozdravit také hejtman kraje Jiří Běhounek, senátor Vítězslav Jonáš, poslankyně Jana Fischerová a senátorka Dagmar Zvěřinová. informační servis č. 3/2011 strana 9

10 Liberecký kraj, 16. února 2011 V Liberci zaplnili účastníci sál do posledního místa. Živá diskuze se rozproudila hned po závěrečné prezentaci dopoledního programu, ve které pracovníci Kanceláře Svazu představili možnosti financování potřeb obcí z evropských fondů po roce Starosta Michael Canov z Chrastavy si posteskl, že obce nemají k tomuto tématu dostatek informací. Dostalo se mu odpovědi, že Kancelář Svazu se přípravě příštího programovacího období po roce 2013 pečlivě věnuje a prostřednictvím měsíčníku Informační servis a webových stránek o aktuálních věcech pravidelně informuje. Je třeba si je přečíst a v případě nejasností je možno kontaktovat svazovou Kancelář. Starosta Ralska Miloš Tita poukázal na velkou náročnost zpracování projektu a obrovskou byrokracii s tím spojenou. Obce jsou nuceny najímat si drahé konzultantské firmy, které ale ne vždy jsou spolehlivé. Uvítaly by, pokud by Svaz mohl členským obcím doporučovat osvědčené a vyzkoušené firmy. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech v reakci uvedl, že vytvoření podobného informačního kanálu požadoval Svaz již dříve po ministerstvu pro místní rozvoj. To ale odmítlo s tím, že by tím mohla být narušena hospodářská soutěž. Při hledání spolehlivé a osvědčené firmy je dobré využít zkušeností ostatních starostů. V diskuzi po legislativním bloku vystoupil jako první starosta Příšovic a člen Rady Svazu Antonín Lízner. Upozornil, že o tom, jakým směrem se bude svazová práce ubírat, rozhodují především sami starostové, jak svou činností ve specializovaných pracovních komisích, tak i formou připomínek a podnětů, které do Kanceláře Svazu zasílají. Připomněl, jak důležitá je také účast na květnovém Sněmu, neboť zde si starostové sami určí priority Svazu na další dvě léta. Setkání v Liberci otevřelo rovněž další téma přímou volbu starostů. Miloš Tita z Ralska seznámil ostatní se zkušenostmi z partnerské obce v Polsku, kde je přímá volba zavedena. Pokud starosta nemá oporu v zastupitelstvu, stává se jeho starostování spíše bojem o přežití. Podobné názory jsou známy i ze Slovenska. Miloš Tita dále přiblížil přítomným starostům průběh setkání k sociálnímu začleňování, které se uskutečnilo 14. února 2011 v Novém Bydžově (podrobněji viz str. 18). Dle jeho slov se zabývalo spíše represivními opatřeními, sám postrádal návrhy opatření preventivních, které by zejména menším obcím a městům mohly pomoci. František Chlouba z Rychnova u Jablonce nad Nisou se otázal přítomných starostů, zda někdo z nich má zkušenosti s podáním žaloby na určení výše nájemného v souvislosti s jeho deregulací. Pokud se na zvýšení nájemného pronajímatel a nájemce nedohodnou a je podána žaloba, nemusí nájemce dle svých zkušeností nejen platit nájemné v původní výši, ale nemusí jej po dobu rozhodování platit vůbec. Do diskuse se v Liberci zapojili také Antonín Lízner, Miloš Tita a Michael Canov. informační servis č. 3/2011 strana 10

11 Moravskoslezský kraj, 21. února 2011 Téměř stovka účastníků se sjela na krajské setkání do Ostravy. Zde se asi nejvíce diskutovalo o znečištění ovzduší. Jan Lipner z Horní Suché, který vystoupil i jako zástupce Svazku měst a obcí okresu Karviná, uvedl, že nový zákon o ochraně ovzduší je bezzubý, neboť neumožňuje kontrolovat emise z vytápění domácností. Jan Černota z ostravského městského obvodu Hošťálkovice zkonstatoval, že je to další důkaz toho, že je třeba, aby každému novému zákonu předcházela důkladná analýza jeho cílů a dopadů. Přítomní byli v této souvislosti upozorněni na výzvu pro podávání žádostí o dotaci na projekty zlepšující kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Žádost o podporu mohou podávat obce, svazky obcí a příspěvkové organizace obcí, termín podání žádostí ke Státnímu fondu životního prostředí je do 31. května Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 mld. Kč. Starosty přijel do Ostravy přivítat hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, po jeho pravici Zdeněk Osmanczyk, primátor Havířova, a Ingrid Štegmannová z Kanceláře Svazu. Živá debata se rozvinula také okolo novely zákona o veřejných zakázkách, jejímž obsahem je mimo jiné snížení limitů pro zakázky malého rozsahu o 50 %, povinné zveřejňování životopisů zakázek či zrušení zakázky, pokud nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky. Právě poslední podmínka by zejména malým obcím mohla přinést velké komplikace, neboť není jisté, zda se tři nabídky vždy sejdou. Novela zákona vzbudila emoce, obce mimo jiné argumentovaly tím, že zatímco ony se snaží chovat zodpovědně a na vše vypisují výběrová řízení, stát se stejným způsobem vždy nechová. I v Moravskoslezském kraji se ukázalo, že starostové jsou v drtivé většině proti přímé volbě starostů. Stanovisko Svazu k této problematice bylo formulováno již na IX. Sněmu v roce 2005 ve Žďáru nad Sázavou, kde se delegáti vyslovili proti přímé volbě. Účastníci krajského setkání byli toho názoru, že Svaz by v otázce jejího zavedení neměl přistupovat na žádné kompromisy. Přímá volba starostů bude také jedním z důležitých témat nadcházejícího květnového XII. Sněmu ve Zlíně. Nechyběla ani kritika plánovaných rezortních reforem. Kroky jednotlivých rezortů přítomní označovali za nesystémové, nekoncepční a oddalující veřejnou správu občanům. Starosta Bohumína a senátor Petr Vícha dodal, že Senát neschválil návrh zákona o Úřadu práce ČR, ve kterém mimo jiné našel více než 100 chyb. Starostka Velké Polomy a poslankyně Ludmila Bubeníková se vyslovila proti rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Na obcích I. typu by mělo být ponecháno rozhodování o stavbách, u kterých postačí jedno rozhodnutí. Podle poslankyně právě místní úředníci na malých obcích nejlépe znají tamní problematiku. Starostka Vratimova Dagmar Hrudová poukázala na skutečnost, že s obcemi je často nakládáno jako s nesvéprávnými subjekty. Mnohé aktivity není možné financovat jinak než pomocí dotací, vypracovávání projektů je pro obce bez pomoci poradenských firem velmi obtížné, při realizaci projektu se objevují duplicitní kontroly... Náměstek primátora Opavy Daniel Žídek vyzval k práci ve svazových komisích. Připomněl, že Kancelář Svazu pracuje na základě jejich stanovisek a doporučení. Seznámil přítomné se vznikem nové svazové pracovní skupiny pro řešení problematiky obecní policie. informační servis č. 3/2011 strana 11

12 Olomoucký kraj, 22. února 2011 I přes velmi mrazivé počasí, které v den konání krajského setkání v Olomouci panovalo, si do kulturního domu Lola našlo cestu více než šest desítek starostů. Přijeli i zástupci Parlamentu. Jeden z prvních řečníků poslanec Zdeněk Boháč ve svém příspěvku zkonstatoval, že někteří jeho kolegové v Poslanecké sněmovně zřejmě zapomínají, pro koho vlastně legislativu tvoří a nedbají o zájmy obcí a měst. Přitom jsou to především samosprávy a samotní občané, na které daná legislativa následně dopadá. Dodal, že věří v lepší a těsnější spolupráci se Svazem a ocenil kvalitní práci legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Za předsednický stůl v Olomouci usedli členové Rady Svazu Dalibor Horák, Zdeněk Brož, Ludmila Němcová (Kancelář Svazu), Ivana Dvořáková a Jana Vaníčková. Poslankyně Lenka Andrysová, členka výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a cestovní ruch, požádala přítomné, aby připomínky, které podávají k legislativním normám, byly formulovány co nejkonkrétněji a nejjasněji, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním a časovým prodlevám. Narozdíl od mnoha starostů se pak vyslovila pro přímou volba starostů. Na její slova reagoval starosta Uničova Dalibor Horák, který, tak jako už někteří jeho kolegové v jiných krajích, upozornil na ne příliš pozitivní zkušenosti s přímou volbou ze sousedních států Polska a Slovenska. Podle jeho informací tam často dochází ke kupování hlasů za účelem prosazení zájmů určitého kandidáta, někdy i k lobbystickým nátlakům. Starosta Šumperka Zdeněk Brož kritizoval záměr rezortních reforem, které mají za cíl rušit na obcích některé úřady (viz úvod str. 8). Podle jeho přesvědčení tyto úřady poskytují občanům širokou škálu služeb v blízkosti jejich bydliště. Zrušením by došlo pouze k tomu, že budou muset opět překonávat zbytečnou vzdálenost kvůli vyřízení svých záležitostí a veřejná správa se jim ještě více vzdálí. Tvůrci legislativy si při své práci zřejmě neuvědomují, jaké překážky by toto rozhodnutí způsobilo obyčejným lidem. Do diskuse se zapojili poslanci Lenka Andrýsová, Zdeněk Boháč, Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka a také senátor Karel Korytář. informační servis č. 3/2011 strana 12

13 Zlínský kraj, 23. února 2011 Přes stále přetrvávající mrazivé počasí vážilo cestu i do zlínského Technického inovačního centra více než 60 představitelů měst a obcí. Podobně jako v ostatních krajích i zde k nejzajímavějším tématům patřily centralizace veřejné správy a rozpočtové určení daní. Přítomný poslanec Antonín Seďa souhlasil s názory starostů, že před jakýmkoli zefektivňováním veřejné správy je třeba provést důkladnou analýzu. Celý proces reformy veřejné správy se dle něho zastavil na mrtvém bodě, reforma nebyla dokončena a nyní dochází k dílčím nesystémovým změnám, které plíživě povedou k opětné centralizaci. Starosta Bílovic Jiří Dohnal ve svém vystoupení podpořil zachování stavebních úřadů na tzv. jedničkách. Sami mají s fungováním úřadu dobré zkušenosti, místní pracovníci znají lépe tamní poměry, obyvatele i terén, a to je vždy výhodou. Svaz z uvedených důvodů požaduje analýzu funkčnosti a efektivity jak stavebních, tak živnostenských úřadů, a to nejen z hlediska ekonomického, ale i demografického a sociologického. Radu Svazu ve Zlíně zastupovali Ladislav Kryštof z Uherského Brodu, Miroslav Adámek, primátor Zlína, Jiří Randus, starosta Zubří, Bohumil Škarpich, starosta Rusavy, a Jaroslav Budek, starosta Otrokovic. Starosta obce Oznice Přemysl Sousedík se zase zajímal o navyšování prostředků v rozpočtovém určení daní - očekává se, že část prostředků může přinést zvýšení DPH (viz článek na str. 16). Téma daně z nemovitosti a určení tzv. daňové zóny zajímalo starostu Rusavy a člena Rady Svazu Bohumila Škarpicha. Podle něho by toto lépe řešila navrhovaná komunální daň. Do oblasti školství zabrousil starosta Jarcové Ivo Veselý. Dotazoval se na konkurzy na funkci ředitele škol, které mají probíhat vždy po šesti letech. V odpovědi zaznělo, že první konkurzy mají proběhnout v roce 2013 nebo 2014, ale nebudou povinné. Obec se může sama rozhodnout, zda bude opětovný konkurz požadovat. Například na základě (ne) spokojenosti s dosavadní prací ředitele školy. Příliš časté legislativní změny kritizoval starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Úředníci na obcích nemají kapacitu na to, aby mohli znát veškeré zákony a sledovat i jejich neustálé novelizace. Jako příklad uvedl zákon o veřejných zakázkách. Dotkl se také problematiky rozpočtového určení daní, přičemž kladl důraz na rozpuštění národních dotací do tohoto systému, aby tyto peníze mohly obce využít dle svých potřeb a nemusely podstupovat složitý dotační proces. Jaromír Blažek, starosta Halenkovic, navrhl, aby byly zvýšeny daně u pozemků, které slouží pro spekulativní účely a nejsou svými majiteli řádně využívány. Poslanec Antonín Seďa přednesl také návrh ke zlepšení spolupráce se Svazem při tvorbě legislativy. Pro větší efektivitu navrhl zasílat připomínky k zákonům také na poslanecký klub. Zprávy z krajských setkání připravily Lenka Zgrajová, Jana Koubková a Barbora Veselá informační servis č. 3/2011 strana 13

14 POZVÁNKA Problematiky, které jsou nejvíce diskutovány na krajských setkáních, budou také tématy blížícího se KONGRESU STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ, který se bude konat 14. dubna 2011 v Brně. Kongres tradičně pořádá Svaz měst a obcí ČR jako doprovodný program veletrhu URBIS v rámci stavebních veletrhů, zahájení je v hodin v Rotundě Pavilonu A. Témata: Rozpočtové určení daní Přímá volba starostů Centralizace veřejné správy K jednotlivým tématům vystoupí odborníci z příslušných ministerstev i pracovníci z Kanceláře Svazu. Věříme, že o daná témata projevíte zájem a využijete možnosti diskutovat o nich jak s přednášejícími, tak i se svými kolegy z různých koutů republiky. Přinese chystaná novelizace žádoucí změny v zadávání veřejných zakázek? Ministerstvo pro místní rozvoj již od léta loňského roku intenzivně pracuje na rozsáhlé novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Původní aktivita směřující ke zvýšení transparentnosti a průhlednosti veřejného zadávání byla vyvolaná Americkou obchodní komorou a vyústila ve vytvoření Platformy pro transparentní veřejné zakázky. Do expertní skupiny vzniklé při této Platformě pravidelně docházel také zástupce Svazu. Platforma nakonec schválila balík 39 opatření, jejichž zavedením do českého právního řádu by mělo být dosaženo výrazného zlepšení situace v zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo s tímto souhrnem návrhu začalo pracovat a transformovat tato opatření do legislativní podoby konkrétních změn zákona o veřejných zakázkách. Pro tento účel se na půdě ministerstva začala scházet skupina expertů složená ze zástupců právě již zmíněné Platformy, dále ze zástupců příslušných ministerstev, ale také z představitelů Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od ledna roku 2011 byla navrhovaná opatření zveřejněna na webových stránkách kde mohla své připomínky uplatňovat široká odborná i laická veřejnost. Základní principy této novely zveřejnilo poprvé oficiálně ministerstvo pro místní rozvoj na semináři, který pořádalo dne 3. února 2011 v sídle Senátu České republiky. Seminář se zaměřil na změny ve veřejných zakázkách ve světle evropských zkušeností. Vystupovali zde odborníci z Velké Británie, Německa, Slovenska a Itálie, mezi jinými např. Tiziana Bianchi, která představila činnost italského Úřadu pro dohled nad veřejnými zakázkami a jeho působnost v boji proti korupci. Mezi zásadní navrhované změny zákona o veřejných zakázkách patří: snížení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu z dnešních 2 milionů (resp. 6 milionů u stavebních zakázek) na jednotný limit 1 milion korun nová povinnost zadavatele zveřejňovat veškeré smlouvy nad Kč včetně všech dodatků měsíc před vyhlášením veřejné zakázky uveřejnit formou předběžného oznámení její ekonomické zdůvodnění zavedení nové kategorie tzv. významných smluv, u nichž budou zvláštní podmínky (finanční limity pro obce dle koncesního zákona) povinné zrušení zakázky, pokud nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky Snížení limitu odůvodňuje ministerstvo tím, že současně platné limity přesahují standard zavedený ve všech ostatních členských státech Evropské unie. Mělo by vést k navýšení procenta veřejných zakázek, které se budou povinně řídit zákonem o veřejných zakázkách. Ministerstvo si současně uvědomuje, že navržené snížení je velmi razantním zásahem do zákona, který přinese zvýšení administrativní zátěže zadavatelů a bude mít možný vliv i na délku zadávacích řízení. Svaz již v rámci expertní skupiny Platformy opakovaně upozorňoval, že tento krok značně zkomplikuje život mnoha obcím, obzvláště menším, které nemají zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek. Jako velmi kontroverzní opatření vidí Svaz také povinné zrušení veřejné zakázky v případě, že nebude možné hodnotit alespoň tři nabídky. Je zde velké riziko, že se v některých případech (např. na specifické služby) ani tři nabídky nesejdou. Je nutné si uvědomit, že v různých regionech České republiky není nabídka firem stejná, takže může dojít k situaci, kdy i při opakovaném vypisování veřejných zakázek nebude možné zadávací řízení z nedostatečného počtu došlých nabídek uskutečnit. V krajních případech pak může dojít k paralýze činnosti obce. Nyní je již na zmíněné webové stránce k připomínkám paragrafované znění novely zákona o veřejných zakázkách. I k tomuto textu se může vyjadřovat široká veřejnost. Do oficiálního meziresortního připomínkového řízení půjde text novely na konci března. Navrhovanou novelu by měla v nejbližší době projednat Legislativní komise Svazu, dle jejích pokynů poté budou uplatněny připomínky v rámci oficiálního legislativního procesu. Svaz je připraven v této oblasti hájit zájmy obcí a měst a zabránit nadměrnému administrativnímu zatěžování obcí jako veřejných zadavatelů. Mgr. Iva Vejmelková legislativně- právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2011 strana 14

15 Diskuze o RUD: Ďolík bude zasypán Ministerstvo financí dne 21. února 2011 představilo kompletní propočty, které mají sloužit jako podklad pro přípravu novely zákona o rozpočtovém určení daní. Nový způsob rozdělování by měl zvýšit především příjmy obcí na dně tzv. U-křivky. Svaz požádal, aby se situace řešila již v roce 2012 formou vyrovnávací dotace. Výpočty zohledňují prakticky všechny dlouhodobé požadavky Svazu. Zcela závazně se hovoří o rozšíření kritérií sdílení o počet žáků základních a také mateřských škol. Dotaci na žáka, která slouží k úhradě neinvestičních nákladů, by nadále získávaly pouze obce, které základní a mateřské školy zřizují. Navíc by získaly rovněž část ze sdílených daní. Váhu kritéria ministerstvo navrhuje ve výši 5 %, Ministerstvo financí rovněž souhlasilo s myšlenkou rozpuštění dotací do sdílených daňových příjmů. Předpokládaná aktualizace dotačních titulů však nenaplnila očekávání a navíc se tato snaha setkala s neochotou na straně výdajových ministerstev. Zejména z tohoto důvodu dojde k plošnému krácení všech dotací tak, aby výsledná částka 1 mld. Kč mohla být zapojena do rozpočtového určení daní. Částka má především sloužit k posílení daňových příjmů obcí okolo 5 tisíc obyvatel, jejichž příjmy na obyvatele jsou dnes nejnižší. Vzhledem k tomu, že účinnost novely RUD se předpokládá spíše od roku 2013, požádal Svaz, aby současně s přípravou státního rozpočtu na rok 2012 došlo k vyčlenění výše uvedené částky, která by těmto obcím byla poskytnuta formou neúčelového příspěvku. Od roku 2013 by se pak stejná částka stala součástí sdílených daní. Podle Ivana Černého, předsedy Finanční komise Svazu a zastupitele města Úvaly, je třeba nákladů souvisejících s daňovou reformou. Vynětí přírůstku inkasa totiž bude muset probíhat také prostřednictvím zákona o rozpočtovém určení daní a odhady mohou mít nakonec vliv na celkovou částku DPH rozdělovanou obcím a městům. Podle očekávání se na ministerstvu diskutovalo také o násobcích daňových příjmů na obyvatele mezi jednotlivými velikostními kategoriemi. Návrh nepředpokládá sjednocení výpočtu pro hl. m. Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň, ale počítá s krácením jejich příjmů o zhruba 3 %, což u hl. m. Prahy předpokládá 1,1 mld. Kč a u tří magistrátních měst v součtu 0,5 mld. Kč. ačkoliv ještě před dvěma lety se uvažovalo o 7 nebo 8 %. V této souvislosti požádal Svaz ministerstvo o informaci, s jakou průměrnou částkou neinvestičních nákladů na žáka se v modelu počítá. Již dříve se hovořilo o odpovídající částce zhruba 8 tisíc Kč. Pro zhodnocení navrhovaného řešení je třeba výpadek daňových příjmů u obcí, které nezřizují školu, srovnat se souvisejícím snížením výdajů, které v současné době musí hradit obci se školou (novela školského zákona zde představuje nezbytnou součást celého záměru). situaci obcí a měst, která poskytují řadu služeb pro občany z okolních obcí, řešit co nejdříve a bez ohledu na možné průtahy při projednávání novely v Poslanecké sněmovně. Jiné velikostní kategorie Návrh předpokládá určité změny v hranicích jednotlivých pásem postupných přechodů, kde hraniční hodnotou by nemělo již být 5 tisíc obyvatel, ale 3 tisíce. Podle Jaromíra Jecha, výkonného místopředsedy Svazu, je však stále třeba především zohledňovat služby, které daná velikostní kategorie obcí vykonává. Nezřídka se zdá, že v přístupu ministerstva, ač velmi pečlivém, hrají roli pouze čísla a procenta, nikoliv skutečnosti, které odrážejí. Nevyslyšen zůstává požadavek zařazení spotřebních daní mezi daně sdílené mezi státním rozpočtem a rozpočty samospráv. Naopak se hovoří a do orientačních výpočtů budoucích zdrojů se zahrnují příjmy ze zdanění hazardu a upravená daň z nemovitostí. Zcela novým tématem se pak stal vliv předpokládaného zvýšení DPH pro účely úhrady Ze srovnání daňových příjmů na obyvatele (viz tabulka) podle ministerstva vyplývá, že v šesti obcích převyšuje tato hodnota příjmy hl. m. Prahy, která je současně krajem. Mediálně přitažlivý a značně zjednodušený požadavek trojnásobného rozdílu mezi nejbohatšími a nejchudšími tak dostává poněkud jiný rozměr. Zástupci hl. m. Prahy opětovně poukazovali na fakt, že jako kraj získává Praha podstatně méně než odpovídá počtu obyvatel. Korektní srovnání lze tedy provádět pouze po sečtení daňových příjmů obce a současně daňových příjmů na obyvatele příslušného kraje. Ministr financí již dříve uvedl, že nejprve předpokládá novelu RUD pro obce a až následně se budou řešit kraje. Ministerstvo je připraveno ihned zahájit práce na paragrafovém znění novely tak, aby její předložení Poslanecké sněmovně proběhlo ještě před letošními parlamentními prázdninami. Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Srovnání příjmů ze sdílených daní (2009) Obce s nejnižším výnosem Počet obyvatel Výnos na obyvatele Obec N Obec D Obec V Obec M Obec K Obec V Obce s nejvyšším výnosem Počet obyvatel Výnos na obyvatele Obec K.H Obec P Obec P Obec K Obec S Sdílené daně bez daně z příjmů právnických osob hrazené obcí a daně z nemovitostí Záměrně nezveřejňujeme hodnoty obce Modrava, neboť jsou nesrovnatelné. Zdroj: ARISweb, zpracováno CCB-Czech Credit Bureau, a.s. informační servis č. 3/2011 strana 15

16 Předseda Svazu jednal s ministrem Schwarzenbergem Další z řady jednání s novými ministry proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dne 12. ledna Předseda Svazu Oldřich Vlasák nejprve informoval ministra Schwarzenberga o aktivitách Svazu na zahraničním poli a činnosti svazové Komise pro zahraniční spolupráci. Svaz dlouhodobě aktivně podporuje rozvoj samosprávné demokracie v zemích jižní a východní Evropy (nejnověji jde o aktivity směrem k Srbsku, Černé Hoře, ale i Ukrajině, dříve to bylo Bělorusko a další). Podpora spočívá zejména v přijímání delegací z těchto zemí a předávání zkušeností z různých oblastí fungování obcí a také v účasti na konkrétních projektech ve spolupráci s dceřinou organizací Svazu a VNG International MEPCO, s. r. o. Pokud jde o rozvojovou spolupráci, Svaz se účastní jednání Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci při MZV, spolupracuje na přípravách koncepcí a projednává příslušná témata na vlastní Komisi pro zahraniční spolupráci. Skutečností však je, že aktivity měst na tomto poli nejsou příliš rozsáhlé, a dostupné finanční prostředky tak nejsou zatím využívány. Bylo dohodnuto, že jak MZV, tak Svaz budou místní samosprávy více motivovat k zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce. Města jsou totiž přirozenými partnery pro nestátní neziskové organizace, které se této problematice intenzivně věnují. Ministr Schwarzenberg také podtrhl důležitost rozvíjení partnerské spolupráce měst (tzv. town-twinningu). Důvěra v sousední země posílí podle něho teprve tehdy, když se lidé dobře poznají na místní úrovni, a k tomu má zakládání partnerství sloužit především. Vnímá to tak, že pokud jdou dobrovolní hasiči z partnerských měst nebo obcí spolu na pivo, tak je ten vztah úplně jiný. Předseda Vlasák ministra informoval, že při zprostředkování nových partnerství hraje Svaz významnou úlohu. Prostřednictvím svých webových stránek a měsíčníku INS informuje o tom, která města nebo obce hledají partnera, vytvořil a udržuje databázi partnerství a poskytuje poradenství při financování partnerských aktivit z dotačního titulu Evropské komise. Ministr požádal o zaslání informací o živých partnerstvích s okolními zeměmi (Polsko, Rakousko, Německo a Slovensko). Svaz měst a obcí ČR by uvítal uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, kde by byly blíže specifikovány konkrétní formy spolupráce. K tomuto požadavku se ministr Schwarzenberg vyjádřil kladně, zároveň požádal Svaz o podporu aktivit MZV spojených s komunikací příležitostí pro česká města, ale i podnikatele v oblasti vnější spolupráce EU a využití finančních nástrojů, které jsou pro tyto aktivity k dispozici. Mgr. Ingrid Štegmannová vedoucí odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Novela DPH: Pozor na knihu došlé pošty! S účinností od 1. dubna 2011 se zásadně mění podmínky pro uplatňování daně z přidané hodnoty na vstupu. Obce by se měly pokusit dohodnout s významnými dodavateli na způsobu předávaní faktur. Větší pozornost bude nadále třeba věnovat také činnosti podatelny. Ve Sbírce byla zveřejněna novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Schválená verze nezohledňuje pozměňovací návrhy Senátu, které vycházely mj. z podnětů členských obcí Svazu. Již od dubna tak budou plátci oprávněni uplatnit nárok na odpočet daně nejdříve za zdaňovací období, ve kterém budou mít doklad (viz 73 je v odst. 2). Jde o zásadní změnu, neboť v současné době se nárok na odpočet vztahuje k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Možný skok ve sdíleném inkasu DPH Ministerstvo financí považuje tuto úpravu za krok k harmonizaci naší legislativy s evropským právem. Z toho lze dovodit, že Česká republika po celou dobu svého členství v Evropské unii používala v oblasti DPH úpravu, která nebyla harmonizována. Je samozřejmě možné, že Evropská komise na tento nedostatek v minulosti upozorňovala, avšak v posledních dvou letech není žádné řízení pro porušení povinnosti, tzv. infrigementy, v této oblasti zaznamenáno. Ostřížímu zraku Komise by stěží tak podstatné porušení povinnosti harmonizace uniklo. Myšlenka navázání nároku na odpočet daně na razítko podatelny, zatímco daň na výstupu bude stále sledována dle data zdanitelného plnění, naznačuje spíše fiskální záměr předkladatele. V jednom měsíci v průběhu roku 2011 přijde více či méně významný skok ve smyslu vyššího inkasa DPH, a to i při existenci přechodného ustanovení, které má zajistit plynulejší přechod na nový systém. V jednom měsíci tedy čeká veřejné rozpočty zvýšené inkaso, takto vzniklý posun nebude již plátcům nikdy vyrovnán. Odhadujeme, že hojným měsícem bude květen, kdy se v daňových přiznáních objeví daň z plnění uskutečněných v dubnu, avšak ponížená o podstatně menší objem daně na vstupu, neboť řadu faktur obdrží plátci až na začátku května. Podle nového systému mohou daň na vstupu zahrnout do přiznání až za květen. V následujících měsících se pak již situace opticky vyrovná. A to také z hlediska plynulosti inkasa DPH. Je pravděpodobné, že obce obdrží jednorázově vyšší podíl na sdíleném inkasu DPH. Honba za fakturou V případě významných částek tak může dojít k ohrožení naplánovaného toku peněžních prostředků. Jestliže obec provádí investici, z níž má nárok na odpočet, protože bude poskytovat zdanitelné plnění (typicky kanalizace), počítá s příjmy z nadměrného odpočtu z investičních nákladů jako se zdrojem financování v dalších informační servis č. 3/2011 strana 16

17 měsících. Za první měsíc po účinnosti novely obec pouze odvede daň na výstupu, ale pokud obdrží faktury později, nemůže následně počítat s příjmem z nadměrného odpočtu. Jediné řešení představuje dohoda s dodavatelem na datu zdanitelného plnění a způsobu doručení dokladu. Den zdanitelného plnění by se patrně měl pohybovat kolem 25. dne v měsíce. Přesvědčit kontrolní orgán, že dodavatel doručil fakturu fyzicky poslední den v měsíci ze svého sídla/účtárny na druhém konci republiky, se může ukázat jako problematické. Větší pozornost bude třeba věnovat také knize došlé pošty, případně častěji pracovat s elektronickými fakturami. Novela vyžaduje i zásah do účetních softwarů. Doporučujeme ověřit si, zda jejich poskytovatel pracuje na úpravě. Pravděpodobně přidá pole Datum přijetí dokladu a naváže ho na přiznání k DPH. Bude se DPH proplácet z dotací? Od ledna 2012 se u stavebních prací přechází na tzv. reverse-charge, v zákoně se hovoří o režimu přenesené daňové povinnosti. Znamená to, že daň na vstupu i na výstupu bude u určitých činností přiznávat a odvádět plátce, pro kterého se zdanitelné plnění poskytuje. Jde o systém směřující ke snížení daňových úniků, což lze samozřejmě považovat za adekvátní. Zároveň je však zřejmé, že obce nepatří mezi rizikové subjekty. Snaha Svazu směřovala k omezení systému reverse-charge tak, aby se nevztahoval na subjekty podléhající oběma zákonům o rozpočtových pravidlech. Argumenty zůstaly ze strany zákonodárců nevyslyšeny. Přijaté faktury za stavební a montážní práce od roku 2012 nebudou obsahovat výpočet DPH, ale pouze základy, sazby a informaci, že jde o přenesenou daňovou povinnost. Obec daň vypočte, avšak nezaplatí ji dodavateli, ale odvede finančnímu úřadu. Zvyšuje se administrativní zatížení, neboť kvůli kontrole bude třeba doplnit daňové přiznání o přehled všech obdržených faktur za stavební a montážní služby bez ohledu na částku faktury. Navíc v případě územních samosprávných celků či příspěvkových organizací vzniká vážný problém s dotacemi, neboť u nich je zpravidla prokazování čerpání uznatelných nákladů vázáno na došlé faktury od dodavatele (obsahující DPH). Nově se v případech, kdy obec nebude mít následně nárok na odpočet DPH (jedná se například o oblast výstavby komunikací, budování domovů pro seniory apod.), patrně změní způsob prokazování realizace výdajů. Pravděpodobnou variantu představuje předkládání daňového přiznání a výpisu z účtu dokazující snížení peněžních prostředků v podobě zaplacené daně. Zůstává však otázkou, zda současné dotační podmínky s takovým způsobem počítají. V souvislosti s nejasnými body aplikace novely zaslal Svaz ministerstvu financí otázky, které by měly posloužit jako vodítko pro slibovanou metodickou pomoc. Ministerstvo přislíbilo připravit rovněž informaci pro všechny poskytovatele dotací. Odpovědi zveřejníme v příštím InS. Zvýšené sazby DPH již od října 2011 Informace z počátku března naznačují, že míra nejistoty kolem DPH bude mnohem vyšší. Avizované zvýšení sazby daně z přidané hodnoty a vyvedení dodatečného výnosu na zvláštní účet si samozřejmě vyžádá změnu v zákoně o rozpočtovém určení daní. Svazu nezbývá než respektovat rozhodnutí vlády měnit také zásadně parametry většiny daňových zákonů v průběhu roku a s minimálním časovým prostorem. Snaha směřuje především k omezení rizika negativního dopadu na obce. Ze srovnání rozpočtů a skutečného plnění DPH za období vyplývají podstatné rozdíly mezi očekáváním a realitou, největší pak za rok 2008, kdy došlo ke zvýšení sazby z 5 % na 9 %. Na základě odhadu pak bude pravděpodobně stanoveno procento v zákoně o rozpočtovém určení daní. V případě nižšího výnosu však objem daní následně sdílených obcemi reálně klesá. DPH představuje v rozpočtech obcí zásadní a relativně stabilní daňový příjem. Výpadky, se kterými se obce setkaly v roce 2009 i 2010 z důvodu nedostatečného inkasa u daní z příjmů, byly alespoň z části uhrazeny inkasem z této jediné nepřímé daně. Celostátní výnos DPH (mld. Kč) Rozpočet Skutečnost Rozpočet Realita Meziroční růst Poznámka ,1 236, ,5 255,19 42,4 18,8 zvýšení sazeb z 5 % na 9 % ,6 253,61 4,1-1, ,8 269,55-7,8 15,9 zvýšení sazeb z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 % ,1 novela , částečně reverse-charge Zdroj: Úvahy kolem DPH značně ovlivňují také jednání o budoucnosti rozpočtového určení daní (viz str. 15). Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu

18 O sociálním vyloučení se jednalo v Novém Bydžově Nutně potřebujeme legislativní změny vztahující se k procesům sociální integrace, konstatovalo pět desítek starostů, které na svých územích řeší záležitosti sociálně vyloučených občanů a 14. února 2011 se sešli v Novém Bydžově. Vyzvali vládu, aby jim umožnila odebírání sociálních dávek a zakazování pobytu problémovým občanům. Cílem setkání bylo navázání aktivnější spolupráce v otázce řešení sociální inkluze. V průběhu jednání přítomní zástupci měst a obcí podepsali společné prohlášení, které obsahovalo návrh legislativních změn v oblasti sociálního začleňování, např. zvýšení vymahatelnosti dluhů nebo prolomení mlčenlivosti pro orgány sociální péče za účelem následného získání informací pro účely vymožení povinnosti v daňovém řízení. Představitelé Nového Bydžova seznámili přítomné s problémy sociální integrace, se kterými se potýkají na území města. Uvedli, že nesnáze jim způsobuje zejména romská komunita, která na teritoriu města žije. Mezi problémy, které musí město ve větší míře řešit, náleží např. vzrůstající počet osob nehlášených k pobytu, vysoká zadluženost domácností, vysoká kriminalita či gamblerství. Potíž vidí mimo jiné i v současné legislativě, která neumožňuje, aby dávky státní sociální podpory byly odejmuty ani při prokázaném zneužití. Prokazování zneužití těchto dávek je velmi složité, je-li jediným příjmem dávka v hmotné nouzi. V oblasti zaměstnanosti nemohou města uplatnit ani motivační nástroj, který řeší vedlejší pracovní poměr a je založený na bodovém hodnocení pracovníka. Vystavují se tím riziku porušení zákona. Ivana Řápková, poslankyně Parlamentu České republiky, představila opatření záchranný kruh a mobiliární exekuce, které byly ve městě Chomutov aplikovány ve vztahu k sociálně vyloučeným občanům, kteří měli vůči městu dluh. Poté seznámila přítomné s návrhy legislativních změn. Tyto návrhy se dotýkaly nejen sociálních dávek tak, aby byly předmětem dohody o srážkách, ale i zavedení sankce zákazu pobytu, která má být efektivním nástrojem obce proti přestupcům občanů bez trvalého pobytu. Jaromír Jech, Ivana Řápková a Pavel Louda Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu, reagoval na podněty, jenž zazněly v průběhu jednání. Poznamenal, že již Evžen Tošenovský, bývalý předseda Svazu, upozorňoval na vzrůstající problém sociálně vyloučených občanů. Posléze na Svazu vznikla pracovní skupina pro problematiku sociálního začleňování, která je stále aktivní. Ke vzniku Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách podotkl, že by byla lépe vnímána, pokud by ji vedli lidé, kteří mají zkušenosti starostů. Pokud nebude ve vedení Agentury starosta, nic se nezmění. Dále hovořil o herním zákoně, kdy Svaz pokračuje v úsilí o posílení pozice obcí a jejich regulační role v oblasti hazardních her. K reformě úřadů práce konstatoval, že by měla smysl, pokud by posílila pozici samospráv. Stát se v této reformě zaměřuje pouze na výplatu sociálních dávek a vynechává sociální práci, kterou každá obec vykonává. Hrozí nebezpečí, že do budoucna stát výkon sociální práce nezajistí. Svaz nesouhlasí s návrhem reformy úřadů práce. V závěru promluvy vybídl přítomné, aby problém sociálního vyloučení řešili představitelé měst a obcí společně a aby se k řešení této otázky připojili i starostové, kteří v současné době tento problém nemají. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Navázání úzké spolupráce Svazu a dobrovolných hasičů Setkání zástupců Svazu a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se konalo 18. února 2011 v Hradci Králové, vedlo k prohloubení spolupráce a dohodě o podepsání dokumentu, který bude tuto spolupráci deklarovat. ny obyvatelstva. Navíc se dobrovolní hasiči podílejí také na společenském životě obce, hlavně v oblasti sportu. Geneze dobrovolných hasičů v obcích má historické kořeny a na ty by se mělo navázat. Oldřich Vlasák Na začátku jednání předseda Svazu Oldřich Vlasák konstatoval, že jednotky dobrovolných hasičů jsou důležitým nástrojem obce nejen při provádění záchranných a likvidačních prací, ale i při plnění úkolů ochrahovořil také o snaze Svazu vytvářet podmínky pro činnost dobrovolných hasičů a o spolupráci s nimi, protože v konečném důsledku i taková podpora napomáhá k akceschopnosti sboru, který chrání životy a majetek obyvatel dané obce. Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu, mluvil o formě zapojení se do činnosti Svazu a příležitostech, prostřednictvím kterých lze zlepšit postavení dobrovolných hasičů. informační servis č. 3/2011 strana 18

19 Oldřich Vlasák, Ján Olšanský, Karel Richter a Jiří Orsák Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uvítal rodící se spolupráci a sdělil, že v tomto duchu bude informovat členskou základnu. Poznamenal, že obec často nemá nikoho, kdo by byl ochoten zasáhnout, když přijde velká voda nebo přívalový déšť, protože profesionální hasiči v některých případech nejsou schopni pokrýt celé území. Podle jeho slov se Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska rozhodlo navázat bližší spolupráci se Svazem zejména proto, že chtějí být aktivní také v oblasti legislativy. V současné době je pro ně sféra legislativy velmi důležitá, zvláště pak zákon o požární ochraně, ve kterém chybí ustanovení o preventistech obcí, anebo zákon o pojišťovnictví, který nezahrnuje dorovnání za pracovní úraz. V závěru jednání se přítomní dohodli, že vypracují dokument o vzájemné spolupráci, který bude následně podepsán. Mgr. Miroslava Sobková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu V odměňování členů zastupitelstev jsou zapotřebí změny Zástupci Svazu a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR se sešli ke společnému jednání ve věci odměňování členů zastupitelstev. Aplikační praxe po loňských komunálních volbách ukázala, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích obsahuje některé drobné nedokonalosti v oblasti odměňování, které však v praxi mohou způsobit velké komplikace. Mnoho z těchto vad se samozřejmě dá odstranit výkladem zákona, který ministerstvo vnitra jako příslušný dozorový orgán poskytuje. Zkušenosti z posledních měsíců však naznačují, že v některých konkrétních případech by si situace zasluhovala zákonnou úpravu. Odbor dozoru a kontroly ministerstva vnitra od konání komunálních voleb v říjnu 2010 zaznamenal přes 600 dotazů směřujících k odměňování členů zastupitelstev a jiným praktickým otázkám souvisejícím s volbou nových orgánů obce. Velký počet tohoto druhu dotazů řešilo také legislativně-právní oddělení Kanceláře Svazu. Je tedy vidět, že mnohdy ani velmi praktická a informacemi nabitá metodická pomůcka vytvořená odborem dozoru a kontroly speciálně k těmto otázkám nepokryje všechny varianty situací, které na obcích mohou vzniknout. Jedním ze zásadních témat této společné schůzky bylo stanovení rozhodného dne pro výplatu odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce. Jak jsme již v minulém čísle Informačního servisu upozornili, ministerstvo vnitra vydalo k této věci své stanovisko, v němž deklaruje povinnost každého nového zastupitelstva schválit výši měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, neboť usnesení zastupitelstva o odměnách je svou povahou časově omezeno jen na funkční období tohoto zastupitelstva. Svaz k této věci zaujal odlišné stanovisko, které vychází z obecné platnosti usnesení zastupitelstva obce. Ministerstvo vnitra respektuje odlišné stanovisko Svazu, přesto trvá na svých argumentech. Jde pouze o výklad zákona, na který lze nahlížet z více stran. Zástupci odboru dozoru a kontroly nicméně uvedli, že v souladu s jejich stanoviskem postačí, pokud nově zvolené zastupitelstvo obce rozhodne o odměnách s odkazem na usnesení předchozího zastupitelstva, i v tomto případě však musí určit den rozhodný pro poskytování odměny (ten navíc nelze určit zpětně jako den předcházející příslušnému zasedání zastupitelstva). Takové usnesení s příslušným odkazem je již dle jejich názoru dostatečným rozhodnutím ve věci odměňování. Svaz se s ohledem na odlišná stanoviska obával toho, aby při přezkoumávání hospodaření nevznikaly obcím, kde o odměňování neuvolněných členů zastupitelstev nebylo po zvolení nového zastupitelstva rozhodnuto, problémy s neoprávněným vyplácením odměn. K tomuto bodu byl učiněn následující závěr: pokud by obci bylo v rámci přezkoumání vytčeno nepřijetí rozhodnutí nového zastupitelstva o odměnách a obec nepřijme výklad přezkumného orgánu, má možnost se proti kontrolním závěrům ohradit s odkazem na odlišný výklad zákona. Pokud obec akceptuje názor přezkumného orgánu, musí přijmout opatření k nápravě, jímž by bylo dodatečné rozhodnutí zastupitelstva obce o odměnách neuvolněných členů. V příslušném usnesení zastupitelstva obce by musel být přesně určen den, od kterého budou odměny nadále poskytovány. Případné vrácení či prominutí vrácení až dosud vyplácených odměn (např. formou darovací smlouvy) by pak bylo možné řešit jako jakoukoli jinou majetkoprávní otázku v souladu s možnostmi, které obcím v této souvislosti dává zákon o obcích i příslušné předpisy soukromého práva. V rámci této schůzky byly řešeny také další aspekty odměňování zastupitelů, např. způsob poskytování odměny při skončení funkčního období nebo opětovné zavedení institutu mimořádné odměny pro členy zastupitelstev obcí. Zástupci Svazu i ministerstva vnitra se shodli, že ve této věci budou dále jednat a pokusí se vypracovat materiál, který by komplexně novelizoval oblast odměňování členů zastupitelstev. Mgr. Iva Vejmelková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 3/2011 strana 19

20 Jak si stojí česká města na evropském hřišti Nejen na tuto otázku se snažili odpovědět účastníci pátého ročníku konference URBANUS, která se konala ve dnech 2. a 3. února 2011 v Praze. Zástupci měst, státní správy i odborníci z akademické sféry se pokusili zhodnotit postavení českých měst v mezinárodní konkurenci a navrhnout možné cesty, které povedou k posílení jejich pozice a dalšímu rozvoji. Václav Hartman, předseda Regionální komise Svazu, hned v úvodu zdůraznil, že města v České republice hrají nezastupitelnou roli. Poskytují řadu služeb pro své obyvatele i pro okolní obce a zároveň čelí mnoha problémům. Právě na potřeby měst byla zaměřena analýza, kterou zpracoval Svaz v roce Ukázala, že města stále nejvíce trápí nedobudovaná základní infrastruktura, zejména dopravní, a nedokončené úpravy veřejných prostranství. Na významu však získávají i tzv. měkké aktivity, v jejichž rámci města považují za důležité vytvářet příjemné prostředí pro občany s dostatkem příležitostí pro kulturní a sportovní vyžití, vzdělání a trávení volného času. V současné době se v ČR rozvíjí debata o rozvoji městských aglomerací a stále častěji zaznívá, že zcela chybí legislativní rámec pro spolupráci měst a jejich zázemí. Jedním z dílčích závěrů konference proto byl požadavek na tvorbu legislativního rámce, který bude tvořit základ pro komplexní rozvoj městských aglomerací. Další cestou, jak dosáhnout lepšího mezinárodního postavení českých měst, je také podpora velkého množství stávajících kulturních a historických památek a zároveň vytváření nového potenciálního dědictví pro budoucí generace. Zde je velký prostor pro tvůrčí přístup, nové nápady, zajímavou architekturu a v neposlední řadě i kulturní aktivity festivaly, výstavy, koncerty. Mnohá česká města v tomto směru zatím svůj potenciál plně nevyužila. Při plánování těchto akcí je přitom třeba myslet nejen na turisty, ale především také na místní obyvatele. Ty je vhodné i přímo zapojit do příprav kulturních akcí, protože když se místní lidé neztotožní s nápadem nebo činností, která je jim shora předložena, byť může být sebelepší, zřídkakdy přinese kýžený výsledek. Na konferenci byl představen velmi pěkný příklad zapojení místních občanů do obnovy veřejných prostranství obce na Příbramsku. Nejen zapojení místních obyvatel, ale i vzájemná spolupráce měst je dobrým základem pro jejich další rozvoj. V současné době vzniká prostor pro vytváření nových mezinárodních sítí měst, které jim umožňují sdílet problémy a vyměňovat si zkušenosti. Česká města se mohou poučit ze zkušeností svých zahraničních partnerů. Touto cestou se vydalo například město Brno, které vsadilo na mezinárodní spolupráci, tvůrčí přístup a budování vlastní identity města. Menší obce a města zase mohou využít například možnosti spolupracovat v rámci tzv. místních akčních skupin nebo mikroregionů. Ing. Barbora Veselá odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu redakčně upraveno Obecně prospěšné společnosti vhodná právní forma pro zajišťování činností měst a obcí Od platí novela zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., a to zákon č. 231/2010 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech ve znění novely zaznamenává výrazný posun k možnému užití této právní formy zejména pro obce a města, v jejímž rámci by bylo možné plnit některé úkoly právě na úseku samosprávy. Novela zákona totiž nemění nic na podstatě obecně prospěšných společností, které mají poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek, neubírá nic na úpravě v tom, že hospodářský výsledek nesmí být použit ve prospěch zakladatelů nebo členů orgánů, ale zároveň činí tyto společnosti transparentnějšími. Novela zákona umožňuje podle zakládací listiny při volbě vhodných ustanovení posílit pozici zakladatele, a to i s možností dispozic či zákazu dispozic postavení zakladatele se všemi jeho právy a povinnostmi včetně nakládání se zakladatelem vloženým majetkem. Dále novela a zákon sám naprosto jasně a srozumitelně upravují postavení jednotlivých orgánů obecně prospěšné společnosti, které tvoří uzavřený kruh a ve svém souhrnu uzavírají tento kruh ve vztahu odpovědnosti zejména vůči obecně prospěšné společnosti (a tím i ve vztahu k zakladateli podle správné volby vymezení pozic všech zúčastněných orgánů). Statutárním orgánem se stává ředitel, který je statutárním orgánem přesně ve standardním slova smyslu s plnou odpovědností za veškeré své jednání vůči obecně prospěšné společnosti. Ředitel nejen jedná jménem obecně prospěšné společnosti navenek, ale řídí veškerou činnost obecně prospěšné společnosti. Ředitel má dle nového ustanovení 10 odst. 5 při výkonu funkce stanovenou odpovědnost za výkon funkce s péčí řádného hospodáře. Pokud by ředitel jiným výkonem funkce způsobil společnosti škodu, pak musí v případě pochybností prokazovat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Žádné smlouvy nemohou omezit tuto odpovědnost ředitele. Pro volání ředitele k odpovědnosti postačí existence pochybností, zda jednal s péčí řádného hospodáře. V zákoně je výstižně vyjádřen vztah mezi správní radou a ředitelem. Správní rada se posunuje z pozice kolektivního statutárního orgánu do pozice orgánu, který v podstatě pro obsah pravomocí je možné hodnotit jako nejvyšší orgán obecně prospěšné společnosti. Zákon se sice vyhýbá tomu, aby správní radu označil jako vrcholný orgán, nicméně je možné tuto pozici odvo- informační servis č. 3/2011 strana 20

Současná legislativa

Současná legislativa Současná legislativa Mgr. Ludmila Němcová Svaz měst a obcí České republiky XIII. Sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, 8. dubna 2011, Plzeň Centralizace veřejné správy Novela stavebního zákona Návrh

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období 2010 hospodářský výbor Z Á P I S z 21. schůze výboru, která se konala dne 8. prosince 2011 Zápis z 21. schůze hospodářského výboru Poslanecké

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz )

Zápis. z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy. (dále jen Svaz ) Zápis z jednání Členské schůze Svazu městských částí hlavního města Prahy (dále jen Svaz ) 2. 5. 2016 Zasedání zahájil ve 14 hod. a dále vedl Ing. Petr Hlubuček, předseda. Přítomni: dle prezenční listiny,

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ

Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ /0.0/0.0/15_019/ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ Datum konání: 14. září 2016 Čas zahájení: 16:00 hodin

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Oddělení boje s korupcí Sine 27/2015-OKK V Praze 14. dubna 2015 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k návrhu novely zákona o Nejvyšším kontrolním

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Úřad vlády ČR Sekce pro koordinaci boje s korupcí Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období Z Á P I S volebního výboru z 18. schůze konané dne 17. května 2012 Přítomni: posl. W. Bartoš, J. Besser, P. Gazdík, O. Chaloupka, V.

Více

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost

Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost Statut pracovního výboru pro Architekturu a strategii Rady vlády pro informační společnost (dále jen statut ) Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Pracovní výbor pro Architekturu a strategii (dále jen pracovní

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Představení Svazu měst a obcí České republiky

Představení Svazu měst a obcí České republiky Představení Svazu měst a obcí České republiky XIX. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území

Aktuality z regionální a urbánní politiky. PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Aktuality z regionální a urbánní politiky PS pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 12. 5. 2016, Praha Národní stálá konference - 4. zasedání Komora regionální Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi

Více

NOVÉ OTAZNÍKY A VÝZVY FINANCE OBCÍ NA KŘIŽOVATCE

NOVÉ OTAZNÍKY A VÝZVY FINANCE OBCÍ NA KŘIŽOVATCE NOVÉ OTAZNÍKY A VÝZVY FINANCE OBCÍ NA KŘIŽOVATCE Josef Bartoněk -předseda Sdružení místních samospráv ČR Aktuální názory a požadavky členů SMS ČR na budoucnost financování obcí SMS ČR 1.100 venkovských

Více

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Klub zastupitelů politického hnutí ANO 2011, zastoupený Tiborem Batthyánym, Klub zastupitelů volební strany Změna pro Liberec (dále

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011

Vývoj úloha a struktura obcí v České republice. Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj. Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Vývoj úloha a struktura obcí v České republice Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Drážďany, 3.- 4. 11. 2011 Územně správní členění České republiky je poměrně složité a odráží dlouhodobě vytvářený

Více

ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha

ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Č.j.: 279/330/11 3855/ENV/11 ZÁPIS ze zasedání Řídicího výboru OP Životní prostředí konaného dne 11. ledna 2011 v budově Ministerstva životního prostředí, Praha Přítomni: dle prezenční listiny Jednání

Více

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Seminář Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR 11.4.2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha Ing. Eva Klímová vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09

RUD - pozice ODS. Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 RUD - pozice ODS Krátká historie RUD Volební program Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády Analýza stávajícího stavu Analýza návrhu STAN a TOP09 Levice x pravice Vlastní návrh ODS - novela RUD

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 27. srpna 2014 č. 680 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2007 V. volební období hospodářský výbor Z Á P I S z 10. schůze výboru, která se konala dne 28. února 2007 Z á p i s z

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 21. červen 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015

ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 PS150031193 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období ZÁP IS z 30. schůze Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala dne 7. října 2015 v budově Poslanecké

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více