dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: / Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Název veřejné zakázky: Zajištění překladů pro SFŽP ČR Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ Kontaktní a korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy podle 11 zákona mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem budou překladatelské služby. Veřejná zakázka je nazvaná Zajištění překladů pro SFŽP ČR, bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v článku 4 Technické podmínky Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení: únor 2012 Předpokládané ukončení: Místem plnění je sídlo a pracoviště zadavatele, sídlo vybraného uchazeče, příp. jiná místa specifikovaná zadavatelem, a to vše na území České republiky Předpokládaná cena: nedosáhne částky Kč bez DPH za celou dobu plnění zakázky. 1/1

2 1.5. Veřejná zakázka bude financována z prostředků technické asistence OPŽP v rámci projektu ORG 8127 Komunikace a propagace OPŽP V. etapa 2011, dle schváleného rozpočtu KF 2011, dle navrhovaného rozpočtu KF 2012 a KF 2013, z prostředků technické asistence Programu Zelená úsporám v rámci projektu ORG 4070 Překladatelství, tlumočení a korektury textů pro program GIS, dle schváleného rozpočtu KF 2011 a navrhovaného rozpočtu KF 2012 a KF 2013 a z prostředků zadavatele Klasifikace předmětu zakázky: Překladatelské služby. 2. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 2.1. Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky, tj. Neotevírat VZ Zajištění překladů pro SFŽP ČR. Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona Nabídky je možné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to během otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí čtvrtek od 8.00 do hod., a v pátek od 8.00 do hod. Před osobní návštěvou podatelny se spojte s pracovníky podatelny prostřednictvím telefonu v centrální recepci v přízemí budovy. Kontakt: tel.: (Monika Krejsarová) nebo tel.: (Helena Brabcová). Lhůta pro podání nabídek končí v 10:00 hod V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Jedná se zejména o jméno/název uchazeče, sídlo, identifikační číslo, jména osob oprávněných jednat jménem uchazeče, příp. jméno osoby oprávněné zastupovat uchazeče, kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem (analogicky platí i pro nestátní neziskové organizace) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče Uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude označeno názvem Originál a další vyhotovení Kopie. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD/DVD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu.pdf Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) úvodní strana Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele. 2/2

3 b) obsah Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek. c) všeobecné údaje o uchazeči Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, , adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a profil společnosti. d) krycí list nabídky Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nabídkové ceny, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. e) čestné prohlášení a doklady prokazující splnění kvalifikace ve struktuře uvedené v bodě 3 zadávací dokumentace f) nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace g) podepsaný vzor návrhu smlouvy h) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za uchazeče i) příp. další dokumenty 3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 3.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) a m) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu č. 1. zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona formou seznamu Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona dle a zákona předložením následujících listin: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní uchazeč zapsán), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) zákona předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 odst. 1 zákona splní dodavatel, který předloží: a) dle 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám vzniklým jinému v souvislosti s výkonem překladatelské a tlumočnické činnosti (profesní odpovědnost) na částku ,- Kč. K prokázání pojištění podle bodu a) předloží uchazeč kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. 3/3

4 b) dle 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o obratu uchazeče za zakázky s obdobným předmětem plnění za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně ,- Kč za každé z těchto tří období. K prokázání obratu podle bodu b) této zadávací dokumentace předloží uchazeč čestné prohlášení Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který doloží: a) dle 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam min. 3 významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Tento seznam bude obsahovat údaje o názvu zadavatele, název zakázky, místo a termín plnění a finanční objem zakázky. Přílohou tohoto seznamu musí být min. 3 osvědčení (referenční listiny) vydaná veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli. V případě absence referenčních listin od jiné osoby než veřejného zadavatele je uchazeč může nahradit čestným prohlášením. Za významnou zakázku obdobného charakteru je považováno poskytnutí služeb obdobného zaměření, jako je předmět této zakázky, tedy poskytnutí překladatelských služeb do odborné angličtiny v oblasti životního prostředí nebo naopak, v min. hodnotě ,- Kč za jednu poskytnutou službu. V požadované hodnotě musí být poskytnuté služby, tj. odměna uchazeče, nikoliv hodnota veřejných zakázek, v souvislosti s nimiž byly služby poskytnuty. b) dle 56 odst. 2 písm. e) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Uchazeč doloží, že disponuje alespoň jednou osobou, která má úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání a složené státní jazykové zkoušky z anglického jazyka. V souvislosti s výše uvedeným předloží uchazeč následující dokumenty: osvědčení o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci, zpracovaný profesní životopis Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají v prosté kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém/slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu V případě, kdy je kvalifikace prokazována prostřednictvím subdodavatele, je dodavatel povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel však není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 53 a 54 písm. a) zákona Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Dodavatelé jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám 4/4

5 z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky Důsledek nesplnění kvalifikace. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY 4.1. Uchazeč v rámci předmětu plnění musí zajistit následující: překlady z českého jazyka do jazyka cizího (největší objem objednávek), překlady z cizího jazyka do jazyka českého, editování, změny, revize textů různých délek v jazyce českém i cizím jazyce. Největší objem zakázek se bude týkat překladů z českého do anglického jazyka a naopak. Zadavatel však může požadovat překlady z českého jazyka také do francouzštiny, němčiny, japonštiny, mongolštiny či vietnamštiny a naopak. Zadavatel může požadovat i překlady z jiných zde neuvedených jazyků a naopak. Od vybraného uchazeče se očekává: zajistit kvalitní překlady českých dokumentů, zpráv, korespondence, legislativy, atd. spjatých s řízením, realizací, monitorováním a kontrolou operací Operačního programu Životní prostředí, programu Zelená úsporám a s činností zadavatele zajistit překlady a revize z cizího do českého jazyka Bude se jednat o překlady dokumentů, které se svým obsahem vztahují k oblastem působnosti zadavatele, a to: zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí udržitelné využívání zdrojů energie zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik zlepšování stavu přírody a krajiny rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. program Zelená úsporám úspora energie na vytápění výstavba v pasivním energetickém standardu využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci programu Zelená úsporám komunikace s kupci jednotek AAU 4.2. Objasnění pojmů pro účely této zadávací dokumentace budou platit následující pojmy a jejich význam: překlad znamená překlad textu z předem určeného výchozího jazyka do cílového jazyka, revize znamená úpravu, případně předělání textu, který již byl přeložen, editace znamená oprava textu, který již byl navržen v cílovém jazyce, normostrana znamená, jedna strana textu o znacích, včetně mezer, v cílovém jazyce. 5/5

6 4.3. Jednotlivá plnění budou realizována formou objednávky. Objednatel je povinen zadavateli předložit kalkulaci nákladů pro danou objednávku. Po odsouhlasení této kalkulace zadavatelem bude dodavateli odeslána písemná objednávka. V případě neodsouhlasení kalkulace zadavatelem nedojde k akceptaci objednávky a zakázka nebude realizována. 5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. Uchazeč uvede nabídkovou cenu za překlad jedné normostrany (viz čl. 5.2) z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Dále pak nabídkovou cenu za revizi jedné normostrany v češtině a v angličtině. Dále uvede celkovou nabídkovou cenu zahrnující veškeré možné plnění předmětu veřejné zakázky, tedy překlady z češtiny do angličtiny a naopak včetně revizí textu Uchazeč rozepíše nabídkovou cenu takto: Typ práce Jednotková Předpokládaný Cena [Kč] DPH Cena [Kč] cena (za 1 rozsah bez DPH (násobek vč. DPH normostranu) předchozích 2 sloupců) Překlad z češtiny 30 do angličtiny Překlad z angličtiny 30 do češtiny Revize textu v 30 češtině Revize textu v 30 angličtině 5.3. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Skutečný rozsah plnění bude dán skutečnými potřebami zadavatele, nicméně ceny uvedené uchazečem dle bodů 5.1 a 5.2 jsou pro uchazeče závazné Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. Platební podmínky jsou uvedeny v předloženém návrhu smlouvy v bodě HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 7.1. Nabídky budou hodnoceny v souladu s 78 odst. 1 zákona na základě ekonomické výhodnosti nabídek Dílčí hodnotící kritéria váha dílčího kritéria a) Celková nabídková cena 80 % b) Lhůta pro dodání 30 normostran překladu z češtiny do angličtiny a naopak 20 % 6/6

7 V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH za jednu normostranu a to v rámci podkritérií dle čl Maximální počet bodů činí 100 v rámci každého podkritéria. Tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena za 1 normostranu při předpokládaném rozsahu 30 normostran). Nejúspěšnější nabídka může v rámci tohoto kritéria získat nejvýše 400 bodů (4x nejlépe hodnocená jednotková cena, tj. cena za 1 normostranu). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit maximální dobu realizace překladu dokumentu z českého jazyka do jazyka anglického o rozsahu 30 normostran v hodinách od obdržení objednávky do předání hotového překladu zadavateli a to v rámci podkritérií dle čl. 7.2 b), tj. lhůta pro podání 30 normostran překladu z češtiny do angličtiny a lhůta pro podání 30 normostran překladu z angličtiny do češtiny. Nejúspěšnější nabídka může v rámci tohoto kritéria získat nejvýše 200 bodů (2x nejkratší lhůta). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě, než zadavatel požaduje. 8. DALŠÍ POŽADAVKY 8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté uchazečem u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 7/7

8 8.3. Uchazeč je povinen ve své nabídce konkrétně specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výzvě mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně příloh. Uchazeč je povinen v nabídce zadavatele upozornit na případné nejasnosti a chyby v předaných podkladech, a to zejména pokud mají vliv na cenu zakázky. 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1. Uchazeč je povinen přijmout bez výhrady veškerá ustanovení obsažená v přiloženém návrhu smlouvy Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. 10. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek proběhne dne v 11:00 hod na kontaktní adrese zadavatele, Olbrachtova 2006/9, Praha 4. Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci každého uchazeče, který řádně podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. 12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Zadavatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, a to i bez uvedení důvodu. Přílohy Krycí list nabídky 8/8

9 Čestné prohlášení Prohlášení o dosažených obratech Návrh smlouvy 9/9

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více