Výroční zpráva za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK Z.S. ZA ROK 2014 Autor: Jan Tichý Street Workout Písek z.s

2 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČLENSKÉ SCHŮZE A VÝBORU SPOLKU Pro rok 2014 byl výbor spolku a revizní komise v níţe uvedeném sloţení. Od byla v souladu s ustanoveními NOZ právní forma sdruţení automaticky převedena na zapsaný spolek a název sdruţení změněn z Street Workout Písek o.s. na Street Workout Písek z.s. 1.1 SLOŽENÍ VÝBORU 2014 Předseda: Jan TICHÝ (nar ), Místopředseda: Filip SLÁMA (nar ), Člen rady: Lukáš RUČKAY ( ) 1.2 SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE 2014 Předseda: Martin KRŠA (nar ) 1.3 STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY Stav členské základny k : - řádní členové: 23 členů, viz Členský formulář - přijato nových členů v roce 2014: 15 - ukončeno členství v roce 2014: 7 V r nebyly stanoveny ţádné členské příspěvky za osobu. Členské příspěvky ve výši 250,- Kč/půl roku, byly odsouhlaseny na 4. Členské schůzi konané dne a budou odváděny od Více viz níţe. 1.4 ČLENSKÉ SCHŮZE A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI V r se konala 3 (tři) zasedání - členské schůze II. zasedání Členské schůze III. zasedání Členské schůze IV. zasedání Členské schůze Na zasedáních se projednávaly především organizační záleţitosti, seznámení s aktuálním stavem jednání o výstavbě cvičebního parku a hlasování o společně prosazovaných záměrech vzhledem k připravovanému cvičebnímu parku. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí a volně přístupné všem členům spolku a uloţené v archivu u předsedy spolku. Činnost výboru je především v organizaci provozu, zajištění a přípravách provozu. Veškeré dokumentace a organizační potřeby, které je nutné schválit na schůzi rady, nebo se předkládají Členské schůzi a jsou předem konzultovány s členy výboru a připravovány tak, aby byl schvalovací proces co nejjednodušší. Pracovní schůzky se provádějí dle potřeby a jsou na ně zváni všichni členové. Většinou se časově prolínají se společně pořádanými tréninky nebo jinými sportovními akcemi. Na schůzkách se operativně projednávají i nutné organizační problémy. 1.5 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Předseda a místopředseda byli přítomni na všech zasedáních a schůzích. Všechny schůze jsou organizovány tak, aby byly přístupné všem členům spolku. Členům revizní komise byla předloţena úplná a veškerá dokumentace spolku a neshledali ţádné závaţné pochybení. Street Workout Písek z.s. 1

3 Komise navrhuje a přikazuje zveřejnit dokument na webových stránkách: Výroční zprávu 2014 (tento dokument). Martin KRŠA (předseda revizní komise) 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU 2.1 ÚKOLY V ROCE 2014 V roce 2014 spolek plnil tyto úkoly: 1. Podnikal společné úsilí s cílem podpořit výstavbu městského cvičebního parku a vytvořil vhodné prostředí pro realizaci tohoto projektu. Pro projekt vytvořil informační zázemí, definoval hlavní konstrukční prvky, které navrhl Radě města Písek k zástavbě v rámci projektu, účastnil se Výběrového řízení, prováděl koordinační komunikaci se zástupci zhotovitele (MÚ Písek), dodavatele (Enuma Elis s.r.o.) a mezi samotnými členy spolku. 2. Podnikl a nadále podniká aktivity pro udrţení hygienické nezávadnosti a bezpečnosti vybudovaného cvičebního parku. 3. Vytvořil informační kanály za účelem poskytování obecných informací o tělesných cvičení, kalistenice, zdravé stravě a zdravém ţivotním stylu. V současné době existují tři kanály: a) Facebook Skupina (slouţí k poskytování informací interního charakteru spolku mezi členy a koordinace vnitřního chodu) b) Facebook Stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, zdravé stravě informace jsou prezentovány v chronologickém pořadí) c) WWW stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, filozofii, zdravé stravě, cvičení, kalistenice apod. informace jsou prezentovány v katalogizační formě) 4. Vytvořil koncepci cvičení všem zdarma dostupného, bez ohledu na rasové, náboţenské, věkové, či pohlavní rozdíly. Vychází z myšlenky svobody pohybu, svobody výrazu a práva na pohybovou seberealizaci. Tato myšlenka dostala název FreeWorkout. 5. Byl ustaven sportovní klub při spolku Street Workout Písek z.s. a jeho oficiální znak. 6. Vytvořil návrh sportovních triček, jeho odsouhlasení a odeslání do výroby. Nyní má klub oficiální trika. 7. Celoročně spolek organizuje nepravidelné veřejně přístupné sportovní tréninky na různých místech ve městě Písek. Od měsíce října pak jiţ pravidelné tréninky v prostorách cvičebního praku v úterý od a v sobotu od Při nepříznivých klimatických podmínkách tréninky organizuje v místní Sokolovně. 8. Výbor spolku si pronajal prostory v rámci letního kina v Písku k uskladnění sportovních pomůcek (dále jiţ jen příruční místnost) a instalaci osvětlení cvičebního parku. Jako hospodáři jsou jmenováni členové Výboru spolku. Ti jsou zodpovědní za manipulaci s příruční místností a dodrţování stanovených podmínek uţívání a za hospodaření se společným majetkem spolku. Především pak uloţenými cvičebními pomůckami a náčiním. 9. Společným úsilím zřídil halogenové osvětlení cvičebního parku. Za ovládání světla a dodrţování reţimu činnosti jsou odpovědni hospodáři výbor spolku. 10. V měsíci říjnu se členové spolku rozhodli a toto své rozhodnutí písemně odsouhlasili zřízení společného účetnictví a zavedení členského poplatku ve výši 250,- Kč / Street Workout Písek z.s. 2

4 půlroku s platností od (někteří členové poplatek uhradili ještě v roce 2014). Z tohoto poplatku budou přednostně hrazeny reţijní náklady spolku jako pořízení osvětlení cvičebního parku, úhrada pronájmu příruční místnosti a úhrada nákladů spojená s prezentací spolku na veřejnosti (doména webu, hosting webu, letáky, plakáty apod.). Ostatní výdaje budou odsouhlaseny v rámci Členských schůzí. Za účelem uloţení získaných finančních prostředků byl zřízen veřejně přístupný transparentní finanční účet u FIOBANKY a.s. 11. K dnešnímu dni bylo odesláno sedm ţádostí o oboustrannou spolupráci mezi spolkem a soukromými subjekty. Motivem těchto dopisů je získání sponzorské pomoci výměnou za poskytnutí reklamního prostoru v rámci akcí organizovaných spolkem a na jím provozovaném webu. 12. Dne pořádána klubová soutěţ. Byly stanoveny 3 základní disciplíny, z nichţ kaţdá byla odměněna cenou pro vítěze a navíc jedna bonusová disciplína. a) Calisthenics (vítěz Jan Tichý) b) Weighted Calisthenics (vítěz Martin Krša) c) Silově-vytrvalostní trojboj (vítěz Lukáš Ručkay) d) Bonusová disciplína (vítěz Lukáš Ručkay) Soutěţe se zúčastnilo celkem pět soutěţících. Hlavním rozhodčím a zároveň organizátorem akce byl místopředseda spolku Filip Sláma. 13. Dne podána ţádost o získání finančního grantu z městského fondu VLT a VHP. 14. Pro rok 2015 byl zvolen nový výbor spolku, pokladník a revizní komise. 2.2 VOLBA NOVÝCH ORGÁNŮ Na IV. Členské schůzi konané dne byla uvedena nutnost volby nové revizní komise, pokladníka, člena výboru. Důvodem byla stálá absence původně zvolených členů jednotlivých orgánů na schůzích, členských schůzích, trénincích a akcích pořádaných spolkem. Původní členové byli kontaktováni a projevili nezájem o setrvání v orgánech spolku i ve spolku jako členové. Schůze se zúčastnilo 15 členů spolku z celkových 27 (55%) a schůze tak byla usnášeníschopná. 1) Bylo hlasováno o vystřídání člena výboru Zdeňka VAJSHÁRA (bytem Smrkovická 2170, Písek). Novým členem výboru se po hlasování stal Lukáš RUČKAY, nar se ziskem 54% hlasů přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Lukáš RUČKAY na základě hlasování vystřídá Zdeňka VAJSHÁRA. 2) Bylo hlasováno o novém revizorovi spolku, který by nahradil současného Miroslava ANDĚLA. Navrţen byl Martin KRŠA (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin KRŠA na základě hlasování vystřídá Miroslava ANDĚLA. 3) Bylo hlasováno o novém pokladníkovi spolku. Navrţen byl Martin MUŢÍK (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin MUŢÍK je novým pokladníkem spolku. Street Workout Písek z.s. 3

5 4) Bylo konstatováno, ţe všichni zvolení budou své funkce plnit i v příštím roce, tzn. stávají se zvolenými orgány spolku pro rok Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. 5) Bylo hlasováno o prodlouţení funkčního období na rok 2015 pro zbývající členy výboru Jana TICHÉHO (nar ) a Filipa SLÁMU (nar ),. Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Jan TICHÝ a Filip SLÁMA budou členy výboru spolku pro rok ) Bylo hlasováno o novém předsedovi a místopředsedovi spolku pro rok O post předsedy se ucházel Jan TICHÝ (nar ). Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. O post místopředsedy se ucházel Filip SLÁMA (nar ),. Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe předsedou spolku pro rok 2015 bude Jan TICHÝ a místopředsedou pro rok 2015 bude Filip SLÁMA. Usnesení nabylo platnosti HLASOVÁNÍ O PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLKU Na základě trvalé nepřítomnosti některých členů spolku a vytváření právní překáţky při hlasování o důleţitých věcech v rámci spolku, bylo na IV. Členské schůzi hlasováno o přerušení členství neaktivním členům. Celkem se jednalo o sedm osob, které byly kontaktovány a nadále projevili nezájem o účast na dění spolku a nezájem o setrvání v členské základně spolku. Pro návrh zrušení členství se vyjádřilo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Dnem se daným osobám ruší členství ve spolku. Viz zápis ze IV. Členské schůze. 2.4.PŘENOS POVINNOSTÍ FUNKCE POKLADNÍKA NA PŘEDSEDU SPOLKU Jelikoţ má předseda spolku výhradní zákonnou pravomoc nakládat se svěřenými prostředky (hmotnými, nehmotnými i finančními) rozhodl se přenést zodpovědnost pokladníka výhradně na svoji osobu a to z důvodu odmítnutí výkonu funkce současným zvoleným pokladníkem. Současný pokladník proti tomuto nic nenamítá a prohlašuje, ţe se vzdává své funkce ve prospěch předsedy spolku. Předseda spolku prohlašuje, ţe přebírá stav pokladny a veškeré finanční náleţitosti jsou v pořádku a odpovídají záznamům zaneseným v účetních dokladech. Veškeré finanční prostředky odpovídají stavu účetních záznamů. Účetní záznamy a odpovídající finanční prostředky jsou dle vyjádření revizní komise v pořádku. Předseda spolku se tímto stává jediným hospodářem s finančním majetkem. Funkce pokladníka je prozatím neobsazená. Já, níţe podepsaný Martin MUŢÍK prohlašuji, ţe se tímto dnem vzdávám funkce pokladníka Martin MUŢÍK Jan TICHÝ Martin KRŠA (nar ) (nar ) (nar ) Zvolený pokladník Předseda spolku Předseda revizní komise Street Workout Písek z.s. 4

6 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU PŘI STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 Na rok 2015 byl odsouhlasen podobný plán organizace společných tréninků jako v roce Tréninky budou i nadále v rámci podpory myšlenky FreeWorkoutu poskytovány jako veřejnosti otevřené a bezplatné. K účasti na nich není třeba být členem spolku. Tato sluţba je poskytována jako veřejně prospěšná. Při účasti na trénincích je moţné bezplatně vyuţívat pořízených klubových pomůcek a sportovního náčiní. Spolek (členové spolku) si ale vyhrazuje právo uţívat je přednostně (týká se majetku spolku). Kaţdý cvičící si je vědom, ţe se tréninků a jiných společně organizovaných akcí účastní na své vlastní riziko. Zároveň souhlasí se zněním Provozního a návštěvního řádu hřiště a zavazuje se k jeho dodrţování. 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 V roce 2015 bude spolek pokračovat v naplňování cílů stanovených Stanovami z roku Mezi tyto cíle patří: - Pořádání společných sportovních akcí; - Podílet se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilovat o jeho budoucí rozvoj; - Vést osvětovou informační kampaň v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně; - Pomoc s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli; - Podporovat místní producenty domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků; - Udrţovat a rozvíjet všem dostupnou komunitu navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu; Dále pak: - Vytvoření nových Stanov spolku a promítnutí stávající právní úpravy NOZ do jejích znění, včetně zanesení nových odsouhlasených záleţitostí, především v oblasti hospodaření s finančními prostředky; - Získat grant pro oblast sportovních aktivit mládeţe; - Vytvoření kvalitního sportovního zázemí, pořízení sportovních pomůcek a cvičebního náčiní; - Zorganizování kalistenických soutěţí regionálního významu, zapojit do soutěţí další kluby, komunity I z jiných měst; - Vytvořit kvalitní a silné vazby mezi naší komunitou a jinými komunitami stejného zaměření v dalších městech; - Organizovat společné pravidelné tréninky s moţností účasti široké veřejnosti a to bezplatně. Street Workout Písek z.s. 5

7 - Získat silné partnery pro vzájemnou spolupráci; 2.2 ZPRÁVA POKLADNÍKA Přehled příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy Členské příspěvky Celkem 2.500,- Kč 2.500,- Kč Výdaje Náklady spojené s pořízením osvětlení cv. parku Nápoje Hostingová služba Endora Výdaje na pořízení věcných cen do soutěže Celkem 715,- Kč 42,- Kč 131,- Kč 168,- Kč 1056,- Kč Čisté jmění spolku k ,- Kč Z toho: Na BÚ: Na pokladně v hotovosti: 1.000,- Kč 444,- Kč 2.3 VYJÁDŘENÍ POKLADNÍKA V říjnu roku 2014 jsme se společně rozhodli k vytvoření finančního zázemí spolku. Za tímto účelem jsme stanovili půlroční výběr členských poplatků ve výši 250,- Kč. Tento příspěvek je chápán jako nutný self-fundingový zdroj, který je jediným jistým finančním zdrojem pro činnost spolku. Z hlediska členství ve spolku je příspěvek vyţadován a nelze setrvat jako člen bez jeho úhrady. V případě, ţe člen spolku vykonává pro spolek důleţitou práci velkého významu nebo přínosu, či jej vhodně reprezentuje na veřejnosti, můţe výbor spolku členovi příspěvek odpustit. Povinnost člena uhradit členský poplatek nabírá platnosti dnem Někteří členové však poplatek uhradili s předstihem, jiţ během roku Z těchto prostředků bylo financováno vybudování provizorního osvětlení cvičebního parku, nákup pitné vody pro potřeby cvičících, uhrazení poplatku za hostingové sluţby spojené s provozem našeho webu a nákup cen v rámci soutěţe konané dne Street Workout Písek z.s. 6

8 Rok 2014 je ukončen přebytkem rozpočtu ve výši 1.444,- Kč. Přestoţe spolek vykazuje přebytek je nutné s ohledem na další roky vytvořit jisté rezervy k pokrytí finančních výkyvů spojených s účastí na plánovaných soutěţích. Při celkovém hodnocení byly všechny investice nutné a nezbytné pro další rozvoj. Pro rok 2015 se předpokládají minimální investice (podobného charakteru jako v roce 2014) úměrné příjmům a ukončení roku beze ztrát a vzhledem k omezeným získaným prostředkům pouze z vlastních zdrojů (členská základna) plánujeme na rok 2015 úsporná opatření. Pakliţe by se nám podařilo získat sponzora, bude záleţet pouze na něm, který náš projekt podpoří či bude ochoten finančně přispět na vlastní chod spolku a organizaci akcí jím pořádaných. Jan TICHÝ (předseda výboru, hlavní hospodář) 2.4 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Majetkem spolku Street Workout Písek z.s. jsou pouze dříve pořízené nebo dlouhodobě zapůjčené (bez finančního nároku) a evidenčně kaţdoročně převáděné poloţky (předměty), nepodléhající majetkové správě, ani vykazování v rámci finanční osnovy. Finanční prostředky vynakládáme pouze na základě mandátu IV. Členské schůze, kde bylo stanoveno k čemu lze pouţít prostředky získané v rámci členských poplatků a to pouze do výše limitu stanoveného pro pokladní hotovost (2.000,- Kč) a nakládáme jimi jen proti platebním dokladům. Ostatní výdaje musí být odsouhlaseny v rámci Členské schůze. Vzhledem k oprávnění kontrolovat a pozorovat činnost rady tak, jak bylo dohodnuto na zasedání Ustanovující Členské schůze dne , bylo dohodnuto provádět po dobu stejné situace kontrolu hospodaření a činnosti z.s. kdykoliv v průběhu roku a výročních schůzích na základě ročních zpráv a předkládaných rozpočtů. Funkce hospodáře (co do moţnosti nakládání se svěřeným hmotným majetkem) je zastupována výborem spolku, funkce pokladníka (co do moţnosti nakládání se svěřeným finančním majetkem), který navrhuje rozpočet na další rok a tento pak předkládá po projednání v radě ke schválení valné hromadě je zastupována zvoleným pokladníkem. K činnosti zapsaného spolku v r byly členskou schůzí přijaty následující závěry: Práce z.s. se řídila schváleným plánem činnosti na rok 2014 vycházející z cílů spolku uvedených ve Stanovách, byla zaměřena zejména na podporu projektu vybudování cvičebního parku, pořádání společných sportovních akcí, Podílení se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilování o jeho budoucí rozvoj, vedení osvětové informační kampaně v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně, poskytnutí pomoci s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli, podporu místních producentů domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků, vytvoření všem dostupné komunity navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu. Předloţená pokladní kniha v rozsahu daňové evidence a pokladní doklady byly shledány v pořádku, finanční hotovost uváděná v pokladní knize souhlasí se skutečností. Při celkovém zhodnocení činnosti z.s. lze konstatovat, ţe všechny finanční prostředky byly vynakládány uváţlivě a odpovědně a činnost z.s. probíhala v souladu se Stanovami. Inventarizace veškerého materiálu je naplánována na I. čtvrtletí roku Martin KRŠA (předseda revizní komise) Street Workout Písek z.s. 7

9 3 ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI Spolek v roce 2014 navázal spolupráci s těmito dalšími kluby či organizacemi: - V roce 2014 nebyla žádná spolupráce s ostatními organizacemi, a to zejména z důvodu soustředění práce výboru spolku na jiné oblasti. V příštím roce bychom chtěli kontaktovat další podobné organizace z regionu a navázat s nimi spolupráci. 4 PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je tak jako v předchozím roce zaměřena především na oblast poskytování informací prostřednictvím spolkem provozovaných webových stránek, jiné vzdělávací akce zatím nejsou. Propagační činnost zaměřena na webové stránky informační a vzdělávací charakter a tištěné letáky, které byly umístěny v místních vzdělávacích zařízeních, dopisy a y s nabídkou spolupráce odeslané místním komerčním firmám. Zpracoval Jan TICHÝ (předseda)... Jan TICHÝ (nar , předseda)... Filip SLÁMA (nar , místopředseda)... Lukáš RUČKAY (nar , člen Výboru spolku)... Martin KRŠA (nar , předseda Revizní komise) Street Workout Písek z.s. 8

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

Stanovy spolku..., z. s.

Stanovy spolku..., z. s. Úvodní komentář: Sdružování osob ve spolcích se řídí 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Podpůrně se použije obecná úprava právnických osob obsažena v 118 až 209 NOZ. Stanovy

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.

STANOVY. spolku. Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. STANOVY spolku Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. čl. 1 Název a sídlo Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Českých Budějovicích. Při své činnosti

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 847/02/2013 konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 7.12.2009 v 19.00 hod. v zasedací síni OÚ Žihobce Přítomni: 13 členů zastupitelstva obce 9 občanů Omluveni: p. Václav Kašák, p. Vlastislav

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Název spolku: GeekLab z.s. Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín Čl. II Účel spolku Spolek je založen k naplňování zájmu osvěty, testování, výzkumu a vývoje

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Liga lidských práv, z. s.

Liga lidských práv, z. s. Liga lidských práv, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Liga lidských práv, z. s., zkráceně Liga (dále jen spolek ) má své sídlo v Brně. Anglický ekvivalent jeho jména zní: League of Human Rights.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s.

Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. Stanovy sdružení Hrabova.net o.s. I. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení - název: Hrabova.net o.s. (dále jen sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení osob. 2. Sdružení je právnickou

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku

Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek pro ochranu železnic - třistaosmička, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Liberci, na adrese Cidlinská 920/4,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více