Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK Z.S. ZA ROK 2014 Autor: Jan Tichý Street Workout Písek z.s

2 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČLENSKÉ SCHŮZE A VÝBORU SPOLKU Pro rok 2014 byl výbor spolku a revizní komise v níţe uvedeném sloţení. Od byla v souladu s ustanoveními NOZ právní forma sdruţení automaticky převedena na zapsaný spolek a název sdruţení změněn z Street Workout Písek o.s. na Street Workout Písek z.s. 1.1 SLOŽENÍ VÝBORU 2014 Předseda: Jan TICHÝ (nar ), Místopředseda: Filip SLÁMA (nar ), Člen rady: Lukáš RUČKAY ( ) 1.2 SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE 2014 Předseda: Martin KRŠA (nar ) 1.3 STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY Stav členské základny k : - řádní členové: 23 členů, viz Členský formulář - přijato nových členů v roce 2014: 15 - ukončeno členství v roce 2014: 7 V r nebyly stanoveny ţádné členské příspěvky za osobu. Členské příspěvky ve výši 250,- Kč/půl roku, byly odsouhlaseny na 4. Členské schůzi konané dne a budou odváděny od Více viz níţe. 1.4 ČLENSKÉ SCHŮZE A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI V r se konala 3 (tři) zasedání - členské schůze II. zasedání Členské schůze III. zasedání Členské schůze IV. zasedání Členské schůze Na zasedáních se projednávaly především organizační záleţitosti, seznámení s aktuálním stavem jednání o výstavbě cvičebního parku a hlasování o společně prosazovaných záměrech vzhledem k připravovanému cvičebnímu parku. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí a volně přístupné všem členům spolku a uloţené v archivu u předsedy spolku. Činnost výboru je především v organizaci provozu, zajištění a přípravách provozu. Veškeré dokumentace a organizační potřeby, které je nutné schválit na schůzi rady, nebo se předkládají Členské schůzi a jsou předem konzultovány s členy výboru a připravovány tak, aby byl schvalovací proces co nejjednodušší. Pracovní schůzky se provádějí dle potřeby a jsou na ně zváni všichni členové. Většinou se časově prolínají se společně pořádanými tréninky nebo jinými sportovními akcemi. Na schůzkách se operativně projednávají i nutné organizační problémy. 1.5 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Předseda a místopředseda byli přítomni na všech zasedáních a schůzích. Všechny schůze jsou organizovány tak, aby byly přístupné všem členům spolku. Členům revizní komise byla předloţena úplná a veškerá dokumentace spolku a neshledali ţádné závaţné pochybení. Street Workout Písek z.s. 1

3 Komise navrhuje a přikazuje zveřejnit dokument na webových stránkách: Výroční zprávu 2014 (tento dokument). Martin KRŠA (předseda revizní komise) 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU 2.1 ÚKOLY V ROCE 2014 V roce 2014 spolek plnil tyto úkoly: 1. Podnikal společné úsilí s cílem podpořit výstavbu městského cvičebního parku a vytvořil vhodné prostředí pro realizaci tohoto projektu. Pro projekt vytvořil informační zázemí, definoval hlavní konstrukční prvky, které navrhl Radě města Písek k zástavbě v rámci projektu, účastnil se Výběrového řízení, prováděl koordinační komunikaci se zástupci zhotovitele (MÚ Písek), dodavatele (Enuma Elis s.r.o.) a mezi samotnými členy spolku. 2. Podnikl a nadále podniká aktivity pro udrţení hygienické nezávadnosti a bezpečnosti vybudovaného cvičebního parku. 3. Vytvořil informační kanály za účelem poskytování obecných informací o tělesných cvičení, kalistenice, zdravé stravě a zdravém ţivotním stylu. V současné době existují tři kanály: a) Facebook Skupina (slouţí k poskytování informací interního charakteru spolku mezi členy a koordinace vnitřního chodu) b) Facebook Stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, zdravé stravě informace jsou prezentovány v chronologickém pořadí) c) WWW stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, filozofii, zdravé stravě, cvičení, kalistenice apod. informace jsou prezentovány v katalogizační formě) 4. Vytvořil koncepci cvičení všem zdarma dostupného, bez ohledu na rasové, náboţenské, věkové, či pohlavní rozdíly. Vychází z myšlenky svobody pohybu, svobody výrazu a práva na pohybovou seberealizaci. Tato myšlenka dostala název FreeWorkout. 5. Byl ustaven sportovní klub při spolku Street Workout Písek z.s. a jeho oficiální znak. 6. Vytvořil návrh sportovních triček, jeho odsouhlasení a odeslání do výroby. Nyní má klub oficiální trika. 7. Celoročně spolek organizuje nepravidelné veřejně přístupné sportovní tréninky na různých místech ve městě Písek. Od měsíce října pak jiţ pravidelné tréninky v prostorách cvičebního praku v úterý od a v sobotu od Při nepříznivých klimatických podmínkách tréninky organizuje v místní Sokolovně. 8. Výbor spolku si pronajal prostory v rámci letního kina v Písku k uskladnění sportovních pomůcek (dále jiţ jen příruční místnost) a instalaci osvětlení cvičebního parku. Jako hospodáři jsou jmenováni členové Výboru spolku. Ti jsou zodpovědní za manipulaci s příruční místností a dodrţování stanovených podmínek uţívání a za hospodaření se společným majetkem spolku. Především pak uloţenými cvičebními pomůckami a náčiním. 9. Společným úsilím zřídil halogenové osvětlení cvičebního parku. Za ovládání světla a dodrţování reţimu činnosti jsou odpovědni hospodáři výbor spolku. 10. V měsíci říjnu se členové spolku rozhodli a toto své rozhodnutí písemně odsouhlasili zřízení společného účetnictví a zavedení členského poplatku ve výši 250,- Kč / Street Workout Písek z.s. 2

4 půlroku s platností od (někteří členové poplatek uhradili ještě v roce 2014). Z tohoto poplatku budou přednostně hrazeny reţijní náklady spolku jako pořízení osvětlení cvičebního parku, úhrada pronájmu příruční místnosti a úhrada nákladů spojená s prezentací spolku na veřejnosti (doména webu, hosting webu, letáky, plakáty apod.). Ostatní výdaje budou odsouhlaseny v rámci Členských schůzí. Za účelem uloţení získaných finančních prostředků byl zřízen veřejně přístupný transparentní finanční účet u FIOBANKY a.s. 11. K dnešnímu dni bylo odesláno sedm ţádostí o oboustrannou spolupráci mezi spolkem a soukromými subjekty. Motivem těchto dopisů je získání sponzorské pomoci výměnou za poskytnutí reklamního prostoru v rámci akcí organizovaných spolkem a na jím provozovaném webu. 12. Dne pořádána klubová soutěţ. Byly stanoveny 3 základní disciplíny, z nichţ kaţdá byla odměněna cenou pro vítěze a navíc jedna bonusová disciplína. a) Calisthenics (vítěz Jan Tichý) b) Weighted Calisthenics (vítěz Martin Krša) c) Silově-vytrvalostní trojboj (vítěz Lukáš Ručkay) d) Bonusová disciplína (vítěz Lukáš Ručkay) Soutěţe se zúčastnilo celkem pět soutěţících. Hlavním rozhodčím a zároveň organizátorem akce byl místopředseda spolku Filip Sláma. 13. Dne podána ţádost o získání finančního grantu z městského fondu VLT a VHP. 14. Pro rok 2015 byl zvolen nový výbor spolku, pokladník a revizní komise. 2.2 VOLBA NOVÝCH ORGÁNŮ Na IV. Členské schůzi konané dne byla uvedena nutnost volby nové revizní komise, pokladníka, člena výboru. Důvodem byla stálá absence původně zvolených členů jednotlivých orgánů na schůzích, členských schůzích, trénincích a akcích pořádaných spolkem. Původní členové byli kontaktováni a projevili nezájem o setrvání v orgánech spolku i ve spolku jako členové. Schůze se zúčastnilo 15 členů spolku z celkových 27 (55%) a schůze tak byla usnášeníschopná. 1) Bylo hlasováno o vystřídání člena výboru Zdeňka VAJSHÁRA (bytem Smrkovická 2170, Písek). Novým členem výboru se po hlasování stal Lukáš RUČKAY, nar se ziskem 54% hlasů přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Lukáš RUČKAY na základě hlasování vystřídá Zdeňka VAJSHÁRA. 2) Bylo hlasováno o novém revizorovi spolku, který by nahradil současného Miroslava ANDĚLA. Navrţen byl Martin KRŠA (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin KRŠA na základě hlasování vystřídá Miroslava ANDĚLA. 3) Bylo hlasováno o novém pokladníkovi spolku. Navrţen byl Martin MUŢÍK (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin MUŢÍK je novým pokladníkem spolku. Street Workout Písek z.s. 3

5 4) Bylo konstatováno, ţe všichni zvolení budou své funkce plnit i v příštím roce, tzn. stávají se zvolenými orgány spolku pro rok Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. 5) Bylo hlasováno o prodlouţení funkčního období na rok 2015 pro zbývající členy výboru Jana TICHÉHO (nar ) a Filipa SLÁMU (nar ),. Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Jan TICHÝ a Filip SLÁMA budou členy výboru spolku pro rok ) Bylo hlasováno o novém předsedovi a místopředsedovi spolku pro rok O post předsedy se ucházel Jan TICHÝ (nar ). Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. O post místopředsedy se ucházel Filip SLÁMA (nar ),. Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe předsedou spolku pro rok 2015 bude Jan TICHÝ a místopředsedou pro rok 2015 bude Filip SLÁMA. Usnesení nabylo platnosti HLASOVÁNÍ O PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLKU Na základě trvalé nepřítomnosti některých členů spolku a vytváření právní překáţky při hlasování o důleţitých věcech v rámci spolku, bylo na IV. Členské schůzi hlasováno o přerušení členství neaktivním členům. Celkem se jednalo o sedm osob, které byly kontaktovány a nadále projevili nezájem o účast na dění spolku a nezájem o setrvání v členské základně spolku. Pro návrh zrušení členství se vyjádřilo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Dnem se daným osobám ruší členství ve spolku. Viz zápis ze IV. Členské schůze. 2.4.PŘENOS POVINNOSTÍ FUNKCE POKLADNÍKA NA PŘEDSEDU SPOLKU Jelikoţ má předseda spolku výhradní zákonnou pravomoc nakládat se svěřenými prostředky (hmotnými, nehmotnými i finančními) rozhodl se přenést zodpovědnost pokladníka výhradně na svoji osobu a to z důvodu odmítnutí výkonu funkce současným zvoleným pokladníkem. Současný pokladník proti tomuto nic nenamítá a prohlašuje, ţe se vzdává své funkce ve prospěch předsedy spolku. Předseda spolku prohlašuje, ţe přebírá stav pokladny a veškeré finanční náleţitosti jsou v pořádku a odpovídají záznamům zaneseným v účetních dokladech. Veškeré finanční prostředky odpovídají stavu účetních záznamů. Účetní záznamy a odpovídající finanční prostředky jsou dle vyjádření revizní komise v pořádku. Předseda spolku se tímto stává jediným hospodářem s finančním majetkem. Funkce pokladníka je prozatím neobsazená. Já, níţe podepsaný Martin MUŢÍK prohlašuji, ţe se tímto dnem vzdávám funkce pokladníka Martin MUŢÍK Jan TICHÝ Martin KRŠA (nar ) (nar ) (nar ) Zvolený pokladník Předseda spolku Předseda revizní komise Street Workout Písek z.s. 4

6 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU PŘI STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 Na rok 2015 byl odsouhlasen podobný plán organizace společných tréninků jako v roce Tréninky budou i nadále v rámci podpory myšlenky FreeWorkoutu poskytovány jako veřejnosti otevřené a bezplatné. K účasti na nich není třeba být členem spolku. Tato sluţba je poskytována jako veřejně prospěšná. Při účasti na trénincích je moţné bezplatně vyuţívat pořízených klubových pomůcek a sportovního náčiní. Spolek (členové spolku) si ale vyhrazuje právo uţívat je přednostně (týká se majetku spolku). Kaţdý cvičící si je vědom, ţe se tréninků a jiných společně organizovaných akcí účastní na své vlastní riziko. Zároveň souhlasí se zněním Provozního a návštěvního řádu hřiště a zavazuje se k jeho dodrţování. 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 V roce 2015 bude spolek pokračovat v naplňování cílů stanovených Stanovami z roku Mezi tyto cíle patří: - Pořádání společných sportovních akcí; - Podílet se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilovat o jeho budoucí rozvoj; - Vést osvětovou informační kampaň v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně; - Pomoc s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli; - Podporovat místní producenty domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků; - Udrţovat a rozvíjet všem dostupnou komunitu navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu; Dále pak: - Vytvoření nových Stanov spolku a promítnutí stávající právní úpravy NOZ do jejích znění, včetně zanesení nových odsouhlasených záleţitostí, především v oblasti hospodaření s finančními prostředky; - Získat grant pro oblast sportovních aktivit mládeţe; - Vytvoření kvalitního sportovního zázemí, pořízení sportovních pomůcek a cvičebního náčiní; - Zorganizování kalistenických soutěţí regionálního významu, zapojit do soutěţí další kluby, komunity I z jiných měst; - Vytvořit kvalitní a silné vazby mezi naší komunitou a jinými komunitami stejného zaměření v dalších městech; - Organizovat společné pravidelné tréninky s moţností účasti široké veřejnosti a to bezplatně. Street Workout Písek z.s. 5

7 - Získat silné partnery pro vzájemnou spolupráci; 2.2 ZPRÁVA POKLADNÍKA Přehled příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy Členské příspěvky Celkem 2.500,- Kč 2.500,- Kč Výdaje Náklady spojené s pořízením osvětlení cv. parku Nápoje Hostingová služba Endora Výdaje na pořízení věcných cen do soutěže Celkem 715,- Kč 42,- Kč 131,- Kč 168,- Kč 1056,- Kč Čisté jmění spolku k ,- Kč Z toho: Na BÚ: Na pokladně v hotovosti: 1.000,- Kč 444,- Kč 2.3 VYJÁDŘENÍ POKLADNÍKA V říjnu roku 2014 jsme se společně rozhodli k vytvoření finančního zázemí spolku. Za tímto účelem jsme stanovili půlroční výběr členských poplatků ve výši 250,- Kč. Tento příspěvek je chápán jako nutný self-fundingový zdroj, který je jediným jistým finančním zdrojem pro činnost spolku. Z hlediska členství ve spolku je příspěvek vyţadován a nelze setrvat jako člen bez jeho úhrady. V případě, ţe člen spolku vykonává pro spolek důleţitou práci velkého významu nebo přínosu, či jej vhodně reprezentuje na veřejnosti, můţe výbor spolku členovi příspěvek odpustit. Povinnost člena uhradit členský poplatek nabírá platnosti dnem Někteří členové však poplatek uhradili s předstihem, jiţ během roku Z těchto prostředků bylo financováno vybudování provizorního osvětlení cvičebního parku, nákup pitné vody pro potřeby cvičících, uhrazení poplatku za hostingové sluţby spojené s provozem našeho webu a nákup cen v rámci soutěţe konané dne Street Workout Písek z.s. 6

8 Rok 2014 je ukončen přebytkem rozpočtu ve výši 1.444,- Kč. Přestoţe spolek vykazuje přebytek je nutné s ohledem na další roky vytvořit jisté rezervy k pokrytí finančních výkyvů spojených s účastí na plánovaných soutěţích. Při celkovém hodnocení byly všechny investice nutné a nezbytné pro další rozvoj. Pro rok 2015 se předpokládají minimální investice (podobného charakteru jako v roce 2014) úměrné příjmům a ukončení roku beze ztrát a vzhledem k omezeným získaným prostředkům pouze z vlastních zdrojů (členská základna) plánujeme na rok 2015 úsporná opatření. Pakliţe by se nám podařilo získat sponzora, bude záleţet pouze na něm, který náš projekt podpoří či bude ochoten finančně přispět na vlastní chod spolku a organizaci akcí jím pořádaných. Jan TICHÝ (předseda výboru, hlavní hospodář) 2.4 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Majetkem spolku Street Workout Písek z.s. jsou pouze dříve pořízené nebo dlouhodobě zapůjčené (bez finančního nároku) a evidenčně kaţdoročně převáděné poloţky (předměty), nepodléhající majetkové správě, ani vykazování v rámci finanční osnovy. Finanční prostředky vynakládáme pouze na základě mandátu IV. Členské schůze, kde bylo stanoveno k čemu lze pouţít prostředky získané v rámci členských poplatků a to pouze do výše limitu stanoveného pro pokladní hotovost (2.000,- Kč) a nakládáme jimi jen proti platebním dokladům. Ostatní výdaje musí být odsouhlaseny v rámci Členské schůze. Vzhledem k oprávnění kontrolovat a pozorovat činnost rady tak, jak bylo dohodnuto na zasedání Ustanovující Členské schůze dne , bylo dohodnuto provádět po dobu stejné situace kontrolu hospodaření a činnosti z.s. kdykoliv v průběhu roku a výročních schůzích na základě ročních zpráv a předkládaných rozpočtů. Funkce hospodáře (co do moţnosti nakládání se svěřeným hmotným majetkem) je zastupována výborem spolku, funkce pokladníka (co do moţnosti nakládání se svěřeným finančním majetkem), který navrhuje rozpočet na další rok a tento pak předkládá po projednání v radě ke schválení valné hromadě je zastupována zvoleným pokladníkem. K činnosti zapsaného spolku v r byly členskou schůzí přijaty následující závěry: Práce z.s. se řídila schváleným plánem činnosti na rok 2014 vycházející z cílů spolku uvedených ve Stanovách, byla zaměřena zejména na podporu projektu vybudování cvičebního parku, pořádání společných sportovních akcí, Podílení se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilování o jeho budoucí rozvoj, vedení osvětové informační kampaně v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně, poskytnutí pomoci s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli, podporu místních producentů domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků, vytvoření všem dostupné komunity navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu. Předloţená pokladní kniha v rozsahu daňové evidence a pokladní doklady byly shledány v pořádku, finanční hotovost uváděná v pokladní knize souhlasí se skutečností. Při celkovém zhodnocení činnosti z.s. lze konstatovat, ţe všechny finanční prostředky byly vynakládány uváţlivě a odpovědně a činnost z.s. probíhala v souladu se Stanovami. Inventarizace veškerého materiálu je naplánována na I. čtvrtletí roku Martin KRŠA (předseda revizní komise) Street Workout Písek z.s. 7

9 3 ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI Spolek v roce 2014 navázal spolupráci s těmito dalšími kluby či organizacemi: - V roce 2014 nebyla žádná spolupráce s ostatními organizacemi, a to zejména z důvodu soustředění práce výboru spolku na jiné oblasti. V příštím roce bychom chtěli kontaktovat další podobné organizace z regionu a navázat s nimi spolupráci. 4 PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je tak jako v předchozím roce zaměřena především na oblast poskytování informací prostřednictvím spolkem provozovaných webových stránek, jiné vzdělávací akce zatím nejsou. Propagační činnost zaměřena na webové stránky informační a vzdělávací charakter a tištěné letáky, které byly umístěny v místních vzdělávacích zařízeních, dopisy a y s nabídkou spolupráce odeslané místním komerčním firmám. Zpracoval Jan TICHÝ (předseda)... Jan TICHÝ (nar , předseda)... Filip SLÁMA (nar , místopředseda)... Lukáš RUČKAY (nar , člen Výboru spolku)... Martin KRŠA (nar , předseda Revizní komise) Street Workout Písek z.s. 8

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení

Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic. I. Úvodní ustanovení Organizační řád SPOLKU Border Collie Club Czech Republic I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s platnými právními předpisy schválila členská schůze na jednání dne 11. 9. 2015 ve Svojanově, tuto změnu organizačního

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Brněnské centrum olympijských nadějí, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. BRNĚNSKÉ CENTRUM OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ, z.s. se zřizuje jako spolek subjektů působících v oblasti

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Dolany, z.s. dle ust. 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Stanovy ) Článek I. Název a sídlo Názvem spolku:

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART TIME I. PREAMBULE Cílem Sdružení je aktivní podpora a rozvoj umělecké a zájmové činností dětí, mládeže a případně i dospělých osob, a to především formou sdružování zájemců

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek )

Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno. Stanovy. Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno Stanovy Článek I. Název Spolku Spolek rodičů při ZŠ Novolíšeňská, Brno (dále jen Spolek ) Článek II. Sídlo Spolku Novolíšeňská 2411/10, Brno, PSČ 628 00 Článek III.

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s. STANOVY Úvodní ustanovení Článek I Název:..Unie neslyšících Brno, z.s. (dále jen spolek) Zkratka: UNB Sídlo: Palackého třída 19/114, 612 00 Brno Účel spolku Článek II Účelem

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek

Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Stanovy Spolku rodičů a přátel Mateřské školy Korálek Úplné znění ke dni 1.9.2015 Čl.I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Mateřské školy Korálek 2. Sídlo spolku : Bobkova 766/10,

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více