Výroční zpráva za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva za rok 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK Z.S. ZA ROK 2014 Autor: Jan Tichý Street Workout Písek z.s

2 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČLENSKÉ SCHŮZE A VÝBORU SPOLKU Pro rok 2014 byl výbor spolku a revizní komise v níţe uvedeném sloţení. Od byla v souladu s ustanoveními NOZ právní forma sdruţení automaticky převedena na zapsaný spolek a název sdruţení změněn z Street Workout Písek o.s. na Street Workout Písek z.s. 1.1 SLOŽENÍ VÝBORU 2014 Předseda: Jan TICHÝ (nar ), Místopředseda: Filip SLÁMA (nar ), Člen rady: Lukáš RUČKAY ( ) 1.2 SLOŽENÍ REVIZNÍ KOMISE 2014 Předseda: Martin KRŠA (nar ) 1.3 STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY Stav členské základny k : - řádní členové: 23 členů, viz Členský formulář - přijato nových členů v roce 2014: 15 - ukončeno členství v roce 2014: 7 V r nebyly stanoveny ţádné členské příspěvky za osobu. Členské příspěvky ve výši 250,- Kč/půl roku, byly odsouhlaseny na 4. Členské schůzi konané dne a budou odváděny od Více viz níţe. 1.4 ČLENSKÉ SCHŮZE A ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI V r se konala 3 (tři) zasedání - členské schůze II. zasedání Členské schůze III. zasedání Členské schůze IV. zasedání Členské schůze Na zasedáních se projednávaly především organizační záleţitosti, seznámení s aktuálním stavem jednání o výstavbě cvičebního parku a hlasování o společně prosazovaných záměrech vzhledem k připravovanému cvičebnímu parku. Všechny zápisy jsou k nahlédnutí a volně přístupné všem členům spolku a uloţené v archivu u předsedy spolku. Činnost výboru je především v organizaci provozu, zajištění a přípravách provozu. Veškeré dokumentace a organizační potřeby, které je nutné schválit na schůzi rady, nebo se předkládají Členské schůzi a jsou předem konzultovány s členy výboru a připravovány tak, aby byl schvalovací proces co nejjednodušší. Pracovní schůzky se provádějí dle potřeby a jsou na ně zváni všichni členové. Většinou se časově prolínají se společně pořádanými tréninky nebo jinými sportovními akcemi. Na schůzkách se operativně projednávají i nutné organizační problémy. 1.5 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Předseda a místopředseda byli přítomni na všech zasedáních a schůzích. Všechny schůze jsou organizovány tak, aby byly přístupné všem členům spolku. Členům revizní komise byla předloţena úplná a veškerá dokumentace spolku a neshledali ţádné závaţné pochybení. Street Workout Písek z.s. 1

3 Komise navrhuje a přikazuje zveřejnit dokument na webových stránkách: Výroční zprávu 2014 (tento dokument). Martin KRŠA (předseda revizní komise) 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU 2.1 ÚKOLY V ROCE 2014 V roce 2014 spolek plnil tyto úkoly: 1. Podnikal společné úsilí s cílem podpořit výstavbu městského cvičebního parku a vytvořil vhodné prostředí pro realizaci tohoto projektu. Pro projekt vytvořil informační zázemí, definoval hlavní konstrukční prvky, které navrhl Radě města Písek k zástavbě v rámci projektu, účastnil se Výběrového řízení, prováděl koordinační komunikaci se zástupci zhotovitele (MÚ Písek), dodavatele (Enuma Elis s.r.o.) a mezi samotnými členy spolku. 2. Podnikl a nadále podniká aktivity pro udrţení hygienické nezávadnosti a bezpečnosti vybudovaného cvičebního parku. 3. Vytvořil informační kanály za účelem poskytování obecných informací o tělesných cvičení, kalistenice, zdravé stravě a zdravém ţivotním stylu. V současné době existují tři kanály: a) Facebook Skupina (slouţí k poskytování informací interního charakteru spolku mezi členy a koordinace vnitřního chodu) b) Facebook Stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, zdravé stravě informace jsou prezentovány v chronologickém pořadí) c) WWW stránky (slouţí k poskytování obecných informací o spolku, jeho činnosti, myšlenkách, filozofii, zdravé stravě, cvičení, kalistenice apod. informace jsou prezentovány v katalogizační formě) 4. Vytvořil koncepci cvičení všem zdarma dostupného, bez ohledu na rasové, náboţenské, věkové, či pohlavní rozdíly. Vychází z myšlenky svobody pohybu, svobody výrazu a práva na pohybovou seberealizaci. Tato myšlenka dostala název FreeWorkout. 5. Byl ustaven sportovní klub při spolku Street Workout Písek z.s. a jeho oficiální znak. 6. Vytvořil návrh sportovních triček, jeho odsouhlasení a odeslání do výroby. Nyní má klub oficiální trika. 7. Celoročně spolek organizuje nepravidelné veřejně přístupné sportovní tréninky na různých místech ve městě Písek. Od měsíce října pak jiţ pravidelné tréninky v prostorách cvičebního praku v úterý od a v sobotu od Při nepříznivých klimatických podmínkách tréninky organizuje v místní Sokolovně. 8. Výbor spolku si pronajal prostory v rámci letního kina v Písku k uskladnění sportovních pomůcek (dále jiţ jen příruční místnost) a instalaci osvětlení cvičebního parku. Jako hospodáři jsou jmenováni členové Výboru spolku. Ti jsou zodpovědní za manipulaci s příruční místností a dodrţování stanovených podmínek uţívání a za hospodaření se společným majetkem spolku. Především pak uloţenými cvičebními pomůckami a náčiním. 9. Společným úsilím zřídil halogenové osvětlení cvičebního parku. Za ovládání světla a dodrţování reţimu činnosti jsou odpovědni hospodáři výbor spolku. 10. V měsíci říjnu se členové spolku rozhodli a toto své rozhodnutí písemně odsouhlasili zřízení společného účetnictví a zavedení členského poplatku ve výši 250,- Kč / Street Workout Písek z.s. 2

4 půlroku s platností od (někteří členové poplatek uhradili ještě v roce 2014). Z tohoto poplatku budou přednostně hrazeny reţijní náklady spolku jako pořízení osvětlení cvičebního parku, úhrada pronájmu příruční místnosti a úhrada nákladů spojená s prezentací spolku na veřejnosti (doména webu, hosting webu, letáky, plakáty apod.). Ostatní výdaje budou odsouhlaseny v rámci Členských schůzí. Za účelem uloţení získaných finančních prostředků byl zřízen veřejně přístupný transparentní finanční účet u FIOBANKY a.s. 11. K dnešnímu dni bylo odesláno sedm ţádostí o oboustrannou spolupráci mezi spolkem a soukromými subjekty. Motivem těchto dopisů je získání sponzorské pomoci výměnou za poskytnutí reklamního prostoru v rámci akcí organizovaných spolkem a na jím provozovaném webu. 12. Dne pořádána klubová soutěţ. Byly stanoveny 3 základní disciplíny, z nichţ kaţdá byla odměněna cenou pro vítěze a navíc jedna bonusová disciplína. a) Calisthenics (vítěz Jan Tichý) b) Weighted Calisthenics (vítěz Martin Krša) c) Silově-vytrvalostní trojboj (vítěz Lukáš Ručkay) d) Bonusová disciplína (vítěz Lukáš Ručkay) Soutěţe se zúčastnilo celkem pět soutěţících. Hlavním rozhodčím a zároveň organizátorem akce byl místopředseda spolku Filip Sláma. 13. Dne podána ţádost o získání finančního grantu z městského fondu VLT a VHP. 14. Pro rok 2015 byl zvolen nový výbor spolku, pokladník a revizní komise. 2.2 VOLBA NOVÝCH ORGÁNŮ Na IV. Členské schůzi konané dne byla uvedena nutnost volby nové revizní komise, pokladníka, člena výboru. Důvodem byla stálá absence původně zvolených členů jednotlivých orgánů na schůzích, členských schůzích, trénincích a akcích pořádaných spolkem. Původní členové byli kontaktováni a projevili nezájem o setrvání v orgánech spolku i ve spolku jako členové. Schůze se zúčastnilo 15 členů spolku z celkových 27 (55%) a schůze tak byla usnášeníschopná. 1) Bylo hlasováno o vystřídání člena výboru Zdeňka VAJSHÁRA (bytem Smrkovická 2170, Písek). Novým členem výboru se po hlasování stal Lukáš RUČKAY, nar se ziskem 54% hlasů přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Lukáš RUČKAY na základě hlasování vystřídá Zdeňka VAJSHÁRA. 2) Bylo hlasováno o novém revizorovi spolku, který by nahradil současného Miroslava ANDĚLA. Navrţen byl Martin KRŠA (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin KRŠA na základě hlasování vystřídá Miroslava ANDĚLA. 3) Bylo hlasováno o novém pokladníkovi spolku. Navrţen byl Martin MUŢÍK (nar ). Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Tento návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe Martin MUŢÍK je novým pokladníkem spolku. Street Workout Písek z.s. 3

5 4) Bylo konstatováno, ţe všichni zvolení budou své funkce plnit i v příštím roce, tzn. stávají se zvolenými orgány spolku pro rok Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. 5) Bylo hlasováno o prodlouţení funkčního období na rok 2015 pro zbývající členy výboru Jana TICHÉHO (nar ) a Filipa SLÁMU (nar ),. Pro návrh hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Bylo konstatováno, ţe Jan TICHÝ a Filip SLÁMA budou členy výboru spolku pro rok ) Bylo hlasováno o novém předsedovi a místopředsedovi spolku pro rok O post předsedy se ucházel Jan TICHÝ (nar ). Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. O post místopředsedy se ucházel Filip SLÁMA (nar ),. Pro hlasovalo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Bylo konstatováno, ţe předsedou spolku pro rok 2015 bude Jan TICHÝ a místopředsedou pro rok 2015 bude Filip SLÁMA. Usnesení nabylo platnosti HLASOVÁNÍ O PŘERUŠENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLKU Na základě trvalé nepřítomnosti některých členů spolku a vytváření právní překáţky při hlasování o důleţitých věcech v rámci spolku, bylo na IV. Členské schůzi hlasováno o přerušení členství neaktivním členům. Celkem se jednalo o sedm osob, které byly kontaktovány a nadále projevili nezájem o účast na dění spolku a nezájem o setrvání v členské základně spolku. Pro návrh zrušení členství se vyjádřilo 100% přítomných členů spolku. Návrh byl přijat. Dnem se daným osobám ruší členství ve spolku. Viz zápis ze IV. Členské schůze. 2.4.PŘENOS POVINNOSTÍ FUNKCE POKLADNÍKA NA PŘEDSEDU SPOLKU Jelikoţ má předseda spolku výhradní zákonnou pravomoc nakládat se svěřenými prostředky (hmotnými, nehmotnými i finančními) rozhodl se přenést zodpovědnost pokladníka výhradně na svoji osobu a to z důvodu odmítnutí výkonu funkce současným zvoleným pokladníkem. Současný pokladník proti tomuto nic nenamítá a prohlašuje, ţe se vzdává své funkce ve prospěch předsedy spolku. Předseda spolku prohlašuje, ţe přebírá stav pokladny a veškeré finanční náleţitosti jsou v pořádku a odpovídají záznamům zaneseným v účetních dokladech. Veškeré finanční prostředky odpovídají stavu účetních záznamů. Účetní záznamy a odpovídající finanční prostředky jsou dle vyjádření revizní komise v pořádku. Předseda spolku se tímto stává jediným hospodářem s finančním majetkem. Funkce pokladníka je prozatím neobsazená. Já, níţe podepsaný Martin MUŢÍK prohlašuji, ţe se tímto dnem vzdávám funkce pokladníka Martin MUŢÍK Jan TICHÝ Martin KRŠA (nar ) (nar ) (nar ) Zvolený pokladník Předseda spolku Předseda revizní komise Street Workout Písek z.s. 4

6 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU PŘI STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 Na rok 2015 byl odsouhlasen podobný plán organizace společných tréninků jako v roce Tréninky budou i nadále v rámci podpory myšlenky FreeWorkoutu poskytovány jako veřejnosti otevřené a bezplatné. K účasti na nich není třeba být členem spolku. Tato sluţba je poskytována jako veřejně prospěšná. Při účasti na trénincích je moţné bezplatně vyuţívat pořízených klubových pomůcek a sportovního náčiní. Spolek (členové spolku) si ale vyhrazuje právo uţívat je přednostně (týká se majetku spolku). Kaţdý cvičící si je vědom, ţe se tréninků a jiných společně organizovaných akcí účastní na své vlastní riziko. Zároveň souhlasí se zněním Provozního a návštěvního řádu hřiště a zavazuje se k jeho dodrţování. 2.5 PŘIJATÝ PLÁN ČINNOSTI SPOLKU STREET WORKOUT PÍSEK NA ROK 2015 V roce 2015 bude spolek pokračovat v naplňování cílů stanovených Stanovami z roku Mezi tyto cíle patří: - Pořádání společných sportovních akcí; - Podílet se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilovat o jeho budoucí rozvoj; - Vést osvětovou informační kampaň v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně; - Pomoc s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli; - Podporovat místní producenty domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků; - Udrţovat a rozvíjet všem dostupnou komunitu navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu; Dále pak: - Vytvoření nových Stanov spolku a promítnutí stávající právní úpravy NOZ do jejích znění, včetně zanesení nových odsouhlasených záleţitostí, především v oblasti hospodaření s finančními prostředky; - Získat grant pro oblast sportovních aktivit mládeţe; - Vytvoření kvalitního sportovního zázemí, pořízení sportovních pomůcek a cvičebního náčiní; - Zorganizování kalistenických soutěţí regionálního významu, zapojit do soutěţí další kluby, komunity I z jiných měst; - Vytvořit kvalitní a silné vazby mezi naší komunitou a jinými komunitami stejného zaměření v dalších městech; - Organizovat společné pravidelné tréninky s moţností účasti široké veřejnosti a to bezplatně. Street Workout Písek z.s. 5

7 - Získat silné partnery pro vzájemnou spolupráci; 2.2 ZPRÁVA POKLADNÍKA Přehled příjmů a výdajů v roce 2014 Příjmy Členské příspěvky Celkem 2.500,- Kč 2.500,- Kč Výdaje Náklady spojené s pořízením osvětlení cv. parku Nápoje Hostingová služba Endora Výdaje na pořízení věcných cen do soutěže Celkem 715,- Kč 42,- Kč 131,- Kč 168,- Kč 1056,- Kč Čisté jmění spolku k ,- Kč Z toho: Na BÚ: Na pokladně v hotovosti: 1.000,- Kč 444,- Kč 2.3 VYJÁDŘENÍ POKLADNÍKA V říjnu roku 2014 jsme se společně rozhodli k vytvoření finančního zázemí spolku. Za tímto účelem jsme stanovili půlroční výběr členských poplatků ve výši 250,- Kč. Tento příspěvek je chápán jako nutný self-fundingový zdroj, který je jediným jistým finančním zdrojem pro činnost spolku. Z hlediska členství ve spolku je příspěvek vyţadován a nelze setrvat jako člen bez jeho úhrady. V případě, ţe člen spolku vykonává pro spolek důleţitou práci velkého významu nebo přínosu, či jej vhodně reprezentuje na veřejnosti, můţe výbor spolku členovi příspěvek odpustit. Povinnost člena uhradit členský poplatek nabírá platnosti dnem Někteří členové však poplatek uhradili s předstihem, jiţ během roku Z těchto prostředků bylo financováno vybudování provizorního osvětlení cvičebního parku, nákup pitné vody pro potřeby cvičících, uhrazení poplatku za hostingové sluţby spojené s provozem našeho webu a nákup cen v rámci soutěţe konané dne Street Workout Písek z.s. 6

8 Rok 2014 je ukončen přebytkem rozpočtu ve výši 1.444,- Kč. Přestoţe spolek vykazuje přebytek je nutné s ohledem na další roky vytvořit jisté rezervy k pokrytí finančních výkyvů spojených s účastí na plánovaných soutěţích. Při celkovém hodnocení byly všechny investice nutné a nezbytné pro další rozvoj. Pro rok 2015 se předpokládají minimální investice (podobného charakteru jako v roce 2014) úměrné příjmům a ukončení roku beze ztrát a vzhledem k omezeným získaným prostředkům pouze z vlastních zdrojů (členská základna) plánujeme na rok 2015 úsporná opatření. Pakliţe by se nám podařilo získat sponzora, bude záleţet pouze na něm, který náš projekt podpoří či bude ochoten finančně přispět na vlastní chod spolku a organizaci akcí jím pořádaných. Jan TICHÝ (předseda výboru, hlavní hospodář) 2.4 VYJÁDŘENÍ REVIZNÍ KOMISE Majetkem spolku Street Workout Písek z.s. jsou pouze dříve pořízené nebo dlouhodobě zapůjčené (bez finančního nároku) a evidenčně kaţdoročně převáděné poloţky (předměty), nepodléhající majetkové správě, ani vykazování v rámci finanční osnovy. Finanční prostředky vynakládáme pouze na základě mandátu IV. Členské schůze, kde bylo stanoveno k čemu lze pouţít prostředky získané v rámci členských poplatků a to pouze do výše limitu stanoveného pro pokladní hotovost (2.000,- Kč) a nakládáme jimi jen proti platebním dokladům. Ostatní výdaje musí být odsouhlaseny v rámci Členské schůze. Vzhledem k oprávnění kontrolovat a pozorovat činnost rady tak, jak bylo dohodnuto na zasedání Ustanovující Členské schůze dne , bylo dohodnuto provádět po dobu stejné situace kontrolu hospodaření a činnosti z.s. kdykoliv v průběhu roku a výročních schůzích na základě ročních zpráv a předkládaných rozpočtů. Funkce hospodáře (co do moţnosti nakládání se svěřeným hmotným majetkem) je zastupována výborem spolku, funkce pokladníka (co do moţnosti nakládání se svěřeným finančním majetkem), který navrhuje rozpočet na další rok a tento pak předkládá po projednání v radě ke schválení valné hromadě je zastupována zvoleným pokladníkem. K činnosti zapsaného spolku v r byly členskou schůzí přijaty následující závěry: Práce z.s. se řídila schváleným plánem činnosti na rok 2014 vycházející z cílů spolku uvedených ve Stanovách, byla zaměřena zejména na podporu projektu vybudování cvičebního parku, pořádání společných sportovních akcí, Podílení se na technické správě městského cvičebního parku Na Výstavišti a usilování o jeho budoucí rozvoj, vedení osvětové informační kampaně v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu obecně, poskytnutí pomoci s regenerací místních sportovních stezek ve spolupráci se správci a zřizovateli, podporu místních producentů domácích kvalitních a nezávadných bio výrobků, vytvoření všem dostupné komunity navzájem se podporujících lidí se společným zájmem v oblasti pohybových aktivit a zdravého ţivotního stylu. Předloţená pokladní kniha v rozsahu daňové evidence a pokladní doklady byly shledány v pořádku, finanční hotovost uváděná v pokladní knize souhlasí se skutečností. Při celkovém zhodnocení činnosti z.s. lze konstatovat, ţe všechny finanční prostředky byly vynakládány uváţlivě a odpovědně a činnost z.s. probíhala v souladu se Stanovami. Inventarizace veškerého materiálu je naplánována na I. čtvrtletí roku Martin KRŠA (předseda revizní komise) Street Workout Písek z.s. 7

9 3 ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI Spolek v roce 2014 navázal spolupráci s těmito dalšími kluby či organizacemi: - V roce 2014 nebyla žádná spolupráce s ostatními organizacemi, a to zejména z důvodu soustředění práce výboru spolku na jiné oblasti. V příštím roce bychom chtěli kontaktovat další podobné organizace z regionu a navázat s nimi spolupráci. 4 PROPAGAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Vzdělávací činnost je tak jako v předchozím roce zaměřena především na oblast poskytování informací prostřednictvím spolkem provozovaných webových stránek, jiné vzdělávací akce zatím nejsou. Propagační činnost zaměřena na webové stránky informační a vzdělávací charakter a tištěné letáky, které byly umístěny v místních vzdělávacích zařízeních, dopisy a y s nabídkou spolupráce odeslané místním komerčním firmám. Zpracoval Jan TICHÝ (předseda)... Jan TICHÝ (nar , předseda)... Filip SLÁMA (nar , místopředseda)... Lukáš RUČKAY (nar , člen Výboru spolku)... Martin KRŠA (nar , předseda Revizní komise) Street Workout Písek z.s. 8

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více