SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, Opava, tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, Opava, tel.: , fax: FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, Opava, tel.: , fax: Obecné informace o přijímacím řízení Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů 550, do navazujících magisterských studijních programů 120. Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT Přihláška ke studiu na vysoké škole nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků). Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Fakulty veřejných politik v Opavě. Není požadováno vyplnění oddílu Prospěch na střední škole. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Fakulty veřejných politik v Opavě Pro přijímání absolventů dvouletých akreditovaných kurzů CŽV uskutečňovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě obecně platí, pokud frekventant kurzu splní všechny studijní povinnosti, obhájí závěrečnou práci a úspěšně absolvuje ústní přijímací pohovor v termínech stanovených platnou vyhláškou, bude přijat do kombinované formy studia. Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku nemohou být zařazeny do přijímacího řízení. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bakalářské studium), případně úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (navazující magisterské studium), lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ve studijním oboru Všeobecná sestra, dokládá přijatý uchazeč u zápisu do studia. V případě nedostatečného počtu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení může děkan FVP SU v Opavě nejpozději do vyhlásit další kola přijímacího řízení s termínem podání přihlášky do O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních oborů, studijních programů. Poplatky: Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je

2 rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou. Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 8. dubna 2015). Informace o studijních programech a oborech Bakalářské studium: B5341 Ošetřovatelství (Bc., PS, KS, 3) Všeobecná sestra (Bc., PS, KS, 3) B6702 Mezinárodní teritoriální studia (Bc., PS, 3) Středoevropská studia (Bc., PS, 3) B6731 Sociální politika a sociální práce (Bc., PS, KS, 3) Veřejná správa a sociální politika (Bc., PS, KS, 3) B7507 Specializace v pedagogice (Bc., PS, KS, 3) Sociální patologie a prevence (Bc., PS, KS, 3) Navazující magisterské studium: N6702 Mezinárodní teritoriální studia (Mgr., PS, 2) Středoevropská studia (Mgr., PS, 2) N6731 Sociální politika a sociální práce (Mgr., PS, 2) Veřejná správa a sociální politika (Mgr., PS, 2) Den otevřených dveří: Termín podání přihlášky: Termíny přijímací zkoušky pro bakalářské studijní obory: - květen - červen 2015 (Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra) - dle harmonogramu společnosti s. r. o., nejpozději však do (Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia) Termín přijímací zkoušky pro navazující magisterské studijní obory: - květen - červen 2015 (Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia) Poplatky: 560 Kč (pro bakalářské studijní obory Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra a navazující magisterské studijní obory Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia pro přihlášky podané na klasickém tiskopise), 470 Kč (pro bakalářské studijní obory Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra a navazující magisterské studijní obory Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia pro přihlášky podané elektronicky), 280 Kč (pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika, Středoevropská studia) Název banky: ČSOB Ostrava Číslo účtu: /0300 IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP Konstantní symbol: 179 (platba složenkou typu A), 558 (platba bankovním převodem) Variabilní symbol: Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) Přijímací zkoušky Informace k přijímacím zkouškám včetně podmínek pro jejich prominutí (pro úspěšné

3 absolventy kurzů CŽV typu A organizovaných fakultou) budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty veřejných politik v Opavě (http://www.fvp.slu.cz). Pokud je jednou z podmínek přijetí absolvování testu obecných studijních předpokladů u společnosti Scio, je nutné jej absolvovat do Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje. V případě, že rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení nebude možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Fakulty veřejných politik v Opavě. Test obecných studijních předpokladů (dále jen OSP) Test obecných studijních předpokladů je součástí Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ) zabezpečovaných společností Scio, s.r.o. (www.scio.cz) a je součástí přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory Veřejná správa a sociální politika a Středoevropská studia. Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2015 alespoň jednou absolvovat, dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce Přijímací řízení 1) Všeobecná sestra (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia) PZ: základní orientace v oboru biologie člověka, ve společenskovědních disciplínách a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60 2) Středoevropská studia (bakalářský studijní obor, prezenční forma studia) PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio). 3) Veřejná správa a sociální politika (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia) PZ: test obecných studijních předpokladů (NSZ Scio). 4) Sociální patologie a prevence (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia) PZ: základní orientace v oborech psychologie, pedagogiky, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40 5) Středoevropská studia (navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia) PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z moderních evropských dějin, komparace politických systémů, historické a politické geografie, sociologie a teorie veřejné správy. V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne ). Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40 6) Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní obor, prezenční forma studia) PZ: znalosti na úrovni absolventa bakalářského studia z oblastí: veřejné správy a regionální

4 politiky, sociální politiky a sociální práce, společenskovědních disciplín (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie). V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky (v souladu s vyhláškou děkana ze dne ). V přijímacím řízení bude přihlédnuto také k dosaženým studijním výsledkům: Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,3, bude zvýhodněn o 3 body. Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,5, bude zvýhodněn o 2 body. Uchazeč, který během bakalářského studia dosáhne celkového studijního průměru do 1,7, bude zvýhodněn o 1 bod. Dosažený studijní průměr bude zohledněn pouze těm uchazečům, kteří nejpozději v den přijímací zkoušky podají písemnou Žádost o započítání celkového studijního průměru do výsledku přijímací zkoušky a k žádosti doloží požadovaný průměr studijní kartou potvrzenou příslušným studijním oddělením. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60 FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ (FPF) Bezručovo nám. 1150/13, Opava, tel.: , fax: Obecné informace o přijímacím řízení Maximální počet přijatých uchazečů do bakalářských studijních programů: 441, do navazujících magisterských studijních programů: 157, do doktorských studijních programů: 16. Přihlášku ke studiu lze podat na klasickém tiskopise nebo elektronicky na Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků) i s žádanými přílohami (přihlášky ani jejich přílohy se mezi obory nepředávají). Při podání elektronické přihlášky je nutno zaslat ji i v tištěné podobě se všemi požadovanými přílohami. Při podání přihlášky na klasickém tiskopise je nutno použít standardní formulář přihlášky formátu A3 (dvojlist), není možno akceptovat přihlášku ve formátu A4. Spolu s přihláškou na bakalářské studium je nutné dodat jako přílohy: - doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem; akceptujeme i , který je uchazeči zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty, pouze u studijního oboru Tvůrčí fotografie: - soubor fotografií ve formátu maximálně 30 x 40 cm (15 fotografií jako volný výstavní soubor, 3-5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (http://www.itf.cz), reprodukce všech fotografií na DVD, index všech fotografií (tisk A3), - odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie)

5 Zájemci o studium oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo dodají - seznam zhlédnutých inscenací a přečtených dramatických textů, dále vlastní tvorbu (literární díla, dramatická díla, recenze, úvahy, analýzy, atd.). Podklady je nutné doručit na pracoviště Ústavu bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 37, , Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději do (o datu konání přijímacích zkoušek budou zájemci informováni příslušnou pozvánkou k přijímacím zkouškám zasílanou studijním oddělením). Obálku je nutné označit heslem Kulturní dramaturgie přijímací řízení. Zájemci o studium oboru Audiovizuální tvorba dodají (bakalářské i navazující magisterské) - seznam literatury a zhlédnutých televizních nebo filmových dokumentů, dále ukázky vlastní publikační činnosti či vlastní tvorby. Podklady je nutné doručit na pracoviště Ústavu bohemistiky a knihovnictví (kontakt: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 37, , Opava) s patřičným předstihem, a to nejpozději do (o datu konání přijímacích zkoušek budou zájemci informováni příslušnou pozvánkou k přijímacím zkouškám zasílanou studijním oddělením). Obálku je nutné označit heslem Audiovizuální tvorba přijímací řízení. Zájemci o studium oboru Lázeňství a turismus - v průběhu studia musí uchazeč/student prokázat způsobilost k získání zdravotního průkazu a k výkonu praxe v gastronomickém a lázeňském provozu. Kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací, přijatí uchazeči odevzdají při zápisu ke studiu Spolu s přihláškou na navazující magisterské studium je nutné dodat jako přílohy: - doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem, akceptujeme i , který je uchazeči zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty, - kopii maturitního vysvědčení úředně ověřenou vidimací a doklad o výsledcích předchozího studia na vysoké škole (úředně ověřená kopie dodatku k diplomu, příp. studijní karty potvrzené studijním oddělením), - u oboru Tvůrčí fotografie výstavní soubor 10 ks fotografií nebo maketu publikace a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na Institutu tvůrčí fotografie (absolventi bakalářského studia oboru Tvůrčí fotografie na ITF SU FPF v Opavě mohou písemně požádat o předložení těchto prací z archivu ITF). Kopii bakalářského diplomu úředně ověřenou vidimací, přijatí uchazeči odevzdají při zápisu ke studiu. Spolu s přihláškou na doktorské studium je nutné dodat jako přílohy: - doklad o zaplacení administrativního poplatku, a to i v případě bezhotovostní úhrady tohoto poplatku elektronicky, či platby mobilním telefonem, akceptujeme i , který je uchazeči zaslán v případě připsání stanovené částky na účet fakulty, - kopii magisterského diplomu úředně ověřenou vidimací, dodatek k diplomu nebo vysvědčení o SZZk (uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, odevzdají kopii magisterského diplomu úředně ověřenou vidimací, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o SZZk při přijímací zkoušce. - u oboru Tvůrčí fotografie seznam publikační a výstavní činnosti, odborný životopis, výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu publikace a práci z dějin a teorie fotografie v

6 rozsahu magisterských diplomových prací na ITF SU FPF v Opavě. Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné, bez dokladu o zaplacení administrativního poplatku, případně bez dalších předepsaných příloh nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Vyžádané přílohy ani zaslané nevyžádané materiály (včetně maturitních vysvědčení a nevyžádaných fotografií) se nevracejí, zůstávají součástí přihlášky na VŠ a dále se s nimi nakládá dle platných předpisů pro spisovou a archivní službu. Fotografie do formátu 30 x 40 cm, zaslané do talentových zkoušek na obor Tvůrčí fotografie, se vracejí poštou na písemné vyžádání, adresované studijnímu oddělení SU FPF v Opavě, po skončení přijímacího řízení, nejpozději však do Fotografie větších rozměrů je možno vyzvednout výhradně osobně nebo prostřednictvím písemně pověřené osoby na studijním oddělení SU FPF v Opavě do stejného termínu. Zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb u přijímací zkoušky Přijímací zkouška, organizovaná Slezskou univerzitou, může být modifikována individuálním způsobem pro uchazeče se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým onemocněním, s psychologickými a psychiatrickými poruchami, se specifickými poruchami učení) na základě písemně podané žádosti, jejíž součástí je potvrzení ošetřujícího lékaře, a to nejpozději do Individuální úpravy musí vyplývat z handicapu uchazeče, stanovení jejich rozsahu a obsahu je plně v pravomoci děkana. Poplatky Platba administrativního poplatku za přihlášku musí být provedena podle instrukcí (viz e- přihláška), musí obsahovat specifický symbol. Pokud nebude specifický symbol uveden, případně bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako nezaplacena. Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením. V případě neúčasti na přijímacích zkouškách (vč. NSZ) nebo nepřijetí ke studiu na SU FPF v Opavě se nevrací. Chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně (v termínu do 27. února 2015). Informace o studijních programech a oborech Bakalářské studium B1701 Fyzika (Bc., PS, 3) Astrofyzika (Bc., PS, 3) B1702 Aplikovaná fyzika (Bc., PS, 3) Monitorování životního prostředí (Bc., PS, 3) Multimediální techniky (Bc., PS, 3) Počítačová technika a její aplikace (Bc., PS, 3) B1801 Informatika (Bc., PS, KS, 3) Informatika a výpočetní technika (Bc., PS, KS, 3) B1802 Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) Aplikovaná informatika (Bc., PS, KS, 3) B1803 Informatika a druhý obor (Bc., PS, 3) Informatika (dvouoborové) + Angličtina (Bc., PS, 3) B6107 Humanitní studia (Bc., PS, 3) Angličtina + Historie (Bc., PS, 3) Český jazyk a literatura + Historie (Bc., PS, 3)

7 Historie + Němčina (Bc., PS, 3) Archeologie (dvouoborové) + Historie (Bc., PS, 3) Archeologie (dvouoborové) + Muzeologie (Bc., PS, 3) B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus (Bc., PS, 3) Lázeňství a turismus (Bc., PS, 3) B7105 Historické vědy (Bc., PS, 3) Kulturní dějiny (Bc., PS, 3) Historie (Bc., PS, 3) Historie muzeologie (Bc., PS, 3) Historie-památková péče (Bc., PS, 3) B7109 Archeologie (Bc., PS, 3) Archeologie (Bc., PS, 3) Středověká archeologie (Bc., PS, 3) B7201 Informační studia a knihovnictví (Bc., PS, KS, 3) Informační studia se zaměřením na knihovnictví (Bc., PS, KS, 3) Knihovnictví (Bc., PS, KS, 3) B7310 Filologie (Bc., PS, KS, 3) Angličtina + Český jazyk a literatura (Bc., PS, 3) Angličtina + Italština (Bc., PS, 3) Angličtina + Němčina (Bc., PS, 3) Angličtina pro školskou praxi (Bc., KS, 3) Česká literatura (Bc., PS, KS, 3) Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Italština (Bc., PS, 3) Český jazyk a literatura (dvouoborové) + Němčina (Bc., PS, 3) Italština (jednooborové) (Bc., PS, KS, 3) Němčina + Italština (Bc., PS, 3) Němčina pro školskou praxi (Bc., KS, 3) B8203 Dramatická umění (BcA., PS, 3) Audiovizuální tvorba (BcA., PS, 3) Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (BcA., PS, 3) B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (BcA., KS, 3) Tvůrčí fotografie (BcA., KS, 3) Navazující magisterské studium N1701 Fyzika (Mgr., PS, 2) Teoretická fyzika (Mgr., PS, 2) Počítačová fyzika (Mgr., PS, 2) N1801 Informatika (Mgr., PS, 2) Informatika a výpočetní technika (Mgr., PS, 2) N7105 Historické vědy (Mgr., PS, 2) Historie (Mgr., PS, 2) Historie muzeologie (Mgr., PS, 2) Kulturní dějiny (Mgr., PS, 2) Ochrana kulturního dědictví (Mgr., PS, 2) N7109 Archeologie (Mgr., PS, 2) Archeologie (Mgr., PS, 2) N7201 Informační studia a knihovnictví (Mgr., PS, KS, 2) Informační a knihovnická studia (Mgr., PS, KS, 2) Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (Mgr., PS, KS, 2) N7310 Filologie (Mgr., PS, KS, 2)

8 Angličtina (dvouoborová) + Němčina (Mgr., PS, 2) Angličtina (jednooborová) (Mgr., PS, KS, 2) Němčina (jednooborová) (Mgr., PS, KS, 2) N7504 Učitelství pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy (Mgr., PS, 2) Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy (Mgr., PS, 2) N8203 Dramatická umění (MgA., PS, 2) Audiovizuální tvorba (MgA., PS, 2) N8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (MgA., KS, 2) Tvůrčí fotografie (MgA., KS, 2) Den otevřených dveří: Termín podání přihlášky: Termín přijímací zkoušky: , příp. dle harmonogramu Scio Náhradní termín přijímací zkoušky: (dle potřeby) Poplatek: 560 Kč (za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč podal přihlášku na klasickém tiskopise), 470 Kč (za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém se konají přijímací zkoušky, a uchazeč si podal přihlášku elektronicky), 280 Kč (za úkony spojené s přijímacím řízením, ve kterém byly přijímací zkoušky zrušeny na základě rozhodnutí rektora nebo - za úkony spojené s přijímacím řízením, jehož součástí jsou testy konané v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO) Název banky: ČSOB Ostrava Účet: /0300 Konstantní symbol: platba převodem, poštovní poukázkou Variabilní symbol pro složenku: kolo, kolo Variabilní symbol pro banku: kolo, kolo Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce: IBAN: CZ SWIFT KÓD: CEKOCZPP Přijímací zkoušky Informace k přijímacím zkouškám budou zveřejněny na webových stránkách Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě (http://www.fpf.slu.cz). U všech studijních programů, kde je konána přijímací zkouška talentová a písemná nebo ústní, skládají písemnou nebo ústní část pouze ti uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. U studijních programů, kde je konána přijímací zkouška písemná, která předchází ústní zkoušce, musí uchazeč splnit minimum za písemnou část, aby mohl přistoupit k ústní části zkoušky. U oborů, kde je to vyznačeno, bude v roce 2015 jako součást přijímacího řízení vyžadována národní srovnávací zkouška (NSZ), kterou připravuje a organizačně zajišťuje společnost s.r.o. Více informací viz Konání přijímací zkoušky v náhradním termínu na obory, na které se konají přijímací zkoušky

9 realizované formou vlastních testů, ústních pohovorů, talentových zkoušek, může být uchazeči umožněno, pokud se ze závažných důvodů nemůže dostavit k přijímací zkoušce v určeném termínu a pokud se nejpozději do dne konání zkoušky písemně omluví a doloží své důvody. Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. V případě, že nebude rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení možno doručit uchazeči do vlastních rukou, bude zveřejněno na úřední desce Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě, Bezručovo nám.1150/13,746 01, Opava. Test obecných studijních předpokladů (OSP) Jedná se o test, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), zabezpečovaných společností s.r.o. (dále jen Scio). Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí ve školním roce 2014/2015 alespoň jednou absolvovat a to nejpozději v termínu do Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Uchazeč tak svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky fakultě předává výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej vyhodnotí společnost Scio. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o NSZ (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce Přijímací řízení bez přijímací zkoušky: U bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, oborů, u nichž je uvedeno přijímací řízení bez přijímací zkoušky*, je přijímací zkouška se souhlasem rektora SU v Opavě zrušena. Uchazeči o studium budou ke studiu v oboru přijati, jestliže podají v předepsaném termínu vytištěnou přihlášku se všemi požadovanými přílohami. Na základě čl. 28 odst. 1 písm. c) Statutu Slezské univerzity v Opavě je jednou z podmínek pro přijetí cizinců ke studiu v českém jazyce za podmínek shodných s ostatními studenty na Slezské univerzitě v Opavě úspěšné složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci. O vykonání této zkoušky je nutno dodat příslušné osvědčení. Zkratky: PZ písemná zkouška ÚZ ústní zkouška TZ talentová zkouška NSZ Národní srovnávací zkoušky zajišťované společností s.r.o. test OSP test obecných studijních předpokladů Bakalářské studijní obory: 1) Astrofyzika, přijímací řízení bez přijímací zkoušky*, 2) Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky, Počítačová technika a její aplikace, Informatika a výpočetní technika: ÚZ: ověřuje znalosti z exaktních disciplín, všeobecné studijní předpoklady (aktuální informace na 3) Aplikovaná informatika, Český jazyk a literatura + Historie, Archeologie + Historie, Archeologie + Muzeologie, Lázeňství a turismus, Kulturní dějiny, Historie, Historie

10 muzeologie, Historie-památková péče, Archeologie, Středověká archeologie, Informační studia se zaměřením na knihovnictví, Knihovnictví: PZ: NSZ/OSP (aktuální informace na 4) Informatika + Angličtina, Angličtina + Historie, Angličtina + Český jazyk a literatura, Angličtina pro školskou praxi: PZ: angličtina (aktuální informace na 5) Historie + Němčina, Český jazyk a literatura + Němčina, Němčina pro školskou praxi: PZ: němčina (aktuální informace na 6) Český jazyk a literatura + Italština, Italština (jednooborové): PZ: italština (aktuální informace na 7) Angličtina + Němčina: PZ: angličtina, němčina (aktuální informace na 8) Angličtina + Italština: PZ: angličtina, italština (aktuální informace na 9) Česká literatura: PZ: test zjišťující znalosti o české i světové literatuře a českém jazyce na úrovni SŠ (aktuální informace na 10) Němčina + Italština: PZ: němčina, italština (aktuální informace na 11) Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo TZ: formou písemného testu prověřuje schopnosti a dovednosti vycházející z obecných znalostí z divadelní oblasti, z oblasti českého (slovenského) jazyka, literatury, filmu a orientaci v oblasti kultury a společenského dění. ÚZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče. Analýza předloženého dramatického textu a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce, rozprava nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní literární nebo dramatická tvorba, recenze, úvahy, analýzy apod.). Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den. 12) Audiovizuální tvorba TZ: zjišťuje formou ústního pohovoru schopnosti a nadání uchazeče, zahrnuje rozpravu nad zaslanými materiály (seznam přečtené literatury, seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl, vlastní publikační činnost, vlastní tvorba fotografická, literární, výtvarná nebo audiovizuální apod.) PZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje obecné znalosti z oblasti českého jazyka, literatury, z oblasti kultury a filmu, schopnost práce s informacemi a schopnost tvůrčí práce s textem. Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den. 13) Tvůrčí fotografie TZ: soubor fotografií ve formátu maximálně 30 x 40 cm (15 fotografií jako volný výstavní soubor, 3-5 ks fotografických ilustrací a 1 ks stylizovaný autoportrét) dle specifikace na webových stránkách Institutu tvůrčí fotografie (http://www.itf.cz), reprodukce všech fotografií ve velikosti pro projekci i pro tisk (cca 300 dpi, 10x15 cm) na DVD, index všech fotografií (tisk A3) PZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Písemný test se skládá z dějin fotografie, dějin výtvarného umění, techniky fotografie a dalších uměleckých oborů a všeobecných znalostí. ÚZ: vykonávají jen úspěšní absolventi písemné zkoušky. Dějiny fotografie, technika fotografie, dějiny výtvarného umění a všeobecné znalosti. Navazující magisterské studijní obory Teoretická fyzika ÚZ: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci

11 Předpokladem je ukončené bakalářské studium fyziky nebo příbuzných oborů. Počítačová fyzika ÚZ: ústní pohovor prověřující znalosti a motivaci Předpokladem je ukončené bakalářské studium programu B1701 Fyzika (obor Astrofyzika) či B1702 Aplikovaná fyzika (obory Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního prostředí, Multimediální techniky), nebo ukončené bakalářské studium v příbuzném oboru. Informatika a výpočetní technika ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Informatika a výpočetní technika. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B1801 Informatika, nebo příbuzného oboru. Historie ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Historie nebo příbuzného oboru. Historie - muzeologie ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie muzeologie. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Historie - muzeologie nebo příbuzného oboru. Kulturní dějiny ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie/Kulturní dějiny/dějiny kultury. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Dějiny kultury nebo příbuzného oboru. Ochrana kulturního dědictví ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Historie. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105 Historické vědy. Archeologie ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Archeologie. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Archeologie nebo příbuzného archeologického oboru nebo studijního programu B7109 Archeologie. Informační a knihovnická studia ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201 Informační studia a knihovnictví, oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví nebo příbuzného oboru. Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu ÚZ: v rozsahu znalostí bc. SZZk studijního oboru Knihovnictví. Předpokladem je dále úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7201

12 Informační studia a knihovnictví nebo B7310 Filologie, oboru Knihovnictví nebo Česká literatura nebo příbuzného oboru. Angličtina + Němčina ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku v obou oborech a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina + Němčina nebo příbuzného oboru. Aktuální informace na Angličtina (jednooborové) ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina nebo příbuzného oboru.. Němčina (jednooborové) ÚZ: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru.. Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk a literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled ÚZ němčina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru, nebo oboru Český jazyka a literatura nebo příbuzného oboru. Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk a literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled ÚZ angličtina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina nebo příbuzných oborů, nebo studijního oboru Český jazyk a literatura nebo příbuzných oborů. Pokud uchazeč neprokáže absolvování programu B7310 oboru Angličtina, doloží vykonání zkoušky Cambridge Advanced English, příp. CEP. Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy ÚZ angličtina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Angličtina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. ÚZ němčina: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Němčina a praktické dovednosti na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Angličtina + Němčina nebo příbuzných oborů.

13 Pokud uchazeč neprokáže absolvování programu B7310 oboru Angličtina, může doložit vykonání zkoušky Cambridge Advanced English, příp. CEP. Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZk v oboru Historie ÚZ angličtina: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního oboru Historie nebo příbuzných oborů a studijního oboru Angličtina nebo příbuzných oborů, případně absolvování zkoušky z angličtiny doložené certifikátem Cambridge Advanced English, CEP, případně jiným. Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy ÚZ čeština: vědomosti v okruzích obvyklých pro bakalářskou zkoušku oboru Český jazyk a literatura (čeština), společensko-kulturní rozhled ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZK v oboru Historie Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia oboru Český jazyka a literatura nebo příbuzného oboru, nebo studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Historie nebo příbuzných oborů. Učitelství dějepisu pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy ÚZ dějepis: znalosti v rozsahu bc. SZZK v oboru Historie ÚZ němčina: znalost praktického jazyka na úrovni C1 ERRJ. Předpokladem je úspěšného ukončení bakalářského studia studijního programu B7310 Filologie, oboru Němčina nebo příbuzného oboru, nebo studijního programu B7105 Historické vědy, oboru Historie nebo příbuzných oborů. Tvůrčí fotografie ÚZ: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě.., Audiovizuální tvorba TZ: ověřuje formou ústního pohovoru schopnosti a nadání uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla, jeho motivace ke studiu a představy o jeho dalším odborném směřování. Zahrnuje dále rozpravu nad vlastní tvorbou studenta a zaslanými materiály (ukázky dosavadní umělecké činnosti dramaturgické, scenáristické, fotografické, výtvarné nebo audiovizuální či seznam dosud organizovaných kreativních projektů, dále seznam přečtené literatury a také seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl). PZ: k písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. Písemná zkouška prověřuje obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize (na úrovni absolventa příbuzného uměleckého, humanitního nebo přírodovědného oboru bakalářského studia) a schopnost pracovat s uměleckým textem. MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ (MÚ) Na Rybníčku 626/1, Opava, tel.: , , fax: Obecné informace o přijímacím řízení Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou: - vyplnění tiskopisu SEVT "Přihláška ke studiu na vysoké škole",

14 - elektronické přihlášky na internetových stránkách Slezské univerzity v Opavě, v sekci Informace pro uchazeče. Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Matematického ústavu v Opavě. V přihlášce ke studiu není požadováno lékařské potvrzení (budova je bezbariérová) a vyplnění prospěchu uchazeče v průběhu studia na střední škole. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby nebo při připsání platby na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu, může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Pokud nebude k přihlášce ke studiu přiložen opis (kopie) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací, odevzdá ho uchazeč při zápisu do studia. Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi nezasílá. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Matematického ústavu). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby nebo při připsání platby na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu, může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení Matematického ústavu v Opavě Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací odevzdá uchazeč při zápisu do studia. Pokud je platba připsána na účet Matematického ústavu po stanoveném termínu úhrady administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, bude uchazeč vyzván k dodatečnému předložení dokladu, který potvrdí datum úhrady poplatku. Teprve na základě předloženého dokladu bude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení. Požadované přílohy k přihlášce: Bakalářský studijní program B1101 Matematika: - opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia. Navazující magisterský studijní program N1101 Matematika: - výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. - Uchazeči o studium, kteří se hlásí formou tiskopisu SEVT, přiloží výše uvedené doklady k přihlášce ke studiu nebo je odevzdají dodatečně, nejpozději do Uchazeči o studium, kteří si zvolili formu elektronické přihlášky, doručí tyto doklady nejpozději do opis (kopie) bakalářského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia. Informace o studijních programech a oborech Bakalářské studium B1101 Matematika (Bc., PS, 3)

15 Aplikovaná matematika (Bc., PS, 3) Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc., PS, 3) Matematické metody v ekonomice (Bc., PS, 3) Obecná matematika (Bc., PS, 3) Navazující magisterské studium N1101 Matematika (Mgr., PS, 2) Aplikovaná matematika (Mgr., PS, 2) Geometrie a globální analýza (Mgr., PS, 2) Matematická analýza (Mgr., PS, 2) Den otevřených dveří: Termín podání přihlášky: Termín přijímací zkoušky: (navazující magisterské studium) Poplatek: 560 Kč (pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise), 470 Kč (pro přihlášku podanou elektronicky) Název banky: ČSOB Ostrava Číslo účtu: /0300 Variabilní symbol: Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) Konstantní symbol: 558 (bankovní převod), 179 (poštovní poukázka) Platbu lze uskutečnit také v hotovosti v pokladně Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Hradecká 17, Opava. Přijímací zkoušky Bakalářské studium Písemná přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných. Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika bude prominuta uchazečům, kteří - na Slezské univerzitě v Opavě nestudovali ani nestudují v žádném ze studijních programů Matematika, nebo - jsou absolventi některého ze studijních programů Matematika na Slezské univerzitě v Opavě. Navazující mgr. studium Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných. OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ (OPF) Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná, tel.: , fax: Obecné informace o přijímacím řízení Podmínky přijetí do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2015/2016: - Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska) v termínu do Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do V případě, že úhrada administrativního poplatku nebude provedena ve stanoveném termínu, přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení.

16 - Doložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení o dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (nejpozději ke dni zápisu do studia). - Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční v týdnu od Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2015/2016: - Podání elektronické přihlášky (http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/elektronicka-prihlaska) v termínu do Úhrada administrativního poplatku (příloha č. 1) nejpozději do V případě, že úhrada administrativního poplatku nebude provedena ve stanoveném termínu, přihláška nebude zařazena do přijímacího řízení. - Doložení úředně ověřené kopie diplomu o absolvování bakalářského, navazujícího magisterského nebo magisterského vzdělání ekonomického nebo příbuzného oboru, nejpozději ke dni zápisu do studia. - Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která se uskuteční v týdnu od Informace o studijních programech a oborech Bakalářské studium B6202 Hospodářská politika a správa (Bc., PS, KS, 3) Bankovnictví (Bc., PS, 3) Evropská integrace (Bc., PS, KS, 3) Sociální management (Bc., PS, 3) Veřejná ekonomika a správa (Bc., PS, KS, 3) B6208 Ekonomika a management (Bc., PS, KS, 3) Ekonomika podnikání v obchodě a službách (specializace Cestovní ruch, Finance podniku) (Bc., PS, KS, 3) Marketing a management (specializace Logistika) (Bc., PS, KS, 3) Účetnictví a daně (Bc., PS, KS, 3) B6209 Systémové inženýrství a informatika (Bc., PS, KS, 3) Manažerská informatika (Bc., PS, KS, 3) B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus ((Bc., PS, 3) Hotelnictví (Bc., PS, 3) Pozn.: Hotelnictví (obor je možno studovat na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě). Navazující magisterské studium N6202 Hospodářská politika a správa (Ing., PS, 2) Bankovnictví (Ing., PS, 2) Evropská integrace (Ing., PS, 2) Veřejná ekonomika a správa (Ing., PS, 2) N6208 Ekonomika a management (Ing., PS, KS, 2) Ekonomika podnikání v obchodě a službách (Ing., PS, KS, 2) Marketing a management (Ing., PS, KS, 2) N6209 Systémové inženýrství a informatika (Ing., PS, 2) Manažerská informatika (Ing., PS, 2) Informace pro zaplacení poplatku za přijímací řízení Výše poplatku: 470 Kč (elektronická přihláška)

17 Název adresáta: Slezská univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná, IČ: Bankovní spojení: ČSOB a.s. se sídlem v Praze, pobočka Ostrava Účet: /0300 Konstantní symbol pro platbu převodem: 558 Konstantní symbol pro poštovní poukázku: 179 Variabilní symbol pro 1. kolo: Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka) Převodová pošta: Ostrava 2 Termíny: Den otevřených dveří (bakalářské studium): Den otevřených dveří (navazující magisterské studium): Termín podání přihlášky (bakalářské studium): Přijímací zkoušky Bakalářské studium Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací zkoušky do prvního ročníku bakalářského studia je písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí: - z ekonomie, - ze společenského přehledu a - z matematiky. Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučenou studijní literaturu, další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty (www.prijimackyopf.cz, Uchazeči o studium oboru Hotelnictví předloží lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání. Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří doloží úředně ověřenou kopií nebo originál Certifikátu společnosti SCIO.cz o absolvování Národních srovnávacích zkoušek od prosince 2014, dosáhnou-li průměru 40 percentil (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů), a to z testu Obecných studijních předpokladů (Všeobecných študijných predpokladou Slovenské varianty OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Originál nebo úředně ověřenou kopii Certifikátu NSZ 2015 doručí uchazeč na podatelnu SU OPF nejpozději do Termín zápisu uchazečů, kteří splnili uvedenou podmínku absolvování Národních srovnávacích zkoušek, se uskuteční v týdnu od Navazující mgr. studium Přijímací zkouška má písemnou formu, je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem přijímací zkoušky do prvního ročníku navazujícího magisterského studia je písemný test studijních předpokladů v rozsahu bakalářského studia ekonomického směru, tj. znalostí: - mikroekonomie, - makroekonomie, - matematiky a statistiky. Tematické okruhy k jednotlivým částem přijímací zkoušky, doporučenou studijní literaturu, další pokyny a informace k vykonání přijímací zkoušky budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty (www.prijimackyopf.cz, Děkan fakulty v rámci přijímacího řízení promine přijímací zkoušku uchazečům, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný program celoživotního vzdělávání Ekonomika a

18 management na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, v souladu s jejími vnitřními předpisy (rovná se složení přijímací zkoušky na plný počet bodů).

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 P01/2010. Interní směrnice Interní směrnice P01/2010 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu denní a dálková forma - 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Dagmar Vladyková Dokument: IIVOS/ISM/58170 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová,

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více