ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013"

Transkript

1 BYTOVÉ DRUŽSTVO KVĚTINKOVÁ Květinková 8/, Praha 3 zápis v OR Městský soud v Praze odd. Dr, vložka 76, IČ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 03 Obsah:. Počáteční stavy (hlavní ukazatele k ). Příjmy 3. Výdaje. Daňově účinné výnosy a náklady, daňová povinnost hospod. výsledek 5. Splácení úvěru 6. Konečné stavy (hlavní ukazatele k 3..03) 7. Vyúčtování služeb Přílohy: Účetní závěrka za rok 03 - rozvaha ke dni výkaz zisku a ztráty za rok 03 - příloha k účetní závěrce za rok 03 Daňové přiznání k dani z příjmu Na základě mandátní smlouvy zpracoval správce PROSPER a.s. Sudoměřská 5, Praha 3, IČ , DIČ CZ zápis v OR MS v Praze: oddíl B, vložka 859, bankovní spojení č. účtu 8539/ tel , fax 70 86,

2

3 . Počáteční stavy (hlavní ukazatele k ) zůstatek pokladny Kč zůstatek na běžném účtu Volksbank (Sberbank) Kč základní kapitál zapsaný Kč základní kapitál nezapsaný..000 Kč nedělitelný fond Kč zůstatek provozní zálohy složené členy družstva Kč. Příjmy V roce 03 završilo Bytové družstvo Květinková privatizační záměr koupí bytového technologického celku Květinková a přilehlých podzemních garáží. Tento hmotný majetek byl uveden do užívání vkladem do katastru k Od družstvo inkasovalo nájemné z bytů, nebytových prostor a garážových stání. Fyzické předání uvedených nemovitostí proběhlo k Od inkasovalo družstvo také zálohy na plnění poskytovaná s nájmem bytů (služby). suma úhrad předepsaných nájemcům. 5,9.875 Kč z toho: - na anuitu z úvěru..., Kč - na zálohy na služby...., Kč - na ostatní nájemné (na režijní náklady a fond oprav)., Kč celkem uhrazeno nájemci... 5, Kč nedoplatky nájemců oproti předpisu Kč přeplatky nájemců oproti předpisu Kč prostředky složené členy družstva na mimořádnou splátku DČV... 6, Kč přijaté bankovní úroky Kč 3. Výdaje pořízení bytového technologického celku a podzemních garáží... 36, Kč z toho: kupní cena bytového technologického celku (domu) 7, Kč kupní cena podzemních garáží. 8, Kč z celkové kupní ceny hrazeno čerpáním úvěru Raiffeisen. 93,795.0 Kč splátky úvěru (jistina vč. mimořádných splátek) 9, Kč úroky z úvěru.,55.7 Kč spotřebovaný materiál (žárovky, klíče, kancelářské potřeby, odbor. literatura apod.) 3.9 Kč opravy a udržování (výtahy, kancelář, elektroinstalace, mříže, klempířské práce apod.) Kč náklady na reprezentaci (pohoštění, občerstvení).. 38 Kč správa domu (odměna správce + přímé náklady jako poštovné, repro apod.) Kč pojištění domu, garáží a odpovědnosti Kč revize (elektro) Kč ostatní režijní služby (pronájem sálu, geometr. plán, poštovné, hovorné apod.).737 Kč funkční odměny členů orgánů družstva Kč mzdy z dohod o provedení práce členů orgánů družstva Kč daň z příjmu Kč ostatní daně a poplatky (správní poplatky a výpisy z katastru a z OR)..0 Kč bankovní poplatky (Sberbank a Raiffeisen) Kč poplatky SIPO..003 Kč položky výdajů psané kurzivou jsou režijní náklady družstva, celkem Kč V této kapitole jsou zahrnuty jen výdaje, které nejsou přeúčtovány nájemcům ve vyúčtování služeb. Přehled nákladů na služby, které nevstupují do hospodaření družstva, je v kapitole 7. této zprávy. 3

4 . Daňově účinné výnosy a náklady, daňová povinnost, hospodářský výsledek Daňově účinné příjmy (příjmy vstupující do daňového základu) tvoří nájemné z komerčně pronajatých prostor, u kterých právo užívání není součástí družstevního podílu člena družstva a přijaté bankovní úroky z vkladů. nájemné z bytů nečlenů družstva Kč nájemné z nebytů 7.95 Kč přijaté bankovní úroky z vkladů..50 Kč daňově účinné příjmy celkem Kč Daňově účinné náklady tvoří část režijních nákladů družstva a odpisů dlouhodobého majetku stanovená stejným poměrem jako je poměr plochy komerčně pronajatých prostor k celkové ploše všech prostor užívaných všemi nájemci (včetně prostor užívaných z titulu družstevního podílu) a ostatní mimořádné náklady. Zbytek režijních nákladů je hrazen z nájemného z bytů členů družstva, resp. z fondu oprav dotovaného z nájemného členů družstva. plocha komerčně pronajatá v roce ,09 m celková pronajatá plocha v roce 03 (družstevní podíly + komerční pronájem) 8.00,95 m podíl komerčně pronajatých ploch 37,09/8.00,95 =,5 % daňově účinný podíl režijních nákladů družstva x 0,05 = Kč daňově účinný podíl odpisů dlouhodobého majetku...,55.99 x 0,05 = Kč daňově účinné náklady celkem Kč zdanitelný zisk r = Kč zaokrouhlený základ daně z příjmu Kč daň z příjmu Kč čistý (disponibilní) zisk r Kč 5. Splácení úvěru Úvěr byl splácen v r. 03 pravidelnými měsíčními splátkami anuity a jednou mimořádnou splátkou. splátky anuity, Kč z toho: - úmor jistiny...,3.37 Kč - úroky.,55.7 Kč mimořádné splátky jistiny. 6, Kč Celkem bylo na úmor jistiny dluhu splaceno 7, Kč Poznámka: Raiffeisen banka navyšuje jistinu (dluh) o poplatky. 6. Konečné stavy (hlavní ukazatele k 3..03) dlouhodobý hmotný investiční majetek v pořizovací hodnotě , Kč z toho oprávky (odepsáno jen daňově účinné odpisy)) Kč zůstatek pokladny Kč zůstatek na běžném účtu Sberbank..,3.76 Kč neuhrazené další členské vklady (pohledávka na DČV za členy družstva)... 8,9.856 Kč základní kapitál zapsaný Kč základní kapitál nezapsaný..000 Kč nedělitelný fond Kč nesplacený bankovní úvěr 85,808.3 Kč dlouhodobá záloha na investice, opravy a udržování (zůstatek fondu oprav) Kč hospodářský výsledek r. 03 (čistý zisk)..0 Kč

5 7. Vyúčtování služeb Náklady na služby (za září prosinec 03): vodné, stočné Kč teplá voda vč. ohřevu Kč teplo pro vytápění Kč úklid domu Kč odvoz a likvidace komunálního odpadu Kč provoz výtahu Kč elektřina pro osvětlení společných prostor Kč celkem..,8.6 Kč zálohy na služby předepsané k úhradě nájemcům..., Kč celkový rozdíl sumy předepsaných záloh a sumy nákladů (nedoplatek) Kč Individuální vyúčtování služeb jednotlivým nájemcům proti předepsaným zálohám bylo provedeno podle zásad schválených členskou schůzí družstva. S vyúčtováním byly vyčísleny také přeplatky a nedoplatky předepsaných úhrad a vyúčtování úhrad anuity úvěru se zohledněním mimořádných splátek úvěru. V Praze dne

6 BYTOVÉ DRUŽSTVO KVĚTINKOVÁ Květinková 8/, Praha 3 zápis v OR Městský soud v Praze odd. Dr, vložka 76, IČ zastoupené na základě mandátní smlouvy správcem PROSPER a.s. Sudoměřská 5, Praha 3, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 03 Obsah: - rozvaha ke dni výkaz zisku a ztráty za rok 03 - příloha k účetní závěrce za rok 03

7

8 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tisících Kč) ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Květinková IČ 8357 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Květinková 8/ Praha 3 Označení a AKTIVA b Číslo řádku AKTIVA CELKEM (ř ) 00 c Brutto Běžné účetní období Korekce Netto 3 68 Minulé úč. období Netto 88 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 0 až 06) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 00 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř. 08 až ) C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení 0 0

9 Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a b c 5 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř. 5 až 9) 0 3 A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy 06 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 08 0 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 09 B. Cizí zdroje (ř. až ) B. I. Rezervy 0 B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení 05 6 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Bytové družstvo pronájem a správa vlastních nemovitostí Podpisový záznam:

10 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu (v celých tisících Kč) ke dni Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Květinková IČ 8357 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Květinková 8/ Praha 3 Označení a TET b A. Náklady vynaložené na prodané zboží 0 Číslo řádku I. Tržby za prodej zboží 0 c sledovaném Skutečnost v účetním období minulém + Obchodní marže (ř. 0-0) II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady 7 6 D. Daně a poplatky 8 0 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 06 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady 0 V. Převod provozních výnosů 5 0 I. Převod provozních nákladů 6 0 * Provozní výsledek hospodaření [ř (-5) - (-6)] 7 6 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 8 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 9 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0

11 Označení a TET b Číslo řádku c sledovaném K. Náklady z finančního majetku 0 Skutečnost v účetním období minulém I. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 3 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 5 0. Výnosové úroky 6 N. Nákladové úroky 7 0 I. Ostatní finanční výnosy 8 0 O. Ostatní finanční náklady 9 0 II. Převod finančních výnosů 30 0 P. Převod finančních nákladů 3 0 * Finanční výsledek hospodaření [ř (-30) - (-3)] 3 - Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 5 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) 3 0 III. Mimořádné výnosy 35 0 R. Mimořádné náklady 36 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) 0 0 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) 7 0 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: Bytové družstvo pronájem a správa vlastních nemovitostí Podpisový záznam:

12 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 0 3. OBECNÉ ÚDAJE Název: Bytové družstvo Květinková Sídlo: Květinková 8/, Praha 3 Právní forma: bytové družstvo DIČ / IČ: CZ8357 / 8357 Předmět činnosti: pronájem bytů a nebytových prostor včetně základních služeb spojených s pronájmem Datum vzniku:. května 0 Účetní období: kalendářní rok 03 Družstvo bylo založeno za účelem privatizace bytového domu a uspokojování bytových potřeb svých členů. V roce 03 byla privatizace dokončena koupí šesti domů a přilehlých podzemních garáží v Květinkové ulici v Praze 3. Rozvahový den sestavení závěrky: Statutární orgán k rozvahovému dni: představenstvo: Ing. Stanislav Wolný - předseda Ing. Vladimír Ovsík - místopředseda Radim Bubeník Vlastimil Červenka Členům představenstva a kontrolní komise byly v roce 03 vyplaceny funkční odměny ve výši Kč 3.70 a další mzdové náklady ve výši Kč Tyto částky byly schváleny členskou schůzí družstva.0 Základní členský vklad:.000 Kč Nedělitelný fond:.500 Kč Zapisovaný základní kapitál: Kč V roce 03 nebylÿ provedeny žádné změny v zápisu v obchodním restříku. Účetní jednotka neuzavřela žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku.

13 . ÚČETNÍ METODY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími platnými předpisy. Vzhledem k charakteru své činnosti družstvo nevytváří žádné zásoby. Veškerý materiál, který družstvo potřebuje ke své činnosti, je nakupován v bezprostředně potřebném množství a je ihned účtován přímo do spotřeby. Investiční majetek byl v roce 03 odpisován zrychleně podle para 3 ZDP. Z toho bylo uplatněno,5% odpovídající podílu komerčně pronajatých ploch jako odpisy daňově účinné. Opravné položky nebyly v roce 03 vytvářeny 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) 3. MAJETEK SPOLEČNOSTI Dlouhodobý investiční majetek družstva tvoří bytový technologický celek šesti bytových domů a přilehlých podzemních garáží. Dlouhodobý nehmotný majetek družstvo nevlastní. Drobný hmotný a nehmotný majetek družstvo nevlastní. Cenné papíry družstvo nevlastní. 3. POHLEDÁVKYpo splatnosti přes 80 dnů nejsou 3.3 ZÁVAZKY po splatnosti nejsou Družstvo nemá žádné závazky nezaúčtované v účetnictví. 3. TVORBA ZDROJŮ Náklady družstva v roce 03 byly hrazeny z nájemného placeného nájemci bytů, nebytových prostor a garážových stání. Z nájemného byla tvořena dlouhodobá záloha na opravy,udržování a investice DOKLADOVÁ INVENTURA Inventarizace majetku a dokladová inventura byly provedeny jako součást uzavření účetnictví za rok 03. Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidenčním stavem a skutečností. Ing. Stanislav Wolný Ing. Vladimír Ovsík předseda představenstva místopředseda představenstva Na základě mandátní smlouvy a předaných dokladů sestavil správce PROSPER a.s.

14 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 3 0 Daňové identifi kační číslo C Z 03 Daňové přiznání ) řádné Identifi kační číslo dodatečné Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne 0 Kód rozlišení typu přiznání 6 ) opravné Zdaňovací období podle 7a písm. ) zákona A A otisk podacího razítka fi nančního úřadu Počet příloh II. oddílu Počet zvláštních příloh 8 ) Počet samostatných příloh 9 ) 0 P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/99 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od do I. ODDÍL údaje o poplatníkovi 05 Název poplatníka B y t o v é d r u ž s t v o K v ě t i n k o v á 06 Sídlo 0 ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné K v ě t i n k o v á 8 / b) obec c) PSČ P R A H A d) stát/kód státu e) číslo telefonu f) číslo faxu 07 Bankovní spojení / Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ) ano ne 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u fi nančního úřadu dne ) Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano ne Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ), 7 ) Transakce uskutečněné se spojenými osobami ) 3 Hlavní (převažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE ) 5 50 MFin 50 - vzor č. ano ne PRONÁJEM A SPRÁVA VLASTNÍCH NEBO PRONAJATÝCH NEMOVITOSTÍ ano ano ne ne.... (platný pro zdaňovací období započatá v roce 03 nebo jejich část, za která lhůta pro podání daňového přiznání uplyne po 3. prosinci 03) )

15 II. ODDÍL daň z příjmů právnických osob (dále jen daň ) 0 8 ) Název položky Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta ) 3 ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3 ) ke dni Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad ) 30 8 ) ) Částky neoprávněně zkracující příjmy ( 3 odst. 3 písm. a) bod zákona) a hodnota nepeněžních příjmů ( 3 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 3 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 5 nebo zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 0 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku ( 6 a 3a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle 6 až 33 zákona Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací 6 8 ) 70 Mezisoučet (ř ) ) 8 ) 8 ) Příjmy, které nejsou předmětem daně podle 8 odst. zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle 8 odst. a zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy osvobozené od daně podle 9 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které se podle 3 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) Částky, o které lze podle 3 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 0) 0 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. písm. a) zákona 30 Příjmy nezahrnované do základu daně podle 3 odst. písm. b) zákona 0 8 ) ) 6 8 ) Příjmy a částky podle 3 odst. zákona, s výjimkou příjmů podle 3 odst. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle 6 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví Úprava základu daně podle 3 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací 6 8 ) 70 Mezisoučet (ř )

16 Identifi kační číslo Daňové identifi kační číslo C Z Příloha č. II. oddílu A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 0 podle účtových skupin účtové třídy náklady Název účtové skupiny (včetně číselného označení) poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad Celkem B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle odst. písm. a) zákona Název položky Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad (neobsazeno) 3 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3 5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6 Odpisy hmotného majetku podle 30 odst. zákona, ve znění účinném do 3. prosince 007 Odpisy hmotného majetku podle 30 odst. až 6 a 30b zákona Odpisy nehmotného majetku podle 3a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 00 a později Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle odst. písm. v) zákona Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v 5 odst. písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle odst. písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 3. prosince 000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka 3

17 C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/99 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách) a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle 5 zákona o rezervách vyplňují všichni poplatníci Název položky poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad (neobsazeno) (neobsazeno) 3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 5 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Stav nepromlčených pohledávek splatných po 3. prosinci 99, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle 8a zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 7 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 3. prosinci 99 ( 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle 8c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených podle 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle odst. písm. y) zákona b) Bankovní rezervy a opravné položky podle 5 zákona o rezervách vyplňují pouze banky 3 8 ) 5 Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle 5 odst. písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů ( 5 odst. písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 6 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách 7 8 ) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 5 odst. písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období 8 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry ( 5 odst. písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období c) Opravné položky podle 5a zákona o rezervách vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce ) Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené ( 5a odst. 3 zákona o rezervách) Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období ( 5a odst. zákona o rezervách) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle 5a odst. zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( 5a odst. zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období d) Rezervy v pojišťovnictví vyplňují pouze pojišťovny 3 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle 6 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání Stav rezerv v pojišťovnictví ( 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

18 e) Rezerva na opravy hmotného majetku vyplňují všichni poplatníci 5 Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období 6 f) Ostatní zákonné rezervy vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití 7 Stav rezerv na opravy hmotného majetku ( 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 8 Stav rezervy na pěstební činnost ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 9 8 ) Ostatní rezervy vytvořené podle 0 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období D. (neobsazeno) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle 3 odst. až 3 zákona 5 ) nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle 0 odst. 3 zákona, ve znění platném do. července 0 (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od do 9 Celkem Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích Část daňové ztráty ze sl. odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích F. Odečet podle 3 zákona 5 ) a) Odečet podle 3 odst. 3 až 0 a zákona, ve znění platném do 3. prosince 00 Název položky Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad (neobsazeno) (neobsazeno) 3 (neobsazeno) Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle 3 odst. 3 až 0 a zákona, ve znění platném do 3. prosince 00 5 (neobsazeno) b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle 3 odst. až 8 zákona (vyplní se v celých Kč) Zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od do Celkem Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. při realizaci projektů výzkumu a vývoje odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích 5 Část výdajů (nákladů) ze sl. odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích

19 G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 60 uplatnit odečet podle 0 odst. 8 zákona 5 ) Název položky Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle 3 zákona Ze ř. hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( 35 odst. a 35a nebo 35b zákona), který lze uplatnit na ř ) Název položky Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Sleva podle 35 odst. písm. a) zákona Sleva podle 35 odst. písm. b) zákona 3 (neobsazeno) Úhrn slev podle 35 odst. zákona (ř. + ) 5 9 ) Sleva podle 35a ) nebo 35b ) zákona I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5 ) Počet samostatných příloh 8 ) 9 ) 3 9 ) 5 Název položky Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I) Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. a 3) Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. a na ř. 30 II. oddílu) Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ) (vyplní se v celých Kč) Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. II. oddílu, Částka za komanditní společnost jako celek Částka připadající Částka připadající s nimiž souvisí částka ze sloupce nebo 3 této tabulky na komplementáře na komanditisty (sl. + 3) Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 00 (ř. 0) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 0) (neobsazeno) Nárok na odečet podle 3 odst. zákona (příslušný řádek sl. tabulky F/b) Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v 0 odst. 8 zákona (ř. tabulky G) Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. tabulky G) Celkový nárok na slevy na dani podle 35 odst. zákona (ř. tabulky H) (neobsazeno) Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. tabulky I) K. Vybrané ukazatele hospodaření Název položky Roční úhrn čistého obratu Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo 6 Měrná jednotka Kč osoby poplatník Vyplní fi nanční úřad

20 00 Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle 3 a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) 3 ) Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3 ), ) 0 8 ) 0 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí 3 ) 5 ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle 3 a 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5 ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř ) 3 ) Odečet daňové ztráty podle 3 odst. zákona 5 ) Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle 3 odst. 3 až 0 a zákona, ve znění platném do 3. prosince 00 Odečet podle 3 odst. až 8 zákona Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 3, před snížením o položky podle 0 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5 ) (ř ) 3 ) Částka podle 0 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání ( 8 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 50 Odečet darů podle 0 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 0 % z částky na ř. 50) 5 ) Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle 3 a částky podle 0 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5 ) (ř ) Sazba daně (v %) podle odst. nebo odst. anebo odst. 3 zákona, ve spojení s odst. 6 zákona Daň ř. 70 x ř Slevy na dani podle 35 odst. a 35a nebo 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 90) 5 ) Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 30 (ř ± 30) 5 ) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř ) (nejvýše do částky uvedené na ř. 30) 330 Daň po zápočtu na ř. 30 (ř ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5 ) ) Samostatný základ daně podle 0b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5 ) 33 Sazba daně (v %) podle odst. zákona, ve spojení s odst. 6 zákona ) 335 Daň ze samostatného základu daně ř. 33 x ř. 33, zaokrouhlená na celé Kč nahoru 00 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333) Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 30 Celková daň (ř ) Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle 38a odst. zákona (ř = ř. 330) 7 530

21 III. ODDÍL (neobsazeno) Název položky poplatník Vyplní v celých Kč fi nanční úřad (neobsazeno) (neobsazeno) 3 (neobsazeno) IV. ODDÍL dodatečné daňové přiznání Název položky Poslední známá daň Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad Nově zjištěná daň (ř. 30 II. oddílu) 3 Zvýšení (+), snížení ( ) daně (ř. ř. ) Poslední známá daňová ztráta 5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 0 II. oddílu) 6 Zvýšení (+), snížení ( ) daňové ztráty (ř. 5 ř. ) V. ODDÍL placení daně Název položky Na zálohách ( 38a zákona) zaplaceno 8 ) Na zajištění daně sraženo plátcem ( 38e zákona) Vyplní v celých Kč poplatník fi nanční úřad ) Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou ( 36 odst. 7 zákona) Nedoplatek ( ) (ř. + ř. + ř. 3 ř. 30 II. oddílu) < 0 Přeplatek (+) (ř. + ř. + ř. 3 ř. 30 II. oddílu) > 0 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o zástupci: Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby P R O S P E R a. s. Kód zástupce: Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.) Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě Osoba oprávněná k podpisu a Jaromír Šťastný/předseda představenstva -530 Datum Vlastnoruční podpis osoby oprávněné k podpisu Otisk razítka Vysvětlivky: ) Nehodící se škrtněte ) Vyplní fi nanční úřad 3 ) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus ( ) ) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností 5 ) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty 6 ) Při podání dodatečného daňového přiznání podle odst. nebo zákona č. 80/009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy. 7 ) Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou v I. oddílu, je součástí daňového přiznání ( 7 odst. zákona č. 80/009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu, které jsou součástí programového vybavení aplikace, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor typu.doc,.txt,.xls,.rtf,.pdf nebo.jpg. Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru typu.doc,.txt,.xls,.rtf,.pdf nebo.jpg. 8 ) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky vykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh součástí programového vybavení aplikace. 9 ) Výpočet částky vykázané na takto označeném řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro daňovou správu. 0 ) 7 odst. 3 zákona. 8

22 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: Bytové družstvo Květinková IČ / DIČ: 8357 / CZ8357 Sídlo účetní jednotky: Květinková 8/, 3000 PRAHA 3 Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) A K T I V A brutto korekce netto minulé období netto 3 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek 0 88 D.I. Časové rozlišení P A S I V A běžné účetní období minulé účetní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál 3 A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3 3 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 0 B. Cizí zdroje 3 76 B.I. Rezervy 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky 79 0 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení 6 0 Sestavil: Telefon: Jaromír Šťastný/předseda představenstva Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Jaromír Šťastný

23 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: Bytové družstvo Květinková IČ / DIČ: 8357 / CZ8357 Sídlo účetní jednotky: Květinková 8/, 3000 PRAHA 3 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, ve zjednodušeném rozsahu Název položky ke dni (v celých tisících Kč) běžné účetní období minulé účetní období I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony 0 B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota 8-6 C. Osobní náklady 6 0 D. Daně a poplatky 0 0 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 06 0 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů 0 0 příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 0 7 H. Ostatní provozní náklady 0 0 V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 6 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 I. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0. Výnosové úroky 0 N. Nákladové úroky 0 0 I. Ostatní finanční výnosy 0 0 O. Ostatní finanční náklady 0 0 II. Převod finančních výnosů 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření - Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 5 0 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 0 III. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 0 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 7 0

24 Sestavil: Telefon: Jaromír Šťastný/předseda představenstva Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Jaromír Šťastný

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu.

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi. pro hlavní město Prahu. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9

P Ř I Z N Á N Í. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) pro Prahu 9 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Chomutově 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 0 Identifikační číslo 0 0 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech 0 Daňové identifikační číslo CZ0 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifikační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Zábřehu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob SKAT-daně 9. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z 9 Identifikační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Kladně 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 0 0 Identifi kační číslo 0 0 0 Daňové přiznání ) řádné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. zákona Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu - západ Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 0 Daňové přiznání ) 0) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Identifi kační číslo Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Podací číslo: Prahu 2 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Přiznání bylo podáno elektronicky dne:.. Územnímu pracovišti v,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu - Jižní Město Daňové identifi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Šternberku Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 0 0 Identifikační číslo 0 Důvody

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Hustopečích 0 Daňové identifi kační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Ústecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Chomutově 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Prostějově Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

k dani z příjmů právnických osob

k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu Prahu - Jizní ˇ Mesto ˇ Daňové identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné ===== opravné dodatečné ===== Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Barva Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno II 01 Daňové identifikační číslo CZ CZ12345678 02 Identifikační číslo 12345678 03 Daňové přiznání 1 )

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. XXX I NE Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha 3 1 Daňové identifikační číslo CZ Identifikační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny zákona P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP v Čes. Budějovicích Daňové

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Příbrami 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Moravské Třebové 0 Daňové identifikační

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Liberci 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Praha - Západ 1 Daňové identifikační číslo CZ291178 2 Identifikační číslo 291178 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu JIHOČESKÝ KRAJ Územnímu pracovišti v, ve, pro ČESKÉ BUDĚJOVICE 0 Daňové identifikační číslo C Z 7 7 9 0 Identifikační číslo 7 7 9 Než začnete vyplňovat

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Neţ začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Hodoníně Daňové identifikační číslo CZ Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné otisk podacího

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identi kační číslo

Více

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu

S y n c a r e P l u s, s. r. o. b) obec c) PSČ B R N O - S E V E R. e) číslo telefonu f) číslo faxu Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné 5 5 6 5 9 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. PŘIZNÁNÍ. k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identi kační číslo C Z Identi kační číslo 5 6 8 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III 0 Daňové identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Trutnově 0 Daňové identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Liberecký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jablonci nad Nisou 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ 19887 Identifikační číslo 19887 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB Mfin 5404 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2008 neomezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 544 Mfin 544 vzor č.18 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 28 neomezená verze Licenční podmínky použití šablony : Zakoupením/stažením šablony

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Olomoucký kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Jeseníku 0 Daňové identifi kační číslo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Počet příloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í. k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob 0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identi kační číslo C Z 0 Identi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Praze - Modřanech Daňové identifi

Více

Příloha č. 1 II. oddílu

Příloha č. 1 II. oddílu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 4 1 Daňové identifikační číslo CZ 2 Identifikační číslo 262 11 211 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Kraj Vysočina Územnímu pracovišti v, ve, pro Pacově Daňové identifi kační číslo C Z 9 Identifi kační číslo 9 Daňové přiznání ) řádné dodatečné

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 0 Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo C Z Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Daňové přiznání ) řádné dodatečné Důvody pro podání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo50_.pdf - Adobe Acrobat Professional Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému nančnímu úřadu Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identi

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo CZ67 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ

BYTOVÉ DRUŽSTVO 1753, 1754, 1755 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 1753/ Praha 6 CZ BYTOVÉ DRUŽSTVO 7, 7, 7 NAD ALEJÍ NAD ALEJÍ 7/ 6 Praha 6 CZ 6 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: BD 7,7,7 Nad Alejí Sídlo: Nad Alejí 7/, 6 Praha 6 Právní forma: družstvo IČ: 6 DIČ: CZ6 Rozhodující předmět činnosti:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Praha Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační číslo 0 Daňové přiznání ) řádné opravné Důvody pro podání dodatečného

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Strakonicích Daňové identifi kační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob 0_7.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 8 0 Daňové identifi kační

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více