Plynový ohrievač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový ohrievač"

Transkript

1 Plynový ohrievač

2 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme. Technické údaje 2 Bezpečnostné pokyny 3 Popis zariadenia 4 Inštalácia 5 Používanie ohrievača 5 Údržba a starostlivosť 6 Informácie o likvidácii 7 Vyhlásenie o zhode 7 Obsah Technické údaje Položka číslo Rozmery 730 x 420 x 365 mm Kategória plynu I3B / P(50) Plynový typ G30, G31 a ich zmes Veľkosť injektora 0,51 mm Plynový príkon Minimálne: 1,5 kw, Stredné: 2,8 kw, Maximum: 4,1 kw Spotreba plynu Minimum: 109 g/h, Stredná: 204 g/h, Maximum: 298 g/h Systém zapaľovania Piezoelektrické Typ valca Do 15 kg valec Plynová hadica Certifikovaná podľa platnej normy EN Regulátor plynu Certifikovaný podľa EN16129 (prietok maximálne 1,5 kg / h) 2

3 Všeobecné bezpečnostné pokyny Pozorne si prečítajte pokyny v príručke. Obsahuje dôležité informácie pre prevádzku aj pre vašu bezpečnosť. Nepoužívajte poškodené zariadenia. Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Ponechajte si tieto pokyny pre budúce použitie. ak je to potrebné, môžete získať novú kópiu od svojho predajcu (online Osobitné bezpečnostné pokyny Spotrebič sa nesmie používať v bytoch, v kúpeľniach, v suteréne ani v spálni. Nepremiestňujte spotrebič pri prevádzke, nárazy môžu aktivovať bezpečnostné zariadenie. Neumiestňujte ohrievač na zariadenia, nábytok, záclony alebo na iné veci, ktoré by sa mohli vznietiť. Nepoužívajte ohrievač počas spánku. Vždy nasmerujte ohrievač smerom k stredu miestnosti. Používajte ho iba v dobre vetranej miestnosti. Vetranie je životne dôležité pre efektívny výkon tohto ohrievača a pre bezpečnosť ľudí v miestnosti, v ktorej sa používa. Nechajte prúdiť veľa čerstvého vzduchu, nikdy neutesňujte dvere a okná. Zabráňte malým deťom a starším ľuďom dotýkať sa veľmi horúceho povrchu. Normálny ochranný odev chráni pred náhodným kontaktom s bežným odevom. Na ohrievač neklaďte oblečenie ani iný materiál. Všetky horľavé materiály uchovávajte minimálne jeden meter od ohrievača. Po používaní vypnite plynový ventil a prívod plynu. Nikdy nepoužívajte ani neskladujte rozpúšťadlá a nádoby s tlakom v blízkosti plynového ohrievača - aj keď je ohrievač vypnutý. Nikdy nevyhadzujte odpad, ako sú cigarety, do plynového ohňa - môže to mať vplyv na spaľovanie a vytvárať nebezpečné znečisťujúce látky. Vždy nastavujte regulátor plynu a ventil zo strany alebo zadnej časti ohrievača. Státie pred ohrievačom vás vystavuje riziku popálenín. Nepoužívajte ohrievač s programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré automaticky zapne ohrievač. Po použití vypnite spotrebič pomocou regulátora na ventile a regulátor odpojte od valca. Spotrebič je vhodný pre nádoby 15 kg / 5 kg LPG. Ohybnú hadičku alebo hadicu neohýbajte. Hadica by mala byť pravidelne kontrolovaná z dôvodu vašej bezpečnosti, v prípade potreby ju vymeňte. Neumiestňujte ohrievač do blízkosti stien, záclon alebo nábytku počas prevádzky. Vždy umiestnite 3

4 Ohrievač v strede miestnosti počas používania. Neumiestňujte nábytok alebo iné predmety k prednej strane ohrievača; minimálna vzdialenosť horľavín smerom dozadu a po stranách ohrievača je 1000 mm. ochranný odev zodpovedá štandardným požiadavkám; neposkytuje plnú ochranu malým deťom a postihnutým osobám. Ochranný odev má zabrániť riziku poranenia a žiadna jeho časť by sa nemala odstrániť alebo zmeniť. Pred prvým použitím a po každom pripojený valca s plynom by sa mal vykonať test tesnosti. Nikdy nepoužívajte otvorený oheň na testovanie úniku. Toto je ohrievač bez výfuku. Počas prevádzky ohrievača zabezpečte, aby bola miestnosť vetraná. Nepoužívajte v spálni, v kúpeľni, v karavane, v lodi alebo v akejkoľvek miestnosti s objemom menším ako 84 m3. Udržujte aspoň 105 cm2 vetracej plochy. Toto zariadenie vyžaduje hadicu a regulátor. Skontrolujte, s dodávateľom plynu či používate správny valec a spýtajte sa ho na akékoľvek predpisy. Nepoužívajte vo vozidlách, karavanoch. Upozornenie: Nebezpečenstvo popálenia Niektoré časti tohto výrobku môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám. Popis 0zariadenia plynový ventil plynový kohútik potrubie ochranné uzávery zapaľovanie nízka stredná malá plynový valec regulátor plynu 4

5 Inštalácia 1. Vložte valec do ohrievača. 2. Nainštalujte ochranné uzávery, aby ste sa uistili, že sa valec nebude hýbať. 3. Pripojte potrubie k plynovému ventilu pomocou uzáveru (dbajte na to, aby nedošlo k úniku). 4. Pripojte ďalšiu stranu potrubia k regulátoru pomocou uzáveru (dbajte na to, aby nedošlo k úniku). 5. Pred použitím ohrievača otvorte plynový kohútik a po jeho použití zatvorte plynový kohútik. Používanie ohrievača Zapálenie ohrievača Pred pripojením regulátora k plynovému valcu skontrolujte, či je na regulátore gumová podložka a či je v dobrom stave. Pripojte regulátor na plynový valec otočením ručného kolieska proti smeru hodinových ručičiek. Otvorte plynový valec otáčaním ventilu proti smeru hodinových ručičiek. Otočte kontrolný plynový ovládač na ohrievači na nastavenie 1 (obr. 4). Stlačte ovládací gombík nadol a držte ho v stlačenom stave. To umožní plynu prúdiť k pilotnému a stredovému horáku. Počas držania ovládacieho gombíka v stlačenej polohe stlačte tlačidlo piezoelektrického zapaľovania 2 alebo 3 krát. Zakaždým, keď stlačíte toto piezoelektrické zapaľovanie budete počuť zvuk, rovnako ako vidieť iskru na pilotnom horáku. Keď sa pilotný horák zapáli, držte ovládací gombík plynu v stlačenej polohe ďalších 10 až 15 sekúnd, čím sa aktivuje bezpečnostné zariadenie v prípade zahasenia plameňa. Pilotný a stredový horák by mal zostať zapnutý. Teraz môžete nastaviť ohrievač na nízku / strednú / vysokú intenzitu podľa potreby. Vypnutie ohrievača: Ak chcete ohrievač vypnúť, otočte ovládací gombík do polohy 1 a zatvorte ventil plynového valca otočením gombíka na valci v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že plameň v oboch horákoch zhasol. Testovanie únikov plynu: Ak máte podozrenie, že plyn uniká, vypnite zariadenie a nechajte prístroj skontrolovať kvalifikovaným technikom. Nepokúšajte sa nájsť zdroj úniku otvoreným plameňom. Nájdite ho pomocou zvuku, vône alebo aplikáciou mydlovej vody. Akékoľvek bubliny ukážu miesto úniku. V prípade úniku by mal byť spotrebič vypnutý na regulačnom spínacom ventile a regulátor by sa mal odpojiť od valca. 5

6 Ako vymeniť valec 1. Vypnite regulátor a nechajte ohrievač úplne vychladnúť pred odstránením a výmenou valca. 2. Odstráňte hadicu z plynového valca. 3. Odstráňte ochranné uzávery. 4. Nasaďte nový plynový valec na miesto (pozri inštaláciu). Nepokúšajte sa vymeniť valec, pokiaľ je ohrievač ešte používaný. Výmena valcov musí prebiehať v prostredí bez plameňa. Počas výmeny valca nefajčite. Pri výmene prázdneho valca vypnite plyn na ventile alebo regulátore a vytiahnite valec z ohrievača. Odstráňte regulátor z prázdneho valca. Údržba a čistenie Údržba a čistenie sa musia vykonať pri vypnutom prívode plynu a ohrievač musí byť studený. Nepokúšajte sa čistiť ohrievač počas jeho používania. Váš ohrievač by mala každoročne skontrolovať kvalifikovaná osoba aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a zistili sa akékoľvek poruchy. Ak sa zistia akékoľvek chyby, vypnite ohrievač a obráťte sa na predajcu. Pravidelne čistite vonkajší a zadný valec, úložný priestor vášho ohrievača, aby ste odstránili prach, ktorý môže ovplyvniť činnosť ohrievača. Vysávanie s mäkkou kefou odstráni všetok prach na povrchu keramických prvkov. Tieto prvky neškrabte, pretože môžu byť veľmi krehké. Na čistenie ohrievača nepoužívajte brúsne prostriedky. Pozorujte plameň, keď je v prevádzke. Mal by horieť neustále. Ak bliká alebo je špička žltá, treba skontrolovať, či je ohrievač v dobrom stave. Ak sú potrebné náhradné diely, musia byť vymenené iba originálnymi dielmi dodanými výrobcom. Použitie nesprávnych dielov môže byť nebezpečné a spôsobí neplatnosť záruky. Pri čistení nepoužívajte mokrú handričku ani postrek. Môže to spôsobiť vážny problém funkcie ohrievača. Pri bežnom používaní kontaktujte našich údržbárov na vykonanie pravidelnej údržby. Ponechajte ohrievač na čistom a suchom mieste, ak ho nepoužívate. 6

7 Pokyny k likvidácií Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti. Vyhlásenie 0o 0zhode Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlin, Deutschland Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami: 2009/142/EG (Gasverbrauchseinrichtungen) 2011/65/EU (RoHS) 7