Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:"

Transkript

1 Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních materiálů a jak ve výrobě tak při jeho vývoji mu byla věnována velká péče. Současně byl pro Vás odzkoušen tak, aby co nejvíce vyhovoval Vašim požadavkům na perfektní vaření. Prosíme Vás, abyste pečlivě přečetli tento návod, získáte důležité a užitečné informace, které Vám pomohou při obsluze a údržbě výrobku. Přeji Vám společně s tímto výrobkem ty nejlepší zážitky. Váš dovozce FAGOR ELEKTRO, s. r. o. POKYNY PRO UŽIVATELE INSTALACE Veškeré instalační práce (připojení na el. síť, na plyn, změna druhu plynu, různé druhy nastavení apod.) musí být provedeny podle platných předpisů odborníkem s příslušnou kvalifikací nebo autorizovaným servisem. Speciální instrukce jsou uvedeny v kapitole Pokyny pro instalaci. Při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod. spotřebič odstavte z provozu. Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody, vzniklé osobám nebo věcem, které mají příčinu v nesprávné instalaci resp. nevhodném použití nebo zneužití spotřebiče. D 11A Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu DBEJTE TAKÉ VY NA EKOLOGII, RECYKLUJTE OBAL. Podílíme se na ochraně životního prostředí a z toho důvodu jsou naše obaly: 100 % recyklovatelné pro usnadnění recyklace mají co nejmenší počet dílů a co nejmenší množství materiálu. 3

2 UŽÍVÁNÍ Plynové hořáky (obr a-3). Hořák zapálíte tak, že přidržíte plamínek u malých otvorů hořáku a odpovídajícím ovládacím knoflíkem otočíte proti směru hodinových ručiček až ke značce označující maximální nastavení. Knoflík držte stisknutý. Jakmile se hořák zapálí, nastavte plamen na požadovanou velikost. Nejnižší nastavení je na konci otočení knoflíkem proti směru hodinových ručiček. U modelů s automatickým zapalováním otočte příslušný ovládací knoflík do min. polohy podle výše uvedené instrukce nastavení a stiskněte příslušné tlačítko zapalování. U modelů s automatickým/simultánním zapalováním (jednou rukou) jen otočte příslušný ovládací knoflík do min. polohy nastavení. Elektrický výboj mezi tímto prvkem a hořákem vyvolá zapálení příslušného hořáku. Jakmile je hořák zapálený, knoflík ihned pusťte a plamen regulujte podle Vaší potřeby. Zapálení hořáku u modelů s termoelektrickou pojistkou provedete výše uvedeným způsobem, ovládací knoflík přitom stisknete na doraz v pozici pro maximální výkon cca 3 5 sekund. Po puštění knoflíku se přesvědčte, že hořák stále hoří. Doporučujeme Vám použít nádobí se správným průměrem dna, odpovídající velikosti hořáku. Tím se vyhnete tomu, aby plameny olizovaly nádobí ze stran. Nenechávejte na zapálených hořácích prázdné nádoby. Doporučujeme po skončení vaření zavřít hlavní kohoutek přívodu plynu a/nebo plynové láhve. PLYN dvojitý rychlý polorychlý pomocný hořák Obr. 1 Obr. 2 Obr. 2a ÚDRŽBA PLYN Před každou údržbou spotřebič vypněte. Pro udržení dlouhé životnosti výrobku je třeba jej pravidelně a pečlivě čistit. K tomu je zapotřebí: Části ze skla, ocele a nebo smaltované části ošetřujte jemnými běžně dostupnými čistícími prostředky. V žádném případě nepoužívejte čistící prostředky obsahující chlór (bělící prostředky, atd.). Nenechávejte žádné zbytky jídla obsahující kyseliny nebo alkalické látky na povrchu spotřebiče (ocet, citrónová šťáva a pod.). Odnímatelné části hořáků musí být pravidelně čištěny teplou mýdlovou vodou a dobře osušeny. Kontrolujte, nejsou-li otvory ucpány. Nerezové rošty z oceli dostávají po zahřátí modravý povrch, to však neznamená v žádném případě nižší kvalitu výrobku. Použitím jemných brusných prostředků jim můžete vrátit původní vzhled. Eventuální promazání kohoutů smí provádět pouze odborník a pouze v případě provozních závad. Rovněž musí být pravidelně kontrolována hadice. Při jakémkoli poškození hadice ji okamžitě nechte vyměnit odborníkem. 4 5

3 POKYNY PRO INSTALACI INSTALACE Tento spotřebič není vybaven zařízením pro odvádění spalin. Instalace a připojení musí být provedeny podle platných předpisů. Spotřebič je možné instalovat jen v dobře větratelných místnostech a podle zákonných předpisů. Potřebné množství spalovaného vzduchu nesmí klesnout pod 2 m 3 /hod na 1kW instalovaného výkonu, viz Technické údaje. UMÍSTĚNÍ (obr. 3 a 4) Výrobek je určený pro zabudování do pracovní desky kuchyňské linky, jak je znázorněno na vyobrazení. Celý obvod varné desky je třeba utěsnit přiloženými prostředky pro utěsnění. A Obr. 3 Obr

4 PŘIPOJENÍ NA PLYN (obr. 4a) Kategorie spotřebiče II 2H3B/P Spotřebič připojte k plynovému řádu podle platných předpisů. Přitom zkontrolujte, zda je spotřebič nastaven na druh plynu, který máte k dispozici (pokud ne viz kapitola Uzpůsobení na jiný druh plynu ). Musí se také překontrolovat, zda tlak odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce Technické údaje. Připojení kovovými hrdly / trubkami (pevné/část. pevné) Připojení pomocí hrdel a trubek (event. flexibilních) z kovu je nutné provést tak, aby nedošlo k zatížení vnitřních částí spotřebiče. Upozornění: Po dokončení instalace musí být těsnost všech spojů přezkoušena pomocí mýdlové vody. Obr. 4a ISO 7/1 ISO 228/1 (FR) PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ INSTALACI (obr. 5). Před připojením spotřebiče k elektrické síti se nejprve přesvědčte: Že technické parametry elektrické instalace odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku na spodní straně spotřebiče. Že spotřebič je uzemněn podle platných předpisů. Uzemnění je povinné. Pokud není spotřebič vybaven síťovým přívodem a/nebo zástrčkou pro připojení použijte síťový přívod z materiálů, odpovídajícím technickým parametrům a provozní teplotě. Síťový přívod nesmí v žádném místě dosáhnout teploty, která má více než 50 C nad teplotou místnosti. Pokud spotřebič není připojen síťovým přívodem s vidlicí, pak do elektrické instalace musí být vřazen vypínač, který odpojuje všechny póly zdroje a vzdálenost rozpojených kontaktů je min. 3 mm. Vodič (zelenožlutý), který připojuje spotřebič k ochranné soustavě, nesmí být vypínačem přerušen. Zásuvka, do které je připojen elektrický přívod spotřebiče, event. vřazený vypínač, musí být lehce přístupná. Pozor! Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za následky, které vzniknou při nedodržení uvedených bezpečnostních předpisů. UZPŮSOBENÍ NA JINÝ DRUH PLYNU (obr. 6). Jestliže je spotřebič nastaven na jiný druh plynu, než který máte k dispozici, pak postupujte následovně: Vyměňte stávající trysky (obr. 6) za trysky určené pro plyn, který máte k dispozici, viz tab. Technické údaje. Při nastavení min. hodnoty otočte ovládací kohout na minimum a nastavovací šroub na kohoutu nastavte pomoci vhodného šroubováku (obr. 7). Při provozu na tekutý plyn (propan-butan) regulační šroub pevně dotáhněte. Uchycení el. kabelu Obr. 6 Obr. 7 Obr

5 TECHNICKÉ ÚDAJE TYP Plynové hořáky PLYN VEL. HOŘÁKU TRYSKY VÝKON SPOTŘEBA JMENOVITÝ PŘETLAK NORMAL 1/100 mm W l/h dvojitý* rychlý Zemní plyn G20 20 polorychlý pomocný hořák g/h dvojitý* Propan rychlý butan G30/G31 30 polorychlý pomocný hořák * Poznámka: dvojitý hořák se standardně dodává jen u vybraných modelů. PŘEDNÍ SPECIÁLNÍ UPEVNĚNÍ (pro víko 30 mm) DOPLNĚNÍ K POKYNŮM PRO OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBU STISKNOUT ČELNÍ STRANA MONTÁŽNÍ POSTUP 1. Připevněte konzolu A pomocí šroubu B na spodní část spotřebiče. ŠROUB NEUTAHUJTE. 2. Pomocí šroubu C zablokujte konzolu A na víku. 3. Vařidlovou desku stlačte směrem dolů a dotáhněte šroub B. 4. Pokud jste nemohli použít šroub C (víko je z keramiky), použijte jen šroub B a dbejte přitom na to, aby konzola přiléhala k víku

6 MODEL VAŘIDLOVÉ DESKY PRO VŠECHNY MODELY VAŘIDLOVÉ DESKY S VÝJIMKOU ZNÁZORNĚNÝCH DOLE KONZOLA 2 na vařidlovou desku 1 na vařidlovou desku (PRAVÁ STRANA) CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 9001 Certifikace ISO 9001 garantuje, že výrobní postup tohoto zařízení vyhovuje mezinárodnímu systému kontroly kvality ISO. Je pro Vás též zárukou mimořádné spolehlivosti a bezpečnosti. Pokud jste dali přednost tomuto zařízení, zvolili jste skutečně to nejlepší. Výrobce nenese zodpovědnost za nepřesnosti obsažené v této brožuře, které mohou vzniknout kvůli tiskovým chybám a vyhrazuje si právo provést na svých výrobcích všechny změny, které pokládá za nezbytné, aniž by tím byly ovlivněny základní vlastnosti spotřebiče. VYBRALI JSTE SI KVALITU PODLOŽENOU CERTIFIKÁTEM, KTERÝ JE DŮKAZEM, ŽE JSTE NEMOHLI KOUPIT LÉPE 12 13

7 OBSAH Pokyny pre užívateľa 15 Inštalácia 15 Používanie 16 Údržba 17 Pokyny pre inštaláciu 19 Inštalácia 19 Pripojenie na plyn 20 Pripojenie k elektrickej inštalácii 20 Vážený zákazník, ďakujeme Vám a gratulujeme Vám k Vášmu výberu. Tento spotrebič bol vyrobený z prvotriednych materiálov a ako pri vývoji tak pri jeho výrobe mu bola venovaná veľká starostlivosť. Súčastne bol pre Vás odskúšaný tak, aby čo najviac vyhovoval Vašim požiadavkám na perfektné varenie. Prosíme Vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod, získate dôležité a užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu pri obsluhe a údržbe výrobku. Prajeme Vám pohodu pri práci s týmto výrobkom. POKYNY PRE UŽÍVATEĽA INŠTALÁCIA Všetky inštalačné práce (pripojenie na el. sieť, na plyn, zmena druhu plynu, rôzne druhy nastavenia apod.) musia byť urobené podľa platných predpisov odborníkom s príslušnou kvalifikáciou alebo autorizovaným servisom. Špeciálne inštrukcie sú uvedené v kapitole Pokyny pre inštaláciu. Pri práci s náterovými hmotami (lepidlá a pod.) spotrebič odstavte z prevádzky. Technické údaje 22 Váš FAGOR ELEKTRO. Tento výrobok je určený pre použitie v domácnosti. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vznikli osobám alebo veciam, a ktoré majú príčinu v nesprávnej inštalácii resp. nevhodnom použití alebo zneužití spotrebiča

8 POUŽÍVANIE Plynové horáky (obr a-3). Horák zapálite tak, že pridržíte plamienok pri malých otvoroch horáka a zodpovedajúcim ovládacím gombíkom otočíte proti smeru hodinových ručičiek až k značke, ktorá označuje maximálne nastavenie. Gombík držte stlačený. Keď sa horák zapáli, nastavte plameň na požadovanou veľkosť. Najnižšie nastavenie je na konci otočenia gombíkom proti smeru hodinových ručičiek. V modeloch s automatickým zapaľovaním otočte príslušný ovládací gombík do min. polohy podľa vyššie uvedenej inštrukcie nastavenia a stlačte príslušné tlačidlo zapaľovania. V modeloch s automatickým / simultánnym zapaľovaním (jednou rukou) len otočte príslušný ovládací gombík do min. polohy nastavenia. Elektrický výboj medzi sviečkou horáka a horákom vyvolá zapálenie príslušného horáka. Keď je horák zapálený, gombík hneď pustite a plameň regulujte podľa Vašej potreby. Zapálenie horáka v modeloch s termoelektrickou poistkou urobte vyššie uvedeným spôsobom, ovládací gombík pritom stlačte na doraz v pozícii pre maximálny výkon cca 3 5 sekúnd. Po pustení gombíka sa presvedčite, že horák stále horí. Doporučujeme Vám použiť nádoby zo správnym priemerom dna, ktoré zodpovedá veľkosti horáka. Tým sa vyhnete tomu, aby plamene poškodzovali nádoby zo strán. Nenechávajte na zapálených horákoch prázdne nádoby. Doporučujeme po skončení varenia zatvoriť hlavný kohútik prívodu plynu a/alebo plynovej fľaše. PLYN dvojitý rýchly stredný malý horák Obr. 1 Obr. 2 Obr. 2a ÚDRŽBA PLYN Pred každou údržbou spotrebič vypnite. Pre udržanie dlhej životnosti výrobku je potrebné ho pravidelne a starostlivo čistiť. Pri údržbe postupujte takto: Časti zo skla, ocele alebo smaltované časti ošetrujte jemnými bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami. V žiadnom prípade nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú chlór (bieliace prostriedky, atď...). Nenechávajte žiadne zvyšky jedla, ktoré obsahujú kyseliny alebo alkalické látky na povrchu spotrebiča (ocot, citrónová šťava a pod.). Odoberateľné časti horákov musia byť pravidelne čistené teplou mydlovou vodou a dobre osušené. Kontrolujte, či nie sú otvory upchaté. Nehrdzavejúce rošty z ocele dostávajú po zohriatí modravý povrch, to však v žiadnom prípade neznamená nižšiu kvalitu výrobku. Použitím jemných brusných prostriedkov im môžete vrátiť pôvodný vzhľad. Eventuálne premazanie kohútikov smie robiť iba odborník a to v prípade prevádzkových porúch. Rovnako musí byť pravidelne kontrolovaná prívodná hadica plynu. Pri akomkoľvek poškodení hadice ju okamžite nechajte vymeniť odborníkom

9 POKYNY PRE INŠTALÁCIU INŠTALÁCIA Tento spotrebič nie je vybavený zariadením pre odvádzanie spalín. Inštalácia a pripojenie musia byť urobené podľa platných predpisov. Spotrebič môžete inštalovať len v dobre vetrateľných miestnostiach a podľa platných predpisov. Potrebné množstvo vetraného vzduchu nesmie klesnúť pod 2m3/hod na 1kW inštalovaného výkonu, Viď Technické údaje. UMIESTENIE (obr. 3 a 4) Výrobok je určený pre vstavanie do pracovnej dosky kuchynskej linky, ako je to znázornené na obrázku. Celý obvod varnej dosky je potrebné utesniť priloženými prostriedkami pre utesnenie. A Obr. 3 Obr

10 PRIPOJENIE NA PLYN (viď obr. 4a) Spotrebič pripojte (kategória spotrebiča II 2H3B/P) k plynovému rozvodu podľa platných predpisov. Pritom skontrolujte, či je spotrebič nastavený na druh plynu, ktorý máte k dispozícii (pokiaľ nie viď kapitola Prispôsobenie na iný druh plynu ). Musíte tiež prekontrolovať, či tlak zodpovedá hodnotám, ktoré sú uvedené v tabuľke Technické údaje. Pripojenie kovovými hrdlami / rúrkami (pevné / čiastočne pevné) Pripojenie pomocou hrdiel a rúrok (event. flexibilných) z kovu je nutné urobiť tak, aby nedošlo k zaťaženiu vnútorných častí spotrebiča. Upozornenie: Po dokončení inštalácie musí byť tesnosť všetkých spojov preskúšaná pomocou mydlovej vody. Obr. 4a ISO 7/1 ISO 228/1 (FR) PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII (obr. 5). Pred pripojením spotrebiča na elektrickú sieť sa najprv presvedčite: Že technické parametre elektrickej inštalácie zodpovedajú parametrom, ktoré sú uvedené na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča. Že spotrebič je uzemnený podľa platných predpisov. Uzemnenie je povinné. Pokiaľ nie je spotrebič vybavený sieťovým prívodom a/alebo zástrčkou pre pripojenie použite sieťový prívod z materiálov, ktoré zodpovedajú technickým parametrom a prevádzkovej teplote. Sieťový prívod nesmie v žiadnom mieste dosiahnuť teplotu, ktorá je vyššia než 50 C nad teplotou miestnosti. Pokiaľ spotrebič nie je pripojený pohyblivým sieťovým prívodom s vidlicou, potom do elektrickej inštalácie musí byť inštalovaný vypínač, ktorý odpojuje všetky póly zdroja a vzdialenosť rozpojených kontaktov je min. 3 mm. Vodič (zelenožltý), ktorý pripojuje spotrebič k ochrannej sústave, nesmie byť vypínačom prerušený. Zásuvka, do ktorej je pripojený elektrický prívod spotrebiča, event. inštalovaný vypínač, musia byť ľahko prístupné. Pozor! Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky, ktoré vzniknú pri nedodržaní uvedených bezpečnostných predpisov. PRISPÔSOBENIE NA INÝ DRUH PLYNU (viď obr. 6). Ak je spotrebič nastavený na iný druh plynu, než ktorý máte k dispozícii, potom postupujte nasledovne (smie vykonať len odborník s potrebnou kvalifikáciou): Vymeňte súčasné trysky (obr. 6) za trysky, ktoré sú určené pre plyn, ktorý máte k dispozícii, viď tabuľka Technické údaje. Z maximálnej hodnoty otočte ovládací kohútik na minimum a nastavovaciu skrutku na kohútiku nastavte pomocou vhodného skrutkovača. Pri prevádzke na tekutý plyn (propán-bután) regulačnú skrutku pevne dotiahnite. Uchytenie el. kábla Obr. 6 Obr. 7 Obr

11 TECHNICKÉ ÚDAJE TYP Plynové horáky PLYN VEL. HORÁKU TRYSKY MENOVITÝ SPOTREBA VÝKON PRETLAK NORMAL 1/100 mm W l/h dvojitý* rýchly Zemný plyn G20 20 stredný malý g/h PREDNÉ ŠPECIÁLNE UPEVNENIE (pre pracovnú dosku hrúbky 30 mm) DOPLNENIE K NÁVODU NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU STLAČIŤ ČELNÁ STRANA Propán bután dvojitý* rýchly G30/G31 30 stredný malý * Poznámka: dvojitý horák sa štandardne dodáva len u vybraných modelov. MONTÁŽNY POSTUP 1. Pripevnite konzolu A pomocou skrutky B na spodnú časť spotrebiča. SKRUTKU NEUŤAHUJTE. 2. Pomocou skrutky C upevnite konzolu A k pracovnej doske. 3. Varnú dosku stlačte smerom dole a dotiahnite skrutku B. 4. Ak nemôžete použiť skrutku C (pracovná doska je z keramiky), použite len skrutku B a dbajte pritom na to, aby konzola priliehala k pracovnej doske

12 MODEL VARNEJ DOSKY PRE VŠETKY MODELY VARNEJ DOSKY OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ ZNÁZORNENÉ DOLE KONZOLA 2 na varnú dosku 1 na varnú dosku (PRAVÁ STRANA) CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHTO ZARIADENIA SPĹŇA POŽIADAVKY MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO 9001 Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný postup tohto zariadenia vyhovuje medzinárodnému systému kontroly kvality ISO. Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej spoľahlivosti a bezpečnosti. Ak ste dali prednosť tomuto zariadeniu, zvolili ste skutočne to najlepšie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti, ktoré môžu vzniknúť tlačovými chybami a vyhradzuje si právo urobiť na svojich výrobkoch všetky zmeny, ktoré pokladá za nevyhnutné bez toho, že by tým boli ovplyvnené základné vlastnosti spotrebiča. VYBRALI STE SI KVALITU PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM, KTORÝ JE DÔKAZOM ŽE STE NEMOHLI KÚPIT LEPŠIE 24 25

13 POZNÁMKY 26

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN

Vestavný vařič. Obsah DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA ELEKTRO-PLYN Vestavný vařič ELEKTRO-PLYN Obsah Návod k použití Instalace, 10 Používání, 10 Údržba, 10 DZ 20 (IX)/HA DZ 20 S GH/HA DZ 10ST GH/HA DZ 20S (IX)/HA DZ 2VS (IX)/HA Pokyny pro instalaci Instalace, 12 Připojení

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ

HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘÁK NA PROPAN-BUTAN (souprava) HORÁK NA PROPAN-BUTAN (súprava) UTPB600 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor

Více

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ

Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Piezo hořák UTPZ225 Piezo horák UTPZ225 NÁVOD K POUŽITÍ Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KONVEKČNÍCH KAMEN NÁVOD K OBSLUZE A INŠTÁLÁCII KONVEKČNEJ PECE CZ, SK KONVEKČNÍ KAMNA KONVEKČNÉ PECE BETA BETA NO 25/05 Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste se rozhodl pro spotřebič

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze

MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový dvouhořákový vařič ORLÍK Propan-butanový dvouhořákový vařič RIGA 2 Propan-butanový trojhořákový vařič RIGA 3 Propan-butanový dvouhořákový vařič

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ DŮLEŢITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312

Návod k použití. Návod na použitie 7084 731-00. Chladnička pro komerční použití. Chladnička na komerčné použitie. BCDv 4302 / BCDv 4312 Návod k použití Chladnička pro komerční použití Návod na použitie Chladnička na komerčné použitie 7084 731-00 BCDv 4302 / BCDv 4312 Upozornění k likvidaci Obalový materiál není hračkou pro děti nebezpečí

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ PRACHU PŘÍRUČKA UŽIVATELE Model : RCC-240 RCC-850 Příručka obsahuje návod k obsluze vysavače a jeho technické údaje PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE 1. Podlahový nástavec 2. Teleskopická trubice

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA

Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA Návod k použití a údržbě Model: SPE OHŘÍVACÍ VANA 15.8.2004 Strana 1 (celkem 9) TECNOINOX 5410.252.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních. Se směrnicemi

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FE-18 FE-25 FC-18-E 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat 3. Zelená kontrolka (fritéza zapnuta) 4. Žlutá kontolka (ohřev)

Více

outlet.roltechnik.cz

outlet.roltechnik.cz Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: NEXA INTEGRO VERA typ výrobku / type of product: masážní panel masážny panel massage panel outlet.roltechnik.cz ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160

Více

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE

ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE Návod k použití a údržbě Model: FTLE-FTRE-FTCE ELEKTRICKÉ SMAŽÍCÍ PÁNVE 15.8.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.250.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

VIMITEX POKYNY PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU. STOVE TOP Series 0200

VIMITEX POKYNY PRO INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU. STOVE TOP Series 0200 VIMITEX GEORGIOS D. LAZARIDIS & Co E.V.E.E. adresa: StreetP.O.BOX 50167, 54013 THESSALONIKI, GREECE Tel + 30.2310.688020 Fax + 30.2310.688021 e-mail: vimitex@vimitex.gr http://www.vimitex.gr POKYNY PRO

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny

FREEDOM MICRO. Montážní návod / Montážne pokyny FREEDOM MICRO Montážní návod / Montážne pokyny Určeno pouze pro vytápění. Pro chlazení prosíme kontaktujte firmu JAGA. Určené len pre vykurovanie. Pre chladenie prosíme kontaktujte firmu JAGA. Před instalací

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.

VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. CZ Vážený zákazníku, Děkujeme vám za důvěru projevenou nákupem výrobku značky gorenje. Produkt je navržený a vyrobený tak, aby plně uspokojil vase požadavky. Prosíme věnujte pozornost instrukcím uvedeným

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu PLYNOVÝ VARNÝ KOTEL MODEL: MG9-10, MG9-15, MG9-10S, MG9-15S, MG9-20S MPG9-10, MPG9-15, MPG9-20 MPG9-10S, MPG9-15S, MPG9-20S MG9-10BM, MG9-15BM MG9-10BMS,

Více

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39

Vestavná jednodvéřová chladnička. Model: FIS-202. Návod k použití a k instalaci CH 39 Vestavná jednodvéřová chladnička Model: FIS-202 Návod k použití a k instalaci CH 39 NÁVOD K OBSLUZE POPIS VÝROBKU OVLÁDACÍ PANEL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PREVENCE A VŠEOBECNÁ

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ. Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 NÁVOD K POUŽITÍ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. ÚVOD Tento přístroj je vhodný k plnění pneumatik automobilů,

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER

EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Návod k použití a údržbě EXTRA RYCHLÝ SALAMANDER Mod. QSE40 - QSE60 10.8.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.221.01 QSE40/0 QSE60/0 QSE60/4 Vnější rozměry (mm) 400 x 480 x 525 výška 600 x 480 x 525

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny

QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny QUATRO CANAL HYBRID Montážní pokyny / Montážne pokyny Před instalací si prosím pečlivě prostudujte montážní návod. Pred inštaláciou si prosím dôkladne preštudujte montážne pokyny. Všeobecné informace /

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN

ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN Návod k použití a údržbě Model: CP35E7 ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN 28.11.2004 Strana 1 (celkem 11) TECNOINOX 5410.255.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu 28 electrolux Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX SUNNY. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX SUNNY NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00

17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 1 z 20 5410.299.00 17.12.2006 2 z 20 5410.299.00 VŠEOBECNÉ POKYNY přečtěte si pozorně pokyny v této příručce, obsahují důležitá upozornění ohledně bezpečnosti instalace a údržby přístroje tuto

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO

UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO UNIVERZÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PRO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY ZNAČKY PHILCO Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady kombinovaných sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití

BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011. Návod k použití CZ BEZOLEJOVÝ KOMPRESOR 130011 Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k

Více

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod

Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK. Montážní návod Montážny návod Hahn KT-N 6R KT-V 6R CZ SK Montážní návod Montážní návod Šablona (obr. pro levé dveře) Šablóna (obr. pre ľavé dvere) Šablona s upínákem Šablóna s upínačom Obj. č.: T16A0001 Šablona bez upínáku Šablóna

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více