Ampermetr klešťový EM264

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ampermetr klešťový EM264"

Transkript

1 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste zabránili elektrickému šoku, odpojte ampérmetr od jakéhokoliv vodiče a odpojte multimetr, než budete zapojovat nebo vyměňovat baterii. 1) Nastavte volbu rozsahu na pozici OFF. 2) Odšroubujte šroubek z krytu baterie, poté kryt sundejte. 3) Zapojte baterii (9V, 6F22 nebo ekvivalentní) podle indikace polarity v krytu baterií. 4) Dejte zpět a přišroubujte kryt. Bezpečnostní informace Abyste zajistili bezpečnou práci a servis ampermetru, následujte tato pravidla: 1) Všímejte si bezpečnostních kódů. Používejte ochranné pomůcky, abyste zabránili šoku a zranění elektřinou, když pracujete poblíž nebezpečných aktivních vodičů. 2) Když držíte ampérmetr, udržujte prsty za vyznačenou bariérou. 3) Před každým použitím si ampérmetr prohlédněte. Hledejte praskliny nebo chybějící části krytu nebo izolace výstupního kabelu. Dávejte zvláště pozor na izolaci obklopující čelisti. Pokud je poškozený, ampérmetr nepoužívejte. 4) Abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odkryté vodiče. Neuzemňujte se. 5) Dávejte si pozor, když pracujete s napětími nad 60V DC, 30V ACX RMS nebo 42V AC peak (špičkový). Taková napětí představují riziko. 6) Nepoužívejte ampérmetr, pokud funguje nesprávně. 7) Před použitím potvrďte funkčnost ampérmetru změřením známého proudu. 8) Nikdy nepoužívejte tento ampérmetr na obvod s napětím vyšším než 600V CAT II. Vybavení CAT II je navrženo pro ochranu před přechodnými jevy v obvodech přímo napojených na nízkonapěťovou instalaci, jako jsou domácí spotřebiče, ruční elektrické nářadí a podobné vybavení. 9) Nepracujte s ampérmetrem v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu. 10) Odpojte ampérmetr od jakéhokoliv vodiče a odpojte multimetr od ampérmetru před otevřením krytu baterie nebo jiné části krytu. 11) Pokud se po zapnutí ampérmetru rozsvítí červená LED, baterie je slabá a měla by být ihned vyměněna. Elektrické symboly Střídavý proud (AC). Stejnosměrný proud (DC). DC nebo AC. Pozor. Možné riziko, před použitím nahlédněte do manuálu. Pozor. Riziko elektrického šoku. Terminál uzemnění. Splňuje nařízení Evropské unie. Vybavení je chráněno dvojitou nebo posílenou izolací. Vzhled (viz obrázek vpravo) 1. Čelist - pro uzavření měřeného vodiče. 2. LED - Rozsvítí se, když je ampérmetr zapnut. Pokud je napětí baterie postačující, svítí zeleně. Pokud není, svítí červeně. V takovém případě byste měli baterii ihned vyměnit. 3. Otevírání čelistí. 4. Přepínač rozsahu - pro zapnutí/vypnutí ampérmetru, stejně jako pro výběr rozsahu. Má čtyři pozice. Nastavením na jakoukoliv ze dvou pozicí "OFF" ampérmetr vypnete. Další dvě pozice jsou: Pozice 40A - citlivost výstupu 10mV/A Pozice 400A - citlivost výstupu 1mV/A

2 5. Tlačítko ZERO - před měřením DC proudu stiskněte toto tlačítko na několik sekund, abyste provedli vynulování. 6. Tlačítko AC/DC - pro výběr funkce AC nebo DC, jak ukazují značky vedle tlačítka. 7. Výstupní zástrčka - zapojte tyto dvě výstupní zástrčky před měřením do napěťových vstupních terminálů multimetru. (Černá výstupní zástrčka musí být připojena k terminálu multimetru "COM".) Elektrické specifikace Maximální měřitelný proud: 400A Maximální možné přetížení: 600A DC/AC rms Maximální pracovní napětí: 600V AC rms, CAT II Výstupní citlivost: Rozsah 40A: 10mV/A Rozsah 400A: 1mV/A Výstupní napětí: DC ~ ±400mV Výstupní odpor: 2 ~ 3kΩ Chyba nulového bodu: 0.0 ± 0.2 mv pro všechny rozsahy, když není měřen žádný proud (poznámka: před měřením DC proudu stiskněte a držte tlačítko ZERO po několik sekund, abyste provedli vynulování.) Specifikace přesnosti: Přesnost je specifikovaná po dobu jednoho roku po kalibraci a při 25 C ± 1 C od 5% do 100% rozsahu. Rozsah Citlivost Rozlišení Přesnost DC proud AC proud 40A 10mV/A 0.1A 0~4A: ±(3.0% hodnoty + 0.1A) 4A~40A: ±(2.5% hodnoty + 0.1A) 400A 1mV/A 0.1A ±(2.5% hodnoty + 0.5A Frekvence odezvy: 50Hz ~ 60Hz Teplotní koeficient: ±0.3% hodnoty / C Operační instrukce 1. Nastavte multimetr na potřebný rozsah DC napětí. Poznámka: nenastavujte multimetr na rozsah AC napětí, protože vnitřní obvod ampérmetru mění během měření AC proudu signál AC proudu na DC napětí. 2. Zapojte dvě výstupní zástrčky ampérmetru do vstupních terminálů napětí multimetru. (Poznámka: černá výstupní zástrčka musí být zapojena na multimetru do terminálu "COM".) 3. Nastavte ampérmetr na požadovaný rozsah pomocí přepínače rozsahu. LED se rozsvítí. 4. Vyberte měření AC nebo DC proudu pomocí tlačítka AC/DC podle značení vedle tlačítka AC/DC. 5. Před měřením DC proudu stiskněte a přidržte tlačítko ZERO na několik sekund, abyste provedli vynulování. 6. Stiskněte otevírání čelistí a uzavřete čelisti kolem vodiče, který chcete měřit. Ujistěte se, že jsou čelisti úplně uzavřené. Poznámky: a. Vždy měřte pouze jeden jediný vodič. b. Vodič by měl být uprostřed čelistí a kolmo k ampérmetru. 7. Přečtěte si hodnotu napětí na displeji multimetru. Poté spočítejte proud vodiče pomocí následující rovnice: I = hodnota/citlivost (I je v této rovnici proud vodiče, hodnota je hodnota napětí zjištěná multimetrem, citlivost je citlivost zvoleného rozsahu na ampérmetru). Poznámky: 1) Do výstupních zástrček ampérmetru nezavádějte napětí. 2) U měření DC proudu by měl multimetr také indikovat směr měřeného proudu. Pozitivní hodnota (neobjeví se negativní značka "-") indikuje, že směr proudu jeod přední k zadní straně ampérmetru. (Tip: směr proudu je opačný než směr proudu elektronů.) 3) Pokaždé, co dokončíte měření a sundáte čelisti z testovaného vodiče, může na displeji zůstat zbytková hodnota měření. Tato hodnota musí být odečtena od právě provedeného měření. Základní specifikace Maximální otevření čelistí: 33 mm Maximální velikost vodiče: Ø28 mm Napájení/indikace slabého napětí: Pokud je napětí postačující, svítí zelená LED.

3 Pokud je napětí nižší než 7,5V svítí červená LED. To znamená, že je slabá baterie a měla by být ihned vyměněna. Baterie: 9V, 6F22 nebo ekvivalentní. Pracovní teplota: 0 C ~ 40 C, <75% vzdušné vlhkosti Skladovací teplota: -20 C ~ 60 C, <85% vzdušné vlhkosti Rozměry: 186 x 73 x 40 (pouze hlavní jednotka) Hmotnost: zhruba 300 g (včetně baterie) Údržba Vyjma výměny baterie se nikdy nepokoušejte opravovat nebo udržovat ampérmetr, pokud na to nemáte kvalifikaci a neznáte relevantní kalibrace, test provozu a instrukce pro provoz. Pokud jej nepoužíváte, měl by být ampérmetr skladován na suchém místě. Neskladujte jej v prostředí se silným elektromagnetickým polem. Pravidelně čistěte kryt měkkým hadříkem a běžným čisticím prostředkem. Nepoužívejte brusné materiály a rozpouštědla. Pokud nebudete ampérmetr delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

4 Ampérmeter kliešťový EM264 Úvod Tento AC / DC ampérmeter je založený na technológii Hallovho javu a je navrhnutý, aby bol použitý v spojení s multimetrom pre meranie AC a DC prúdu. Zapojenie batérie VAROVANIE - Aby ste zabránili elektrickému šoku, odpojte ampérmeter od akéhokoľvek vodiča a odpojte multimeter, než budete zapájať alebo vymieňať batériu. 1) Nastavte voľbu rozsahu na pozíciu OFF. 2) Odskrutkujte skrutku z krytu batérie, potom kryt zložte. 3) Zapojte batériu (9V, 6F22 alebo ekvivalent) podľa indikácie polarity v kryte batérií. 4) Dajte späť a priskrutkujte kryt. Bezpečnostné informácie Aby ste zaistili bezpečnú prácu a servis ampérmetrom, nasledujte tieto pravidlá: 1) Všímajte si bezpečnostných kódov. Používajte ochranné pomôcky, aby ste zabránili šoku a zranenia elektrinou, keď pracujete v blízkosti nebezpečných aktívnych vodičov. 2) Keď držíte ampérmeter, udržujte prsty za vyznačenú bariérou. 3) Pred každým použitím si ampérmeter prezrite. Hľadajte praskliny alebo chýbajúce časti krytu alebo poškodenú izoláciu výstupného kábla. Dávajte obzvlášť pozor na izoláciu obklopujúcu čeľuste. Ak je poškodený, ampérmeter nepoužívajte. 4) Aby ste zabránili elektrickému šoku, nesiahajte na odkryté vodiče. Neuzemňujte sa. 5) Dávajte si pozor, keď pracujete s napätiami nad 60V DC, 30V ACX RMS alebo 42V AC peak (špičkový). Také napätia predstavujú riziko. 6) Nepoužívajte ampérmeter, ak funguje nesprávne. 7) Pred použitím potvrďte funkčnosť ampérmetra zmeraním známeho prúdu. 8) Nikdy nepoužívajte tento ampérmeter na obvod s napätím vyšším ako 600V CAT II. Vybavenie CAT II je navrhnuté pre ochranu pred prechodnými javmi v obvodoch priamo napojených na nízkonapäťovú inštaláciu, ako sú domáce spotrebiče, ručné elektrické náradie a podobné vybavenie. 9) Nepracujte s ampérmetrom v blízkosti výbušných plynov, pár alebo prachu. 10) Odpojte ampérmeter od akéhokoľvek vodiča a odpojte multimeter od ampérmetra pred otvorením krytu batérie alebo inej časti krytu. 11) Ak sa po zapnutí ampérmetra rozsvieti červená LED, batéria je slabá a mala by byť okamžite vymenená. Elektrické symboly Striedavý prúd (AC). Jednosmerný prúd (DC). DC alebo AC. Pozor. Možné riziko, pred použitím pozrite do manuálu. Pozor. Riziko elektrického šoku. Terminál uzemnenia. Splňuje nariadenie Evropskej unie. Vybavenie je chránené dvojitou alebo posílnenou izolaciou. Vzhľad (viď obrázok vpravo) 1. Čeľusť - pre uzatvorenie meraného vodiča. 2. LED - Rozsvieti sa, keď je ampérmeter zapnutý. Ak je napätie batérie postačujúca, svieti na zeleno. Ak nie je, svieti červeno. V takom prípade by ste mali batériu ihneď vymeniť. 3. Otváranie čeľustí. 4. Prepínač rozsahu - pre zapnutie / vypnutie ampérmetra, rovnako ako pre výber rozsahu. Má štyri pozície. Nastavením na akúkoľvek z dvoch pozícií "OFF" ampérmeter vypnete. Ďalšie dve pozície sú: Pozícia 40A - citlivosť výstupu 10mV / A

5 Pozícia 400A - citlivosť výstupu 1mV / A 5. Tlačidlo ZERO - pred meraním DC prúdu stlačte toto tlačidlo na niekoľko sekúnd, aby ste vykonali vynulovanie. 6. Tlačidlo AC / DC - pre výber funkcie AC alebo DC, ako ukazujú značky vedľa tlačidla. 7. výstupná zástrčka - zapojte tieto dve výstupné zástrčky pred meraním do napäťových vstupných terminálov multimetra. (Čierna výstupná zástrčka musí byť pripojená k terminálu multimetra "COM".) Elektrické špecifikácie Maximálny merateľný prúd: 400A Maximálne možné preťaženie: 600A DC / AC rms Maximálne pracovné napätie: 600V AC rms, CAT II Výstupná citlivosť: Rozsah 40A: 10mV / A Rozsah 400A: 1mV / A Výstupné napätie: DC ~ ± 400mV Výstupný odpor: 2 ~ 3kΩ Chyba nulového bodu: 0.0 ± 0.2 mv pre všetky rozsahy, keď nie je meraný žiadny prúd (poznámka: pred meraním DC prúdu stlačte a držte tlačidlo ZERO po niekoľko sekúnd, aby ste vykonali vynulovanie.) Špecifikácia presnosti: Presnosť je špecifikovaná po dobu jedného roka po kalibrácii a pri 25 C ± 1 C od 5% do 100% rozsahu. Rozsah Citlivosť Rozlíšenie Presnosť DC prúd AC prúd 40A 10mV/A 0.1A 0~4A: ±(3.0% hodnoty + 0.1A) 4A~40A: ±(2.5% hodnoty + 0.1A) 400A 1mV/A 0.1A ±(2.5% hodnoty + 0.5A Frekvencia odozvy: 50Hz ~ 60Hz Teplotný koeficient: ± 0.3% hodnoty / C Operačné inštrukcie 1. Nastavte multimeter na potrebný rozsah DC napätia. Poznámka: nenastavujte multimeter na rozsah AC napätie, pretože vnútorný obvod ampérmetra mení počas merania AC prúdu signál AC prúdu na DC napätie. 2. Zapojte dve výstupné zástrčky ampérmetra do vstupných terminálov napätie multimetra. (Poznámka: čierna výstupná zástrčka musí byť zapojená na multimetry do terminálu "COM".) 3. Nastavte ampérmeter na požadovaný rozsah pomocou prepínača rozsahu. LED sa rozsvieti. 4. Vyberte meranie AC alebo DC prúdu pomocou tlačidla AC / DC podľa značenia vedľa tlačidla AC / DC. 5. Pred meraním DC prúdu stlačte a podržte tlačidlo ZERO na niekoľko sekúnd, aby ste vykonali vynulovanie. 6. Stlačte otváranie čeľustí a uzavrite čeľuste okolo vodiča, ktorý chcete merať. Uistite sa, že sú čeľuste úplne uzavreté. Poznámky: a. Vždy merajte iba jeden jediný vodič. b. Vodič by mal byť uprostred čeľustí a kolmo k ampérmetru. 7. Prečítajte si hodnotu napätia na displeji multimetra. Potom spočítajte prúd vodiča pomocou nasledujúcej rovnice: I = hodnota / citlivosť (Aj je v tejto rovnici prúd vodiča, hodnota je hodnota napätia zistená multimetrom, citlivosť je citlivosť zvoleného rozsahu na ampérmetry). poznámky: 1) Do výstupných zástrčiek ampérmetra nezavádzajte napätie. 2) Pri merani DC prúdu by mal multimeter tiež indikovať smer meraného prúdu. Pozitívna hodnota (neobjaví sa negatívna značka "-") indikuje, že smer prúdu Je od prednej k zadnej strane ampérmetra. (Tip: smer prúdu je opačný ako smer prúdu elektrónov.) 3) Zakaždým, keď dokončíte meranie a zložíte čeľuste z testovaného vodiča, môže na displeji zostať zostatková hodnota merania. Táto hodnota musí byť odpočítaná od práve vykonaného merania. Základná špecifikácia Maximálne otvorenie čeľustí: 33 mm Maximálna veľkosť vodiče: Ø28 mm Napájanie / indikácia slabého napätia:

6 Ak je napätie postačujúce, svieti zelená LED. Ak je napätie nižšie ako 7,5 V svieti červená LED. To znamená, že je slabá batéria a mala by byť okamžite vymenená. Batéria: 9V, 6F22 alebo ekvivalentná. Pracovná teplota: 0 C ~ 40 C, <75% vzdušnej vlhkosti Skladovacia teplota: -20 C ~ 60 C, <85% vzdušnej vlhkosti Rozmery: 186 x 73 x 40 (iba hlavná jednotka) Hmotnosť: približne 300 g (vrátane batérie) Údržba Okrem výmeny batérie sa nikdy nepokúšajte opravovať alebo udržiavať ampérmeter, ak na to nemáte kvalifikáciu a nepoznáte relevantnú kalibráciu, test prevádzky a inštrukcie pre prevádzku. Ak ho nepoužívate, mal by byť ampérmeter skladovaný na suchom mieste. Neskladujte ho v prostredí so silným elektromagnetickým poľom. Pravidelne čistite kryt mäkkou handričkou a bežným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte brúsne materiály a rozpúšťadlá. Ak nebudete ampérmeter dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Poznámky 1. Obsah tohto manuálu môže byť bez predchádzajúceho upozornenia menený. 2. Výrobca nepreberá zodpovednosť za akékoľvek škody. 3. Obsah tohto manuálu nemožno použiť ako dôvod na použitie prístroja pre špeciálne aplikácie. Recyklácia Vážený zákazník, majte na pamätí, že ak sa chystáte tohto výrobku zbaviť, mnoho jeho častí obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Nevyhadzujte, prosím, výrobok do odpadu, ale zaneste ho na určené zberné miesto. Dovozca pre Slovenskú republiku: GM Electronic Slovakia, spol. s r. o. Mlynské nivy Bratislava

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B obsahuje: Páječka Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B DP-366P Odpájecí pumpička 8PK-MA005 Lupa MT-1210 3 1/2 kompaktní digitální multimetr 9DP-031B Odpájecí vlákno 9DP-S001 Pájka 63%, SN

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Vysílač vyšle signál do obvodu, který lze detekovat přijímačem. Přijímač zapípá a jeho zelená LED zabliká, pokud je signál detekován. Citlivost přijímače lze nastavit,

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

±2 20 C ± F

±2 20 C ± F Vlhkoměr s alarmem ETP110 Úvod Tento přístroj je multifunkčním teploměrem s vlhkoměrem. Pokud vlhkost přesáhne horní limit nebo klesne pod dolní limit, spustí se varování. Senzor lze upevnit na měřič nebo

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8831250 digitální multimetr s automatickou volbou rozsahů / digitálny multimeter s automatickou voľbou rozsahov / Sk digitális multiméter automatikus tartomány választással / hu Původní návod k použití

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Základní specifikace Vzhled Vysvětlení displeje

Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Základní specifikace Vzhled Vysvětlení displeje Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Tento přístroj lze použít pro přesné měření rychlosti otáček (RPM) a rychlosti pohybu. Pro měření otáček můžete použít módy Photo nebo Contact. Přístroj má velké množství funkcí,

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly Upozornění na potenciální nebezpečí, seznamte se s uživatelským návodem. Pozor! Nebezpečné napětí. Nebezpečí elektrického

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A

Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A Základní popis Tento přístroj je vysoce přesným měřičem vlhkosti a teploty prostředí. Má malou spotřebu, stabilní

Více

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Calypso, Calypso-to-go

Calypso, Calypso-to-go Calypso, Calypso-to-go Návod k použití Blahopřejeme k Vašemu nákupu a děkujeme, že jste si vybrali prsní odsávačku Calypso od společnosti ARDO. V tomto návodu naleznete důležité a užitečné detaily, které

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

RGB ovladač s dálkovým ovladačem

RGB ovladač s dálkovým ovladačem RGB ovladač s dálkovým ovladačem 1. Úvod Pro všechny občany Evropské unie. Důležité informace o životním prostředí. Tento symbol na výrobku nebo balení značí, že vyhozením výrobku do odpadu můžete poškodit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více