Praha, 24. července 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha, 24. července 2012"

Transkript

1 Praha, 24. července ) Připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 1 ke změnám v zákoně o azylu navrhovaných ministerstvem v souvislosti s transpozicí některých směrnic 2 : K navrhovanému znění 2 odst. 10 zákona o azylu (dále jen AZ): (Za pronásledování nebo vážnou újmu se nepovažuje, může-li cizinec s přihlédnutím k osobní situaci nalézt účinnou ochranu v jiné části státu bezpečně odcestovat a vstoupit do jiné části státu, jehož státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné části státu svého do jiné části státu svého posledního trvalého bydliště, v ní pobývat a nalézt účinnou ochranu před pronásledováním nebo vážnou újmou, pokud se obava z pronásledování nebo vážné újmy vztahuje pouze na část území státu.) Navrhuje se, aby se za slova může-li cizinec s přihlédnutím k doplnilo celkové situaci panující v dotyčné části země a k. Navrhované znění lépe reflektuje transponovaný čl. 8 odst. 2 první větu a vystihuje požadavek přihlédnutí k celkové situaci v dané části země původu. Navrhuje se, aby slova v ní pobývat, byla nahrazena slovy v ní se usadit. Zde navrhované znění, dle našeho názoru, jednak jazykově plně reflektuje transponovaný článek 8 odst. 1 nové kvalifikační směrnice, a tak i lépe vystihuje požadovaný princip trvalosti vnitrostátní ochrany. 1 Konsorcium tvoří jedenáct občanských sdružení: Centrum pro integraci cizinců, Člověk v tísni, o.p.s, Evropská kontaktní skupina v ČR, InBáze Berkat, Meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, Most pro lidská práva, Multikulturní centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Sdružení pro integraci a migraci. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany, a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.

2 Celé ustanovení navrhujeme doplnit o větu Je-li původcem pronásledování nebo vážné újmy stát nebo státní subjekt, měla by se uplatnit domněnka, že účinná ochrana není žadateli dostupná. (bod 27 preambule nové kvalifikační směrnice) K navrhovanému dovětku v 9 AZ: POZNÁMKA: Ustanovení je z hlediska čitelnosti pro (ne)použití správního řádu jen nešťastně formulováno. Není zřejmé, zda se dovětek pokud tento zákon nestanoví jinak vztahuje k výjimkám, kdy se nepoužije správní řád nebo obecné premise 9 o použití správního řádu. Co tedy zákon může stanovit jinak obecné použití SŘ nebo výjimky, kdy se SŘ nepoužije? Pokud jde o další výjimky z použití SŘ, tak by bylo vhodnější předmětná ustanovení ( ) do vyjmenovaných výjimek zahrnout. Nesouhlas se zněním doplňovaného 17 odst. 2 a 17a odst. 2 AZ, které mají v zásadě shodné znění: Dále se přihlédne k tomu, zda azylant prokáže závažné okolnosti odůvodňující odmítnutí ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo, je-li osobou bez státního občanství, státu svého posledního trvalého bydliště. Článek 11 odst. 3 (a obdobně čl. 16 odst. 3) kvalifikační směrnice doslova uvádí, že ustanovení o ukončení/odnětí ochrany pro změnu okolností v zemi původu se nevztahují na uprchlíka, který je schopen uvést naléhavé důvody podložené předchozím pronásledováním pro odmítnutí ochrany země své státní příslušnosti, nebo je-li osobou bez státní příslušnosti, pro odmítnutí ochrany země svého dosavadního pobytu. Vtěchto případech tedy vůbec nemá k ukončení/odnětí ochrany dojít, nikoliv k tomu toliko být přihlédnuto při ukončování/odnímání. Navíc KS hovoří o tom, že držitel ochrany je schopen uvést takové důvody, zejména a odkazem na předchozí pronásledování, nikoliv o povinnosti prokázat je. Navrhuje se nové znění 17 odst. 3 AZ : Důvody uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) nevztahují na azylanta, který je schopen uvést naléhavé důvody podložené předchozím pronásledováním pro odmítnutí ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo, je-li osobou bez státního občanství, státu svého posledního trvalého bydliště. Dosavadní odstavce 3-5 se označují 4-6. Navrhuje se nové znění 17a odst. 3 AZ: Důvody uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) nevztahují na osobu požívající doplňkové ochrany, která je schopna uvést naléhavé důvody podložené předchozí vážnou újmou pro odmítnutí ochrany státu, jehož je státním občanem, nebo, je-li osobou bez státního občanství, státu svého posledního trvalého bydliště. Dosavadní odstavce 3-5 se označují 4-6. Zásadní připomínka: Nové znění 46a AZ (1) Ministerstvo rozhodne o povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, s výjimkou žadatele, kterým je nezletilá osoba bez doprovodu, rodič nebo rodina s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi, osoba s vážným zdravotním postižením, těhotná žena nebo osoba, která byla mučena, znásilněna nebo podrobena jiným vážným formám psychického, fyzického či sexuálního násilí, setrvat v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců 3) až do vycestování, maximálně však po dobu 120 dní, jestliže a) nebyla spolehlivě zjištěna totožnost žadatele, b) žadatel se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totožnosti, nebo

3 c) je důvodné se domnívat, že by žadatel mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu nebo veřejný pořádek, S tímto návrhem zásadním způsobem nesouhlasíme, žádáme o vyškrtnutí této změny z navrhované novely AZ. V důvodové zprávě je odůvodněn předběžnou otázkou ve věci Arslan a tím, že do budoucna stejně bude muset dojít ke změnám v oblasti zbavení svobody žadatelů o mezinárodní ochranu. Nicméně aktuálně k žádné změně v zákoně o pobytu cizinců nedochází, ostatně na předběžnou otázku odpověď neznáme. Doposud nebyl uspokojivě vysvětlen vztah mezi působností návratové směrnice a pobytem žadatele o MO na území členského státu. Je tedy zcela předčasné normovat určitou úpravu ve věci, ve které doposud nebyla vyřešena předběžná otázka Dílčí změna tohoto rázu, která v zásadě u uprchlíků rozšiřuje možnosti zbavení svobody, není tedy podložená žádnou aktuální potřebou (touto potřebou by jistě neměla být ministerstvem vytrvale presumovaná skutečnost, že všichni zajištění cizinci institutu mezinárodní ochrany zneužívají a tudíž bychom měli mít preventivně možnost zbavit je svobody po uplynutí doby zajištění). Ze znalosti rozhodovací praxe se obáváme, že výsledkem nové úpravy by byla řada případů nezákonného a zbytečně dlouhého zbavení svobody. Příklad: Cizinec bude nejdříve zajištěn dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů (dále jen ZPC) na dobu, kterou stanoví policie (a policie nadále v některých případech rozhoduje rovnou o zajištění i např. na 120 i výjimečně 180 dní). Cizinec následně tedy projeví úmysl žádat o mezinárodních ochranu. Nicméně tato skutečnost aktuálně není a ani dle nové úpravy nebude důvodem, aby byl propuštěn, ani tím není rozhodnutí o zajištění zneplatněno. Cizinec tedy bude, přes podaný úmysl, zajištěn dle ZPC a teprve po uplynutí doby zajištění nebo po zrušujícím rozsudku soudu ve správním soudnictví (aktuálně policie i po zrušujících rozsudcích cizince znovu zajišťuje, podle našeho názoru v rozporu s článkem 5 Úmluvy) bude rozhodnuto dle zákona o azylu o setrvání v ZZC alias dalším zbavení svobody (120 dnů). Taková situace, která podle našeho názoru vdůsledku dílčí (v tomto smyslu nedořešené, nedodělané) úpravy hrozí, neodpovídá principům návratové a přijímací směrnice, jak byly vyloženy Soudním dvorem EU v rozsudku Kadzoev. Soud v rozsudku poukázal na striktní odlišení dvou právních režimů zajištění. Aktuální návrh přitom žádné rozlišení nenabízí, naopak dva odlišné instituty ve dvou zákonech rozdělené na sebe navázal. Paradoxně tak žadatelé o mezinárodní ochranu budou oproti zajištěným cizincům v horším postavení, neboť u těch bude možnost zajištění prodloužit nad 180 dnů jen výjimečně (viz 125 ZPC), ovšem u žadatelů o mezinárodní ochranu důvodem může být např. nedostatek identifikačních dokumentů. Navíc s kontinuálním vývojem, který obecně směřuje k lepší a širší ochraně lidských práv, by bylo namístě i u migrantů směřovat k omezení možností zbavení svobody a větší ochraně před zásahy do ní, nikoliv k rozšiřování způsobů, resp. prodloužení její délky. 49a AZ : POZNÁMKA: Myslíme, si, že by bylo také vhodné o této povinnosti každého žadatele náležitě poučit, i s ohledem na možnou aplikaci 25 písm. h), tedy zastavení řízení. 53d AZ: není jasné, co inspirovalo zákonodárce ve způsobu úpravy započítávání v 53d odst. 2 návrhu. Je-li zákonnou a neměnnou lhůtou k vydání rozhodnutí v řízení o MO 90 dní, jsme pro to, aby s pobyt účastníka řízení o MO přesahující tuto zákonnou lhůtu počítal

4 pro potřeby získání statutu rezidenta v plné výši. Opačný postup zákonodárce není nikterak zdůvodněn a v menší míře, než naše řešení odpovídá teleologii směrnice o jednotném statutu. 78c AZ : Nesouhlasíme se zrušením možnosti osob, kterým je uděleno vízum za účelem strpění pobytu, žádat o zajištění ubytování ministerstvem. Ačkoliv důvodová zpráva uvádí, že nově bude možnost zajistit cizinci ubytování v azylovém pobytovém středisku tzv. na výjimku, toto platí nejdéle na 1 rok a není stanoveno, na základě jakých skutečností bude o udělení výjimky rozhodováno. Osoby s vízem strpění v praxi těžko naleznou trvalé zaměstnání, na dávky SSP nárok bez dalšího nemají a je tedy diskutabilní, jak mají své postavení řešit. 85b odst. 2 AZ: Navrhuje se navrhované ustanovení doplnit o větu: To neplatí, prokáže-li cizinec, že z důvodů na své vůli nezávislých tuto povinnost splnit nemohl. Může se jednat o situace, kdy cizinec byl např. hospitalizován nebo jeho zástupce v řízení o žalobě porušil povinnost sdělit výsledek řízení (viz dříve poměrně rozšířený problém u advokátů a kasačních stížností). V takových případech by cizinec neměl být vystaven sankcím z neoprávněného pobytu, když se na ministerstvo nedostaví včas, ale prokáže důvody. K citovanému ustanovení dodáváme, že návrh také neřeší (nepamatuje na) situaci, kdy cizinec v době vydání výjezd. příkazu požádá legálně o AVR (asistovaný dobrovolný návrat) a to dle zákona o azylu - v rámci logické ucelenosti právního řádu, by tak pobyt tohoto cizince měl být řešen v rámci stejného zákona. Poměrně často se stává, že cizinec žádající o AVR nevycestuje ve lhůtě jednoho měsíce (absence dokladů, ale často i probíhající soudní řízení, např. o určení otcovství), současná zákonná úprava neobsahuje jednoznačné řešení jeho pobytového titulu, což je nevyhovující zejména pro značný nemotivační efekt AVR, jakožto preferovaného způsobu vycestování. V zákoně by mělo být pamatováno na pobyt cizinců, kteří požádali o AVR a kteří vycestují ve lhůtě delší než jeden měsíc. 88 odst. 1 a 3 věta druhá AZ : Se zavedením lhůty, resp. s novou úpravou zdravotní péče nezletilých dětí zásadně nesouhlasíme. Výsledkem nové úpravy de facto bude, že dítě rodiče, který nesplní povinnost (ať už z nedbalosti nebo také z jiných objektivních příčin), bude bez zdravotní péče. S ohledem na zájmy nezletilých dětí by bylo namístě zdravotní péči poskytovat v rozsahu, jakým je poskytována osobám s trvalým pobytem bez ohledu na včasnost podané žádosti o ochranu či vízum strpění. Ani z návrhu není zřejmé, zda a jak v praxi by rodiče prokazovali na zdravotní pojišťovně, že tedy žádost podali ve lhůtě či nikoliv. V rozporu s 54a odst. 2 zákona o azylu také v hypotéze 88 odst. 3 postrádáme expressis verbis uvedení cizince který požádal o AVR a dítě cizince, který požádal o AVR. 2) Změny, které nejsou navrhovány, ale v souvislosti s novou kvalifikační směrnicí 2011/95/EU bychom je navrhovali: Domníváme se, že nové přepracované znění kvalifikační směrnice je i důvodem k tomu, aby se i některá netransponovaná ustanovení směrnice do zákona o azylu promítla. K tomuto návrhu nás vede především skutečnost, že některá ustanovení kvalifikační směrnice (zejména upřesňující pojmy pronásledování nebo jednotlivé důvody pronásledování) nejsou, dle našeho názoru, rozhodovací praxí vždy plně respektována. Pracovníci OAMP rozhodující žádosti se

5 směrnicí pochopitelně nepracují. Proto by některá ustanovení, zejména pojmy upřesňující pronásledování, měla být přejata do zákona o azylu. Navrhuje se doplnění stávajícího znění o definici článku 9 odst. 2 kvalifikační směrnice Za pronásledování mohou být mimo jiné považována tato jednání: a) použití fyzického nebo psychického násilí, včetně sexuálního násilí; b) právní, správní, policejní nebo soudní opatření, která jsou sama o sobě diskriminační nebo jsou prováděna diskriminačním způsobem; c) nepřiměřené nebo diskriminační trestní stíhání nebo trestání; d) odepření soudní ochrany, které vede k nepřiměřenému nebo diskriminačnímu trestu; e) trestní stíhání nebo trest za odepření výkonu vojenské služby za konfliktu, jestliže by výkon vojenské služby zahrnoval zločiny nebo jednání spadající mezi důvody vyloučení uvedené v 15 odst. 1 zákona o azylu f) jednání namířená proti osobám určitého pohlaví nebo proti dětem. Navrhuje se doplnění 12 o další větu (nebo o rozlišení na odstavce a doplnění odst. 2) vycházející z článku 10 odst. 2 kvalifikační směrnice: Při posuzování otázky, zda má cizinec odůvodněný strach z pronásledování, není důležité, zda žadatel skutečně má rasové,náboženské, národnostní, sociální nebo politické charakteristické rysy, které vedou k pronásledování, jestliže původce pronásledování tyto rysy cizinci připisuje. Navrhuje se nový 2 odst. 17 reflektující článek 5 odst. 1 kvalifikační směrnice: Obavy z pronásledování nebo ze skutečného nebezpečí vážné újmy mohou být založeny na událostech, k nimž došlo po odjezdu žadatele ze země původu. Zpracovali: Eva Holá, Beáta Szakácsová (OPU); Jan Juránek, Libor Studený, Andrea Tkáčová (SOZE)

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Vypořádání meziresortního připomínkového řízení V. Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY OBCHODOVÁNÍ S LIDMI NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ MOMENTY PLATNÉ LEGISLATIVY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obchodování s lidmi Některé problematické

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

Právní rámec postavení cizinců v České republice

Právní rámec postavení cizinců v České republice Právní rámec postavení cizinců v České republice Poradna pro státní občanství, občanská a lidská práva Praha, prosinec 2000 2 Na úvod: Smyslem následujících stránek není naprosto vyčerpávajícím způsobem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 175/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv

Stanovisko veřejné ochránkyně práv OBECNĚ Stanovisko veřejné ochránkyně práv Příloha k PDCJ: 1968/2014 k návrhu zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky a o změně zákona o pobytu cizinců (č. j.

Více

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský

TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský TVRDOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA NÁVRHY NA JEJICH ZMÍRNĚNÍ Pavel Čižinský Návrhy na legislativní změny: 1) Zaměstnání a povolání strana 2 a) Povinné zapisování všech cizinců-živnostníků do Obchodního rejstříku

Více

Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob

Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob Věc: Komentáře SPIR k návrhu Nařízení o ochraně fyzických osob Připomínky Sdružení pro internetovou reklamu, z.s.p.o. (dále jen SPIR ) k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA A VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI Bakalářská práce 2013 Kamila Šuchmanová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009

USNESENÍ. Rady vlády ČR pro lidská práva. ze dne 26. února 2009 USNESENÍ Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 26. února 2009 k začlenění vybraných kategorií cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění Rada vlády

Více

USNESENÍ. 6 Ads 18/2012-82

USNESENÍ. 6 Ads 18/2012-82 6 Ads 18/2012-82 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobkyně: JUDr.

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více