Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR"

Transkript

1 Transpozice procedurální a přijímací směrnice z pohledu VOP v ČR Mgr. et Mgr. Linda Janků Mgr. Beáta Szakácsová právničky Kanceláře veřejného ochránce práv

2 Osnova 1) Úvod - nová procedurální a přijímací směrnice 2) Transpozice směrnic v ČR z pohledu VOP 3) Přezkum rozhodnutí o mezinárodní ochraně ex nunc 4) Zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu, postavení zranitelných osob 5) Přístup k azylové proceduře na mezinárodním letišti 6) Opakované žádosti o mezinárodní ochranu 7) Závěr

3 Přepracované znění přijímací směrnice (2013/33/EU) Oblast působnosti rozšíření na všechny žádosti o mezinárodní ochranu Přístup na trh práce zkrácení maximální délky omezení přístupu na trh práce Přístup k materiálním podmínkám přijetí Zajištění žadatelů zajištění pouze z výjimečných důvodů, alternativy k zajištění Osoby se zvláštními potřebami identifikace zvláštních potřeb

4 Přepracované znění procedurální směrnice (2013/32/EU) Soulad mezi různými nástroji v oblasti azylové politiky jednotné řízení Přístup k řízení povinnosti pohraniční stráže, policie, personálu v zařízeních pro zajištění cizinců Procesní záruky v řízeních v prvním stupni Konsolidace procesních pojmů a nástrojů seznam důvodů pro zrychlené posouzení žádostí, zavedení lhůt u řízení v prvním stupni Přístup k účinnému opravnému prostředku přezkum ex nunc skutkové i právní stránky, až na omezené výjimky automatický odkladný účinek

5 Transpozice směrnic z pohledu VOP v ČR Novela zákona o azylu (nově zákon o mezinárodní ochraně) a zákona o pobytu cizinců Zejména transpozice nové procedurální a přijímací směrnice (+ reakce na problémy z praxe, vývoj judikatury ) Připomínky VOP k návrhu Hlavní problematické okruhy, způsob vypořádání Aktuální stav projednání novely

6 Přezkum rozhodnutí o mezinárodní ochraně ex nunc Čl. 46 odst. 3 procedurální směrnice: účinný opravný prostředek proti rozhodnutí dle čl. 46 odst. 1 směrnice má obsahovat úplné a ex nunc posouzení jak skutkové, tak právní stránky, včetně případného posouzení potřeby mezinárodní ochrany, a to alespoň v řízeních o opravném prostředku u soudu prvního stupně. Zásadní změna = příklon k apelačnímu principu

7 Přezkum rozhodnutí o mezinárodní ochraně ex nunc České správní soudnictví založeno na kasačním principu ( 75 odst. 1 soudního řádu správního) Transpozice v ČR v návrhu novely nereflektováno Připomínkové řízení shoda v budoucnu řešit a zvážit reformu systému přezkumu rozhodnutí ve věci mez. ochrany: - změna v rámci stávajících správních soudů - vznik samostatných azylových tribunálů mimo správní soudy? Slovenská úprava 250q občianskeho súdneho poriadku

8 Zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu Důvody zajištění (čl. 8 přijímací směrnice) Nelze zajistit jen proto, že je žadatel (čl. 8 odst. 1) Výčet přípustných důvodů zajištění (čl. 8 odst. 3) Transpozice v ČR z pohledu stávající úpravy rozšíření důvodů pro zajištění žadatelů ( 46a odst. 1, 73 odst. 3)

9 Zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu Alternativy k zajištění (čl. 8 odst. 2 a 4 směrnice) Povinnost státu individuálně zvážit uplatnění mírnějších opatření Demonstrativní výčet alternativ (pravidelné hlášení, povinnost zdržovat se, finanční záruka) Transpozice v ČR: - zajištění jen nelze-li účinně uložit zvláštní opatření ( 46a odst. 1) - zvláštní opatření ( 47): pravidelné hlášení, povinnost zdržovat se

10 Zajištění - postavení zranitelných osob Identifikace a podpora při zajištění Vymezení a identifikace zranitelných osob (čl. 21 a čl. 22 směrnice) Zajištění: hlavním zájmem je zdraví (vč. duševního) zranitelných osob, pravidelná kontrola a podpora při zajištění (čl. 11 odst. 1 směrnice) Transpozice v ČR - nová definice pojmu zranitelná osoba ( 2 odst. 11) - vyjasnění povinnosti vyhodnocovat zranitelnost a podporovat zranitelné osoby v rámci řízení o mez. ochraně ( 10 odst. 4)

11 Možnost zajištění zranitelných osob Směrnice obecně připouští (čl. 11 směrnice) Transpozice v ČR ( 46a odst. 3): - pouze při opakovaném závažném porušení zvláštního opatření - z pohledu dosavadní úpravy zhoršení postavení některých kategorií zranitelných osob (dosud jejich zajištění úplně vyloučeno) Zajištění nezletilých Čl. 11 odst. 2 a 3 směrnice: krajní opatření, co nejkratší dobu Transpozice v ČR ponechán vyšší standard, zajišťovat nelze

12 Přístup k řízení o mezinárodní ochraně Čl. 8 procedurální směrnice povinnost poskytnout informace k učinění žádosti cizincům v detenčních zař., na hraničních přechodech na vnějších hranicích (v ČR v tranzitních prostorách mezinárodních letišť), existují-li údaje o tom, že chtějí učinit takovou žádost povinnost zajistit tlumočení pro usnadnění přístupu k azylovému řízení povinnost zajistit, aby organizace a osoby poskytující poradenské služby žadatelům měly účinný přístup k žadatelům na hraničních přechodech na vnějších hranicích, včetně tranzitního prostoru Transpozice do zákona o mezinárodní ochraně: Osobám, které chtějí podat žádost o udělení mezinárodní ochrany, poskytuje policie anebo právnická nebo fyzická osoba zabývající se poskytování právní pomoci uprchlíkům potřebné informace již na hraničním přechodu a v tranzitním prostoru.

13 Opakované žádosti Právní úprava před transpozicí procedurální směrnice - možnost zastavit řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti podal-li cizinec žádost opakovaně, aniž by uvedl nové skutečnosti nebo zjištění, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení ve věci mezinárodní ochrany Čl. 41 procedurální směrnice výjimky z práva setrvat v případě opakovaných žádostí

14 Opakované žádosti Transpozice směrnice nový koncept opakovaných žádostí rozlišení pojmů opakovaná žádost a další opakovaná žádost - ČR uznává možnou opodstatněnost podání první opakované žádosti Opakovaná žádost -žádost o udělení mezinárodní ochrany podaná toutéž osobou před pravomocným rozhodnutím ve věci mezinárodní ochrany nebo kdykoli po pravomocném rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany spojeno s právem setrvat na území -výjimky

15 Další opakovaná žádost druhá opakovaná žádost podaná toutéž osobou po pravomocném rozhodnutí ministerstva ve věci mezinárodní ochrany, a všechny žádosti následující po ní výjimky nelze-li se s ohledem na předchozí řízení nebo podstatnou změnou okolností domnívat, že by mohl být cizinec vystaven pronásledování nebo vážné újmě, ministerstvo řízení usnesením zastaví přípustná žaloba bez odkladného účinku

16 Děkujeme za pozornost

Praha, 24. července 2012

Praha, 24. července 2012 Praha, 24. července 2012 1) Připomínky Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR 1 ke změnám v zákoně o azylu navrhovaných ministerstvem v souvislosti s transpozicí některých směrnic

Více

Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního

Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního Věcný záměr trestního řádu hlavní principy navrhované rekodifikace trestního práva procesního Požadavky na změny, které se na základě vyhodnocení účinnosti stávající právní úpravy navrhují, lze charakterizovat

Více

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE

A N A L Ý Z A: POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A N A L Ý Z A POSTAVENÍ A OCHRANA NEZLETILÝCH CIZINCŮ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Gabriela Kopuletá Organizace pro pomoc uprchlíkům 2009 Tato analýza vznikla v rámci projektu Na startu, podpořený

Více

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice

Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Opatření směřující k omezování neregulérní migrace v České republice 2012 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách

108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Stránka č. 1 z 61 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č.

Více

1. VYMEZENÍ POJMU, SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA

1. VYMEZENÍ POJMU, SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Aktualizace metodického doporučení MPSV č. 1/2009 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 254/14 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

LEGAL UPDATE září říjen 2005

LEGAL UPDATE září říjen 2005 LEGAL UPDATE září říjen 2005 PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH ZMĚN ZÁŘÍ ŘÍJEN 2005 Nové zákony Zákon o veřejných výzkumných institucích Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Zákon o finančních konglomerátech

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách - znění dle 366/11 Sb., 303/13 Sb., 313/13 Sb. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách

Více

Mezinárodní rodičovské únosy dětí. Michaela Hrubá, 2008

Mezinárodní rodičovské únosy dětí. Michaela Hrubá, 2008 Mezinárodní rodičovské únosy dětí Michaela Hrubá, 2008 Úkoly OSPOD v případech mezinárodních únosů dětí 1/ prevence 2/ řešení nastalých krizí podávání informací mediace 3/ pomoc při výkonu rozhodnutí 4/

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA

Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Mezinárodní ochrana v rámci EU: nejnovější vývoj v oblasti azylového práva PŘÍRUČKA LEKTORA Partneři: ILA INA SSAI - IPA 1/104 Příručka lektora Tento materiál vznikl pro účely projektu Přenos inovací v

Více

Evropská migrační síť

Evropská migrační síť Evropská migrační síť Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ODBORU AZYLOVÉ A MIGRAČNÍ POLITIKY MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Vážení, informační

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

Zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění k 1.1.2012, 420/2011 (kurzívou označeny části účinné od 1. 1. 2014; k 1. 1. 2014 se ruší 75 odst. 2 písmeno e)) Zákon o sociálních službách Parlament

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Page 1 of 54 Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady

ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy. Základní zásady 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákonů č. 29/2007 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 479/2008 Sb., č.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON Č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

A Počty podnětů, šetření

A Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, za čtvrté čtvrtletí roku 2014 A

Více

221/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. června 2003. o dočasné ochraně cizinců

221/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. června 2003. o dočasné ochraně cizinců 221/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003 o dočasné ochraně cizinců Změna: 221/2003 Sb. (část). Změna: 165/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 343/2007 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna:

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Informační list č.4/2003

Informační list č.4/2003 Informační list č.4/2003 Některé významné změny v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie I. Ochrana hospodářské soutěže Na jednání, které

Více