Aktuální právní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální právní informace"

Transkript

1 Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne vstoupí v účinnost významná novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších předpisů (dále též jako ZRŘ ) provedená zákonem č. 19/2012 Sb. (dále též jako novela ). V tomto informačním materiálu bychom rádi shrnuli nejdůležitější změny, které novela do právního řádu České republiky přináší. Ochrana spotřebitele je oblastí práva, která je právem Evropské unie silně regulována, když celá řada směrnic upravuje dílčí aspekty této ochrany. V této oblasti pak rovněž existuje ustálená judikatura Evropského soudního dvora. Stávající podoba ZRŘ však v některých ohledech v otázkách ochrany spotřebitele nebyla s rozhodnými právními normami EU a zejména pak s rozhodovací činností Evropského soudního dvora v souladu, což bylo hlavním důvodem pro přijetí novely. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 19/2012 Sb. bylo uvažováno o několika podobách novely, a to včetně úplného vyloučení možnosti projednávat spory ze spotřebitelských smluv (dále též jako spotřebitelské spory ) v rozhodčím řízení. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že jsme zaznamenali některá rozhodnutí nižších soudů, v nichž tyto soudy dovodily, že projednávání spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení je nepřípustné, a to pro rozpor s rozhodnými právními normami EU a především pak pro rozpor s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

2 Novela nakonec zachovává možnost projednávat spotřebitelské spory v rozhodčím řízení, současně však zavádí konkrétní nástroje zajišťující zejména větší informovanost spotřebitele v procesu sjednávání rozhodčí doložky. Nejdůležitější body: Posílení ochrany spotřebitele 1. Posílení ochrany spotřebitele ZRŘ ve znění novely tak zejména nově zakotvuje, že 1.1. rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, a to pod sankcí neplatnosti; 1.2. podnikatel je povinen před uzavřením rozhodčí doložky poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení všech následků rozhodčí doložky; 1.3. rozhodčí doložka pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli, tom, že pravomocný nález je vykonatelný. V případě, že doložka zakládá pravomoc stálého rozhodčího soudu, lze požadavkům uvedeným pod bodem 1.3. tohoto informačního materiálu vyhovět také odkazem na statuty a řády stálých rozhodčích soudů Ministerstvo spravedlnosti povede seznam rozhodců, kteří mohou být rozhodčí doložkou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů s tím, že pouze v tomto seznamu zapsané osoby mohou být rozhodčími doložkami pro řešení těchto sporů určeny;

3 1.5. při rozhodování spotřebitelských sporů je rozhodce povinen před zahájením projednání věci stranám sdělit, zda v posledních třech letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran (novela obecně dále rozvádí úpravu týkající se podjatosti rozhodce); 1.6. v případě spotřebitelských sporů již neplatí obecné omezení, že námitku nedostatku pravomoci (s výjimkou neplatnosti z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít), zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu ve věci; 1.7. ve spotřebitelských sporech musí rozhodčí nález vždy obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu; 1.8. ve spotřebitelských sporech se rozhodci vždy řídí předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele; 1.9. je-li u vztahů s mezinárodním prvkem stranami zvoleno rozhodné právo, nesmí být u spotřebitelských sporů tato volba práva spotřebiteli na újmu a nesmí znamenat snížení míry ochrany jeho práv. Nové ustanovení 19 odst. 4 ZRŘ výslovně umožňuje, aby se strany dohodly na procesních pravidlech rozhodčího řízení (tedy včetně např. pravidel vydaných tzv. arbitrážním centrem, které není stálým rozhodčím soudem), nicméně pouze za předpokladu, že tato pravidla budou přiložena k rozhodčí smlouvě. Novelou je dále rozšířen výčet důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu soudem, a to o případ, kdy rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitelů nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem a dále o případ, kdy rozhodčí smlouva týkající se spotřebitelských sporů neobsahuje zákonem nově požadované náležitosti (viz bod 1.3. tohoto informačního materiálu).

4 Soudy tak v řízení o zrušení rozhodčího nálezu nově budou posuzovat rozhodčí nálezy vydané ve spotřebitelských sporech také po věcné stránce, stejně jako budou posuzovat jejich soulad s dobrými mravy a veřejným pořádkem. Dle novely budou soudy nově povinny za předpokladu, že rozhodčí nález byl vydán ve spotřebitelském sporu a návrh na jeho zrušení podal soudu spotřebitel (bez ohledu na to, z jakého důvodu byl takový návrh spotřebitelem podán) zkoumat, a to z úřední povinnosti, zda není v dané věci dán některý z důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu uvedených v ustanovení 31 písm. a) až d) nebo h) ZRŘ ve znění novely (jedná se např. o důvod nově zakotvený novelou spočívající v tom, že rozhodčí nález neobsahuje zákonem nově požadované náležitosti - viz bod 1.3. tohoto informačního materiálu). V ZRŘ je i po přijaté novele zachována lhůta pro podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu soudem, tj. tři měsíce od doručení, a to i ve vztahu ke spotřebitelům. Význam zachování této lhůty je však do určité míry oslaben rozšířením důvodů pro podání návrhu na zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí (viz níže). Podá-li návrh na zrušení rozhodčího nálezu spotřebitel, budou soudy v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu nově povinně zkoumat, a to aniž by o to spotřebitel žádal, zda v dané věci nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu (tj. jeho neprodleným výkonem by hrozila závažná újma nebo je z návrhu na zrušení rozhodčího nálezu možné usuzovat, že je důvodný). Dle novely se u spotřebitelských sporů již neuplatní ustanovení o tom, že soud zamítne návrh na zrušení rozhodčího nálezu (opírající se o neplatnost rozhodčí smlouvy, zrušení rozhodčí smlouvy nebo o tu skutečnost, že ve věci rozhodoval nepovolaný rozhodce či rozhodce nemající způsobilost být rozhodcem), jestliže strana domáhající se zrušení takový důvod neuplatnila (ač mohla) v rozhodčím řízení dříve, než začala jednat ve věci samé.

5 Stávající znění ustanovení 35 odst. 1 ZRŘ zakotvuje důvody, které strany rozhodčího řízení opravňují k podání návrhu na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu (i když tato strana nepodala návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem). Tyto důvodu jsou pro oblast spotřebitelských sporů v důsledku novely rozšířeny o dva důvody, obsažené nově pod písmenem b). V ustanovení 35 odst. 1 ZRŘ ve znění novely je dále nově zakotveno, že návrh na zastavení nařízeného výkonu rozhodčího nálezu lze podat bez ohledu na lhůtu k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu soudem (tj. bez ohledu na lhůtu tři měsíce od doručení rozhodčího nálezu viz výše). Nejdůležitější body: Zpřísnění kvalifikačních předpokladů pro rozhodce 2. Zpřísnění kvalifikačních předpokladů pro rozhodce Novela zavádí jako další požadavek pro výkon funkce rozhodce bezúhonnost. Požadavek bezúhonnosti se přitom vztahuje na všechny rozhodce, tedy nejen na ty, kteří mají být rozhodčí doložkou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů. Ministerstvo spravedlnosti povede seznam rozhodců, kteří mohou být rozhodčí doložkou určeni pro rozhodování spotřebitelských sporů. Jedním z předpokladů pro zápis do tohoto seznamu je (vedle např. bezúhonnosti a způsobilosti k právním úkonům) také vysokoškolské vzdělání v oboru právo. ZRŘ dále také upravuje i další podmínky pro zápis do výše uvedeného seznamu rozhodců, jakož i důvody pro vyškrtnutí z tohoto seznamu. Nejdůležitější body: Zpřesnění úpravy stálých rozhodčích soudů 3. Zpřesnění úpravy stálých rozhodčích soudů Dle předmětné důvodové zprávy má novelizované ustanovení 13 odst. 1 ZRŘ ( stálé rozhodčí soudy mohou být zřízeny pouze jiným zákonem nebo jen tehdy, pokud jejich zřízení jiný zákon výslovně připouští ) zcela vyjasnit otázku stálých rozhodčích soudů, když stávající znění tohoto ustanovení mělo umožňovat jeho různé interpretace (objevil se např. výklad, že stálým rozhodčím soudem může být jakýkoliv subjekt založený na základě ZRŘ tedy včetně tzv. arbitrážních center). ZRŘ ve znění novely současně zakazuje používat označení, které vyvolává klamnou představu, že se jedná o stálý rozhodčí soud ve smyslu ZRŘ.

6 4. Závěr Z přechodných ustanovení zákona č. 19/2012 Sb., kterým byla novela provedena, mj. vyplývá, že rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. přede dnem ), a to včetně spotřebitelských sporů, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle ZRŘ ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy. Pro rozhodce, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro spotřebitelské spory potom platí přechodné období šesti měsíců ode dne účinnosti zákona č. 19/2012 Sb., během něhož nemusí splňovat podmínku zápisu do příslušného seznamu rozhodců (viz výše). Adam Knapek Kontakty Budete-li si přát další informace, obraťte se prosím na svoji kontaktní osobu z naší kanceláře nebo na Mgr. Adama Knapka. Balcar Polanský Eversheds Revoluční Praha 1 Telefon: Fax: Budete-li si přát informaci o úplném seznamu kanceláří, navštivte stránku Tento dokument je jenom obecným sdělením a není náhradou za detailní právní radu ve specifické záležitosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl tento dokument zasílán, prosíme Vás, abyste Váš nesouhlas oznámili na adresy elektronické pošty Balcar Polanský Eversheds, 2012

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Prosinec 2011 Rok 2012 bude pro každého zaměstnavatele v České republice poměrně náročný, když se bude nutné vyrovnat s celou řadou změn v oblasti pracovního práva i souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2

ČÁST PRVNÍ 1. Rozhodčí smlouva 2 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 216/94 Sb. ČÁST PRVNÍ 1 (1) Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů. (2) Tohoto

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ

SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ SBORNÍK Z KONFERENCE LEGISLATIVNÍ RADY ČOV K NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ SPOLKŮ 1 Vážení sportovní přátelé! Dovolte, abych vás jménem Českého olympijského výboru a jeho Legislativní rady přivítal na konferenci,

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1. 3. 2015 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace... 3 4. Registrace Doménového

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky III.ÚS 562/12 ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 24. října 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a

Více

Nové insolvenční právo v České republice (1. část)

Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRAVNIRADCE.IHNED.CZ 22. 11. 2007 00:00 (aktualizováno: 21. 11. 2007 21:41) Nové insolvenční právo v České republice (1. část) PRÁVNÍ RÁDCE, Praktická příručka Mgr. Petr Holešínský Mgr. Tomáš Politzer

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce,

ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce, ÚMLUVA O DOHODÁCH O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI Státy, které jsou smluvními stranami této úmluvy, Přejíce si podporovat mezinárodní obchod a investice posílením soudní spolupráce, Věříce, že tato spolupráce může

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

(podle stavu právní úpravy k 1. lednu 2011)

(podle stavu právní úpravy k 1. lednu 2011) APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU PŘI SPRÁVĚ ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ (podle stavu právní úpravy k 1. lednu 2011) Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č.

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků.

523 ZÁKON. 3 Např. 10 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o. správě daní a poplatků. 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 5179/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav/2007/07 Právní nález ve věci Arbitrabilita v pracovněprávních sporech I. Úvod Cílem předkládané eseje je podat stručné pojednání o jednom z témat, které je

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5105/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Chybné zařazení zvířete do příslušné kategorie

Chybné zařazení zvířete do příslušné kategorie ÚTVAR: Odbor živočišných komodit ČÍSLO ÚTVARU: 17210 SPISOVÁ ZN.: 15VD9659/2011-17214 NAŠE ČJ.: 35190/2011-MZE-17214 VYŘIZUJE: JUDr. Jana Traplová TELEFON: 221812346 E-MAIL: Jana.Traplova@mze.cz ID DS:

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev JUDr. Ing. Petr Přecechtěl 1) Od 1. července 2008 lze na základě zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nahradil dosavadní nevyhovující

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s.

Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Vzor citace: ŠNOBLOVÁ, Z., NĚMČÁK, V. Insolvenční správce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 284 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: Mgr. Zuzana Šnoblová: kapitoly 1, 2, 3 (mimo 3.2.2), 5, 6 Mgr. Bc.

Více