Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce"

Transkript

1 Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/ Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

2 cílová skupina: žáci sekundy cílem je: seznámit žáky s náhradními způsoby výchovy žáci by měli rozlišovat důvody, které vedou k umístění dítěte do náhradní péče žáci by měli vědět,jaké jsou způsoby náhradní rodinné péče a jaký je mezi nimi rozdíl znát i mezinárodní přesah ( adopce na dálku)

3 Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno náhradními rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Formy náhradní rodinné péče jsou zakotveny v zákoně o rodině 94/1963 Sb. v platném znění: rozlišujeme tyto formy svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče osvojení (adopce) pěstounská péče poručenství

4 Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba se svěřením dítěte do své péče souhlasí. Podmínkou je, aby poskytovala záruku zdárné výchovy dítěte. Pří výběru vhodné osoby dá soud zpravidla přednost příbuznému dítěte, ale může to být i někdo jiný, kdo je dítěti blízký, k němuž má dítě vytvořený citový vztah. Dítě může být svěřeno také do společné výchovy manželů. Soud při svém rozhodování vždy vymezí osobám, kterým dítě do výchovy svěřuje, rozsah jejich práv a povinností vůči dítěti. Náhradní rodinná péče má vždy přednost před úst avní výchovou.

5 Osvojení (adopce) Osvojení (adopce) - je nejvyšší formou náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě. Mezi osvojiteli a osvojeným dítětem vzniká příbuzenský vztah stejný jako mezi rodiči a dětmi. Osvojitelé získávají stejná práva a povinnosti, jako by byli rodiče dítěte. Příbuzenské vztahy mezi dítětem a jeho původní rodinou zanikají. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do rodného listu dítěte. Dítě získává příjmení nových rodičů. Také vztahy mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se stávají příbuzenskými dle zákona. Osvojit lze pouze dítě nezletilé. Mezi osvojitelem a osvojeným musí být přiměřený věkový rozdíl. O osvojení rozhoduje soud a před jeho rozhodnutím musí uplynout nejméně tři měsíce.

6 Pěstounská péče Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje přiměřené hmotné zabezpečení dítěte i odměnu těm, kteří se ho ujali. Rodičům dítěte zůstává zachována rodičovská zodpovědnost (práva a povinnosti vůči dítěti v určitém rozsahu). Pěstounům je rozsah jejich práv a povinností vymezen soudním rozhodnutím. Pěstounská péče je dočasná,končí zletilostí dítěte.

7 Pěstounská péče Soud může také svěřit dítě na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí, do pěstounské péče na přechodnou dobu, pokud to vyžaduje jeho zájem a to na: dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení. pěstounská péče může být zajišťována v běžném rodinném prostředí nebo prostřednictvím rodinných buněk či dětských vesniček SOS

8 vesničky SOS Sdružení SOS dětských vesniček je nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým rodinám v péči o své děti a poskytuje kvalitní alternativní péči opuštěným dětem, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Každé dítě potřebuje matku a přirozeně vyrůstá v kolektivu se svými bratry a sestrami, ve svém vlastním domě a za podpory komunity SOS vesničky 1970:prvních 13 maminek vybraných pro SOS dětskou vesničku v Doubí skládá po půlročním přípravném kurzu závěrečné zkoušky pro SOS dětskou vesničku v Doubí přihlášeno k umístění 118 dětí SOS dětská vesnička v Doubí zahájila činnost V současné době působí SOS dětské vesničky ve 133 zemích světa. Jednotlivá národní sdružení zastřešuje mezinárodní organizace SOS-Kinderdorf International se sídlem v rakouském Innsbrucku

9 Poručenství Poručenství účelem tohoto institutu je ochrana nezletilého dítěte pro jeho specifické postavení, kdy nemá plnou způsobilost k právním úkonům s ohledem na svůj věk. Soud (příslušný je okresní soud v místě, kde má dítě bydliště) ustanoví dítěti poručníka v případě, kdy rodiče nezletilého dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, byl pozastaven výkon jejich rodičovské zodpovědnosti, nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu (a proto nejsou nositeli rodičovské zodpovědnosti).

10 Poručník nezletilé dítě zastupuje Poručník nezletilé dítě zastupuje, spravuje jeho majetek místo rodičů a v některých případech nezletilé dítě i vychovává. Pokud tomu tak je, pak má poručník možnost uplatnit nárok na dávky pěstounské péče. Poručník tak vykonává všechna práva a povinnosti, která jinak náleží rodičům. Mezi poručníkem a dítětem však ze zákona nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem (jako je tomu např. u osvojení). Péče poručníka je pod pravidelným dohledem soudu. Tomu je také povinen podávat zprávy o osobě poručence, zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem. Poručenství zaniká ze zákona, jakmile poručenec dosáhne zletilosti.

11 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v roce 2012 V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let jejich kapacita byla míst a bylo v nich ke konci roku umístěno dětí. V průběhu roku bylo přijato dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů(45,6 % dětí), poté ze sociálních důvodů (36,5 % dětí) a nejméně z důvodů zdravotně sociálních (17,9 % dětí). Mezi přijatými dětmi bylo 720 dětí se speciálními potřebami a 66 dětí týraných.

12 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let v roce 2012 Propuštěno bylo během roku dětí zpět do vlastní rodiny (50,7 % dětí), 22,9 % dětí bylo osvojeno a do jiné formy náhradní rodinné péče bylo propuštěno 11,6 %dětí. Zbývajících 14,8 % dětí bylo propuštěno do jiného než rodinného prostředí, 6,3 % do dětského domova pro děti starší 3 let, 2,0 % dětí do ústavu sociální péče a 6,4 % dětí jinam (Klokánky atd) Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok. Nejdelší dobu v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let strávily děti propuštěné do ústavů sociální péče. Velmi dlouhou dobu v těchto zařízeních zůstávaly také děti osvojované pro zbavení rodičovských práv či pro nezájem rodičů, tedy děti, u kterých se čeká, než budou tzv. právně volné. Naopak nejkratší dobu v těchto zařízeních strávily děti osvojované se souhlasem rodičů a děti propuštěné do vlastních rodin.

13 Délka pobytu dětí v KÚ nebo DD do tří let věku u dětí propuštěných v roce 2011 do adopce: 1. se souhlasem rodičů (celkem 285 dětí) 82 dětí (28,8%) 0 2 měsíce 133 dětí (46,7%) 3-5 měsíců 43 dětí (15,1%) 6 11 měsíců 27 dětí (9,5%) 1 rok a více 2. pro soudem uznaný nezájem rodičů (celkem 144 dětí) 4 dítě (2,8%) 0 2 měsíce 18 dětí (12,5%) 3 5 měsíců 52 dětí (36,1%) 6 11 měsíců 70 dětí (48,6%) 1 rok a déle 3. na základě zbavení rodičovských práv (celkem 13 dětí) 0 dětí (0%) 0 2 měsíce 0 dětí (0%) 3 5 měsíců 3 děti (23,1%) 6 11 měsíců 10 dětí (76,9%) 1 rok a déle

14 náhradní rodinná péče-statistika Počet dětí žijících v pěstounské a poručenské péči (včetně dětí v pěstounské či poručenské péči u prarodičů nebo jiných příbuzných či blízkých osob) dětí k (z toho dětí v pěstounské péči, 3 děti v pěstounské péči na přechodnou dobu, dětí v osobní péči poručníka) Počet dětí svěřených do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče ( 45 zákona o rodině) dětí k Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče (pozn. Střediska NRP za pěstouna/pěstounku se podle výkazu považuje také osoba, která má dítě v osobní péči poručníka) osob k (z toho prarodiče, jiný příbuzný, cizí) Počet dětí svěřených do jedné pěstounské rodiny (pozn. Střediska NRP - také do osobní péče poručníka) 1 dítě rodin, 2 děti rodin, 3 děti rodin, 4 děti rodin, 5 dětí - 40 rodin,6 dětí 12 rodin, 7 a více dětí - 13 rodin

15 Adopce na dálku podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy. Tato podpora je obvykle poskytována po dobu školní docházky, nebo do zahájení výdělečné pracovní činnosti. Nedílnou součástí projektů bývá také dopisování dárce a příjemce pomoci. Většina z nejvýznamnějších organizací, zabývajících se sponzorováním dětí, vznikla jako důsledek politické situace v Evropě let 20.století Nejznámějším označením pro sponzorství dětí v České republice je Adopce na dálku dárce - přispívá pravidelnými finančními příspěvky buď přímo na zvýšení životní úrovně dítěte nebo na komunitní projekty, z nichž má dítě (a rodina, do které patří) přímý užitek. Částky se u jednotlivých projektů pohybují v rozmezí cca 5000 až Kč na rok Sponzor a dítě si v pravidelných intervalech dopisují (většinou za asistence neziskové organizace, která zajišťuje překlad, kontrolu a doručování zásilek). Rodič také pravidelně dostává informace o dítěti, zjišťované sociálními (zahrnující většinou zhodnocení školního prospěchu, aktuální situace v rodině dítěte, atp

16 zdroje: Občanská a rodinná výchova pro 6.ročník,Fraus

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor:

Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Partneři projektu: Realizátor projektu: Odborný garant a realizátor: Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče, Praha,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ

PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ PRŮVODCE NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČÍ Autor textu: Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Martina Vančáková - Středisko náhradní rodinné péče 6. přepracované vydání, Praha, říjen 2010

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce MEZINÁRODNÍ OSVOJENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracovala: Adéla Jílková Konzultant diplomové práce:

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky

TCA FETWE. Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky TCA FETWE ( From Eastern to Western Europe: a challenge for integration) Rámcový návrh na zpracování systému školících aktivit pro členy pěstounských rodin v rámci České republiky P R A H A červen 2008

Více

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková

Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost. Bc. Jana Ševčíková Dětské centrum Zlín: Problematika náhradní rodinné péče a dobrovolnická činnost Bc. Jana Ševčíková Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Přínosy a rizika hostitelské péče

Přínosy a rizika hostitelské péče Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Bakalářská práce Lucie Kašová Přínosy a rizika hostitelské péče 2006 Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Sivek Konzultanti: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D PhDr.

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA ZÁKLADNÍ INFORMACE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI A PÉČI PORUČNÍKA Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Lucie Vránová Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI KLASIFIKACE ZEMÍ EU S VYUŽITÍM DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ SE ZAMĚŘENÍM NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Marie Janoušková Úvod Porovnala jsem podmínky pro náhradní rodinnou péči v České republice. Rozebrala jsem projekt

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více