Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice"

Transkript

1 1 Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing. Pavel Churáček Miroslav Vykysalý Josef Kalaš Zdeňka Vejmelková Ing. Eliška Olmrová Eva Eiglová Ing. Jiří Škrleta V zasedací místnosti z řad veřejnosti přítomno 8 občanů. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Svojetice zahájila a řídila starostka Mgr. Martina Vedralová. Na veřejném zasedání byla přítomna nadpoloviční většina jeho členů, a tím bylo zastupitelstvo usnášeníschopné. Veřejné zasedání bylo zahájeno ve hod. Poté určila ověřovatele a zapisovatele. Zapisovatel a ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Radka Jirásková Ověřovatel: Ing. Eliška Olmrová, Miroslav Vykysalý Hlasy: Pro:9; Proti: 0; Zdrželi se: 0; Nepřítomni: 0; Vyloučeni: 0 Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni bez připomínek. Starostka obce předložila návrh programu dnešního zasedání tak, jak byl zveřejněn v pozvánce, a zeptala se přítomných, zda někdo chce program doplnit, změnit či některý z navržených bodů vypustit. Nikdo z přítomných nedal žádný návrh, a proto starostka nechala o návrhu programu hlasovat. Program zasedání: 1. Schválení záměru vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovodní síť Svojetice 2.etapa 2. Schválení dodatku č.2 k mandátní smlouvě č /10 na výkon inženýrské činnosti pro akci Vodovodní síť Svojetice -2.etapa 3. Schválení jmenování členů výběrové komise 4. Schválení dodatku č.2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť Svojetice 5. Schválení splátkového kalendáře vodovodní přípojka

2 2 6. Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 s ČEZ Distribuce, a.s. 7. Schválení revokace usnesení č Schválení podání žádosti o dotaci na zimní kulturní akci Mikuláš z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof- tématické zadání Podpora hejtmana 9. Schválení podání žádosti o dotaci na Stavební úpravy spočívající z rekonstrukci parku a související zastávky MHD a chodníku do plánované výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, Fische 3,MAS Říčansko 10. Rozpočtová změna č Schválení dohody č.126/2011/fs o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáka v ZŠ Nerudova, Říčany 12. Výměna oken na budově OÚ 13. Různé Rozšíření programu: 1. Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci 2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof (oprava parku) 3. Snížení dotace na provoz MŠ Svojetice Návrh: Hlasování o návrhu doplnění programu: Doplnění programu veřejného zasedání bylo schváleno. Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu veřejného zasedání. Návrh: Hlasování o návrhu programu:

3 3 Programu veřejného zasedání byl schválen. Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání. Kontrola zápisu č Paní starostka se dotázala, zda ověřovatelé předchozího zápisu č z mají k tomuto zápisu připomínky. Tento zápis je bez připomínek. PROJEDNÁVÁNÍ PROGRAMU: PM 026/11 Schválení záměru vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovodní síť Svojetice 2.etapa Paní starostka seznámila přítomné se skutečností, že obci byl schválen 10% příspěvek na stavbu vodovodu z Krajského úřadu Středočeského kraje. Tímto jsme získali prioritu při získání dotace na 2.etapu vodovodních přípojek. 2.etapa s rozpočtem ,- Kč. Po dokončení 2.etapy bude pokryto 90% obce tj. vše, co bylo zahrnuto do stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že naše žádost o zařazení akce Vodovodní síť Svojetice 2. Etapa do programu Mze podprogram byla zařazena do Seznamu akcí Programu je nutné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavby. Návrh: Schválení záměru vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovodní síť Svojetice 2. Etapa : Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo záměr vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Vodovodní síť Svojetice 2. etapa. PM 027/11 Schválení dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č /10 na výkon inženýrské činnosti pro akci Vodovodní síť Svojetice 2.etapa s firmou VRV, a.s. Praha 5

4 4 Vzhledem k celkové spokojenosti se službami firmy VRV, která zajišťuje výběrové řízení, koordinaci stavby a zpracovává i závěrečnou zprávu, navrhuje se schválení dodatku č. 2. V dodatku č. 2 se doplňuje předmět plnění o zabezpečení některých inženýrských činností před realizací stavby, při realizaci stavby a stavby a po realizaci stavby: 5) Inženýrská činnost ve stadiu před realizací stavby: a) komplexní provedení výběrového řízení (zjednodušeného podlimitního řízení) na zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které spočívá především v těchto činnostech: b) odborná pomoc při uzavírání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na zhotovení díla 6) Inženýrská činnost ve stadiu realizace stavby: 7) Inženýrská činnost po realizaci stavby: Věcné a finanční závěrečné vypořádání stavby vůči získané státní podpoře z programu Mze Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje. Cena celkem vč. DPH ,- Kč Návrh: Hlasování o schválení dodatku č. 2 k mandátní smlouvě č /10 na výkon inženýrské činnosti pro akci Vodovodní síť Svojetice 2.etapa s firmou VRV, a.s. Praha 5: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č /10 na výkon inženýrské činnosti pro akci Vodovodní síť Svojetice 2.etapa s firmou VRV, a.s. Praha 5. PM 028/11 Schválení jmenování členů výběrové komise V souvislosti s předchozím bodem jednání starostka obce navrhuje zvolit členy výběrové komise. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný nepodal jiný návrh navrhuje:

5 5 Návrh členů: Ing. Jana Zemanová- VRV, Mgr.Martina Vedralová, Ing.Milan Hruban, Miroslav Vykysalý, Ing.Pavel Churáček Náhradníci: Eva Eiglová, Radka Jirásková Náhradníci z VRV: Ing. Jiří Frýba, Ing. Alena Řeháková, Ing. Kateřina Suchopárová, Návrh: Hlasování o jmenování členů výběrové komise ve výše uvedeném složení: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo členy výběrové komise v navrženém složení. PM 029/11 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť Svojetice Starostka obce informuje o dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby firmou Energie-stavební a báňská, a.s. Dodatkem č. 2 se doplňuje předmět plnění- dodatečné stavební práce veřejných částí vodovodních přípojek, dokončení díla do cena prací dle dodatku č ,83 Kč, celková cena díla ve znění dodatku č.1 a č ,93 Kč Ve smlouvě bude uvedeno: řad 8 v délce 56 m se vypouští (lze řešit přípojkou) místo toho bude vybudován řad 5-2 o délce 71m (napojení 4 nemovitostí), řad 7 bude přerušen, nebude zpruhován, jedná se cca o 75m, místo toho bude položen řad 2 v délce 138,5m. Celková délka vodovodní sítě bude tedy 5 000,5m místo původních 4 922,0m. Cena díla ani ostatní parametry Rozhodnutí Mze se nemění. Návrh: Hlasování o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť Svojetice : Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť Svojetice s uvedeným doplněním vodovodních řádů. PM 030/11 Schválení splátkových kalendářů vodovodní přípojky Vzhledem k tomu, že někteří trvale hlášení občané požádali o možnost splátkového kalendáře na příspěvek na vodovodní přípojku, navrhuji uzavřít splátkový kalendář

6 6 pro stávajících 9 žádostí tak, že finanční příspěvek bude uhrazen nejpozději do Další splátkové kalendáře budou posuzovány a schvalovány průběžně. Návrh: Hlasování o možnosti uzavření schválení splátkového kalendáře na příspěvek na vodovodní přípojku pro 9 žadatelů ve výše uvedeném rozsahu: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo možnost uzavření splátkového kalendáře na příspěvek na vodovodní přípojku pro 9 žadatelů. PM 031/11 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 s ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy stavba distribuční soustavy Svojetice Krátká knn- č.p. 60/1 (pro ČOV) věcné břemeno 2m2, náhrada za zřízení VB 1000,- Kč. Návrh: Hlasování o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 s ČEZ Distribuce, a.s.: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /1 s ČEZ Distribuce, a.s.. PM 032/11 Schválení a revokace usnesení č Starostka přednesla zastupitelům návrh na revokaci usnesení č a navrhla schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 na stavbu kabelového vedení NN 0,4kV, stavba: Svojetice Na Kopci NN pč.č. 24/2, výměra rozsahu VB 5m, cena za VB 1 250,- Kč. Paní Marešová k tomuto požádala o uvedení do zápisu, že o revokaci tohoto zápisu žádají pouze Marešovi nikoliv další účastníci. Pan Vykysalý a pan Churáček konstatují, že ze strany pana Mareše bylo přislíbeno doložení dalších informací, které povedou k vyjasnění celého sporu, ale bohužel do dnešního dne nebylo toto doloženo. Paní starostka informuje, že z důvodu nepoložení vodovodu do komunikace by bylo možné umožnit stavbu kabelového vedení a znovu navrhuje

7 7 schválení smlouvy. Zastupitelé argumentují skutečností, že do budoucna by se mohla vodovodní síť v této části obce dobudovávat, ale vzhledem ke schválení již toto nebude možné. Revokace usnesení byla projednána. Poté se přistoupilo k hlasování o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z ČEZ tak, jak bylo předloženo na VZ Návrh: Hlasování o schválení uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 s ČEZ Distribuce: Pro: 2; Proti: 0; Zdrželi se: 7; Nepřítomni: 0; Vyloučeni: 0 Č. usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /1 s ČEZ Distribuce. PM 033/11 Schválení podání žádosti o dotaci na zimní kulturní akci Mikuláš z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof tématické zadání Podpora hejtmana Starostka informuje o možnosti požádat Středočeský kraj oblast podpory kulturní aktivity o získání příspěvku na kulturní akce. Minimální požadovaná výše dotace 5.000,- Kč, max.výše ,- Kč a max.spoluúčast Středočeského kraje 100%. Navrhuje požádat o dotaci na akci Mikuláš ve výši ,- Kč. Tento návrh podporují i ostatní zastupitelé. Akce se plánuje i s programem: Inka cca 10tis. Kč, kostýmy, výzdoba, dárky pro děti. Návrh: Hlasování o schválení podání žádosti o dotaci na zimní kulturní akci Mikuláš ve výši ,- Kč z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof tématické zadání Podpora hejtmana : Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na zimní kulturní akci Mikuláš ve výši ,- Kč z Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof tématické zadání Podpora hejtmana- kulturní aktivity. PM 034/11 Schválení podání žádosti o dotaci na Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci parku a související zastávky MHD a chodníku do plánované výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, fische 3, MAS Říčansko

8 8 Starostka navrhuje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci parku výměnu podezdívky, sloupků, oplocení, vybudování nové zastávky s osvětlením a nový přechod pro chodce a s tím související označení. Vzhledem k tomu, že dotace je finančně limitována (max. 700tis kč), nemůžeme do projektu zahrnout i nové vydláždění podél parku z ulice Na Kopci, kde jsou naplánovány parkovací místa pro návštěvníky OÚ nebo návštěvy rodinných domů v ulici. Termín výzvy je a max. výše dotace činí 90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. K tomuto se souhlasně připojují i zúčastnění spoluobčané. Oprava opadané a rozpadlé podezdívky je nutná. Rovněž chybějící označení přechodu pro chodce v místě, kde se pohybují malé a školní děti je velmi nebezpečné. Chybějící zastávka vybavená lavičkou je rovněž nevyhovující. Proto se občané i zastupitelé shodli, že tyto úpravy budou vítané. Diskuze: zúčastnění občané se souhlasně připojují k opravě parku a chodníku, oprava rozpadlé podezdívky je nutná, rovněž přechod pro chodce, Chybějící zastávka vybavená lavičkou je rovněž nevyhovující. občané i zastupitelé se shodli, že tyto úpravy jsou nutné Návrh: Hlasování o schválení podání žádosti o dotaci na Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci parku a související zastávky MHD a chodníku do plánované výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, fische 3, MAS Říčansko a závazek spolufinancování akce. Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci parku a související zastávky MHD a chodníku do plánované výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, fische 3, a závazek spolufinancování akce. PM 035/11 Rozpočtová změna č. 2 Zastupitelé dostali návrh rozpočtové změny č. 2. Starostka ji krátce shrnula a zeptala se zastupitelů na případné dotazy k tomuto. Vzhledem k tomu, že rozpočtové změny jsou nutné pro plánování finančních prostředků bylo přistoupeno k hlasování. Návrh: Hlasování o schválení rozpočtové změny č. 2: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 2.

9 9 PM 036/11 Schválení dohody č. 126/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu NI výdajů na žáka v ZŠ Nerudova, Říčany Tyto neinvestiční náklady na žáky základních i mateřských škol hradí Obec Svojetice pouze pro děti, které mají v obci trvalý pobyt. Vzhledem k tomu, že obec podepsala smlouvu o spádových školách s Mukařovem a Říčany je povinna tyto náklady hradit. Na školní rok 2010/2011 byly NI náklady v ZŠ Nerudova (dřívezvláštní škola, dnes praktická) částka na 1 žáka ,- Kč. Návrh: Hlasování o Schválení dohody č. 126/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu NI výdajů na žáka v ZŠ Nerudova, Říčany: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo dohodu č. 126/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu NI výdajů na žáka v ZŠ Nerudova, Říčany. PM 037/11 Schválení smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci s panem JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D. Paní starostka informuje o této smlouvě. Budoucí věcné břemeno se vztahuje na část nově budované dešťové kanalizace s napojením do veřejné kanalizace u ulice U Topolu. Celková délka věcného břemene je 9m na pozemku p.č. 202/13. Finanční náhrada ve výši 2 250,- Kč za zřízení věcného břemene bude ve smlouvě doplněna. Návrh: Hlasování o schválení smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci s panem JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D.: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene na dešťovou kanalizaci s panem JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D. PM 038/11 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof.

10 10 Jedná se o smlouvu na dotaci na opravu kanalizace pod parkem. Dotace byla krajským úřadem schválena a nyní se musí podepsat smlouva. Celková výše dotace je ,- Kč. Návrh: Hlasování o schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof: Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof. PM 039/11 Snížení příspěvku na provoz MŠ Svojetice Paní starostka seznámila zastupitele a přítomné s návrhem na snížení příspěvku na provoz MŠ Svojetice. Vzhledem k provedené kontrole hospodaření školky a rovněž ke skutečnosti, že v roce 2011 nejsou naplánovány žádné nákupy dlouhodobého majetku ani opravy na budově MŠ, bylo zjištěno, že by bylo možné snížit příspěvek o ,- Kč. V loňském roce byla školka částečně opravována a rovněž vybavena novým vybavením a pomůckami ( ,- Kč). Velmi významnou položkou v rozpočtu školky je elektrická energie ,- Kč. V návaznosti na toto bude zastupitelstvo projednávat výměnu oken a zateplení budovy. Dále obecní úřad obdržel žádost paní ředitelky o finanční prostředky na plat školnice. Tato odměna by měla být na základě schválení zastupiteli hrazena z příspěvku na provoz. Jedná se o částku 1 864,- Kč/měsíc. Zastupitelé k tomuto nemají žádné připomínky ani výhrady. Návrh: Hlasování o snížení příspěvku na provoz MŠ Svojetice, dotace bude snížena na ,- Kč/ rok a finanční dar 1.864,- Kč/měsíc platný od května 2011 pro školnici MŠ, bude hrazen z této dotace: Pro: 8; Proti: 0; Zdrželi se: 1; Nepřítomni: 0; Vyloučeni: 0 Č. usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo snížení příspěvku na provoz MŠ Svojetice( výše dotace ,- Kč/rok) a finanční dar ve výši 1.864,- Kč/měsíc pro školnici MŠ hrazený z této dotace s začátkem platnosti PM 040/11 Schválení výměny oken na OÚ

11 11 Nebylo projednáno, odloženo na další VZ. PM 041/11 RŮZNÉ a) Podaná žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků od státu na obec, na pozemky vedené pod MNV - KN 139/9 ( 40 m2), KN 183/172 ( 215m2) - komunikace a PK 157/5 ( u Staré cesty), PK 269 ( U Ohrad), PK 1049 ) K Hájence) také části komunikací. Úřad pro zastupování státu žádost obdržel a sdělil nám, že prošetří veškeré náležitosti týkající se geodetické stránky vlastnických vztahů. b) Zpět vzetí žaloby na fy REPRESENT, která dlužila obci za elektrickou energii. Došlo k vzájemné mimosoudní dohodě a firma doplatila 9 000,- Kč z celkové částky ,- Kč. c) Stanovení místní úpravy silničního provozu dopravní značení. Bylo schváleno odborem dopravy MěÚ v Říčanech a byl stanoven termín instalace na Možnost prodloužit termín instalace z důvodu možnosti využít vhodnou dotaci. d) Informace o probíhajících schůzkách na projekt kanalizačních přípojek v ulici Choceradská a Na Skále. V 10/2011 bude podána žádost o dotaci na kanalizační přípojky a je třeba mít připravené podklady pro další stavbu. e) Pan Vykysalý předal zastupitelům návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách obce Svojetice k prostudování. Bude kontrolováno z právního hlediska (zajistí pan Ing. Hruban). f) Paní starostka požádala pořádkovou komisi, aby kontrolovala pořádek v ulicích, upozorňovala občany na případné zábory obecních pozemků. Pokud nebude komunikace se spoluobčany úspěšná, bude vybírán poplatek za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky obce Svojetice č.1/2011 o místních poplatcích. g) Znovu řešeno přidání kontejnerů do ulic Na Moklině nebo Spojovací. Úkoly předkládá: Mgr. Vedralová ze dne úkol zodpovědnost stav Stání vozidel na místních komunikací. p. Kalaš, p. Škrleta Trvá Zásady pro výstavbu plánovací smlouva p. Vykysalý Předložen návrh Místní komunikace způsob využití území p. Vykysalý trvá

12 Veřejná prostranství kontrola pořádku p. Kalaš, p. Škrleta Nový Závěr: Na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům a občanům za účast na zasedání ukončila veřejné zasedání konané v budově Obecního úřadu ve Svojeticích dne ve hod. Zapsala: Radka Jirásková Ověřili: Ing. Eliška Olmrová, Miroslav Vykysalý Mgr. Martina Vedralová starostka Ing. Milan Hruban místostarosta Ve Svojeticích dne:

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.04.2010 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu Ing. Bc. Zdeňka Smardu a Ing. Josefa Dvořáka. ZÁ P IS Č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce TetČice, které se konalo v úterý dne 8. 7. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela.

* * * Ing. Chalupníková podala dne 2.10.2012 námitku s požadavkem na opravení formy minulého zápisu tak, jak to vlastně myslela. Zápis č. 12/2012 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 5.listopadu 2012 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více