Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční"

Transkript

1 Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008

2 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název st. programu Filologie 2 roky Mgr. Typ žádosti akreditace Typ studijního programu magisterský rigorózní řízení KKOV Forma studia prezenční --- Název studijního oboru Lingvistika Adresa www heslo k přístupu stránky tace.php na www Kerberos.LING08 Schváleno VR Vědecká rada podpis místo a datum Fakulty filozofické ZČU rektora 2

3 Ba Akreditace studijního oboru Lingvistika Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Cíle a charakteristika studijního oboru Typ studijního programu Forma studia Stand. doba studia Titul Magisterský Prezenční 2 roky Mgr. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem předkládaného dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Lingvistika je vychovat kvalifikované odborníky v oblasti věd o jazyce, tedy v oblasti multidisciplinární. (Termín vědy o jazyce se v české lingvistice prozatím neužívá příliš často. V jiných jazycích, např. ve francouzštině, se naopak pro zdůraznění multidisciplinarity téměř výlučně užívá termín les sciences du langage.) Jazyk je chápán především jako základní prostředek lidské komunikace, jako nástroj myšlení a poznávání světa. K jazyku se přistupuje také jako k jednomu ze základních mechanismů, kterými je řízen současný svět. Pilíři tohoto studijního oboru jsou: lingvistické teorie, a to languové i parolové exemplifikované na materiále různých jazyků; mezilidská komunikace verbální i neverbální a její pragmatické faktory; komunikační strategie a jejich parametry. Studenti budou studovat a interpretovat lingvistickou literaturu alespoň ve dvou cizích jazycích, osvojí si základní znalost dalšího indoevropského jazyka a vhlédnou také do jednoho neindoevropského jazyka. Zvládnou klíčové problémy filosofie jazyka, sémiotiky, kognitivní lingvistiky, lingvistické antropologie a psycholingvistiky. Studium je také zaměřeno na sociolingvistiku, mediální komunikaci a na rétoriku jako umění dobrého stylu a argumentace. Profil absolventa studijního oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních: Absolvent oboru je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti věd o jazyce. Na rovině všeobecných dovedností je schopen po analýze stávající situace vymezit jasný profesní cíl; zformulovat úkoly, jejichž splnění je pro dosažení profesního cíle nezbytné; umí využívat současné informační technologie; zná zásady kooperativní komunikace, které je třeba uplatňovat při realizaci rozsáhlejších projektů; je připraven k tomu, aby pokračoval ve vzdělání ve svém oboru doktorským studiem. Pokud jde o rovinu odborných a speciálních znalostí, je všestranně obeznámen s jazykem jako systémem znaků; zvládá různé modely popisu jazyka a řeči z pohledu synchronního i diachronního; je schopen analyzovat text na všech jeho rovinách s přihlédnutím ke všem pragmatickým parametrům; zvládá základy sémantické kognitivní analýzy, je schopen spolupracovat při vytváření jazykového obrazu světa; umí ve své práci využívat jazykových korpusů; je obeznámen se současnými automatickými metodami zpracování textu; je detailně seznámen s problematikou interpersonální komunikace a komunikačními strategiemi uplatňovanými v ní: umí je využívat k dosažení předem stanovených cílů, umí formulovat své poznatky jasně bez nechtěných dvojsmyslů v řeči mluvené i psané; je obeznámen s mediální komunikací; zná psychické základy řečových aktivit; jsou mu zřejmé základní otevřené problémy věd o jazyce v současnosti. 3

4 Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Student je vychován jako všestranný odborník v široké oblasti věd o jazyce, a je také připraven na eventuální vědecko-výzkumnou činnost. Během studia řeší řadu problémů spjatých s komunikací, které vznikají v profesní i soukromé sféře. Je tedy na požadavky praxe připraven. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent studijního oboru Lingvistika se vzhledem k tomu, že je na FF ZČU lingvistika chápána jako soubor věd o jazyce, může uplatnit v řadě institucí: je připraven začít vyučovat jednotlivé lingvistické disciplíny na vysokých školách; je připraven vstoupit do filologického doktorského studia; je připraven spoluvytvářet textové korpusy nutné pro tvorbu inovovaných slovníků; je připraven spoluvytvářet a užívat rešeršní systémy v různých institucích; je připraven podílet se na zpracování řeči v automatických systémech komunikace; je připraven působit v jazykovém poradenství, např. ve forenzní praxi; může se uplatnit v reklamních agenturách, neb v nich je důležitá znalost jemných odstínů jazykových konstrukcí a sémantických rysů jazykových výrazů; může se uplatnit jako mediátor, neb je detailně seznámen s komunikačními strategiemi a taktikami a jejich účinky na adresáta; může se uplatnit jako personalista v náborových organizacích či ve velkých podnicích, neb kromě verbálního projevu umí vyhodnotit i projevy neverbální; může organizovat manažerské kurzy řečového jednání, může v nich vyučovat; může se uplatnit jako mluvčí institucí, neb je vycvičen v rétorice, umí se vyjadřovat jasně a přesně adekvátně komunikační situaci; má-li ukončené bakalářské studium dvou cizích jazyků, může se v převážné většině výše uvedených profesí uplatnit i v zahraničí. Záměr rozvoje studijního programu Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce: Navazující magisterský studijní obor Lingvistika je připraven v souladu se strategickým plánem rozvoje Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni. Podoba studijního programu vychází ze stávajících studijních programů fakulty, navazuje na ně a rozvíjí je. Může být logickým pokračováním studijního kurikula pro mnohé absolventy bakalářského programu Cizí jazyky pro komerční praxi pěstovaného na FF ZČU od roku Navrhovaný obor usiluje o interdisciplinární prolnutí se společenskovědními obory na FF ZČU již existujícími. Je totiž součástí záměru fakulty postupně rozšiřovat kvalitní nabídku filologických studijních oborů. Na katedře filosofie Filosofické fakulty již existují navazující magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Evropská kulturní studia a Analytická filosofie a filosofie vědy. Tyto obory mají záměrně interdisciplinární charakter, a obor Lingvistika na tuto tradici navazuje. Předměty zahrnuté do studijního plánu oboru Lingvistika umožní v rámci katedry filosofie stávajícím či novým pracovníkům katedry filosofie a i dalších kateder FF rozšířit možnosti 4

5 svého uplatnění na FF ZČU. Tak se budou postupně vytvářet podmínky pro budoucí osamostatnění oboru Lingvistika. Odůvodnění studijního programu Zdůvodnění společenské potřeby studijního programu: Obor Lingvistika je možno v Česku studovat pouze na FF UK Praha a FF MU Brno. Možnosti uplatnění absolventa jsou široké (jak bylo uvedeno výše). Společenská potřeba se obráží ve výše uvedených možnostech uplatnění absolventa. Požadavky na přijímací řízení K přijímacímu řízení se mohou hlásit bakaláři studijního programu filologie a jiných humanitních věd. Písemná zkouška: test prověřující všeobecný rozhled a základní znalosti z lingvistiky. Ústní zkouška: debata na základě uchazečovy četby lingvistických textů prověřující jeho znalosti i schopnost interpretovat odborný text. Rozsah státních závěrečných zkoušek (předměty SZZK) Státní závěrečné zkoušky mohou skládat studenti, kteří splnili povinnosti vyplývající ze studijního plánu. Státní závěrečná zkouška má tyto části: 1) Obhajoba diplomové práce 2) Povinná ústní zkouška ze dvou předmětů (student prokazuje kvalifikované znalosti): - teorie přirozeného jazyka a sémiologie - pragmalingvistika a textová lingvistika 3) Povinně volitelná ústní zkouška z jednoho předmětu (specializace - student má prokázat nejen přehled a orientaci ve zvolené specializaci, ale především schopnost samostatné práce v ní) - filosofie jazyka - psycholingvistika a neurolingvistika - lingvistická sémantika Návrh témat diplomových prací Historie obecně lingvistických bádání na území dnešního Česka Jazykový relativismus a současné snahy o vytvoření jazykového obrazu světa Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě Přínos Petra Sgalla k obecně lingvistickým zkoumáním Přínos Jana Kořenského k obecně lingvistickým zkoumáním Složková, závislostní a valenční syntax na úrovni obecně syntaktické Spisovný jazyk jako kulturní hodnota (komparace dvou jazyků) Informace o textu obsažená ve frekvenčních slovnících Komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice Jazykové univerzálie ve světle kognitivních lingvistických zkoumání Konceptuální metafora jako projev ekonomie myšlení Závist a arogance v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Zrak a vidění v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Hmat a ruka v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Role folklóru při vytváření jazykového obrazu světa Tvorba mohutných jazykových korpusů a jejich využití Sémantická a pragmatická analýza projevů Zdeňka Nejedlého 5

6 Jazykové strategie mediátora a míra jejich úspěšnosti Metafora a metonymie v reklamě (srovnání dvou jazyků) Jazykový obraz Američana v současném českém tisku Eufemismus jako prostředek manipulativní komunikace Žánr polemiky (na materiále politického diskurzu) Žánr polemiky (na materiále vědeckého diskurzu) Typy inferencí ve výkladovém textu Porovnání teorií osvojování jazyka dítětem Komunikace v nadnárodních institucích C Informace o studijním oboru k akreditaci Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na 76% 43% přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na 31% 57% přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách 0% 0% Poznámka: Předměty společného základu jsou předměty povinné, oborové předměty jsou předměty povinně volitelné. Více o stavbě studijního plánu viz formulář Da. Da Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Informace o upořádání studijního plánu Základ studijního plánu oboru Lingvistika tvoří předměty, které jsou povinné v obou semestrech prvního ročníku. Dávají studentům kvalitní základ obecně lingvistického vzdělání. Širší vhled do mezioborových disciplín získají studenti studiem povinných kurzů druhého ročníku. Povinné kurzy jsou doplněny bohatou nabídkou povinně volitelných předmětů, které otevřou studentům cestu k možným profesní specializacím. POVINNÉ PŘEDMĚTY Celkem Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Rozsah Zakončení KFI/TJ Teorie jazyka doc. Machová 1 ZS Z, Zk KČJ/DLI Dějiny lingvistiky dr. Holub 1 ZS Zk 6

7 KAJ/CLT KKY/KKOL KFI/GRA KFI/PRGR KFI/FK KČJ/SELI KSA/ULA KFI/PSLN KFI/STV KČJ/TXL Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Kvantitativní a korpusová lingvistika Gramatika Pragmalingvistika a rétorika Filosofie komunikace Sémantika jako lingvistická disciplína Úvod do lingvistické antropologie Psycholingvistika a neurolingvistika Současné teorie vědomí Textová lingvistika dr. Mišterová 1 ZS Z dr. Ircing 1 ZS Z, Zk doc. Hoskovec 1 LS Z, Zk doc. Machová 1 LS Z, Zk doc. Demjančuk 1 LS Z, Zk dr. Holub 1 LS Zk prof. Blažek 1 LS Z, Zk doc. Machová 2 ZS Zk prof. Koťátko 2 ZS Z, Zk dr. Vaňková 2 ZS Z, Zk KFI/SEM1 Sémiotika 1 prof. Doubravová 2 ZS Z KKY/ZUI Základy umělé inteligence doc. Radová 2 ZS Z, Zk KFI/SEM2 Sémiotika 2 prof. Doubravová 2 LS 5* Z, Zk KFI/LSJ Logika a sémantika přirozeného dr. Svoboda 2 LS Z, Zk jazyka KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného prof. Psutka 2 LS Z, Zk jazyka Diplomová práce 2 LS 18 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Zakončení Neindoevropský jazyk (PVP1) 4 7

8 KBS/AKK1 Akkadština 1 dr. Pecha ZS Z KBS/AR1 Arabština 1 dr. Ramadan ZS Z KBS/HEMI Hebrejština Mišny Mgr. Tydlitátová LS Z KAJ/ZČ1 Základy čínštiny 1 dr. Vorel LS Z Studium cizojazyčných 6 textů (PVP2) KAG/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 dr. Kučera ZS Z KAG/ČTJNL Četba a interpretace lingv. dr. Kučera LS 3* Z textů v němčině KRO/ČTJF1 Četba textů ve francouzštině 1 doc. Fenclová ZS Z KRO/ČTJFL Četba a interpretace lingv. textů ve doc. Fenclová LS 3* Z francouzštině KFI/ČTJR1 Četba textů v ruštině 1 dr. Neupauer ZS Z KFI/ČTJRL Četba a interpretace lingv. dr. Neupauer LS 3* Z textů v ruštině Indoevropský jazyk (PVP3) 4 KRO/LAT1 Latina 1 Mgr. Strnadová ZS Z KRO/LAT2 Latina 2 Mgr. Strnadová LS 2* Z CJP/ITA1 Italština 1 Mgr. Strnadová ZS Z KAJ/ZŠ1 Základy švédštiny 1 dr. Vorel ZS Z KAJ/ZŠ2 Základy švédštiny 2 dr. Vorel LS 2* Z Povinně volitelné předměty 4 16 (PVP4) KSA/SEL Sociolingvistika a etnolingvistika dr. Lachout ZS Z KFI/FSM Formální sémantika dr. Dostálová 2 ZS Z KFI/TAR Teorie argumentace doc. Demjančuk 1 LS Z 8

9 KFI/ADI KFI/AMKO KFI/KČEL KSA/NKL KSA/EPA KFI/FPJ FI/UKV LAPJ KAP/MED KFI/CMK1 KFI/CMK2 Argumentační diskurz Asertivní a manipulativní komunikace Kapitoly z české lingvistiky 19.a 20.stol. Neverbální komunikace pro lingvisty Etnopsychoanalýz a Filosofie přirozeného jazyka Úvod do kognitivních věd Logická analýza přirozeného jazyka Média v současné politice Člověk, média, komunikace 1 Člověk, média, komunikace 2 doc. Demjančuk 2 ZS Zk doc. Machová 2 LS Z doc. Hoskovec 1 LS Z dr. Blažek 2 ZS Z, Zk dr. Blažek 2 ZS Z doc. Demjančuk doc. Demjančuk 1 ZS Z, Zk 1 LS Z dr. Svoboda 2 LS Z dr. Rosůlek LS Z, Zk dr. Psutková 1 LS Z, Zk dr. Rozlozsníkov á LS Zk KFI/FLH Filozofická logika dr. Svoboda 2 ZS Zk KAJ/AS Akademický mluvený projev dr. Mišterová 1 ZS/LS Z KPS/PSMY Psychologie myšlení doc. Miňhová 2 ZS Z, Zk KAP/ŽURN Problémy praktické dr. Rosůlek LS Z žurnalistiky KAP/NMP Nová média v politice dr. Rosůlek ZS Z KFI/PFJ Úvod do postmoderní dr. Nosek 2 ZS Zk filosofie jazyka KFI/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní doc. Machová 2 ZS Zk lingvistika KAG/GTHP Gramatické teorie prof. v historické Schuppener perspektivě 2 ZS Z 9

10 KAG/RE Rétorika dr. Panušová 2 ZS Z KAG/PJLD Přístupy k jazyku literárních děl dr. Kučera 2 LS Z 10

11 OBOROVÁ RADA Předseda: doc. dr. Svatava Machová, CSc. Členové: prof. dr. Jarmila Doubravová, CSc. prof. dr. Jiří Kraus, DrSc. prof. dr. Jarmila Panevová, DrSc. prof. Ing. Josef Psutka, Ph.D. prof. dr. Viktor Viktora, CSc. doc. dr. Nikolaj. Demjančuk, CSc. doc. dr. Jiří Fiala, CSc. doc. dr. Tomáš Hoskovec, CSc. 11

12 E Charakteristika studijního předmětu Následující charakteristiky jednotlivých předmětů studijního plánu jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém předměty uvádí studijní plán (viz formulář Da). Povinné předměty E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Teorie jazyka Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet je udělen za následující aktivity: aktivní účast na seminářích při debatách o prostudované literatuře; v souladu s rozpisem stanoveným na prvním semináři 1x prezentovat obsahovou analýzu studovaného textu a nejméně1x prezentovat fundovaný komentář ke studovanému textu. Zkouška je ústní. Student losuje dvě otázky z lingvistické teorie a jednu otázku z prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Jazyk obecně je přirozeně vzniklý a rozvíjející se polyfunkční sémiotický systém. Je to nejdůležitější prostředek lidské komunikace, nástroj poznávání světa i našeho myšlení. Cílem kurzu je všestranně uvést studenty do věd o jazyce především v jejich současné podobě a prezentovat jejich teoretické rámce. Témata: Konstitutivní rysy přirozeného jazyka jako atributu lidského druhu, původ, funkce a vývoj přirozeného jazyka. Vnitřní lingvistika (struktura jazyka): lingvistika langue, lingvistika parole. Jazykové typologie a univerzálie. Jazyk mluvený, psaný a znakový. Metody lingvistických zkoumání. Vnější lingvistika (interdisciplinární vazby): sociolingvistika, etnolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, aplikovaná lingvistika, kontrastivní lingvistika. Semináře budou věnovány interpretaci obecně lingvistických textů posledních 50 let publikovaných v češtině. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Dějiny lingvistiky Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. 12

13 Vývoj lingvistiky jako vědecké disciplíny od nejstarších dob do současnosti. Myšlení o jazyce ve vyspělých starověkých civilizacích: čínské myšlení o jazyce, indické myšlení o jazyce, arabské myšlení o jazyce. Lingvistika starého Řecka a na území Římské říše. Raný středověk, scholastika, spor o univerzália. Zřetel k latině a tzv. vulgárním jazykům. Idea obecné gramatiky a gramatika spekulativní. Nejstarší české slovníky a další práce (ve vztahu k jazyku). Humanismus a renesance, význam J. Blahoslava a dalších gramatických prací. Od baroka k osvícenství; lingvistické názory v 17. a 18. stol.. Srovnávací a filosofická lingvistika. Zájem o jazyk v období národního obrození. W. Humboldt, naturalismus, A. Schleicher a evolucionismus. Mladogramatická škola a její kritika. Psychologizující směry. Kazaňská škola. Ludwig Wittgenstein. F. de Saussure, strukturalismus, ženevská, pražská a kodaňská škola. Počátky závislostní syntaxe. Deskriptivismus; jiné strukturalistické školy. Antropologické směry (E. Sapir, B. L. Whorf). Nestrukturalistické školy: francouzská sociologická, moskevská, neolingvisté, lingvistická geografie, londýnská škola. Reflexe totalitních ideologií v lingvistice. Generativní i transformační lingvistika. Pomezní (hraniční) vědy v lingvistice. Komunikačně pragmatický obrat k jazyku. Význam českých lingvistů pro zahraniční školy. Kognitivní lingvistika. Český národní korpus. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení Zp Forma výuky Seminář Doporučena aktivní účast na seminářích. Splnění průběžného a závěrečného testu. PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. Cílem kurzu určeného studentům prvního ročníku magisterského studijního oboru Lingvistika je seznámit posluchače s významnými postavami, koncepcemi a přístupy britské a americké lingvistiky prostřednictvím autentických textů. Během seminářů budou analyzovány a komentovány extrakty z původních britských a amerických lingvistických textů v obecně vědním a speciálně vědním kontextu. Pozornost bude věnována koncepcím britských lingvistických škol a jejich významným představitelům, např. zakladateli tzv. Londýnské školy lingvistiky (the London School of Linguistics) Johnu Rupertu Firthovi, Firthovu pokračovateli, australskému lingvistovi M.A.K. Hallidayovi aj. Předmětem analýzy budou rovněž texty významných britských lingvistů Davida Crystala, Johna Lyonse, Petera Matthewse aj. Dále budou analyzovány texty amerických lingvistů, např. zakladatele generativní gramatiky Noama Chomského, Charlese J. Fillmora (Case Grammar), autora termínu the Recency Illusion Arnolda M. Zwickyho, amerických lingvistek Barbary J. Grossové, Janet Breckenridge Pierrehumbertové, Julie Hirschbergové aj. Analýza autentických britských a amerických textů bude zaměřena na oblast obecně lingvistickou, zejména syntaktickou, stylistickou a sémantickou, s akcentem na komparativní pohled na britskou a americkou lingvistiku s možným vysledováním homogenních a heterogenních procesů. Studenti budou rovněž seznámeni s lingvistickými periodiky, např. Journal of Linguistics. 13

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kvantitativní a korpusová lingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Semestrální práce tvorba jednoduchého programu na zpracování textových dat, aplikace tohoto programu na malý jazykový korpus a shrnutí výsledků do referátu. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. Tento předmět bude prerekvizitou pro navazující předmět(y) týkající se automatického zpracování přirozeného jazyka. Budou vyučovány základy statistiky, formálních gramatik a také programovacího jazyka vhodného pro zpracování textových dat. Budou prezentována východiska a výsledky kvantitativní lingvistiky a její možné aplikace. Dále budou představeny základní principy a zákonitosti korpusové lingvistiky pojem jazykového korpusu, problematika pořizování, kontroly a udržování jazykových dat. Reprezentativnost korpusů a vhodnost jejich použití pro jednotlivé úlohy. Různá obtížnost budování mohutných jazykových korpusů v souvislosti s typem daného jazyka. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Gramatika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Pro absolvování předmětu je nutné při zkoušce předvést porozumění pro celkovou deduktivní výstavbu abstraktního pojmového aparátu a zároveň obhájit seminární práci, jež obecně spočívá ve vyšetřování výskytu a funkcí zadaného gramatického jevu v zadaném konkrétním textu. doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Funkčně-strukturální lingvistika zkoumá jazykové znaky v polaritě abstraktního systému jazyka a konkrétních textů. Cílem kursu je zprostředkovat porozumění pro pól jazykového systému. Ústředním pojmem výkladu je věta, nejsložitější jednotka abstraktního systému, jež je ideálním protějškem výpovědi, nejjednodušší jednotky konkrétního textu. Věta je pojata jako pole vztahů mezi pojmenovávacími jednotkami a kurs Gramatika se v dalším výkladu soustředí právě na uchopení větných vztahů. Předvede však i kriteria pro rozhodnutí, co určíme jako prvek pojmenování a co jako prvek usouvztažnění. Věta je zkoumána jak v plánu výrazovém (kde jde především o její komplexní intonační kontury), tak obsahovém (kde rozlišujeme několik rovin popisu). Matematicko-deduktivní cestou se metodologicky uvědoměle zavádějí větné členy, slovní druhy, základní syntagmatické i paradigmatické kategorie. Veškeré abstraktní výklady se paralelně objasňují při rozborech konkrétních textů, ponejvíce, byť ne výlučně českých. 14

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Pragmalingvistika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast při pragmalingvistické a rétorické analýze; přednesení jednoho řečnického projevu v délce 5 minut na stanovené téma; závěrečná písemná práce, v níž budou komparovány a analyzovány studentem zvolené 2 texty z hlediska pragmalingvistického a rétorického. Zkouška: Zkouška má dvě části. V první student analyzuje vylosovaný text z pohledu pragmalingvistického a rétorického; v druhé losuje dvě otázky, jejichž odpovědi vyžadují jak znalost obsahu přednášek, tak prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Komunikačně pragmatický obrat v lingvistice, jeho východiska a průběh, historické kořeny. Obecná pragmalingvistika jako disciplína popisující vztah jazykového znaku a účastníků komunikace s ohledem na komunikační kontext: předmět zkoumání, základní pojmy (řečové jednání, teorie mluvních aktů, konverzační maximy, konverzační implikatura, diskurz, presupozice, deixe, zdvořilost a takt, zdvořilostní maximy); pragmatické faktory řečové komunikace, obecná i institucionálně vázaná pravidla řečového jednání, organizace řečové interakce, řečové strategie a vhodnost jejich volby; pragmatická analýza textu a její parametry. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace (základní pojmy, rétorická charakteristika textu, řečnické žánry, generování řečnického projevu). Cvičení se zaměřují na pragmatickou a rétorickou analýzu současných českých mluvených i psaných textů a na tvorbu řečnických útvarů informativních a naučných. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Filosofie komunikace Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce. Zkouška: při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 15

16 Bytí člověka a historické proměny komunikace. Geneze problémů komunikace ve filozofii a vědě: Pojetí bytí a existenciální komunikace Karla Jasperse. Dialogický personalismus Martina Bubera. Filozofie dialogu Michaila Bachtina. Problémy komunikace v díle José Ortegy y Gasseta. Dialogická povaha bytí a její obraz v literatuře (F. M. Dostojevskij). Samota a problém bytí člověka (V. Solovjev, M. Buber, A. Camus). Fenomén hry ve filozofii komunikace (E. Fink, H. Gadamer). Fenomén smrti ve filozofii Martina Heideggera a Alberta Camuse. Láska a bytí člověka (V. Solovjev, S. Freud, E. Fromm, J.-P. Sartre). Problémy komunikace v analytické filozofii. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémantika jako lingvistická disciplína Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Sémantický přístup ke komunikaci (vedle syntaktického a pragmatického přístupu), bilaterální teorie a jednoduchý i složitý jazykový znak. Odlišnost od ontologie a systémový přístup; návaznost na sémiotické pojetí jazyka. Dialogové systémy a jazyk; lexikální, strukturální a prototypová sémantika. Lexikální sémantika, jednotkové myšlení lexikální sémantiky (lexikální struktury), vztahy slov/lexémů ve slovníku; centrum a periferie, frekvence, příznakovost, kolokabilita, kompatibilita. Koncept a kolokace při utváření sémantické hierarchie. Frazém a idiom. Delimitace slova a význam. Metafora, metonymie apod. (struktura pojmového systému). Koheze a koherence, homonymie, polysémie (mnohoznačnost jednoduchého jazykového znaku), synonymie, antonymie a vztahy obdobné. Extenzivní a intenzivní vyjádření, vágnost a nejednoznačnost přirozeného jazyka (jako jeho základní vlastnost). Teorie kontextu (nezávislé úrovně sémantiky přirozeného jazyka), závislosti významu na doméně, situaci a individuální interpretaci, aktuálního (dynamického a strukturního) členění věty. Porozumění, význam a smysl (významové vrstvy, sémémy a sémy). Sémantická kompozice textu a syntakticko-sémantické větné vzorce.vliv mimojazykové situace a modelů lidského chování. Sémantika na pozadí jednoduchých statistických metod. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Úvod do lingvistické antropologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Výstup: Dvě písemné práce: Podrobný lingvo-etno-antropologický popis (1) vybraného etnika; (2) vybraného regionu - např. (1) Baskové; (2) Mongolsko. prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 16

17 Jestliže antropologii můžeme doslovně chápat jako vědu o člověku, lingvistická antropologie se specificky opírá o přínos studia lidského jazyka pro antropologii. Odtud se odvíjí i obsah kurzu lingvistická antropologie: Názory na počátky jazyka. Definice příbuznosti jazyků a model prajazyka. Metody důkazů jazykové příbuznosti a posuzování stupně genetické blízkosti jazyků. Genealogická klasifikace jazyků světa Přehled nejvyšších genetických jednotek - velekmenů: khoisanský kongo-saharský nostratický dené-(sino-)kavkazský amerindiánský austrijský indo-pacifický australský Historicko-srovnávací jazykověda a její možnosti pro mapování ekologické, materiální, sociální a kulturní minulosti lidstva. Korelace s jinými vědami - genetikou a fyzickou antropologií, archeologií, etnologií a sociologií. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Psycholingvistika a neurolingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Formování psycholingvistiky jako vědecké disciplíny, psycholingvistická paradigmata, metody psycholingvistických zkoumání; mentální struktury jedince spjaté s řečovou činností jako předmět zkoumání psycholingvistiky a neurolingvistiky: mozek, jeho struktura, neuronální síť a její organizace, mentální reprezentace, moduly a jejich neurofyziologické koreláty, kognitivní báze, paměť, teorie prototypů; nabývání jazykových znalostí, empirismus a racionalismus (nativismus), univerzální jazykové principy, mentální slovník, mentální gramatika; produkce textů a její mentální průběh; percepce textů a její mentální průběh; akvizice mateřštiny; učení se cizímu jazyku, bilingvismus; jazykové poruchy, patologie řeči; jazyk a kognice: vztah myšlení a řeči, co vypovídá jazyk o naší mysli a o našem porozumění světu, proces kategorizace, kognitivní metafora jako projev ekonomie myšlení, tělesná ukotvenost významu. 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Úvod Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) FOTOGRAFIE Kód a název

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více