Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční"

Transkript

1 Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008

2 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název st. programu Filologie 2 roky Mgr. Typ žádosti akreditace Typ studijního programu magisterský rigorózní řízení KKOV Forma studia prezenční --- Název studijního oboru Lingvistika Adresa www heslo k přístupu stránky tace.php na www Kerberos.LING08 Schváleno VR Vědecká rada podpis místo a datum Fakulty filozofické ZČU rektora 2

3 Ba Akreditace studijního oboru Lingvistika Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Cíle a charakteristika studijního oboru Typ studijního programu Forma studia Stand. doba studia Titul Magisterský Prezenční 2 roky Mgr. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem předkládaného dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Lingvistika je vychovat kvalifikované odborníky v oblasti věd o jazyce, tedy v oblasti multidisciplinární. (Termín vědy o jazyce se v české lingvistice prozatím neužívá příliš často. V jiných jazycích, např. ve francouzštině, se naopak pro zdůraznění multidisciplinarity téměř výlučně užívá termín les sciences du langage.) Jazyk je chápán především jako základní prostředek lidské komunikace, jako nástroj myšlení a poznávání světa. K jazyku se přistupuje také jako k jednomu ze základních mechanismů, kterými je řízen současný svět. Pilíři tohoto studijního oboru jsou: lingvistické teorie, a to languové i parolové exemplifikované na materiále různých jazyků; mezilidská komunikace verbální i neverbální a její pragmatické faktory; komunikační strategie a jejich parametry. Studenti budou studovat a interpretovat lingvistickou literaturu alespoň ve dvou cizích jazycích, osvojí si základní znalost dalšího indoevropského jazyka a vhlédnou také do jednoho neindoevropského jazyka. Zvládnou klíčové problémy filosofie jazyka, sémiotiky, kognitivní lingvistiky, lingvistické antropologie a psycholingvistiky. Studium je také zaměřeno na sociolingvistiku, mediální komunikaci a na rétoriku jako umění dobrého stylu a argumentace. Profil absolventa studijního oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních: Absolvent oboru je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti věd o jazyce. Na rovině všeobecných dovedností je schopen po analýze stávající situace vymezit jasný profesní cíl; zformulovat úkoly, jejichž splnění je pro dosažení profesního cíle nezbytné; umí využívat současné informační technologie; zná zásady kooperativní komunikace, které je třeba uplatňovat při realizaci rozsáhlejších projektů; je připraven k tomu, aby pokračoval ve vzdělání ve svém oboru doktorským studiem. Pokud jde o rovinu odborných a speciálních znalostí, je všestranně obeznámen s jazykem jako systémem znaků; zvládá různé modely popisu jazyka a řeči z pohledu synchronního i diachronního; je schopen analyzovat text na všech jeho rovinách s přihlédnutím ke všem pragmatickým parametrům; zvládá základy sémantické kognitivní analýzy, je schopen spolupracovat při vytváření jazykového obrazu světa; umí ve své práci využívat jazykových korpusů; je obeznámen se současnými automatickými metodami zpracování textu; je detailně seznámen s problematikou interpersonální komunikace a komunikačními strategiemi uplatňovanými v ní: umí je využívat k dosažení předem stanovených cílů, umí formulovat své poznatky jasně bez nechtěných dvojsmyslů v řeči mluvené i psané; je obeznámen s mediální komunikací; zná psychické základy řečových aktivit; jsou mu zřejmé základní otevřené problémy věd o jazyce v současnosti. 3

4 Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Student je vychován jako všestranný odborník v široké oblasti věd o jazyce, a je také připraven na eventuální vědecko-výzkumnou činnost. Během studia řeší řadu problémů spjatých s komunikací, které vznikají v profesní i soukromé sféře. Je tedy na požadavky praxe připraven. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent studijního oboru Lingvistika se vzhledem k tomu, že je na FF ZČU lingvistika chápána jako soubor věd o jazyce, může uplatnit v řadě institucí: je připraven začít vyučovat jednotlivé lingvistické disciplíny na vysokých školách; je připraven vstoupit do filologického doktorského studia; je připraven spoluvytvářet textové korpusy nutné pro tvorbu inovovaných slovníků; je připraven spoluvytvářet a užívat rešeršní systémy v různých institucích; je připraven podílet se na zpracování řeči v automatických systémech komunikace; je připraven působit v jazykovém poradenství, např. ve forenzní praxi; může se uplatnit v reklamních agenturách, neb v nich je důležitá znalost jemných odstínů jazykových konstrukcí a sémantických rysů jazykových výrazů; může se uplatnit jako mediátor, neb je detailně seznámen s komunikačními strategiemi a taktikami a jejich účinky na adresáta; může se uplatnit jako personalista v náborových organizacích či ve velkých podnicích, neb kromě verbálního projevu umí vyhodnotit i projevy neverbální; může organizovat manažerské kurzy řečového jednání, může v nich vyučovat; může se uplatnit jako mluvčí institucí, neb je vycvičen v rétorice, umí se vyjadřovat jasně a přesně adekvátně komunikační situaci; má-li ukončené bakalářské studium dvou cizích jazyků, může se v převážné většině výše uvedených profesí uplatnit i v zahraničí. Záměr rozvoje studijního programu Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce: Navazující magisterský studijní obor Lingvistika je připraven v souladu se strategickým plánem rozvoje Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni. Podoba studijního programu vychází ze stávajících studijních programů fakulty, navazuje na ně a rozvíjí je. Může být logickým pokračováním studijního kurikula pro mnohé absolventy bakalářského programu Cizí jazyky pro komerční praxi pěstovaného na FF ZČU od roku Navrhovaný obor usiluje o interdisciplinární prolnutí se společenskovědními obory na FF ZČU již existujícími. Je totiž součástí záměru fakulty postupně rozšiřovat kvalitní nabídku filologických studijních oborů. Na katedře filosofie Filosofické fakulty již existují navazující magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Evropská kulturní studia a Analytická filosofie a filosofie vědy. Tyto obory mají záměrně interdisciplinární charakter, a obor Lingvistika na tuto tradici navazuje. Předměty zahrnuté do studijního plánu oboru Lingvistika umožní v rámci katedry filosofie stávajícím či novým pracovníkům katedry filosofie a i dalších kateder FF rozšířit možnosti 4

5 svého uplatnění na FF ZČU. Tak se budou postupně vytvářet podmínky pro budoucí osamostatnění oboru Lingvistika. Odůvodnění studijního programu Zdůvodnění společenské potřeby studijního programu: Obor Lingvistika je možno v Česku studovat pouze na FF UK Praha a FF MU Brno. Možnosti uplatnění absolventa jsou široké (jak bylo uvedeno výše). Společenská potřeba se obráží ve výše uvedených možnostech uplatnění absolventa. Požadavky na přijímací řízení K přijímacímu řízení se mohou hlásit bakaláři studijního programu filologie a jiných humanitních věd. Písemná zkouška: test prověřující všeobecný rozhled a základní znalosti z lingvistiky. Ústní zkouška: debata na základě uchazečovy četby lingvistických textů prověřující jeho znalosti i schopnost interpretovat odborný text. Rozsah státních závěrečných zkoušek (předměty SZZK) Státní závěrečné zkoušky mohou skládat studenti, kteří splnili povinnosti vyplývající ze studijního plánu. Státní závěrečná zkouška má tyto části: 1) Obhajoba diplomové práce 2) Povinná ústní zkouška ze dvou předmětů (student prokazuje kvalifikované znalosti): - teorie přirozeného jazyka a sémiologie - pragmalingvistika a textová lingvistika 3) Povinně volitelná ústní zkouška z jednoho předmětu (specializace - student má prokázat nejen přehled a orientaci ve zvolené specializaci, ale především schopnost samostatné práce v ní) - filosofie jazyka - psycholingvistika a neurolingvistika - lingvistická sémantika Návrh témat diplomových prací Historie obecně lingvistických bádání na území dnešního Česka Jazykový relativismus a současné snahy o vytvoření jazykového obrazu světa Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě Přínos Petra Sgalla k obecně lingvistickým zkoumáním Přínos Jana Kořenského k obecně lingvistickým zkoumáním Složková, závislostní a valenční syntax na úrovni obecně syntaktické Spisovný jazyk jako kulturní hodnota (komparace dvou jazyků) Informace o textu obsažená ve frekvenčních slovnících Komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice Jazykové univerzálie ve světle kognitivních lingvistických zkoumání Konceptuální metafora jako projev ekonomie myšlení Závist a arogance v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Zrak a vidění v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Hmat a ruka v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Role folklóru při vytváření jazykového obrazu světa Tvorba mohutných jazykových korpusů a jejich využití Sémantická a pragmatická analýza projevů Zdeňka Nejedlého 5

6 Jazykové strategie mediátora a míra jejich úspěšnosti Metafora a metonymie v reklamě (srovnání dvou jazyků) Jazykový obraz Američana v současném českém tisku Eufemismus jako prostředek manipulativní komunikace Žánr polemiky (na materiále politického diskurzu) Žánr polemiky (na materiále vědeckého diskurzu) Typy inferencí ve výkladovém textu Porovnání teorií osvojování jazyka dítětem Komunikace v nadnárodních institucích C Informace o studijním oboru k akreditaci Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na 76% 43% přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na 31% 57% přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách 0% 0% Poznámka: Předměty společného základu jsou předměty povinné, oborové předměty jsou předměty povinně volitelné. Více o stavbě studijního plánu viz formulář Da. Da Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Informace o upořádání studijního plánu Základ studijního plánu oboru Lingvistika tvoří předměty, které jsou povinné v obou semestrech prvního ročníku. Dávají studentům kvalitní základ obecně lingvistického vzdělání. Širší vhled do mezioborových disciplín získají studenti studiem povinných kurzů druhého ročníku. Povinné kurzy jsou doplněny bohatou nabídkou povinně volitelných předmětů, které otevřou studentům cestu k možným profesní specializacím. POVINNÉ PŘEDMĚTY Celkem Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Rozsah Zakončení KFI/TJ Teorie jazyka doc. Machová 1 ZS Z, Zk KČJ/DLI Dějiny lingvistiky dr. Holub 1 ZS Zk 6

7 KAJ/CLT KKY/KKOL KFI/GRA KFI/PRGR KFI/FK KČJ/SELI KSA/ULA KFI/PSLN KFI/STV KČJ/TXL Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Kvantitativní a korpusová lingvistika Gramatika Pragmalingvistika a rétorika Filosofie komunikace Sémantika jako lingvistická disciplína Úvod do lingvistické antropologie Psycholingvistika a neurolingvistika Současné teorie vědomí Textová lingvistika dr. Mišterová 1 ZS Z dr. Ircing 1 ZS Z, Zk doc. Hoskovec 1 LS Z, Zk doc. Machová 1 LS Z, Zk doc. Demjančuk 1 LS Z, Zk dr. Holub 1 LS Zk prof. Blažek 1 LS Z, Zk doc. Machová 2 ZS Zk prof. Koťátko 2 ZS Z, Zk dr. Vaňková 2 ZS Z, Zk KFI/SEM1 Sémiotika 1 prof. Doubravová 2 ZS Z KKY/ZUI Základy umělé inteligence doc. Radová 2 ZS Z, Zk KFI/SEM2 Sémiotika 2 prof. Doubravová 2 LS 5* Z, Zk KFI/LSJ Logika a sémantika přirozeného dr. Svoboda 2 LS Z, Zk jazyka KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného prof. Psutka 2 LS Z, Zk jazyka Diplomová práce 2 LS 18 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Zakončení Neindoevropský jazyk (PVP1) 4 7

8 KBS/AKK1 Akkadština 1 dr. Pecha ZS Z KBS/AR1 Arabština 1 dr. Ramadan ZS Z KBS/HEMI Hebrejština Mišny Mgr. Tydlitátová LS Z KAJ/ZČ1 Základy čínštiny 1 dr. Vorel LS Z Studium cizojazyčných 6 textů (PVP2) KAG/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 dr. Kučera ZS Z KAG/ČTJNL Četba a interpretace lingv. dr. Kučera LS 3* Z textů v němčině KRO/ČTJF1 Četba textů ve francouzštině 1 doc. Fenclová ZS Z KRO/ČTJFL Četba a interpretace lingv. textů ve doc. Fenclová LS 3* Z francouzštině KFI/ČTJR1 Četba textů v ruštině 1 dr. Neupauer ZS Z KFI/ČTJRL Četba a interpretace lingv. dr. Neupauer LS 3* Z textů v ruštině Indoevropský jazyk (PVP3) 4 KRO/LAT1 Latina 1 Mgr. Strnadová ZS Z KRO/LAT2 Latina 2 Mgr. Strnadová LS 2* Z CJP/ITA1 Italština 1 Mgr. Strnadová ZS Z KAJ/ZŠ1 Základy švédštiny 1 dr. Vorel ZS Z KAJ/ZŠ2 Základy švédštiny 2 dr. Vorel LS 2* Z Povinně volitelné předměty 4 16 (PVP4) KSA/SEL Sociolingvistika a etnolingvistika dr. Lachout ZS Z KFI/FSM Formální sémantika dr. Dostálová 2 ZS Z KFI/TAR Teorie argumentace doc. Demjančuk 1 LS Z 8

9 KFI/ADI KFI/AMKO KFI/KČEL KSA/NKL KSA/EPA KFI/FPJ FI/UKV LAPJ KAP/MED KFI/CMK1 KFI/CMK2 Argumentační diskurz Asertivní a manipulativní komunikace Kapitoly z české lingvistiky 19.a 20.stol. Neverbální komunikace pro lingvisty Etnopsychoanalýz a Filosofie přirozeného jazyka Úvod do kognitivních věd Logická analýza přirozeného jazyka Média v současné politice Člověk, média, komunikace 1 Člověk, média, komunikace 2 doc. Demjančuk 2 ZS Zk doc. Machová 2 LS Z doc. Hoskovec 1 LS Z dr. Blažek 2 ZS Z, Zk dr. Blažek 2 ZS Z doc. Demjančuk doc. Demjančuk 1 ZS Z, Zk 1 LS Z dr. Svoboda 2 LS Z dr. Rosůlek LS Z, Zk dr. Psutková 1 LS Z, Zk dr. Rozlozsníkov á LS Zk KFI/FLH Filozofická logika dr. Svoboda 2 ZS Zk KAJ/AS Akademický mluvený projev dr. Mišterová 1 ZS/LS Z KPS/PSMY Psychologie myšlení doc. Miňhová 2 ZS Z, Zk KAP/ŽURN Problémy praktické dr. Rosůlek LS Z žurnalistiky KAP/NMP Nová média v politice dr. Rosůlek ZS Z KFI/PFJ Úvod do postmoderní dr. Nosek 2 ZS Zk filosofie jazyka KFI/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní doc. Machová 2 ZS Zk lingvistika KAG/GTHP Gramatické teorie prof. v historické Schuppener perspektivě 2 ZS Z 9

10 KAG/RE Rétorika dr. Panušová 2 ZS Z KAG/PJLD Přístupy k jazyku literárních děl dr. Kučera 2 LS Z 10

11 OBOROVÁ RADA Předseda: doc. dr. Svatava Machová, CSc. Členové: prof. dr. Jarmila Doubravová, CSc. prof. dr. Jiří Kraus, DrSc. prof. dr. Jarmila Panevová, DrSc. prof. Ing. Josef Psutka, Ph.D. prof. dr. Viktor Viktora, CSc. doc. dr. Nikolaj. Demjančuk, CSc. doc. dr. Jiří Fiala, CSc. doc. dr. Tomáš Hoskovec, CSc. 11

12 E Charakteristika studijního předmětu Následující charakteristiky jednotlivých předmětů studijního plánu jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém předměty uvádí studijní plán (viz formulář Da). Povinné předměty E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Teorie jazyka Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet je udělen za následující aktivity: aktivní účast na seminářích při debatách o prostudované literatuře; v souladu s rozpisem stanoveným na prvním semináři 1x prezentovat obsahovou analýzu studovaného textu a nejméně1x prezentovat fundovaný komentář ke studovanému textu. Zkouška je ústní. Student losuje dvě otázky z lingvistické teorie a jednu otázku z prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Jazyk obecně je přirozeně vzniklý a rozvíjející se polyfunkční sémiotický systém. Je to nejdůležitější prostředek lidské komunikace, nástroj poznávání světa i našeho myšlení. Cílem kurzu je všestranně uvést studenty do věd o jazyce především v jejich současné podobě a prezentovat jejich teoretické rámce. Témata: Konstitutivní rysy přirozeného jazyka jako atributu lidského druhu, původ, funkce a vývoj přirozeného jazyka. Vnitřní lingvistika (struktura jazyka): lingvistika langue, lingvistika parole. Jazykové typologie a univerzálie. Jazyk mluvený, psaný a znakový. Metody lingvistických zkoumání. Vnější lingvistika (interdisciplinární vazby): sociolingvistika, etnolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, aplikovaná lingvistika, kontrastivní lingvistika. Semináře budou věnovány interpretaci obecně lingvistických textů posledních 50 let publikovaných v češtině. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Dějiny lingvistiky Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. 12

13 Vývoj lingvistiky jako vědecké disciplíny od nejstarších dob do současnosti. Myšlení o jazyce ve vyspělých starověkých civilizacích: čínské myšlení o jazyce, indické myšlení o jazyce, arabské myšlení o jazyce. Lingvistika starého Řecka a na území Římské říše. Raný středověk, scholastika, spor o univerzália. Zřetel k latině a tzv. vulgárním jazykům. Idea obecné gramatiky a gramatika spekulativní. Nejstarší české slovníky a další práce (ve vztahu k jazyku). Humanismus a renesance, význam J. Blahoslava a dalších gramatických prací. Od baroka k osvícenství; lingvistické názory v 17. a 18. stol.. Srovnávací a filosofická lingvistika. Zájem o jazyk v období národního obrození. W. Humboldt, naturalismus, A. Schleicher a evolucionismus. Mladogramatická škola a její kritika. Psychologizující směry. Kazaňská škola. Ludwig Wittgenstein. F. de Saussure, strukturalismus, ženevská, pražská a kodaňská škola. Počátky závislostní syntaxe. Deskriptivismus; jiné strukturalistické školy. Antropologické směry (E. Sapir, B. L. Whorf). Nestrukturalistické školy: francouzská sociologická, moskevská, neolingvisté, lingvistická geografie, londýnská škola. Reflexe totalitních ideologií v lingvistice. Generativní i transformační lingvistika. Pomezní (hraniční) vědy v lingvistice. Komunikačně pragmatický obrat k jazyku. Význam českých lingvistů pro zahraniční školy. Kognitivní lingvistika. Český národní korpus. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení Zp Forma výuky Seminář Doporučena aktivní účast na seminářích. Splnění průběžného a závěrečného testu. PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. Cílem kurzu určeného studentům prvního ročníku magisterského studijního oboru Lingvistika je seznámit posluchače s významnými postavami, koncepcemi a přístupy britské a americké lingvistiky prostřednictvím autentických textů. Během seminářů budou analyzovány a komentovány extrakty z původních britských a amerických lingvistických textů v obecně vědním a speciálně vědním kontextu. Pozornost bude věnována koncepcím britských lingvistických škol a jejich významným představitelům, např. zakladateli tzv. Londýnské školy lingvistiky (the London School of Linguistics) Johnu Rupertu Firthovi, Firthovu pokračovateli, australskému lingvistovi M.A.K. Hallidayovi aj. Předmětem analýzy budou rovněž texty významných britských lingvistů Davida Crystala, Johna Lyonse, Petera Matthewse aj. Dále budou analyzovány texty amerických lingvistů, např. zakladatele generativní gramatiky Noama Chomského, Charlese J. Fillmora (Case Grammar), autora termínu the Recency Illusion Arnolda M. Zwickyho, amerických lingvistek Barbary J. Grossové, Janet Breckenridge Pierrehumbertové, Julie Hirschbergové aj. Analýza autentických britských a amerických textů bude zaměřena na oblast obecně lingvistickou, zejména syntaktickou, stylistickou a sémantickou, s akcentem na komparativní pohled na britskou a americkou lingvistiku s možným vysledováním homogenních a heterogenních procesů. Studenti budou rovněž seznámeni s lingvistickými periodiky, např. Journal of Linguistics. 13

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kvantitativní a korpusová lingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Semestrální práce tvorba jednoduchého programu na zpracování textových dat, aplikace tohoto programu na malý jazykový korpus a shrnutí výsledků do referátu. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. Tento předmět bude prerekvizitou pro navazující předmět(y) týkající se automatického zpracování přirozeného jazyka. Budou vyučovány základy statistiky, formálních gramatik a také programovacího jazyka vhodného pro zpracování textových dat. Budou prezentována východiska a výsledky kvantitativní lingvistiky a její možné aplikace. Dále budou představeny základní principy a zákonitosti korpusové lingvistiky pojem jazykového korpusu, problematika pořizování, kontroly a udržování jazykových dat. Reprezentativnost korpusů a vhodnost jejich použití pro jednotlivé úlohy. Různá obtížnost budování mohutných jazykových korpusů v souvislosti s typem daného jazyka. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Gramatika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Pro absolvování předmětu je nutné při zkoušce předvést porozumění pro celkovou deduktivní výstavbu abstraktního pojmového aparátu a zároveň obhájit seminární práci, jež obecně spočívá ve vyšetřování výskytu a funkcí zadaného gramatického jevu v zadaném konkrétním textu. doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Funkčně-strukturální lingvistika zkoumá jazykové znaky v polaritě abstraktního systému jazyka a konkrétních textů. Cílem kursu je zprostředkovat porozumění pro pól jazykového systému. Ústředním pojmem výkladu je věta, nejsložitější jednotka abstraktního systému, jež je ideálním protějškem výpovědi, nejjednodušší jednotky konkrétního textu. Věta je pojata jako pole vztahů mezi pojmenovávacími jednotkami a kurs Gramatika se v dalším výkladu soustředí právě na uchopení větných vztahů. Předvede však i kriteria pro rozhodnutí, co určíme jako prvek pojmenování a co jako prvek usouvztažnění. Věta je zkoumána jak v plánu výrazovém (kde jde především o její komplexní intonační kontury), tak obsahovém (kde rozlišujeme několik rovin popisu). Matematicko-deduktivní cestou se metodologicky uvědoměle zavádějí větné členy, slovní druhy, základní syntagmatické i paradigmatické kategorie. Veškeré abstraktní výklady se paralelně objasňují při rozborech konkrétních textů, ponejvíce, byť ne výlučně českých. 14

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Pragmalingvistika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast při pragmalingvistické a rétorické analýze; přednesení jednoho řečnického projevu v délce 5 minut na stanovené téma; závěrečná písemná práce, v níž budou komparovány a analyzovány studentem zvolené 2 texty z hlediska pragmalingvistického a rétorického. Zkouška: Zkouška má dvě části. V první student analyzuje vylosovaný text z pohledu pragmalingvistického a rétorického; v druhé losuje dvě otázky, jejichž odpovědi vyžadují jak znalost obsahu přednášek, tak prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Komunikačně pragmatický obrat v lingvistice, jeho východiska a průběh, historické kořeny. Obecná pragmalingvistika jako disciplína popisující vztah jazykového znaku a účastníků komunikace s ohledem na komunikační kontext: předmět zkoumání, základní pojmy (řečové jednání, teorie mluvních aktů, konverzační maximy, konverzační implikatura, diskurz, presupozice, deixe, zdvořilost a takt, zdvořilostní maximy); pragmatické faktory řečové komunikace, obecná i institucionálně vázaná pravidla řečového jednání, organizace řečové interakce, řečové strategie a vhodnost jejich volby; pragmatická analýza textu a její parametry. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace (základní pojmy, rétorická charakteristika textu, řečnické žánry, generování řečnického projevu). Cvičení se zaměřují na pragmatickou a rétorickou analýzu současných českých mluvených i psaných textů a na tvorbu řečnických útvarů informativních a naučných. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Filosofie komunikace Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce. Zkouška: při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 15

16 Bytí člověka a historické proměny komunikace. Geneze problémů komunikace ve filozofii a vědě: Pojetí bytí a existenciální komunikace Karla Jasperse. Dialogický personalismus Martina Bubera. Filozofie dialogu Michaila Bachtina. Problémy komunikace v díle José Ortegy y Gasseta. Dialogická povaha bytí a její obraz v literatuře (F. M. Dostojevskij). Samota a problém bytí člověka (V. Solovjev, M. Buber, A. Camus). Fenomén hry ve filozofii komunikace (E. Fink, H. Gadamer). Fenomén smrti ve filozofii Martina Heideggera a Alberta Camuse. Láska a bytí člověka (V. Solovjev, S. Freud, E. Fromm, J.-P. Sartre). Problémy komunikace v analytické filozofii. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémantika jako lingvistická disciplína Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Sémantický přístup ke komunikaci (vedle syntaktického a pragmatického přístupu), bilaterální teorie a jednoduchý i složitý jazykový znak. Odlišnost od ontologie a systémový přístup; návaznost na sémiotické pojetí jazyka. Dialogové systémy a jazyk; lexikální, strukturální a prototypová sémantika. Lexikální sémantika, jednotkové myšlení lexikální sémantiky (lexikální struktury), vztahy slov/lexémů ve slovníku; centrum a periferie, frekvence, příznakovost, kolokabilita, kompatibilita. Koncept a kolokace při utváření sémantické hierarchie. Frazém a idiom. Delimitace slova a význam. Metafora, metonymie apod. (struktura pojmového systému). Koheze a koherence, homonymie, polysémie (mnohoznačnost jednoduchého jazykového znaku), synonymie, antonymie a vztahy obdobné. Extenzivní a intenzivní vyjádření, vágnost a nejednoznačnost přirozeného jazyka (jako jeho základní vlastnost). Teorie kontextu (nezávislé úrovně sémantiky přirozeného jazyka), závislosti významu na doméně, situaci a individuální interpretaci, aktuálního (dynamického a strukturního) členění věty. Porozumění, význam a smysl (významové vrstvy, sémémy a sémy). Sémantická kompozice textu a syntakticko-sémantické větné vzorce.vliv mimojazykové situace a modelů lidského chování. Sémantika na pozadí jednoduchých statistických metod. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Úvod do lingvistické antropologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Výstup: Dvě písemné práce: Podrobný lingvo-etno-antropologický popis (1) vybraného etnika; (2) vybraného regionu - např. (1) Baskové; (2) Mongolsko. prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 16

17 Jestliže antropologii můžeme doslovně chápat jako vědu o člověku, lingvistická antropologie se specificky opírá o přínos studia lidského jazyka pro antropologii. Odtud se odvíjí i obsah kurzu lingvistická antropologie: Názory na počátky jazyka. Definice příbuznosti jazyků a model prajazyka. Metody důkazů jazykové příbuznosti a posuzování stupně genetické blízkosti jazyků. Genealogická klasifikace jazyků světa Přehled nejvyšších genetických jednotek - velekmenů: khoisanský kongo-saharský nostratický dené-(sino-)kavkazský amerindiánský austrijský indo-pacifický australský Historicko-srovnávací jazykověda a její možnosti pro mapování ekologické, materiální, sociální a kulturní minulosti lidstva. Korelace s jinými vědami - genetikou a fyzickou antropologií, archeologií, etnologií a sociologií. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Psycholingvistika a neurolingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Formování psycholingvistiky jako vědecké disciplíny, psycholingvistická paradigmata, metody psycholingvistických zkoumání; mentální struktury jedince spjaté s řečovou činností jako předmět zkoumání psycholingvistiky a neurolingvistiky: mozek, jeho struktura, neuronální síť a její organizace, mentální reprezentace, moduly a jejich neurofyziologické koreláty, kognitivní báze, paměť, teorie prototypů; nabývání jazykových znalostí, empirismus a racionalismus (nativismus), univerzální jazykové principy, mentální slovník, mentální gramatika; produkce textů a její mentální průběh; percepce textů a její mentální průběh; akvizice mateřštiny; učení se cizímu jazyku, bilingvismus; jazykové poruchy, patologie řeči; jazyk a kognice: vztah myšlení a řeči, co vypovídá jazyk o naší mysli a o našem porozumění světu, proces kategorizace, kognitivní metafora jako projev ekonomie myšlení, tělesná ukotvenost významu. 17

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie OBECNÁ JAZYKOVĚDA (dvouoborové bakalářské studium) B 7310 Filologie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 1. Úvod do filozofie* 2. Cizí jazyk** 0p + 12s 3 Zk (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Zk p 6

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: 10.5. 2011 31.5. 2017) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 dop. kr. přednášející

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NĚMECKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. (Platnost akreditace: 24.4. 2008 30.4. 2012) druh před.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: )

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: ) ČESKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 16.10. 2009 1.12. 2017) 1. Úvod do filozofie * PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 způs. druh před. k p

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Kognitivní informatika očima studentů

Kognitivní informatika očima studentů Kognitivní informatika očima studentů Výsledky ankety ZS 2011/2012 Kateřina Farská O dotazníku Reponse rate relativně vysoká: 49% (odpovědělo 26 z 53 aktuálně studujících) Až na výjimky vysoká kvalita

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v170 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE SROVNÁVACÍ INDOEVROPSKÁ

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty

ČEŠTINA PRO CIZINCE. ČC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ (tříleté) Povinné předměty ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola

Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Da Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filozofie Název studijního

Více

Info schůzka. 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1

Info schůzka.  16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Info schůzka www.anglistika.upol.cz 16-Jan-16 Open Day - Dept. of English 1 Program Dne otevřených dveří na KAA průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání přízemí vpravo, místnost 1.59 (10.00-10.45: informační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie

INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie INDOLOGIE (jednooborové studium) B 7310 Filologie S společný základ S 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 (Platnost akreditace: 30.11. 2009 31.12. 2017) p 6 2 1 / S, LS p 6 5 od 1 / S S 2

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh

druh před. způs. zak. Z Z 1p + 2s Zk p 6 2p + 0s Zk p 8 druh INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ (jednooborové bakalářské studium) B 7201 Informační studia a knihovnictví (Platnost akreditace: 30.10. 2009 31.7. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Filozofické fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2017/2018 1. Informace o termínech konání přijímacího řízení Přijímací zkoušky na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Více

vydáno 1. června 2015 Součásti SZZK podle výběru studenta se koná na jednom, nebo na druhém oboru

vydáno 1. června 2015 Součásti SZZK podle výběru studenta se koná na jednom, nebo na druhém oboru OBECNÁ LINGVISTIKA (NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY vydáno 1. června 2015 Součásti SZZK (I) Obhajoba diplomové práce podle výběru studenta se koná na jednom, nebo na druhém oboru

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika

ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLISTIKA-AMERIKANISTIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7311 Anglistika-amerikanistika Název předmětu 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 rozsah 2p+0s 2p+0s způs. zak. druh před.

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Katedra středoevropských studií PREZENTACE OBORU STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA KDO JSME? Katedra středoevropských studií (KSES) realizuje výuku a výzkum jazyků, kultur a historie střední Evropy. Zaměřuje se především

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA)

INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDOLOGIE SE SPECIALIZACÍ (BENGÁLŠTINA, HINDŠTINA, SANSKRT, TAMILŠTINA) INDS A. Povinné přednášky a semináře Indická filologie/indologie zahrnuje specializace hlavních indických jazyků: bengálština (BENG),

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne

III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne III. úplné znění Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ze dne 6. 12. 2013 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

dvouletý volitelný předmět

dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Latina S3A (první rok) dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Seznámení s gramatikou a základní slovní zásobou latinského jazyka, seznámení s jednoduchými texty

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace:

DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: DĚJINY UMĚNÍ (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (Platnost akreditace: 10.12. 2008 31.12. 2016) 1. Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 K p 6 3

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 1. Studijní program N7504 Učitelství pro střední školy a) Studijní obor: Učitelství Anglického

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více