Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční"

Transkript

1 Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008

2 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název st. programu Filologie 2 roky Mgr. Typ žádosti akreditace Typ studijního programu magisterský rigorózní řízení KKOV Forma studia prezenční --- Název studijního oboru Lingvistika Adresa www heslo k přístupu stránky tace.php na www Kerberos.LING08 Schváleno VR Vědecká rada podpis místo a datum Fakulty filozofické ZČU rektora 2

3 Ba Akreditace studijního oboru Lingvistika Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Cíle a charakteristika studijního oboru Typ studijního programu Forma studia Stand. doba studia Titul Magisterský Prezenční 2 roky Mgr. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem předkládaného dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Lingvistika je vychovat kvalifikované odborníky v oblasti věd o jazyce, tedy v oblasti multidisciplinární. (Termín vědy o jazyce se v české lingvistice prozatím neužívá příliš často. V jiných jazycích, např. ve francouzštině, se naopak pro zdůraznění multidisciplinarity téměř výlučně užívá termín les sciences du langage.) Jazyk je chápán především jako základní prostředek lidské komunikace, jako nástroj myšlení a poznávání světa. K jazyku se přistupuje také jako k jednomu ze základních mechanismů, kterými je řízen současný svět. Pilíři tohoto studijního oboru jsou: lingvistické teorie, a to languové i parolové exemplifikované na materiále různých jazyků; mezilidská komunikace verbální i neverbální a její pragmatické faktory; komunikační strategie a jejich parametry. Studenti budou studovat a interpretovat lingvistickou literaturu alespoň ve dvou cizích jazycích, osvojí si základní znalost dalšího indoevropského jazyka a vhlédnou také do jednoho neindoevropského jazyka. Zvládnou klíčové problémy filosofie jazyka, sémiotiky, kognitivní lingvistiky, lingvistické antropologie a psycholingvistiky. Studium je také zaměřeno na sociolingvistiku, mediální komunikaci a na rétoriku jako umění dobrého stylu a argumentace. Profil absolventa studijního oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních: Absolvent oboru je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti věd o jazyce. Na rovině všeobecných dovedností je schopen po analýze stávající situace vymezit jasný profesní cíl; zformulovat úkoly, jejichž splnění je pro dosažení profesního cíle nezbytné; umí využívat současné informační technologie; zná zásady kooperativní komunikace, které je třeba uplatňovat při realizaci rozsáhlejších projektů; je připraven k tomu, aby pokračoval ve vzdělání ve svém oboru doktorským studiem. Pokud jde o rovinu odborných a speciálních znalostí, je všestranně obeznámen s jazykem jako systémem znaků; zvládá různé modely popisu jazyka a řeči z pohledu synchronního i diachronního; je schopen analyzovat text na všech jeho rovinách s přihlédnutím ke všem pragmatickým parametrům; zvládá základy sémantické kognitivní analýzy, je schopen spolupracovat při vytváření jazykového obrazu světa; umí ve své práci využívat jazykových korpusů; je obeznámen se současnými automatickými metodami zpracování textu; je detailně seznámen s problematikou interpersonální komunikace a komunikačními strategiemi uplatňovanými v ní: umí je využívat k dosažení předem stanovených cílů, umí formulovat své poznatky jasně bez nechtěných dvojsmyslů v řeči mluvené i psané; je obeznámen s mediální komunikací; zná psychické základy řečových aktivit; jsou mu zřejmé základní otevřené problémy věd o jazyce v současnosti. 3

4 Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Student je vychován jako všestranný odborník v široké oblasti věd o jazyce, a je také připraven na eventuální vědecko-výzkumnou činnost. Během studia řeší řadu problémů spjatých s komunikací, které vznikají v profesní i soukromé sféře. Je tedy na požadavky praxe připraven. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent studijního oboru Lingvistika se vzhledem k tomu, že je na FF ZČU lingvistika chápána jako soubor věd o jazyce, může uplatnit v řadě institucí: je připraven začít vyučovat jednotlivé lingvistické disciplíny na vysokých školách; je připraven vstoupit do filologického doktorského studia; je připraven spoluvytvářet textové korpusy nutné pro tvorbu inovovaných slovníků; je připraven spoluvytvářet a užívat rešeršní systémy v různých institucích; je připraven podílet se na zpracování řeči v automatických systémech komunikace; je připraven působit v jazykovém poradenství, např. ve forenzní praxi; může se uplatnit v reklamních agenturách, neb v nich je důležitá znalost jemných odstínů jazykových konstrukcí a sémantických rysů jazykových výrazů; může se uplatnit jako mediátor, neb je detailně seznámen s komunikačními strategiemi a taktikami a jejich účinky na adresáta; může se uplatnit jako personalista v náborových organizacích či ve velkých podnicích, neb kromě verbálního projevu umí vyhodnotit i projevy neverbální; může organizovat manažerské kurzy řečového jednání, může v nich vyučovat; může se uplatnit jako mluvčí institucí, neb je vycvičen v rétorice, umí se vyjadřovat jasně a přesně adekvátně komunikační situaci; má-li ukončené bakalářské studium dvou cizích jazyků, může se v převážné většině výše uvedených profesí uplatnit i v zahraničí. Záměr rozvoje studijního programu Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce: Navazující magisterský studijní obor Lingvistika je připraven v souladu se strategickým plánem rozvoje Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni. Podoba studijního programu vychází ze stávajících studijních programů fakulty, navazuje na ně a rozvíjí je. Může být logickým pokračováním studijního kurikula pro mnohé absolventy bakalářského programu Cizí jazyky pro komerční praxi pěstovaného na FF ZČU od roku Navrhovaný obor usiluje o interdisciplinární prolnutí se společenskovědními obory na FF ZČU již existujícími. Je totiž součástí záměru fakulty postupně rozšiřovat kvalitní nabídku filologických studijních oborů. Na katedře filosofie Filosofické fakulty již existují navazující magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Evropská kulturní studia a Analytická filosofie a filosofie vědy. Tyto obory mají záměrně interdisciplinární charakter, a obor Lingvistika na tuto tradici navazuje. Předměty zahrnuté do studijního plánu oboru Lingvistika umožní v rámci katedry filosofie stávajícím či novým pracovníkům katedry filosofie a i dalších kateder FF rozšířit možnosti 4

5 svého uplatnění na FF ZČU. Tak se budou postupně vytvářet podmínky pro budoucí osamostatnění oboru Lingvistika. Odůvodnění studijního programu Zdůvodnění společenské potřeby studijního programu: Obor Lingvistika je možno v Česku studovat pouze na FF UK Praha a FF MU Brno. Možnosti uplatnění absolventa jsou široké (jak bylo uvedeno výše). Společenská potřeba se obráží ve výše uvedených možnostech uplatnění absolventa. Požadavky na přijímací řízení K přijímacímu řízení se mohou hlásit bakaláři studijního programu filologie a jiných humanitních věd. Písemná zkouška: test prověřující všeobecný rozhled a základní znalosti z lingvistiky. Ústní zkouška: debata na základě uchazečovy četby lingvistických textů prověřující jeho znalosti i schopnost interpretovat odborný text. Rozsah státních závěrečných zkoušek (předměty SZZK) Státní závěrečné zkoušky mohou skládat studenti, kteří splnili povinnosti vyplývající ze studijního plánu. Státní závěrečná zkouška má tyto části: 1) Obhajoba diplomové práce 2) Povinná ústní zkouška ze dvou předmětů (student prokazuje kvalifikované znalosti): - teorie přirozeného jazyka a sémiologie - pragmalingvistika a textová lingvistika 3) Povinně volitelná ústní zkouška z jednoho předmětu (specializace - student má prokázat nejen přehled a orientaci ve zvolené specializaci, ale především schopnost samostatné práce v ní) - filosofie jazyka - psycholingvistika a neurolingvistika - lingvistická sémantika Návrh témat diplomových prací Historie obecně lingvistických bádání na území dnešního Česka Jazykový relativismus a současné snahy o vytvoření jazykového obrazu světa Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě Přínos Petra Sgalla k obecně lingvistickým zkoumáním Přínos Jana Kořenského k obecně lingvistickým zkoumáním Složková, závislostní a valenční syntax na úrovni obecně syntaktické Spisovný jazyk jako kulturní hodnota (komparace dvou jazyků) Informace o textu obsažená ve frekvenčních slovnících Komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice Jazykové univerzálie ve světle kognitivních lingvistických zkoumání Konceptuální metafora jako projev ekonomie myšlení Závist a arogance v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Zrak a vidění v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Hmat a ruka v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Role folklóru při vytváření jazykového obrazu světa Tvorba mohutných jazykových korpusů a jejich využití Sémantická a pragmatická analýza projevů Zdeňka Nejedlého 5

6 Jazykové strategie mediátora a míra jejich úspěšnosti Metafora a metonymie v reklamě (srovnání dvou jazyků) Jazykový obraz Američana v současném českém tisku Eufemismus jako prostředek manipulativní komunikace Žánr polemiky (na materiále politického diskurzu) Žánr polemiky (na materiále vědeckého diskurzu) Typy inferencí ve výkladovém textu Porovnání teorií osvojování jazyka dítětem Komunikace v nadnárodních institucích C Informace o studijním oboru k akreditaci Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na 76% 43% přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na 31% 57% přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách 0% 0% Poznámka: Předměty společného základu jsou předměty povinné, oborové předměty jsou předměty povinně volitelné. Více o stavbě studijního plánu viz formulář Da. Da Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Informace o upořádání studijního plánu Základ studijního plánu oboru Lingvistika tvoří předměty, které jsou povinné v obou semestrech prvního ročníku. Dávají studentům kvalitní základ obecně lingvistického vzdělání. Širší vhled do mezioborových disciplín získají studenti studiem povinných kurzů druhého ročníku. Povinné kurzy jsou doplněny bohatou nabídkou povinně volitelných předmětů, které otevřou studentům cestu k možným profesní specializacím. POVINNÉ PŘEDMĚTY Celkem Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Rozsah Zakončení KFI/TJ Teorie jazyka doc. Machová 1 ZS Z, Zk KČJ/DLI Dějiny lingvistiky dr. Holub 1 ZS Zk 6

7 KAJ/CLT KKY/KKOL KFI/GRA KFI/PRGR KFI/FK KČJ/SELI KSA/ULA KFI/PSLN KFI/STV KČJ/TXL Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Kvantitativní a korpusová lingvistika Gramatika Pragmalingvistika a rétorika Filosofie komunikace Sémantika jako lingvistická disciplína Úvod do lingvistické antropologie Psycholingvistika a neurolingvistika Současné teorie vědomí Textová lingvistika dr. Mišterová 1 ZS Z dr. Ircing 1 ZS Z, Zk doc. Hoskovec 1 LS Z, Zk doc. Machová 1 LS Z, Zk doc. Demjančuk 1 LS Z, Zk dr. Holub 1 LS Zk prof. Blažek 1 LS Z, Zk doc. Machová 2 ZS Zk prof. Koťátko 2 ZS Z, Zk dr. Vaňková 2 ZS Z, Zk KFI/SEM1 Sémiotika 1 prof. Doubravová 2 ZS Z KKY/ZUI Základy umělé inteligence doc. Radová 2 ZS Z, Zk KFI/SEM2 Sémiotika 2 prof. Doubravová 2 LS 5* Z, Zk KFI/LSJ Logika a sémantika přirozeného dr. Svoboda 2 LS Z, Zk jazyka KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného prof. Psutka 2 LS Z, Zk jazyka Diplomová práce 2 LS 18 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Zakončení Neindoevropský jazyk (PVP1) 4 7

8 KBS/AKK1 Akkadština 1 dr. Pecha ZS Z KBS/AR1 Arabština 1 dr. Ramadan ZS Z KBS/HEMI Hebrejština Mišny Mgr. Tydlitátová LS Z KAJ/ZČ1 Základy čínštiny 1 dr. Vorel LS Z Studium cizojazyčných 6 textů (PVP2) KAG/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 dr. Kučera ZS Z KAG/ČTJNL Četba a interpretace lingv. dr. Kučera LS 3* Z textů v němčině KRO/ČTJF1 Četba textů ve francouzštině 1 doc. Fenclová ZS Z KRO/ČTJFL Četba a interpretace lingv. textů ve doc. Fenclová LS 3* Z francouzštině KFI/ČTJR1 Četba textů v ruštině 1 dr. Neupauer ZS Z KFI/ČTJRL Četba a interpretace lingv. dr. Neupauer LS 3* Z textů v ruštině Indoevropský jazyk (PVP3) 4 KRO/LAT1 Latina 1 Mgr. Strnadová ZS Z KRO/LAT2 Latina 2 Mgr. Strnadová LS 2* Z CJP/ITA1 Italština 1 Mgr. Strnadová ZS Z KAJ/ZŠ1 Základy švédštiny 1 dr. Vorel ZS Z KAJ/ZŠ2 Základy švédštiny 2 dr. Vorel LS 2* Z Povinně volitelné předměty 4 16 (PVP4) KSA/SEL Sociolingvistika a etnolingvistika dr. Lachout ZS Z KFI/FSM Formální sémantika dr. Dostálová 2 ZS Z KFI/TAR Teorie argumentace doc. Demjančuk 1 LS Z 8

9 KFI/ADI KFI/AMKO KFI/KČEL KSA/NKL KSA/EPA KFI/FPJ FI/UKV LAPJ KAP/MED KFI/CMK1 KFI/CMK2 Argumentační diskurz Asertivní a manipulativní komunikace Kapitoly z české lingvistiky 19.a 20.stol. Neverbální komunikace pro lingvisty Etnopsychoanalýz a Filosofie přirozeného jazyka Úvod do kognitivních věd Logická analýza přirozeného jazyka Média v současné politice Člověk, média, komunikace 1 Člověk, média, komunikace 2 doc. Demjančuk 2 ZS Zk doc. Machová 2 LS Z doc. Hoskovec 1 LS Z dr. Blažek 2 ZS Z, Zk dr. Blažek 2 ZS Z doc. Demjančuk doc. Demjančuk 1 ZS Z, Zk 1 LS Z dr. Svoboda 2 LS Z dr. Rosůlek LS Z, Zk dr. Psutková 1 LS Z, Zk dr. Rozlozsníkov á LS Zk KFI/FLH Filozofická logika dr. Svoboda 2 ZS Zk KAJ/AS Akademický mluvený projev dr. Mišterová 1 ZS/LS Z KPS/PSMY Psychologie myšlení doc. Miňhová 2 ZS Z, Zk KAP/ŽURN Problémy praktické dr. Rosůlek LS Z žurnalistiky KAP/NMP Nová média v politice dr. Rosůlek ZS Z KFI/PFJ Úvod do postmoderní dr. Nosek 2 ZS Zk filosofie jazyka KFI/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní doc. Machová 2 ZS Zk lingvistika KAG/GTHP Gramatické teorie prof. v historické Schuppener perspektivě 2 ZS Z 9

10 KAG/RE Rétorika dr. Panušová 2 ZS Z KAG/PJLD Přístupy k jazyku literárních děl dr. Kučera 2 LS Z 10

11 OBOROVÁ RADA Předseda: doc. dr. Svatava Machová, CSc. Členové: prof. dr. Jarmila Doubravová, CSc. prof. dr. Jiří Kraus, DrSc. prof. dr. Jarmila Panevová, DrSc. prof. Ing. Josef Psutka, Ph.D. prof. dr. Viktor Viktora, CSc. doc. dr. Nikolaj. Demjančuk, CSc. doc. dr. Jiří Fiala, CSc. doc. dr. Tomáš Hoskovec, CSc. 11

12 E Charakteristika studijního předmětu Následující charakteristiky jednotlivých předmětů studijního plánu jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém předměty uvádí studijní plán (viz formulář Da). Povinné předměty E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Teorie jazyka Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet je udělen za následující aktivity: aktivní účast na seminářích při debatách o prostudované literatuře; v souladu s rozpisem stanoveným na prvním semináři 1x prezentovat obsahovou analýzu studovaného textu a nejméně1x prezentovat fundovaný komentář ke studovanému textu. Zkouška je ústní. Student losuje dvě otázky z lingvistické teorie a jednu otázku z prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Jazyk obecně je přirozeně vzniklý a rozvíjející se polyfunkční sémiotický systém. Je to nejdůležitější prostředek lidské komunikace, nástroj poznávání světa i našeho myšlení. Cílem kurzu je všestranně uvést studenty do věd o jazyce především v jejich současné podobě a prezentovat jejich teoretické rámce. Témata: Konstitutivní rysy přirozeného jazyka jako atributu lidského druhu, původ, funkce a vývoj přirozeného jazyka. Vnitřní lingvistika (struktura jazyka): lingvistika langue, lingvistika parole. Jazykové typologie a univerzálie. Jazyk mluvený, psaný a znakový. Metody lingvistických zkoumání. Vnější lingvistika (interdisciplinární vazby): sociolingvistika, etnolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, aplikovaná lingvistika, kontrastivní lingvistika. Semináře budou věnovány interpretaci obecně lingvistických textů posledních 50 let publikovaných v češtině. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Dějiny lingvistiky Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. 12

13 Vývoj lingvistiky jako vědecké disciplíny od nejstarších dob do současnosti. Myšlení o jazyce ve vyspělých starověkých civilizacích: čínské myšlení o jazyce, indické myšlení o jazyce, arabské myšlení o jazyce. Lingvistika starého Řecka a na území Římské říše. Raný středověk, scholastika, spor o univerzália. Zřetel k latině a tzv. vulgárním jazykům. Idea obecné gramatiky a gramatika spekulativní. Nejstarší české slovníky a další práce (ve vztahu k jazyku). Humanismus a renesance, význam J. Blahoslava a dalších gramatických prací. Od baroka k osvícenství; lingvistické názory v 17. a 18. stol.. Srovnávací a filosofická lingvistika. Zájem o jazyk v období národního obrození. W. Humboldt, naturalismus, A. Schleicher a evolucionismus. Mladogramatická škola a její kritika. Psychologizující směry. Kazaňská škola. Ludwig Wittgenstein. F. de Saussure, strukturalismus, ženevská, pražská a kodaňská škola. Počátky závislostní syntaxe. Deskriptivismus; jiné strukturalistické školy. Antropologické směry (E. Sapir, B. L. Whorf). Nestrukturalistické školy: francouzská sociologická, moskevská, neolingvisté, lingvistická geografie, londýnská škola. Reflexe totalitních ideologií v lingvistice. Generativní i transformační lingvistika. Pomezní (hraniční) vědy v lingvistice. Komunikačně pragmatický obrat k jazyku. Význam českých lingvistů pro zahraniční školy. Kognitivní lingvistika. Český národní korpus. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení Zp Forma výuky Seminář Doporučena aktivní účast na seminářích. Splnění průběžného a závěrečného testu. PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. Cílem kurzu určeného studentům prvního ročníku magisterského studijního oboru Lingvistika je seznámit posluchače s významnými postavami, koncepcemi a přístupy britské a americké lingvistiky prostřednictvím autentických textů. Během seminářů budou analyzovány a komentovány extrakty z původních britských a amerických lingvistických textů v obecně vědním a speciálně vědním kontextu. Pozornost bude věnována koncepcím britských lingvistických škol a jejich významným představitelům, např. zakladateli tzv. Londýnské školy lingvistiky (the London School of Linguistics) Johnu Rupertu Firthovi, Firthovu pokračovateli, australskému lingvistovi M.A.K. Hallidayovi aj. Předmětem analýzy budou rovněž texty významných britských lingvistů Davida Crystala, Johna Lyonse, Petera Matthewse aj. Dále budou analyzovány texty amerických lingvistů, např. zakladatele generativní gramatiky Noama Chomského, Charlese J. Fillmora (Case Grammar), autora termínu the Recency Illusion Arnolda M. Zwickyho, amerických lingvistek Barbary J. Grossové, Janet Breckenridge Pierrehumbertové, Julie Hirschbergové aj. Analýza autentických britských a amerických textů bude zaměřena na oblast obecně lingvistickou, zejména syntaktickou, stylistickou a sémantickou, s akcentem na komparativní pohled na britskou a americkou lingvistiku s možným vysledováním homogenních a heterogenních procesů. Studenti budou rovněž seznámeni s lingvistickými periodiky, např. Journal of Linguistics. 13

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kvantitativní a korpusová lingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Semestrální práce tvorba jednoduchého programu na zpracování textových dat, aplikace tohoto programu na malý jazykový korpus a shrnutí výsledků do referátu. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. Tento předmět bude prerekvizitou pro navazující předmět(y) týkající se automatického zpracování přirozeného jazyka. Budou vyučovány základy statistiky, formálních gramatik a také programovacího jazyka vhodného pro zpracování textových dat. Budou prezentována východiska a výsledky kvantitativní lingvistiky a její možné aplikace. Dále budou představeny základní principy a zákonitosti korpusové lingvistiky pojem jazykového korpusu, problematika pořizování, kontroly a udržování jazykových dat. Reprezentativnost korpusů a vhodnost jejich použití pro jednotlivé úlohy. Různá obtížnost budování mohutných jazykových korpusů v souvislosti s typem daného jazyka. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Gramatika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Pro absolvování předmětu je nutné při zkoušce předvést porozumění pro celkovou deduktivní výstavbu abstraktního pojmového aparátu a zároveň obhájit seminární práci, jež obecně spočívá ve vyšetřování výskytu a funkcí zadaného gramatického jevu v zadaném konkrétním textu. doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Funkčně-strukturální lingvistika zkoumá jazykové znaky v polaritě abstraktního systému jazyka a konkrétních textů. Cílem kursu je zprostředkovat porozumění pro pól jazykového systému. Ústředním pojmem výkladu je věta, nejsložitější jednotka abstraktního systému, jež je ideálním protějškem výpovědi, nejjednodušší jednotky konkrétního textu. Věta je pojata jako pole vztahů mezi pojmenovávacími jednotkami a kurs Gramatika se v dalším výkladu soustředí právě na uchopení větných vztahů. Předvede však i kriteria pro rozhodnutí, co určíme jako prvek pojmenování a co jako prvek usouvztažnění. Věta je zkoumána jak v plánu výrazovém (kde jde především o její komplexní intonační kontury), tak obsahovém (kde rozlišujeme několik rovin popisu). Matematicko-deduktivní cestou se metodologicky uvědoměle zavádějí větné členy, slovní druhy, základní syntagmatické i paradigmatické kategorie. Veškeré abstraktní výklady se paralelně objasňují při rozborech konkrétních textů, ponejvíce, byť ne výlučně českých. 14

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Pragmalingvistika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast při pragmalingvistické a rétorické analýze; přednesení jednoho řečnického projevu v délce 5 minut na stanovené téma; závěrečná písemná práce, v níž budou komparovány a analyzovány studentem zvolené 2 texty z hlediska pragmalingvistického a rétorického. Zkouška: Zkouška má dvě části. V první student analyzuje vylosovaný text z pohledu pragmalingvistického a rétorického; v druhé losuje dvě otázky, jejichž odpovědi vyžadují jak znalost obsahu přednášek, tak prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Komunikačně pragmatický obrat v lingvistice, jeho východiska a průběh, historické kořeny. Obecná pragmalingvistika jako disciplína popisující vztah jazykového znaku a účastníků komunikace s ohledem na komunikační kontext: předmět zkoumání, základní pojmy (řečové jednání, teorie mluvních aktů, konverzační maximy, konverzační implikatura, diskurz, presupozice, deixe, zdvořilost a takt, zdvořilostní maximy); pragmatické faktory řečové komunikace, obecná i institucionálně vázaná pravidla řečového jednání, organizace řečové interakce, řečové strategie a vhodnost jejich volby; pragmatická analýza textu a její parametry. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace (základní pojmy, rétorická charakteristika textu, řečnické žánry, generování řečnického projevu). Cvičení se zaměřují na pragmatickou a rétorickou analýzu současných českých mluvených i psaných textů a na tvorbu řečnických útvarů informativních a naučných. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Filosofie komunikace Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce. Zkouška: při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 15

16 Bytí člověka a historické proměny komunikace. Geneze problémů komunikace ve filozofii a vědě: Pojetí bytí a existenciální komunikace Karla Jasperse. Dialogický personalismus Martina Bubera. Filozofie dialogu Michaila Bachtina. Problémy komunikace v díle José Ortegy y Gasseta. Dialogická povaha bytí a její obraz v literatuře (F. M. Dostojevskij). Samota a problém bytí člověka (V. Solovjev, M. Buber, A. Camus). Fenomén hry ve filozofii komunikace (E. Fink, H. Gadamer). Fenomén smrti ve filozofii Martina Heideggera a Alberta Camuse. Láska a bytí člověka (V. Solovjev, S. Freud, E. Fromm, J.-P. Sartre). Problémy komunikace v analytické filozofii. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémantika jako lingvistická disciplína Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Sémantický přístup ke komunikaci (vedle syntaktického a pragmatického přístupu), bilaterální teorie a jednoduchý i složitý jazykový znak. Odlišnost od ontologie a systémový přístup; návaznost na sémiotické pojetí jazyka. Dialogové systémy a jazyk; lexikální, strukturální a prototypová sémantika. Lexikální sémantika, jednotkové myšlení lexikální sémantiky (lexikální struktury), vztahy slov/lexémů ve slovníku; centrum a periferie, frekvence, příznakovost, kolokabilita, kompatibilita. Koncept a kolokace při utváření sémantické hierarchie. Frazém a idiom. Delimitace slova a význam. Metafora, metonymie apod. (struktura pojmového systému). Koheze a koherence, homonymie, polysémie (mnohoznačnost jednoduchého jazykového znaku), synonymie, antonymie a vztahy obdobné. Extenzivní a intenzivní vyjádření, vágnost a nejednoznačnost přirozeného jazyka (jako jeho základní vlastnost). Teorie kontextu (nezávislé úrovně sémantiky přirozeného jazyka), závislosti významu na doméně, situaci a individuální interpretaci, aktuálního (dynamického a strukturního) členění věty. Porozumění, význam a smysl (významové vrstvy, sémémy a sémy). Sémantická kompozice textu a syntakticko-sémantické větné vzorce.vliv mimojazykové situace a modelů lidského chování. Sémantika na pozadí jednoduchých statistických metod. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Úvod do lingvistické antropologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Výstup: Dvě písemné práce: Podrobný lingvo-etno-antropologický popis (1) vybraného etnika; (2) vybraného regionu - např. (1) Baskové; (2) Mongolsko. prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 16

17 Jestliže antropologii můžeme doslovně chápat jako vědu o člověku, lingvistická antropologie se specificky opírá o přínos studia lidského jazyka pro antropologii. Odtud se odvíjí i obsah kurzu lingvistická antropologie: Názory na počátky jazyka. Definice příbuznosti jazyků a model prajazyka. Metody důkazů jazykové příbuznosti a posuzování stupně genetické blízkosti jazyků. Genealogická klasifikace jazyků světa Přehled nejvyšších genetických jednotek - velekmenů: khoisanský kongo-saharský nostratický dené-(sino-)kavkazský amerindiánský austrijský indo-pacifický australský Historicko-srovnávací jazykověda a její možnosti pro mapování ekologické, materiální, sociální a kulturní minulosti lidstva. Korelace s jinými vědami - genetikou a fyzickou antropologií, archeologií, etnologií a sociologií. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Psycholingvistika a neurolingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Formování psycholingvistiky jako vědecké disciplíny, psycholingvistická paradigmata, metody psycholingvistických zkoumání; mentální struktury jedince spjaté s řečovou činností jako předmět zkoumání psycholingvistiky a neurolingvistiky: mozek, jeho struktura, neuronální síť a její organizace, mentální reprezentace, moduly a jejich neurofyziologické koreláty, kognitivní báze, paměť, teorie prototypů; nabývání jazykových znalostí, empirismus a racionalismus (nativismus), univerzální jazykové principy, mentální slovník, mentální gramatika; produkce textů a její mentální průběh; percepce textů a její mentální průběh; akvizice mateřštiny; učení se cizímu jazyku, bilingvismus; jazykové poruchy, patologie řeči; jazyk a kognice: vztah myšlení a řeči, co vypovídá jazyk o naší mysli a o našem porozumění světu, proces kategorizace, kognitivní metafora jako projev ekonomie myšlení, tělesná ukotvenost významu. 17

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Filozofie a společenské vědy

Filozofie a společenské vědy Filozofie a společenské vědy Studijní program: B6101 Filozofie Studijní obor: Filozofie a společenské vědy Bakalářské studium, prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky Výuku zajišťuje: Ústav

Více

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u

Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první Název předmět u Rozšiřující studium německého jazyka pro 1. st. ZŠ (RNJ1) - studijní plán Semestr: první předmět u Rozsah 1 / cvičení I úroveň A2 B1) Úvod do studia NJ Fonetika a fonologie Didaktika německého jazyka pro

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky (František Štícha)... 185 Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos?

Přirozený jazyk a jazyk teoretické fyziky (František Štícha)... 185 Nepřipravené mluvené projevy: neurčitost, vágnost, ne-řád, chaos? Obsah Úvod... 7 Determinanty významu (Petr Koťátko)... 11 O potřebě komplexního přístupu k lidské komunikaci (Ladislav Tondl)... 38 Dvojsvetová vz. jednosvetová interpretácia fenoménu jazyk (Juraj Dolník)...

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. navazujícího magisterského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU navazujícího magisterského studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Pragmatika. v češtině. milada HirscHová. karolinum

Pragmatika. v češtině. milada HirscHová. karolinum Pragmatika v češtině milada HirscHová karolinum Pragmatika v češtině doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. Recenzovali: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. Redakce Lenka Ščerbaničová

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Helena Hasilová KAROLINUM

Helena Hasilová KAROLINUM Helena Hasilová Lingvodidaktické problémy výuky odborného vyjadřování v němčině Nácvik ústního a písemného referátu na české vysoké škole v česko-německém interkulturním prostředí KAROLINUM Lingvodidaktické

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více