Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční"

Transkript

1 Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008

2 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická st. doba titul Název st. programu Filologie 2 roky Mgr. Typ žádosti akreditace Typ studijního programu magisterský rigorózní řízení KKOV Forma studia prezenční --- Název studijního oboru Lingvistika Adresa www heslo k přístupu stránky tace.php na www Kerberos.LING08 Schváleno VR Vědecká rada podpis místo a datum Fakulty filozofické ZČU rektora 2

3 Ba Akreditace studijního oboru Lingvistika Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Cíle a charakteristika studijního oboru Typ studijního programu Forma studia Stand. doba studia Titul Magisterský Prezenční 2 roky Mgr. Cíle a charakteristika studijního oboru Cílem předkládaného dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru Lingvistika je vychovat kvalifikované odborníky v oblasti věd o jazyce, tedy v oblasti multidisciplinární. (Termín vědy o jazyce se v české lingvistice prozatím neužívá příliš často. V jiných jazycích, např. ve francouzštině, se naopak pro zdůraznění multidisciplinarity téměř výlučně užívá termín les sciences du langage.) Jazyk je chápán především jako základní prostředek lidské komunikace, jako nástroj myšlení a poznávání světa. K jazyku se přistupuje také jako k jednomu ze základních mechanismů, kterými je řízen současný svět. Pilíři tohoto studijního oboru jsou: lingvistické teorie, a to languové i parolové exemplifikované na materiále různých jazyků; mezilidská komunikace verbální i neverbální a její pragmatické faktory; komunikační strategie a jejich parametry. Studenti budou studovat a interpretovat lingvistickou literaturu alespoň ve dvou cizích jazycích, osvojí si základní znalost dalšího indoevropského jazyka a vhlédnou také do jednoho neindoevropského jazyka. Zvládnou klíčové problémy filosofie jazyka, sémiotiky, kognitivní lingvistiky, lingvistické antropologie a psycholingvistiky. Studium je také zaměřeno na sociolingvistiku, mediální komunikaci a na rétoriku jako umění dobrého stylu a argumentace. Profil absolventa studijního oboru Vymezení výstupních znalostí a dovedností - všeobecných, odborných a speciálních: Absolvent oboru je vysoce kvalifikovaným odborníkem v oblasti věd o jazyce. Na rovině všeobecných dovedností je schopen po analýze stávající situace vymezit jasný profesní cíl; zformulovat úkoly, jejichž splnění je pro dosažení profesního cíle nezbytné; umí využívat současné informační technologie; zná zásady kooperativní komunikace, které je třeba uplatňovat při realizaci rozsáhlejších projektů; je připraven k tomu, aby pokračoval ve vzdělání ve svém oboru doktorským studiem. Pokud jde o rovinu odborných a speciálních znalostí, je všestranně obeznámen s jazykem jako systémem znaků; zvládá různé modely popisu jazyka a řeči z pohledu synchronního i diachronního; je schopen analyzovat text na všech jeho rovinách s přihlédnutím ke všem pragmatickým parametrům; zvládá základy sémantické kognitivní analýzy, je schopen spolupracovat při vytváření jazykového obrazu světa; umí ve své práci využívat jazykových korpusů; je obeznámen se současnými automatickými metodami zpracování textu; je detailně seznámen s problematikou interpersonální komunikace a komunikačními strategiemi uplatňovanými v ní: umí je využívat k dosažení předem stanovených cílů, umí formulovat své poznatky jasně bez nechtěných dvojsmyslů v řeči mluvené i psané; je obeznámen s mediální komunikací; zná psychické základy řečových aktivit; jsou mu zřejmé základní otevřené problémy věd o jazyce v současnosti. 3

4 Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Student je vychován jako všestranný odborník v široké oblasti věd o jazyce, a je také připraven na eventuální vědecko-výzkumnou činnost. Během studia řeší řadu problémů spjatých s komunikací, které vznikají v profesní i soukromé sféře. Je tedy na požadavky praxe připraven. Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání: Absolvent studijního oboru Lingvistika se vzhledem k tomu, že je na FF ZČU lingvistika chápána jako soubor věd o jazyce, může uplatnit v řadě institucí: je připraven začít vyučovat jednotlivé lingvistické disciplíny na vysokých školách; je připraven vstoupit do filologického doktorského studia; je připraven spoluvytvářet textové korpusy nutné pro tvorbu inovovaných slovníků; je připraven spoluvytvářet a užívat rešeršní systémy v různých institucích; je připraven podílet se na zpracování řeči v automatických systémech komunikace; je připraven působit v jazykovém poradenství, např. ve forenzní praxi; může se uplatnit v reklamních agenturách, neb v nich je důležitá znalost jemných odstínů jazykových konstrukcí a sémantických rysů jazykových výrazů; může se uplatnit jako mediátor, neb je detailně seznámen s komunikačními strategiemi a taktikami a jejich účinky na adresáta; může se uplatnit jako personalista v náborových organizacích či ve velkých podnicích, neb kromě verbálního projevu umí vyhodnotit i projevy neverbální; může organizovat manažerské kurzy řečového jednání, může v nich vyučovat; může se uplatnit jako mluvčí institucí, neb je vycvičen v rétorice, umí se vyjadřovat jasně a přesně adekvátně komunikační situaci; má-li ukončené bakalářské studium dvou cizích jazyků, může se v převážné většině výše uvedených profesí uplatnit i v zahraničí. Záměr rozvoje studijního programu Návaznost studijního programu na tvůrčí činnost instituce: Navazující magisterský studijní obor Lingvistika je připraven v souladu se strategickým plánem rozvoje Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni. Podoba studijního programu vychází ze stávajících studijních programů fakulty, navazuje na ně a rozvíjí je. Může být logickým pokračováním studijního kurikula pro mnohé absolventy bakalářského programu Cizí jazyky pro komerční praxi pěstovaného na FF ZČU od roku Navrhovaný obor usiluje o interdisciplinární prolnutí se společenskovědními obory na FF ZČU již existujícími. Je totiž součástí záměru fakulty postupně rozšiřovat kvalitní nabídku filologických studijních oborů. Na katedře filosofie Filosofické fakulty již existují navazující magisterské studijní obory Teorie a filosofie komunikace, Evropská kulturní studia a Analytická filosofie a filosofie vědy. Tyto obory mají záměrně interdisciplinární charakter, a obor Lingvistika na tuto tradici navazuje. Předměty zahrnuté do studijního plánu oboru Lingvistika umožní v rámci katedry filosofie stávajícím či novým pracovníkům katedry filosofie a i dalších kateder FF rozšířit možnosti 4

5 svého uplatnění na FF ZČU. Tak se budou postupně vytvářet podmínky pro budoucí osamostatnění oboru Lingvistika. Odůvodnění studijního programu Zdůvodnění společenské potřeby studijního programu: Obor Lingvistika je možno v Česku studovat pouze na FF UK Praha a FF MU Brno. Možnosti uplatnění absolventa jsou široké (jak bylo uvedeno výše). Společenská potřeba se obráží ve výše uvedených možnostech uplatnění absolventa. Požadavky na přijímací řízení K přijímacímu řízení se mohou hlásit bakaláři studijního programu filologie a jiných humanitních věd. Písemná zkouška: test prověřující všeobecný rozhled a základní znalosti z lingvistiky. Ústní zkouška: debata na základě uchazečovy četby lingvistických textů prověřující jeho znalosti i schopnost interpretovat odborný text. Rozsah státních závěrečných zkoušek (předměty SZZK) Státní závěrečné zkoušky mohou skládat studenti, kteří splnili povinnosti vyplývající ze studijního plánu. Státní závěrečná zkouška má tyto části: 1) Obhajoba diplomové práce 2) Povinná ústní zkouška ze dvou předmětů (student prokazuje kvalifikované znalosti): - teorie přirozeného jazyka a sémiologie - pragmalingvistika a textová lingvistika 3) Povinně volitelná ústní zkouška z jednoho předmětu (specializace - student má prokázat nejen přehled a orientaci ve zvolené specializaci, ale především schopnost samostatné práce v ní) - filosofie jazyka - psycholingvistika a neurolingvistika - lingvistická sémantika Návrh témat diplomových prací Historie obecně lingvistických bádání na území dnešního Česka Jazykový relativismus a současné snahy o vytvoření jazykového obrazu světa Intelektuální počátky strukturalismu ve střední a východní Evropě Přínos Petra Sgalla k obecně lingvistickým zkoumáním Přínos Jana Kořenského k obecně lingvistickým zkoumáním Složková, závislostní a valenční syntax na úrovni obecně syntaktické Spisovný jazyk jako kulturní hodnota (komparace dvou jazyků) Informace o textu obsažená ve frekvenčních slovnících Komunikačně-pragmatický obrat v lingvistice Jazykové univerzálie ve světle kognitivních lingvistických zkoumání Konceptuální metafora jako projev ekonomie myšlení Závist a arogance v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Zrak a vidění v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Hmat a ruka v konceptosféře českého etnika (kognitivní analýza) Role folklóru při vytváření jazykového obrazu světa Tvorba mohutných jazykových korpusů a jejich využití Sémantická a pragmatická analýza projevů Zdeňka Nejedlého 5

6 Jazykové strategie mediátora a míra jejich úspěšnosti Metafora a metonymie v reklamě (srovnání dvou jazyků) Jazykový obraz Američana v současném českém tisku Eufemismus jako prostředek manipulativní komunikace Žánr polemiky (na materiále politického diskurzu) Žánr polemiky (na materiále vědeckého diskurzu) Typy inferencí ve výkladovém textu Porovnání teorií osvojování jazyka dítětem Komunikace v nadnárodních institucích C Informace o studijním oboru k akreditaci Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Členění předmětů Předměty společného Oborové předměty základu Počet předmětů Počet hodin za celé studium Počet hodin přednášek Podíl (%) profesorů a docentů na 76% 43% přednáškách Podíl (%) odborných asistentů na 31% 57% přednáškách Podíl (%) externích odborníků na přednáškách 0% 0% Poznámka: Předměty společného základu jsou předměty povinné, oborové předměty jsou předměty povinně volitelné. Více o stavbě studijního plánu viz formulář Da. Da Pravidla pro vytvoření studijního plánu a návrh témat prací Vysoká škola Západočeská univerzita v Plzni Součást vysoké školy Fakulta filozofická Název studijního programu Filologie Název studijního oboru Lingvistika Informace o upořádání studijního plánu Základ studijního plánu oboru Lingvistika tvoří předměty, které jsou povinné v obou semestrech prvního ročníku. Dávají studentům kvalitní základ obecně lingvistického vzdělání. Širší vhled do mezioborových disciplín získají studenti studiem povinných kurzů druhého ročníku. Povinné kurzy jsou doplněny bohatou nabídkou povinně volitelných předmětů, které otevřou studentům cestu k možným profesní specializacím. POVINNÉ PŘEDMĚTY Celkem Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Rozsah Zakončení KFI/TJ Teorie jazyka doc. Machová 1 ZS Z, Zk KČJ/DLI Dějiny lingvistiky dr. Holub 1 ZS Zk 6

7 KAJ/CLT KKY/KKOL KFI/GRA KFI/PRGR KFI/FK KČJ/SELI KSA/ULA KFI/PSLN KFI/STV KČJ/TXL Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Kvantitativní a korpusová lingvistika Gramatika Pragmalingvistika a rétorika Filosofie komunikace Sémantika jako lingvistická disciplína Úvod do lingvistické antropologie Psycholingvistika a neurolingvistika Současné teorie vědomí Textová lingvistika dr. Mišterová 1 ZS Z dr. Ircing 1 ZS Z, Zk doc. Hoskovec 1 LS Z, Zk doc. Machová 1 LS Z, Zk doc. Demjančuk 1 LS Z, Zk dr. Holub 1 LS Zk prof. Blažek 1 LS Z, Zk doc. Machová 2 ZS Zk prof. Koťátko 2 ZS Z, Zk dr. Vaňková 2 ZS Z, Zk KFI/SEM1 Sémiotika 1 prof. Doubravová 2 ZS Z KKY/ZUI Základy umělé inteligence doc. Radová 2 ZS Z, Zk KFI/SEM2 Sémiotika 2 prof. Doubravová 2 LS 5* Z, Zk KFI/LSJ Logika a sémantika přirozeného dr. Svoboda 2 LS Z, Zk jazyka KKY/SZPJ Strojové zpracování přirozeného prof. Psutka 2 LS Z, Zk jazyka Diplomová práce 2 LS 18 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Zkratka Název Garant Ročník Semestr Kredity Zakončení Neindoevropský jazyk (PVP1) 4 7

8 KBS/AKK1 Akkadština 1 dr. Pecha ZS Z KBS/AR1 Arabština 1 dr. Ramadan ZS Z KBS/HEMI Hebrejština Mišny Mgr. Tydlitátová LS Z KAJ/ZČ1 Základy čínštiny 1 dr. Vorel LS Z Studium cizojazyčných 6 textů (PVP2) KAG/ČTJN1 Četba textů v němčině 1 dr. Kučera ZS Z KAG/ČTJNL Četba a interpretace lingv. dr. Kučera LS 3* Z textů v němčině KRO/ČTJF1 Četba textů ve francouzštině 1 doc. Fenclová ZS Z KRO/ČTJFL Četba a interpretace lingv. textů ve doc. Fenclová LS 3* Z francouzštině KFI/ČTJR1 Četba textů v ruštině 1 dr. Neupauer ZS Z KFI/ČTJRL Četba a interpretace lingv. dr. Neupauer LS 3* Z textů v ruštině Indoevropský jazyk (PVP3) 4 KRO/LAT1 Latina 1 Mgr. Strnadová ZS Z KRO/LAT2 Latina 2 Mgr. Strnadová LS 2* Z CJP/ITA1 Italština 1 Mgr. Strnadová ZS Z KAJ/ZŠ1 Základy švédštiny 1 dr. Vorel ZS Z KAJ/ZŠ2 Základy švédštiny 2 dr. Vorel LS 2* Z Povinně volitelné předměty 4 16 (PVP4) KSA/SEL Sociolingvistika a etnolingvistika dr. Lachout ZS Z KFI/FSM Formální sémantika dr. Dostálová 2 ZS Z KFI/TAR Teorie argumentace doc. Demjančuk 1 LS Z 8

9 KFI/ADI KFI/AMKO KFI/KČEL KSA/NKL KSA/EPA KFI/FPJ FI/UKV LAPJ KAP/MED KFI/CMK1 KFI/CMK2 Argumentační diskurz Asertivní a manipulativní komunikace Kapitoly z české lingvistiky 19.a 20.stol. Neverbální komunikace pro lingvisty Etnopsychoanalýz a Filosofie přirozeného jazyka Úvod do kognitivních věd Logická analýza přirozeného jazyka Média v současné politice Člověk, média, komunikace 1 Člověk, média, komunikace 2 doc. Demjančuk 2 ZS Zk doc. Machová 2 LS Z doc. Hoskovec 1 LS Z dr. Blažek 2 ZS Z, Zk dr. Blažek 2 ZS Z doc. Demjančuk doc. Demjančuk 1 ZS Z, Zk 1 LS Z dr. Svoboda 2 LS Z dr. Rosůlek LS Z, Zk dr. Psutková 1 LS Z, Zk dr. Rozlozsníkov á LS Zk KFI/FLH Filozofická logika dr. Svoboda 2 ZS Zk KAJ/AS Akademický mluvený projev dr. Mišterová 1 ZS/LS Z KPS/PSMY Psychologie myšlení doc. Miňhová 2 ZS Z, Zk KAP/ŽURN Problémy praktické dr. Rosůlek LS Z žurnalistiky KAP/NMP Nová média v politice dr. Rosůlek ZS Z KFI/PFJ Úvod do postmoderní dr. Nosek 2 ZS Zk filosofie jazyka KFI/JAKO Jazyk a kognice, kognitivní doc. Machová 2 ZS Zk lingvistika KAG/GTHP Gramatické teorie prof. v historické Schuppener perspektivě 2 ZS Z 9

10 KAG/RE Rétorika dr. Panušová 2 ZS Z KAG/PJLD Přístupy k jazyku literárních děl dr. Kučera 2 LS Z 10

11 OBOROVÁ RADA Předseda: doc. dr. Svatava Machová, CSc. Členové: prof. dr. Jarmila Doubravová, CSc. prof. dr. Jiří Kraus, DrSc. prof. dr. Jarmila Panevová, DrSc. prof. Ing. Josef Psutka, Ph.D. prof. dr. Viktor Viktora, CSc. doc. dr. Nikolaj. Demjančuk, CSc. doc. dr. Jiří Fiala, CSc. doc. dr. Tomáš Hoskovec, CSc. 11

12 E Charakteristika studijního předmětu Následující charakteristiky jednotlivých předmětů studijního plánu jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém předměty uvádí studijní plán (viz formulář Da). Povinné předměty E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Teorie jazyka Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet je udělen za následující aktivity: aktivní účast na seminářích při debatách o prostudované literatuře; v souladu s rozpisem stanoveným na prvním semináři 1x prezentovat obsahovou analýzu studovaného textu a nejméně1x prezentovat fundovaný komentář ke studovanému textu. Zkouška je ústní. Student losuje dvě otázky z lingvistické teorie a jednu otázku z prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Jazyk obecně je přirozeně vzniklý a rozvíjející se polyfunkční sémiotický systém. Je to nejdůležitější prostředek lidské komunikace, nástroj poznávání světa i našeho myšlení. Cílem kurzu je všestranně uvést studenty do věd o jazyce především v jejich současné podobě a prezentovat jejich teoretické rámce. Témata: Konstitutivní rysy přirozeného jazyka jako atributu lidského druhu, původ, funkce a vývoj přirozeného jazyka. Vnitřní lingvistika (struktura jazyka): lingvistika langue, lingvistika parole. Jazykové typologie a univerzálie. Jazyk mluvený, psaný a znakový. Metody lingvistických zkoumání. Vnější lingvistika (interdisciplinární vazby): sociolingvistika, etnolingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, aplikovaná lingvistika, kontrastivní lingvistika. Semináře budou věnovány interpretaci obecně lingvistických textů posledních 50 let publikovaných v češtině. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Dějiny lingvistiky Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. 12

13 Vývoj lingvistiky jako vědecké disciplíny od nejstarších dob do současnosti. Myšlení o jazyce ve vyspělých starověkých civilizacích: čínské myšlení o jazyce, indické myšlení o jazyce, arabské myšlení o jazyce. Lingvistika starého Řecka a na území Římské říše. Raný středověk, scholastika, spor o univerzália. Zřetel k latině a tzv. vulgárním jazykům. Idea obecné gramatiky a gramatika spekulativní. Nejstarší české slovníky a další práce (ve vztahu k jazyku). Humanismus a renesance, význam J. Blahoslava a dalších gramatických prací. Od baroka k osvícenství; lingvistické názory v 17. a 18. stol.. Srovnávací a filosofická lingvistika. Zájem o jazyk v období národního obrození. W. Humboldt, naturalismus, A. Schleicher a evolucionismus. Mladogramatická škola a její kritika. Psychologizující směry. Kazaňská škola. Ludwig Wittgenstein. F. de Saussure, strukturalismus, ženevská, pražská a kodaňská škola. Počátky závislostní syntaxe. Deskriptivismus; jiné strukturalistické školy. Antropologické směry (E. Sapir, B. L. Whorf). Nestrukturalistické školy: francouzská sociologická, moskevská, neolingvisté, lingvistická geografie, londýnská škola. Reflexe totalitních ideologií v lingvistice. Generativní i transformační lingvistika. Pomezní (hraniční) vědy v lingvistice. Komunikačně pragmatický obrat k jazyku. Význam českých lingvistů pro zahraniční školy. Kognitivní lingvistika. Český národní korpus. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Četba a interpretace lingvistických textů v angličtině Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden 2 kreditů 2 Způsob zakončení Zp Forma výuky Seminář Doporučena aktivní účast na seminářích. Splnění průběžného a závěrečného testu. PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. Cílem kurzu určeného studentům prvního ročníku magisterského studijního oboru Lingvistika je seznámit posluchače s významnými postavami, koncepcemi a přístupy britské a americké lingvistiky prostřednictvím autentických textů. Během seminářů budou analyzovány a komentovány extrakty z původních britských a amerických lingvistických textů v obecně vědním a speciálně vědním kontextu. Pozornost bude věnována koncepcím britských lingvistických škol a jejich významným představitelům, např. zakladateli tzv. Londýnské školy lingvistiky (the London School of Linguistics) Johnu Rupertu Firthovi, Firthovu pokračovateli, australskému lingvistovi M.A.K. Hallidayovi aj. Předmětem analýzy budou rovněž texty významných britských lingvistů Davida Crystala, Johna Lyonse, Petera Matthewse aj. Dále budou analyzovány texty amerických lingvistů, např. zakladatele generativní gramatiky Noama Chomského, Charlese J. Fillmora (Case Grammar), autora termínu the Recency Illusion Arnolda M. Zwickyho, amerických lingvistek Barbary J. Grossové, Janet Breckenridge Pierrehumbertové, Julie Hirschbergové aj. Analýza autentických britských a amerických textů bude zaměřena na oblast obecně lingvistickou, zejména syntaktickou, stylistickou a sémantickou, s akcentem na komparativní pohled na britskou a americkou lingvistiku s možným vysledováním homogenních a heterogenních procesů. Studenti budou rovněž seznámeni s lingvistickými periodiky, např. Journal of Linguistics. 13

14 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Kvantitativní a korpusová lingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Semestrální práce tvorba jednoduchého programu na zpracování textových dat, aplikace tohoto programu na malý jazykový korpus a shrnutí výsledků do referátu. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. Tento předmět bude prerekvizitou pro navazující předmět(y) týkající se automatického zpracování přirozeného jazyka. Budou vyučovány základy statistiky, formálních gramatik a také programovacího jazyka vhodného pro zpracování textových dat. Budou prezentována východiska a výsledky kvantitativní lingvistiky a její možné aplikace. Dále budou představeny základní principy a zákonitosti korpusové lingvistiky pojem jazykového korpusu, problematika pořizování, kontroly a udržování jazykových dat. Reprezentativnost korpusů a vhodnost jejich použití pro jednotlivé úlohy. Různá obtížnost budování mohutných jazykových korpusů v souvislosti s typem daného jazyka. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Gramatika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Pro absolvování předmětu je nutné při zkoušce předvést porozumění pro celkovou deduktivní výstavbu abstraktního pojmového aparátu a zároveň obhájit seminární práci, jež obecně spočívá ve vyšetřování výskytu a funkcí zadaného gramatického jevu v zadaném konkrétním textu. doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Funkčně-strukturální lingvistika zkoumá jazykové znaky v polaritě abstraktního systému jazyka a konkrétních textů. Cílem kursu je zprostředkovat porozumění pro pól jazykového systému. Ústředním pojmem výkladu je věta, nejsložitější jednotka abstraktního systému, jež je ideálním protějškem výpovědi, nejjednodušší jednotky konkrétního textu. Věta je pojata jako pole vztahů mezi pojmenovávacími jednotkami a kurs Gramatika se v dalším výkladu soustředí právě na uchopení větných vztahů. Předvede však i kriteria pro rozhodnutí, co určíme jako prvek pojmenování a co jako prvek usouvztažnění. Věta je zkoumána jak v plánu výrazovém (kde jde především o její komplexní intonační kontury), tak obsahovém (kde rozlišujeme několik rovin popisu). Matematicko-deduktivní cestou se metodologicky uvědoměle zavádějí větné členy, slovní druhy, základní syntagmatické i paradigmatické kategorie. Veškeré abstraktní výklady se paralelně objasňují při rozborech konkrétních textů, ponejvíce, byť ne výlučně českých. 14

15 E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Pragmalingvistika a rétorika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 5 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast při pragmalingvistické a rétorické analýze; přednesení jednoho řečnického projevu v délce 5 minut na stanovené téma; závěrečná písemná práce, v níž budou komparovány a analyzovány studentem zvolené 2 texty z hlediska pragmalingvistického a rétorického. Zkouška: Zkouška má dvě části. V první student analyzuje vylosovaný text z pohledu pragmalingvistického a rétorického; v druhé losuje dvě otázky, jejichž odpovědi vyžadují jak znalost obsahu přednášek, tak prostudované literatury. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Komunikačně pragmatický obrat v lingvistice, jeho východiska a průběh, historické kořeny. Obecná pragmalingvistika jako disciplína popisující vztah jazykového znaku a účastníků komunikace s ohledem na komunikační kontext: předmět zkoumání, základní pojmy (řečové jednání, teorie mluvních aktů, konverzační maximy, konverzační implikatura, diskurz, presupozice, deixe, zdvořilost a takt, zdvořilostní maximy); pragmatické faktory řečové komunikace, obecná i institucionálně vázaná pravidla řečového jednání, organizace řečové interakce, řečové strategie a vhodnost jejich volby; pragmatická analýza textu a její parametry. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace (základní pojmy, rétorická charakteristika textu, řečnické žánry, generování řečnického projevu). Cvičení se zaměřují na pragmatickou a rétorickou analýzu současných českých mluvených i psaných textů a na tvorbu řečnických útvarů informativních a naučných. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Filosofie komunikace Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Zápočet: aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce. Zkouška: při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. 15

16 Bytí člověka a historické proměny komunikace. Geneze problémů komunikace ve filozofii a vědě: Pojetí bytí a existenciální komunikace Karla Jasperse. Dialogický personalismus Martina Bubera. Filozofie dialogu Michaila Bachtina. Problémy komunikace v díle José Ortegy y Gasseta. Dialogická povaha bytí a její obraz v literatuře (F. M. Dostojevskij). Samota a problém bytí člověka (V. Solovjev, M. Buber, A. Camus). Fenomén hry ve filozofii komunikace (E. Fink, H. Gadamer). Fenomén smrti ve filozofii Martina Heideggera a Alberta Camuse. Láska a bytí člověka (V. Solovjev, S. Freud, E. Fromm, J.-P. Sartre). Problémy komunikace v analytické filozofii. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Sémantika jako lingvistická disciplína Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Zkouška písemná (formou testu). PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Sémantický přístup ke komunikaci (vedle syntaktického a pragmatického přístupu), bilaterální teorie a jednoduchý i složitý jazykový znak. Odlišnost od ontologie a systémový přístup; návaznost na sémiotické pojetí jazyka. Dialogové systémy a jazyk; lexikální, strukturální a prototypová sémantika. Lexikální sémantika, jednotkové myšlení lexikální sémantiky (lexikální struktury), vztahy slov/lexémů ve slovníku; centrum a periferie, frekvence, příznakovost, kolokabilita, kompatibilita. Koncept a kolokace při utváření sémantické hierarchie. Frazém a idiom. Delimitace slova a význam. Metafora, metonymie apod. (struktura pojmového systému). Koheze a koherence, homonymie, polysémie (mnohoznačnost jednoduchého jazykového znaku), synonymie, antonymie a vztahy obdobné. Extenzivní a intenzivní vyjádření, vágnost a nejednoznačnost přirozeného jazyka (jako jeho základní vlastnost). Teorie kontextu (nezávislé úrovně sémantiky přirozeného jazyka), závislosti významu na doméně, situaci a individuální interpretaci, aktuálního (dynamického a strukturního) členění věty. Porozumění, význam a smysl (významové vrstvy, sémémy a sémy). Sémantická kompozice textu a syntakticko-sémantické větné vzorce.vliv mimojazykové situace a modelů lidského chování. Sémantika na pozadí jednoduchých statistických metod. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Úvod do lingvistické antropologie Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 1/L Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 4 Způsob zakončení Zp, Zk Forma výuky Výstup: Dvě písemné práce: Podrobný lingvo-etno-antropologický popis (1) vybraného etnika; (2) vybraného regionu - např. (1) Baskové; (2) Mongolsko. prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. 16

17 Jestliže antropologii můžeme doslovně chápat jako vědu o člověku, lingvistická antropologie se specificky opírá o přínos studia lidského jazyka pro antropologii. Odtud se odvíjí i obsah kurzu lingvistická antropologie: Názory na počátky jazyka. Definice příbuznosti jazyků a model prajazyka. Metody důkazů jazykové příbuznosti a posuzování stupně genetické blízkosti jazyků. Genealogická klasifikace jazyků světa Přehled nejvyšších genetických jednotek - velekmenů: khoisanský kongo-saharský nostratický dené-(sino-)kavkazský amerindiánský austrijský indo-pacifický australský Historicko-srovnávací jazykověda a její možnosti pro mapování ekologické, materiální, sociální a kulturní minulosti lidstva. Korelace s jinými vědami - genetikou a fyzickou antropologií, archeologií, etnologií a sociologií. E Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Psycholingvistika a neurolingvistika Typ předmětu Povinný dopor. ročník / semestr 2/Z Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů 3 Způsob zakončení Zk Forma výuky Při zkoušce student prokáže znalost odpřednášené látky i dalších prostudovaných textů. doc. PhDr. Svatava Machová, CSc. Formování psycholingvistiky jako vědecké disciplíny, psycholingvistická paradigmata, metody psycholingvistických zkoumání; mentální struktury jedince spjaté s řečovou činností jako předmět zkoumání psycholingvistiky a neurolingvistiky: mozek, jeho struktura, neuronální síť a její organizace, mentální reprezentace, moduly a jejich neurofyziologické koreláty, kognitivní báze, paměť, teorie prototypů; nabývání jazykových znalostí, empirismus a racionalismus (nativismus), univerzální jazykové principy, mentální slovník, mentální gramatika; produkce textů a její mentální průběh; percepce textů a její mentální průběh; akvizice mateřštiny; učení se cizímu jazyku, bilingvismus; jazykové poruchy, patologie řeči; jazyk a kognice: vztah myšlení a řeči, co vypovídá jazyk o naší mysli a o našem porozumění světu, proces kategorizace, kognitivní metafora jako projev ekonomie myšlení, tělesná ukotvenost významu. 17

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium

ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY. Bakalářské studium ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Bakalářské studium A. Studenti přijatí (dříve) k magisterskému studiu oboru zapisují povinné a volitelné předměty podle dvouoborového studia

Více

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30

Magisterské studium. OJ410 Magisterská diplomní práce všichni --- 30 ROZPIS PŘEDMĚTŮ PRO JEDNOTLIVÉ TYPY STUDIA OBECNÉ JAZYKOVĚDY Magisterské studium 1.2 MAGISTERSKÉ počty kreditů za hodinu přímé výuky: zápočet (z): 1-2 kolokvium (k): 2 zkouška (zk): 2-3 1.2.1 JEDNOOBOROVÉ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA

Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy VI.1.B LATINA Charakteristika předmětu: LATINA ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah předmětu Latinský jazyk plní jednak

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd

STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd STUDIJNÍ PLÁN - NĚMECKÁ FILOLOGIE Jednooborové bakalářské studium: Němčina jako jazyk humanitních věd Bakalářské studium německé filologie bylo dosud na Katedře germanistiky FF UP akreditováno jen jako

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017)

Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) Angličtina pro mezikulturní komunikaci (jednooborové studium) B 7303 (Platnost akreditace: 21.2. 2011 1.11. 2017) SZ společný základ SZ 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 2p + 0s 2p + 0s

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Mediální výchova PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211,

Více

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA

APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT, studijní obor APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA dvouoborové bakalářské studium na Katedře aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více