Projekty na podporu zdraví realizované WHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekty na podporu zdraví realizované WHO"

Transkript

1 Projekty na podporu zdraví realizované WHO 12.října 2011 Konference ČZF MUDr. Alena Šteflová, PhD Kancelář WHO v ČR

2 World Health Organization Specializovaná agentura OSN " Dosažení co nejlepšího zdraví a kvality života pro všechny obyvatele planety Ústava, 1948 "Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity" Preambule Ústavy

3 Definice zdraví dle WHO Zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody (wellbeing) 2. Vlády mají zodpovědnost za zdraví svých občanů, které může být zajištěno pouze realizací adekvátních zdravotních a sociálních opatření. 3

4 Klíčové oblasti veřejného zdravotnictví Od svých počátků zaměřených především na zvládání infekčních onemocnění dokázalo veřejné zdravotnictví eliminovat mnoho zdravotních hrozeb Vzestup chorob jiného charakteru nemocí multifaktoriálně podmíněných, převážně chronické povahy Jejich léčba i prevence vyžadují jiné nároky i jinou zdravotně politickou strategii Podstata těchto chorob úzce souvisí s organizací moderní společnosti a na jejich vzniku a rozvoji se podílí ponejvíce nezdravý životní styl Klíčové východisko boje proti nim představuje uplatnění nových forem ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí realizovaných na mezisektorovém přístupu.

5

6 Podpora zdraví: Geneze LaLonde report: Analýza vývoje zdravotního stavu v Kanadě WHA: Zdraví pro všechny Konference AlmaAta Evropská strategie na dosažení zdraví pro všechny AlmaAtská deklarace Zdraví pro všechny do roku Ottawská charta na podporu zdraví Konference v Adelaide Sundsvallská konference globální konference o podpoře zdraví v Mexiku Veronská iniciativa: Investice pro zdraví Talinská charta vztahy mezi zdravotním systémem, zdravím a blahobytem Komise na sociální determinanty zdraví Glosing the gap in a generation 6

7 WHO Report Preventing chronic diseases: a vital investment lidí zemřelo na chronické nemoci V roce 2005

8 WHO Report Preventing chronic diseases: a vital investment (2005) Hlavní neinfekční chronická onemocnění Kardiovaskulární nemoci především onemocnění srdce a ikty Nádory Chronická respirační onemocnění Diabetes

9 WHO Report Preventing chronic diseases: a vital investment (2005)

10 Hlavní zabijáci ve WHO Evropském regionu

11 Demografické změny Poměr starší, ekonomicky neaktivní populace (> 65 let) k populaci ekonomicky aktivní se může více než zdvojnásobit mezi roky 2005 a 2050 v rámci EU Nejméně 35% mužů starších 60let bude mít více než dvě chronická onemocnění Počty dalších doprovodných onemocnění ( komorbidit) se budou progresivně zvyšovat s narůstajícím věkem, především ve skupině žen.

12 Globální stárnutí fakta Svět stárne rychle Počet lidí starších 60 let v poměru k celkovému počtu světového obyvatelstva se zvýší z 11% v roce 2006 na 22% do roku 2050 V této době bude poprvé v lidských dějinách ve světové populaci více seniorů než dětí (do 14 r.) Rozvojové země stárnou mnohem rychleji než rozvinuté země: do padesáti let bude více než 80% seniorů žít v rozvojových zemích, zatímco v roce 2005 to bylo 60%.

13

14

15

16

17 Stárnutí úspěch nebo břemeno? Stárnutí světové populace je úspěchem politik veřejného zdravotnictví, sociálního a ekonomického rozvoje (Gro Harlem Brundtland, GR WHO, 1999)

18 Znamená: Globální stárnutí 1. Zvýšené sociální a ekonomické požadavky ve všech zemích 2. Nevyhnutelnost přijímat reformy a reorganizovat sociální a zdravotnický systém, přizpůsobený starším občanům 3. Vytvářet podmínky tzv. Aktivního stárnutí (WHO) kvalita života 4. co nejméně nemocí, nezávislost/soběstačnost,aktivní přístup k životu, uplatňování podpory zdraví v průběhu celého života redukce výskytu či posun NCD do vyššího věku

19 Neinfekční onemocnění (NCD) Hlavní příčina předčasných úmrtí a ekonomická zátěž pro společnost i zdravotnictví Vznik a rozvoj NCD souvisí se způsobem života a rizikovými faktory kouření, výživa, pohybová aktivita, alkohol, psychosociální stres Prevantibilní Vztah NCD se socioekonomickým prostředím sociální determinanty zdraví.

20 ČINITELE OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ OBYVATELSTVA Zdraví je ovlivňováno mnoha různými a stále novými faktory, z nichž řada z nich leží mimo tradiční oblast zdravotnictví Sociální a ekonomické 30% Životní styl 40% Životní prostředí 10% Zdravotnické služby 10% Genetické dispozice 10% N.B. Uvedená čísla jsou souhrnným výsledkem různých národních studií. Prezentováno v rámci projektu WHO BCA Investment for Health Z výzkumů ve VB, USA, Kanadě a Austrálii vyplynulo: 40% podíl zdraví, jež je dán životním stylem, je dále ze 35 70% silně ovlivněn sociálními a ekonomickými podmínkami.

21 Source: Healthy Sheffield adapted from Dahlgren & Whitehead

22 WHO Komise zaměřená na sociální determinanty zdraví (Commission on social determinants of health) ustavena v r prezentace výstupů v r Komise upozorňuje na sociální determinanty zdraví které jsou hlavní příčinou špatného zdraví a způsobují nespravedlivé rozdíly ve zdraví, a to jak mezi zeměmi, tak i uvnitř jednotlivých zemí. Takovou determinantou je např. výše dosaženého vzdělání, výše příjmu, gender problematika, zaměstnanost, úroveň a bezpečnost pracovních podmínek, úroveň bydlení a poskytovaných zdravotnických služeb.

23 28. srpna 2008

24 NESPRAVEDLIVÉ ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY Střední délka života ženy v Botswaně je 43 roků. Střední délka života ženy v Japonsku je 86 let. Rozdíl ve střední délce života obyvatel rozdílných čtvrtí města Glasgow (vzdálených od sebe jen 12 kilometrů), je 25 let. Tak velké rozdíly nejsou biologicky odůvodněné.

25 Tato publikace jednoznačně ukončila debatu. Zdravotní péče a životní styl jsou důležitými determinanty zdraví.ale to, co v první řadě podmiňuje přístup ke zdravotním službám a ovlivňuje volbu životního stylu, jsou především sociální faktory. Photo: WHO/Chris Black Dr Margaret Chan, the DG of the WHO, at the launch of the CSDH Final Report in Geneva 28 th August 2008

26 Nové úkoly v oblasti veřejného zdraví Zaměření se na identifikaci a hodnocení determinant přírodního a sociálního prostředí a zdravotních rizik ve vztahu k vývojovým závislostem a rizikovým skupinám (děti a dorost, ekonomicky aktivní populace, senioři, zdravotně ohrožené sociální skupiny apod.) Povýšení zdravotní surveillance od pouhého monitoringu a sběru informací na jejich analýzu, hodnocení a sledování tendencí jejich vývoje, který by státní správě poskytoval nebytné odborné podklady pro plánování, řízení a hodnocení služeb

27 Úloha a nástroje WHO k ovlivnění zdraví populace v jednotlivých členských státech cestou podpory zdraví a primární prevence 1. Koncepční programy komplexní metodika k tvorbě zdravotní politiky 2. Globální a regionální rezoluce a strategie zaměřená na redukci nejzávažnějších rizik s významným dopadem na zdraví 3. Dílčí projekty a programy podpory zdraví 4. Kampaně, tiskové materiály 5. Komunitní přístupy programy Podpora odbornými a finančními zdroji (smlouvy BCA mezi WHO/EURO a ministerstvy zdravotnictví) na základě potřeb jednotlivých členských států

28 Koncepční programy WHO Zdraví pro všechny do roku 2000 (Health for All) 1. Národní program obnovy a podpory zdraví (vl.usnes. č.247/1991) 2. Střednědobá strategie (vl. usnesení č. 273/1992) 3. Dlouhodobá strategie (přijata v r. 1995) Zdraví 21 (Health 21) Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ( vl. usnesení 1046/2002) Health 2020 nově připravovaná strategie Evropského regionu

29 Klíčové rezoluce a strategie přijímané nejvyššími zasedáními WHO (WHA, RC) 1. Globální strategie zaměřená na výživu, fyzickou aktivitu a zdraví, Charta proti obezitě 2. Akční plán proti alkoholu 3. Strategie životní prostředí a zdraví dětí (CEHAPE) pokračování na ministerské konferenci v Parmě Zdraví a životní prostředí 4. Deklarace a akční plán o duševním zdraví pro Evropu 5. Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC) první právně závazný dokument WHO

30 Nástroje WHO k prosazení přijatých strategií a doporučení 1. Zaměření se na skupinu populace komunitu, charakterizovanou společně sdíleným prostředím Komunitní programy 2. Networking propojení do sítí, spolupráce, předávání informací, sdílení stejných metodik, poučení z dobré i špatné praxe 3. Plánovaný rozvoj, ne jednorázové akce 4. Vyhodnocení

31 Komunitní projekty 1. Zdravá města 2. Zdravé školy, školky 3. Podpora zdraví na pracovišti 4. Komplexní preventivní projekty CINDI 5. Síť Regiony pro zdraví 6. Bezpečná komunita Bezpečná škola 7. Nemocnice podporující zdraví (HPH)

32 Bienální smlouva o spolupráci mezi WHO/EURO a MZ (BCA) Hodnocení politiky podpory zdraví a její infrastruktury v České republice Koordinátor: Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) Kritické hodnocení: podpora zdraví k ovlivnění životního stylu delegována pouze na resort zdravotnictví malá spoluúčast všech zainteresovaných partnerů potenciál existuje v krajích

33 Obsah smlouvy o spolupráci ; Prioritní oblast: Zaměření se na životní styl Výstup projektu: Vybudování kapacitní podpory regionům při začlenění podpory zdraví populace do rozvojových plánů a aktivit Evropská kancelář WHO pro investice pro zdraví a rozvoj ( se sídlem v Benátkách) Analýza a podpora praktické realizace programu Investice do zdraví v českých regionech cestou pilotního projektu ve vybraných regionech ( Jihočeský kraj,jihomoravský kraj a Liberecký kraj) Nový pohled na oblast veřejného zdraví, podmíněnost rozvoje zdraví s ekonomickým a sociálním rozvojem

34 nová éra podpory zdraví

35 Investice pro zdraví 1. Zdravotní potenciál jako významný faktor ekonomického rozvoje 2. Investicemi pro zdraví se přitom nerozumí investice do zdravotnictví 3. Zdraví populace a její růst není výsledkem pokroku medicíny, ale je důsledkem socioekonomického rozvoje (Populační růst v Evropě 19. století je důsledkem lepších ekonomických podmínek obyvatel a pokroku v sanitaci) Thomas McKeown 4. Prokázání ovlivnění místní ekonomiky zdravotním stavem populace, včetně příspěvku zdravotního systému k místní produktivitě Zdravotnická dividenda: až 12 % pracovních příležitostí nabízí zdravotnictví (UK) 5. Společné mezisektorové rozhodování o investicích a jejich dopadu na zdraví. 35

36 BCA Cíl: Posílení politik veřejného zdraví s ohledem na hlavní zdravotní rizika a socioekonomické determinanty zdraví (SED) se zaměřením na prevenci obezit a na dohled nad užíváním tabákových výrobků Produkt: Vyhodnocení sociálních determinant zdraví pro obezitu a užívání tabákových výrobků a rozložení těchto rizik mezi obyvatelé ČR; zpracování odpovídajících doporučení Koordinátor: MZ / Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Řešitel: SZÚ v návaznosti na odborné společnosti

37 Smlouva BCA ; Cíl:Posílení politiky zdravého stárnutí, včetně nerovností v přístupu řešení Úkol:Vypracování metodiky profilů zdraví pro prosazování podpory zdraví na místní úrovni s důrazem na plánování zdravých měst, zdravé stárnutí a řešení potřeb zranitelných skupin (klíčoví partneři: národní síť zdravých měst, instituce veřejného zdraví a obecní úřady) Řešitelé: SZÚ prostřednictvím pracovní skupiny MZ pro zdravotní plány a politiky a hlavních partnerů NSZM Rozšíření manuálu pro Zdravotní plán měst o samostatnou část věnující se tématu zdravého stárnutí Zpracování sady indikátorů pro seniory

38 Smlouva BCA Projekt: Podpora zdraví v nemocnicích Cíl: začlenění podpory zdraví do systému kvality s cílem jejího zvyšování Koordinátor: MZ oddělení kvality Implementace WHO programu Health promoting Hopitals and Health Services vyškolení koordinátorů ve ZZ v postupech při začleňování mezinárodních standardů podpory zdraví a výkonnostních ukazatelů do systému řízení kvality péče a bezpečnosti pacientů dle manuálu WHO Europe 1. Uplatňování osvěty a podpory zdraví je nástrojem pro ovlivnění stále většího nárůstu chronických neinfekčních onemocnění, které jsou zároveň příčinou většiny příjmů pacientů do lůžkových zařízení. 2. Začlenění podpory zdraví na klinickou půdu je součástí systému zvyšování kvality Cílem: Propojení kritérií projektu s kritérii pro akreditaci ZZ

39 Zdraví podporující nemocnice (HPH&HS) Health Promoting Hospitals&Health Services) Program Evropské regionální kanceláře WHO Z jeho iniciace byla vytvořena Síť nemocnic a organizací poskytující zdravotní služby podporující zdraví zahrnující 33 národních sítí, především evropského kontinentu a více než 850 jednotlivých ZZ Rekrutují se především ze zemí s vyšší kvalitou poskytované péče (např. severské státy). Zdůvodnění pro zdravotnická zařízení: 1. Zkvalitnění péče zkrácení hospitalizace, snížení počtu komplikací, eliminace infekcí, snížení mortality, snížení nákladů. 2. Pro zavádění opatření na podporu zdraví ve zdravotnických zařízeních existuje argumentace založená na důkazech, studie dokazují např. ovlivnění úspěšnosti chirurgických výkonů, redukci pooperačních komplikací a zkrácení délky hojení rány u kuřáka/nekuřáka. 3. Společná zodpovědnost lékaře a pacienta za výsledky léčby je zároveň nástrojem k zajištění většího bezpečí pacienta.

40 Děkuji za pozornost Kancelář WHO v ČR Dům OSN, Nám. Kinských 6, Praha 5 Tel.: Dotazy na Informace o WHO:

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY

10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY 88 10. ZDRAVÍ 21 JE NÁSTROJEM EVROPSKÉ ZDRAVOTNÍ POLITIKY Program Zdraví 21 vychází z potřeb a zájmu jednotlivých států a jejich obyvatel, staví na dobrém metodickém základu a respektuje dosavadní získané

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

KONCEPCE OBORU HYGIENA

KONCEPCE OBORU HYGIENA KONCEPCE OBORU HYGIENA Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví ve složení: Předsedkyně: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. Členové: MUDr. Šárka Andělová, CSc doc. MUDr.

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková

Zdravotní nauky. PhDr. Marie Vrtišková Zdravotní nauky PhDr. Marie Vrtišková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Podpora zdraví veřejnosti

Podpora zdraví veřejnosti Podpora zdraví veřejnosti Současná činnost Činnost Odboru podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých je zaměřena na prevenci chronických neinfekčních onemocnění (především kardiovaskulárních onemocnění,

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více