Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města dne"

Transkript

1 Z Á P I S č. 14/2016 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, I. Ptáčková, Ing. V. Urbánek, Bc. J. Sochor, Ing. E. Hromada, Ph.D., F. Hudek, H. Bartíková, Ing. P. Pelešková, T. Hykeš, Ing. J. Lain, Ing. V. Penížek, Ph.D., Ing. I. Chrtová Omluveni: JUDr. J. Lužová Nepřítomni: Tajemník: Ing. R. Dědič Zahájení Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta v hodin. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva. Volba pracovních orgánů Starosta navrhl následující složení pracovních orgánů: zapisovatel: Ing. Roman Dědič návrhová komise: Starosta navrhl: Ing. E. Hromada, Ph.D., T. Hykeš Bc. J. Sochor navrhl: Ing. I. Chrtová pro 14 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., H. Bartíková, T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., Návrh byl přijat 1

2 Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl: H. Bartíková, F. Hudek Ing. I. Chrtová navrhla: Bc. J. Sochor Ing. P. Pelešková navrhla: Ing. T. Nehasilová pro 14 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., H. Bartíková, T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., Návrh byl přijat Volba pracovních orgánů byla schválena. Připomínky k zápisu č. 13/2015 Starosta konstatoval, že nikdo nepodal k zápisu 13/2016 ve lhůtě dané jednacím řádem písemně žádné připomínky. Zápis ze ZM č. 13/2016 je schválen. Návrh programu jednání: 1. Prezentace architektonického návrhu dostavby náměstí Svobody 2. Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí Přijetí dotací 4. Úprava rozpočtu č Návrh rozpočtu města na rok Prodej nebytového prostoru v č.p Zpráva kontrolního výboru 8. Usnesení ZM č.16/ dotace a strategický plán 9 Termíny jednání ZM v roce Různé Doplnění programu jednání: Starosta konstatoval, že nikdo nepodal ve lhůtě dané jednacím řádem žádný materiál. 2

3 pro 14 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., H. Bartíková, T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., Ing. T. Nehasilová, L. Harazin Návrh byl přijat Program jednání byl schválen Bod č. 1 - Prezentace architektonického návrhu dostavby náměstí Svobody Arch. Atelier Foglar realizoval prezentaci návrhu dostavby nám. Svobody v prostoru stávajících nemovitostí č.p. 77 a č.p. 81. Poté proběhla velmi obsáhlá diskuse zastupitelů i veřejnosti. V diskuzi zazněla tato témata: jaké bylo zadání návrhu; z jakých podkladů arch. studio vycházelo; dopravní řešení; náklady na realizaci, možnost využití dotací, možnosti městského rozpočtu; návaznost na strategický plán města a dotaci na strategické dokumenty města; potřebnost sálu pro kult. akce a další. T. Nehasilová se dotázala, jak se rada města vypořádala s usnesením ZM č. 9/ , kterým zastupitelstvo pověřuje radu města prověřit možnost vypsání architektonické soutěže a požádala o písemné vysvětlení. Starosta přislíbil, že arch. návrh bude v nejbližší době zveřejněn na webu města. Ve hodin se dostavila zastupitelka JUDr. J. Lužová, přítomno 15 zastupitelů. Usnesení č.1/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci Arch. studia Foglar o rozšíření náměstí Svobody. Ing. T. Nehasilová, L. Harazin 3

4 2. Zastupitelstvo města pověřuje řídící skupinu pro tvorbu strategického plánu jednáním s Arch. studiem Foglar a přípravou návrhu pro dopracování studie. Ing. T. Nehasilová, L. Harazin 3. Zastupitelstvo města ukládá radě města pokračovat v přípravě procesu výkupu nemovitostí č.p. 77 a č.p. 81 na náměstí Svobody. pro 11 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., Bc. J. Sochor, Ing. I. Chrtová zdržel se 4 Ing. P. Pelešková, I. Ptáčková, Bod č. 2 - Čerpání rozpočtu města za 3. čtvrtletí 2016 Usnesení rady města č. 1/ : Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí čerpání rozpočtu města za 3 čtvrtletí 2016 s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč včetně zapojení zůstatku roku Starosta předkládá čerpání rozpočtu města za 3 čtvrtletí Diskuse: Ing. I. Chrtová se dotázala na plnění položek oprava stodol a kamerový systém, položka oprava stodol nebude zcela vyčerpána, kamerový systém byl právě dokončen a bude ke konci roku zprovozněn. L. Harazin se dotázal na program turista v mobilu a I. Ptáčková na stav rekonstrukce dětských hřišť v Letkách. 4

5 Usnesení č. 2/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za 3 čtvrtletí 2016 s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč včetně zapojení zůstatku roku pro 9 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., H. Bartíková, T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., JUDr. J. Lužová zdržel se 6 Bod č. 3 - Přijetí dotací Usnesení rady města č. 2/ : Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace na volby ve výši ,-- Kč a dotace pro SDH Libčice ve výši 3.098,--Kč. Město obdrželo následující dotace: Dotace na volby ve výši ,-- Kč. Dotace pro SDH Libčice ve výši 3.098,--Kč. Diskuse: Ing. P. Pelešková se dotázala na stav dotace strategické dokumenty, starosta sdělil, že očekáváme písemné vyrozumění. Usnesení č. 3/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvu města souhlasí s přijetím dotace na volby ve výši ,-- Kč a dotace pro SDH Libčice ve výši 3.098,--Kč. 5

6 Bod č. 4 - Úprava rozpočtu č Usnesení rady města č. 3/ : Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu č. 5/2016 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 38/2016 až 64/2016) s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč včetně zapojení zůstatku z roku Rada města projednala úpravu rozpočtu č. 5/2016. Diskuse: Ing. T. Nehasilová se dotázala na venkovní úpravy areálu Ludvík. Starosta přislíbil doplnit, v které položce víceprací jsou venkovní úpravy zahrnuty. Dále se dotázala, zda finanční výbor navýšení rozpočtu schválil, předseda fin. výboru sdělil, že ano, poté vznesla dotaz na předsedu finančního výboru: V souladu s 82 odst. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládáme předsedovi finančního výboru tento podnět k projednání postupu města při přípravě a realizaci akce Rekonstrukce objektu Ludvík. Žádáme o prověření postupu města jak v přípravné projekční fázi, tak v průběhu realizace zakázky, zejména s ohledem na odhad předpokládaných nákladů stavby a následné změny rozsahu stavebních prací. Dále žádáme předsedu finančního výboru o zodpovězení těchto konkrétních otázek: Postupovala rada města při správě městského objektu s péčí řádného hospodáře když, a) realizovala stavební úpravy objektu dle neaktualizované projektové dokumentace, v důsledku čehož došlo ke vzniku dodatečných stavebních prací a méněprací v součtu převyšujících 82% původní ceny díla? b) v důsledku neaktualizované projektové dokumentace nezahrnula do zadání veřejné zakázky veškeré stavební práce nutné pro přesun Policie ČR do nových prostor, a tudíž podcenila předpokládané náklady na realizaci? V důsledku nižší předpokládané ceny, byly zakázka zadána v režimu zakázky malého rozsahu. Děkujeme. Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, Luboš Harazin Ing. Tereza Nehasilová Ing. Petra Pelešková Ilona Ptáčková 6

7 Ing. I. Chrtová požádala doplnit podnět finančnímu výboru o posouzení, jak byly vícepráce zohledněny ve smluvním vztahu s dodavatelem stavby. Usnesení č. 4/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 5/2016 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 38/2016 až 64/2016) s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč včetně zapojení zůstatku z roku pro 9 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., proti 4 Ing. P. Pelešková, I. Ptáčková, zdržel se 2 Bc. J. Sochor, Ing. I. Chrtová, Bod č. 5 - Návrh rozpočtu města na rok 2017 Usnesení rady města č. 6/ : Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši ,-- Kč a celkovými výdaji ve výši ,-- Kč. Dne proběhlo jednání rady a pracovníků MěÚ, kde byl sestaven návrh rozpočtu města na rok Diskuse: Ing. I. Chrtová podala návrh na doplnění usnesení o bod b). Jan Menšík požádal o navýšení položky pro hasiče Libčice a předložil podrobný soupis potřeb nutných pro fungování sboru. Starosta závěrem obsáhlé diskuze přislíbil, že navýšení bude řešeno v úpravě rozpočtu č navýšit položku hasiči Libčice na požadovaných 275 tis. Bc. J. Sochor předložil protinávrh navýšit položku hasiči Libčice na 275 tis. pro 6 proti 2 V. Urbánek H. Bartíková zdržel se 7 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing., Ing. E. Hromada, Ph.D., T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., JUDr. J. Lužová, 7

8 Toto usnesení nebylo přijato Bc. J. Sochor předložil 2. protinávrh navýšit položku hasiči Letky na 100 tis. pro 5 L. Harazin, proti 2 V. Urbánek H. Bartíková zdržel se 8 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing., Ing. E. Hromada, Ph.D., T. Hykeš, F. Hudek, Ing. V. Penížek, Ph.D., JUDr. J. Lužová, Ing. T. Nehasilová Toto usnesení nebylo přijato Usnesení č. 5/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného a) Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2017 jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši ,-- Kč a celkovými výdaji ve výši ,-- Kč. b) Zastupitelstvo města ukládá radě města svolat pracovní zastupitelstvo města k úpravě rozpočtu města na rok 2017, která bude obsahovat velké opravy a investice. pro 11 Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, Ing. E. Hromada, Ph.D., Bc. J. Sochor, Ing. I. Chrtová, zdržel se 4 Ing. P. Pelešková, I. Ptáčková Bod č. 6 - Prodej nebytového prostoru v č.p. 744 Usnesení rady města č. 7/ : Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem nebytového prostoru v č.p o výměře 24,56 m 2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 2456/91277 společenství vlastníků jednotek K Sídlišti č.p. 744, Libčice nad Vltavou, IČO: za kupní cenu ve výši ,--Kč. Společenství vlastníků jednotek K Sídlišti č.p. 744, Libčice nad Vltavou na základě výzvy města žádá o koupi prostoru o výměře 24,56 m 2 za cenu ,-Kč. 8

9 Usnesení č. 6/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem nebytového prostoru v č.p o výměře 24,56 m 2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 2456/91277 společenství vlastníků jednotek K Sídlišti č.p. 744, Libčice nad Vltavou, IČO: za kupní cenu ve výši ,--Kč. Bod č. 7 - Zpráva kontrolního výboru Předsedkyně kontrolního výboru předkládá zprávu ze dne Diskuse: Ing. I. Chrtová podala návrh na doplnění usnesení o bod b). Ing. P. Pelešková přednesla návrhy na úpravu nových pravidel pro přidělování dotací města a požádala o jejich zapracování. Ing. V. Penížek přislíbil, že se jimi bude zabývat, a přislíbil vypracování podrobnějšího návrhu na vyplnění žádosti o dotaci. I. Ptáčková upozornila na doplnění plného názvu usnesení v zápise z KV. Ing. T. Nehasilová podala podnět předsedkyni KV: V souladu s 82 odst. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládáme předsedkyni kontrolního výboru podnět k projednání postupu města při výběrovém řízení na dodavatele zametacího stroje. Dále žádáme předsedkyni kontrolního výboru o zodpovězení těchto dotazů: 1) Postupovala rada města v souladu s platnými právními předpisy, když vyhlásila výběrové řízení na dodavatele zametacího stroje v režimu zakázky malého rozsahu, přičemž předpokládané náklady schválené zastupitelstvem města úpravou rozpočtu č. 4 pro rok 2016 činily 2,7 mil. Kč? 2) V průběhu výběrového řízení zadavatel neposkytl doplňující informaci technickou specifikaci poptávaného stroje, dvěma žadatelům, kteří tak učinili na základě výzvy na elektronické desce. Dodržel zadavatel přes tuto skutečnost zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace definovanou zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a postupoval v souladu s tímto zákonem, zejména s ohledem na ustanovení 18 odst. 5 zákona? 9

10 Děkujeme. Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS, Luboš Harazin Ing. Tereza Nehasilová Ing. Petra Pelešková Ilona Ptáčková Usnesení č. 7/ z 13. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného dne a) Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne b) Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby při schvalování dotací zohledňovala závěry kontrolního výboru z kontroly čerpání dotací. Bod č. 8 - Usnesení ZM č.16/ dotace a strategický plán Usnesení rady města č. 4/ : Usnesení: Rada města předává zastupitelstvu města informaci o dotacích a strategickém plánu města. Město neobdrželo dotaci na cisternový automobil, zpracovává se žádost na opravy pomníků. Strategický plán Další jednání budou probíhat od ledna 2017 a v návaznosti na po obdržení dotaci na tvorbu strategických dokumentů města. Diskuse: Ing. P. Pelešková se dotázala na dotaci na komunitní centrum, kterou řešila rada města, Starosta informoval o spolupráci s agenturou v tomto tématu. Usnesení č. 8/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dotacích a strategickém plánu města. 10

11 Bod č. 9 - Termíny jednání ZM v roce 2017 Usnesení rady města č. 5/ : Usnesení: Rada města souhlasí s termíny jednání zastupitelstva města v roce 2017 následovně: , , , , od hodin. Starosta města může provést změny termínu jednání ZM v případě nečekaných událostí. Změna termínu bude vyhlášena s dostatečným časovým předstihem. Dále může starosta svolat mimořádné jednání ZM v případě naléhavé potřeby. Vše v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb. o obcích. Starosta navrhl termíny jednání zastupitelstva města v roce 2017 následovně: , , , , Usnesení č. 9/ z 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konaného Zastupitelstvo města souhlasí s termíny jednání zastupitelstva města v roce 2017 následovně: , , , , od hodin. Starosta města může provést změny termínu jednání ZM v případě nečekaných událostí. Změna termínu bude vyhlášena s dostatečným časovým předstihem. Dále může starosta svolat mimořádné jednání ZM v případě naléhavé potřeby. Vše v souladu s ustanovením zákona 128/2000 Sb. o obcích. 11

12 Bod č. 10 Různé Starosta informoval o rozšíření provozu přívozu a o zavedení autobusové linky do města. Starosta skončil jednání ve hodin. V Libčicích n/vlt Zapsal: Ing. R. Dědič Ověřovatelé: H. Bartíková F. Hudek Bc. J. Sochor Ing. T. Nehasilová Ing. Pavel Bartoš, MBA starosta Ing. Jiří Lain místostarosta 12

Z Á P I S č. 7/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 7/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 7/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 29. 3. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, H. Bartíková, Ing. V. Urbánek, Ing. Z. Bělohradská, Ing. P. Pelešková, Ing. P. Kosík, Doc. Ing. V. Penížek, Ph.D., O.

Více

Z Á P I S č. 22/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 22/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 22/2018 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, Ing. J. Lain, Ing. V. Urbánek, J. Trdlica, T. Hykeš, L. Harazin, Ing. P. Pelešková, F. Hudek, Ing. I. Chrtová, Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 6/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne 3. 7. 2019 Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, Bc. J. Sochor, H. Bartíková, Ing. Z. Bělohradská, Ing. P. Pelešková, Ing. P. Kosík, Doc. Ing. V. Penížek,

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 1/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 1/2016. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 13. 1. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA,, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Ing. Jiří Lain Omluveni: František

Více

Z Á P I S č. 23/2017

Z Á P I S č. 23/2017 Z Á P I S č. 23/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 29. 11. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Z Á P I S č. 16/2017 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 16/2017 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 16/2017 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, I. Ptáčková, Ing. V. Urbánek, Bc. J. Sochor, F. Hudek, H. Bartíková, T. Hykeš, Ing. T. Nehasilová, Ing. I. Chrtová,

Více

Z Á P I S č. 13/2018

Z Á P I S č. 13/2018 Z Á P I S č. 13/2018 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 23. 5. 2018 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek, Ing. Jiří

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Z Á P I S č. 25/2015

Z Á P I S č. 25/2015 Z Á P I S č. 25/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Tajemník:

Více

Z Á P I S č. 6/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 6/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 6/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 15. 3. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Z Á P I S č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva města dne 31. 10. 2018 Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, Bc. J. Sochor, H. Bartíková, Ing. Z. Bělohradská, Ing. T. Nehasilová, Ing. V. Urbánek, Ing. P. Pelešková,

Více

Z Á P I S č. 1/2018. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 1/2018. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 1/2018 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 10. 1. 2018 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Z Á P I S č. 29/2015

Z Á P I S č. 29/2015 Z Á P I S č. 29/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 9. 12. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Z Á P I S č. 19/2017

Z Á P I S č. 19/2017 Z Á P I S č. 19/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 4. 10. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Z Á P I S č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne

Z Á P I S č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva města dne Z Á P I S č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, Bc. J. Sochor, H. Bartíková, Ing. Z. Bělohradská, Ing. V. Urbánek, Ing. P. Pelešková, F. Hudek, Doc. Ing. V. Penížek,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 28/2015

Z Á P I S č. 28/2015 Z Á P I S č. 28/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 26. 11. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města dne 11. 5. 2011

Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města dne 11. 5. 2011 Z Á P I S č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva města Přítomni: Ing. P. Bartoš, MBA, T. Hykeš, Ing. I. Chrtová, Ing. F. Lisý, Bc. M. Štětka, L. Harazin, Ing. J. Zajíc, CSc., J. Čermák, Ing. D. Moravcová,

Více

Z Á P I S č. 13/2017

Z Á P I S č. 13/2017 Z Á P I S č. 13/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 26. 6. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, František Hudek, Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Z Á P I S č. 24/2015

Z Á P I S č. 24/2015 Z Á P I S č. 24/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 16. 9. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: František

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Z Á P I S č. 8/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 8/2017. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 8/2017 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 12. 4. 2017 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain, Ing. Vít Penížek, Ph.D. František Hudek Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Omluveni z :Ing. Mgr. Martin Tumpach

Omluveni z :Ing. Mgr. Martin Tumpach Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 18. 5. 2016 od 18:15 hod. do 01:30 a jeho pokračování dne 25. 5. 2015 od 19.15 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 2/2014 z 2. zasedání konaného dne 4. 12. 2014 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od hod v Obecním domě v Ďáblicích

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od hod v Obecním domě v Ďáblicích Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 8. 2015 od 20.00 hod v Obecním domě v Ďáblicích Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 4.2. 2019 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 10 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny Omluveni: 1 / Ing. Rybín Petr /

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Máslovice dne 7. 6. 2016 Přítomni zastupitelé obce: Ing. arch. Čeněk Feix, Stanislav Koranda, Ing. Vojtěch Poláček, Ing. Vladimíra Sýkorová, Mgr. Ludmila

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 190826 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 26.08.2019 Program: 1. Zahájení, kontrola usnesení, návrh programu. 2. Schválení programu. 3. Určení zapisovatele zápisu a

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ

Z Á P I S. z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice. 10 členů Zastupitelstva MČ Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 11. 7. 2019 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 10 členů Zastupitelstva MČ Omluveni: Milan Matoušek Neomluveni: 0 Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.5.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Z Á P I S č. 11/2019

Z Á P I S č. 11/2019 Z Á P I S č. 11/2019 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 6. 2019 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Lukáš Reichel, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Omluveni: Ing. Zuzana Bělohradská, František

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 6. ledna 2016.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 6. ledna 2016. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7

Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Datum jednání: 21. 01. 2019 Místo jednání: kancelář č. 22, nábř. kpt. Jaroše 1000 Začátek jednání: 17:05 hodin Konec jednání:

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 23. 1. 2019 Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Mgr. Jitka Synková, přivítala přítomné

Více

Z Á P I S č. 21/2018

Z Á P I S č. 21/2018 Z Á P I S č. 21/2018 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 9. 2018 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Jiří Lain, František Hudek Omluveni: Ing. Vladimír

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , ,

Obec Sedlice Sedlice 67, Humpolec, IČO tel: , , Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Sedlice (anonymizovaný) Den konání: 07. 12. 2018 Místo jednání: Začátek jednání: Konec jednání: Přítomní zastupitelé: Zasedací místnost OÚ Sedlice 18:00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č.9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č.9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Čas konání: od 19:07 hod. do 21:00 hod. Zápis č.9/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 12. 2017 Přítomni:, Miroslav Masopust (odchod 20:20), Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jiří

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 11.12.2013 Řízení: Ing. arch. Kabelová Ivana (body 1-6) Ing. Alinčová Lenka (body 7-9) Přítomni: 9 členů zastupitelstva MČ Do 18.10

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne v přísálí kulturního domu

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne v přísálí kulturního domu Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Drozdov konaného dne 31. 10. 2018 v přísálí kulturního domu Přítomni: Karel Smyčka, Bc. Marek Karger, Miroslava Nosková, Libor Smékal, Stanislav Studený,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S č. 5/2019. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne

Z Á P I S č. 5/2019. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Z Á P I S č. 5/2019 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 27. 2. 2019 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Zuzana Bělohradská, Lukáš Reichel, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin.

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne , od 18,00 hodin. Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice, konaného dne 6. 11. 2014, od 18,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Z á p i s. Omluveni: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Ing. Petr Kilevník, Ing. Roman Pavlíček

Z á p i s. Omluveni: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Ing. Petr Kilevník, Ing. Roman Pavlíček Z á p i s z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 9. 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr.

Více

Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově.

Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne od hodin ve Vratkově. Zápis č. 10/2016 z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného v pátek dne 9.12.2016 od 19.00 hodin ve Vratkově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Ing. František Kortánek, Jiří Barhoň, Jiří Lalák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 26.4b.2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 12 hostů

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku.

z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne v hod v Kulturním středisku. Zápis z 9. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 8. 12. 2004 v 17.00 hod v Kulturním středisku. Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, L. Sušická, M. Kindlová, J. Koutecký Omluveni:

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 23. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 23. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Z Á P I S č. 23 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 19. října 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Jana KUBELKOVÁ Zdeněk

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček

Přítomno: 18 členů zastupitelstva Nepřítomni: Petr Loupanec, Petr Hradil, Zdeněk Tomeček Zápis č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konaného dne 31.10.2016 v zasedací síni Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh programu ustavujícího zasedání:

Návrh programu ustavujícího zasedání: Zápis z ustavujícího zasedání členů Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 29. 10. 2018 v 18,00 hodin v sále Kulturního domu v Nýrsku -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Zdeněk Urban, MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Zdeněk Urban, MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD. Z á p i s z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 3. 2013 od 14,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více