Z Á P I S č. 11/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 11/2015"

Transkript

1 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek Tajemník: Ing. R. Dědič Místostarosta zahájil jednání v hodin a přivítal přítomné. Schválení zápisu z rady č. 10/2015. K zápisu nemá nikdo žádné připomínky. Zápis z rady č. 10/2015 byl schválen. Program jednání: 1/11) Závěrečný účet města za rok /11) Účetní závěrka za rok /11) Přijetí dotací 4/11) Smlouva o smlouvě budoucí s Policií ČR 5/11) Úprava rozpočtu města č. 2/2015 6/11) Čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí /11) Rozpočtový výhled 8/11) Odměny zastupitelům 9/11) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z Fondu školského rozvoje 10/11) Žádost ZŠ o příspěvek z Fondu školského rozvoje 11/11) Jmenování zástupců města na valnou hromadu VKM a.s. 12/11) Etický kodex zastupitele města Libčice nad Vltavou 13/11) Žádost Libuše Pokutové o prodloužení ubytovací smlouvy 14/11) Žádost Hany Hoangové o pronájem předzahrádky 15/11) Provoz dětského klubu Klubíčko v roce 2015/2016 Program byl schválen 1/11) Závěrečný účet města za rok 2014 Místostarosta předkládá k odsouhlasení závěrečný účet města za rok Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014, provedeného krajským úřadem s výhradami. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout opatření k chybám a nedostatkům uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 1

2 2014 a o těchto opatřeních podat do 15 dnů zprávu příslušnému přezkoumajícímu orgánu, tj. krajskému úřadu. Rada města doporučuje zastupitelstvu města tato konkrétní opatření k jednotlivým výhradám: 1. Neuvolněnému místostarostovi obce byla chybně vyplacena odměna při skončení funkčního období za měsíc listopad Tato výhrada byla již odstraněna doplacením odměny. 2. Územní celek chybně vymezil náklady související s pořízením drobného dlouhodobého majetku nebo jeho části Tato výhrada byla již odstraněna, nyní účtováno na účet č Město neúčtovalo na opravných položkách (účet 192) k účtu 315 ke dni Tato výhrada byla již odstraněna, opravné položky k účtu č. 315 jsou zavedeny. 4. Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. Tato výhrada byla již odstraněna, nyní je majetek zaúčtován k datu podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 5. Rozpočtové opatření č.65 bylo schváleno a provedeno až po uskutečnění výdaje finančních prostředků, zastupitelstvo města schválilo dne Zastupitelstvo města pověřuje radu města kompetencí schválit poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce. Jedná se o dorovnání jednotlivých položek rozpočtu dle skutečnosti. 2/11) Účetní závěrka za rok 2014 Místostarosta předkládá k odsouhlasení účetní závěrku města za rok Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města za rok /11) Přijetí dotací Město obdrželo následující dotace: Dotace na provoz pečovatelské služby od krajského úřadu ve výši ,-- Kč. Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím následující dotace: Dotace na provoz pečovatelské služby ve výši ,-- Kč. 2

3 4/11) Smlouva o smlouvě budoucí s Policií ČR Na základě souhlasu zastupitelstva města se záměrem pronájmu nebytových prostor pro Policii ČR v objektu Hřbitovní 735 probíhají jednání s představiteli Policie. Poslední stav je, že Policie již nepožaduje celý objekt, ale polovinu, dle projektu z roku Policie již má v rozpočtu prostředky na nájemné ve výši 1200,-Kč/m 2 /rok na dobu 6 let. Poté by měla platit běžné nájemné ve výši 500,-Kč/m 2 /rok. Pro realizaci akce je nutné vypovědět nájemní smlouvy v objektu. Město jedná se Středočeským krajem o poskytnutí bezúročné půjčky na investici ve výši cca 4,5 mil Kč. Pro případ neúspěchu se navrhuje zařadit pro rok 2015 do rozpočtu částka 2,5 mil. Kč. Usnesení: Rada města z důvodu dispozičních změn uděluje výpověď z nájemní smlouvy nebytových prostor Hřbitovní 735, Libčice nad Vltavou, uzavřené s Jakubem Křiváčkem, Drimlova 2365/4, Praha 5 dne Rada města z důvodu dispozičních změn uděluje výpověď z nájemní smlouvy nebytových prostor Hřbitovní 735, Libčice nad Vltavou, uzavřené s Vladimírem Ludvíkem, Na Vrchách 597, Libčice nad Vltavou dne /11) Úprava rozpočtu města č. 2/2015 Rada města projednala úpravu rozpočtu č. 2/2015. Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu rozpočtu č. 2/2015 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 14/2015 až 24/2015) s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč. 6/11) Čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí 2015 Místostarosta předkládá čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí 2015 s celkovými výdaji ve výši ,-- Kč a celkovými příjmy ve výši ,-- Kč včetně zapojení zůstatku roku

4 7/11) Rozpočtový výhled Rada města projednala rozpočtový výhled na roky Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města na roky /11) Odměny zastupitelům V souvislosti se změnou legislativy je nutno upravit odměny zastupitelům. Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády č. 52/2015 Sb., neuvolněným zastupitelům města za výkon funkce v následující výši: člen rady 1.977,-- Kč, předseda výboru či komise 1.615,-- Kč, člen výboru či komise 1.428,-- Kč a člen zastupitelstva 683,-- Kč, neuvolněný místostarosta 8.072,-- Kč. U souběhu funkce člena rady a předsedy výboru či komise bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce v nařízením vlády č. 52/2015 Sb. tj ,-- Kč, a to s účinností od V případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta měsíční odměna maximálně do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 9/11) Žádost MŠ o poskytnutí prostředků z Fondu školského rozvoje Ředitelka MŠ žádá o finanční příspěvek z fondu školského rozvoje na výlet do Nelahozevse. Tento výlet bude pořádán pro nejstarší děti v rámci projektu Poznáváme okolí svého bydliště. Děti navštíví muzeum A. Dvořáka a zámek. Správa zámku nabízí pro děti edukativní program Život šlechtice od dětských střevíčků, jeho obsahem je interaktivní prohlídka zámku a následná kreativní dílna. Během prohlídky se děti seznamují se životem šlechty v minulých stoletích. Prožitek umocňují jednoduché zámecké kostýmy a pracovní listy. Navazující dílna prověřuje, co si děti zapamatovaly a prostřednictvím tematických činností prohlubuje znalosti. Vzhledem k tomu, že tento program už je finančně náročnější dovoluji si požádat o příspěvek, aby se ho mohly zúčastnit opravdu všechny nejstarší děti. Cena vstupného s tímto programem pro jedno dítě je 150 Kč,- a předpokládaný počet dětí je 36. Prosím tedy o příspěvek 5.400,-- Kč. Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku MŠ Libčice nad Vltavou z Fondu školského rozvoje ve výši 5.400,-- Kč na kulturně naučný výlet do Nelahozevse. 4

5 10/11) Žádost ZŠ o příspěvek z Fondu školského rozvoje Ředitelka ZŠ žádá o příspěvek z Fondu školského rozvoje na tyto aktivity: - Velikonoční trhy program, vel. dílny (4.000,- Kč) - dětský den program, odměny a drobné dárky pro děti (4.000,-- Kč) - zážitkový výlet pro žáky 1. a 2. stupně (12.000,-- Kč) - zahradní slavnost na konci školního roku (5.000,-- Kč) - slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. třídy (3.000,-- Kč) - slavnostní vyřazení žáků 9. třídy (5.000,-- Kč). Usnesení: Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ZŠ Libčice nad Vltavou z Fondu školského rozvoje ve výši ,-- Kč na aktivity pro žáky. 11/11) Jmenování zástupců města na valnou hromadu VKM, a.s. Valná hromada VKM, a.s. se koná dne Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat zástupce města Libčice nad Vltavou na valnou hromadu VKM, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno pro rok 2015 Ing. Pavla Bartoše, MBA a Ing. Jiřího Laina. 12/11) Etický kodex zastupitele města Libčice nad Vltavou Ing. Tereza Nehasilová předkládá materiál do zastupitelstva města. Cílem této iniciativy je zvýšit důvěryhodnost zastupitelstva města, zvýšit transparentnost při rozhodování zastupitelů, vymezit jasná pravidla pro zastupitele, jak se chovat ve složitých situacích, a v důsledku zlepšit vztah mezi zastupitelstvem a občany města. Etický kodex vychází z obecně uznávaných morálních pravidel a hodnot a z platných právních předpisů, kterými jsou : zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje návrh Etického kodexu zastupitele města Libčice nad Vltavou. Po odsouhlasení zastupitelstvem města bude etický kodex předložen všem zastupitelům k podpisu s tím, že připojení se k etickému kodexu je dobrovolné. Příloha: Návrh etického kodexu zastupitele města Libčice nad Vltavou Usnesení: Rada města bere na vědomí návrh etického kodexu zastupitele města a předkládá jej zastupitelstvu města. 13/11) Žádost Libuše Pokutové o prodloužení ubytovací smlouvy Libuše Pokutová, žádá o prodloužení ubytovací smlouvy. Usnesení: Rada města souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy Libuši Pokutové, 14/11) Žádost Hany Hoangové o pronájem předzahrádky Hana Hoangová, provozovatelka restaurace Na Radosti žádá o pronájem prostoru před restaurací na umístění venkovního posezení. Usnesení: Rada města souhlasí s pronájmem předzahrádky před restaurací Na Radosti Haně Hoangové za cenu 1.000,-- Kč pro letní sezonu /11) Provoz dětského klubu Klubíčko v roce 2015/2016 Rada města projednala pokračování provozu dětského klubu Klubíčko. Usnesení: Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s provozováním dětského klubu Klubíčko ve školním roce 2015/

7 Různé: Rada města se zabývala opakovanou žádostí firmy AZ-Elektrostav na vstup do komunikací za účelem výměny kabelů VN, které jsou na konci životnosti. První žádost byla zamítnuta z důvodu nových konstrukcí komunikací. Rada města doporučila povolit vstup do chodníků na Chýnovské za podmínky přeložení celého povrchu. Na komunikaci Ke Studánkám je třeba jednat o maximálním využití zeleného pruhu, případně jednat s vlastníkem o jeho odkoupení. Rada města svolá jednání s majiteli KDL ve věci snížení kupní ceny. Jednání rady města ukončil místostarosta v hodin. Zapsal: Ing. Roman Dědič Ověřovatelé: Ing. Vladimír Urbánek Ing. Jiří Lain Ing. Jiří Lain místostarosta Ing. Vladimír Urbánek radní 7

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více