MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 2013/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 2013/3 29. 7. 2013"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM ČERVENEC 2013/ do každé domácnosti Kouřim ničivá povodeň (část 5.) 5. týden po povodni 6. týden po povodni děkujeme občanům Kouřimi za průběţné poskytování všeho, co potřebují obyvatelé ze zaplavených oblastí (oblečení, lůţkoviny, utěrky, ručníky, nádobí, věci pro radost zelenina, ovoce ze zahrádek - děkujeme Věrce Zámorské a Petrovi Horčákovi za desítky trvalek (hlavně bylinek) do záhonků jen tak pro radost a pro zdraví - firmě GEFCO Česká republika s.r.o. a jejím zaměstnancům za poskytnutí částky Kč na nákup materálu na opravu povodní zasaţených nemovitostí. (Paní Iloně Jeřábkové za velkou podporu mezi kolegy ve firmě) - firmě Gastro Instant za zapůjčení ještěrky na sloţení materiálu. Děkujeme nadále občanům Kouřimi a našich přátel za podporu finanční i materiálovou byla uskutečněna plánovaná obhlídka povodí Kouřimky za pomoci vrtulníku Robinson 44 v úseku Ţíšovský rybník Kouřim provedla firma Weber zkoušky měření vlhkosti v domech postiţených povodní. Naměřené výsledky vlhkosti jsou od 8,8 11%, coţ je zvýšená aţ velmi vysoká vlhkost zdiva. Domky před zahájením stavební činnosti musí vysychat minimálně další měsíc byl do tří lokalit postiţených povodní rozvezen říční a kopaný písek určený na opravu domů. V Podskalí se konala schůzka občanů, které zasáhla povodeň, a Ing. Jana Pepeže s jeho týmem (Odborník na povodně). Schůzky se účastnili i zástupci Povodí Labe paní Zuzana Brandová, náměstek Povodí Labe Aleš Krška a hrázný rybníka Vavřinec pan Lukáš Vrba. Závěry: Ing. Papeţ provede analýzu povodně a navrhne protipovodňová opatření pro město Kouřim.

2 desítky dobrovolníků uklízely po povodni okolí Kouřimky v úseku Podskalí Pášov. Děkujeme! Dřevo z popadaných stromů bylo odvezeno zájemcům z řad obyvatel města. Firma Sojka Jatky věnovala na brigádu vuřty, firma Pekařství V. Ţalud chléb. Jarušce Valentové za uvaření guláše. Děkujeme! Obdrţeli jsme další materiálovou pomoc od Českého Červeného kříže Oblastní spolek Chrudim. Na povodňovém účtu na konci 6. týdne bylo Kč ( Kč jiţ vyplaceno ke dni ). Strom pod Bukačovem všimněte si výšky hladiny povodňové vlny, která přinesla na stromy naplavené větve. Následné štěpkování větví. 2

3 7. týden po povodni Citát zaslaný panem Michalem Šváchou Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími. Démokritos. Ráno začalo popovodňově velmi hezky. Na radnici zatelefonoval pan primátor města Hradec Králové, MUDr. Zdeněk Fink, s dotazem, čím můţe město Hradec Králové pomoci po povodni městu Kouřim. O pomoc ho poţádal občan města Hradce Králové, přítel města Kouřim, běţec závodů Lipanská stezka pan Ing. Jiří Soukup, ročník 1927, všestranný sportovec, který startuje na závodech i v současné době i v zahraničí, výtvarník, básník, sběratel např. exlibris. Pan inţenýr také zaslal na povodňové konto Kč ze sbírky od závodníků na Monaku Slatiňanech a košile, sportovní trička a čepice i ze zajímavých závodů. Pan primátor Hradce Králové přislíbil i osobní podporu jedné z našich rodin postiţených povodní statik pan ing. Martin Stránský, Ph.D. provedl obhlídky dvou nemovitostí po otlučení omítek a to domu rodiny Nedvědových (část zdi je z vepřovic - jako materiál pro výrobu vepřovic se pouţívá hlína, nejlépe jílovitá, vápno, sláma, plevy, písek a chlévská mrva) a domu, který si pronajímá rodina Mrózkova (po panu Burešovi). Konstatoval, ţe stav obou nemovitostí není havarijní. (Zajímavý manuál vypracovaný tímto odborníkem ohledně popraskaného zdiva otiskneme v srpnovém KZ.) V zatopených domech byly po celý týden prováděny elektrikářské práce potřebné pro bezproblémový chod se sešly 3 desítky dobrovolníků na 2. čištění břehů Kouřimky v úseku Podskalí Bukačov, v sobotu a v neděli čistili Kouřimku v okolí Pášova naši myslivci z Mysliveckého sdruţení Stará Kouřim pod vedením Karla Lubiny. V práci pokračovali i následující týden. S půjčeným traktorem se jim podařilo odstranit všechny v toku popadané stromy v daném úseku. Kaţdá ruka přiloţená k dílu je potřebná. Děkujeme všem. (I Marcele Ahnelové st. za uvaření halušek.) Na povodňovém účtu na konci 7. týdne bylo Kč. 8. týden po povodni Ve fondu dalšího vzdělávání na Maninách 20, Praha 7 uspořádali zaměstnanci sbírku stravenek a stravenky na celý měsíc spolu se 100 Kč obdrţela jedna z našich povodní postiţených rodin. Děkujeme! Pan farář Jaroslav Lízner přivezl z Moravy 700 kg meruněk. Výtěţek z odebraných meruněk byl vloţen na náš povodňový účet Při jednání v budově praţského magistrátu projednal pan Ing. Jan Papeţ, prezident České protipovodňové asociace, se zástupci naší radnice zasedání členů celé organizace ve městě Kouřim v rámci práce na analýze příčin letošní povodně ze dne a stanovení protipovodňových opatření města jako celku a i jednotlivých nemovitostí. Moţnosti protipovodňových opatření jsou technické i přírodě blízké. (Výtah z odborné literatury.) Přírodě blízká protipovodňová opatření: jsou zaměřena na to, aby voda, která dopadne při extrémní sráţce do plochy povodí, byla zadrţena a zpomalena tam, kde nepůsobí ţádné škody. Ve spojení s vhodnými ochrannými opatřeními v zastavěném území jsou tato opatření nedílnou součástí systému protipovodňové ochrany. Jak se chránit před velkou vodou V České republice byla v minulosti protipovodňová ochrana realizována výhradně prostřednictvím technických opatření, která byla zaměřena převáţně na kapacitní úpravy koryt a ohrázování vodních toků a výstavbu velkých retenčních nádrţí přehrad. Tato koncepce protipovodňové ochrany byla za 3

4 vloţení nemalých prostředků systematicky budována od poloviny 19. do konce 20. století. Přesto, jak prokázaly velké povodně v posledních patnácti letech, má uvedený systém v oblasti protipovodňové ochrany významné limity a nedokázal zabránit vzniku katastrofálních škod a ztrát na lidských ţivotech. Příčinou jsou omezení, vyplývající ze samotné podstaty těchto technických opatření. Systém zvládá velmi dobře menší povodně, při extrémních povodních však působí proti smyslu protipovodňové ochrany, zrychluje odtok vody a průběh povodňové vlny a tím zvyšuje kulminační průtoky a případné povodňové škody. Kromě omezeného protipovodňového účinku mají ryze technická opatření na tocích a velké vodní nádrţe významné negativní účinky na ekologické funkce krajiny. Přírodě blízká protierozní a protipovodňová opatření Přírodě blízká protierozní a protipovodňová opatření jsou z pohledu moderních poznatků v oblasti protipovodňové ochrany nezbytným doplněním systému technických protipovodňových opatření. Podle umístění je rozlišujeme na opatření prováděná v ploše povodí (zejména na zemědělské půdě) a na opatření prováděná na vodních tocích a v jejich nivách. Oba základní typy opaření spolu funkčně úzce souvisí a v rámci povodí by měla být prováděna ve vzájemných souvislostech a v koordinaci. Významnou roli v tomto smyslu sehrávají komplexní pozemkové úpravy, které mohou vhodným přeskupením pozemkové drţby vytvářet předpoklady pro realizaci těchto plošně často velmi náročných opatření. Přírodě blízkými opatřením v ploše povodí se rozumí zejména protierozní opatření, jejichţ cílem je nejen sníţení projevů vodní eroze, ale také podpora zvýšení schopnosti krajiny zpomalovat povrchový odtok a zadrţovat vodu. Takovými opatřeními jsou například agrotechnická protierozní opatření (např. vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na svaţité půdě, vhodné způsoby provádění orby apod.), dále organizační protierozní opatření (např. výstavba protierozních nádrţí, zřizování zasakovacích pásů, průlehů a protierozních mezí, apod.). Přírodě blízká opatření na vodních tocích řeší protipovodňovou ochranu v úzké vazbě na vodní toky a jejich nivy. Jedním ze základních principů tohoto typu opatření je zpomalení odtoku povodňových vod a vyuţití volné retenční kapacity potočních a říčních niv v nezastavěných územích. Nezbytnou charakteristikou přírodě blízkých protipovodňových opatření je kromě dosaţení protipovodňového účinku i udrţení dobrého ekologického stavu vodních toků a niv nebo jejich zlepšení. 1. Základním typem přírodě blízkých protipovodňových opatření v nezastavěných nivách je komplexní revitalizace koryta vodního toku a obnovení přirozených hydrologických funkcí potoční a říční nivy. Protipovodňového efektu je u těchto typů opatření dosaţeno prostřednictvím rozlivu povodňových vod do volné inundace, jejich zpomalení a posupné uvolnění při opadu povodňové vlny. 2. V zastavěných územích je protipovodňového účinku dosahováno kapacitní úpravou koryta zrychlením odtoku. Opatření je vţdy spojeno s revitalizační úpravou koryta vodního toku. Zpravidla se vytváří sloţený profil koryta, přičemţ vnitřní revitalizované koryto převádí základní průtoky a zajišťuje nezbytné ekologické funkce toku a vnější kapacitní koryto slouţí k převodu povodňových vod. 3. Dalším typem přírodě blízkých protipovodňových opatření je zřizování ochranných nádrţí nebo poldrů, které zajišťují potřebnou retenční kapacitu pro zadrţení nebo zpomalení povodňové vlny. Vnitřní prostor těchto nádrţí je přitom vţdy upraven přírodě blízkým způsobem tak, aby bylo zajištěno zlepšení ekologického stavu vod. V suchých nádrţích se tak zpravidla provádí komplexní revitalizace vodního toku, zřizují mokřady, obnovují vlhké luky nebo luţní les. Z povahy problému je zřejmé,ţe v protipovodňové ochraně a prevenci neexistuje univerzální technické řešení. Do budoucna z toho vyplývá, ţe jediná správná cesta je kombinace a vzájemná provázanost přístupů, zajišťující efektivní protipovodňovou ochranu, dobrý ekologický stav vod a dobrý ekologický stav a trvalou udrţitelnost při vyuţívání krajiny. Výsledek bude mít příznivý dopad i jako adaptační opaření zmírňující negativní vlivy na klimatické změny. 4

5 Proč realizovat přírodě blízká protierozní a protipovodňová opatření Důvodů, pro které je třeba prosazovat realizace přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opaření, je celá řada. Kromě zjištění, ryze technické prvky ochrany nezajistí poţadovaný stupeň bezpečí je hlavním důvodem pro jejich zavádění komplexní pozitivní působení v krajině. Kromě protipovodňového efektu přinášejí tato opatření výrazné přínosy v oblasti ochrany a trvalé udrţitelnosti vyuţívání zemědělského půdního fondu, dále v oblasti zlepšování vodní bilance krajiny a zvyšování zásob půdní a podzemní vody a v neposlední řadě ve zlepšování stavu krajinných ekosystémů a stanovištní a druhové biodiverzity krajiny. Příčinou současného vysokého stupně erozní ohroţenosti zemědělské půdy je především: nevhodná organizace zemědělského půdního fondu (zejména tvar a velikost pozemků) nevhodná agrotechnika pěstovaných plodin zejména na svaţitých pozemcích (nepouţívání protierozních a minimalizačních technologií) nevhodná struktura pěstovaných plodin (jednoduché osevní postupy, vysoké zastoupení kukuřice a řepky v osevních postupech) rozmisťování plodin bez zohlednění erozního ohroţení pozemku (pěstování širokořádkových plodin na svaţitých pozemcích) sníţení kvality půdy z hlediska její erozní ohroţenosti (utuţení podorničního profilu a sníţení obsahu humusu) úbytek krajinných prvků a polních cest v zemědělské krajině. Povodní zasažené nemovitosti jsou nadále vysoušeny vysoušeči v kombinaci s větráním nemovitosti. Nemovitosti jsou neustále neobyvatelné. Odborníci na stavební práce doporučují začít s jejich opravami od září!! Město Kouřim děkuje všem občanům i přátelům města Kouřim kteří nadále našim občanům postiženým povodní pomáhají. Město Kouřim děkuje i panu primátorovi Hradce Králové, panu MUDr. Zdeňku Finkovi, za zaslání Kč jedné z rodin na nákup elektrospotřebičů. Vladislava Csicsová s rodinou Kouřim 25. červen 2013 Váţená paní starostko, váţení občané Kouřimi, dovolte mi poděkovat Vám všem jménem celé naší rodiny za obrovské úsilí, které bylo vynaloženo při likvidaci v období letošních povodní. Speciálně bychom velice rádi poděkovali Vám, paní starostko Mgr. Čiháková, za nekonečnou energii, kterou jste vynaloţila za celkovou organizaci, zabezpečování veškerých důleţitých informací a v neposlední řadě za organizování finanční a materiální pomoci. Vaše pomoc posílila naše odhodlání v kritických chvílích, v čase, kdyţ jsme ztráceli psychickou sílu. Zájemci z řad občanů města si mohou po domluvě s paní starostkou odvážet kámen z probíhající sanace lomové stěny v Podskalí. 5 Doufám, ţe naše příští setkání bude mnohem mnohem veselejší Děkujeme! S pozdravem a přáním hodně zdraví Vlaďka Csicsová

6 Nejbližší dopředu posouvající akce ve městě Kouřim: Realizace projektu Zdravé stromy pro zítřek ošetření stromů na náměstí projekt ZŠ Miloše Šolleho podpořený grantem TPCA Pomáháme tam, kde jsme doma. Projekt zaštítili zaměstnanci TPCA naši Josef a Martina Pilařovi - srpen Sanace lomové stěny a její zabezpečení - skála v Podskalí - bude dokončeno do Oprava mostu a komunikace po povodni v Podskalí - v září Oprava hradeb v městském parku - září-říjen Molitorov - sanace lokality (chlorované uhlovodíky) - termín zahájení prací v jednání. Střelnice - rekonstrukce vstupní chodby, výměny sociálních zařízení včetně kompletní kanalizace a vodovodů - leden Z u: Rádi bychom koupili nemovitost v historické části Kouřimi, nejlépe poblíţ náměstí. Stav nerozhoduje. Kontakt: 6

7 Výzva kouřimským občanům Město Kouřim otevírá příleţitost pro občany města se podílet na tvorbě propagačních materiálů o městě. Vybraný návrh bude následně vytištěn v jazycích českém, německém a anglickém. Všichni zájemci o tvorbu materiálu a následně o jeho překlady do německého nebo anglického jazyka se mohou dostavit k projednání spolupráci na radnici do pracovny starostky dne v hod. Práce na vlastním materiálu a jeho překladech bude finančně městem odměněna. 7

8 Kouřimská skála 2013 Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami 14. ročník Zahájení prodeje občerstvení - skála (do 1.30 hod. následujícího dne) - Zahájení činnosti dětských dílniček - skála (do hod.) - Zahájení prodeje pokládků v pohádkovém obchůdku - skála; ceny zboţí od 5 do 50 Kč; (do vyprodání zásob) Výtěžek z prodeje pokládků určen do sbírky na pomoc kouřimským občanům zasaženým povodní. (Přijímáme neustále do to, co se Vám nehodí, ale jiným tím můţete udělat radost. Na radnici, v IC, v měst. knihovně a ve sport. hale.) - Zahájení prodeje malovaných kamínků a škeblí vyplavených na břehy Kouřimky, doplněno projektem - Co nám Kouřimka vzala a dala - Povodeň Kouřim (do vyprodání zásob) Výtěţek prodeje určen do sbírky na pomoc kouřimským občanům zasaženým povodní Zahájení vlastní akce - Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami proslov krále Pepy I. Na trasu je moţné se vypravit do hod. (Pohádková říše otevřena do hod.) Zahájení hudební produkce letního festivalu 3. ročník (do 01 hod. následujícího dne) Váţení spoluobčané, prosíme Vás o spolupráci na této akci. V loňském roce se zapojilo do přípravy a realizace akce dobrovolnickou prací přes 300 občanů města a jejich přátel. Dokázali jsme společně se bavit i pracovat. Pomoci můžete i v letošním roce různými způsoby: ( a přijdete-li s dalším nápadem, je vítán) věnováním pokládků do pohádkového obchůdku malováním, psaním hřejivých slov na kouřimské kamínky a škeble vyplavené Kouřimkou sehnáním různých dárečků do odměn pro děti, které projdou kouřimskou pohádkovou říší (Propagační materiály firem, u kterých pracujete, ) napojením se do týmu pohádkových postaviček obsluhou v občerstvení, které je plně v reţii města a výtěţek bude pouţit na krytí nákladů města spojených s celou akcí. Podaří-li se nám vše prodat, protoţe bude všem chutnat a bude-li nám přát počasí, zůstatek po odečtu nákladů vloţíme na naše povodňové konto. upečením buchet, závinů, koláčů slaných, sladkých, placek, chlebů, houstiček a všeho moţného dobrého do občerstvení zapojením se do pořadatelské sluţby zapojením se do vedení činnosti dětských dílniček ve skále přípravou a úklidem zázemí zapůjčením grilů vytvořením rekvizit na pohádku a do dílniček stavěním pódia (v pátek před akcí) Prosím budete-li moci s něčím pomoci, kontaktujte starostku. Tel.: , nebo osobně. Děkujeme! Celá akce je naše - kouřimská, pro nás a pro naše přátele, kteří mají naše město rádi.

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 01 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Výroč ní zpráva Obsah 1. Úvod 2. Základní údaje o podniku 3. Údaje o struktuře podniku 4. Majetek ve správě 5. Personální oblast 6. Odběry vody 7. Výroba elektrické energie 8. Spolupráce s městem Ostrava

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje

obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 19 Nejvýznamnější akce závodů 33 Vodohospodářské údaje výroční zpráva 2011 výroční zpráva 2011 obsah 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 Podnik v roce 2011 10 Základní údaje o společnosti 11 Hlavní předmět činnosti 12 Organizační schéma 13 Řídicí orgány

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz

MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz Newsletter 3 Vážená paní starostko, vážený pane starosto, představujeme Vám třetí vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální výzvy grantových programů, tiskové zprávy o proběhlých

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07

ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07 ČASOPIS LESNÍKŮ A PŘÁTEL LESA LESU ZDAR 6/07 Lesy ČR představily koncept do roku 2010 Pohár LČR 2007 Sponzoring Programu nadační služby Národní přírodní rezervace Rejvíz Polesí Lázně Kynžvart Muž, který

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.pmo.cz 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 výroční zpráva 2014 OBSAH 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 1 Povodí moravy v roce 2014 9 1.1 Základní údaje o podniku 11 1.2 Řídící orgány 12

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více