Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009"

Transkript

1 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

2

3 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav Rataj Ing. Jiří Schneider Ing. Ludmila Knapová Dozorčí rada: Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder, o.s. a Mgr. Pavel Smetana Lidé v Domově: Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Mgr. Jana Linhartová manažerka sociálních a zdravotních služeb Ing. Monika Uhlířová / Ing. Lada Pallová finanční manažerka Ing. Kateřina Rybářová Vavrečková / DiS. Miroslava Havrdová obchodní manažerka Eva Šliková vrchní sestra Mgr. Helena Jeřábková staniční sestra, lůžkové oddělení - přízemí Eva Sekalová / Mgr. Michaela Kolářová - staniční sestra, lůžkové oddělení -1. patro Mgr. Monika Olmerová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Pavla Hlaváčová/ Mgr. Klára Golová sociální pracovnice Petr Krbec vedoucí osobní asistence Bc. Kateřina Grušová - vedoucí denního stacionáře Erika Jurgová vedoucí rehabilitace Ing. Jana Havlenová vedoucí fundraisingu Bc. Michaela Tichá fundraiser Radka Kulhánková vedoucí dobročinných obchodů Mgr. Michaela Stránská / Mgr. Šárka Augustinová - koordinátorka kulturního komunitního centra Patrik Bém vedoucí technické správy budov Hana Krejčová vedoucí účetního odd., personalistka, pokladní Ing. Pavla Bajerová / Josef Havlík koordinátor/ka PR Mgr. Eliška Froschová Stehlíková vedoucí komunikace Bc. Renata Kolářová koordinátorka dobrovolníků Velena Obstová vedoucí gastroprovozu

4 Obsah Úvodní slovo 1 Co je Domov Sue Ryder 2 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Zdravotní a sociální služby Denní centrum 6 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum 10 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Benefiční projekty 12 Poděkování 13 Benefiční projekty Podpora benefičních akcí 14 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 15 Public relations a komunikace 16 Sdružení Sue Ryder 17 Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou 17 Zpráva o hospodaření 18 Přehled o stavu majetku k Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 20 Výrok auditora 21

5 Úvodní slovo 1 Domov Sue Ryder se stará o seniory, kteří potřebují pomoc druhého při každodenních činnostech. Usilujeme o to, aby naše péče podporovala a respektovala lidskou důstojnost. Přes veškerý technický pokrok bude pomoc druhým vždycky záviset na vztahu člověka k člověku. Oblast sociálních služeb prochází rychlým vývojem. Od roku 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, se neustále setkáváme s pojmem individuální plán. Ten má být tím hlavním nástrojem, který staví jednotlivce do středu pozornosti všech okolo - rodiny, pomáhajícího, lékaře a řady dalších. Individuální plán jsou zaznamenaná očekávání, přání, touhy a rozhodnutí člověka o sobě samém. Má sloužit jako pomůcka pro všechny pomáhající, aby věděli, kdy a jak mohou a mají pomoci. Má pomoci tomu, kdo již nemá dostatek sil, případně nemůže běžně komunikovat se svým okolím a blízkými, aby se jeho život dál ubíral směrem, kterým si přeje. Má umožnit i cizímu člověku (pečovateli či osobnímu asistentovi) porozumět přáním a životním postojům klienta. Poznat cizího člověka zblízka, to vyžaduje spoustu času a úsilí. Schválně - kolik jistých (či dokonce správných) odpovědí znáte ve vztahu k jednomu ze svých prarodičů: 1. oblíbená barva (včetně odstínu): 2. oblíbený druh hudby a 3 nejoblíbenější skladby: 3. 5 nejoblíbenějších jídel: 4. velký životní sen (ať uskutečněný či neuskutečněný): 5. typické ráno všedního dne (pořadí běžných činností): Hledat odpovědi na podobné otázky - to je jeden z hlavních úkolů Domova Sue Ryder: poznávat a snažit se porozumět těm, kterým pomáhá. Pak má smysl prožívat nejistotu spojenou s financováním provozu, plnit nové a nové administrativní nároky. Veškerá registrace, standardizace, automatizace, transformace a deinstitucionalizace v sociálních službách má smysl pouze tehdy, pokud bude mít v ohnisku pozornosti konkrétního člověka, důstojnou lidskou bytost s osobním příběhem, potřebami, touhami a přáními. Posuďte sami, jak se nám to v roce 2009 dařilo naplňovat. Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder

6 2 Co je domov Sue Ryder Domov Sue Ryder, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby seniorům, kteří jsou v důsledku nemoci nebo vysokého věku odkázáni na pomoc druhých. Nabízí přechodné i dlouhodobé pobyty v domově pro seniory, služby denního centra, kde jsou kromě klientů Domova vítáni i senioři, kteří doposud bydlí ve svých domácnostech, a osobní asistenci, tedy sociální službu vykonávanou přímo v domácnostech klientů. Jelikož Domov stojí na vícezdrojovém systému financování (část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část z externích zdrojů), generuje část rozpočtu i tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů a kulturního komunitního centra. Poslání Domova Domov nabízí svým klientům - seniorům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů. Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitně prožitému závěru života. Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li to možné, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí i atmosféře. Ačkoliv některým klientům nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň ten druhý nejlepší. Hodnoty Domova (na kterých se společně dohodli zaměstnanci Domova) Domov Sue Ryder vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se šance pro důstojné stáří nestane jenom prázdným pojmem. Důvěra Důvěru budujeme každý den zejména tím, že nabízíme pravdivé, dostupné a srozumitelné informace o Domově. Požádat o pomoc druhého, přiznat nedostatky či vlastní chybu, důvěru posiluje. Důstojnost Důstojnost pro nás v Domově znamená respekt, rovnocennost, toleranci, ochranu soukromí a úctu k člověku obecně ať už ke klientům, zákazníkům, podporovatelům nebo zaměstnancům. Odpovědnost To, co děláme, a to, jak pracujeme, působí na celý tým Domova. Naše jednání ovlivňuje pověst Domova a to, jak je vnímán ve svém okolí. Sdílíme svoje zkušenosti s dalšími, aby všechna energie, vložená do rozvíjení Domova, byla zúročena a přinesla prospěch dalším lidem. Každý z nás je zodpovědný za své jednání, které ovlivňuje dobré jméno Domova Sue Ryder. Kvalita Svému okolí nabízíme to nejlepší, co je možné. Snažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky, hledáme inspiraci ve svém okolí. Hospodárnost Uvědomujeme si hodnotu práce své i ostatních. Vážíme si času, který kdokoliv věnuje někomu druhému a který není vždy možné vyjadřovat v penězích. Hospodárnost není pouze bezmezné šetření, ale účelné vynakládání peněz, času, a všech dalších zdrojů. Začlenění do společnosti Stáří není důvodem být sám a vzdát se drobných radostí života. Děláme všechno pro to, aby se Domov stal součástí běžného života svých klientů a svého okolí. (Z veřejného závazku Domova Sue Ryder, účinného od )

7 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Poskytované služby: Sociální a komplexní ošetřovatelská péče po 24 hodin denně Individuální rehabilitace a další aktivity rehabilitační péče Denní stacionář nabízí skupinové aktivity (tzv. aktivizační programy), např. výtvarné techniky, pečení, keramickou dílnu, trénink paměti ad. Sociální poradenství v oblasti možností dalšího pobytu klienta v jiných zařízeních, kontaktů na další sociální služby podle potřeb klienta a jeho rodiny Kulturní a vzdělávací aktivity v kulturním centru. Klientům jsou také k dispozici veřejné prostory Domova - kaple, pobočka Městské knihovny v Praze, restaurace, divadelní sál, galerie, dobročinný obchod nebo zahrada s altánkem. Bohoslužby se konají pravidelně každé úterý v ekumenické kapli Domova. Komu Domov pro seniory poskytuje služby? Seniorům, kteří nemají dostatek fyzic- kých nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Seniorům, kteří potřebují po přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou či sociální péči. Několik čísel pro rok 2009 Domov pro seniory disponuje celkem 56 místy na jedno až čtyřlůžkových pokojích. Z toho bylo v roce 2009 klienty dlouhodobého pobytu využito průměrně 46 lůžek, 10 lůžek využívali klienti přechodného pobytu.v roce 2009 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 117 pobytů, z toho 55 dlouhodobých a 62 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů, průměrná obložnost činila 96,79 %. Věkový průměr klientů domova pro seniory je 85,5 let. Po strastiplném pobytu v jiných zařízeních, zlomen na těle a na duši, jsem se shodou šťastných náhod ocitl v Domově Sue Ryder. Na pokoji mě přivítal personál z oddělení a já se rázem ocitnul v jiném světě. Všichni se na mě usmívali a já byl obklopen laskavostí a vlídností. S vědomím, že se mě nemůže nic stát, jsem usínal. Pestrá byla nabídka kulturních, společenských akcí, přednášek, koncertů a sportovního zápolení. Nemohu říct, že bych se někdy nudil. S pomocí sestřiček, mých andělů strážných, jsem si mohl vybrat, co mě zajímalo, a prožít s klienty Domova šťastné chvíle. Pod přímým dohledem a s pomocí rehabilitačních pracovnic Eriky a Karolíny jsem denně cvičil. Ne vždy jsem byl pochválen, ale snažil jsem se. Teprve během pobytu jsem ocenil kultivované architektonické řešení celého areálu, přehlednou dispozici, řemeslné zpracování a mimořádnou výtvarnou úroveň. Mohl bych se dál rozepisovat o pobytu a životě v Domově, ale omezím se závěrem na několik slov byl jsem jako v ráji. Ing. arch. Milan Polívka, klient na přechodný pobyt let a mladší 3 Věková struktura klientů Domova let let 0 10 v roce 2009: let let let 91 let a starší

8 4 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory Mobilita a soběstačnost klientů Domova v roce 2009: imobilní mobilní mobilní s asistencí nesoběstačnost soběstačnost soběstačnost s asistencí Mentální stav klientů Domova v roce 2009: Přestože domov pro seniory není primárně určen pro klienty s demencí, poměrně často se s projevy syndromu demence u našich klientů potkáváme, neboť se přidružuje k dalším potížím stáří. dobrý lehká demence střední demence těžká demence psychiatrická diagnóza

9 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 5 S cílem zajistit aktuálnost žádostí v pořadníku zájemců o dlouhodobý pobyt, provedli jsme na jaře roku 2009 aktualizaci všech žádostí v evidenci. Mnoho žádostí jsme vyřadili, protože nebyly aktuální nebo se nám nepodařilo kontaktovat žadatele či příbuzné. Na konci roku 2009 jsme díky tomuto kroku evidovali pouze 125 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 16 žádostí (12,8 %). Žádostí o přechodný pobyt jsme v roce 2009 obdrželi celkem 125. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 55 žádostí (44 %). Rok 2009 v domově pro seniory Rok 2009 byl v Domově pro seniory rokem velkých kontrol. Absolvovali jsme: inspekci kvality sociálních služeb, která kontrolovala naplňování sociálních standardů dle Zákona o sociálních službách. kontrolu z pojišťovny VZP, která kontrolovala správnost ve vykazování poskytnutých zdravotnických úkonů našim klientům. Tento rok jsme se opět snažili inovovat vybavení Domova; obnovili jsme vybavení kuchyněk na oddělení, od sponzora jsme získali 12 nových antidekubitních matrací, klientům jsem pořídili nové lampičky na čtení k lůžku, získali jsme mnoho nových kompenzačních pomůcek a pro personál jsme pořídili nové pracovní kalhoty. Abychom mohli dobře poskytovat péči klientům a naplňovat poslání Domova, je nutné mít tým kvalitních pracovníků v přímé péči. V domově pro seniory máme dva týmy oddělení přízemí a oddělení na prvním patře. Pro získání nových pohledů na péči a zároveň i pro její zkvalitnění spolupracujeme i se studenty mnohých škol v rámci vykonávání jejich praxe (např. zdravotnické, sociální, ergoterapeutické a masérské zaměření). Co všechno jsme s klienty podnikali v roce 2009? výlet do Průhonic, do zoologické zahrady, na Vyšehrad, na zámek Berchtold klienti měli možnost zavzpomínat na své mládí při projížďce historickými vozidly doprovázeli jsme je na akce kulturního komunitního centra (koncerty, přednášky, promítání atd.) klienti navštěvovali denní centrum, kde např. pekli koláče pro odpolední kavárnu, tvořili v keramické dílně, trénovali paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým Sociální poradenství Sociální pracovnice domova pro seniory poskytují sociální poradenství nejen klientům žijícím v Domově a jejich rodinám, ale i lidem přicházejícím zvenčí. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách pro seniory, o nároku na příspěvek na péči či dávky sociální péče. Abychom usnadnili zájemcům o službu orientaci, spustili jsme na webových stránkách poradnu, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky, týkající se našich služeb a kontakty na konkrétní pracovníky. Pokud si nevědí rady, na koho svou otázku směřovat, mohou použít formulář přímo na našich stánkách, a my zajistíme, aby kompetentní osoba do tří dnů na tento dotaz tazateli odpověděla. Rehabilitace Rehabilitace v Domově Sue Ryder poskytuje klientům kromě individuálního cvičení také různá skupinová cvičení. Třikrát týdně se pravidelně setkáváme na kondičním cvičení, jedenkrát týdně probíhá taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence, dále pak tzv. sportovní hry a mezi aktivity rehabilitačního týmu patří i zpívání s klienty v prostorách kaple nebo na zahradě. U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav; pomohli jsme jim naučit se znovu sedět, chodit, lépe se hýbat, u jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotní stavu. Kromě pravidelních aktivit jsme pro klienty, jejich rodiny a zaměstnance také uspořádali třetí ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra, pátý ročník Geriolympijských her a jarní a vánoční koncert klientů, kteří se účastní pravidelného pátečního zpívání. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i půjčovna kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky poskytujeme nejen klientům domova pro seniory, ale také veřejnosti. V současné době půjčovna nabízí např. tyto pomůcky: antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, různé typy holí, šlapadla na procvičení dolních končetin, ad. Počet výpůjček zájemcům z řad veřejnosti každým rokem roste, naše půjčovna je vyhlášená tím, že půjčuje kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny.

10 6 Zdravotní a sociální služby Denní centrum Paní Květa celý život pracovala jako zdravotní sestra v domově pro seniory a tato práce ji dle jejích vlastních slov nesmírně bavila a naplňovala. Nyní je již delší dobu v důchodu, bydlí sama a chybí jí společenský kontakt. O Denním centru se dozvěděla od dcery, ale její psychický stav nebyl v té době příznivý, takže neměla vůbec chuť a odvahu začít stacionář navštěvovat. Již od prvního dne se jí však v Denním centru velmi líbí; často chválí příjemné prostředí a milou společnost ostatních. Stacionář, kam nyní dochází dvakrát týdně, jí dodává klid a přeje si, aby ho mohla navštěvovat co nejdéle. Denní centrum poskytuje služby seniorům, kteří žijí ve vlastních domácnostech a docházejí do Domova Sue Ryder, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním Denního centra je zajistit klientům péči vedoucí k udržování a zlepšování jejich fyzického i psychického stavu a pomoci rodinám seniorů, které o ně nemohou celodenně pečovat. V denním stacionáři se pravidelně odehrávají tyto aktivizační programy: kondiční cvičení, výtvarné techniky, trénování paměti, úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, práce s knihou, páteční klub. V některých z těchto aktivit jsou zařazeny prvky zooterapie, arteterapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie. V roce 2009 docházelo do Denního centra celkem 17 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 dam na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také asi 40 klientů z domova pro seniory. Patnácti klientům Domova poskytovaly dvě nové ergoterapeutky také individuální ergoterapii. Kromě pravidelných aktivit uspořádalo Denní centrum i tyto mimořádné akce: masopustní, velikonoční a adventní kavárnu, loučení s létem s opékáním buřtů, mikulášské odpoledne a několik koncertů pro klienty. Klienti Denního centra byli také na výletech v botanické zahradě a na předvánoční výstavě betlémů v Betlémské kapli. V Denním centru se v tomto roce začala více uplatňovat a využívat zooterapie (králík, morčata, želva) a canisterapie.

11 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi. Osobní asistenti Domova Sue Ryder dochází za klienty do jejich domácností, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo slouží jako doprovod při pochůzkách klienta. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které klient potřebuje. Co dělají osobní asistenti? pomáhají klientům zvládat běžné denní úkony a aktivity, na které v důsledku svého postižení již nestačí tím, že se věnují osobě, která pomoc potřebuje, poskytují pečující rodině oddech pro načerpání nových sil pomáhají klientovi dělat aktivity podle jeho individuálních zájmů poskytují klientovi a rodině základní sociální poradenství Osobní asistence v roce 2009 Od ledna 2009 jsme zvýšili úhradu za hodinu poskytnuté osobní asistence z 85 na 100 Kč, což ale rozhodně nesnížilo počet klientů. Během roku jsme vytvořili téměř veškerou metodiku pro službu osobní asistence, kterou vyžadují standardy kvality sociálních služeb. Při vytváření metodik jsme vycházeli ze zkušeností z naší praxe. Několik žadatelů se obrátilo na naši službu po doporučení od stávajících či bývalých klientů. U všech klientů jsme vypracovali na základě metodiky seznam nouzových a havarijních situací. Seznam je vždy vypracován pro konkrétního klienta a jeho domácnost, napomáhá větší bezpečnosti klienta a jistotě asistentů. Při vypracování této metodiky byla často nutná intenzivní spolupráce s rodinami klientů, což se dařilo a bylo rodinami oceňováno jako další důkaz kvality naší služby. Ani v době krize se lidé do sociální sféry příliš nehrnou, přesto se při výběru nového osobního asistenta řídíme metodikou, kterou jsme vypracovali začátkem roku Výběrové řízení má dvě části; pohovor a praktickou část. Pro pracovníky osobní asistence byl nastaven systém pravidelných porad, školení a konzultací, což nejen zvyšuje jejich profesionalitu, ale snižuje i riziko profesního vyhoření. Byla jim nabídnuta i možnost externí supervize. V roce 2009 jsme poskytli celkem 6356 hodin osobní asistence 36 klientům. Některým klientům poskytujeme asistenci několik hodin týdně, jiným i osmihodinovou každodenní asistenci. Paní Eva letos oslavila 81. narozeniny, ale i přes svůj věk je ve výborné fyzické kondici. Celý život pracovala v gastronomii, byla zvyklá být ve společnosti, mít kolem sebe neustále spoustu lidí. Profesi po ní zdědili její dva synové, kteří provozují vlastní restauraci. Lidi má ráda dodnes, ráda se prochází po rušných ulicích, prochází místa, která jí připomínají minulost, prozkoumává nové části Prahy nebo si posedí v kavárně a pozoruje cvrkot. Každý den trávíme procházkami a cestováním po Praze. Ještě nedávno bez problémů ušla i sedm kilometrů. I teď, když se její zdravotní stav mírně zhoršil, prokazuje při našich procházkách obrovskou vůli a houževnatost. Stále ji pohání touha vyhnout se samotě, která je jejím největším nepřítelem. Zaznamenala osobní asistentka Veronika

12 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder Vážená paní Kulhánková a paní Moučková, vím, co je stáří nebo pocit stáří. Nejen proto, že všichni máme nebo jsme měli babičky a dědečky a museli jsme se o ně starat. Prodělala jsem období nemoci a po chemoterapii jsem se nemohla moc hýbat. Duše opouštěla mou schránku a já jsem zestárla alespoň o 20 let a nemohu dělat to, co jsem dříve mohla. Nyní sbírám síly a chci se o výsledek mého úsilí podělit. Tvořím, abych nějak smysluplně naplnila svůj čas a posílám Vám pár svých výrobků. Ať poslouží dobré věci! J. M., Hradec Králové (z dopisu přiloženého ke šperkům v národní sbírce šperků) Jakožto nestátní nezisková organizace nemá Domov Sue Ryder právní nárok na dotace či granty. Část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část generuje tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů, kulturního komunitního centra a komerčním pronájmem veřejných prostor. Tyto aktivity pomáhají Domovu získávat finanční prostředky, které jsou následně použity pro částečné zajištění financování péče o klienty Domova. Dobročinné obchody Domova Sue Ryder V roce 2009 provozoval Domov Sue Ryder čtyři dobročinné obchody. Model jejich fungování zůstal zachován. Obchody prodávaly darované věci a výtěžek z prodeje pomohl financovat péči o seniory v Domově Sue Ryder. Také základní sortiment zboží zůstal v roce 2009 beze změny - oblečení, módní doplňky, hračky, knihy, dárkové předměty, potřeby pro domácnost, nábytek, sportovní potřeby ad. Tržby dobročinných obchodů v roce 2009 činily Kč. Zaznamenali jsme tak 4,68 % nárůst tržeb oproti roku Obchody Domova Sue Ryder zápasí na dvou frontách. Na té první shánějí dary, které potřebují k prodeji. V roce 2009 jsme oslovili řadu významných společností s prosbou o uspořádání firemní sbírky. 54 firem odpovědělo na tuto výzvu kladně. Získali jsme také nové podporovatele z oblasti textilního a spotřebního průmyslu. Úspěšně pokračoval i charitativní projekt Korálek ke korálku, který má v této chvíli již stabilní základnu podporovatelů. Na druhé frontě jsme bojovali o zákazníky. Zde byl rok 2009 ve znamení mnoha akcí. Uspořádali jsme 5 velkých bazarů oblečení, které nám umožnily efektivní nakládání s neprodaným zbožím z obchodů. K těmto tradičním bazarům jsme přidali jarní knižní bazar a podzimní umělecký bazar. Mnohé jsme vykonali také na poli propagace obchodů. Vrátili jsme se k původnímu označení dobročinný obchod, který byl v minulých letech potlačován. V únoru 2009 jsme spustili nové webové stránky které jsou věnovány pouze dobročinným obchodům. V září 2009 jsme uspořádali mezinárodní setkání zástupců dobročinných obchodů ze zemí, kde sídlí organizace Sue Ryder. Součástí akce byl společný charitativní bazar, módní přehlídka a následný workshop pro vedoucí dobročinných obchodů z 6 zemí světa. Na konci roku jsme uspořádali národní sbírku šperků a následnou prodejní výstavu, kterou zaštítila paní Kamila Moučková. I přes ekonomickou krizi jsme se rozhodli otevřít v roce 2009 pátý dobročinný obchod. Obchod byl otevřen v lednu 2010 na Prokopově náměstí 5 na pražském Žižkově.

13 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje jak stravování pro klienty Domova a dietní stravování pro docházející seniory, tak i širokou škálu gastronomických služeb v Restauraci Michelský dvůr. Restaurace nabízí každý všední den polední menu, které rádi využívají jak zaměstnanci, tak i lidé docházející z okolních firem. Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám a další veřejnosti jako nekuřácká a bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem. Restaurace také připravuje catering pro nejrůznější příležitosti. Gastroprovoz v roce 2009 od roku 2009 nově spolupracujeme s několika středními odbornými učilišťmi, jejichž studenti vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci od srpna 2009 jsme začali s rozvozem jídla pro anglické mateřské školky (cca 590 obědů týdně) ve spolupráci s kulturním komunitním centrem pořádáme jednou měsíčně tzv. Večery národních kuchyní (speciální menu s ukázkou kultury dané země) nabízíme i tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové, velikonoční hody, oslava Díkůvzdání apod. ) zajišťujeme občerstvení na vánočním a letním jarmarku Paní Jana je vždy jedna z prvních, která rezervuje místa na Večery národních kuchyní v naší restauraci. Její rezervace se pozná podle toho, že vždy jde o stůl pro minimálně deset lidí. Sama k tomu říká: Večery národních kuchyní v Domově navštěvuji pravidelně a ráda, protože je to vhodná příležitost setkat se s přáteli u dobrého jídla, které si užijeme v příjemně nekuřáckém prostředí restaurace Domova. Těší mě, že díky své účasti na Večerech národních kuchyní zároveň alespoň trochu pomáhám Domovu Sue Ryder a přispívám na jeho provoz.

14 10 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum Paní Adéla nepomáhá Domovu ani finančními ani hmotnými dary. V prospěch Domova však věnovala něco stejně hodnotného - svůj um; uspořádala totiž pro Domov několik benefičních operních recitálů. Sama k tomu dodává: Domov Sue Ryder znám již poměrně dlouho. K hlubší spolupráci mě ale přivedla ztráta mojí pratetičky, která zemřela v loňském roce ve věku nedožitých 92 let. Pratetička mi byla do poslední chvíle velmi blízká, rozuměly jsme si spolu možná více než s některými mými vrstevníky. V té době jsem začala více docházet do Domova Sue Ryder a musím říct, že některé klientky mi pratetičku hodně připomínaly. Postupně jsem začala přemýšlet o tom, jak svým přispěním Domov podpořit, a začaly se rodit první malé společné projekty ve formě benefičních koncertů. Domov Sue Ryder jsem začala poznávat i z druhé strany a zjistila jsem, že za tím vším stojí skvělý tým lidí, kteří se snaží o dobrou věc. I to mě přesvědčilo k intenzivnější spolupráci. Věřím, že naše vzájemná spolupráce Domovu pomůže a třeba mu zajistí další bezpečné a pohodovější fungování. Cílem kulturního komunitního centra je otevírat Domov veřejnosti tak, aby byl místem přirozeného setkávání různých generací, lidí z blízkého okolí Michle i vzdálenějších míst Prahy s klienty Domova. Chceme, aby vytvářelo nenápadný most, na kterém se všichni zúčastnění budou cítit dobře. Aby bylo pro veřejnost všech věkových kategorií normální jít se pobavit do domova pro seniory a zbořit tak časté domněnky o tom, že domov pro seniory musí být smutné místo. Naším ideálem je vytvořit živé centrum Michle. Kulturní komunitní centrum v roce přednášek (např. pravidelné cykly Pražská periferie dávno i nedávno, Literární toulky Prahou 4, přednášky Klubu přátel Mladoboleslavska atd.) 20 koncertů vážné hudby, 2 folkové koncerty, 4 koncerty pouze pro klienty 20 odpolední s lidovou hudbou k tanci a poslechu 12 výstav 10 vycházek po Praze a okolí (pořádáno turistickým kroužkem) 8 Večerů národních kuchyní (nový program propojující kuchyni a tradiční kulturu jednotlivých národů ve spolupráci s Restaurací Michelský dvůr) 4 autorská čtení ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze 3 literární večery představující mladé autory v programu Kavárna poetika 3 sobotní dětská loutková představení 2 jarmarky Letní a Vánoční celodenní tradiční akce s bohatým programem (ukázka řemesel, prodej výrobků, koncerty, divadelní představení atd.) Kulturní komunitní centrum spravuje i agendu pronájmů prostor Domova Sue Ryder (divadelního sálu, galerie a kaple), jejichž výdělek pomáhá kulturní centrum spolufinancovat.

15 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Od roku 2009 je v Domově Sue Ryder rozvíjen fundraising jako systematická aktivita, která zahrnuje veškeré činnosti zaměřené k získávání zdrojů, ať finančních či nefinančních. Jedná se o tyto zdroje: vlastní příjmy (sociální podnikání) potenciál individuálních dárců a dobrovolníků firemní zdroje nadace a nadační fondy veřejné zdroje Během roku 2009 byly vymezeny základní oblasti, kterým se fundraising bude nadále věnovat: podpora individuálního dárcovství využití potenciálu spolupráce s firemní sférou definování kategorie velkých dárců a práce s nimi rozvoj komunitního fundraisingu V oblasti práce s dárci obecně se stal důležitým nástrojem databázový systém Capsa. Podařilo se sjednotit veškeré informační vstupy a evidenci. Práce s Capsou umožnila dárce kategorizovat a na tomto základě dále rozvíjet vzájemné vztahy. Důležitý prvek v rozvoji fundraisingu představují také nové webové stránky Domova. Vznikl prostor pro intenzivní oslovování podporovatelů, pro uveřejňování aktuálních informací a motivaci k další pomoci Domovu. Hmotný fundraising Naši dárci se naučili využívat webovou Nástěnku pomoci, kde jsou zveřejňovány aktuální potřeby Domova v oblasti hmotné pomoci. Podařilo se získat mnoho darů převážně od individuálních dárců (např. pláštěnky pro klienty na výlety, povlečení či odpařovače na topení), ale i hmotná pomoc od malých a větších firem (ručníky, ubrusy do restaurace, žárovky apod.). Celková hodnota hmotných darů činila v roce 2009 zhruba Kč. Granty a dotace: U Ministerstva práce a sociálních věcí se Domov ucházel o největší dotaci převyšující 8 miliónů korun na sociální službu domov pro seniory. Z důvodu úspor ve státním rozpočtu však byla schválena částka pouze poloviční. Díky mobilizaci všech sil se podařilo rok 2009 překlenout a nakonec dofinancovat z dodatečného navýšení dotace. Žádosti o dotace a granty v roce 2009 Celkově vypracováno a podáno: 28 žádostí o granty či dotace ze státního či obecního rozpočtu, od malých i větších nadací a nadačních fondů Úspěšnost podaných žádostí (částečná nebo celková): 21 projektů zaměřených na provoz organizace a sociální služby i projekty investičního charakteru Celkový podíl dotací na celkových příjmech Domova: 25 % Veřejná sbírka: Domov Sue Ryder provozoval již druhým rokem veřejnou sbírku otevřenou za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu provozu a investiční činnosti (dostavba a vybavení Centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence). Vybraná částka Kč byla použita na stavební práce a provoz Domova Sue Ryder. Paní Klára si jednoho dne přečetla Zpravodaj Domova a na naší Nástěnce pomoci našla seznam konkrétních věcí, které průběžně pro provoz Domova sháníme. A protože měla doma několik věcí, které sama neupotřebila, nabídla je Domovu darem. Nejradostněji jsme v té době uvítali zánovní potravinové várnice, pro které jsme ihned našli využití. Po krátkém a milém setkání v Domově, kdy se paní Klára dozvěděla o životě v Domově víc, nás osobně navštívila ještě několikrát. Někdy přivezla hmotné dary do našeho dobročinného obchodu v Michli, jindy zase povlečení a hrnečky, které pomáhají přímo na oddělení. Na konci roku jsme se společně setkali na benefičním vánočním koncertě. Paní Klára se rozhodla nám navíc věnovat i svůj volný čas, a tak se stala dobrovolnicí. Nad toto všechno vynaložené úsilí nám paní Klára pomáhá zapojit do spolupráce i další přátele ze svého okolí.

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4

Tiráž 1. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2011 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 Tiráž 1 Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: +420 244 029 111 (vrátnice, služba 24 hodin denně) E-mail: info@sue-ryder.cz www.sue-ryder.cz IČ: 26204673 DIČ: CZ26204673 Číslo účtu: 51-1386970257

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Odpoledne s dechovkou

Odpoledne s dechovkou Odpoledne s dechovkou Pohled na zámeckou lagunu Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE... 3 REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY... 6 DOMOV PRO SENIORY...

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více