Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009"

Transkript

1 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

2

3 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav Rataj Ing. Jiří Schneider Ing. Ludmila Knapová Dozorčí rada: Norbert Auerbach MUDr. Milena Černá Zakladatelé společnosti: Sdružení Sue Ryder, o.s. a Mgr. Pavel Smetana Lidé v Domově: Ing. Mgr. Matěj Lejsal ředitel Mgr. Jana Linhartová manažerka sociálních a zdravotních služeb Ing. Monika Uhlířová / Ing. Lada Pallová finanční manažerka Ing. Kateřina Rybářová Vavrečková / DiS. Miroslava Havrdová obchodní manažerka Eva Šliková vrchní sestra Mgr. Helena Jeřábková staniční sestra, lůžkové oddělení - přízemí Eva Sekalová / Mgr. Michaela Kolářová - staniční sestra, lůžkové oddělení -1. patro Mgr. Monika Olmerová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Pavla Hlaváčová/ Mgr. Klára Golová sociální pracovnice Petr Krbec vedoucí osobní asistence Bc. Kateřina Grušová - vedoucí denního stacionáře Erika Jurgová vedoucí rehabilitace Ing. Jana Havlenová vedoucí fundraisingu Bc. Michaela Tichá fundraiser Radka Kulhánková vedoucí dobročinných obchodů Mgr. Michaela Stránská / Mgr. Šárka Augustinová - koordinátorka kulturního komunitního centra Patrik Bém vedoucí technické správy budov Hana Krejčová vedoucí účetního odd., personalistka, pokladní Ing. Pavla Bajerová / Josef Havlík koordinátor/ka PR Mgr. Eliška Froschová Stehlíková vedoucí komunikace Bc. Renata Kolářová koordinátorka dobrovolníků Velena Obstová vedoucí gastroprovozu

4 Obsah Úvodní slovo 1 Co je Domov Sue Ryder 2 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Zdravotní a sociální služby Denní centrum 6 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum 10 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Benefiční projekty 12 Poděkování 13 Benefiční projekty Podpora benefičních akcí 14 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 15 Public relations a komunikace 16 Sdružení Sue Ryder 17 Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou 17 Zpráva o hospodaření 18 Přehled o stavu majetku k Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 20 Výrok auditora 21

5 Úvodní slovo 1 Domov Sue Ryder se stará o seniory, kteří potřebují pomoc druhého při každodenních činnostech. Usilujeme o to, aby naše péče podporovala a respektovala lidskou důstojnost. Přes veškerý technický pokrok bude pomoc druhým vždycky záviset na vztahu člověka k člověku. Oblast sociálních služeb prochází rychlým vývojem. Od roku 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, se neustále setkáváme s pojmem individuální plán. Ten má být tím hlavním nástrojem, který staví jednotlivce do středu pozornosti všech okolo - rodiny, pomáhajícího, lékaře a řady dalších. Individuální plán jsou zaznamenaná očekávání, přání, touhy a rozhodnutí člověka o sobě samém. Má sloužit jako pomůcka pro všechny pomáhající, aby věděli, kdy a jak mohou a mají pomoci. Má pomoci tomu, kdo již nemá dostatek sil, případně nemůže běžně komunikovat se svým okolím a blízkými, aby se jeho život dál ubíral směrem, kterým si přeje. Má umožnit i cizímu člověku (pečovateli či osobnímu asistentovi) porozumět přáním a životním postojům klienta. Poznat cizího člověka zblízka, to vyžaduje spoustu času a úsilí. Schválně - kolik jistých (či dokonce správných) odpovědí znáte ve vztahu k jednomu ze svých prarodičů: 1. oblíbená barva (včetně odstínu): 2. oblíbený druh hudby a 3 nejoblíbenější skladby: 3. 5 nejoblíbenějších jídel: 4. velký životní sen (ať uskutečněný či neuskutečněný): 5. typické ráno všedního dne (pořadí běžných činností): Hledat odpovědi na podobné otázky - to je jeden z hlavních úkolů Domova Sue Ryder: poznávat a snažit se porozumět těm, kterým pomáhá. Pak má smysl prožívat nejistotu spojenou s financováním provozu, plnit nové a nové administrativní nároky. Veškerá registrace, standardizace, automatizace, transformace a deinstitucionalizace v sociálních službách má smysl pouze tehdy, pokud bude mít v ohnisku pozornosti konkrétního člověka, důstojnou lidskou bytost s osobním příběhem, potřebami, touhami a přáními. Posuďte sami, jak se nám to v roce 2009 dařilo naplňovat. Ing. Mgr. Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder

6 2 Co je domov Sue Ryder Domov Sue Ryder, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby seniorům, kteří jsou v důsledku nemoci nebo vysokého věku odkázáni na pomoc druhých. Nabízí přechodné i dlouhodobé pobyty v domově pro seniory, služby denního centra, kde jsou kromě klientů Domova vítáni i senioři, kteří doposud bydlí ve svých domácnostech, a osobní asistenci, tedy sociální službu vykonávanou přímo v domácnostech klientů. Jelikož Domov stojí na vícezdrojovém systému financování (část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část z externích zdrojů), generuje část rozpočtu i tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů a kulturního komunitního centra. Poslání Domova Domov nabízí svým klientům - seniorům laskavé a klidné prostředí, ve kterém jim poskytuje komplexní ošetřovatelskou a sociální péči. Péče respektuje jedinečnost každého klienta a napomáhá ke kvalitně prožitému závěru života. Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů. Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitně prožitému závěru života. Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li to možné, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí i atmosféře. Ačkoliv některým klientům nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň ten druhý nejlepší. Hodnoty Domova (na kterých se společně dohodli zaměstnanci Domova) Domov Sue Ryder vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se šance pro důstojné stáří nestane jenom prázdným pojmem. Důvěra Důvěru budujeme každý den zejména tím, že nabízíme pravdivé, dostupné a srozumitelné informace o Domově. Požádat o pomoc druhého, přiznat nedostatky či vlastní chybu, důvěru posiluje. Důstojnost Důstojnost pro nás v Domově znamená respekt, rovnocennost, toleranci, ochranu soukromí a úctu k člověku obecně ať už ke klientům, zákazníkům, podporovatelům nebo zaměstnancům. Odpovědnost To, co děláme, a to, jak pracujeme, působí na celý tým Domova. Naše jednání ovlivňuje pověst Domova a to, jak je vnímán ve svém okolí. Sdílíme svoje zkušenosti s dalšími, aby všechna energie, vložená do rozvíjení Domova, byla zúročena a přinesla prospěch dalším lidem. Každý z nás je zodpovědný za své jednání, které ovlivňuje dobré jméno Domova Sue Ryder. Kvalita Svému okolí nabízíme to nejlepší, co je možné. Snažíme se být profesionály ve všem, co děláme. Proto se neustále vzděláváme, přinášíme nové nápady, postupy a techniky, hledáme inspiraci ve svém okolí. Hospodárnost Uvědomujeme si hodnotu práce své i ostatních. Vážíme si času, který kdokoliv věnuje někomu druhému a který není vždy možné vyjadřovat v penězích. Hospodárnost není pouze bezmezné šetření, ale účelné vynakládání peněz, času, a všech dalších zdrojů. Začlenění do společnosti Stáří není důvodem být sám a vzdát se drobných radostí života. Děláme všechno pro to, aby se Domov stal součástí běžného života svých klientů a svého okolí. (Z veřejného závazku Domova Sue Ryder, účinného od )

7 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 3 Poskytované služby: Sociální a komplexní ošetřovatelská péče po 24 hodin denně Individuální rehabilitace a další aktivity rehabilitační péče Denní stacionář nabízí skupinové aktivity (tzv. aktivizační programy), např. výtvarné techniky, pečení, keramickou dílnu, trénink paměti ad. Sociální poradenství v oblasti možností dalšího pobytu klienta v jiných zařízeních, kontaktů na další sociální služby podle potřeb klienta a jeho rodiny Kulturní a vzdělávací aktivity v kulturním centru. Klientům jsou také k dispozici veřejné prostory Domova - kaple, pobočka Městské knihovny v Praze, restaurace, divadelní sál, galerie, dobročinný obchod nebo zahrada s altánkem. Bohoslužby se konají pravidelně každé úterý v ekumenické kapli Domova. Komu Domov pro seniory poskytuje služby? Seniorům, kteří nemají dostatek fyzic- kých nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Seniorům, kteří potřebují po přechodnou dobu zvýšenou ošetřovatelskou či sociální péči. Několik čísel pro rok 2009 Domov pro seniory disponuje celkem 56 místy na jedno až čtyřlůžkových pokojích. Z toho bylo v roce 2009 klienty dlouhodobého pobytu využito průměrně 46 lůžek, 10 lůžek využívali klienti přechodného pobytu.v roce 2009 jsme v domově pro seniory poskytli celkem 117 pobytů, z toho 55 dlouhodobých a 62 přechodných. Potřebným seniorům bylo poskytnuto celkem lůžkodnů, průměrná obložnost činila 96,79 %. Věkový průměr klientů domova pro seniory je 85,5 let. Po strastiplném pobytu v jiných zařízeních, zlomen na těle a na duši, jsem se shodou šťastných náhod ocitl v Domově Sue Ryder. Na pokoji mě přivítal personál z oddělení a já se rázem ocitnul v jiném světě. Všichni se na mě usmívali a já byl obklopen laskavostí a vlídností. S vědomím, že se mě nemůže nic stát, jsem usínal. Pestrá byla nabídka kulturních, společenských akcí, přednášek, koncertů a sportovního zápolení. Nemohu říct, že bych se někdy nudil. S pomocí sestřiček, mých andělů strážných, jsem si mohl vybrat, co mě zajímalo, a prožít s klienty Domova šťastné chvíle. Pod přímým dohledem a s pomocí rehabilitačních pracovnic Eriky a Karolíny jsem denně cvičil. Ne vždy jsem byl pochválen, ale snažil jsem se. Teprve během pobytu jsem ocenil kultivované architektonické řešení celého areálu, přehlednou dispozici, řemeslné zpracování a mimořádnou výtvarnou úroveň. Mohl bych se dál rozepisovat o pobytu a životě v Domově, ale omezím se závěrem na několik slov byl jsem jako v ráji. Ing. arch. Milan Polívka, klient na přechodný pobyt let a mladší 3 Věková struktura klientů Domova let let 0 10 v roce 2009: let let let 91 let a starší

8 4 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory Mobilita a soběstačnost klientů Domova v roce 2009: imobilní mobilní mobilní s asistencí nesoběstačnost soběstačnost soběstačnost s asistencí Mentální stav klientů Domova v roce 2009: Přestože domov pro seniory není primárně určen pro klienty s demencí, poměrně často se s projevy syndromu demence u našich klientů potkáváme, neboť se přidružuje k dalším potížím stáří. dobrý lehká demence střední demence těžká demence psychiatrická diagnóza

9 Zdravotní a sociální služby Domov pro seniory 5 S cílem zajistit aktuálnost žádostí v pořadníku zájemců o dlouhodobý pobyt, provedli jsme na jaře roku 2009 aktualizaci všech žádostí v evidenci. Mnoho žádostí jsme vyřadili, protože nebyly aktuální nebo se nám nepodařilo kontaktovat žadatele či příbuzné. Na konci roku 2009 jsme díky tomuto kroku evidovali pouze 125 žádostí o dlouhodobý pobyt. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 16 žádostí (12,8 %). Žádostí o přechodný pobyt jsme v roce 2009 obdrželi celkem 125. Z tohoto počtu jsme kladně vyřídili 55 žádostí (44 %). Rok 2009 v domově pro seniory Rok 2009 byl v Domově pro seniory rokem velkých kontrol. Absolvovali jsme: inspekci kvality sociálních služeb, která kontrolovala naplňování sociálních standardů dle Zákona o sociálních službách. kontrolu z pojišťovny VZP, která kontrolovala správnost ve vykazování poskytnutých zdravotnických úkonů našim klientům. Tento rok jsme se opět snažili inovovat vybavení Domova; obnovili jsme vybavení kuchyněk na oddělení, od sponzora jsme získali 12 nových antidekubitních matrací, klientům jsem pořídili nové lampičky na čtení k lůžku, získali jsme mnoho nových kompenzačních pomůcek a pro personál jsme pořídili nové pracovní kalhoty. Abychom mohli dobře poskytovat péči klientům a naplňovat poslání Domova, je nutné mít tým kvalitních pracovníků v přímé péči. V domově pro seniory máme dva týmy oddělení přízemí a oddělení na prvním patře. Pro získání nových pohledů na péči a zároveň i pro její zkvalitnění spolupracujeme i se studenty mnohých škol v rámci vykonávání jejich praxe (např. zdravotnické, sociální, ergoterapeutické a masérské zaměření). Co všechno jsme s klienty podnikali v roce 2009? výlet do Průhonic, do zoologické zahrady, na Vyšehrad, na zámek Berchtold klienti měli možnost zavzpomínat na své mládí při projížďce historickými vozidly doprovázeli jsme je na akce kulturního komunitního centra (koncerty, přednášky, promítání atd.) klienti navštěvovali denní centrum, kde např. pekli koláče pro odpolední kavárnu, tvořili v keramické dílně, trénovali paměť nebo vyráběli přání nebo dárky svým blízkým Sociální poradenství Sociální pracovnice domova pro seniory poskytují sociální poradenství nejen klientům žijícím v Domově a jejich rodinám, ale i lidem přicházejícím zvenčí. Obsahem je nejčastěji poskytování informací o sociálních službách pro seniory, o nároku na příspěvek na péči či dávky sociální péče. Abychom usnadnili zájemcům o službu orientaci, spustili jsme na webových stránkách poradnu, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky, týkající se našich služeb a kontakty na konkrétní pracovníky. Pokud si nevědí rady, na koho svou otázku směřovat, mohou použít formulář přímo na našich stánkách, a my zajistíme, aby kompetentní osoba do tří dnů na tento dotaz tazateli odpověděla. Rehabilitace Rehabilitace v Domově Sue Ryder poskytuje klientům kromě individuálního cvičení také různá skupinová cvičení. Třikrát týdně se pravidelně setkáváme na kondičním cvičení, jedenkrát týdně probíhá taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence, dále pak tzv. sportovní hry a mezi aktivity rehabilitačního týmu patří i zpívání s klienty v prostorách kaple nebo na zahradě. U mnoha klientů se nám podařilo zlepšit jejich zdravotní stav; pomohli jsme jim naučit se znovu sedět, chodit, lépe se hýbat, u jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotní stavu. Kromě pravidelních aktivit jsme pro klienty, jejich rodiny a zaměstnance také uspořádali třetí ročník sportovně-zábavného odpoledne Nakrm tygra, pátý ročník Geriolympijských her a jarní a vánoční koncert klientů, kteří se účastní pravidelného pátečního zpívání. Půjčovna kompenzačních pomůcek K rehabilitaci již několik let neodmyslitelně patří i půjčovna kompenzačních pomůcek. Kompenzační pomůcky poskytujeme nejen klientům domova pro seniory, ale také veřejnosti. V současné době půjčovna nabízí např. tyto pomůcky: antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací stolky k lůžku, nástavce na WC, různé typy holí, šlapadla na procvičení dolních končetin, ad. Počet výpůjček zájemcům z řad veřejnosti každým rokem roste, naše půjčovna je vyhlášená tím, že půjčuje kvalitní a plně funkční pomůcky za velmi přijatelné ceny.

10 6 Zdravotní a sociální služby Denní centrum Paní Květa celý život pracovala jako zdravotní sestra v domově pro seniory a tato práce ji dle jejích vlastních slov nesmírně bavila a naplňovala. Nyní je již delší dobu v důchodu, bydlí sama a chybí jí společenský kontakt. O Denním centru se dozvěděla od dcery, ale její psychický stav nebyl v té době příznivý, takže neměla vůbec chuť a odvahu začít stacionář navštěvovat. Již od prvního dne se jí však v Denním centru velmi líbí; často chválí příjemné prostředí a milou společnost ostatních. Stacionář, kam nyní dochází dvakrát týdně, jí dodává klid a přeje si, aby ho mohla navštěvovat co nejdéle. Denní centrum poskytuje služby seniorům, kteří žijí ve vlastních domácnostech a docházejí do Domova Sue Ryder, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním Denního centra je zajistit klientům péči vedoucí k udržování a zlepšování jejich fyzického i psychického stavu a pomoci rodinám seniorů, které o ně nemohou celodenně pečovat. V denním stacionáři se pravidelně odehrávají tyto aktivizační programy: kondiční cvičení, výtvarné techniky, trénování paměti, úterní klub, pečení, kavárna, kulturní odpoledne, keramika, práce s knihou, páteční klub. V některých z těchto aktivit jsou zařazeny prvky zooterapie, arteterapie, muzikoterapie a reminiscenční terapie. V roce 2009 docházelo do Denního centra celkem 17 klientů na celodenní a polodenní pobyty a 10 dam na páteční klub. Vedle nich docházelo na jednotlivé aktivity také asi 40 klientů z domova pro seniory. Patnácti klientům Domova poskytovaly dvě nové ergoterapeutky také individuální ergoterapii. Kromě pravidelných aktivit uspořádalo Denní centrum i tyto mimořádné akce: masopustní, velikonoční a adventní kavárnu, loučení s létem s opékáním buřtů, mikulášské odpoledne a několik koncertů pro klienty. Klienti Denního centra byli také na výletech v botanické zahradě a na předvánoční výstavě betlémů v Betlémské kapli. V Denním centru se v tomto roce začala více uplatňovat a využívat zooterapie (králík, morčata, želva) a canisterapie.

11 Zdravotní a sociální služby Osobní asistence 7 Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi. Osobní asistenti Domova Sue Ryder dochází za klienty do jejich domácností, do zařízení sociální péče, do zdravotnických zařízení nebo slouží jako doprovod při pochůzkách klienta. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které klient potřebuje. Co dělají osobní asistenti? pomáhají klientům zvládat běžné denní úkony a aktivity, na které v důsledku svého postižení již nestačí tím, že se věnují osobě, která pomoc potřebuje, poskytují pečující rodině oddech pro načerpání nových sil pomáhají klientovi dělat aktivity podle jeho individuálních zájmů poskytují klientovi a rodině základní sociální poradenství Osobní asistence v roce 2009 Od ledna 2009 jsme zvýšili úhradu za hodinu poskytnuté osobní asistence z 85 na 100 Kč, což ale rozhodně nesnížilo počet klientů. Během roku jsme vytvořili téměř veškerou metodiku pro službu osobní asistence, kterou vyžadují standardy kvality sociálních služeb. Při vytváření metodik jsme vycházeli ze zkušeností z naší praxe. Několik žadatelů se obrátilo na naši službu po doporučení od stávajících či bývalých klientů. U všech klientů jsme vypracovali na základě metodiky seznam nouzových a havarijních situací. Seznam je vždy vypracován pro konkrétního klienta a jeho domácnost, napomáhá větší bezpečnosti klienta a jistotě asistentů. Při vypracování této metodiky byla často nutná intenzivní spolupráce s rodinami klientů, což se dařilo a bylo rodinami oceňováno jako další důkaz kvality naší služby. Ani v době krize se lidé do sociální sféry příliš nehrnou, přesto se při výběru nového osobního asistenta řídíme metodikou, kterou jsme vypracovali začátkem roku Výběrové řízení má dvě části; pohovor a praktickou část. Pro pracovníky osobní asistence byl nastaven systém pravidelných porad, školení a konzultací, což nejen zvyšuje jejich profesionalitu, ale snižuje i riziko profesního vyhoření. Byla jim nabídnuta i možnost externí supervize. V roce 2009 jsme poskytli celkem 6356 hodin osobní asistence 36 klientům. Některým klientům poskytujeme asistenci několik hodin týdně, jiným i osmihodinovou každodenní asistenci. Paní Eva letos oslavila 81. narozeniny, ale i přes svůj věk je ve výborné fyzické kondici. Celý život pracovala v gastronomii, byla zvyklá být ve společnosti, mít kolem sebe neustále spoustu lidí. Profesi po ní zdědili její dva synové, kteří provozují vlastní restauraci. Lidi má ráda dodnes, ráda se prochází po rušných ulicích, prochází místa, která jí připomínají minulost, prozkoumává nové části Prahy nebo si posedí v kavárně a pozoruje cvrkot. Každý den trávíme procházkami a cestováním po Praze. Ještě nedávno bez problémů ušla i sedm kilometrů. I teď, když se její zdravotní stav mírně zhoršil, prokazuje při našich procházkách obrovskou vůli a houževnatost. Stále ji pohání touha vyhnout se samotě, která je jejím největším nepřítelem. Zaznamenala osobní asistentka Veronika

12 8 Komerční a komunitní aktivity Domova Dobročinné obchody Domova Sue Ryder Vážená paní Kulhánková a paní Moučková, vím, co je stáří nebo pocit stáří. Nejen proto, že všichni máme nebo jsme měli babičky a dědečky a museli jsme se o ně starat. Prodělala jsem období nemoci a po chemoterapii jsem se nemohla moc hýbat. Duše opouštěla mou schránku a já jsem zestárla alespoň o 20 let a nemohu dělat to, co jsem dříve mohla. Nyní sbírám síly a chci se o výsledek mého úsilí podělit. Tvořím, abych nějak smysluplně naplnila svůj čas a posílám Vám pár svých výrobků. Ať poslouží dobré věci! J. M., Hradec Králové (z dopisu přiloženého ke šperkům v národní sbírce šperků) Jakožto nestátní nezisková organizace nemá Domov Sue Ryder právní nárok na dotace či granty. Část rozpočtu je hrazena z plateb klientů a část generuje tzv. sociálním podnikáním; provozováním Restaurace Michelský dvůr, dobročinných obchodů, kulturního komunitního centra a komerčním pronájmem veřejných prostor. Tyto aktivity pomáhají Domovu získávat finanční prostředky, které jsou následně použity pro částečné zajištění financování péče o klienty Domova. Dobročinné obchody Domova Sue Ryder V roce 2009 provozoval Domov Sue Ryder čtyři dobročinné obchody. Model jejich fungování zůstal zachován. Obchody prodávaly darované věci a výtěžek z prodeje pomohl financovat péči o seniory v Domově Sue Ryder. Také základní sortiment zboží zůstal v roce 2009 beze změny - oblečení, módní doplňky, hračky, knihy, dárkové předměty, potřeby pro domácnost, nábytek, sportovní potřeby ad. Tržby dobročinných obchodů v roce 2009 činily Kč. Zaznamenali jsme tak 4,68 % nárůst tržeb oproti roku Obchody Domova Sue Ryder zápasí na dvou frontách. Na té první shánějí dary, které potřebují k prodeji. V roce 2009 jsme oslovili řadu významných společností s prosbou o uspořádání firemní sbírky. 54 firem odpovědělo na tuto výzvu kladně. Získali jsme také nové podporovatele z oblasti textilního a spotřebního průmyslu. Úspěšně pokračoval i charitativní projekt Korálek ke korálku, který má v této chvíli již stabilní základnu podporovatelů. Na druhé frontě jsme bojovali o zákazníky. Zde byl rok 2009 ve znamení mnoha akcí. Uspořádali jsme 5 velkých bazarů oblečení, které nám umožnily efektivní nakládání s neprodaným zbožím z obchodů. K těmto tradičním bazarům jsme přidali jarní knižní bazar a podzimní umělecký bazar. Mnohé jsme vykonali také na poli propagace obchodů. Vrátili jsme se k původnímu označení dobročinný obchod, který byl v minulých letech potlačován. V únoru 2009 jsme spustili nové webové stránky které jsou věnovány pouze dobročinným obchodům. V září 2009 jsme uspořádali mezinárodní setkání zástupců dobročinných obchodů ze zemí, kde sídlí organizace Sue Ryder. Součástí akce byl společný charitativní bazar, módní přehlídka a následný workshop pro vedoucí dobročinných obchodů z 6 zemí světa. Na konci roku jsme uspořádali národní sbírku šperků a následnou prodejní výstavu, kterou zaštítila paní Kamila Moučková. I přes ekonomickou krizi jsme se rozhodli otevřít v roce 2009 pátý dobročinný obchod. Obchod byl otevřen v lednu 2010 na Prokopově náměstí 5 na pražském Žižkově.

13 Komerční a komunitní aktivity Domova Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz v Domově Sue Ryder 9 Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje jak stravování pro klienty Domova a dietní stravování pro docházející seniory, tak i širokou škálu gastronomických služeb v Restauraci Michelský dvůr. Restaurace nabízí každý všední den polední menu, které rádi využívají jak zaměstnanci, tak i lidé docházející z okolních firem. Odpoledne a o víkendech slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám a další veřejnosti jako nekuřácká a bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem a bohatým jídelním i nápojovým lístkem. Restaurace také připravuje catering pro nejrůznější příležitosti. Gastroprovoz v roce 2009 od roku 2009 nově spolupracujeme s několika středními odbornými učilišťmi, jejichž studenti vypomáhají a učí se v naší kuchyni i restauraci od srpna 2009 jsme začali s rozvozem jídla pro anglické mateřské školky (cca 590 obědů týdně) ve spolupráci s kulturním komunitním centrem pořádáme jednou měsíčně tzv. Večery národních kuchyní (speciální menu s ukázkou kultury dané země) nabízíme i tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové, velikonoční hody, oslava Díkůvzdání apod. ) zajišťujeme občerstvení na vánočním a letním jarmarku Paní Jana je vždy jedna z prvních, která rezervuje místa na Večery národních kuchyní v naší restauraci. Její rezervace se pozná podle toho, že vždy jde o stůl pro minimálně deset lidí. Sama k tomu říká: Večery národních kuchyní v Domově navštěvuji pravidelně a ráda, protože je to vhodná příležitost setkat se s přáteli u dobrého jídla, které si užijeme v příjemně nekuřáckém prostředí restaurace Domova. Těší mě, že díky své účasti na Večerech národních kuchyní zároveň alespoň trochu pomáhám Domovu Sue Ryder a přispívám na jeho provoz.

14 10 Komerční a komunitní aktivity Domova Kulturní komunitní centrum Paní Adéla nepomáhá Domovu ani finančními ani hmotnými dary. V prospěch Domova však věnovala něco stejně hodnotného - svůj um; uspořádala totiž pro Domov několik benefičních operních recitálů. Sama k tomu dodává: Domov Sue Ryder znám již poměrně dlouho. K hlubší spolupráci mě ale přivedla ztráta mojí pratetičky, která zemřela v loňském roce ve věku nedožitých 92 let. Pratetička mi byla do poslední chvíle velmi blízká, rozuměly jsme si spolu možná více než s některými mými vrstevníky. V té době jsem začala více docházet do Domova Sue Ryder a musím říct, že některé klientky mi pratetičku hodně připomínaly. Postupně jsem začala přemýšlet o tom, jak svým přispěním Domov podpořit, a začaly se rodit první malé společné projekty ve formě benefičních koncertů. Domov Sue Ryder jsem začala poznávat i z druhé strany a zjistila jsem, že za tím vším stojí skvělý tým lidí, kteří se snaží o dobrou věc. I to mě přesvědčilo k intenzivnější spolupráci. Věřím, že naše vzájemná spolupráce Domovu pomůže a třeba mu zajistí další bezpečné a pohodovější fungování. Cílem kulturního komunitního centra je otevírat Domov veřejnosti tak, aby byl místem přirozeného setkávání různých generací, lidí z blízkého okolí Michle i vzdálenějších míst Prahy s klienty Domova. Chceme, aby vytvářelo nenápadný most, na kterém se všichni zúčastnění budou cítit dobře. Aby bylo pro veřejnost všech věkových kategorií normální jít se pobavit do domova pro seniory a zbořit tak časté domněnky o tom, že domov pro seniory musí být smutné místo. Naším ideálem je vytvořit živé centrum Michle. Kulturní komunitní centrum v roce přednášek (např. pravidelné cykly Pražská periferie dávno i nedávno, Literární toulky Prahou 4, přednášky Klubu přátel Mladoboleslavska atd.) 20 koncertů vážné hudby, 2 folkové koncerty, 4 koncerty pouze pro klienty 20 odpolední s lidovou hudbou k tanci a poslechu 12 výstav 10 vycházek po Praze a okolí (pořádáno turistickým kroužkem) 8 Večerů národních kuchyní (nový program propojující kuchyni a tradiční kulturu jednotlivých národů ve spolupráci s Restaurací Michelský dvůr) 4 autorská čtení ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze 3 literární večery představující mladé autory v programu Kavárna poetika 3 sobotní dětská loutková představení 2 jarmarky Letní a Vánoční celodenní tradiční akce s bohatým programem (ukázka řemesel, prodej výrobků, koncerty, divadelní představení atd.) Kulturní komunitní centrum spravuje i agendu pronájmů prostor Domova Sue Ryder (divadelního sálu, galerie a kaple), jejichž výdělek pomáhá kulturní centrum spolufinancovat.

15 Fundraising v Domově Sue Ryder 11 Od roku 2009 je v Domově Sue Ryder rozvíjen fundraising jako systematická aktivita, která zahrnuje veškeré činnosti zaměřené k získávání zdrojů, ať finančních či nefinančních. Jedná se o tyto zdroje: vlastní příjmy (sociální podnikání) potenciál individuálních dárců a dobrovolníků firemní zdroje nadace a nadační fondy veřejné zdroje Během roku 2009 byly vymezeny základní oblasti, kterým se fundraising bude nadále věnovat: podpora individuálního dárcovství využití potenciálu spolupráce s firemní sférou definování kategorie velkých dárců a práce s nimi rozvoj komunitního fundraisingu V oblasti práce s dárci obecně se stal důležitým nástrojem databázový systém Capsa. Podařilo se sjednotit veškeré informační vstupy a evidenci. Práce s Capsou umožnila dárce kategorizovat a na tomto základě dále rozvíjet vzájemné vztahy. Důležitý prvek v rozvoji fundraisingu představují také nové webové stránky Domova. Vznikl prostor pro intenzivní oslovování podporovatelů, pro uveřejňování aktuálních informací a motivaci k další pomoci Domovu. Hmotný fundraising Naši dárci se naučili využívat webovou Nástěnku pomoci, kde jsou zveřejňovány aktuální potřeby Domova v oblasti hmotné pomoci. Podařilo se získat mnoho darů převážně od individuálních dárců (např. pláštěnky pro klienty na výlety, povlečení či odpařovače na topení), ale i hmotná pomoc od malých a větších firem (ručníky, ubrusy do restaurace, žárovky apod.). Celková hodnota hmotných darů činila v roce 2009 zhruba Kč. Granty a dotace: U Ministerstva práce a sociálních věcí se Domov ucházel o největší dotaci převyšující 8 miliónů korun na sociální službu domov pro seniory. Z důvodu úspor ve státním rozpočtu však byla schválena částka pouze poloviční. Díky mobilizaci všech sil se podařilo rok 2009 překlenout a nakonec dofinancovat z dodatečného navýšení dotace. Žádosti o dotace a granty v roce 2009 Celkově vypracováno a podáno: 28 žádostí o granty či dotace ze státního či obecního rozpočtu, od malých i větších nadací a nadačních fondů Úspěšnost podaných žádostí (částečná nebo celková): 21 projektů zaměřených na provoz organizace a sociální služby i projekty investičního charakteru Celkový podíl dotací na celkových příjmech Domova: 25 % Veřejná sbírka: Domov Sue Ryder provozoval již druhým rokem veřejnou sbírku otevřenou za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu provozu a investiční činnosti (dostavba a vybavení Centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence). Vybraná částka Kč byla použita na stavební práce a provoz Domova Sue Ryder. Paní Klára si jednoho dne přečetla Zpravodaj Domova a na naší Nástěnce pomoci našla seznam konkrétních věcí, které průběžně pro provoz Domova sháníme. A protože měla doma několik věcí, které sama neupotřebila, nabídla je Domovu darem. Nejradostněji jsme v té době uvítali zánovní potravinové várnice, pro které jsme ihned našli využití. Po krátkém a milém setkání v Domově, kdy se paní Klára dozvěděla o životě v Domově víc, nás osobně navštívila ještě několikrát. Někdy přivezla hmotné dary do našeho dobročinného obchodu v Michli, jindy zase povlečení a hrnečky, které pomáhají přímo na oddělení. Na konci roku jsme se společně setkali na benefičním vánočním koncertě. Paní Klára se rozhodla nám navíc věnovat i svůj volný čas, a tak se stala dobrovolnicí. Nad toto všechno vynaložené úsilí nám paní Klára pomáhá zapojit do spolupráce i další přátele ze svého okolí.

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_14 Výtisk č.: 01 Datum vydání: 10. 3. 2014 Účinnost od: 10. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/11 01/11

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

BCC Sue Ryder Sparta Cup

BCC Sue Ryder Sparta Cup BCC Sue Ryder Sparta Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Pořadatelé: Turnaj se koná pod záštitou Britské obchodní komory v ČR Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Domov

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Sue Ryder Charity Cup

Sue Ryder Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder III. roèník Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s. za podpory AC Sparta Praha fotbal, a.s. a Britské obchodní komory v ČR Vstup volný. Za vaše dary

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2014 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2014... 5 Výsledovka za rok 2014... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV SVATÉ

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

obecně prospěšná společnost

obecně prospěšná společnost Dotek obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 I. IDENTIFIKACE Plné jméno: Právní status: Předmět činnosti organizace: Dotek, obecně prospěšná společnost obecně prospěšná společnost poskytování

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Veřejný závazek CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek Veřejný závazek Odlehčovací služby O.s.Dolly upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2015 nabízel dva druhy registrovaných pobytových sociálních služeb a

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více