Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Minimální preventivní program na školní rok 2013/ Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka Školní metodik prevence konzultační hodiny: středa 11:40 12:35 (po předchozí dohodě i jiný termín) Výchovný poradce konzultační hodiny: (po předchozí dohodě i jiný termín) Třídy a žáci Počet tříd Počet žáků Počet pedagogů ZŠ, I. stupeň ZŠ, II. stupeň Celkem

2 2 Stručná analýza situace Pozitiva Malá velikost školy, díky čemuž si zakládáme na osobním přístupu a až téměř rodinném zázemí. Rovněž nám to umožňuje řešit konkrétní problémy individuálně a nikoliv plošnými opatřeními. Úzká spolupráce se sousední MŠ přímo v našich prostorách jsme zřídili předškolní třídu, což dětem usnadňuje přechod na ZŠ. Menší počet žáků v jednotlivých třídách učitelé se mohou individuálně věnovat každému dítěti a to jak nadaným, průměrným, tak i dětem se specifickými poruchami učení. Pro ně máme zajištěnu reedukační péči specializovaných pedagogů. Velmi dobré technické vybavení školy nový nábytek ve většině tříd, rekonstruované šatny, moderní kuchyně, několik specializovaných multimediálních učeben pro výuku informatiky, přírodních věd či jazyků, dětská centra na pozemku školy a mnoho dalšího. Pestrá nabídka zájmových kroužků (aktuálně 19 kroužků pokrývající široké spektrum zájmových aktivit od jazyků nebo přírodních věd přes informatiku a film až po sport, zpěv či hru na hudební nástroje). Řada akcí a společných aktivit pro děti i jejich rodiče Jablečný den, Halloween, Vánoční dílny, lyžařský kurz, Noc s Andersenem, Rej čarodějnic, Den Matek, škola v přírodě aj. Negativa Vyšší počet dětí z Dětského domova, často s malou motivací ke vzdělávání a dodržování pravidel slušného chování. Tito žáci se dlouhodobě největší měrou podílejí na výskytu negativních jevů ve škole a vykazují rozsáhlou neomluvenou absenci. Vysoká míra řádně omluvené absence nižší zájem některých rodičů o pravidelnou docházku dětí do školy. Hrozby spojené se školním neúspěchem relativně vysoké procentu žáků se obtížně vyrovnává s požadavky na školní výsledky (k příčinám nejčastěji patří nedostatečná motivace k učení, vysoká absence či nedostatek podpory rodičů). Jedná se hlavně o děti z ekonomicky slabších poměrů. 2

3 3 Stanovení cílů MPP Cíl 1: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Omezení výskytu negativních jevů působených žáky z Dětského domova intenzivní spolupráce s vychovateli a novým vedením DD při řešení těchto problémů. Pokles počtu neomluvených hodin, zlepšení průměrného prospěchu žáků DD, snížený počet výchovných opatření, zavedení efektivních opatření k omezení nežádoucího chování. Přítomnost žáků z DD, jimž není věnována odpovídající péče, negativně ovlivňuje atmosféru ve škole. Dlouhodobým cílem je vytvoření a udržení přátelského klimatu ve škole, zajištění bezpečnosti dětí a odpovídajících podmínek pro jejich výchovu a vzdělávání. Cíl 2: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Snížení míry omluvené absence vytvoření tlaku na rodiče, aby omlouvali děti jen ve skutečně závažných případech a aby dbali na jejich řádnou docházku. Pokles průměrného počtu omluvených hodin na žáka. Vysoká absence znesnadňuje úspěšné plnění požadavků na výsledky vzdělávání a také začlenění do kolektivu třídy. Dlouhodobým cílem je, aby si co nejvyšší počet žáků osvojil potřebné kompetence v souladu se Školním vzdělávacím programem. Cíl 3: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Prevence školního neúspěchu důsledné monitorování hrozeb neúspěchu a individuální práce s ohroženými žáky a jejich zákonnými zástupci. Snížení podílu žáků ohrožených školním neúspěchem, zlepšení jejich přístupu k výuce a domácí přípravě. Školní neprospěch znamená omezení možností dalšího studia, hrozbu nezaměstnanosti či snížené uplatnitelnosti na trhu práce, problémy v oblasti budoucí seberealizace. Dlouhodobým cílem je, aby žáci opouštěli školu připraveni na další etapu vzdělávání a aby byli vybaveni pracovními návyky potřebnými pro budoucí profesní činnost. 3

4 4 Skladba aktivit MPP pro jednotlivé cílové skupiny Pedagogové Proškolení pedagogických pracovníků v problematice nežádoucích jevů provede VP a ŠMP v průběhu školního roku standardně na pedagogických poradách, dle potřeby i v mimořádných termínech. Další dle aktuální nabídky DVPP. Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník Předmět Témata Vyučující 1. Prvouka Bezpečný příchod a odchod ze školy Dopravní Vhodné chování ke spolužákům, dospělým a k cizím lidem Zdraví a nemoc, úraz Očkování, prevence Zdravý způsob života Přivolání první pomoci Denní stravovací režim, jeho význam pro zdraví Mgr. Eva Kostiuková Mgr. Dana Skálová Čtení a literární Vysvětlení nebezpečných situací, poučení o bezpečnosti v běžném životě na příkladech příběhů ze života dětí a pohádek Mgr. Eva Kostiuková Mgr. Dana Skálová 2. Prvouka Vhodné chování ke spolužákům, dospělým a cizím lidem Společné a odlišné znaky lidí, potřeby a projevy člověka Vrozené biologické rozdíly mezi lidmi 3. Prvouka Bezpečné chování Očkování, prevence Člověk mezi lidmi, člověk tvor společenský, vztahy mezi lidmi, poznávání jiných lidí Negativní projevy chování Ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality Důležitá telefonní čísla Vhodné chování ke spolužákům Péče o zdraví Osobní bezpečí Lidské tělo (základní návyky osobní hygieny) Mgr. Kateřina Ambrosová Mgr. Hana Moravcová Mgr. Zuzana Kohútová 4

5 4. Český jazyk 5. Přírodopis Vlastivěda Uplatňování zásad fair play Možná nebezpečí při hrách Ošetření drobných poranění, přivolání lékaře Hygienické zásady Zásady správného sezení, držení těla ve stoji Nevhodné činnosti ohrožující zdraví Základní pravidla chování při TV a sportu Hygiena plavání Telefonování na policii, záchrannou službu, hasiče modelové situace Mezilidské vztahy Péče o zdraví, zdravá výživa První pomoc Situace hromadného ohrožení Osobní bezpečí zacházení s el. spotřebiči Prevence zneužívání návykových látek Asertivní chování Dětská krizová centra Chování v přírodě Základní potřeby a život člověka Mgr. Zuzana Kohútová 6. Rodinná Občanská 7. Rodinná Občanská Základy sexuálního chování Vliv životního stylu na zdraví Šikana Pohyb v rizikovém prostředí Poškozování lidských práv Rodina Zdraví Zdravá výživa Zneužívání návykových látek Osobní bezpečí Sexuální Škola, rodina, vrstevníci Komunikace, média Lidská práva Osobnostní Pasivní a agresivní jednání a účinná obrana 5

6 a sociální 8. Rodinná Občanská 9. Občanská Specifická prevence proti nim Prevence závislosti Sexuálně přenosné choroby Člověk v sociálních vztazích Hospodaření Občan a právo Právní ochrana Pracovní poměr Rodina a zákony Hospodaření Životní perspektivy Dle aktuální nabídky v průběhu školního roku. Anonymní pomoc schránka důvěry nástěnky s informacemi a telefonními čísly (linky důvěry, krizová centra a jiná odborná pracoviště) informace a kontakty na webových stránkách školy Aktivity ve volném čase kroužky organizované školou jednorázové akce školní družina sportovní areál v okolí školy školní výlety exkurze sportovní akce škola v přírodě lyžařský kurz Aktuální informace o veškerých volnočasových aktivitách realizovaných školou budou vždy k dispozici na 6

7 Rodiče Proškolení rodičů v problematice rizikových jevů drogy (včetně alkoholu a cigaret) šikana, vztahy v kolektivu extremismus, rasismus, sekty trestná činnost patologické hráčství záškoláctví Termín: dle aktuální potřeby školy připraví na TS ŠMP a VP. Přednášku nebo individuální proškolení je možno realizovat po dohodě s rodiči i v jiných termínech. Seznámení rodičů se ŠMP Zápis do ŽK (zajistí TU) Nástěnky - náplň práce ŠMP a VP (zajistí ŠMP) Schránka důvěry (oznámí TU) Internetové stránky (oznámí TU) Třídní schůzky, konzultace Aktivity Společné kulturní a sportovní akce (budou dohodnuty v průběhu školního roku podle zájmu žáků a jejich rodičů, podrobnosti a aktuality na Třídní schůzky a konzultace Termíny: , , ,

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více