Preventivní program rizikového chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preventivní program rizikového chování"

Transkript

1 Preventivní program rizikového chování PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, Školní rok: 2018/2019 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Dana Nováková Mgr. Marie Bumerlová Termín seznámení pedagogických pracovníků s Preventivním programem rizikového chování pedagogická rada listopad 2018 Termín seznámení žáků s Preventivním programem rizikového chování říjen 2018 Termín seznámení rodičů s Preventivním programem rizikového chování listopad 2018 Strategie předcházení šikany a dalším projevům 1 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

2 I. ÚVOD Strategie předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování vychází ze: zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: / , metodický pokyn ministra školství MT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j /2008 6, metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210, poskytuje základní vzdělávání směřující k naplnění všech kompetencí stanovených vzdělávacím programem. Jsme úplnou školou menší velikosti s ročníkem, na I. i II. stupni jsou kromě I.A a I.B ročníky po jedné třídě. Na I. stupni je celkem 147 žáků, na II. stupni 74 žáků, celkem tedy 221 žáků. Škola nemá třídy se zvláštním zaměřením či specializací. V ročníku se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v Mezimostí Škola mezi mosty, č. j. 2889/07-21 s účinností od Součástí školy jsou i tři oddělení školní družiny. Strategie předcházení šikany a dalším projevům 2 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

3 III. VYTÝČENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: - drogové závislosti, alkoholismus, kouření - šikanování, vandalismus a další formy násilného chování - virtuální drogy (počítače, televize, video) - záškoláctví - xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus - kyberšikana IV. CÍLE PROGRAMU monitorování výskytu rizikového chování u žáků (zmapování situace v jednotlivých třídách vůči rizikovým formám chování žáků - ankety, dotazníkové šetření, swot analýza, ) operativní reagování na aktuální problémy práce s problematickými třídami vzdělávání pedagogických pracovníků koordinace aktivit školy, žáků a jejich rodičů vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole stanovení si správného žebříčku hodnot umění čelit tlaku svých vrstevníků a umění naučit se říkat ne učit se řešit různé problémy zvyšování sociálních kompetencí, vytváření pozitivního sociálního klimatu zkvalitnění sociální komunikace, schopnost zařadit se a obstát v kolektivu Strategie předcházení šikany a dalším projevům 3 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

4 informovat žáky o účincích návykových látek umění naučit se rozlišovat dobré a špatné přístup k informacím a práce s informacemi znát zásady slušného chování začlenění žáků do volnočasových aktivit, umět správně trávit volný čas výchova žáků ke zdravému životnímu stylu V. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ZÁJMOVÉ KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU dovedné ruce Šikula a Tvoři love výuka logopedie taneční kroužek speciálně pedagogická péče pro děti s vývojovými poruchami učení kroužek hry na zobcovou flétnu kroužek anglického jazyka pro I. i II. stupeň kroužek německého jazyka zdravotnický kroužek ve spolupráci s ČČK přírodovědný kroužek PLÁNOVANÉ AKCE školní a turistické výlety exkurze (Planetárium ČB, Muzeum Grévin Praha, Terezínská pevnost, ) kulturní programy Strategie předcházení šikany a dalším projevům 4 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

5 vánoční jarmark soutěže a olympiády sportovní akce včetně plaveckého výcviku, lyžařského a cyklistického kurzu ekologický den besedy exkurze dotazníky práce na školních projektech schránka důvěry informační nástěnky VI. ZAPOJENÍ PROGRAMU DO VÝUKY V prvé řadě je důležité budovat vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, aby žák věděl, že se může na učitele s čímkoli obrátit a ten bude respektovat jeho názor, bude se zajímat o jeho potřeby, bude se snažit pomoci mu najít východisko či řešení. I. stupeň Primární prevenci na I. stupni má na starosti třídní učitel. Pracuje s vytvářením třídních pravidel, jejich dodržováním a pozitivním klimatem třídy. S tématy prevence se žáci setkávají nejčastěji v předmětech, jako je prvouka, přírodověda a vlastivěda, ale také český jazyk a dramatická výchova (vhodné chování ve škole a ve společnosti, pravidla slušného chování, postavení v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny, komunikace, mezilidské vztahy, chování k cizím lidem, volný čas, režim dne, péče o zdraví, krizové situace, přivolání pomoci ). II. stupeň Preventivním tématům bude věnována pozornost zejména v předmětech tělesná výchova (využití Strategie předcházení šikany a dalším projevům 5 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

6 volného času, mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání, řešení problémů, rozhodovací schopnosti ), český jazyk (pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů), dějepis (pozitivní vzory osobností, projevy rasismu a antisemitismu), cizí jazyk (komunikace), občanská výchova (volný čas a nabídka kulturních institucí, ochrana duševního vlastnictví, globální společenské problémy, člověk a morálka, člověk a dospívání, hledání sebe sama, náročné životní situace, právní řád, právní ochrana, trestní právo, příprava na pracovní uplatnění, životní perspektivy), zeměpis (lidské rasy, rasismus, xenofobie, ohniska národnostních konfliktů), přírodopis (lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, vývoj člověka, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, houby a zásady sběru, zásady první pomoci), rodinná výchova (konflikty, sebepoznání, ochrana zdraví, hygienické návyky, duševní hygiena, prevence zneužívání návykových látek, legislativa, krizové situace, asociální chování, týrané a zneužívané děti, základy sexuální výchovy, odolávání nátlaku, trestní odpovědnost, rozvoj osobnosti, základy duševní a tělesné hygieny), chemie (vznik, výroba a účinky návykových látek a jejich vliv na člověka, bezpečné zacházení s chemickými látkami, výstražné symboly), výtvarná výchova (estetické prostředí, lidské vztahy), hudební výchova (zpěváci příklady drogové závislosti, taneční drogy, rizika hudebních klubů). VIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI Oblast školství - krajská protidrogová koordinátorka - pedagogicko - psychologická poradna - vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi ohroženými rizikovým chováním Oblast zdravotnictví - dětský lékař - spolupráce při realizaci protidrogové prevence Oblast sociálních věcí - sociální odbor, kurátoři Strategie předcházení šikany a dalším projevům 6 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,

7 Policie ČR, Městská policie - Služba kriminální policie - oddělení nezletilých - využít lektorských služeb policistů v oblasti rizikového chování IX. SPOLUPRÁCE S RODIČI Problémy spojené se rizikovým chováním je třeba řešit ve vzájemné spolupráci. Proto je důležitá informovanost rodičů žáků, kteří budou o preventivním programu informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek školy. Mezi rodiči problémových žáků probíhá vzájemná komunikace na schůzkách s ředitelkou školy, třídním učitelem, výchovným poradcem a metodikem prevence. Cílem programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, aby byl s ohledem na svůj věk schopen orientovat se v dané problematice, ptát se, dělat rozhodnutí, aby zodpovědně přistupoval ke každodenním problémům. X. ZÁVĚR Žáci plnící povinnou školní docházku na základní škole patří k nejohroženější skupině, proto je v této době důležité zahájit prevenci rizikového chování, poskytnout žákům co nejvíce informací, je třeba naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit. Program byl vypracován na školní rok 2018/2019 dne program vypracovaly Mgr. Marie Bumerlová, školní metodik prevence (II.st.) Mgr. Dana Nováková, školní metodik prevence (I.st.) program schválila Mgr. Ilona Vránková, ředitelka školy Strategie předcházení šikany a dalším projevům 7 rizikového chování, ZŠ Veselí nad L. ČSA 210,