Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Jazyk a jazyková komunikace Integrace předmětů Cizí jazyk Mezipředmětové vztahy Hudební výchova Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu. Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují vnímat jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svou roli v komunikačních situacích a uměli se orientovat v okolním světě. Ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk a Další cizí jazyk se přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců, jak v jejich osobním života, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. V předmětu Anglický jazyk jsou podle časových možností maximálně využívány odborné učebny, zejména jazyková učebna se sluchátky, která umožňuje práci ve dvojicích a poslech mluveného slova. Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci po 3 hodinách v každém ročníku 2. stupně. Realizuje se v kmenových třídách, jazykových učebnách, využívají metody rozhovoru, práce s textem, reprodukce textu, dramatizace, skupinové práce, práce s časopisem. Cílem výuky je dosažení komunikační schopnosti dorozumět se v běžných každodenních situacích. Důraz je pak také kladen na správné a adekvátní používání jazyka v dané situaci. Žáci jsou také schopni porozumět čtenému textu přiměřené délky, týkající se probíraným tématickým okruhům a autentickým textům s použitím dvojjazyčného (nebo výkladového) slovníku a podporou vizuálních materiálů.výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamování také s modelem angličtiny americké. Během výuky jsou také seznámeni se zvyklostmi, kulturou a ostatními reáliemi anglicky mluvících zemí. Jsou vedeni k pochopení a tolerování sociálních a kulturních odlišností mezi národy a etnickými skupinami. Ve výuce je používáno velké množství různých vyučovacích technik, metod a vizuálních učebních pomůcek tak, aby se zapojily všechny stránky učení (vizuální, sluchové, pohybové). Do výuky je také zahrnuta výuka jazyků na počítačích. která napomáhá žákům v rozvoji klíčových kompetencí stanovených v RVP ZŠ. Do osnov je zařazeno také velké množství projektů, mezi-předmětových vztahů a průřezových témat tak, aby směřovali k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci pracují buď samostatně, ve dvojících i ve skupinkách, kdy prohlubují své sociální a personální kompetence a kompetence k učení. Kompetence k učení:

2 Název předmětu Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků Poznámky k předmětu v rámci učebního plánu Způsob hodnocení žáků Anglický jazyk získané poznatky propojuje do širších celků, nalézá souvislosti vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální: umí spolupracovat v týmu, naslouchat a pomáhat druhým upevňuje dobré mezilidské vztahy objektivně hodnotí svoji práci i práci druhých Cizí jazyk je chápání jazyka jako svébytného historického jevu a jako sjednocujícího činitele národního společenství a nástroje celoživotního vzdělávání. Rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku a osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, ke sdělování názorů je cílem této vyučovací oblasti. Zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a samostatné získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s texty je výsledkem vzdělávání žáků v předmětu Cizí jazyk.cílem výuky tohoto předmětu je získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a vytváření kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama, sdílení čtenářských zážitků a rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách tohoto předmětu resp. školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. K hodnocení se přistupuje individuálně k možnostem a schopnostem vzdělávaného podle jeho dispozic. Další podrobnosti hodnocení naleznete v kapitole 6. tohoto ŠVP. Anglický jazyk 3. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učivo Introduction, international words, greetings Numbers 0-20 Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální ŠVP výstupy zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty.

3 3. ročník At School Colours My Family Alphabet Toys pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky.

4 3. ročník To have - affirmative, negative, question My body Animals To be - affirmative, negative, question My house "there is", "there are", prepositions of place orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu je schopen odpovědět na jednoduché otázky vztahující se ke krátkému textu na základě jeho poslechu nebo čtení. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu je schopen odpovědět na jednoduché otázky vztahující se ke krátkému textu na základě jeho poslechu nebo čtení. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

5 3. ročník Me and my friend Instruction - read, write, stand up, sit down, come here, sing, say, count... My, his, her předpokládaný vývoj v budoucnosti naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin vstřícný postoj k odlišnostem, užívání cizího jazyka je schopen odpovědět na jednoduché otázky vztahující se ke krátkému textu na základě jeho poslechu nebo čtení. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, rodina,domov, já a můj kamarád a zvířata. Slovní zásobu umí použít. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita Anglický jazyk 4. ročník Introduce School Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učivo Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní ŠVP výstupy zapojí se do jednoduchých rozhovorů vyplní osobní údaje do formuláře.

6 4. ročník In the classroom Numbers Weather and seasons zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, koníčky, sporty, hudební nástroje, zaměstnání. Slovní zásobu umí použít. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. vyplní osobní údaje do formuláře. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, koníčky, sporty, hudební nástroje, zaměstnání. Slovní zásobu umí použít. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky.

7 4. ročník Clothes My day, my week. Time There is, there are Prepositions of place odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. vyplní osobní údaje do formuláře. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. vyplní osobní údaje do formuláře. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

8 4. ročník Can - affirmative, negative, question Hobbies, sports Like - affirmative, negative, question Present simple affirmative -s with other verbs Jobs je schopen odpovědět na jednoduché otázky vztahující se ke krátkému textu na základě jeho poslechu nebo čtení. zapojí se do jednoduchých rozhovorů vyplní osobní údaje do formuláře. zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, koníčky, sporty, hudební nástroje, zaměstnání. Slovní zásobu umí použít. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky. vyplní osobní údaje do formuláře. odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá je schopen odpovědět na jednoduché otázky vztahující se ke krátkému textu na základě jeho poslechu nebo čtení. zapojí se do jednoduchých rozhovorů vyplní osobní údaje do formuláře. zapojí se do jednoduchých rozhovorů zopakuje a rozumí slovům a slovním spojením na téma škola, koníčky, sporty, hudební nástroje, zaměstnání. Slovní zásobu umí použít. orientuje se v krátkém a jednoduchém psaném textu, vyhledá známá slova, porozumí obsahu textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu zná psanou i mluvenou podobu základních slov souvisejících s osvojovanými tématy. Píše krátké věty. pozná v mluveném textu známá slova související s osvojovanými tématy na základě sluchové nahrávky.

9 4. ročník Present tense continues předpokládaný vývoj v budoucnosti, naslouchání druhým komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin vstřícný postoj k odlišnostem, užívání cizího jazyka odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá zapojí se do jednoduchých rozhovorů Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita Anglický jazyk 5. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učivo Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální ŠVP výstupy - sloveso být, mít, moci / umět - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu

10 5. ročník - přítomný čas prostý a přítomý čas průběhový kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - vyplní osobní údaje do formuláře - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - porozumí krátkému a jednoduchému poslechovému textu, je-li pronášen pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

11 5. ročník - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých slovních spojení a vět - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - za použití jednoduchých slov, slovních spojení a vět napíše krátký pozdrav, dotaz či vzkaz - vazba there is / there are - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a slovním spojením, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a má-li k dispozici vizuální podporu - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - osobní a přivlastňovací zájmena - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům

12 5. ročník - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - vyplní osobní údaje do formuláře - určitý a neurčitý člen - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád

13 5. ročník - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - množné číslo podstatných jmen - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - vyplní osobní údaje do formuláře - rozkazovací způsob - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - přídavná jména, postavení přídavných jmen ve větě - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

14 5. ročník - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech použije základní zdvořilostní obraty (např. pozdrav, rozloučení, poděkování) - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích) - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - předložky místa a času - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - tázací zájmena - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

15 5. ročník - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých slovních spojení a vět - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - příslovce - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka, které souvisí s osvojovanými tématy, pokud jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - v krátkém a jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, pokud má k dispozici vizuální nebo zvukovou oporu - se představí, uvede, odkud pochází, kolik je mu let, co vlastní, co dělá, co má nebo nemá rád - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho samotného, jeho rodiny a kamarádů a vztahují se k osvojovaným tématům - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - přivlastňovací pád - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny, spolužáků a kamarádů (např. jméno, bydliště, věk, škola, každodenní a volnočasové aktivity) - zapojí se do jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých sdělí konkrétní informace o sobě, dalších osobách, předmětech a činnostech, nebo se na podobné informace zeptá - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích)

16 5. ročník - v krátkém textu z běžného života rozumí významu známých slov, slovních spojení a jednoduchých vět, zejména pokud má vizuální oporu - rozumí tématu krátkého textu z běžného života, který se vztahuje k osvojovaným tématům a je doprovázen vizuální oporou - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém se představí, uvede svůj věk, kde bydlí, co dělá, má, umí nebo neumí, má nebo nemá rád - s použitím jednoduchých slovních spojení a vět napíše krátký text, ve kterém představí členy své rodiny, spolužáky a kamarády, uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, mají, umí nebo neumí, mají nebo nemají rádi - otázky na cenu - rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - zeptá se na konkrétní informace vztahující se k osvojovaným tématům za použití slov a jednoduchých slovních spojení a vět - v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, činnostech, číselných a časových údajích) Průřezová témata, přesahy, souvislosti MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita Předpokládaný vývoj v budoucnosti, naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, užívání cizího jazyka. Anglický jazyk 6. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učivo Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní přítomný čas prostý kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny ŠVP výstupy rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy

17 6. ročník příslovce častosti děje řadové číslovky předložky času rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace vyplní ve formuláři základní údaje napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace vyplní ve formuláři základní údaje napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod.

18 6. ročník přítomný čas průběhový kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny přítomný čas prostý vs přítomný čas průběhový napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu

19 6. ročník předmětná zájmena sloveso to be v minulém čase kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny minulý čas pravidelných sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny minulý čas nepravidelných sloves - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry

20 6. ročník počitatelná a nepočitatelná podstatná jména some / any How much / How many? zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace napíše začátek či konec příběhu

21 6. ročník neurčitý člen a / an, určitý člen the a little / a few otázky s How + přídavné jméno stupňování přídavných jmen mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu v pomalu a žretelně pronášeném projevu, který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, zachytí konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace v textu (např. příběhu, letáčku či vyprávění), který se vztahuje k výše uvedeným osvojovaným tématům, vyhledá konkrétní informace, příp. konkrétní číselné informace napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu zeptá se na základní informace týkající se činností, míst, osob, času a jiných osvojovaných témat a na podobné otázky adekvátně odpoví mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené

22 6. ročník přirovnání as... as vyjádření budoucího děje pomocí going to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny přídavná jména a příslovce have to - kladná a záporná oznamovací věta, otázka, krátké odpovědi, otázky ano / ne, otázky s tázacími zájmeny napíše začátek či konec příběhu mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech rozumí krátkým a jednoduchým textům z běžného života, který se vztahují k osvojovaným tématům (např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry), rozumí tématu a obsahu textů napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše pohlednici či kamarádovi z dovolené napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry vypráví jednoduchý příběh související s výše uvedenými osvojovanými tématy zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu mluví o své rodině, kamarádech, zájmech a volnočasových aktivitách, aktuálních činnostech, škole, cestování, stravování, počasí, zemi, odkud pochází, a TV programech či filmových žánrech jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází napíše krátký jednoduchý popis osob, míst, kalendářního roku, volnočasových aktivit, přípravy jídla, apod. napíše začátek či konec příběhu rozumí tématu a obsahu jednoduchého a zřetelně pronášeného projevu, vyprávění či rozhovoru, které se týkají osvojovaných témat, např. kalendářní rok, zvířata, prázdniny a cestování, jídlo, geografické útvary, místa a názvy, počasí, TV programy a filmové žánry jednoduše a v krátkých větách popíše osoby, zvířata, místa, věci každodenního života, kalendářní rok, svůj jídelníček a přípravu svého oblíbeného jídla, své prázdniny a zemi, odkud pochází zapíše informace, slovní spojení nebo jednoduché věty týkající se osvojovaných témat

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce. 1. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1. 1. 5 Další cizí jazyk Časová dotace 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Předmět je zaměřen

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Gramatika. Přítomný čas prostý a průběhový. Minulý čas prostý pravidelných i nepravidelných sloves. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.1.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 8. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 7 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 8. ročník Poslech s porozuměním (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky. Poslech s porozuměním - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností - rozpozná známá slova a slovní

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním

Francouzský jazyk. 7. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 6 Fj časová dotace: 2 hod / týden Francouzský jazyk 7. ročník (DCJ 9 1 01) (DCJ 9 1 01.1) (DCJ 9 1 01.2) (DCJ 9 1 02) (DCJ 9 1 02.1) rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě.

Výuka obvykle probíhá v běžných třídách, v jazykové učebně, v multimediální učebně, v učebně s interaktivní tabulí nebo na jiném vhodném místě. 7.1.2 Anglický jazyk (AJ BVJ, AJ - RVJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 2. ročníku 2 disponibilní hodiny týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku po 3 hodinách týdně. Ve 4.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. DNJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ)

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Výuka anglického jazyka je zaměřena na komunikační

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 4. ročník Poslech s porozuměním (CJ 5 1 01) (CJ 5 1 01.1) s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, které jsou sdělovány pomalu a

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

POSLECH S POROZUMĚNÍM

POSLECH S POROZUMĚNÍM Cílové zaměření předmětu ve 5. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu ve 5. ročníku směřuje k: získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu osvojení potřebných jazykových

Více

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy

zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky fonetický úvod, azbuka, pozdravy DRJ7 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Další cizí jazyk ruský jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš.

NĚMECKÝ JAZYK. Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. NĚMECKÝ JAZYK Neříkej, co ses učil. Řekni, co umíš. Charakteristika vzdělávacího oboru Německý jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa snižuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 6. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 6. ročník (CJ 9 1 01) (CJ 9 1 01.1) (CJ 9 1 02) (CJ 9 1 02.1) s pomocí učitele rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti

Gramatika. Minulý čas prostý. Minulý čas průběhový. Předpřítomný čas. Podmínkové věty typ I. Modální slovesa. Vyjadřování budoucnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět Anglický jazyk 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Jazyk a jazyková

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. NJ6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 6. mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech sestaví vypravování o sobě,

Více

RUSKÝ JAZYK. Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij

RUSKÝ JAZYK. Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij RUSKÝ JAZYK Čím více člověk zná, tím je větší. Maxim Gorkij Charakteristika vzdělávacího oboru Ruský jazyk Vzdělávací obsah předmětu poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa

Více

Anglický jazyk. 9. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 9. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 6 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 9. ročník CJ 9 1 01 CJ 9 1 01.1 CJ 9 1 02 CJ 9 1 02.1 rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je tvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru další cizí jazyk uvedeného v RVP ZV. Žákům je nabízen ve formě povinného předmětu s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Znalost němčiny vytváří předpoklady pro pochopení skutečností, které přesahují

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013 Schváleno školskou radou dne:

Více

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk, Německý

Více

DODATEK č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace DODATEK č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Číslo jednací 29/IX-13 Nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013 Schváleno školskou

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v jazykové učebně, multimediální učebně, odborné učebně s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v jazykové učebně, multimediální učebně, odborné učebně s interaktivní tabulí. 7.1.4 Německý jazyk Německý jazyk (NJ - RVJ) Charakteristika předmětu 2. stupně Německý jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. až 9. ročníku 3

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více