Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň"

Transkript

1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje a takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v Evropě i ve světě. Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici. V pracovním sešitě si procvičují a osvojují slovní zásobu, základní hovorové fráze a základní gramatické obraty. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. Při výuce jsou využívány kumunikativní hry. Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, od třetího do pátého ročníku. Učebnice a pracovní sešity obsahují přehledy gramatiky, slovník a řadu textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v různých zemích. Formy realizace: Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci ů, práci ve dvojicích a ve skupinách, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé krátkodobé projekty. Časová dotace: 3 hodiny týdně, od 3. do 5. ročníku. Místo realizace: v učebnách, v učebnách výpočetní techniky a v přírodě. Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: OSV (Sociální rozvoj) 1

2 MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference) VMEGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) MEDV (Tvorba mediálního sdělení) KOMPETENCE Kompetence k učení - žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení - žáci propojují získané poznatky do širších celků - žáci poznávají smysl a cíl učení Postup: - vedení ů k ověřování výsledků - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace Kompetence k řešení problémů - žáci jsou schopni pochopit problém - žáci umí vyhledat vhodné informace Postup: - kladení vhodných otázek - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům Kompetence komunikativní - žáci komunikují na odpovídající úrovni - žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat Postup:- vedení ů k výstižnému a souvislému projevu - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi y - vedení ů k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve skupinách Kompetence sociální a personální - žáci spolupracují ve skupině - žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu - žáci jsou schopni sebekontroly Postup: - hodnocení ů způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 2

3 - vedení ů k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti - podněcování ů k argumentaci Kompetence občanské - žáci respektují názory ostatních - žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace Postup: - vedení ů k prezentaci jejich myšlenek a názorů - vedení ů k diskusi - vedení ů k vzájemnému naslouchání si Kompetence pracovní - žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení - zohledňování rozdílu ve znalostech a pracovním tempu ů Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk Očekávané výstupy 1. období Řečové dovednosti CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně CJ zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu CJ rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlvou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu CJ přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slva či slovního spojení CJ píše slova a krátké věty na zákadě textové a vizuální předlohy CJ p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka Očekávané výstupa 2. období Poslech s porozuměním 3

4 CJ rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností CJ rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovanýc témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu CJ rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má dispozici vizuální oporu CJ p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností CJ p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) - rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování Mluvení CJ se zapojí do jednoduchých rozhovorů CJ sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat CJ odpovída na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, ordiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá CJ p pozdraví a poděkuje CJ p sdělí své jméno a věk CJ p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky(zejména pokud má k dispozici vizuální oporu) Čtení s porozuměním CJ vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům CJ roumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu CJ p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) Psaní 4

5 CJ napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života CJ vyplní osobní údaje do formuláře - je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka Učivo (U) 1.1 zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 1.2 slovní zásoba základní slovní zásoba v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem 1.3 tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí 1.4 mluvnice základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušjí smysl sdělení a porozumění) 5