5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň"

Transkript

1 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí a pocitů žáka, porozumění psanému i mluvenému projevu, využívání různých zdrojů informací (slovníky, internet) Německý jazyk je vyučován jako povinně volitelný předmět na 2. stupni školy. Je zařazen v 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně v rámci vázané disponibilní časové dotace. Vyučuje se jako samostatný předmět. Výuka probíhá v kmenových učebnách, v jazykové učebně a v učebně výpočetní techniky formou klasické vyučovací hodiny, doplněné poslechem, reprodukcí textu a skupinovou prací. Průřezová a: Předmět Německý jazyk integruje průřezová a a jejich okruhy: Osobnostní a sociální výchova - Komunikace, Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Poznávání lidí (pozice žáka a učitele ve škole, volný čas, koníčky, hrdinové jako vzor formující dětskou psychiku, celoživotní vzdělávání), Kooperace a kompetice Multikulturní výchova - Kulturní diference, Lidské vztahy (způsob života, EU, bydlení a způsob života v různých zemích) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá (doprava v cizí zemi, společná evropská měna, stravování v různých zemích, cizí jazyk jako prostředek komunikace) Enviromentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí (vztah ke zvířatům a k okolí, zdravá výživa, ekologické potraviny, životní prostředí, jak bude vypadat Země v budoucnosti, jaký bude člověk?) Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení: - výběru a využívání vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, organizování a řízení vlastního učení - vyhledávání a třídění informací - používání obecně užívaných termínů - poznávání smyslu a cíle učení - zhodnocení výsledků učení a k diskusi o nich

2 Kompetence sociální a personální: - účinné spolupráci ve skupině - pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce - chápání potřeby spolupracovat při řešení úkolů Kompetence občanské: - respektování přesvědčení druhých lidí - odmítání útlaku a hrubého zacházení - uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo školu - respektování a chránění našich tradic, kulturního a historického dědictví Kompetence k řešení problémů: - vnímání nejrůznějších problémových situací - vyhledávání informací k řešení problémů - samostatnému řešení problémů - ověřování řešení problémů v praxi Kompetence komunikativní: - výstižnému vyjadřování a k souvislému písemnému i ústnímu projevu - účinnému zapojování do diskuse - porozumění různých typů textů, záznamů - využívání informačních a komunikačních prostředků

3 Ročník: 7. - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, - - rozumí a reaguje na základní pokyny učitele - rozpozná známá slova a slovní spojení - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení - sleduje s porozuměním řeč s vizuální oporou textu - orientuje se v obsahu jednoduchého textu - využívá slovní zásobu z probraných - osobní zájmena - časování sloves - slovosled stavba věty - určitý a neurčitý člen - zápor - podstatná jména - množné číslo - číslovky OSV - komunikace, kooperace a kompetice, kreativita Čj - 6.a 9. roč. času a dalších - rozumí jednoduchým informačním nápisům a - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici a vyhledá - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - rozvíjí výslovnost slov a základních frází - pozdraví a rozloučí se, představí se, sdělí základní údaje a informace o sobě - účastní se jednoduchých pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne informace o sobě, rodině, škole - seznamuje se se základními zdvořilostními obraty - zeptá se a odpovídá na jednoduché dotazy o své osobě, své rodině, škole aj. - seznamuje se s orientací v jednoduchém textu - seznamuje se s jednoduchými nápisy a pokyny používanými v běžném životě - přečte slovíčka a jednoduché věty - stručně sdělí obsah jednoduchého textu se známou slovní zásobou - v jednoduchém textu vyhledá požadované informace o předmětech, osobách, časových údajích aj, - - dokáže napsat základní informace o sobě do formuláře - - tvoří jednoduché věty kde se představí, uvede svůj věk, záliby, aj. - píše krátké informace o své rodině, spolužácích, aj. - píše slova a krátké věty na základě písemné předlohy. - pozdrav - představování - uvedení času - denní režim - rodina - bydliště - návštěva - zvířata - jídlo a pití - škola - režim dne OSV - rozvoj schopnosti poznávání MKV - lidské vztahy, kulturní diference Z - 7.roč. (Německo, Rakousko, Švýcarsko) Čj - 6.a 9..roč. VMEGS - objevujeme Evropu a svět

4 Ročník: 8 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, času a dalších - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě - rozpozná pokyny v pomalém a zřetelném projevu - porozumí významu slov vztahujících se k osvojovaným ům s vizuální oporou - dokáže porozumět jednoduchým sdělením - reaguje na krátký a jednoduchý projev - rozliší známá slovíčka v poslechovém cvičení - zapojí se do jednoduché konverzace: pozdraví, rozloučí se, poskytne jednoduchou informaci - zahájí a vede jednoduchý rozhovor - - sdělí informace o sobě, o členech své rodiny, o škole, o volnočasových aktivitách - odpovídá na dotazy o sobě, své rodině (zájmy, dovolená) - způsobová slovesa - rozkazovací způsob - zájmena - osobní, přivlastňovací a tázací - předložky se 3. a 4. Pádem - datum, letopočty - vedlejší věty - perfektum haben, sein - pravidelná a nepravidelná slovesa - infinitiv s zu - volný čas - počasí - oslava narozenin - zdravý způsob života - město, bydlení OSV - sebepoznání a sebepojetí (volný čas, koníčky) OSV- rozvoj schopnosti poznávání, komunikace EV-vztah člověka k prostředí (vztah ke zvířatům a k okolí) MKV-kulturní diference (bydlení a způsob života v různých zemích) EV-lidské aktivity a problémy živ. prostředí (zdraví, výživa) Ov - 6.roč. - orientuje se v jednoduchém textu - rozumí jednoduchým informačním nápisům a - rozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím z běžného života - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se - dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchých sdělení - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, - - rozumí jednoduchému souvislému sdělení pokud má k dispozici a vyhledá - v jednoduchém textu vyhledá požadované informace - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - - vyhledá informace a vyplní údaje do formuláře - napíše jednoduché texty týkající se jeho - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět o samotného, rodiny, školy, volného času a dalších - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení sobě, rodině, aktivitách, zálibách. - navrhne a sestaví jednoduché písemné sdělení nebo popis svůj, rodiny, školy - koníčky - dovolená - narozeniny - nemoci - životní styl. nehoda VMEGS - objevujeme Evropu a svět (společná evropská měna, stravování v různých zemích, doprava). OSV-poznávání lidí Čj - 6.a 9.roč.

5 Ročník: 9 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, - - řídí se pokyny učitele, reaguje na ně času a dalších - rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a zřetelném projevu - rozumí informacím v textech z každodenního života - porozumí smyslu jednoduchých vět s vizuální oporou - zachytí konkrétní informace v pomalu a zřetelně pronášeném projevu - rozumí obsahu krátkého a jednoduchého projevu týkajícího se každodenních - - používá základní zdvořilostní fráze oslovení pozdrav, rozloučení, poděkování - zapojí se do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, poskytne jednoduchou informaci - - představí se, sdělí informace o sobě, o členech své rodiny, o kamarádech - odpovídá na otázky o sobě, rodině, kamarádech - zeptá se na konkrétní informace - rozumí jednoduchým informačním nápisům a - přečte a přeloží nápisy a informační tabule - najde konkrétní informace v jednoduchém textu - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahujícím se k probíranému u - porozumí jednoduchým nápisům, popisům, - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, instrukcím z běžného života pokud má k dispozici a vyhledá - - rozumí čtenému textu a vyhledá dané informace - rozumí významu slov a vět, které se vztahují - - vyhledá informace o předmětech, osobách, věcech, - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři z každodenního života podpořených obrazem - napíše jednoduché texty týkající se jeho - napíše sdělení, ve kterém se představí, uvede svůj samotného, rodiny, školy, volného času a dalších věk, záliby, doplní informace o rodině, kamarádech - samostatně sestaví a napíše text dle požadovaných - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení instrukcí popíše událost, plány - vedlejší věty - budoucí čas - stupňování přídavných jmen a příslovcí - perfektum nepravidelných sloves - préterium - konjuktiv II - vztažné věty - vztažná zájmena - představy o budoucnosti - cestování - mezilidské vztahy - životní prostředí - povolání - plány do budoucna - cestování - pohádky - charakter člověka - vztahy s rodiči - oblečení - životní prostředí VMEGS - Evropa a svět nás zajímá (cizí jazyk jako prostředek komunikace) EV - lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV- rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí Ov -9.roč.

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk

Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět : Anglický jazyk výuka předmětu anglického jazyka na úrovni, která odpovídá charakteristice Cizího jazyka v RVP G vstupní úroveň je A1 (A2 ve druhé skupině) a

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více