Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista M/01Ekonomika a podnikání Verze z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 18 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 26 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní vzdělávání Dejepis Občanská nauka Základy práva Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Literární seminář Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání 176 Strana 3 z 314

4 4.8.1 Cvičení - účetnictví Účetnictví Ekonomika Peněžní provoz Cvičení - peněžní provoz Marketing Cvičení - ekonomika Aplikovaná psychologie Obchodní korespondence Technika administrativy Aplikace ICT Odborná praxe Praxe v organizacích Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 309 Strana 4 z 314

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Finanční specialista Motivační název: Předkladatel: Název školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství IZO IČ Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Ředitel Lumír Kymr Kontakty Telefon www Fax , Zřizovatel: Název Hlavní město Praha IČ Kontakt Adresa Mariánské náměstí 2, Praha 1 Telefon , Fax www Strana 5 z 314

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/01Ekonomika a podnikání Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Celkové pojetí vzdělání v daném programu Vzdělávací program připravuje středoškolsky vzdělané odborníky s uplatněním ve všech oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry a v oblasti ekonomickoadministrativních prací. Absolvent je připravován pro praxi s důrazem na aplikované využití výpočetní techniky. Cílem je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Stěžejní metody výuky používané v rámci vyučování: - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce: Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. Důraz bude kladen na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti ve světě práce. a) Komunikativní kompetence naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy, žák vyplňovat formuláře, zadání, výkazy a získá kompetence k prezentaci v médiích, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře a formuje představy v rozsahu vývoje přizpůsobování moderním technologiím, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých. Strana 6 z 314

7 b) Personální kompetence přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých - umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. c) Sociální kompetence naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Dopomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc zdravotně postiženým vnímá jako své poslání. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění naučí žáky připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se rozvíjet a získají reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj, osvojí si pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím k jejich kompenzaci. e) Občanské kompetence vyjadřují hodnoty občana ve společnosti, jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Žák vyjadřuje postoje k veřejnému zájmu. Používá zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. Umí respektovat práva osob a bojuje proti rasismu a xenofobii. Jedná v souladu s morálními principy. Zapojuje se aktivně do společenského dění a připravuje se na vstup do politického života v občanské společnosti. Uvědomuje si národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. Je hrdý na tradice a hodnoty svého národa. Žák si uvědomuje zodpovědnost za život a je připraven k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák zkoumá věrohodnost informací, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: Průřezová témata budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodnou předmětové komise školy na počátku zavádění ŠVP. Pokud bude nutné upravit zadání předmětových komisí a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku příslušného školního roku. Realizace průřezových témat v oblasti Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Dále vede ke stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí. Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, angažovanost a kreativitu. Posiluje mediální gramotnosti, podporuje multikulturní výchovy. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin médii. V rozsahu tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat se v ekologických zákonitostech a normách a v negativních dopadech lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Enviromentální výuka a příslušná témata budou nosným tématem průřezových kapacit. V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležitá právě ve fázi sekundárního Strana 7 z 314

8 vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích celoživotnímu učení. Informační a komunikační technologie - práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Dosažení odborné připravenosti a využití specifik daných kvalifikací pro práci s ICT je důvodem propojení v interdisciplinárních rovinách. Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami budou individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby zvládli v rozsahu ŠVP. - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Do procesu výuky budou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků. Organizace výuky: Jedná se o čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Výuka bude organizována dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveného vedením školy a schváleného ředitelem školy. Výuka bude rozdělena na vzdělávání teoretické a vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 7:50 do 14:15 hodin. Řídí se Provozním řádem teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky. Proces výuky řídí zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Odborná praxe (praktické vzdělávání probíhá ve druhém a třetím ročníku) i na reálných pracovištích vybraných organizací regionu majících vztah k oboru. Způsob hodnocení hodnocení výsledků vzdělávání je stanoveno v ředitelem schváleném klasifikačním řádu. Hodnocení žáků a diagnostika: Žák má právo na pravidelné, nejlépe měsíční hodnocení. Formy diagnostiky a hodnocení: - ústní zkoušení - písemné zkoušení - didaktické testy - samostatné práce - hodnocení klasifikační, slovní - hodnocení aktivity - sebehodnocení studenta Strana 8 z 314

9 - hodnocení třídy, skupiny - hodnocení aktivity a průběhu činností - hodnocení a klasifikace pohybových aktivit, jejich zvládnutí - hodnocení kriterijních požadavků formou testování - ústní zkoušení teoretických částí výuky - sebehodnocení studenta - hodnocení a klasifikace samostatných prací - hodnocení připravenosti na výuku - zkouška probíhající před maturitní komisí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Nedělitelnou součástí teoretické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétní činnosti. Tyto požadavky jsou doplněny o informace o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci během vyučování vystaveni, včetně informace o opatření na ochranu před působením těchto zdrojů rizik. Prostory pro výuku musí odpovídat požadavkům stanoveným příslušnými právními předpisy. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. Žáci jsou v rámci přijímacího řízení přijímánii ředitelem školy po splnění podmínek stanovených vedením školy a formulovaných ve směrnici ředitele o přijímacím řízení. Studium oboru je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze tří částí - písemné, praktické a ústní. Žákům se po úspěšném ukončení vydá vysvědčení o maturitní zkoušce. Strana 9 z 314

10 2.3 Charakteristika školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným 1. ročníkem ve strojíren-ských oborech a se společným 1. ročníkem v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec 1. ročníku na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista (RVP Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. Strana 10 z 314

11 2.4 Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi: Absolvent Školního vzdělávacího programu Finanční specialista získá potřebné kompetence, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Tyto kompetence jsou určeny především požadavky trhu práce a rozvojem společnosti v oblasti ekonomiky, peněžnictví, finančního trhu a v oboru informačních technologii. Absolvent Školního vzdělávacího programu Finanční specialista najde uplatnění v oblasti provozních činností finančnictví a v nejrůznějších ekononomicko-administrativních profesích národního hospodářství. Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Kompetence žáka: Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu,aby po jejím ukončení měl absolvent následující klíčové (obecné) kompetence: - disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si odpovídající sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci, - chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, respektoval zákon a etické normy demokratické společnosti, - uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva druhých, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci, - chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích, - uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, - uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice, - cítil spoluzodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat, - rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa, - byl schopen používat cizí jazyky jako prostředek mezikulturní komunikace, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání, - dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, v druhém cizím jazyce byl schopen porozumět předloženému textu, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků, - správně používal matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie, - uměl efektivně numericky počítat, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, Strana 11 z 314

12 - porozuměl závislostem, uměl zpracovat záskané údaje formou grafů, diagramů, tabulek apod., - osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru a naučil se jich využívat při řešení problémů, - dostatečně si rozvinul úroveň pohybových dovedností a aktivně usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti, pociťoval odpovědnost za své zdraví, - projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl schopen týmové práce. Předpokládané odborné kompetence vztahující se oboru vzdělávání: Po ukončení přípravy ve studijím oboru Finanční specialista a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky disponuje absolvent uvedenými odbornými kompetencemi: - aktivně využívá znalost základních ekonomických pojmů a souvislostí, chápe příčiny a důsledky stavu a vývoje základních ekonomických jevů a procesů, - ovládá finanční a manažerské účetnictví, včetně účetnictví pro peněžní ústavy, umí vyhodnotit získané informace, - dovede psát desetiprstovou hmatovou metodou, umí stylizovat a vyhotovovat obchodní dopisy včetně cizojazyčné korespondence s využitím standardní kancelářské techniky, - orientuje se v právním řádu a základních ustanoveních práva obchodního, živnostenského, občanského, pracovního a rodinného, - ovládá práce s výpočetní technikou - textovým editorem, tabulkovým procesorem, databázovými programy, - umí zpracovávat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a vyvozovat závěry, využívá výpočetní techniku jako zdroje informací, - provádí analýzu finančního hospodaření podniku, - ovládá zásady organizaci práce na pracovišti, řízení menšího kolektivu pracovníků a práce v týmu, - umí se orientovat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a v oblasti cenných papírů a obchodování s nimi, - zná podstatu základních produktů, které nabízejí peněžní ústavy, - v oblasti pojišťovnictví ovládá pojistnou techniku a má přehled o jednotlivých pojišťovacích produktech. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání (dle RVP), stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Klíčové kompetence Kompetence k učení Strana 12 z 314

13 Dílčí kompetence Je schopen efektivního učení Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence Je schopen řešit problémy Komunikativní kompetence Dílčí kompetence Je schopen komunikovat Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence Je schopen orientovat se ve společnosti Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence je schopen zastávat postoje v rámci občanské odpovědnosti Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Dílčí kompetence Je schopen orientace na pracovním trhu Matematické kompetence Dílčí kompetence Je schopen matematického uvažování Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence Je schopen pracovat s informacemi Odborné kompetence Strana 13 z 314

14 Zajišťovat typické podnikové činnosti Dílčí kompetence Je schopen vykonávat základní podnikové činnosti Efektivně hospodařit s finančními prostředky Dílčí kompetence Je schopen racionálně nakládat s finančními prostředky Zajišťovat obchodní činnost podniku Dílčí kompetence Je schopen realizovat obchodní činnost podniku Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Je schopen orientovat se v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence Je schopen uplatňovat zásady kvality práce, výrobků a služeb jako nástroje konkurenceschopnosti Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Dílčí kompetence Je schopen ekonomicky myslet a plánovat Strana 14 z 314

15 2.5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky Při zajištění výuky oboru finanční specialista je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení. Jde zejména o cvičná pracoviště, která musí být technicky vybavena moderními komunikačními prostředky. Procvičování cvičné banky musí být vybaveno komunikačními prostředky, výpočetní technikou a tiskárenskou technikou. Dále do příslušenství patří příslušné provozní tiskopisy, sčítací stroje apod. Výuka musí být zabezpečena v učebnách se standardním vybavením a softwarem a rozšířena o program pro nácvik psaní na stroji. Připojení do světové počítačové sítě je samozřejmostí na počítačích v odborných učebnách, a to prostřednictvím pevných linek. Škola musí mít napojení na organizace zabývající se bankovními a pojišťovacími službami, ekonomicko-administrativními agendami apod. Personální podmínky Na úseku teoretického vyučování jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací program a plnění dalších kvalifikačních předpokladů nutných k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Praktická výuka probíhá ve školních odborných učebnách a smluvních pracovištích našich sociálních partnerů. Kvalifikovanost výuky se udržuje i při průběžných změnách v pedagogickém sboru nad 85 % - dle požadavků definovaných v zákoně o pedagogických pracovnících. Organizační podmínky Jedná se o čtyřleté denní studium, zakončené maturitní zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými znalostmi v odborných cvičeních dle požadavků uvedených v učebních osnovách. Žáci se v průběhu studia (ve druhém a třetím ročníku) zúčastní praxe ve vybraných organizacích majících vztah k oboru. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Nedělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci vychází z požadavků v době výuky platných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.požadavky vybrané z těchto předpisů se musí vztahovat k výkonu konkrétní činnosti. Tyto požadavky jsou doplněny o informace o rizikách možných ohrožení, jimiž jsou žáci během vyučování vystaveni, včetně informace o opatření na ochranu před působením těchto zdrojů rizik. Poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí být prokazatelné. Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nácvik a procvičování činností musí být v souladu s požadavky právních předpisů upravující zákazy prací pro mladistvé (zákoník práce, vyhláška 261/1997 Sb., která stanovuje práce a Strana 15 z 314

16 pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do dovátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínek za nichž mohou mladiství výjmečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, v platných zněních). Strana 16 z 314

17 2.6 Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery je pro školu nevyhnutelná.. Bez této by výuka žáků studijního oboru finanční specialista nedosahovala potřebných kvalit a nesplňovala by požadavky ze strany trhu práce na profesní kvalitu absolventů školy. Spolupráce se sociálními partnery v odvětví finančnictví vychází z požadavků na: - Vzdělávání v návaznosti na trh práce. - Potřeby trhu práce v odvětví bankovnictví a finančnictví. Z důvodů zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti průběžně vzniká ze strany sociálních partnerů požadavek na kvalitní pracovní sílu schopnou plnit požadované náročné úkoly v odvětví bankovnictví v potřebné kvalitě a jakosti. Tuto skutečnost si škola plně uvědomuje. Spolupráce se sociálními partnery patří mezi její hlavní úkoly. Ve všech případech je spolupráce prováděna na základě oboustranně uzavřených smluv. Smlouvy o spolupráci jsou každoročně před zahájením školního roku se sociálními partnery projednány a na základě připomínek obou stran aktualizovány s cílem spolupráci obou stran neustále zdokonalovat. Do oblasti spolupráce se sociálními partnery patří kontakty s podnikatelskými subjekty. Ve většině případů máme takové partnery, kteří jsou škole nápomocni při výchově a vzdělávání žáků. Je v pravidelném kontaktu s institucemi a místními podnikatelskými subjekty, kde žáci školy vykonávají odbornou praxi. S ohledem na specifika tohoto sektoru (např. přísná pravidla pro uchovávání utajovaných skutečností apod.) je spolupráce se sociálními partnery zúžena v podstatě na výkon odborné praxe žáků. I přes uvedené skutečnosti se škole daří navazovat každoroční spolupráci s uvedenými firmami: EXTENDER, s.r.o., Reiffeisenbank, a.s., Modrá pyramida, ČS, a.s., Stavební spořitelna KB. Strana 17 z 314

18 2.7 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Základy práva Aplikovaná psychologie Dejepis Občanská nauka Český jazyk Tělesná výchova Ekonomika Marketing Obchodní korespondence Literatura Literární seminář Praxe v organizacích Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk 1. Zdokonalování jazykových vědomostí Občanská nauka Člověk v lidském společenství; Člověk jako občan v demokratickém státě Tělesná výchova První pomoc a mimořádné události Aplikovaná psychologie kultura, prestiž; komunikace, profesní vystupování; osobnost, zaměstnanec, zákazník; sociální interakce a její psycholog. základy ; služby, podmínky, společenská norma 2. ročník Dejepis 20. století - demokracie a diktatura; 20.století - svět v blocích Strana 18 z 314

19 Občanská nauka Člověk a společnost Základy práva Ústavní právo; Správní právo Tělesná výchova První pomoc a mimořádné události 3. ročník Občanská nauka Člověk jako součást Evropy; Člověk jako součást světa; Člověk a globální problémy Základy práva Občanské právo; Rodinné právo; Trestní právo Tělesná výchova První pomoc a mimořádné události Ekonomika manažeří; podniková kultura; vedení lidí Marketing Chování kupujících na trhu; Marketingová komunikace - propagace Obchodní korespondence dopisy vedoucích pracovníků 4. ročník Občanská nauka Člověk a etika Tělesná výchova První pomoc a mimořádné události Ekonomika světová ekonomika Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: Strana 19 z 314

20 pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektovali principy udržitelného rozvoje získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví Pokrytí předmětem Základy ekologie Tělesná výchova Fyzika Chemie Občanská nauka Obchodní korespondence Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství Fyzika Vesmír 2. ročník Fyzika Chemie Anorganická chemie; Organická chemie; Biochemie Základy ekologie Ekologie; Člověk a životní prostředí; Přírodní zdroje energie a surovin; Ochrana přírody a krajiny Tělesná výchova Péče o zdraví ; Zdravotní tělesná výchova; Teoretické poznatky a sportu a Tv; První pomoc a mimořádné události Strana 20 z 314

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 36-52-H/01 Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou... dne.. Kateřina Paurová

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY dvouletých oborů nástavbového studia středního vzdělání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 36-67-H/01 ZEDNÍK Řemeslo pro život, učit se a umět! Č.j.: ZE 2009/01-1 - Obsah 1. Identifikační údaje.

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více