SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, České Budějovice IČ Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č. 33/85 Sb. v platném znění (320/02 Sb.), vyhl. o požární prevenci č. 246/0 Sb., NV k provedení zák. o požární ochraně č. 72/0 Sb. (ve znění č. 498/02 Sb.). ) Úvodní ustanovení Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a dále rovněž ve vymezeném rozsahu i pro další osoby, které se se svolením organizace nacházejí v objektu, případně zde provádí dohodnuté činnosti. Účelem směrnice je zabezpečit plnění povinností organizace plynoucích ze Zák. o požární ochraně. Uvedené povinnosti jsou nedílnou součástí hlavní činnosti organizace. Vedoucí zaměstnanci zajišťují seznámení se svých podřízených s touto směrnicí, toto je ověřeno formou podpisu svých podřízených. Zároveň dbají na dodržování všech ustanovení této směrnice. Za zajištění požární ochrany zodpovídá ředitel. Ředitel zodpovídá za plnění případných opatření uložených orgánem státního požárního dozoru, a to ve stanovených lhůtách. Rovněž zodpovídá za to, aby tento orgán měl při kontrole k dispozici veškeré návody a technické podmínky vztahující se k požární bezpečnosti činností. Dále aby měl zprávy o revizích, kontrolách, o prováděné údržbě a opravách a další doklady o splnění zvláštních požadavků na vybavení objektů, zařízení v souladu s předpisy o PO. Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za plnění úkolů požární ochrany v rozsahu svých funkcí. Kompletní dokumentace požární ochrany je volně přístupná u ředitele. 2) Povinnosti vedoucích zaměstnanců (ředitele) Ředitel v oblasti požární ochrany: - kontroluje, jsou dodržovány požární předpisy, pracovní postupy (způsob skladování hořlavých látek, zákaz kouření), při porušení předpisů vyvozují závěry s postihem dotčených zaměstnanců, dle Zák. práce - absolvuje předepsaná školení PO pro vedoucí zaměstnance - provádí školení zaměstnanců dle tématického plánu a čas. rozvrhu školení PO - vedou předepsanou dokumentaci PO, vedou dokumentaci o provedeném školení zaměstnanců - zabezpečuje udržování volných únikových cest a volný přístup k uzávěrům energií (k hydrantům...) - kontrolují pohotovost hasicích přístrojů a dalších zařízení ve svém úseku - při vzniku požáru řídí evakuaci osob, materiálních statků ze zasažených prostor - oznamuje hasičům vznik případného požáru - zajišťuje vybavení předepsanými bezpečnostními značkami; v případě zjištění jakýchkoli závad v oblasti PO zajišťuje jejich operativní odstranění - zajišťuje ve stanovených termínech předepsané revize elektrického zařízení a elektrospotřebičů - dbá na dodržování dalších technických protipožárních opatření, zejména na instalaci elektrospotřebičů ve výrobcem předepsaných odstupových vzdálenostech od hořlavých předmětů, dodržování zákazu odkládání hořlavých předmětů na otopná tělesa, radiátory, zajištění instalace plynových spotřebičů pouze oprávněnou firmou s provedením následné revize - kontroluje dodržování maximálního povoleného objemu hořlavých kapalin na pracovištích, v příručních skladech apod. 3) Povinnosti zaměstnanců Zaměstnanci organizace jsou v oblasti PO povinni: - chovat se tak, aby nezvyšovali riziko vzniku požáru (nenechat zapnuté elektrospotřebiče bez dozoru, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň, opatrně manipulovat s hořlavinami, neponechávat v blízkosti radiátorů hořlavé látky) - oznamovat řediteli bezprostředně jakékoli závady, které by ohrozily požární bezpečnost, tyto v rámci svých možností odstraňují - na pracovišti udržují pořádek a dbají na to, aby při opuštění bylo v požárně nezávadném stavu - účastní se školení v oblasti PO a seznamují se s předpisy o PO na pracovišti (požární poplachová směrnice) - na pracoviště nesmí přinášet vlastní elektrospotřebiče a další předměty, které by mohly zapřičinit vznik požáru - neprovádějí takové práce a zásahy s rizikem vzniku požáru, pro které nemají odbornou kvalifikaci (např. opravy elektrorozvodů) - znají rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti a na základě školení s nimi i umí zacházet - při vzniku požáru se ho pokusí uhasit, jinak ho neprodleně nahlásí v souladu s popl. směrnicí - při výkonu své práce nesmí způsobit omezení přístupu k únikovým cestám, uzávěrům energií, poškození požárního značení 4) Povinnosti organizace Základními povinnostmi organizace je obstarat v potřebném množství a druzích schválenou požární techniku, hasící zařízení a udržovat vše v provozuschopném stavu. Zajišťovat podmínky pro hašení požárů, zejména volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové východy pro evakuaci osob při vzniku požáru, přístupy k uzávěrům energií. Dále označovat pracoviště a ostatní místa požárním bezpečnostním označením a pokyny (bezpečnostní značky, tabulky), kontrolovat dodržování požárních předpisů vč. odstraňování závad, umožňovat hasičům provedení kontroly povinností na úseku požární ochrany. V případě požáru tento hasičům ihned oznámit. Dále zajistit a rozmístit hasicí přístroje dle požadavků uvedených v 2 odst. 5 Vyhl. č. 246/0 Sb. Hasicí přístroje rozmístit na viditelných a volně přístupných místech s nejvyšší pravděpodobností vzniku požáru, tyto chránit před poškozením a zajišťovat jejich kontrolu, opravy,

2 Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, České Budějovice IČ Směrnice 25 plnění a potřebnou výměnu. Provozuschopnost přístroje se dokazuje dokladem o jeho kontrole, nejméně jednou za rok. Ve všech objektech organizace jsou viditelně uvedena čísla tísňového volání a další pokyny k ohlášení požáru. 5) Dokumentace k požární ochraně Organizace v souladu se zákonem, NV a prováděcí vyhláškou ve vztahu k jí prováděným činnostem vyhotovuje dále uvedené dokumenty. Jejich konkrétní znění jsou uvedena jako přílohy k této směrnici. Dokumentací prokazuje plnění některých povinností, které jí byly uloženy požární předpisy. a) požární poplachová směrnice (příloha č. ) b) školení zaměstnanců o požární ochraně, odborná příprava zaměstnanců zařazených do prevent. požární hlídek, vč. dokumentace (příloha č. 2) d) zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet lidí (příloha č. 3) Dne

3 POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE příloha č. ke směrnici č. 25 a) Povinnosti osob (zaměstnanců), které zpozorují požár Každá osoba (zaměstnanec, občan) je povinna se řídit touto požární poplachovou směrnicí, která se týká objektů ZŠ a MŠ Doudleby. Každý, kdo zpozoruje požár je povinen pokud je to možné tento požár uhasit, zamezit jeho šíření. K hašení použije všechny dostupné prostředky, přičemž dbá na použití správných hasicích přístrojů při hašení na síť připojených elektrických zařízení, na jejichž hašení není možno použít vodu, vodní či pěnové přístroje. Pokud to není možné zvládnout vlastními silami, je osoba povinna přivolat hasiče, vyhlásit požární poplach a podílet se na evakuaci osob, zvířat, materiálů a dalších ohrožených hodnot. Při telefonickém hlášení požáru na dále uvedená čísla volající uvede: kde hoří, co hoří, kdo volá, odkud volá. Každý požár je oznámen řediteli. V případě, že došlo ke zranění osob, je rovněž přivolán lékař. b) Způsob vyhlášení požárního poplachu Požár je vyhlášen voláním: H O Ř Í, dále případně je vyhlášen obecním rozhlasem, je spuštěna obecní siréna umístěná na budově obecního úřadu (tuto sirénu může spustit osobně pouze starosta obce tel , jinak je spouštěna dálkově jako součást integrovaného záchranného systému kraje. c) Povinnosti osob (zaměstnanců) po vyhlášení poplachu Před příjezdem hasičů se každá osoba řídí pokyny přítomného nejvýše postaveného vedoucího. Po příjezdu hasičů se všichni řídí pokyny velitele hasičů. Každý je povinen na jeho výzvu poskytnout osobní a věcnou pomoc, přičemž všichni přítomní požáru dbají toho, aby nepřekáželi v hašení. d) Důležitá telefonní čísla HASIČI 50 ELEKTRO-HAVÁRIE ZDR. ZÁCHR. SLUŽBA 55 PLYN-POHOTOV. POLICIE 58 VODA-POHOTOV Dne

4 příloha č. 2 ke směrnici č. 25 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Školení řadových zaměstnanců je prováděno vždy při nástupu do zaměstnání a pak periodicky x za dva roky. Školení vedoucích zaměstnanců je prováděno při nástupu do funkce a pak periodicky x za tři roky. Výše uvedené školení a následné přezkušování je zajišťováno ředitelem v potřebném rozsahu - zejména dle Vyhl. 246/0 Sb. 23, 36. Dne

5 příloha č. 3 ke směrnici č. 25 ZABEZPEČENÍ požární OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTŇUJE VĚTŠÍ POČET LIDÍ V případě, že naše organizace pořádá akce, jichž se účastní větší počet lidí, pak v souladu se Zák. o požární ochraně 29 odst. ) písm. o) stanoví obec v místě konání akce následující podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob: - pro každou akci (mítinky, plesy, slavnosti, sportovní akce) se posuzuje zvlášť dle místa jejího konání a předpokládaného počtu účastníků stupeň požárního nebezpečí při dané události - za zajištění požární ochrany v místě konání odpovídá organizátor akce (tedy naše organizace), ten může uvedené úkony zajistit prostřednictvím smluvně pověřené osoby. - organizátor akce předkládá obci s předstihem 7 dní zprávu o zajištění požární bezpečnosti v místě konání akce. Ta obsahuje jmenování požárních hlídek pro danou akci, vč. vymezení jejich úkolů, stanovuje opatření pro zabránění požáru a pokyny pro evakuaci při jeho vzniku. Pokyny pro evakuaci musí být umístěny na viditelném místě v místě konání akce. Přílohou zprávy je orientační nákres umístění únikových cest, hasicích přístrojů. - pořádání ohňostrojů a dalších obdobných akcí musí být zajištěno oprávněnou osobou; akce musí být s předstihem 7 dní oznámena hasičům - účastníci akce jsou povinni dodržovat před akcí, v jejím průběhu i po skončení běžná obecně známá bezpečnostní protipožární opatření, za jejich případné nedodržování budou ukládány sankce. Dne

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

PROVOZNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO PROVOZNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Provozní řád stanovuje pravidla provozu v objektu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno ). Obsahuje souhrn

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže Olomouc VNITŘNÍ ŘÁD Strana 1 Dům dětí a mládeže Olomouc Datum platnosti: 24. 9. 2007 Výtisk číslo: 3 Nahrazuje: Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Olomouc ze dne 1. 10. 2003. Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více