Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY"

Transkript

1 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov,

2 OBSAH strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti 3 3. Stanovení organizace požární ochrany Účel Odpovědnost a povinnosti Preventivní požární hlídka 5 4. Školení 5 5. Preventivní požární prohlídky objektů 5 6. Požadavky na provádění cvičného požárního poplachu 7 7. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu 7 8. Určení ohlašoven požáru 7 9. Kontroly věcných prostředků PO Kategorizace Dokumentace PO Závěrečná ustanovení Seznam příloh

3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a navazujících předpisů o požární ochraně a za účelem stanovení systému zajištění požární ochrany v y d á v á m tuto směrnici k zajištění požární ochrany v objektech Střední školy technické. Tato směrnice je základním vnitřním předpisem upravujícím způsob zabezpečení požární ochrany v objektech Střední školy technické. Týká se všech osob pohybujících se v objektech školy(zaměstnanců, žáků a i osob jiných firem, které jsou v pronájmu a přiměřeněji závazná i pro osoby, které se ve škole pohybují nebo vykonávají servisní a opravárenskou činnost). 2. STANOVENÍ PODMÍK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány musí být dobře viditelné a trvale přístupné a dosažitelné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Ve všech případech je nutno zajistit přístup ke spojovacím prostředkům a jejich provozuschopnost. Před objekty musí být trvale volný prostor, tak aby byl možný příjezd hasičských vozidel a techniky. Trvale musí být zajištěn přístup k zařízením pro zásobování vodou (nástěnné hydranty) a k přenosným hasícím přístrojům. Trvale musí být volné únikové cesty, hlavní a nouzové východy zejména v prostoru, kde je zvýšený pohyb osob. Viditelně musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač elektrického proudu (vždy jeden pro celý objekt), hlavní uzávěr vody a plynu. Musí být zajištěna provozuschopnost věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení dle bodu STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 3.1. Účel Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a navazujících předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany obsahuje zejména prokazatelné přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a podle rozsahu provozovaných činností

4 3.2. Odpovědnost a povinnosti ŘEDITEL 1) vydává tuto směrnici a ukládá povinnosti zaměstnancům při zajištění úkolů požární ochrany dle dalších ustanovení této směrnice 2) odpovídá za dodržování předpisů o požární ochraně v organizaci 3) zajišťuje požárně nezávadný stav objektů 4) přijímá opatření k odstranění závad na úseku požární ochrany 5) zajišťuje vypracování a schvaluje příslušnou dokumentaci požární ochrany, příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany 6) účastní se školení o PO 7) zabezpečuje školení podřízených zaměstnanců podle stanoveného tématického plánu 8) zřizuje preventivní požární hlídky v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím 9) zajišťuje, aby externí zaměstnanci, kteří dočasně vykonávají práci v prostorách Střední školy technické byli prokazatelně seznámeni s konkrétními podmínkami požární ochrany na těchto pracovištích 10) přijímá opatření, aby přenosné hasící přístroje a hydrantové systémy (dále též PHP, resp. HS) byly chráněny před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup VEDOUCÍ PRACOVNÍCI NA VŠECH ÚSECÍCH ŘÍZENÍ ODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ NA NICH A JSOU POVINNI ZEJMÉNA: 1) zabezpečit a kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně 2) zajišťovat požárně nezávadný stav pracovišť 3) přijímat opatření k odstranění závad na úseku požární ochrany v rámci svých pracovišť 4) zajistit dodržování příkazů, zákazů a pokynů k zabezpečení požární ochrany 5) účastnit se školení vedoucích pracovníků o PO 6) školit, nebo zabezpečit školení podřízených zaměstnanců podle stanoveného tématického plánu a časového rozvrhu 7) dohlížet na fungování preventivní požární hlídky v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím 8) zajišťovat, aby externí zaměstnanci, kteří dočasně vykonávají práci na jednotlivých pracovištích Střední školy technické byli prokazatelně seznámeni s konkrétními podmínkami požární ochrany na těchto pracovištích 9) chránit přenosné hasící přístroje a hydrantové systémy (dále též PHP, resp. HS) před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup 10) zajistit při provádění svářečských prací na svěřených úsecích dodržování závazných ustanovení ČSN a souvisejících ČSN POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 1) počínat si v zaměstnání tak, aby jejich činností nevznikl požár, dodržovat předpisy o požární ochraně, příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany a seznámit se s příslušnou dokumentací požární ochrany 2) zpozorovaný požár neprodleně uhasit dostupnými hasebními prostředky jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neodkladně přivolat pomoc dle požárních poplachových směrnic 3) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru 4) oznámit vznik každého požáru odpovědnému vedoucímu zaměstnanci vedoucímu úseku - 4 -

5 5) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu nebo jednotky požární ochrany zdolávání požáru a řídit se při této činnosti pokyny velitele zásahu 6) zúčastnit se školení a odborné přípravy o požární ochraně v požadovaném rozsahu 7) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany a umět je používat 8) dbát o požárně nezávadný stav po skončení pracovní doby nebo činnosti 9) neodkladně hlásit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci nebo určené osobě zjištěné závady na úseku požární ochrany VEDOUCÍ THS VE SPOLUPRÁCI S EXTERNÍM TECHNIKEM POŽÁRNÍ OCHRANY VYKONÁVÁ NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI: 1) informuje ředitele školy o zjištěných závadách zabezpečení PO 2) provádí kontroly dodržování předpisů PO v objektech společnosti 3) vede doklady o kontrolách věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení 4) zajišťuje provádění pravidelných revizí a kontrol věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení 5) neodkladně zajistit nahrazení vyřazených a nefunkčních PHP provozuschopnými PHP 6) ve spolupráci s vedoucím pracovníkem společnosti zajišťuje odstraňování zjištěných nedostatků 7) při zjištění nedostatků, které by mohly mít bezprostřední vliv na vznik požáru, provádí neodkladně nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků POVINNOSTI TECHNIKA PO A OSOBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ V PO 1) Školit vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany. 2) Provádět preventivní požární prohlídky objektů a provádět následnou kontrolu plnění přijatých opatření. 3) Kontrolovat úplnost a odbornou úroveň zpracované dokumentace PO nejméně 1 x ročně nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. 4) Provádět odbornou přípravu preventivní požární hlídky a preventisty PO 1 x ročně. 5) Vypracovat veškerou požadovanou dokumentaci PO dle ustanovení 27, odst.1 Vyhlášky MV č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru /dále jen vyhláška o požární prevenci/. PREVENTISTA PO 1) informuje technika PO o zjištěných závadách zabezpečení PO 2) v objektech a prostorách jemu přidělených provádí kontroly dodržování předpisů PO vede požární knihu na Odloučeném pracovišti a zapisuje do ní výsledky kontrol 3) sleduje a udržuje provozuschopnost věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení na svěřených úsecích a platnost revizí 4) ve spolupráci s vedoucím THS zajišťuje odstraňování zjištěných nedostatků 5) při zjištění nedostatků, které by mohly mít bezprostřední vliv na vznik požáru, provádí neodkladně nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků Preventivní požární hlídka V prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím musí provozovatel činnosti dle 13 zákona zřídit preventivní požární hlídku. V podmínkách SŠT se jedná o Domov mládeže, pracoviště, ul. 9. května 194, Přerov a truhlářskou dílnu situovanou v areálu Bří Hovůrkových 17. Zaměstnanci, kteří budou zařazeni do preventivní požární hlídky, budou jmenovitě uvedeni v přílohách požárních řádů

6 Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Pro vybraná pracoviště školy je zřízena preventivní požární hlídka takto: Odloučené pracoviště dílen, ul. 9. Května 194 PPH v počtu osoby v pracovních dnech v době od do hodin Budova Domova mládeže, Kouřílkova 8 PPH v počtu osoby v pracovních dnech v době od 6.00 do Budova Domova mládeže blok A + B PPH v počtu v pracovních dnech v době od 6.00 do Truhlářská dílna,bří Hovorkových 17 PPH v počtu v pracovních dnech 6.00 do ŠKOLENÍ Vedoucí THS zabezpečí provádění školení vedoucích zaměstnanců o PO, a to při nástupu do funkce. Školení bude prováděno technikem PO nebo osobou odborně způsobilou a opakuje se jednou za tři roky dle 16 zákona 23 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. bod 3. Personalistka zajistí všeobecnou část vstupního školení PO a) zaměstnance nově přijaté do pracovního poměru ve škole, b) zaměstnance po skončení dlouhodobé nepřítomnosti v práci. Vedoucí úseků zajistí provádění školení zaměstnanců o PO, a to při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Školení organizují vedoucí úseků min. jednou ročně. Vedoucí THS zajistí provádění školení osob, pověřených zajišťováním PO v mimopracovní době (pracovníci pro styk s veřejností), před zahájením činnosti nebo periodicky 1 x za 12 měsíců. Školení provede technik PO nebo osoba odborně způsobilá jednou za rok dle 16 zákona. Školení osob, které se příležitostně zdržují v objektech SŠT provede vedoucí THS v následujícím rozsahu: 1. SEZNÁMENÍ SE ZÁKAZY, PŘÍKAZY A POKYNY NA ÚSEKU PO. 2. SEZNÁMENÍ S EVAKUAČNÍMI CESTAMI Z OBJEKTU. Odborná příprava preventivní požární hlídky v objektech SŠT bude prováděna 1 x za 12 měsíců technikem PO nebo osobou odborně způsobilou dle 16 zákona a vyhl. MV č. 246/ (pracovníkem VI Prostějov). Odborná příprava preventisty požární ochrany bude prováděna 1 x za 12 měsíců technikem PO nebo osobou odborně způsobilou dle 16 zákona bod 4 a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. 25 (pracovníkem VI Prostějov)

7 Učitelé odborné výchovy a praxe zajistí provedení školení žáků o PO, a to na začátku školního roku a při každé změně pracoviště nebo změně oboru. Školení organizují učitelé OV a praxe min. jednou ročně, kontroluje je vedoucí učitel OV. 5. PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY OBJEKTŮ Preventivní požární prohlídky zajistí vedoucí THS v součinnosti s technikem PO nebo osobou odborně způsobilou (pracovníkem VI Prostějov). Preventivní prohlídky budou prováděny dle vyhl. MV č. 246/ odst. 1 písm. b v objektech SŠT jednou za šest měsíců. Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy. Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, identifikaci osoby, která záznam provedla a záznam o splnění navržených opatření. 6. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU Cvičný požární poplach ( dále jen cvičení ) se provádí na příkaz ředitele školy 1x za rok. Průběh cvičného požárního poplachu: seznámení cvičících s plánem cvičení, provedení jednotlivých etap cvičení, vyhodnocení výsledků cvičného požárního poplachu a zpracování návrhů opatření na odstranění zjištěných nedostatků. Při procvičování jednotlivých činností klást hlavní důraz na : prověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, realizaci úkolů požárního evakuačního plánu, textová a grafická část, Závěry cvičného požárního poplachu provést záznam do požární knihy. 7. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU, MIMOPRACOVNÍ DOBĚ V mimopracovní době není požární ochrana zajištěna žádným druhem požárně bezpečnostního zařízení

8 Požární ochrana je zajištěna přítomnými zaměstnanci. Domov mládeže : službu konající vychovatel provádí nepravidelné obchůzky po budově (minimálně 2x ve dne a 1x v noci) se zaměřením na dodržování zásad požární ochrany. Hlavní budova školy Kouřílkova 8 : službu konající vrátný provádí po ukončení výuky minimálně jednu obchůzku budovy se zaměřením na dodržování zásad PO. Odloučené pracoviště dílen - před ukončením pracovní doby (před opuštěním pracoviště) zaměstnanci zkontrolují zabezpečení pracoviště z hlediska požární ochrany. 8. URČENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRŮ Objekt školy, dílen a Učebního pavilonu II hlavní vrátnice Objekt Domova mládeže 2x vrátnice DM Objekt Odloučeného pracoviště kancelář VUOV 9. KONTROLY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ PO V organizaci jsou pro zabezpečení požární ochrany používány tyto věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení: Vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany Použití Hasící přístroje ANO Hydrantové systémy a jiné požární hadice, proudnice a armatury ANO Dýchací přístroje Dýchací přístroje PrProstředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky) Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami Ochranné oděvy pro práci ve vodě Hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace Zařízení dálkového přenosu Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par použití - 8 -

9 Stabilní a polostabilní hasicí zařízení Automatické protivýbuchové zařízení Zařízení pro odvod kouře a tepla Požární klapky Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni chránit přenosné hasící přístroje (dále též PHP) a hydrantové systémy (dále též HS) před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup. Vedoucí THS je povinen zabezpečit pravidelnou kontrolu, opravy a plnění PHP, HS - 1 x ročně prostřednictvím oprávněných osob, neodkladně zajistit nahrazení vyřazených a nefunkčních PHP provozuschopnými PHP. Druhy věcných prostředků požární ochrany dle 2 odst.3 Vyhlášky 246/2001 Sb. (požární prevenci). Druh zařízení Druh činnosti Perioda Provádí Přenosné hasicí přístroje kontrola 1x ročně HASPO Prostějov Viz. přehled rozmístění přenosných hasících přístrojů. Druhy požárně bezpečnostních zařízení dle 2 odst.4 Vyhlášky 246/2001 Sb. (požární prevenci). Druh zařízení Druh činnosti Perioda Provádí Zařízení pro únik osob při požáru Nouzové osvětlení Kontrola provozuschopnosti 1x ročně OZO Zařízení pro zásobování požární vodou Vnitřní požární hydrant D- 25: Kontrola provozuschopnosti 1x ročně HASPO Prostějov Zařízení pro omezení šíření požáru Viz. přehled rozmístění přenosných hasících přístrojů. Doklady o provedených kontrolách výše uvedených věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení požární ochrany se ukládají do dokumentace požární ochrany

10 Provádění údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení Přehled provozovaných technických a technologických zařízení: Druh zařízení Perioda kontrol a revizí Provádí Elektroinstalace RT p. MÁDR Hromosvody RT p. MÁDR 1x za 3 roky 1x za 5 let Elektrické spotřebiče 1x za rok ( 2 roky ) RT p. MÁDR Plynová zařízení RT p. DOSTÁL Tlakové nádoby stabilní RT p. DOSTÁL 1 x za 3 roky 1x za rok Rozsah a způsob provádění údržby, kontrol a oprav těchto zařízení je stanoven příslušnými normami a provozní dokumentací těchto zařízení. Doklady o provádění kontrol a revizí jsou založeny v příslušné dokumentaci. 10. KATEGORIZACE : KATEGORIE PRACOVIŠTĚ činnosti s vysokým požárním nebezpečím JSOU PROVOZOVÁNY činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle 4, odst. 2, písm. a zákona činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle 4, odst. 2, písm. h zákona Odloučené pracoviště, ul. 9. května Domov mládeže, truhlářská dílna 11. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY Vedoucí THS: a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím b) směrnice pro zajištění požární ochrany (obsahuje stanovení organizace zabezpečení požární ochrany c) požární poplachové směrnice

11 d) tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany e) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany f) požární kniha objektu SŠT, Kouřílkova 8 Vedoucí úseků, VUOV : a) požární řády odborných učeben a dílen b) požární poplachové směrnice c) tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců g) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců h) dokumentace o odborné přípravě preventivní požární hlídky (uložena u VUOV OP, ZŘVMV ) i) požární kniha OP ( uložena u VUOV OP ) 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a žáky Střední školy technické. Přiměřeně je rovněž závazná pro všechny osoby nebo zaměstnance jiných firem nacházejících se v objektech Střední školy technické. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Přerově dne Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal Mgr. František Šober ředitel školy 13. Přílohy směrnice o PO: Příloha č. 1 Požární řád Domova mládeže Příloha č. 2 Požární řády dílny: a) Odloučeného pracoviště, b) truhlárny Příloha č. 3 Požární poplachové směrnice budovy školy na a) K8, b) H17 Příloha č. 4 Požární poplachové směrnice a) budova dílen, b) truhlárny Příloha č. 5 Požární poplachové směrnice a) Domova mládeže budov A+B, b) budova C Příloha č. 6 Požární poplachové směrnice Učebního pavilonu II (PII) Příloha č. 7 Požární poplachové směrnice odloučené pracoviště Příloha č. 8 Evakuační plán budova školy Příloha č. 9 Evakuační plán budova dílen

12 Příloha č. 10 Evakuační plán domov mládeže Příloha č. 11 Evakuační plán odloučené pracoviště Příloha č. 12 Řád ohlašovny požárů Příloha č. 13 Dokumentace začlenění činností do kategorií Příloha č. 14 Dokumentace k ustanovení preventisty PO Příloha č. 15 Dokumentace k ustanovení PPH Příloha č. 16 Tématický plán a časový rozvrh školení PO Příloha č. 17 Požární řád pro práci s hořlavými kapalinami na dílnách a učebnách SŠT Požární řád bude zpracován pro pracoviště: - Domov mládeže, Kouřílkova 8 - Domov mládeže, Bří Hovůrkových 17 - Odloučené pracoviště - Truhlářská dílna Požární kniha Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany např. k záznamu výsledků preventivních prohlídek a zjištěných požárních závad, atd. Do požární knihy jsou zaznamenávány i jiné skutečnosti v souvislosti se zabezpečováním PO objektu. Požární kniha je vedena v počtu 3 ks a je uložena: - Pro areál Kouřílkova 8 kancelář vedoucího THS - Pro areál Bří Hovůrkových 17 vrátnice H17 - SŠT pracoviště 9. května 194 kancelář obchodní referentky Dokumentace zdolávání požáru DZP je zpracována v souladu s 34 Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve formě operativní karty na objekty Domova mládeže Kouřílkova 8 a. Operativní karta je zpracovaná ve 3 výtiscích a je uložena takto: Výtisk č. 1 HZS Přerov Výtisk č. 2 Domov mládeže, ohlašovna požáru Výtisk č. 3 Dokumentace PO Uložení dokumentace PO Dokumentace požární ochrany, zpracovaná v souladu se Stanovením organizace zabezpečení požární ochrany, Zákonem č. 133/1985 Sb. a Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, je uložena: jednotlivé druhy dokumentace v souladu s uvedenými předpisy na stanovených místech, v jednom výtisku je uložena v kanceláři vedoucího THS kopie dokumentace PO je uložena v elektronické podobě u zpracovatele (OZO)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 63/ 2014 Počet stran: 11 Počet příloh: 1 Verze:1 Platnost od: 1.8.2014 Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264 HZSTX005GWML Č.j. HSOS-6900-1/2014 Výtis k č.: 1 Počet

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína

Obecně závazná vyhláška města Vsetína. Číslo 4/2003. Požární řád města Vsetína Obecně závazná vyhláška města Vsetína Číslo 4/2003 Požární řád města Vsetína Zastupitelstvo města Vsetín schválilo dne 25. 3. 2003 na základě 29 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10.

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

A) (dle 5 zákona o PO)

A) (dle 5 zákona o PO) Příloha požárního řádu č. 1 Povinnosti právnických osob a podnikajících osob A) (dle 5 zákona o PO) (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny a) obstarávat a zabezpečovat v potřebném

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

POŽÁRNÍ KNIHA záznamy

POŽÁRNÍ KNIHA záznamy POŽÁRNÍ KNIHA záznamy Firma:... Tato kniha obsahuje 0 číslovaných listů. Označení objektu, zařízení a pracoviště: 5 6 7 8 9 0 Vyhl. 6/00 Sb., odst (), (7) Způsob provádění pravidelných kontrol () Pravidelné

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č.2007-11 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. září 2007 Požární ochrana Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.

Více

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB

MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2003, MĚSTO PŘEROV KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY K ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI AKCÍCH, KTERÝCH SE ZÚČASTNÍ VĚTŠÍ POČET OSOB Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 19.2.2003

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Smlouva. o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Smlouva o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Střední škola, základní škola

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LHOTA U VSETÍNA Obec Lhota u Vsetína Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Lhota u Vsetína Zastupitelstvo obce Lhota u Vsetína schválilo dne 21.12.2009 na základě 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

Příkaz rektora č. 11/09

Příkaz rektora č. 11/09 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Č.j. : 58-IP/09/51802/Čibera Příkaz rektora č. 11/09 K organizaci a zabezpečení požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz Videoškolení PO Základními předpisy upravujícími oblast PO jsou: v platném znění Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v platném znění Vyhláška

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno Pozor: Po seznámení s předpisy v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vytisknout přílohu č. 6 a podepsanou předat při zahájení akademického roku nebo odevzdat přímo na studijní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP )

Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zásady ochrany před požáry v zařízeních poskytujících sociální služby (ústavy sociální péče, dále i ÚSP ) Zdeněk Zrubek, Miroslav Fabián 1 Charakteristika staveb ÚSP Požární ochrana objektů ÚSP Výskyt

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 Požární řád obce Rybitví Zastupitelstvo obce Rybitví se na svém zasedání dne 10. 6. 2013 usneslo vydat podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany při Valdštejnských slavnostech

Stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany při Valdštejnských slavnostech Stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení požární ochrany při Valdštejnských slavnostech Vypracováno v souladu s požadavky Nařízení Libereckého kraje č.6/2002 ze dne 5. Února 2002, kterým se stanoví podmínky

Více

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.01.2014 Šikner ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno POŽÁRNÍ KNIHA Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno 1 POŽÁRNÍ KNIHA Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 36 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

Více

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :.

S K R I P T A. ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Pro vnitřní potřebu. Datum :. S K R I P T A ke školení požární ochrany dle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů Pro vnitřní potřebu Datum :. 1. Zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších

Více

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20...

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20... Stránka č. 1 z 9 Soubor testových otázek - preventista II - 2016 Pondělí, 10 Říjen 2016 12:37 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb

Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požárně bezpečnostní zařízení z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb Požadavky požární bezpečnosti v projektové dokumentaci stavby Vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci, 41. Projektová dokumentace

Více

Organizační směrnice o

Organizační směrnice o Střední škola stavební Kubišova 1214/9, 674 01 IČ: 60418451 Směrnice PO 1/2016 o zabezpečení požární ochrany Zřizovatel: Kraj Vysočina Spisový / skartační znak: V 5 Vypracoval: Poláková Dagmar 7. 1. 2011

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3

MĚSTO CHROPYNĚ. například 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ČSN 73 0831 3 MĚSTO CHROPYNĚ Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 8/2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Chropyně

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004

Obecně závazná vyhláška. č. 4/2004 Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zpracovala: Dagmar Kavanová Referent krizového řízení Městský úřad Nové

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Ostrava Leden 2015

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH

Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů. ZOP členů jednotek SDH Požární prevence Povinnosti fyzických osob, Zjišťování příčin požárů ZOP členů jednotek SDH Zpracováno: 4.8.2014 Zpracoval: HZS Olomouckého kraje Každý je povinen Každý je podle zákona o PO povinen Počínat

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Tišnova se na svém zasedání

Více

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY POVINNOSTI OBCÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY por. Roman Holkup, DiS. pracoviště prevence, OOB a KŘ HZS JčK územní odbor Písek 724 178 953, 950 245 151 roman.holkup@jck.izscr.cz PRÁVNÍ PŘEDPISY Zákon 133/1985

Více

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu

I. Úvod. Provozní řád je závazný pro všechny fyzické i právnické osoby, které se v prostorách objektu pohybují. II. Provozní doba objektu Kód: SD/09/12 Druh: Organizační směrnice Název: Provozní řád pro objekt VTP ICT, Nad Stráněmi 5656, Zlín Organizační závaznost: Vědeckotechnický park Informačních a komunikačních technologií, Fakulta aplikované

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003

SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 SMĚRNICE REKTORA č. 26/2003 Organizace zabezpečení požární ochrany Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala: Libuše Křesálková Číslo

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Bělá pod Pradědem

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Bělá pod Pradědem Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce Bělá pod Pradědem POŽÁRNÍ ŘÁD obce Bělá pod Pradědem Zastupitelstvo obce Bělá pod Pradědem vydalo dne 19.12.2016, v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst. 3

Více

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC PÍSEČNÁ Zastupitelstvo obce Písečná Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném dne 14. 11. 2016 usnesením č. 18/1.6

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Město Český Těšín. Článek 1. Základní ustanovení

Město Český Těšín. Článek 1. Základní ustanovení Město Český Těšín Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo Města Český Těšín se na svém

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce

Obec Kamenné Zboží. Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží. číslo 03/2004 ze dne 22. dubna Požární řád obce Obec Kamenné Zboží Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Zboží číslo 03/2004 ze dne 22. dubna 2004 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kamenné Zboží příslušné podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE schválena dne 29. května 2008 účinnost od 1. července 2008 Zastupitelstvo statutárního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dle 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci)

VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci) VYHLÁŠKA 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více