Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY"

Transkript

1 Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov,

2 OBSAH strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti 3 3. Stanovení organizace požární ochrany Účel Odpovědnost a povinnosti Preventivní požární hlídka 5 4. Školení 5 5. Preventivní požární prohlídky objektů 5 6. Požadavky na provádění cvičného požárního poplachu 7 7. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu 7 8. Určení ohlašoven požáru 7 9. Kontroly věcných prostředků PO Kategorizace Dokumentace PO Závěrečná ustanovení Seznam příloh

3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a navazujících předpisů o požární ochraně a za účelem stanovení systému zajištění požární ochrany v y d á v á m tuto směrnici k zajištění požární ochrany v objektech Střední školy technické. Tato směrnice je základním vnitřním předpisem upravujícím způsob zabezpečení požární ochrany v objektech Střední školy technické. Týká se všech osob pohybujících se v objektech školy(zaměstnanců, žáků a i osob jiných firem, které jsou v pronájmu a přiměřeněji závazná i pro osoby, které se ve škole pohybují nebo vykonávají servisní a opravárenskou činnost). 2. STANOVENÍ PODMÍK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány musí být dobře viditelné a trvale přístupné a dosažitelné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Ve všech případech je nutno zajistit přístup ke spojovacím prostředkům a jejich provozuschopnost. Před objekty musí být trvale volný prostor, tak aby byl možný příjezd hasičských vozidel a techniky. Trvale musí být zajištěn přístup k zařízením pro zásobování vodou (nástěnné hydranty) a k přenosným hasícím přístrojům. Trvale musí být volné únikové cesty, hlavní a nouzové východy zejména v prostoru, kde je zvýšený pohyb osob. Viditelně musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínač elektrického proudu (vždy jeden pro celý objekt), hlavní uzávěr vody a plynu. Musí být zajištěna provozuschopnost věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení dle bodu STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY 3.1. Účel Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany upravuje vytvoření vlastního organizačního systému, nezbytného pro plnění povinností vyplývajících z 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a navazujících předpisů o požární ochraně. Přitom se vychází z rozsahu provozovaných činností. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany obsahuje zejména prokazatelné přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a podle rozsahu provozovaných činností

4 3.2. Odpovědnost a povinnosti ŘEDITEL 1) vydává tuto směrnici a ukládá povinnosti zaměstnancům při zajištění úkolů požární ochrany dle dalších ustanovení této směrnice 2) odpovídá za dodržování předpisů o požární ochraně v organizaci 3) zajišťuje požárně nezávadný stav objektů 4) přijímá opatření k odstranění závad na úseku požární ochrany 5) zajišťuje vypracování a schvaluje příslušnou dokumentaci požární ochrany, příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany 6) účastní se školení o PO 7) zabezpečuje školení podřízených zaměstnanců podle stanoveného tématického plánu 8) zřizuje preventivní požární hlídky v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím 9) zajišťuje, aby externí zaměstnanci, kteří dočasně vykonávají práci v prostorách Střední školy technické byli prokazatelně seznámeni s konkrétními podmínkami požární ochrany na těchto pracovištích 10) přijímá opatření, aby přenosné hasící přístroje a hydrantové systémy (dále též PHP, resp. HS) byly chráněny před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup VEDOUCÍ PRACOVNÍCI NA VŠECH ÚSECÍCH ŘÍZENÍ ODPOVÍDAJÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ NA NICH A JSOU POVINNI ZEJMÉNA: 1) zabezpečit a kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně 2) zajišťovat požárně nezávadný stav pracovišť 3) přijímat opatření k odstranění závad na úseku požární ochrany v rámci svých pracovišť 4) zajistit dodržování příkazů, zákazů a pokynů k zabezpečení požární ochrany 5) účastnit se školení vedoucích pracovníků o PO 6) školit, nebo zabezpečit školení podřízených zaměstnanců podle stanoveného tématického plánu a časového rozvrhu 7) dohlížet na fungování preventivní požární hlídky v prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím 8) zajišťovat, aby externí zaměstnanci, kteří dočasně vykonávají práci na jednotlivých pracovištích Střední školy technické byli prokazatelně seznámeni s konkrétními podmínkami požární ochrany na těchto pracovištích 9) chránit přenosné hasící přístroje a hydrantové systémy (dále též PHP, resp. HS) před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup 10) zajistit při provádění svářečských prací na svěřených úsecích dodržování závazných ustanovení ČSN a souvisejících ČSN POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 1) počínat si v zaměstnání tak, aby jejich činností nevznikl požár, dodržovat předpisy o požární ochraně, příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany a seznámit se s příslušnou dokumentací požární ochrany 2) zpozorovaný požár neprodleně uhasit dostupnými hasebními prostředky jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, neodkladně přivolat pomoc dle požárních poplachových směrnic 3) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru 4) oznámit vznik každého požáru odpovědnému vedoucímu zaměstnanci vedoucímu úseku - 4 -

5 5) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu nebo jednotky požární ochrany zdolávání požáru a řídit se při této činnosti pokyny velitele zásahu 6) zúčastnit se školení a odborné přípravy o požární ochraně v požadovaném rozsahu 7) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany a umět je používat 8) dbát o požárně nezávadný stav po skončení pracovní doby nebo činnosti 9) neodkladně hlásit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci nebo určené osobě zjištěné závady na úseku požární ochrany VEDOUCÍ THS VE SPOLUPRÁCI S EXTERNÍM TECHNIKEM POŽÁRNÍ OCHRANY VYKONÁVÁ NÁSLEDUJÍCÍ ČINNOSTI: 1) informuje ředitele školy o zjištěných závadách zabezpečení PO 2) provádí kontroly dodržování předpisů PO v objektech společnosti 3) vede doklady o kontrolách věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení 4) zajišťuje provádění pravidelných revizí a kontrol věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení 5) neodkladně zajistit nahrazení vyřazených a nefunkčních PHP provozuschopnými PHP 6) ve spolupráci s vedoucím pracovníkem společnosti zajišťuje odstraňování zjištěných nedostatků 7) při zjištění nedostatků, které by mohly mít bezprostřední vliv na vznik požáru, provádí neodkladně nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků POVINNOSTI TECHNIKA PO A OSOBY ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ V PO 1) Školit vedoucí zaměstnance v oblasti požární ochrany. 2) Provádět preventivní požární prohlídky objektů a provádět následnou kontrolu plnění přijatých opatření. 3) Kontrolovat úplnost a odbornou úroveň zpracované dokumentace PO nejméně 1 x ročně nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. 4) Provádět odbornou přípravu preventivní požární hlídky a preventisty PO 1 x ročně. 5) Vypracovat veškerou požadovanou dokumentaci PO dle ustanovení 27, odst.1 Vyhlášky MV č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru /dále jen vyhláška o požární prevenci/. PREVENTISTA PO 1) informuje technika PO o zjištěných závadách zabezpečení PO 2) v objektech a prostorách jemu přidělených provádí kontroly dodržování předpisů PO vede požární knihu na Odloučeném pracovišti a zapisuje do ní výsledky kontrol 3) sleduje a udržuje provozuschopnost věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení na svěřených úsecích a platnost revizí 4) ve spolupráci s vedoucím THS zajišťuje odstraňování zjištěných nedostatků 5) při zjištění nedostatků, které by mohly mít bezprostřední vliv na vznik požáru, provádí neodkladně nápravná opatření k odstranění těchto nedostatků Preventivní požární hlídka V prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím musí provozovatel činnosti dle 13 zákona zřídit preventivní požární hlídku. V podmínkách SŠT se jedná o Domov mládeže, pracoviště, ul. 9. května 194, Přerov a truhlářskou dílnu situovanou v areálu Bří Hovůrkových 17. Zaměstnanci, kteří budou zařazeni do preventivní požární hlídky, budou jmenovitě uvedeni v přílohách požárních řádů

6 Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Pro vybraná pracoviště školy je zřízena preventivní požární hlídka takto: Odloučené pracoviště dílen, ul. 9. Května 194 PPH v počtu osoby v pracovních dnech v době od do hodin Budova Domova mládeže, Kouřílkova 8 PPH v počtu osoby v pracovních dnech v době od 6.00 do Budova Domova mládeže blok A + B PPH v počtu v pracovních dnech v době od 6.00 do Truhlářská dílna,bří Hovorkových 17 PPH v počtu v pracovních dnech 6.00 do ŠKOLENÍ Vedoucí THS zabezpečí provádění školení vedoucích zaměstnanců o PO, a to při nástupu do funkce. Školení bude prováděno technikem PO nebo osobou odborně způsobilou a opakuje se jednou za tři roky dle 16 zákona 23 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. bod 3. Personalistka zajistí všeobecnou část vstupního školení PO a) zaměstnance nově přijaté do pracovního poměru ve škole, b) zaměstnance po skončení dlouhodobé nepřítomnosti v práci. Vedoucí úseků zajistí provádění školení zaměstnanců o PO, a to při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení. Školení organizují vedoucí úseků min. jednou ročně. Vedoucí THS zajistí provádění školení osob, pověřených zajišťováním PO v mimopracovní době (pracovníci pro styk s veřejností), před zahájením činnosti nebo periodicky 1 x za 12 měsíců. Školení provede technik PO nebo osoba odborně způsobilá jednou za rok dle 16 zákona. Školení osob, které se příležitostně zdržují v objektech SŠT provede vedoucí THS v následujícím rozsahu: 1. SEZNÁMENÍ SE ZÁKAZY, PŘÍKAZY A POKYNY NA ÚSEKU PO. 2. SEZNÁMENÍ S EVAKUAČNÍMI CESTAMI Z OBJEKTU. Odborná příprava preventivní požární hlídky v objektech SŠT bude prováděna 1 x za 12 měsíců technikem PO nebo osobou odborně způsobilou dle 16 zákona a vyhl. MV č. 246/ (pracovníkem VI Prostějov). Odborná příprava preventisty požární ochrany bude prováděna 1 x za 12 měsíců technikem PO nebo osobou odborně způsobilou dle 16 zákona bod 4 a vyhl. MV č. 246/2001 Sb. 25 (pracovníkem VI Prostějov)

7 Učitelé odborné výchovy a praxe zajistí provedení školení žáků o PO, a to na začátku školního roku a při každé změně pracoviště nebo změně oboru. Školení organizují učitelé OV a praxe min. jednou ročně, kontroluje je vedoucí učitel OV. 5. PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY OBJEKTŮ Preventivní požární prohlídky zajistí vedoucí THS v součinnosti s technikem PO nebo osobou odborně způsobilou (pracovníkem VI Prostějov). Preventivní prohlídky budou prováděny dle vyhl. MV č. 246/ odst. 1 písm. b v objektech SŠT jednou za šest měsíců. Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy. Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, identifikaci osoby, která záznam provedla a záznam o splnění navržených opatření. 6. POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ CVIČNÉHO POŽÁRNÍHO POPLACHU Cvičný požární poplach ( dále jen cvičení ) se provádí na příkaz ředitele školy 1x za rok. Průběh cvičného požárního poplachu: seznámení cvičících s plánem cvičení, provedení jednotlivých etap cvičení, vyhodnocení výsledků cvičného požárního poplachu a zpracování návrhů opatření na odstranění zjištěných nedostatků. Při procvičování jednotlivých činností klást hlavní důraz na : prověření účinnosti opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích, realizaci úkolů požárního evakuačního plánu, textová a grafická část, Závěry cvičného požárního poplachu provést záznam do požární knihy. 7. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V DOBĚ SNÍŽENÉHO PROVOZU, MIMOPRACOVNÍ DOBĚ V mimopracovní době není požární ochrana zajištěna žádným druhem požárně bezpečnostního zařízení

8 Požární ochrana je zajištěna přítomnými zaměstnanci. Domov mládeže : službu konající vychovatel provádí nepravidelné obchůzky po budově (minimálně 2x ve dne a 1x v noci) se zaměřením na dodržování zásad požární ochrany. Hlavní budova školy Kouřílkova 8 : službu konající vrátný provádí po ukončení výuky minimálně jednu obchůzku budovy se zaměřením na dodržování zásad PO. Odloučené pracoviště dílen - před ukončením pracovní doby (před opuštěním pracoviště) zaměstnanci zkontrolují zabezpečení pracoviště z hlediska požární ochrany. 8. URČENÍ OHLAŠOVEN POŽÁRŮ Objekt školy, dílen a Učebního pavilonu II hlavní vrátnice Objekt Domova mládeže 2x vrátnice DM Objekt Odloučeného pracoviště kancelář VUOV 9. KONTROLY VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ PO V organizaci jsou pro zabezpečení požární ochrany používány tyto věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení: Vyhrazené druhy věcných prostředků požární ochrany Použití Hasící přístroje ANO Hydrantové systémy a jiné požární hadice, proudnice a armatury ANO Dýchací přístroje Dýchací přístroje PrProstředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky) Prostředky pro práci ve výškách a nad volnými hloubkami Ochranné oděvy pro práci ve vodě Hasiva (kromě vody) a příměsi do hasiv Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení Elektrická požární signalizace Zařízení dálkového přenosu Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par použití - 8 -

9 Stabilní a polostabilní hasicí zařízení Automatické protivýbuchové zařízení Zařízení pro odvod kouře a tepla Požární klapky Všichni zaměstnanci a žáci školy jsou povinni chránit přenosné hasící přístroje (dále též PHP) a hydrantové systémy (dále též HS) před poškozením a zneužitím a zabezpečit k nim volný přístup. Vedoucí THS je povinen zabezpečit pravidelnou kontrolu, opravy a plnění PHP, HS - 1 x ročně prostřednictvím oprávněných osob, neodkladně zajistit nahrazení vyřazených a nefunkčních PHP provozuschopnými PHP. Druhy věcných prostředků požární ochrany dle 2 odst.3 Vyhlášky 246/2001 Sb. (požární prevenci). Druh zařízení Druh činnosti Perioda Provádí Přenosné hasicí přístroje kontrola 1x ročně HASPO Prostějov Viz. přehled rozmístění přenosných hasících přístrojů. Druhy požárně bezpečnostních zařízení dle 2 odst.4 Vyhlášky 246/2001 Sb. (požární prevenci). Druh zařízení Druh činnosti Perioda Provádí Zařízení pro únik osob při požáru Nouzové osvětlení Kontrola provozuschopnosti 1x ročně OZO Zařízení pro zásobování požární vodou Vnitřní požární hydrant D- 25: Kontrola provozuschopnosti 1x ročně HASPO Prostějov Zařízení pro omezení šíření požáru Viz. přehled rozmístění přenosných hasících přístrojů. Doklady o provedených kontrolách výše uvedených věcných prostředků a požárně bezpečnostních zařízení požární ochrany se ukládají do dokumentace požární ochrany

10 Provádění údržby, kontrol a oprav technických a technologických zařízení Přehled provozovaných technických a technologických zařízení: Druh zařízení Perioda kontrol a revizí Provádí Elektroinstalace RT p. MÁDR Hromosvody RT p. MÁDR 1x za 3 roky 1x za 5 let Elektrické spotřebiče 1x za rok ( 2 roky ) RT p. MÁDR Plynová zařízení RT p. DOSTÁL Tlakové nádoby stabilní RT p. DOSTÁL 1 x za 3 roky 1x za rok Rozsah a způsob provádění údržby, kontrol a oprav těchto zařízení je stanoven příslušnými normami a provozní dokumentací těchto zařízení. Doklady o provádění kontrol a revizí jsou založeny v příslušné dokumentaci. 10. KATEGORIZACE : KATEGORIE PRACOVIŠTĚ činnosti s vysokým požárním nebezpečím JSOU PROVOZOVÁNY činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle 4, odst. 2, písm. a zákona činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle 4, odst. 2, písm. h zákona Odloučené pracoviště, ul. 9. května Domov mládeže, truhlářská dílna 11. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY Vedoucí THS: a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím b) směrnice pro zajištění požární ochrany (obsahuje stanovení organizace zabezpečení požární ochrany c) požární poplachové směrnice

11 d) tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany e) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivní požární hlídky a preventistů požární ochrany f) požární kniha objektu SŠT, Kouřílkova 8 Vedoucí úseků, VUOV : a) požární řády odborných učeben a dílen b) požární poplachové směrnice c) tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců g) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců h) dokumentace o odborné přípravě preventivní požární hlídky (uložena u VUOV OP, ZŘVMV ) i) požární kniha OP ( uložena u VUOV OP ) 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a žáky Střední školy technické. Přiměřeně je rovněž závazná pro všechny osoby nebo zaměstnance jiných firem nacházejících se v objektech Střední školy technické. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Přerově dne Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal Mgr. František Šober ředitel školy 13. Přílohy směrnice o PO: Příloha č. 1 Požární řád Domova mládeže Příloha č. 2 Požární řády dílny: a) Odloučeného pracoviště, b) truhlárny Příloha č. 3 Požární poplachové směrnice budovy školy na a) K8, b) H17 Příloha č. 4 Požární poplachové směrnice a) budova dílen, b) truhlárny Příloha č. 5 Požární poplachové směrnice a) Domova mládeže budov A+B, b) budova C Příloha č. 6 Požární poplachové směrnice Učebního pavilonu II (PII) Příloha č. 7 Požární poplachové směrnice odloučené pracoviště Příloha č. 8 Evakuační plán budova školy Příloha č. 9 Evakuační plán budova dílen

12 Příloha č. 10 Evakuační plán domov mládeže Příloha č. 11 Evakuační plán odloučené pracoviště Příloha č. 12 Řád ohlašovny požárů Příloha č. 13 Dokumentace začlenění činností do kategorií Příloha č. 14 Dokumentace k ustanovení preventisty PO Příloha č. 15 Dokumentace k ustanovení PPH Příloha č. 16 Tématický plán a časový rozvrh školení PO Příloha č. 17 Požární řád pro práci s hořlavými kapalinami na dílnách a učebnách SŠT Požární řád bude zpracován pro pracoviště: - Domov mládeže, Kouřílkova 8 - Domov mládeže, Bří Hovůrkových 17 - Odloučené pracoviště - Truhlářská dílna Požární kniha Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany např. k záznamu výsledků preventivních prohlídek a zjištěných požárních závad, atd. Do požární knihy jsou zaznamenávány i jiné skutečnosti v souvislosti se zabezpečováním PO objektu. Požární kniha je vedena v počtu 3 ks a je uložena: - Pro areál Kouřílkova 8 kancelář vedoucího THS - Pro areál Bří Hovůrkových 17 vrátnice H17 - SŠT pracoviště 9. května 194 kancelář obchodní referentky Dokumentace zdolávání požáru DZP je zpracována v souladu s 34 Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve formě operativní karty na objekty Domova mládeže Kouřílkova 8 a. Operativní karta je zpracovaná ve 3 výtiscích a je uložena takto: Výtisk č. 1 HZS Přerov Výtisk č. 2 Domov mládeže, ohlašovna požáru Výtisk č. 3 Dokumentace PO Uložení dokumentace PO Dokumentace požární ochrany, zpracovaná v souladu se Stanovením organizace zabezpečení požární ochrany, Zákonem č. 133/1985 Sb. a Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, je uložena: jednotlivé druhy dokumentace v souladu s uvedenými předpisy na stanovených místech, v jednom výtisku je uložena v kanceláři vedoucího THS kopie dokumentace PO je uložena v elektronické podobě u zpracovatele (OZO)

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-15/PO-OVL-2014 Praha 18. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i : generální ředitel HZS ČR Teze (témata) ODBORNÉ

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE O ŠKOLENÍ Školení seznamuje zaměstnance s problematikou požární ochrany, příslušnými právními předpisy a obsahuje výklad k základním tématům oblasti požární bezpečnosti, kterými jsou zejména: požární nebezpečí

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._42 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení

Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK. 1. Všeobecná ustanovení Podmínky stáží JSDH na požárních stanicích HZS JmK 1. Všeobecná ustanovení Praktické stáže budou umožněny pouze JSDH s územní působností kategorií JPO II a JPO III. Praktická stáž bude vykonána na územně

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S.

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, O.P.S. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsou vnitřním předpisem Vysoké

Více

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl.

Město Miletín. POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Miletín. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Čl. l Úvodní ustanovení. Čl. Město Miletín Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se vydává požární řád města Miletín. Zastupitelstvo města Miletín se na svém 6. zasedání dne 12.12.2012 usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova

Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova Provozní řád Centra sociálních služeb Praha pro poskytování služby Azylového domu Šromova 1. Základní údaje o poskytování služby 1.1. Zařízení poskytuje na dobu určitou pobytovou službu osobám v dlouhodobě

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Provozní řád. Plzeň, Skladová ulice 12.

Provozní řád. Plzeň, Skladová ulice 12. Provozní řád 1. Základní ustanovení Místní organizace AUTOMOTOKLUBU Plzeň Slovany je členem Ústředního Automotoklubu Čech a Moravy (ÚAMK ČM). Sídlem místní organizace Automotoklubu Plzeň Slovany je: Plzeň,

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Městská čerpací stanice, Příkrá ul.

Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Městská čerpací stanice, Příkrá ul. Zpráva o rizicích Město Železný Brod Nám 3.května 1, Železný Brod Místo pojištění: Městská čerpací stanice, Příkrá ul., Železný brod Zpracoval: Ing. Petr KLÓSKO RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 1300

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C P L O S K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 15. 1. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více