Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborná příprava preventistů požární ochrany. I. vydávám tuto směrnici k zajištění školení o požární ochraně (dále PO) v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. - vyhláška o požární prevenci (dále jen vyhláška). II. ukládám vedoucím zaměstnancům zajistit školení o PO a plnit ustanovení uvedená v Zákonu o PO, vyhlášce o požární ochraně a dokumentaci požární ochrany. III. Směrnice nabývá účinnost Účinností této směrnice pozbývá platnost směrnice č.8/2008. Příloha Záznam o periodickém školení zaměstnanců o požární ochraně (PO) Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky 1

2 Obsah: 1. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců - osnova č. 1 - část A - všeobecná část školení PO - část B - konkrétní školení PO dle podmínek požární bezpečnosti na pracovišti 2. Tématický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců - osnova č Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany - osnova č Tematický plán odborné příprava požárních preventivních hlídek osnova č.4 5. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně osnova č Seznam použité literatury 7. Příloha č. 1 - Vzor - Záznam o periodickém školení zaměstnanců o PO 8. Příloha č. 1 - Vzor - Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky Tato směrnice se vztahuje na všechny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru s naší organizací a v přiměřeném rozsahu i na osoby, které se zdržují na našich pracovištích. Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v 4, odst. 2 a 3 Zákona PO (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) na pracovištích naší organizace a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců podle osnovy č. 1. Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na našich pracovištích a provozující činnosti uvedené v 4, odst. 2 a 3 Zákona nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu (např. požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnicemi...) Za realizaci odpovídají vedoucí zaměstnanci a odborně způsobilá osoba na úseku PO. 1. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců - Osnova č. 1 Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen PO) provádějí vedoucí zaměstnanci, kteří byli proškoleni osobou odborně způsobilou na úseku požární ochrany nebo požárním technikem. Toto školení musí být provedeno před nástupem nového pracovníka na určené pracoviště a opakovaně 1 x za 2 roky. Za provedené školení zodpovídá nadřízený vedoucí zaměstnanec na pracovišti. Vstupní školení z požární ochrany (PO) se skládá ze dvou částí. První všeobecnou část školení provádí osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany případně pověřený vedoucí zaměstnanec organizace, který byl proškolen dle osnovy č. 2 školení PO pro vedoucí zaměstnance. V této části úvodního školení PO se zaměstnanec seznámí s organizací a zajištěním PO a se základními povinnostmi vyplývající z předpisů o PO. Na závěr školení se podrobí písemnému přezkoušení. Školený zaměstnanec podepíše osnovu č. 1 části A školení BOZP a PO a tiskopis Záznam o vstupním školení z BOZP a PO nově přijatého zaměstnance. Nový zaměstnanec je pak na novém pracovišti proškolen vedoucím zaměstnancem dle tohoto Tématického plánu a časového rozvrhu o školení PO z konkrétních podmínek požární bezpečnosti na pracovišti dle osnovy 1 části B, což potvrdí svým podpisem do Záznamu o vstupním školení BOZP a PO a do Knihy BOZP část I. Vedoucí zaměstnanec, který provedl 2

3 školení PO nového zaměstnance rovněž potvrdí svým podpisem tiskopis Záznam o vstupním školení BOZP a PO do části 3 a předá tento tiskopis k založení do osobního spisu zaměstnance určené osobě. Periodické školení z požární ochrany (PO) je dokladováno záznamem o školení (osnovou školení o požární ochraně) v jejímž záhlaví musí být uvedeny předpisy, které byly předmětem školení nebo je v záhlaví uvedeno, že pracovník byl proškolen dle osnovy č. 1 dle schváleného Tématického plánu a časového rozvrhu školení (viz příloha č. 2). Na záznamu o školení bude uvedeno jméno i podpis vedoucího zaměstnance, který školení provedl. Na požádání může školení provést i osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany nebo požární technik. Ověření znalostí je provedeno formou písemného testu. Doklad o školení bude uložen u vedoucího příslušného pracoviště případně i u odborně způsobilé osoby na úseku PO (požárního technika). A. Všeobecná část školení o PO - osnova č. 1 část A 1. Zákon ČSR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 2. Vyhláška MV ČSR č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. 3. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 4. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv 5. Příkazy a směrnice vydané vedoucím organizace. 6. Organizace a zajištění PO na pracovištích organizace a základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO. Časový rozsah: 30 minut B. Konkrétní školení z PO dle podmínek požární bezpečnosti na pracovišti - provádí vedoucí zaměstnanec na pracovišti - osnova č. 1 část B Téma - Dokumentace PO na pracovišti Při školení se zaměstnanec seznámí: - s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech v místě výkonu práce zaměstnance, - s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti, - se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, - s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, - s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti Časový rozsah: 40 minut Téma - Požární bezpečnost el. zařízení 1. Příčiny požárů el. zařízení (přenosné el. spotřebiče, elektromotory a el. stroje, ruční el. nářadí, světelné spotřebiče apod.). - el. zkrat. a oblouk, proudové přetížení, - přechodový odpor, - statická a atmosférická elektřina. 3

4 Časový rozsah: 10 minut Téma - Praktický výcvik s hasebními prostředky, hašení a evakuace Umístění požární dokumentace na konkrétním pracovišti a umístění hlavních uzávěrů všech energií a hasebních prostředků. 1. Postup při zásahu při požáru - vyhlášení požárního poplachu a použití dostupných hasebních prostředků. 2. Hasební prostředky a pomůcky - jejich umístění - přenosné hasící přístroje, technicko taktické data - nástěnné požární hydranty. 3. Taktika hašení požáru - prvotní zásah, opatření k zamezení šíření požáru, - umístění hlavních uzávěrů plynu, vody a el. proudu. Časový rozsah: 30 minut Školení dalších předpisů a směrnic týkajících se pracovišť: topidla, hořlavé kapaliny, technické plyny, svařování a používání otevřeného ohně, apod. 1. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 2. ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení 3. ČSN revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 4. ČSN hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 2. Tématický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců - Osnova č.2 Školení vedoucích zaměstnanců se provádí dle níže uvedené osnovy č. 2 a dále je toto školení doplněno o předpisy týkající se podmínek požární bezpečnosti v organizaci. Na závěr školení bude provedeno ověření vědomostí o požární ochraně formou písemného testu. Dokumentace o provedení školení je uložena v dokumentaci PO u osoby odborně způsobilé v oboru PO nebo u vedoucího organizace. Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba v oboru PO nebo požární technik. Všechny personální změny, jejichž provedením vznikne vedoucímu zaměstnanci povinnost absolvovat školení PO, je nutno hlásit osobě odborně způsobilé v oboru PO nebo požárnímu technikovi. Při přijetí do funkce musí být u těchto vedoucích zaměstnanců provedeno ihned proškolení a přezkoušení. Školení organizuje pracovník MěÚ odpovědný za plán školení a vedoucí odboru VVaOŽU. Periodické školení vedoucích zaměstnanců se provádí nejméně jednou za tři roky. 4

5 Téma - Hlavní předpisy na úseku požární ochrany Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci Vyhláška č.23/2008sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů s spotřebičů paliv Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Organizace a řízení požární ochrany v organizaci Časový rozsah: 50 minut Téma - Stavební prevence 1. Základní předpisy z oblasti stavební prevence Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Vyhláška č. 137/1998 Sb. oddíl 1 ( 17-21) - Požární bezpečnost Časový rozsah: 10 minut Téma - Požární bezpečnost při skladování hořlavých kapalin a hořlavých látek 1. Hořlavé kapaliny - ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Časový rozsah: 20 minut Téma Požární bezpečnost při svařování a manipulaci s plyny 1. Požární ochrana při svařování základní předpisy - ČSN Bezpečnostní předpisy pro sváření kovů - vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách Časový rozsah: 20 minut Téma Požární bezpečnost při instalaci a užívání topidel 1. Tepelné spotřebiče a topidla ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení Časový rozsah: 10 minut 5

6 Téma Požární bezpečnost elektrických zařízení 1. Příčiny požáru el. zařízení (el. spotřebiče, elektromotory a el. stroje, prozatímní el. zařízení, ruční el. přenosné nářadí apod.) - el. zkrat a obloukové proudové zařízení - přechodový odpor - statická a atmosférická elektřina 2. Významné ČSN z oboru PO El. předpisy. Druhy prostředí pro el. zařízení Revize el. zařízení Revize a kontrola el. ručního nářadí Revize a kontroly el. spotřebičů během jejich používání Časový rozsah: 30 minut Téma Hoření a hašení hořlavých látek 1. Proces hoření a hašení hoření, samovznícení, vlastnosti látek, šíření požáru 2. Technické prostředky požární ochrany - hasební prostředky a látky - přenosné hasící přístroje - požární hydranty nástěnné - zdroje vody, hasící zařízení Téma - Značení požárně nebezpečných pracovišť a únikových cest - ČSN Bezpečnostní značky a tabulky - ČSN Požární tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů Časový rozsah: 30 minut Téma - Nařízení Moravskoslezského kraje Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve znění pozdějších předpisů. Časový rozsah: 30 minut Téma Školení dalších požárních předpisů týkajících se pracovišť v organizaci Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí o požární ochraně č.6/2011 Téma Dokumentace požární ochrany - Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - Evakuační plán pro DPS a KD - Požární řády 6

7 - Dokumentace zdolávání požáru - Požární poplachové směrnice - Požární kniha -.. Časový rozsah: 30 minut Téma Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, funkce a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti - Zařízení pro zásobování požární vodou (nástěnné hydranty) - Zařízení pro únik osob při požáru Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti - Hasící přístroje, druhy, způsob použití - Podstata hoření a hašení Požárnost Časový rozsah: 30 minut Doba trvání odborné přípravy: 370 minut 3. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany - Osnova č. 3 Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v PO dle osnovy č. 3 tohoto Tématického plánu a časového rozvrhu školení na všech místech a pracovištích, kde vykonávají požární preventivní prohlídky rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách. Osnova č. 3 odborné přípravy preventistů PO I. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 30 minut 1 Povinnosti občanů Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob ve společných prostorách 4 Členění činnosti podle požárního nebezpečí čl. 2 se zvýšeným požárním nebezpečím čl. 3 s vysokým požárním nebezpečím 5 Základní povinností PO bez rozdílu druhu činnosti 6 Základní povinností podnikatelů se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím 6a Základní povinností podnikatelů s vysokým požárním nebezpečím 11 Osoby odborně způsobilé 13 Preventivní požární hlídka 15 Kdo musí vést dokumentaci požární ochrany 16 Kdo může vést - školení zaměstnanců o PO - odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů PO 17 Základní povinností občanů: 7

8 - občan je povinen - občan nesmí 18 Osobní pomoc při zdolávání požáru 19 Věcná pomoc při zdolávání požáru 26 Výkon státního požárního dozoru 31 Obsah kontrolní činnosti státního požárního dozoru 69 Kdo zřizuje požární hlídku 76 Pokuty za porušení požárních předpisů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 78 Pokuty za porušení požárních předpisů občanům 104 Účinnost zákona o PO II. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb minut 1 Co je to požár Druhy požární techniky Prostředky požární techniky 2 Množství přenosných hasících přístrojů 3 Umístění PHP 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 6 Montáž požárně bezpečnostních zařízení 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení 8 Elektrická požární signalizace 9 Kontrola a periodická zkouška PHP 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasících přístrojů 11 Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 12 Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně 13 Lhůty preventivních požárních prohlídek 18 Složité podmínky pro zásah 23 Školení zaměstnanců o PO 24 Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek 25 Odborná příprava preventistů PO 27 Dokumentace PO 30 Organizace zabezpečení požární ochrany 31 Požární řád 32 Požární poplachové směrnice 33 Požární evakuační plán 34 Dokumentace zdolávání požáru 37 Požární kniha 40 Uložení dokumentace požární ochrany 42 Instalace tepelných spotřebičů 43 Nařízení vlády č. 91/2010Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 44 Skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek III. Svařování (vyhl. MV č. 87/2000) - 20 minut 2 Základní požárně bezpečnostní opatření Zvláštní požárně bezpečnostní opatření 4 Požární dohled po svařování 8

9 5 Hasící přístroje na svářečských pracovištích 6 Svařování plynem 7 Svařování elektrickým proudem Provádění písemného povolovacího řízení Zajišťování požární bezpečnosti při svařování, používání el. pájedel, benzínových pájecích lamp, popř. propan butanových nahřívacích hořáků IV. Hořlavé kapaliny (ČSN Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F - 20 minut) - třídy hořlavých kapalin - teplota vzplanutí, hoření, vznícení - sklady hořlavých kapalin příruční, provozní, hlavní - havarijní a záchytné jímky - podlahy - větrání - značení - hořlavé kapaliny na pracovišti - ochrana hořlavých kapalin před slunečním zářením V. Požární bezpečnost tepelných zařízení (ČSN ) - 10 minut - návod pro obsluhu a údržbu od výrobce nebo dovozce tepelného spotřebiče - ochranná podložka (pod spotřebičem) - izolační zástěna - bezpečná vzdálenost VI. Revize el zařízení - 10 minut - Revizní zpráva - Lhůty revizí: A) Podle vnějších vlivů B) Podle rizika ohrožení osob C) Před účinky atmosférické a statické elektřiny - Kontroly přenosných el. spotřebičů ČSN VII. Poučení o vedení záznamů v požární knize - 10 minut - Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - Vyhláška MV č. 246/ a 13 VIII. Praktická část školení: - seznámení s organizací a zajištěním PO v organizaci, - seznámení s požárním nebezpečím v organizaci, - seznámení s dokumentaci PO, - seznámení s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků PO na pracovištích organizace. 9

10 IX. Školení dalších předpisů a směrnic PO organizace: Směrnice - zajišťování požární bezpečnosti při svařování, používání el. pájedel, benzínových pájecích lamp, popř. propan-butanových nahřívacích hořáků.... X. Téma Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, funkce a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti - Zařízení pro zásobování požární vodou (nástěnné hydranty) - Zařízení pro únik osob při požáru Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti - Hasící přístroje, druhy, způsob použití - Podstata hoření a hašení Požárnost Časový rozsah: 30 minut Poznámka:. a) Na závěr odborné přípravy musí každý preventista PO absolvovat písemný test. b) V případě, že preventista 80 % otázek písemného testu odpoví správně, bude mu vydáno osvědčení k výkonu činnosti preventisty. c) Doba trvání odborné přípravy: 160 minut. 4. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních preventivních hlídek dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.,- Osnova č. 4 Zúčastňují se: zaměstnanci jmenovaní do požárních preventivních hlídek na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím Provádějí: Osoby odborně způsobilé v PO. Záznam o odborné přípravě požární preventivní hlídky je součástí dokumentace PO. Obsahuje název a sídlo organizace, datum a obsah odborné přípravy, jméno a podpis osoby, který odbornou přípravu provedl a podpis zaměstnance, který absolvoval odbornou přípravu pro požární preventivní hlídky. Lhůta provedení: a) u pracovníků nově zařazených do požárních preventivních hlídek před započetím jejich činnosti b) u ostatních členů požárních preventivních hlídek 1x ročně Časový rozvrh: 1 hodina dle obsahu školení s ohledem na pracovní zařazení,činnost a kvalifikaci školených zaměstnanců( preventivních požárních hlídek) 10

11 Tématický plán: a) Teoretická část (0,5 hodiny) 1. Požární nebezpečí provozované činnosti ( 5 minut) 2. Organizace zabezpečení požární ochrany ( 5 minut) 3. Dokumentace PO příslušného pracoviště ( 5 minut) 3.1 požární poplachové směrnice 3.2 Požární řád pracoviště 3.3. Evakuační plán pro DPS a KD 4. Požární nebezpečí příslušného pracoviště dle charakteru provozu a jeho požární nebezpečnosti / činnosti se zvýšeným,vysokým požárním nebezpečím (5 minut) 5. Postup při likvidaci požáru (10 min) 5.1 při vyhlášení požárního poplachu 5.2 přivolání pomoci v souvislosti se zdoláváním požárů b) Praktická část (0,5 hodiny) 1. Seznámení s hasícím zařízením na pracovišti ( 15 minut) 1.1 druhy hasicích zařízení 1.2 rozmístění hasících zařízení,možnosti hašení požárů 1.3 způsob použití a uvedení v činnost hasicího zařízení pracoviště ( přenosné hasící přístroje,nástěnné hydranty,požárně bezpečnostní zařízení 2. Organizace prvotního zásahu (10 minut) 3. Způsob a místa evakuace (5 minut) 11

12 5 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb., 23/2008 Sb. osnova č. 5 Zúčastňují se : a) všichni zaměstnanci přijímáni do pracovního poměru,při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, žáci a studenti zařazeni k odborné praxi, b) osoby, které se s vědomím organizace zdržují na pracovištích (např. zaměstnanci jiných organizací, které v objektech plní pracovní úkoly). Záznam o školení: O uskutečněném školení musí školitel provést písemný záznam. Záznam musí obsahovat název a sídlo organizace, datum školení, obsah školení, dobu školení, jména a podpisy školených osob, jméno a podpis školitele,oprávněnost ke školení,ověření znalostí. Doba školení: 2 hodiny dle obsahu školení s ohledem na pracovní zařazení, činnost a kvalifikaci školených zaměstnanců. Tématický plán: I. Význam požární prevence a školení o PO II. Organizace zabezpečení požární ochrany III. Dokumentace PO a její význam 1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.,vyhl. č. 23/2008 Sb., 2. Posouzení požárního nebezpečí 3. Požární řád 4. Požární poplachové směrnice 5. Požární evakuační plán 6. Dokumentace zdolávání požáru 7. Požární kniha 8. Řád ohlašovny požáru 9. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí do kategorií - se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím nebo bez požárního nebezpečí 12

13 IV. Požární nebezpečí na pracovištích 1. Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných právnickou,nebo fyzickou osobou v místě práce zaměstnance, stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti zaměstnavatele. 2. Požární nebezpečí vyplývající z technologických a pracovních postupů, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm (např. při svařování, pájení) - ČSN , , , vyhl. č. 87/2000 Sb., 3. Požární nebezpečí při manipulaci a skladování hořlavých kapalin - ČSN Požární nebezpečí od elektrických zařízení: ČSN Revize el. zařízení a hromosvodů ČSN Druhy prostředí pro elektrická zařízení ČSN Revize přenosného elektromechanického nářadí II. a III. třídy v provozu 5. Požární nebezpečí při instalaci tepelných spotřebičů - ČSN Požární nebezpečí při dopravě, skladování a manipulace s tlakovými nádobami k dopravě plynů - ČSN Možné příčiny vzniku požáru, výbuchu či havárie na pracovištích a opatření k zabránění jejich vzniku 8. Požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení v případě požáru, obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti 9. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době 10. Bezpečnostní tabulky,nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ( fotoluminiscenční značení) 11. Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv. V. Postup při likvidaci požáru 1. Vyhlašování požárního poplachu 2. Organizace prvotního zásahu zaměstnanci v ohroženém prostoru 3. Přivolání požární jednotky 4. Zabezpečení zasaženého prostoru 5. Způsob evakuace (únikové cesty) 6. Možnosti nasazení zaměstnanců k likvidaci požáru 13

14 VI. Požární poplach na pracovišti 1. Činnost při vyhlašování požárního poplachu. 2. Organizace prvotního zásahu a evakuace z ohroženého prostoru. 3. Způsoby použití (uvedení do činnosti) ručních hasících přístrojů, požárních hydrantů, rozmístění PHP a požárních hydrantů,požárně bezpečnostních zařízení, Zpracoval Ing Jan Šoral ( osoba odborně způsobilá v PO( č. OOZ Š 121/96) Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu 6. Seznam předpisů na úseku požární ochrany 1. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 2. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci 3. Vyhláška č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 4. Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 6. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 7. ČSN bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz. 8. ČSN tlakové nádoby na plyny provozní pravidla 9. ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení 10. ČSN druhy prostředí pro elektrická zařízení 11. ČSN revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 12. ČSN revize el. zařízení a hromosvodů 13. ČSN Revize a kontroly el. spotřebičů během jejich používání 14. ČSN hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 15. ČSN požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 16. ČSN ISO bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 17. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 18. Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky kzabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v platném znění 19. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení č. 1 až 5/2002 Moravskoslezského kraje na úseku požární ochrany

15 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 1 ke směrnici tajemnice č.4/2011 Záznam o periodickém školení zaměstnanců o požární ochraně (PO) Školení o PO a přezkoušení bylo provedeno v souladu se Směrnicí vedoucího organizace - s Tématickým plánem a časovým rozvrhem školení dle osnovy č. 1 části A a části B, který byl schválen vedoucím organizace dne: 28 Místo školení:... Datum školení:... Školení provedl:... Podpis školitele:... jméno a příjmení Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) proškolen(a) a přezkoušen(a) z požární ochrany (PO) a seznámen(a) se zásadami PO jak na vlastním pracovišti, tak i v jeho těsné blízkosti v rozsahu stanoveném Tématickým plánem a časovým rozvrhem školení o PO dle osnovy č. 1 Směrnice vedoucího organizace č.../. a dané problematice jsem v celém rozsahu porozuměl(a). jméno a příjmení podpis jméno a příjmení podpis 15

16 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 2 ke směrnici tajemnice č.4/2011 Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky. Pracoviště:.. Školení bylo provedeno dle tématického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001Sb., dle osnovy směrnice č. 8/2008 a dané problematice jsem v celém rozsahu porozuměl (a). Rozsah školení:... Datum školení :... Obsah odborné přípravy: 1. Požární nebezpečí provozované činnosti 2. Způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO,poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru 3. Hasební prostředky pro případ vzniku požáru 4. Rozmístění PHP a umístění nástěnných hydrantů 5. Způsob a místo evakuace osob a majetku z objektu Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a)řádně seznámen(a) s úkoly a povinnostmi požární preventivní hlídky vrozsahu uvedeném v obsahu odborné přípravy pro požární preventivní hlídky a tyto budu řádně plnit, moje znalosti byly ověřeny pohovorem,testem školitele. Školitel _ Ing Jan Šoral /oprávněnost ke školení OOZ č. v katalogu Š 121/96/ Příloha : Seznam požárních preventivních hlídek Datum Příjmení a jméno Podpis Jméno a podpis školitele Ing Jan Šoral 16

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH

TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK A PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY OBSAH Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně

Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně B3-04/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORKY UP (SR) B3-04/2-SR Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy zaměstnanců UP o požární ochraně Obsah: Zpracoval: A.Školení zaměstnanců

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11

ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11. Směrnice č. 11 ŘOZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-11 Název Číslo Vlastník Směrnice č. 11 TEMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÉ ROZVRHY ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ZAMĚSTNANCŮ ZAŘAZENÝCH DO POŽÁRNÍCH HLÍDEK A VZOROVÉ

Více

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO

TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO TÉMATICKÉ PLÁNY A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ O PO Osnova č. 1 - Školení zaměstnanců a odborná příprava preventistů PO Osnova č. 2 - Školení vedoucích zaměstnanců Osnova č. 3 - Školení osob, pověřených zabezpečením

Více

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací

Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice POŽÁRNÍ OCHRANA. v oboru vodovodů a kanalizací Konference Provoz vodovodních a kanalizačních sítí České Budějovice 3. 4. 11. 2009 POŽÁRNÍ OCHRANA v oboru vodovodů a kanalizací Josef Ondroušek, Vodárenská akciová společnost, a.s. Požární ochrana v oboru

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005)

Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově. univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) Směrnice rektora č. 4/2005 Organizace zabezpečení požární ochrany na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 4.3.2005) V souladu s ustanovením 5 a 6 zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární

Více

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence

Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A: Právní předpisy Okruhy pro obecné znalosti členů SDH z oblasti prevence A.1 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - 1 úvodní ustanovení: účel zákona, obecná povinnost

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol,

Více

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany

Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany oddělení požární prevence HZS Zlínského kraje Odborný seminář pro osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany PS Otrokovice 19.6.2018 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje oddělení

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz požární prevence A

MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. kurz požární prevence A MINISTERSTVO VNITRA ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-2690/I-96 V Praze dne: 30.prosince 1996 S c h v a l u j e: Vrchní požární rada ČR v. r. UČEBNÍ OSNOVY kurz požární prevence A 1

Více

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice

Hurta Petr POŽÁRNÍ ŘÁD. Trafostanice POŽÁRNÍ ŘÁD Trafostanice Dokument požární ochrany zpracovaný na základě požadavků 27, písmeno d) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím. Schvaluje : H U R T A Petr majitel

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 63/ 2014 Počet stran: 11 Počet příloh: 1 Verze:1 Platnost od: 1.8.2014 Směrnice O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ

Více

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ

PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA SCHZ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 16 vydání č.: 1 platnost od : 13.9. 2006 počet str. : 6 typ ON : ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE název ON : PRO ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO

Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ing. Kateřina Patzeltová Technik PO Směrnice Stanovení organizace zabezpečení PO (PO-S1) Školské zařízení 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Datum platnosti/ účinnosti Vypracovala Kontrolovala Schválil Ing. Kateřina Patzeltová Technik

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS

Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS 31.10. Neobvyklá událost - nahlášení kontroly HZS http://www.guard7.cz/co-delat-kdyz-dot-dot-dot/neobvykla-udalostnahlaseni-kontroly-hzs Kontrolní činností v rámci HZS se zabývá odbor prevence, který zodpovídá

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 11/2008 Přehled ověření znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a hygieny, požární ochrany a přehled některých

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Strana: 1 z 17 Organizační směrnice Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Organizace: Sídlo: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf Zpracoval(a), č. osv.: Schválil: Miroslav Kokta, OZO PO Z-OZO-106/2015

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista II. 1. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou skupin

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2009 Preventista II. Test A 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do čtyř tříd nebezpečnosti b) do tří kategorií c)

Více

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany

Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Strana 1 / 11 Organizační uspořádání, řízení a kontrola požární ochrany Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanoví organizační uspořádání, vymezuje základní povinnosti týkající se požární

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS

PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS PLÁN KOMPLEXNÍ KONTROLY HZS 2014 Seznam dokumentace předkládané při komplexní kontrole Státního požárního dozoru Komplexní požární kontrola bude provedena dle 31 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 133/1985

Více

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Organizační směrnice č. 9/2007/SŘ PRO ORGANIZACI ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Čj.: SŠNM/662/2007 Zpracoval: Oldřich Přibyl, OZO č. osv. MVČR: Š-173/96 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Povinnosti organizace

Povinnosti organizace Povinnosti organizace Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito předpisy: Zák. o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění ( 320/02 Sb. ), vyhl. o požární prevenci

Více

PRO ROK 2011. Preventista II.

PRO ROK 2011. Preventista II. Preventista II. SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK, VYDANÝCH SH ČMS ÚORP PRO ROK 2011 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do a) do tří kategorií b) do čtyř tříd nebezpečnosti c) do dvou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 8 / 2000 Požární řád Obec Vřeskovice vydává ve smyslu 14 odst. 1/písm. i) a 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. v plném znění, po schválení obecním zastupitelstvem

Více

K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Opatření č. 9/2018 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích K ORGANIZAČNÍMU ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Datum vydání: 13. 6. 2018 Účinnost od: 13. 6. 2018 Účinnost do: odvolání

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl.

Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Čl. Vyhláška E 2/2003 města Čelákovic, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob Zastupitelstvo města Čelákovic se dne 24.9.2003 usneslo vydat

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Frýdek-Místek 738 01 Frýdek-Místek, Pavlíkova 2264 HZSTX005GWML Č.j. HSOS-6900-1/2014 Výtis k č.: 1 Počet

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2008 Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Knihy BOZP) a povinnosti vedoucích

Více

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje

NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob (úplné znění se změnami a doplňky

Více

KONTROLNÍ ČINNOST V PROSTORÁCH SPRAVOVANÝCH SPOLKEM

KONTROLNÍ ČINNOST V PROSTORÁCH SPRAVOVANÝCH SPOLKEM s. 1/5 KONTROLNÍ ČINNOST V PROSTORÁCH SPRAVOVANÝCH SPOLKEM Je nezbytné mít na paměti, že spolek 1) je povinen: - průběžně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy prostředí a činností, zjišťovat jejich

Více

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS

PROVOZNĚ - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS Harmonogram kontrol a revizí technických zařízení, lhůtník školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lhůtník lékařských zdravotních prohlídek

Více

Organizační směrnice o

Organizační směrnice o Střední škola stavební Kubišova 1214/9, 674 01 IČ: 60418451 Směrnice PO 1/2016 o zabezpečení požární ochrany Zřizovatel: Kraj Vysočina Spisový / skartační znak: V 5 Vypracoval: Poláková Dagmar 7. 1. 2011

Více

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ Úvod Úpravu požární ochrany zahrnuje řada právních předpisů a norem. Nejdůležitějším právním

Více

Požární řád Města Heřmanův Městec

Požární řád Města Heřmanův Městec Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č.1/2006 Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se na svém zasedání dne 27.3.2006 usnesením č. 2/2006 bod č.11) usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Obec Okřínek. II: Vyhlášení požárního poplachu v obci

Obec Okřínek. II: Vyhlášení požárního poplachu v obci Obec Okřínek Řád ohlašovny požárů I. Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru Při hlášení požáru zaznamená obsluha ohlašovny požáru obsah podrobné zprávy v tomto pořadí: 1. adresa události: obec, ulice,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014

Více

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno

POŽÁRNÍ KNIHA. Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno POŽÁRNÍ KNIHA Bytový dům Dusíkova č.p. 910, Brno 1 POŽÁRNÍ KNIHA Vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 36 (1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2002 Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň na základě 29, odst.1, písm.a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - BOZP A PO ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu Řízení rizik

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 4/1997 Požární řádobce Dobrá Obec Dobrá vydává ve smyslu ustanovení 16, odst. 1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením 29 zákona

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

POŽÁRNÍ OCHRANA. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. POŽÁRNÍ OCHRANA. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 vypracoval: František Svoboda útvar : ÚŘ datum: 23.10.2008 podpis: schválil: podpis: ing.petr Pösinger, Ph.D. platnost od: 27.října 2008 číslo revize: 3 platnost revize od: 1.1.2015 Vytištěním

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Požární ochrana v obcích

Požární ochrana v obcích Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 prevence 1 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH),

Více

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Strana 1 z 10 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Druh dokumentu : Název dokumentu: Číslo dokumentu : Zajištění požární ochrany v podmínkách Sokolovské Jméno: Funkce: Útvar: Datum: Podpis: Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

5. POŽÁRNÍ OCHRANA. 5.1 Právní východiska

5. POŽÁRNÍ OCHRANA. 5.1 Právní východiska 5. POŽÁRNÍ OCHRANA Jak je zvykem i v jiných oblastech, za zajištění PO ve svém důsledku odpovídá vždy ředitel školy. Pokud je MŠ samostatným právním subjektem, odpovídá za PO ředitelka MŠ, pokud je MŠ

Více

Město PETŘVALD. Požární řád města Petřvaldu 2/2003

Město PETŘVALD. Požární řád města Petřvaldu 2/2003 Město PETŘVALD 2/2003 Požární řád města Petřvaldu datum schválení : 25.6.2003 číslo usnesení : ZM 5/5 i) Datum vyvěšení na úřední desce : 26.6.2003 Datum sejmutí z úřední desky : 14.7.2003 Nabytí platnosti

Více

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7

ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 ZAJIŠTĚNÍ PO a BOZP V OBJEKTU CLASSIC 7 Datum platnosti: Schválil: Datum: Únor 2012 Zpracoval: Ing. Jan Stehlík - PREVENT s.r.o. Určeno pouze pro interní potřebu. Text dokumentu je výhradním duševním vlastnictvím

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA - VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Použité grafické symboly + Představení autorky kurzu v BOZP Řízení

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

1 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2005 ze dne 21. 9. 2005 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání

Více

Základní předpis požární ochrany

Základní předpis požární ochrany Základní předpis požární ochrany (2. úroveň dokumentace TMS) (6. vydání) Schválil: Anna Wydrzyńska - generální ředitelka Zpracovatel: Ing. Jitka Kopecká, Petr Svoboda Správce dokumentace: Technik organizace

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz

Videoškolení PO. Školení PO. Školení PO. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz. www.tvbozp.cz Videoškolení PO Základními předpisy upravujícími oblast PO jsou: v platném znění Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v platném znění Vyhláška

Více

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb

Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Školení zaměstnanců v PO ISŠ Cheb Osnova školení: 1. Základní pravidla při zajišťování PO 2. Povinnosti zaměstnanců 3. Základní dokumentace v organizaci 4. Školení o PO 5. Kontrolní činnost a preventivní

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Minimální znalosti člena SDH z oblasti prevence v požární ochraně:

Minimální znalosti člena SDH z oblasti prevence v požární ochraně: Minimální znalosti člena SDH z oblasti prevence v požární ochraně: Základní znalosti člena SDH: 1) Právní úprava na úseku PO 2) Základní povinnosti fyzických osob 3) Činnosti zakázané fyzickým osobám 4)

Více

Preventivní požární hlídky

Preventivní požární hlídky Preventivní požární hlídky Datum: 12/2015 Preventivní požární hlídka Zřízení preventivní požární hlídky je jedním z organizačních opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k

Více

OBEC Petráveč Zastupitelstvo obce Petráveč Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Petráveč Zastupitelstvo obce Petráveč Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC Petráveč Zastupitelstvo obce Petráveč Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Petráveč se na svém zasedání konaném dne 25.2.2015 č.j.5/2015 usneslo

Více

POŽÁRNÍ KNIHA záznamy

POŽÁRNÍ KNIHA záznamy POŽÁRNÍ KNIHA záznamy Firma:... Tato kniha obsahuje 0 číslovaných listů. Označení objektu, zařízení a pracoviště: 5 6 7 8 9 0 Vyhl. 6/00 Sb., odst (), (7) Způsob provádění pravidelných kontrol () Pravidelné

Více

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č.4/2004 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob schváleno: 25. května 2004 účinnost: 10.

Více

MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA

MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA MÍSTNÍ PŘEDPIS POŽÁRNÍ OCHRANA Crystal BOHEMIA, a.s. Strana 1 OBSAH: 1. Zajišťování požární ochrany a podmínky požární bezpečnosti... 3 2. Podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v

Více

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.01.2014 Šikner ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20...

https://www.dh.cz/index.php?view=article&catid=33%3avzdelavani&id=3576%3a20... Stránka č. 1 z 9 Soubor testových otázek - preventista II - 2016 Pondělí, 10 Říjen 2016 12:37 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP PLATNÉ OD ROKU 2016 1. Podle míry požárního nebezpečí členíme

Více

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Únikové cesty zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 5, odst. 1 písm. b) stanoví povinnost právnických osob a podnikajících

Více