Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a odborná příprava preventistů požární ochrany. I. vydávám tuto směrnici k zajištění školení o požární ochraně (dále PO) v souladu se zákonem ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. - vyhláška o požární prevenci (dále jen vyhláška). II. ukládám vedoucím zaměstnancům zajistit školení o PO a plnit ustanovení uvedená v Zákonu o PO, vyhlášce o požární ochraně a dokumentaci požární ochrany. III. Směrnice nabývá účinnost Účinností této směrnice pozbývá platnost směrnice č.8/2008. Příloha Záznam o periodickém školení zaměstnanců o požární ochraně (PO) Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky 1

2 Obsah: 1. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců - osnova č. 1 - část A - všeobecná část školení PO - část B - konkrétní školení PO dle podmínek požární bezpečnosti na pracovišti 2. Tématický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců - osnova č Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany - osnova č Tematický plán odborné příprava požárních preventivních hlídek osnova č.4 5. Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně osnova č Seznam použité literatury 7. Příloha č. 1 - Vzor - Záznam o periodickém školení zaměstnanců o PO 8. Příloha č. 1 - Vzor - Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky Tato směrnice se vztahuje na všechny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru s naší organizací a v přiměřeném rozsahu i na osoby, které se zdržují na našich pracovištích. Pro osoby, které vykonávají činnosti uvedené v 4, odst. 2 a 3 Zákona PO (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) na pracovištích naší organizace a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, se školení o požární ochraně zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců podle osnovy č. 1. Školení o požární ochraně pro osoby, které se příležitostně zdržují na našich pracovištích a provozující činnosti uvedené v 4, odst. 2 a 3 Zákona nebo které s těmito činnostmi přicházejí do styku, se zabezpečuje v nezbytném rozsahu (např. požárním řádem pracoviště, požárními poplachovými směrnicemi...) Za realizaci odpovídají vedoucí zaměstnanci a odborně způsobilá osoba na úseku PO. 1. Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců - Osnova č. 1 Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen PO) provádějí vedoucí zaměstnanci, kteří byli proškoleni osobou odborně způsobilou na úseku požární ochrany nebo požárním technikem. Toto školení musí být provedeno před nástupem nového pracovníka na určené pracoviště a opakovaně 1 x za 2 roky. Za provedené školení zodpovídá nadřízený vedoucí zaměstnanec na pracovišti. Vstupní školení z požární ochrany (PO) se skládá ze dvou částí. První všeobecnou část školení provádí osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany případně pověřený vedoucí zaměstnanec organizace, který byl proškolen dle osnovy č. 2 školení PO pro vedoucí zaměstnance. V této části úvodního školení PO se zaměstnanec seznámí s organizací a zajištěním PO a se základními povinnostmi vyplývající z předpisů o PO. Na závěr školení se podrobí písemnému přezkoušení. Školený zaměstnanec podepíše osnovu č. 1 části A školení BOZP a PO a tiskopis Záznam o vstupním školení z BOZP a PO nově přijatého zaměstnance. Nový zaměstnanec je pak na novém pracovišti proškolen vedoucím zaměstnancem dle tohoto Tématického plánu a časového rozvrhu o školení PO z konkrétních podmínek požární bezpečnosti na pracovišti dle osnovy 1 části B, což potvrdí svým podpisem do Záznamu o vstupním školení BOZP a PO a do Knihy BOZP část I. Vedoucí zaměstnanec, který provedl 2

3 školení PO nového zaměstnance rovněž potvrdí svým podpisem tiskopis Záznam o vstupním školení BOZP a PO do části 3 a předá tento tiskopis k založení do osobního spisu zaměstnance určené osobě. Periodické školení z požární ochrany (PO) je dokladováno záznamem o školení (osnovou školení o požární ochraně) v jejímž záhlaví musí být uvedeny předpisy, které byly předmětem školení nebo je v záhlaví uvedeno, že pracovník byl proškolen dle osnovy č. 1 dle schváleného Tématického plánu a časového rozvrhu školení (viz příloha č. 2). Na záznamu o školení bude uvedeno jméno i podpis vedoucího zaměstnance, který školení provedl. Na požádání může školení provést i osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany nebo požární technik. Ověření znalostí je provedeno formou písemného testu. Doklad o školení bude uložen u vedoucího příslušného pracoviště případně i u odborně způsobilé osoby na úseku PO (požárního technika). A. Všeobecná část školení o PO - osnova č. 1 část A 1. Zákon ČSR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 2. Vyhláška MV ČSR č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. 3. Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 4. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv 5. Příkazy a směrnice vydané vedoucím organizace. 6. Organizace a zajištění PO na pracovištích organizace a základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO. Časový rozsah: 30 minut B. Konkrétní školení z PO dle podmínek požární bezpečnosti na pracovišti - provádí vedoucí zaměstnanec na pracovišti - osnova č. 1 část B Téma - Dokumentace PO na pracovišti Při školení se zaměstnanec seznámí: - s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech v místě výkonu práce zaměstnance, - s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti, - se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, - s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti, - s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti Časový rozsah: 40 minut Téma - Požární bezpečnost el. zařízení 1. Příčiny požárů el. zařízení (přenosné el. spotřebiče, elektromotory a el. stroje, ruční el. nářadí, světelné spotřebiče apod.). - el. zkrat. a oblouk, proudové přetížení, - přechodový odpor, - statická a atmosférická elektřina. 3

4 Časový rozsah: 10 minut Téma - Praktický výcvik s hasebními prostředky, hašení a evakuace Umístění požární dokumentace na konkrétním pracovišti a umístění hlavních uzávěrů všech energií a hasebních prostředků. 1. Postup při zásahu při požáru - vyhlášení požárního poplachu a použití dostupných hasebních prostředků. 2. Hasební prostředky a pomůcky - jejich umístění - přenosné hasící přístroje, technicko taktické data - nástěnné požární hydranty. 3. Taktika hašení požáru - prvotní zásah, opatření k zamezení šíření požáru, - umístění hlavních uzávěrů plynu, vody a el. proudu. Časový rozsah: 30 minut Školení dalších předpisů a směrnic týkajících se pracovišť: topidla, hořlavé kapaliny, technické plyny, svařování a používání otevřeného ohně, apod. 1. vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 2. ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení 3. ČSN revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 4. ČSN hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 2. Tématický plán a časový rozvrh školení vedoucích zaměstnanců - Osnova č.2 Školení vedoucích zaměstnanců se provádí dle níže uvedené osnovy č. 2 a dále je toto školení doplněno o předpisy týkající se podmínek požární bezpečnosti v organizaci. Na závěr školení bude provedeno ověření vědomostí o požární ochraně formou písemného testu. Dokumentace o provedení školení je uložena v dokumentaci PO u osoby odborně způsobilé v oboru PO nebo u vedoucího organizace. Školení vedoucích zaměstnanců provádí odborně způsobilá osoba v oboru PO nebo požární technik. Všechny personální změny, jejichž provedením vznikne vedoucímu zaměstnanci povinnost absolvovat školení PO, je nutno hlásit osobě odborně způsobilé v oboru PO nebo požárnímu technikovi. Při přijetí do funkce musí být u těchto vedoucích zaměstnanců provedeno ihned proškolení a přezkoušení. Školení organizuje pracovník MěÚ odpovědný za plán školení a vedoucí odboru VVaOŽU. Periodické školení vedoucích zaměstnanců se provádí nejméně jednou za tři roky. 4

5 Téma - Hlavní předpisy na úseku požární ochrany Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci Vyhláška č.23/2008sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. - o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů s spotřebičů paliv Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Organizace a řízení požární ochrany v organizaci Časový rozsah: 50 minut Téma - Stavební prevence 1. Základní předpisy z oblasti stavební prevence Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Vyhláška č. 137/1998 Sb. oddíl 1 ( 17-21) - Požární bezpečnost Časový rozsah: 10 minut Téma - Požární bezpečnost při skladování hořlavých kapalin a hořlavých látek 1. Hořlavé kapaliny - ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. - Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Časový rozsah: 20 minut Téma Požární bezpečnost při svařování a manipulaci s plyny 1. Požární ochrana při svařování základní předpisy - ČSN Bezpečnostní předpisy pro sváření kovů - vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách Časový rozsah: 20 minut Téma Požární bezpečnost při instalaci a užívání topidel 1. Tepelné spotřebiče a topidla ČSN Požární bezpečnost tepelných zařízení Časový rozsah: 10 minut 5

6 Téma Požární bezpečnost elektrických zařízení 1. Příčiny požáru el. zařízení (el. spotřebiče, elektromotory a el. stroje, prozatímní el. zařízení, ruční el. přenosné nářadí apod.) - el. zkrat a obloukové proudové zařízení - přechodový odpor - statická a atmosférická elektřina 2. Významné ČSN z oboru PO El. předpisy. Druhy prostředí pro el. zařízení Revize el. zařízení Revize a kontrola el. ručního nářadí Revize a kontroly el. spotřebičů během jejich používání Časový rozsah: 30 minut Téma Hoření a hašení hořlavých látek 1. Proces hoření a hašení hoření, samovznícení, vlastnosti látek, šíření požáru 2. Technické prostředky požární ochrany - hasební prostředky a látky - přenosné hasící přístroje - požární hydranty nástěnné - zdroje vody, hasící zařízení Téma - Značení požárně nebezpečných pracovišť a únikových cest - ČSN Bezpečnostní značky a tabulky - ČSN Požární tabulky - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů Časový rozsah: 30 minut Téma - Nařízení Moravskoslezského kraje Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve znění pozdějších předpisů. Časový rozsah: 30 minut Téma Školení dalších požárních předpisů týkajících se pracovišť v organizaci Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí o požární ochraně č.6/2011 Téma Dokumentace požární ochrany - Dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí - Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - Evakuační plán pro DPS a KD - Požární řády 6

7 - Dokumentace zdolávání požáru - Požární poplachové směrnice - Požární kniha -.. Časový rozsah: 30 minut Téma Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, funkce a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti - Zařízení pro zásobování požární vodou (nástěnné hydranty) - Zařízení pro únik osob při požáru Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti - Hasící přístroje, druhy, způsob použití - Podstata hoření a hašení Požárnost Časový rozsah: 30 minut Doba trvání odborné přípravy: 370 minut 3. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany - Osnova č. 3 Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Odborná příprava preventistů požární ochrany obsahuje seznámení se skutečnostmi uvedenými v PO dle osnovy č. 3 tohoto Tématického plánu a časového rozvrhu školení na všech místech a pracovištích, kde vykonávají požární preventivní prohlídky rozšířené o seznámení se způsobem a lhůtami jejich provádění a způsobem vedení požární knihy nebo jiného prokazatelného vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách. Osnova č. 3 odborné přípravy preventistů PO I. Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 30 minut 1 Povinnosti občanů Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob ve společných prostorách 4 Členění činnosti podle požárního nebezpečí čl. 2 se zvýšeným požárním nebezpečím čl. 3 s vysokým požárním nebezpečím 5 Základní povinností PO bez rozdílu druhu činnosti 6 Základní povinností podnikatelů se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím 6a Základní povinností podnikatelů s vysokým požárním nebezpečím 11 Osoby odborně způsobilé 13 Preventivní požární hlídka 15 Kdo musí vést dokumentaci požární ochrany 16 Kdo může vést - školení zaměstnanců o PO - odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů PO 17 Základní povinností občanů: 7

8 - občan je povinen - občan nesmí 18 Osobní pomoc při zdolávání požáru 19 Věcná pomoc při zdolávání požáru 26 Výkon státního požárního dozoru 31 Obsah kontrolní činnosti státního požárního dozoru 69 Kdo zřizuje požární hlídku 76 Pokuty za porušení požárních předpisů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 78 Pokuty za porušení požárních předpisů občanům 104 Účinnost zákona o PO II. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb minut 1 Co je to požár Druhy požární techniky Prostředky požární techniky 2 Množství přenosných hasících přístrojů 3 Umístění PHP 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení 6 Montáž požárně bezpečnostních zařízení 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení 8 Elektrická požární signalizace 9 Kontrola a periodická zkouška PHP 10 Společné požadavky na projektování, montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a hasících přístrojů 11 Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 12 Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně 13 Lhůty preventivních požárních prohlídek 18 Složité podmínky pro zásah 23 Školení zaměstnanců o PO 24 Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek 25 Odborná příprava preventistů PO 27 Dokumentace PO 30 Organizace zabezpečení požární ochrany 31 Požární řád 32 Požární poplachové směrnice 33 Požární evakuační plán 34 Dokumentace zdolávání požáru 37 Požární kniha 40 Uložení dokumentace požární ochrany 42 Instalace tepelných spotřebičů 43 Nařízení vlády č. 91/2010Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 44 Skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek III. Svařování (vyhl. MV č. 87/2000) - 20 minut 2 Základní požárně bezpečnostní opatření Zvláštní požárně bezpečnostní opatření 4 Požární dohled po svařování 8

9 5 Hasící přístroje na svářečských pracovištích 6 Svařování plynem 7 Svařování elektrickým proudem Provádění písemného povolovacího řízení Zajišťování požární bezpečnosti při svařování, používání el. pájedel, benzínových pájecích lamp, popř. propan butanových nahřívacích hořáků IV. Hořlavé kapaliny (ČSN Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F - 20 minut) - třídy hořlavých kapalin - teplota vzplanutí, hoření, vznícení - sklady hořlavých kapalin příruční, provozní, hlavní - havarijní a záchytné jímky - podlahy - větrání - značení - hořlavé kapaliny na pracovišti - ochrana hořlavých kapalin před slunečním zářením V. Požární bezpečnost tepelných zařízení (ČSN ) - 10 minut - návod pro obsluhu a údržbu od výrobce nebo dovozce tepelného spotřebiče - ochranná podložka (pod spotřebičem) - izolační zástěna - bezpečná vzdálenost VI. Revize el zařízení - 10 minut - Revizní zpráva - Lhůty revizí: A) Podle vnějších vlivů B) Podle rizika ohrožení osob C) Před účinky atmosférické a statické elektřiny - Kontroly přenosných el. spotřebičů ČSN VII. Poučení o vedení záznamů v požární knize - 10 minut - Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb - Vyhláška MV č. 246/ a 13 VIII. Praktická část školení: - seznámení s organizací a zajištěním PO v organizaci, - seznámení s požárním nebezpečím v organizaci, - seznámení s dokumentaci PO, - seznámení s rozmístěním a způsobem použití věcných prostředků PO na pracovištích organizace. 9

10 IX. Školení dalších předpisů a směrnic PO organizace: Směrnice - zajišťování požární bezpečnosti při svařování, používání el. pájedel, benzínových pájecích lamp, popř. propan-butanových nahřívacích hořáků.... X. Téma Zvláštní požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru, funkce a způsob obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti - Zařízení pro zásobování požární vodou (nástěnné hydranty) - Zařízení pro únik osob při požáru Rozmístění a způsob použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti - Hasící přístroje, druhy, způsob použití - Podstata hoření a hašení Požárnost Časový rozsah: 30 minut Poznámka:. a) Na závěr odborné přípravy musí každý preventista PO absolvovat písemný test. b) V případě, že preventista 80 % otázek písemného testu odpoví správně, bude mu vydáno osvědčení k výkonu činnosti preventisty. c) Doba trvání odborné přípravy: 160 minut. 4. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních preventivních hlídek dle vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.,- Osnova č. 4 Zúčastňují se: zaměstnanci jmenovaní do požárních preventivních hlídek na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím Provádějí: Osoby odborně způsobilé v PO. Záznam o odborné přípravě požární preventivní hlídky je součástí dokumentace PO. Obsahuje název a sídlo organizace, datum a obsah odborné přípravy, jméno a podpis osoby, který odbornou přípravu provedl a podpis zaměstnance, který absolvoval odbornou přípravu pro požární preventivní hlídky. Lhůta provedení: a) u pracovníků nově zařazených do požárních preventivních hlídek před započetím jejich činnosti b) u ostatních členů požárních preventivních hlídek 1x ročně Časový rozvrh: 1 hodina dle obsahu školení s ohledem na pracovní zařazení,činnost a kvalifikaci školených zaměstnanců( preventivních požárních hlídek) 10

11 Tématický plán: a) Teoretická část (0,5 hodiny) 1. Požární nebezpečí provozované činnosti ( 5 minut) 2. Organizace zabezpečení požární ochrany ( 5 minut) 3. Dokumentace PO příslušného pracoviště ( 5 minut) 3.1 požární poplachové směrnice 3.2 Požární řád pracoviště 3.3. Evakuační plán pro DPS a KD 4. Požární nebezpečí příslušného pracoviště dle charakteru provozu a jeho požární nebezpečnosti / činnosti se zvýšeným,vysokým požárním nebezpečím (5 minut) 5. Postup při likvidaci požáru (10 min) 5.1 při vyhlášení požárního poplachu 5.2 přivolání pomoci v souvislosti se zdoláváním požárů b) Praktická část (0,5 hodiny) 1. Seznámení s hasícím zařízením na pracovišti ( 15 minut) 1.1 druhy hasicích zařízení 1.2 rozmístění hasících zařízení,možnosti hašení požárů 1.3 způsob použití a uvedení v činnost hasicího zařízení pracoviště ( přenosné hasící přístroje,nástěnné hydranty,požárně bezpečnostní zařízení 2. Organizace prvotního zásahu (10 minut) 3. Způsob a místa evakuace (5 minut) 11

12 5 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně dle vyhl. MV ČR č. 246/2001Sb., 23/2008 Sb. osnova č. 5 Zúčastňují se : a) všichni zaměstnanci přijímáni do pracovního poměru,při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, žáci a studenti zařazeni k odborné praxi, b) osoby, které se s vědomím organizace zdržují na pracovištích (např. zaměstnanci jiných organizací, které v objektech plní pracovní úkoly). Záznam o školení: O uskutečněném školení musí školitel provést písemný záznam. Záznam musí obsahovat název a sídlo organizace, datum školení, obsah školení, dobu školení, jména a podpisy školených osob, jméno a podpis školitele,oprávněnost ke školení,ověření znalostí. Doba školení: 2 hodiny dle obsahu školení s ohledem na pracovní zařazení, činnost a kvalifikaci školených zaměstnanců. Tématický plán: I. Význam požární prevence a školení o PO II. Organizace zabezpečení požární ochrany III. Dokumentace PO a její význam 1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.,vyhl. č. 23/2008 Sb., 2. Posouzení požárního nebezpečí 3. Požární řád 4. Požární poplachové směrnice 5. Požární evakuační plán 6. Dokumentace zdolávání požáru 7. Požární kniha 8. Řád ohlašovny požáru 9. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí do kategorií - se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím nebo bez požárního nebezpečí 12

13 IV. Požární nebezpečí na pracovištích 1. Požární nebezpečí vznikající při činnostech provozovaných právnickou,nebo fyzickou osobou v místě práce zaměstnance, stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti zaměstnavatele. 2. Požární nebezpečí vyplývající z technologických a pracovních postupů, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm (např. při svařování, pájení) - ČSN , , , vyhl. č. 87/2000 Sb., 3. Požární nebezpečí při manipulaci a skladování hořlavých kapalin - ČSN Požární nebezpečí od elektrických zařízení: ČSN Revize el. zařízení a hromosvodů ČSN Druhy prostředí pro elektrická zařízení ČSN Revize přenosného elektromechanického nářadí II. a III. třídy v provozu 5. Požární nebezpečí při instalaci tepelných spotřebičů - ČSN Požární nebezpečí při dopravě, skladování a manipulace s tlakovými nádobami k dopravě plynů - ČSN Možné příčiny vzniku požáru, výbuchu či havárie na pracovištích a opatření k zabránění jejich vzniku 8. Požadavky na provoz a obsluhu technických zařízení v případě požáru, obsluha požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti 9. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době 10. Bezpečnostní tabulky,nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů ( fotoluminiscenční značení) 11. Nařízení vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv. V. Postup při likvidaci požáru 1. Vyhlašování požárního poplachu 2. Organizace prvotního zásahu zaměstnanci v ohroženém prostoru 3. Přivolání požární jednotky 4. Zabezpečení zasaženého prostoru 5. Způsob evakuace (únikové cesty) 6. Možnosti nasazení zaměstnanců k likvidaci požáru 13

14 VI. Požární poplach na pracovišti 1. Činnost při vyhlašování požárního poplachu. 2. Organizace prvotního zásahu a evakuace z ohroženého prostoru. 3. Způsoby použití (uvedení do činnosti) ručních hasících přístrojů, požárních hydrantů, rozmístění PHP a požárních hydrantů,požárně bezpečnostních zařízení, Zpracoval Ing Jan Šoral ( osoba odborně způsobilá v PO( č. OOZ Š 121/96) Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu 6. Seznam předpisů na úseku požární ochrany 1. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 2. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhláška o požární prevenci 3. Vyhláška č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 4. Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 6. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 7. ČSN bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. Provoz. 8. ČSN tlakové nádoby na plyny provozní pravidla 9. ČSN požární bezpečnost tepelných zařízení 10. ČSN druhy prostředí pro elektrická zařízení 11. ČSN revize a kontroly el. ručního nářadí během používání 12. ČSN revize el. zařízení a hromosvodů 13. ČSN Revize a kontroly el. spotřebičů během jejich používání 14. ČSN hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 15. ČSN požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty 16. ČSN ISO bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 17. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 18. Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky kzabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v platném znění 19. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení č. 1 až 5/2002 Moravskoslezského kraje na úseku požární ochrany

15 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 1 ke směrnici tajemnice č.4/2011 Záznam o periodickém školení zaměstnanců o požární ochraně (PO) Školení o PO a přezkoušení bylo provedeno v souladu se Směrnicí vedoucího organizace - s Tématickým plánem a časovým rozvrhem školení dle osnovy č. 1 části A a části B, který byl schválen vedoucím organizace dne: 28 Místo školení:... Datum školení:... Školení provedl:... Podpis školitele:... jméno a příjmení Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) proškolen(a) a přezkoušen(a) z požární ochrany (PO) a seznámen(a) se zásadami PO jak na vlastním pracovišti, tak i v jeho těsné blízkosti v rozsahu stanoveném Tématickým plánem a časovým rozvrhem školení o PO dle osnovy č. 1 Směrnice vedoucího organizace č.../. a dané problematice jsem v celém rozsahu porozuměl(a). jméno a příjmení podpis jméno a příjmení podpis 15

16 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 2 ke směrnici tajemnice č.4/2011 Záznam o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky. Pracoviště:.. Školení bylo provedeno dle tématického plánu a časového rozvrhu odborné přípravy zaměstnanců zařazených do požární preventivní hlídky dle zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001Sb., dle osnovy směrnice č. 8/2008 a dané problematice jsem v celém rozsahu porozuměl (a). Rozsah školení:... Datum školení :... Obsah odborné přípravy: 1. Požární nebezpečí provozované činnosti 2. Způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO,poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru 3. Hasební prostředky pro případ vzniku požáru 4. Rozmístění PHP a umístění nástěnných hydrantů 5. Způsob a místo evakuace osob a majetku z objektu Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a)řádně seznámen(a) s úkoly a povinnostmi požární preventivní hlídky vrozsahu uvedeném v obsahu odborné přípravy pro požární preventivní hlídky a tyto budu řádně plnit, moje znalosti byly ověřeny pohovorem,testem školitele. Školitel _ Ing Jan Šoral /oprávněnost ke školení OOZ č. v katalogu Š 121/96/ Příloha : Seznam požárních preventivních hlídek Datum Příjmení a jméno Podpis Jméno a podpis školitele Ing Jan Šoral 16

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU

Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU Směrnice S 602/13 ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNÝ PROVOZ BYTOVÉHO DOMOVNÍHO FONDU I. ÚČEL: Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a vytvoření organizačního systému pro plnění

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Základní škola Janáčkovo náměstí 17, Okres Bruntál, příspvková organizace Janáčkovo náměstí 1970/17 794 01 Krnov IČ: 008 52 546 Zpracoval: Ing. Kristýna Theisová Siudová, Š-OZO-82/2007 STANOVENÍ ORGANIZACE

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád

Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Vyhláška č. 3, kterou se vydává požární řád Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3, kterou se

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany

Provozní řád. Příloha č. 3. Organizace, řízení a kontrola požární ochrany 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 3 Organizace, řízení a kontrola požární ochrany Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-O12 Platí od: 1.10.2013 2 Číslo opravy: Název opravy:

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Organizační směrnice č. 8/2010

Organizační směrnice č. 8/2010 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 8/2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení

Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Základní požadavky na prevenci při zajištění požární ochrany v oblasti plynových zařízení Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., Ing. Věra Žídková, Ing. Radim Bezděk, Ing. Kamil Klar, Ing. Martin Pliska, Ing. Romana

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty

Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty S Y N T H E S I A OS 52/2 Změna: 1 Strana: 1 z: 11 Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno,

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007

10 O Vydáno dne: 29. října 2001 Aktualizace: 30. listopadu 2007 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Předání místa zásahu Metodický list číslo 10

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-PRE listů: 30 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S Č R

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 obce L í b e z n i c e Požární řád obce Obec Líbeznice na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.09.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002)

(úplné znění se změnami a doplňky provedenými nařízením Moravskoslezského kraje č. 7/2002 ze dne 17.10.2002) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 3 /2002 ze dne 27.6.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů (úplné znění se změnami a doplňky provedenými

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 23.6.2014

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._42 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004

Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Obecně závazná Vyhláška obce Hlízov č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Hlízov se usneslo dne 23.8.2004 podle 29 odst. l písm. o) bod l. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák

Povinnosti fyzických osob rní ochraně. Ing. Martin Řehák Povinnosti fyzických osob dle zákona z o požárn rní ochraně Ing. Martin Řehák Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických,

Více

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku

Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku Seznam kvalifikací pro zápis do Osobního bezpečnostního zápisníku ZÁKLADNÍ - BOZP Školení a přezkoušení ZAMĚSTNANCŮ Škol. a přezk. VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Seznámení s riziky v oblasti BOZP Periodické školení

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANA PRO ZAMĚSTNANCE O ŠKOLENÍ Školení seznamuje zaměstnance s problematikou požární ochrany, příslušnými právními předpisy a obsahuje výklad k základním tématům oblasti požární bezpečnosti, kterými jsou zejména: požární nebezpečí

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat:

Požární ochrana. Povinnosti právnických osob v oblasti PO. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: 8 Požární ochrana Povinnosti právnických osob v oblasti PO Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat: Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4 celoročně volné příjezdové

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRÁVNÍ PŘEDPISY Ostrava, září 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. I. Požadavky na zajištění BOZP: 1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR

Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Metodika výuky k získání odbornosti - PREVENTISTA JUNIOR Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany,

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Požární řád města Frýdlant nad Ostravicí

Požární řád města Frýdlant nad Ostravicí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ č. 4/2005 Požární řád města Frýdlant nad Ostravicí Zastupitelstvo města Frýdlantu n. O. na svém zasedání dne 30.6.2005 schválilo v souladu se zákonem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více