Program rozvoje obce Holetín na období OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012"

Transkript

1 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce cca 5km. Obcí prochází také trať ČD ve směru Pardubice Havlíčkův Brod. K měla obec celkem 751 obyvatel. V majetku obce je budova Základní a mateřské školy, Hasičská zbrojnice, Kulturně-společenské centrum a budovy a pozemky Sportovního areálu. Obec je správcem katolického a evangelického hřbitova. Obec má veřejný vodovod a dešťovou kanalizaci. Místní Program rozvoje obce je v souladu s platným územním plánem obce Holetín a vychází z potřeb občanů obce. Priorita: A. Občanská vybavenost a kvalita života B. Bydlení C. Venkovský prostor D. Infrastruktura, místní komunikace, veřejná prostranství E. Školství F. Životní prostředí G. Ochrana obyvatel H. Jiné A. Občanská vybavenost a kvalita života cíl: Rozvoj občanské vybavenosti a kvalitního venkovského života Opatření: A.1. Rozvoj volnočasových aktivit, sportovní a kulturní činnosti v obci - rekonstrukce a vybudování sportovně rekreační a kulturní zóny ve Sportovním areálu - vybudování zastřešeného zázemí pro pořádání kulturních akcí ve Sportovním areálu - rekonstrukce koupaliště pro děti, dospělé - vybudování víceúčelového hřiště - vybudování zón pro malé děti (prolézačky, pískoviště, houpačky aj.) - výkup nemovitostí pro sportovní, společenské, relaxační a kulturní potřeby v obci - revitalizace centra obce v rozsahu centrální zóny dle územního plánu - výstavba sportovně rekreační zóny v prostorách autocvičiště (víceúčelové hřiště, sociální zázemí, občerstvení, výsadba zeleně) 1

2 A. 2. Rozvoj spolků a spolkových činností v obci - podpora stávajících spolků v obci - podpora rozvoje nových spolků v obci - vytváření podmínek pro podporu spolků a spolkových činností v obcí (adekvátní zázemí, vybavení, prostředky apod.) A. 3. Rozvoj občanské vybavenosti - vyvíjení aktivit k rozvoji občanské vybavenosti v obci - výkupy nemovitostí, rekonstrukce a obnova objektů a ploch pro sportovní, relaxační a kulturní zóny v obci - výkupy nemovitostí, rekonstrukce a obnova nemovitostí a prostranství pro sociální služby a jiné činnosti občanské vybavenosti dle územního plánu obce - rozvoj nabídky sociálních služeb v obci - rozvoj a zkvalitňování informovanosti obyvatelstva B. Bydlení cíl: Vytvoření podmínek pro kvalitní bydlení v obci B. 1. Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu v obci - výkup nemovitostí pro novou bytovou výstavbu v obci - vybudování inženýrských sítí k parcelám pro výstavbu rodinných domů - výstavba místní komunikace k parcelám pro výstavbu rodinných domů - vybudování sportovně relaxačních zóny v blízkosti parcel pro výstavbu rodinných domů B. 2. Rozšiřování nabídky obecních bytů, zlepšování kvality bydlení v obecních bytech - nákup, rekonstrukce, obnova nemovitostí pro zvýšení nabídky ubytování v obecních bytech - zkvalitňování ubytování ve stávajících obecních bytech (výměna a obnova zařízení, rekonstrukce vodoinstalací, elektroinstalací, rekonstrukce objektů apod.) C. Venkovský prostor cíl: Regenerace a rozvoj venkovského prostředí C. 1. Obnova venkovské zástavby (objektů) v majetku obce - rekonstrukce a obnova budov a pozemků v majetku obce (rekonstrukce, technické zhodnocení nemovitostí), veřejných objektů v katastru obce Budova obecního úřadu - rekonstrukce vnitřních prostor budovy obecního úřadu, kanceláří a příslušenství - přestavba prostor zasedací místnosti v přízemí budovy - přestavba půdních prostor - přestavba sklepních prostor - odizolování budovy proti vlhkosti - údržba či výměna střešní krytiny - pořízení zabezpečovacího systému - tepelná izolace objektu, opravy opláštění budovy - změna vytápění objektu, výměna otopných článků - rekonstrukce elektroinstalací, rozvodů vody apod. - vybudování bezbariérového přístupu včetně zdviže 2

3 Hasičská zbrojnice - výměna oken a dveří za nové - nutné opravy střechy, opláštění budovy, odizolování budovy proti vlhkosti, terénní úpravy - výměna vrat včetně souvisejících stavebních úprav - přístavba rozšíření garážového stání Základní škola a mateřská škola - rekonstrukce budovy školy rekonstrukce tříd, půdních prostor pro další využití, chodeb, opláštění, zateplení budovy vč. střechy, fasáda, výměna okapových systémů, rekonstrukce elektroinstalací, rozvodů vody - výměna kotle, případně systému vytápění, rekonstrukce kotelny, otopného systému - výměna nosné konstrukce střechy včetně střešní krytiny - rekonstrukce výdejny stravy a jídelny, rekonstrukce kuchyně, včetně vybavení - rozšíření parkoviště zpevněná plocha u budovy školy - opravy, rekonstrukce, případně přístavby nebo přestavby budov u školy (v současnosti technické zázemí) - rekonstrukce septiků, případně napojení na ČOV - parkové úpravy oddychové zóny, zahrady - opravy plotů, výstavba nového plotu, vybudování branky v části k novostavbám za školou - vybudování bezbariérového přístupu Kulturně-společenské centrum - rozšíření Kulturně-společenského centra Hřbitov, církevní objekty - vybudování chodníků na hřbitovech - úpravy a rekonstrukce přívodu vody - úpravy a výsadba zeleně na hřbitovech a jejich okolí, v okolí kaple - opravy a rekonstrukce kaple (střešní krytina, fasáda, zvon, výměna dveří, oken, rekonstrukce a obnova vnitřního vybavení, vnitřních omítek) Autobusové zastávky - výstavba autobusových zastávek v katastru obce - rekonstrukce a údržba stávajících autobusových zastávek v obci D. Infrastruktura, veřejné osvětlení, místní komunikace, chodníky, veřejná prostranství D.1. Zkvalitnění dopravní infrastruktury, služeb a veřejných prostranství - budování infrastruktury v obci pro zajištění kvalitního bydlení občanů - vybudování inženýrských sítí k parcelám pro výstavbu rodinných domů - vybudování chybějících inženýrských sítí ve stávající bytové výstavbě - vybudování nových místních komunikací pro rozvoj bydlení v obci - rekonstrukce povrchů místních komunikací - výstavba chodníků v obci v celé její délce (podle technických možností konkrétního úseku) - výstavba ostrůvků pro autobusové zastávky - výstavba a rekonstrukce veřejných prostranství (u školy, prodejen, u nových rodinných domů a jiných lokalitách dle územního plánu), včetně vybudování hřišť a oddychových zón s herními prvky a mobiliáři - výstavba komunikací a rekonstrukce veřejných prostranství v místní části Horní Babákov - výsadba zeleně na veřejných prostranstvích obce - vybudování veřejného osvětlení k novým parcelám pro výstavbu RD - vybudování veřejného osvětlení podle aktuálních potřeb (v místech, kde nelze osvětlení zabezpečit jiným vhodným způsobem a míra osvětlení je nedostačující) - rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna stožárů, výbojek aj. - nová výstavba, rekonstrukce, údržba, průběžné čištění dešťové kanalizace v obci 3

4 D. 2. Rybníky - rekonstrukce hrází obecních rybníků - odbahnění, čištění, dekontaminace rybníků - vybudování stavidel, odtokových systémů, zábradlí - výsadba zeleně v okolí obecních rybníků D. 3. Péče o čistotu a vzhled obce - umístění odpadkových košů podél místních komunikací a na veřejných prostranstvích - vybudování podkladových ploch a zástěn u kontejnerů na tříděný odpad - obnova zeleně na obecních pozemcích (nahrazení proschlých, špatně rostlých porostů, či porostů ohrožujících majetek či zdraví občanů novou výsadbou) - vytvoření odpočinkových zón vč. mobiliáře - nákup a údržba techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství aj. prostor a objektů v majetku obce E. Školství, vzdělávání, kultura cíl: Zkvalitnění vzdělanosti, podmínek pro vzdělání a kulturně společenský rozvoj obyvatelstva E. 1. Vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání a všestranný rozvoj dětí a mládeže - spolupráce při zajištění kapacit školských zařízení v souvislosti s výstavbou v obci, podpora a rozvoj školských zařízení v obci - vytvoření kvalitních podmínek pro zajištění předškolního a základního vzdělávání - vytvoření podmínek pro zájmové kroužky, školní i mimoškolní výchovu - vytvoření podmínek pro sportovní a kulturní rozvoj dětí a mládeže E. 2. Vytvoření podmínek pro vzdělávání obyvatelstva, kulturně společenský rozvoj obce - vytvoření podmínek pro vzdělávání obyvatelstva (přednášky, školení, semináře, kurzy) - vytvoření podmínek pro kulturně společenskou a sportovní činnost v obci F. Životní prostředí cíl: Zkvalitňování životního prostředí F. 1. Vytvoření podmínek pro zlepšování životního prostředí v obci - vyvíjení aktivit směřujících k trvalému zkvalitňování životního prostředí - vytvoření podmínek pro zkvalitňování životního prostředí obce - výstavba a využití obnovitelných zdrojů energie - aktivity vedoucí k maximalizaci úspor energie v obci - výstavba splaškové kanalizace včetně napojení na ČOV, příp. využití alternativních forem čištění odpad. vod - vytváření podmínek pro kvalitní separaci komunálního odpadu, bioodpadu aj. 4

5 G. Ochrana obyvatel a majetku cíl: Zvýšení ochrany obyvatel obce a majetku Program rozvoje obce Holetín na období G. 1. Cyklostezky, stezky pro pěší turisty - vybudování cyklostezek a stezek pro pěší turisty mimo hlavní silnici procházející obcí (v místní části Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov) - vybudování značení, informačních tabulí, odpočinkových zón, informačních center podél a v blízkosti stezek G. 2. Bezpečnost občanů - umístění nových dopravních značení v obci (u školy, v místech nepřehledných komunikací, v místech, kde je třeba v zájmu obce omezit či zakázat vjezd) - umístění radaru v obci - umístění zpomalovacích pruhů či jiných bezpečnostních prvků na silnici (zejména u školy, prodejen, autobusových zastávek) - výstavba chodníků, výstavba chráněných chodníků v místech zvýšeného rizika dopravní nehody - vyvíjení aktivit vedoucích k ochraně majetku obyvatel - zajištění protipovodňových opatření, spolupráce při úpravě vodního toku s ohledem na bezpečnost obyvatel, budování poldrů aj. H. Jiné cíl: Komplexní rozvoj kvality života a fungování obce H. 1. Cestovní ruch - vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v obci - podpora informovanosti turistů (poskytování informací, informační letáky, brožury, tiskoviny apod.) - vytváření podmínek pro sportovní, kulturní a společenské vyžití turistů - budování a podpora budování zázemí pro cestovní ruch (ubytovny, zázemí pro cyklistiku, pěší turistiku aj.) H. 2. Úprava a digitalizace územního plánu a urbanistické studie obce, katastrálních map - změna územního plánu a urbanistické studie pro bytovou výstavbu v lokalitách, jejichž investorem bude obec, event. jiné fyzické či právnické osoby s ohledem na obecní zájem - zhotovení digitálního územního plánu a urbanistické studie - zaměření a digitalizace katastrálních map H. 3. Globální rozvoj obce - zkvalitňování života v obci Holetín naplňováním aktuálních potřeb obyvatel v rámci schváleného územního plánu obce - vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit v obci - obnova sítě veřejného rozhlasu a jiných forem informování obyvatelstva, aktivní zapojení do integrovaného záchranného systému - záchrana, opravy a údržba památek v obci, podpora obnovy historických tradic a zvyků 5

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011

Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Akční plán 2012 13 ke Strategickému plánu města Český Brod do r. 2022 Prosinec 2011 Úvodní slovo Akční plán obsahuje projekty, akce a aktivity, které naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP)

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Program Obnovy Venkova. Dřenice

Program Obnovy Venkova. Dřenice Program Obnovy Venkova Dřenice VN KONZULT 2004 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR: Obec Dřenice Dřenice 14, 537 01 Chrudim zastoupený: Petrem Starým starostou obce ZPRACOVATEL PROJEKTU: Kateřina Korejtková

Více

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový

rozpočet města 5 ROP, rozpočet města, Slezská diakonie, ROP, rozpočet rozpočet MSK města města Jičín, Slezská diakonie Město Nový Jičín Město Nový PRIORITNÍ OBLAST 1 - Lidské zdroje cílový Hlavní cílová skupina Odhad finanční Vytvořit Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum. ks 0 1 obyvatelé 8 000 Nový - regionální centrum vzdělávání. Zlepšovat

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více