TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES."

Transkript

1 TPG Zařízení pro rozvod plynů Všeobecně G TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/18

2 Realizace a vydání technických pravidel: Český plynárenský svaz vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 1250 ISBN COPYRIGHT ČPS, 2017 Pořizování dotisků a kopií pravidel nebo jejich částí je dovoleno jen se souhlasem ČPS. 2

3 Tato technická pravidla stanovují rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství, jejichž výstavba se řídí TPG a TPG Způsob a rozsah označení musí být ucelený, jednoznačný, chránicí předmětné plynové zařízení a přispívající k zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu ve smyslu povinností provozovatele těchto zařízení vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Obecné požadavky na označení trasy plynovodu nad 16 bar jsou uvedeny v ČSN EN Konkrétní požadavky na ochranu plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar proti neoprávněné manipulaci či poškození jsou uvedeny pro ocel v TPG a pro polyetylen v TPG NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ Tato technická pravidla nahrazují TPG schválená Změny proti předchozím TPG Systém označování plynového zařízení orientačními sloupky zůstal zachován. Na základě praktických poznatků a zkušeností byly upraveny požadavky na použití orientačních tabulek. Orientační štítky byly nahrazeny orientačními tabulkami z důvodu nevyužívání orientačních štítků a jejich malé vypovídací schopnosti. Dále byla pravidla doplněna o požadavky na použití pasivních zařízení pro označování podzemních vedení pomocí tzv. markerů. Do pravidel byla doplněna rovněž možnost označování dělících míst na plynovém zařízení mezi jednotlivými provozovateli. Systém označování, resp. způsob a rozsah označování plynového zařízení je nadále ponecháno na rozhodnutí příslušného provozovatele, který volí označování plynového zařízení podle charakteru a vlivu prostředí, ve kterém bude umístěno a, po dohodě s vlastníkem nemovitosti, kde má být umístěno. Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. V Praze dne Tato pravidla platí od Český plynárenský svaz vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L

4 OBSAH 1 Rozsah platnosti Názvosloví Obecně Technické požadavky a použití sloupků, tabulek, talířů a markerů Sloupky Tabulky Talíře Markery Zásady pro umísťování sloupků, tabulek, talířů a markerů Obecně Umisťování sloupků Umisťování tabulek Umisťování talířů Umisťování markerů Závěrečná ustanovení Citované a související předpisy České technické normy Technická pravidla Právní předpisy... 9 Přílohy Příloha 1 Příklad konstrukce a značení orientačních sloupků Příloha 2 Orientační talíř umisťovaný na orientační sloupek Příloha 3 Příklady použití orientačních tabulek

5 TPG Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství G ROZSAH PLATNOSTI Tato technická pravidla (dále jen pravidla ) platí pro označování plynového zařízení, resp. plynovodů, plynovodních přípojek (dále jen přípojek ) a jejich příslušenství, provedených podle ČSN EN až 5, ČSN EN 1594, TPG a TPG , orientačními sloupky, orientačními tabulkami a markery. Obdobně lze tato pravidla použít i pro označování průmyslových plynovodů podle ČSN EN ,2 a TPG NÁZVOSLOVÍ Pro účely těchto pravidel se používá názvosloví uvedené v zákoně č. 458/2000 Sb., ČSN EN až 5, ČSN EN 1594, TPG , TPG , TPG a následující pojmy a definice: 2.1 Marker pasivní elektronický prvek, sloužící k označování zařízení, ukládaný zpravidla pod úroveň terénu nad nebo v těsné blízkosti označovaného zařízení, např. v blízkosti příslušenství plynovodu nebo kompletačního prvku (izolační spoj, tvarovka), místa změny směru potrubí nebo umístění odbočky. 2.2 Orientační sloupek (dále jen sloupek ) zařízení, sloužící k označování polohy plynového zařízení, trasy a místa změny směru (lomových bodů) potrubí v terénu, viz 4.1 a Příloha Orientační tabulka (dále jen tabulka ) tabulka, umístěná na fasádě budovy, na oplocení nebo na sloupku, popisující v zastavěném území polohu potrubí, místo napojení přípojky na plynovod nebo místo průchodu přípojky do objektu, s doplňujícími údaji o plynovodu nebo přípojce nebo s údaji o umístění příslušenství plynovodu nebo přípojky, viz 4.2 a Příloha Orientační talíř (dále jen talíř ) zařízení, instalované na sloupek, umožňující snadnější orientaci při letecké kontrole trasy plynovodů a přípojek, viz 4.3 a Příloha 2. 3 OBECNĚ 3.1 Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN Jsou vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu 1), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN Rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství stanoví jejich provozovatel po dohodě s vlastníkem nemovitosti, na kterou má být označení umístěno (pozemek, stavba apod.), podle charakteru a vlivu prostředí, ve kterém bude umístěno a zásad uvedených v těchto pravidlech. Způsob označování a jejich umístění musí být uvedeno v projektové dokumentaci. 3.3 Označuje se: a) poloha potrubí uloženého v zemi nebo jeho části (trasa v přímém směru); b) výrazná změna směru plynovodu nebo přípojky; c) místa podchodů drah, silničních komunikací, vodních toků apod.; d) místo napojení přípojky na plynovod; e) poloha uzávěrů, odvodňovačů, izolačních spojů a dalších kompletačních prvků plynovodů a přípojek uložených v zemi bez oplocení; f) dělící místa/majetkové rozhraní na plynovém zařízení (mezi provozovateli přepravní a distribuční soustavy, zásobníků a přímých odběratelů). 1) Schválení se oznamuje v Informačním servisu GAS 5

6 3.4 Způsoby označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství jsou: a) umístění sloupku v těsné blízkosti nebo nad označované zařízení; b) umístění tabulky na sloupek, stavbu apod.; c) umístění talíře na sloupek; d) umístění elektronické značky (markeru) v těsné blízkosti nebo nad označované zařízení; e) barevné značení části plynového zařízení, které kromě své hlavní funkce plní také funkci označovací; např. značení čichačky, která podle plní také funkci sloupku, nebo, v případě značení dělících míst, příruby, spoje či jiné části plynového zařízení podle dohody provozovatelů těchto zařízení. 3.5 Při umisťování prvků určených k označování plynovodů, přípojek, kompletačních prvků apod. se bere v úvahu charakter území (např. zastavěný nebo volný terén), členitost terénu, požadavky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2), požadavky na obvodové pláště a konstrukce budov a oplocení nebo kulturní hodnota budov 3) (např. památkově chráněné objekty, památkové zóny a rezervace), požadavky vlastníků pozemků, přístupnost k místu předpokládaného umístění značky apod. 3.6 Při volbě druhu značení je třeba brát v úvahu možnost výskytu cizího zařízení podobného druhu, např. v souběhu jdoucí plynovody rozdílných provozovatelů. Pro tyto případy je vhodné zvolit např. rozdílné barevné značení sloupku, uvedení identifikačních údajů na tabulce umístěné na sloupku nebo objektu, rozdílný tvar nebo barevné provedení talíře, umístěného na sloupku. V těchto pravidlech jsou uvedena standardní barevná provedení pro orientační sloupky přepravní a distribučních společnosti. Při styku zařízení dvou a více provozovatelů těchto zařízení je vhodné, aby se provozovatelé na barevném provedení vzájemně dohodli, viz 3.4 e). 4 TECHNICKÉ POŽADAVKY A POUŽITÍ SLOUPKŮ, TABULEK, TALÍŘŮ A MARKERŮ 4.1 Sloupky Jako sloupek se používá ocelová trubka nejméně DN 40, minimální tloušťky stěny 2,0 mm. Sloupek může být vyroben i z PE s vyztužujícím jádrem (např. ocelový prut nebo trubka vložená do PE potrubí). Trubku je vhodné zajistit proti vnikání vody Doporučená výška sloupku nad terénem je 1,8 m až 2,1 m. V případech, kdy není v daném místě vegetace, která by orientační sloupky skryla, je možné volit výšku sloupku přiměřeně nižší, minimálně však 1 m. V místech, kde je vegetace vyšší, je možné volit výšku sloupku přiměřeně vyšší, maximálně však 3 m Sloupky by měly být osazeny tak, aby za běžných povětrnostních podmínek byla přímá viditelnost na následující sloupek Sloupek je možné použít bez patky nebo s patkou. Rozměry, materiál a uložení patky se volí tak, aby byla zajištěna stabilita sloupku v terénu. Sloupek se upevňuje v betonové patce (dílensky nebo v místě instalace), nebo je trubka na dolním konci přizpůsobena pro usazení do zeminy mechanickým způsobem např. natlučením Kovové části sloupku se chrání proti korozi, např. protikorozním nátěrem. Vrchní nátěr nadzemní části sloupku u plynového zařízení s nejvyšším provozním tlakem: do 4 bar včetně se provádí v barevných pruzích šířky 0,2 m až 0,3 m, střídavě v barvě žluté (první shora) a černé, viz Obrázek 1 Přílohy 1; nad 4 bary do 40 bar včetně se provádí v barevných pruzích šířky 0,2 m až 0,3 m, střídavě v barvě oranžové (první shora) a černé, viz Obrázek 1 Přílohy 1; nad 40 bar se provádí v barevných pruzích s následující posloupností: žlutá v šíři pruhu 0,5 m (první shora), červená v šíři pruhu 0,25 m, žlutá v šíři pruhu 0,25 m a černá k patě sloupku, viz Obrázek 2 Přílohy 1. Použitý vrchní nátěr nebo folie s barevným značením musí mít vysokou odolnost proti UV záření a dalším povětrnostním vlivům. 2) Zákon č. 13/1997 Sb. 3) Zákon č. 20/1987 Sb. 6

7 4.1.6 Na základě požadavku provozovatele se na horní konec sloupku upevňuje talíř nebo jiné zařízení, umožňující provádění leteckých kontrol Sloupek může být doplněn tabulkou žluté barvy obsahující následující údaje: nápis Plyn ; dimenze potrubí (DN nebo d n ). Případně mohou být na tabulce uvedeny další informace: kontaktní údaje na provozovatele (např. tel. číslo ohlašovny poruch); název nebo logo provozovatele; identifikační číslo tabulky nebo sloupku k lokalizaci místa Sloupek může být dále vybaven např. kontrolním vývodem zařízení PKO nebo podobným zařízením V případě potřeby se způsobem podle až značí i čichačky, přičemž barevné provedení označení čichačky podle odpovídá tlakové úrovni plynovodu procházejícího chráničkou. 4.2 Tabulky Velikost tabulky zvolí provozovatel zařízení podle množství informací, které mají být uvedeny na tabulce. Velikost tabulky je cca 100 x 100 mm, resp. 150 x 100 mm Tabulky musí být vyrobeny z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Obvykle je tabulka žluté barvy Písmo a znaky uvedené na tabulce musí být za běžných podmínek čitelné a musí být odolné proti povětrnostním vlivům. Rozmístění údajů na tabulce zvolí provozovatel zařízení. Příklady možného použití tabulek jsou uvedeny v Příloze 3. Znak T není na tabulce povinný, kromě případu, kdy je znakem T znázorněno odbočení přípojky, viz Příloha Talíře Talíře jsou kruhové (v případech podle 3.6 i jiného tvaru) vypouklé desky s límcovým ohraničením, obvykle vyrobené z plechu nebo plastu, odolávající povětrnostním vlivům a mechanickému poškození. Talíře mají obvykle průměr 400 mm a jsou instalované na sloupky, umožňující snadnější orientaci při letecké kontrole trasy plynovodů a přípojek, viz Příloha Barva talíře je zpravidla bílá. Pro snazší rozlišení v zimním období při sněhové pokrývce může být talíř označen i barevným pruhem. V případech podle 3.6 je vhodné, aby se provozovatelé z důvodu rozlišení jejich zařízení domluvili na použití odlišného barevného provedení talíře, případně grafické značky, umístěné na talíři. Příklad možného rozlišení je uveden v Příloze Markery Markery jsou pasivní elektronická zařízení, která se umísťují zpravidla pod úroveň terénu nad nebo v těsné blízkosti zařízení, které má být dohledatelné. Poloha markerů se zjišťuje pomocí detekčních přístrojů určených k tomuto účelu Pro označování polohy instalovaného zařízení lze použít markery, u kterých se detekuje pouze jejich poloha, nebo markery, i kterých lze zaznamenat údaje o plynovém zařízení, např. druh zařízení, dimenze Markery lze použít i pro označování nadzemních vedení nebo jednotlivých prvků technické infrastruktury v případech, kdy např. označování tabulkou v daném místě není možné nebo by nebylo vhodné. 5 ZÁSADY PRO UMISŤOVÁNÍ SLOUPKŮ, TABULEK, TALÍŘŮ A MARKERŮ 5.1 Obecně Umístění sloupků, tabulek, talířů a markerů se provádí podle zásad stanovených v 3.5 tak, aby nebylo v rozporu s požadavky jiných předpisů (např. zákon č. 13/1997 Sb. a zákon č. 20/1987 Sb.). 7

8 5.2 Umisťování sloupků Sloupky se osazují přímo nad označované zařízení (místo), nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Sloupky označují průběh trasy a změny směru trasy plynovodů. V místech výrazné změny směru trasy plynovodů se sloupky umisťují v průsečíku os plynovodu měnícího směr. Usazení sloupků musí zajistit jejich dlouhodobou stabilitu v terénu Sloupek je vhodné chránit před poškozením nebo přemístěním (např. v terénu zemědělské půdy) betonovou skruží nebo jiným vhodným způsobem. 5.3 Umisťování tabulek Tabulky se osazují na sloupky nebo na jiná vhodná místa (např. zeď budovy, oplocení) do výšky 1,3 až 1,6 m nad zemí Tabulka se upevní na sloupek tak, aby její čelní strana směřovala k označovanému zařízení (místu) Tabulky lze použít také pro označování např. prostupů přípojek obvodovou stěnou objektu, umístění HUP, umístění uzávěru na přípojce. Tabulka se umísťuje přednostně nad místo prostupu přípojky obvodovou zdí budovy, popř. nad místo prostupu oplocením Tabulky se upevňují trvanlivým způsobem vhodným pro charakter budovy, konstrukci obvodového pláště budovy či oplocení a vždy po dohodě s majitelem dotčené budovy nebo oplocení K umístění tabulek lze rovněž využít čichačky (viz TPG ) ukončené nad terénem, pokud svým umístěním (např. u podchodů drah a silničních komunikací) a nadzemním provedením odpovídají požadavkům těchto pravidel. 5.4 Umisťování talířů Talíře se umisťují na sloupky podle Umisťování markerů Markery se umisťují způsobem podle doporučení výrobců těchto zařízení. Typ markeru se volí s ohledem na druh zařízení. Je nepřípustné použití markeru určeného pro jiný druh zařízení (např. marker, určený pro označování telekomunikačního zařízení, nesmí být použit pro plynové zařízení). 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Činnosti a zařízení provedené podle technických pravidel odpovídají stavu vědeckých a technických poznatků. Odchýlení se od těchto pravidel při zajištění alespoň stejné úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, která je deklarována ustanoveními těchto pravidel, činí příslušný subjekt na vlastní odpovědnost s vědomím skutečnosti, že splnění bezpečnosti a spolehlivosti musí prokázat. 7 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 7.1 České technické normy ČSN EN Normalizace a souvisící činnosti Všeobecný slovník ( ) ČSN Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu ČSN EN 1594 Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar ( ) Funkční požadavky ČSN EN A1 Zařízení pro zásobování plynem Svařované ocelové potrubí Funkční požadavky ( ) ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar ( ) včetně Část 1: Obecné funkční požadavky ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar ( ) včetně Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně) 8

9 ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar ( ) včetně Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar ( ) včetně Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce ČSN EN Zařízení pro zásobování plynem Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar ( ) včetně Část 5: Přípojky Specifické funkční požadavky ČSN EN Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové ( ) využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení ČSN EN Zásobování plynem Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové ( ) využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 7.2 Technická pravidla TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG TPG Čichačky pro plynovody a přípojky Plynovody a přípojky z polyetylenu Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně Průmyslové plynovody Názvosloví a zkratky v plynárenství Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany 7.3 Právní předpisy 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 85/1978 Sb. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/ /2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů 406/2004 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 9

10 PŘÍLOHA 1 PŘÍKLADY KONSTRUKCE A ZNAČENÍ ORIENTAČNÍCH SLOUPKŮ Obrázek 1 Orientační sloupek se žlutými pruhy pro plynovody o maximálním provozním tlaku do 4 bar a s oranžovými pruhy pro plynovody nad 4 bary do 40 bar Obrázek 2 Orientační sloupek pro plynovody s maximálním provozním tlakem nad 40 bar s orientačním talířem 10

11 PŘÍLOHA 2 ORIENTAČNÍ TALÍŘ UMISŤOVANÝ NA ORIENTAČNÍ SLOUPEK Obrázek 3 Příklad orientačního talíře a jeho značení 11

12 PŘÍLOHA 3 PŘÍKLADY ORIENTAČNÍCH TABULEK Legenda: a s pěti poli pro umístění údajů o zařízení; b znázorňující místo umístění odvodňovače 5 m od tabulky; c s údajem o dimenzi plynovodu DN 500 a volným místem pro doplňující informace, např. název nebo logo provozovatele; d znázorňující místo průchodu přípojky d n 32 mm obvodovou stěnou objektu; e znázorňující místo odbočky plynovodní přípojky ve vzdálenosti 10,2 m od tabulky; f znázorňující umístění izolační spojky ve vzdálenosti 20 m od tabulky; g znázorňující umístění uzávěru na plynovodu nebo plynovodní přípojce ve vzdálenosti 6 m od tabulky; h znázorňující místo umístění přechodky ocel/polyetylen 3 m od tabulky; i se třemi poli pro umístění údajů o zařízení; j s údajem o dimenzi plynovodu DN 500. Obrázek 4 Příklady údajů na orientačních tabulkách 12

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES TPG Zařízení pro rozvod plynů Všeobecně G 700 24 TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES Schválena dne: 27. 9. 2011

Více

TPG Rozvod plynů G

TPG Rozvod plynů G TPG Rozvod plynů G 700 21 TECHNICKÁ PRAVIDLA ČICHAČKY PRO PLYNOVODY A PŘÍPOJKY LEAK LOCATION ASSEMBLIES FOR GAS MAINS AND SERVICE PIPES Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/2/11/10

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG 935 01 ZMĚNA 1 Amendment TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub z 21. 11. 2007 se mění takto: Článek 2.1 se nahrazuje zněním: Trasový uzávěr

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.35 Březen 2010 ČSN 75 4306 Hydromeliorace Závlahové potrubí a trubní sítě Amelioration Irrigation pipeline and pipe networks Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H

S E Z N A M P Ř Í L O H OPRAVA OPĚRNÉ ZDI NA ul. ČAJKOVSKÉHO PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NTL PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ S E Z N A M P Ř Í L O H D.1.4.E-01 - Technická zpráva D.1.4.E-02 - Situace přeložky plynu D.1.4.E-03 -

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN AREÁL ZOO ZLÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE ROZVOD PLYNU V AREÁLU ZOO ZLÍN Místo stavby: AREÁL ZOO ZLÍN Investor: ZOO a zámek Zlín Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 04 Zlín Projektant:

Více

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru )

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) (Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.060.30 2005 Kotelny se zařízeními na plynná paliva Leden ČSN 07 0703 Gas boiler houses Gaz chaufferies Gaskesselhäuser Nahrazení předchozích norem Tato norma nahrazuje ČSN

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10; 91.140.60 Srpen 2014 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací zařízení Heating systems in buildings Safety devices Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.

D.1.4.f. PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ. D.1.4.f. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN. ALFAPLAN s.r.o., ŽIŽKOVA 12, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEL.: 739 204 837, E-MAIL: INFO@ALFAPLAN.CZ VYPRACOVAL: JAROSLAV HANZLÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ČURDA MUDr. Martina KOCÁNOVÁ Jírovcova 2060/83,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Čerpací stanice pohonných hmot ČSN Filling Station. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040.20; 75.200 2018 Čerpací stanice pohonných hmot Září ČSN 73 6060 Filling Station Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6060 ze září 2006. Obsah Strana

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s.

Profil potrubí DN v mm plastové Podklad RTS, a. s. 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM TABULKY 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

TPG Plynovody a přípojky G 702 01

TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 ETAPIZACE REALIZACE 7.

1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 ETAPIZACE REALIZACE 7. OBSAH: 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.0 ÚVODNÍ ÚDAJE 3.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 4.0 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 5.0 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.0 ETAPIZACE REALIZACE 7.0 NÁVRH REGULATIVŮ 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEDNATEL:

Více

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

ČESKÁ NORMA MDT Červen 1994 ČSN SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČESKÁ NORMA MDT 625.782 Červen 1994 SDRUŽENÉ TRASY MĚSTSKÝCH VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ČSN 73 7505 Community Collectors (service subway) systems of technical installations Galeries communales (accesibles)

Více

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE

D.1.4.b) PLYNOINSTALACE Investor: MIROSLAV NOVOTNÝ, DLOUHÁ 710/40, HORNÍ SLAVKOV Akce: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo realizace: Č. HOLASE 406/11, 228/13, MILEVSKO Datum: LISTOPAD 2015 Stupeň: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Vypracoval:

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20; 91.140.60 Duben 2009 ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb Kabelové rozvody Fire protection of buildings Cable line Sécurité des bâtiments contre l,incendie Ligne de

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň Hmotné produkty číslo 1) Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma 1.* Výrobky pro plynárenství ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a ČSN EN 1594:2014 ČSN EN 1775 ed. 2:2009 ČSN EN 12007-1:2013

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Fire protection of buildings General requirements. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Fire protection of buildings General requirements. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.080.01 Červenec 2016 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení Fire protection of buildings General requirements Nahrazení předchozích norem Touto

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.60 Únor 2013 ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody Water installations inside buildings Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6660 z 1984-01-16. Obsah Strana

Více

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben Zdroje požární vody. Sources of water for fire-fighting purposes. Nahrazení předchozích norem

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben Zdroje požární vody. Sources of water for fire-fighting purposes. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.10 2004 Zdroje požární vody ČSN 75 2411 Duben Sources of water for fire-fighting purposes Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6639 z 1960-12-19.

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10 Říjen 2011 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky Thermal protection of buildings Part 2: Requirements Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Srpen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

CIVIL PROJECTS s.r.o. Malý Koloredov Frýdek-Místek

CIVIL PROJECTS s.r.o. Malý Koloredov Frýdek-Místek CIVIL PROJECTS s.r.o. Malý Koloredov 2377 73801 Frýdek-Místek naše značka 5001533394 vyřizuje Helena Bystřická datum 12.07.2017 Věc: Veřejné osvětlení a oprava chodníku k nádraží v Dobré, p.č. 2287, k.ú.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040 Leden 2015 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území Design of constructions on the mining subsidence areas Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.2.01.Technická

Více

Metodická pracovní pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem

Metodická pracovní pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem Metodická pracovní pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi energetickým a stavebním zákonem V Praze květen 2011 verze květen

Více

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč ~ráva o revizi I!!Ynového zařízení čj.: 153/2008 Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč Místo revize: Rozvod plynu ve dvouvchodovém

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A

A. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E CH N I C K Á Z P R Á V A Stavebník: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 48/52 Název akce: Zpevněné plochy podél ul. Vrablovecké mezi parc.č. 3611-3612 k.ú. Ludgeřovice Stupeň: Dokumentace pro vydání územního souhlasu (DUS) A. P R

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 A4 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPLNĚNÍ VO 1.1 - - 1- ZČ.341-09-15 DPS Obsah TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ... 2 3. STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY... 3 4. BEZPEČNOST

Více

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka

Přístavba pavilonu ZŠ KRÁLŮV DVŮR So 07 Vodovodní přípojka 1. Úvod... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 2. Technické řešení... 4 2.1 Materiál potrubí... 4 2.2 Uložení potrubí... 4 2.3 Tlaková zkouška a dezinfekce potrubí... 5 3. Použité normy a související

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.:

Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.: Strana 3314 Sbírka zákonů č. 268 / 2011 Částka 95 268 VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba : Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: DSP Datum : 01/2019 1 OBSAH ÚVOD 3 PODKLADY 3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 1.A ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 3 1.B

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010 1.5. - 31.10. 2010 1.5. - 30.11. 2010 3.5. - 26.5.2010 3.5. - 5.5.2010 svářečský technolog svářečský imženýr svářečský

Více

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. Katedra správního práva, PF UK v Praze Typy omezení vlastnických

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Hodonín ulice Josefa Suka, Odstranění havárie na kanalizaci pro BD č.4-14 a 15-25 Zadávací dokumentace Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Stávající stav: Stoka A14.2.1.1 z betonových

Více

Markery 3M. Produktový. katalog komponenty optických sítí. Markery 3M. pasivní sítě. Měřící přístroje. lokátory. aktivní prvky. Strana 1.

Markery 3M. Produktový. katalog komponenty optických sítí. Markery 3M. pasivní sítě. Měřící přístroje. lokátory. aktivní prvky. Strana 1. služby Produktový Strana 1 Produktový služby Lokátory a identifikační y 3M Dynatel představují špičku v oboru lokalizace a mapování podzemních inženýrských sítí. V celosvětovém měřítku představuje 3M Dynatel

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ

Vydání: 03 Stran: 1/16 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_03 Účinnost od: Realizace staveb PZ Stran: 1/16 Společnost Schválení Účinnost od Účinnost do RWE GasNet, s.r.o. RWE Distribuční služby, s.r.o. Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 Schvalovací List GRID_MP_G08_03_03 1. 2. 2016 1. 2. 2016 Tento

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace: Lokalita je vymezena ulicí Masarykova,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.5.01.Technická

Více

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD VODOVOD ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVOD... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ VODOVODU... 4 2.4. ZEMNÍ PRÁCE... 4 3. ZÁVĚR...

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY...

Obsah 1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 6 1.10 DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ...6 1.11 SEZNAM POUŽITÝCH ČSN A LITERATURY... Obsah 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 1.1 POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 1.2 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ...5 1.3 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...5 1.4 VLIV NA POVRCHOVÉ

Více

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o.

ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana. JEKU s.r.o. ČINNOST V TECHNICKÉ KOMISI CEN/TC 219 Katodická ochrana JEKU s.r.o. Kancelář: JEKU s.r.o. Limuzská 8, 100 00 Praha 10, ČR Telefon: +420 272 702 597, +420 272 011 090, Fax: +420 272 011 099 E-mail: JEKU@JEKU.CZ;

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce -

DELTA Třinec, s.r.o. p r o j e k č n í a t e l i é r. Průvodní zpráva. ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby ODSTRANĚNÍ NEPOUŽÍVANÉ STAVBY - bourací práce - b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

Více

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8

1 Předmět normy 5. 2 Termíny a definice 6. 3 Značky 8 ČESKÁ NORMA MDT 699.81:614.84 Říjen 1995 Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0804 VÝROBNÍ OBJEKTY Fire protection of buildings. Industrial buildings Sécurité des bâtiments contre l'incendie. Objets pour production

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.40 Prosinec 2009 Zásobování plynem Plynovody v budovách Nejvyšší provozní tlak L 5 bar Provozní požadavky ČSN EN 1775 ed. 2 38 6441 Gas supply Gas pipework for buildings

Více