TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G"

Transkript

1 TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL CROSSINGS AND WELDED FITTINGS T-90 o FOR GAS PIPES Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky:

2 Realizace a vydání technických pravidel: Nakladatel: Český plynárenský svaz registrovaný u Civilně správního úseku MV ČR pod č.j. VSP/1 2881/90 R ze dne 23. října 1990 GAS s.r.o. Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR podle rozhodnutí Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci čj /632/93 ze dne Společnost pro techniku, předpisy, informatiku a vzdělávání ISBN COPYRIGHT ČPS, 2012 Pořizování dotisků a kopií pravidel nebo jejich částí je dovoleno jen se souhlasem ČPS. 2

3 TPG konečný návrh Tato technická pravidla uvádějí základní technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90, se stejnými a nestejnými hrdly, pro dimenze až DN 1000 a nejvyšší provozní tlak do 100 bar včetně. NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ Tato technická pravidla nahrazují TPG a TPG , která byla schválena Texty technických pravidel TPG a TPG byly sloučeny a byl revidován způsob výroby přímých redukcí. Byl proveden kontrolní pevnostní výpočet všech uvedených konfigurací přechodů i odboček T-90 podle ČSN EN Předpis byl rovněž aktualizován z hlediska nových normativních dokumentů i obecně závazných předpisů. Tato technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou. V Praze dne Tato pravidla platí od Český plynárenský svaz registrovaný u Civilně správního úseku MV ČR pod č.j. VSP/1 2881/90 R ze dne 23. října

4 OBSAH 1 Rozsah platnosti Všeobecně Vyráběné odbočky Vyráběné přechody Použití Technické požadavky Materiál Konstrukce a provedení Svařování Povrchová ochrana, značení Zkoušení, kontroly, dokumentace Zkoušení odboček a přechodů Nedestruktivní kontrola odboček a přechodů (NDT) Dimenze odboček a přechodů Pevnostní kontrola odboček zatížených vnitřními momentovými účinky Závěrečná ustanovení Citované a související předpisy České technické normy Technická pravidla Právní předpisy

5 TPG Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90 o pro plynovody G ROZSAH PLATNOSTI Tato technická pravidla (dále jen "pravidla ) platí pro přímé skružované a svařované přechody (dále jen "přechody") pro plynovody: DN 150 až DN do PN 40; a odbočky T- 90 svařované z ocelových trubek (dále jen odbočky) pro vysokotlaké plynovody: DN 50 až DN PN 40; DN 50 až DN 700 PN 63; DN 50 až DN 350 PN 100. Pravidla stanoví jejich rozměry a materiál pro jejich výrobu. 2 VŠEOBECNĚ Technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN normativním dokumentem obsahujícím pravidla pro praxi podle 3.5 ČSN EN Jsou vytvořena na základě konsenzu, a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejně dostupného dokumentu 1), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle 1.5 ČSN EN Svařované odbočky a přechody by měly být použity pouze v odůvodněných případech, není-li možno použít odboček a přechodů vyhrdlovaných. 2.1 Vyráběné odbočky Odbočky podle těchto pravidel se vyrábějí svařováním z trubek: a) se stejnými hrdly: viz obr. 2, tab. 5a, 5b, 7a, 7b, 10a, 10b, 12a, 12b, 14a, 14b; b) s nestejnými hrdly: viz obr. 1, tab. 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 9a, 9b, 11a, 11b, 13a, 13b. 2.2 Vyráběné přechody Přechody podle těchto pravidel se vyrábějí skružováním z plechů viz Obrázky 3 a 4, Tabulky 8a a 8b. Pokud jsou skutečné tloušťky trub tvarovek dle ČSN EN ISO ) u jednotlivých jmenovitých průměrů při daných jmenovitých tlacích vyšší než tloušťky podle Tabulky 3a až 8b, jsou vůči jmenovitému tlaku bezpečné. V opačném případě je nutno kontrolovat podle ČSN EN Použití Pro jiné poměry průměru hrdla k průměru průchozí trubky u odboček nebo jiné poměry průměrů spojovaných trubek a pro jiné tloušťky stěn u redukcí, než které jsou uvedeny v těchto pravidlech, je nutné provést individuální výpočet, případně pevnostní zkoušku vnitřním přetlakem u výrobce, při respektování zkušebního tlaku plynovodu, pro který je přechod nebo odbočka určena. Odbočky a přechody se používají pro pracovní teplotu do 200 C a přiřazený pracovní přetlak podle ČSN a Tabulky 3a až Tabulky 8b. 3 TECHNICKÉ POŽADAVKY Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Splnění těchto požadavků musí být prokázáno. 1) Schválení se oznamuje v Informačním servisu GAS 2) Dříve platné ČSN EN a ČSN EN

6 3.1 Materiál Registrací materiálu, výrobku nebo technologie, jejíž součástí jsou doklady o komplexním ověření veškerých požadavků, které na bezpečnost a spolehlivost mají vliv, je takový průkaz podán. Požadavky na materiál odboček a přechodů a jeho kvalita musí odpovídat požadavkům na materiál potrubí plynovodů podle příslušných technických norem a pravidel. Podle ČSN EN 1594 se požaduje zaručená svařitelnost a uhlíkový ekvivalent v souladu s ČSN EN ISO ). Trubky a součásti plynovodu musí být vyrobeny z uklidněné oceli, která nesmí být vyrobena martinským způsobem. Poznámka: Přídavné materiály pro svařování musí vyhovovat evropským normám (ve většině případů je požadován dokument kontroly podle 3.1 ČSN EN 10204), u kovových materiálů je přísně sledován obsah vodíku a je doporučeno vakuové balení elektrod Odbočky a přechody musejí být vyrobeny z materiálu se zaručenou mezí kluzu. Minimální požadovanou mez kluzu stanoví pro jednotlivé konfigurace Tabulky 1a a 1b (viz 3.1.4, 3.1.5). Tabulka 1a Doporučené materiály pro výrobu odboček a přechodů pro trubky podle ČSN EN ISO ) TYP MATERIÁLU DN Odbočky Přechody PN 40 PN 63 PN 100 PN L245 L290 L360 L L290 L360 L L360 L360 6

7 Tabulka 1b Doporučené materiály pro výrobu odboček a přechodů pro trubky podle ČSN ) Typ materiálu a jeho zaručená mez kluzu [MPa] DN Odbočky Přechody PN 40 PN 63 PN 100 PN (220) (355) (355) (220) (225) (355) (225) (324) (355) (324) (324) V odůvodněných případech se může použít jiných ocelí vhodných ke svařování, které mají stejné nebo lepší mechanické vlastnosti než materiály uvedené v Tabulce 1a a 1b. Poměr meze kluzu k mezi pevnosti by měl být nejvýše 0, Použitý materiál je nutno doložit potvrzením o shodě vlastností materiálu s technickým předpisem, podle kterého byl materiál vyroben Odbočky se vyrábějí z trubek ocelových bezešvých nebo podélně svařovaných odpovídajících ČSN EN ISO ), resp. ČSN ), nebo technickým dodacím podmínkám Pro výrobu přechodů se používají plechy a bezešvé trubky podle ČSN EN ISO ), resp. ČSN ), nebo svařované trubky podle dohodnutých technických podmínek. 3.2 Konstrukce a provedení Pevnostně odpovídají odbočky o dimenzích uvedených v těchto pravidlech výpočtu podle ČSN EN Příloha O Alternativní metoda pro kontrolu připojení odboček. Přechody o dimenzích uvedených v těchto pravidlech vyhoví výpočtu podle kapitoly 6 ČSN EN Odbočky se vyrábějí svařením průběžné trubky s příslušným otvorem a vlastní odbočky. Podle dimenzí a jmenovitého tlaku může být požadováno zesílení přechodu mezi průběžnou trubkou a odbočkou výztužným límcem. Průměry a tloušťky stěn průběžných trubek a odboček jsou pro jednotlivé jmenovité průměry potrubí uvedeny v Tabulce 2a až Tabulce 8a pro dimenze podle ČSN EN ISO ) a v Tabulce 2b až Tabulce 8b pro dimenze podle ČSN ) Přivaření výztužného límce k tělesu tvarovky se provede podle Obrázku 1 a 2 buď v jedné, nebo dvou vrstvách. Kontrolní otvor v límci je nutno umístit mimo základní osové roviny potrubí. 3) V případě aplikace TPG na potrubí o dimenzích podle ČSN , před kterou je dnes upřednostňována ČSN EN ISO 3183, je možné použít pro výrobu odboček, resp. přechodů trubky odpovídajících dimenzí. Tabulka 1b udává minimální zaručenou mez kluzu pro jednotlivé dimenze a jmenovité tlaky, která zaručuje, že odbočka, resp. přechod vyhoví pevnostně podle

8 3.2.3 Počet n vrstev ze kterých se skládá výztužný límec pro různé DN a PN je uveden v tab. 2a až 7b. Celková tloušťka k s límce je pak dána jako n násobek tloušťky stěny t průběžné trubky odbočky V případě požadavku odběratele lze do odbočujícího hrdla instalovat mříž. Konstrukční uspořádání je závislé na provozních podmínkách Přechod se provede svařením vlastního kužele a nátrubků obvodovým svarem. Vlastní kužel je svařen z mezikruhových segmentů vyříznutých z plechu a skružených (za tepla). Nátrubky jsou vyrobeny z přímých trubek buď o stejné dimenzi jako spojované trubky nebo zesílených. Rozměry přechodů a rozvinutých segmentů jsou naznačeny na Obrázku 3 a 4 a uvedeny v Tabulkách 8a a 8b. Rozvinutý tvar kuželové části přechodu je na Obrázku 4 naznačen vcelku, ale při výrobě může být radiálními řezy rozdělen na vhodný počet segmentů tak, aby bylo možno jednotlivé segmenty vyřezat z plechů o dodávaných rozměrech. Přitom je žádoucí, aby počet segmentů a tím i svarů byl co nejmenší U podélně svařovaných nátrubků se kuželová část natočí tak, aby podélný svar trubky byl uprostřed mezi libovolnými dvěma svary kuželové části. Nejmenší obvodová vzdálenost podélného svaru trubky a podélného svaru přechodu je 30 mm Stavební délka přechodu L= L1+ L2 + L3 je dána součtem délky kuželové části L2 dané v Tabulkách 8a a 8b a délek nátrubků L 1, L 3, pro které jsou v Tabulkách 8a a 8b stanoveny minimální hodnoty. Obrázek 1 Svařovaná odbočka s nestejnými hrdly. Konstrukce a rozměry Obrázek 2 Svařovaná odbočka se stejnými hrdly. Konstrukce a rozměry 8

9 Obrázek 3 Podélně svařovaný přechod. Konstrukce a rozměry Tloušťka stěny přechodu t 2 a tloušťky stěn nátrubků t 1 t3 jsou dány v tabulce tak, aby přechod vyhověl pevnostně podle ČSN EN Upřednostňovány jsou tloušťky shodné s tloušťkou stěn potrubí t a t 0. Tloušťka stěny přechodu t 2 a tloušťky stěn nátrubků t 1 t 3 jsou dány v tabulkách 8a a 8b tak, aby přechod vyhověl pevnostně podle ČSN EN Upřednostňovány jsou tloušťky shodné s tloušťkou stěn potrubí t a t V Tabulkách 2a až 8b jsou orientačně uvedeny hmotnosti m příslušných kusů. Obrázek 4 Podélně svařovaný přechod. Rozvinutý tvar kuželové části 9

10 3.3 Svařování Výroba odboček a přechodů svařováním se obecně řídí ČSN EN 1594 a ČSN EN Příprava svarových ploch musí být provedena v souladu s kvalifikovanou specifikací postup svařování (WPS). K přípravě konce trubky pro svařování se využívá ČSN EN ISO a ČSN EN , zejména pro tupé I a V svary, a dále v souladu s normou ČSN Konce trubky, úkos a okolí budoucího svaru (v šířce cca mm), musí být zbaveny jakýchkoliv nečistot, rzi, barvy, povlaků, konzervačních prostředků, izolace a jejich zbytků apod K sestavení trubek před svařením, pokud je to možné, musí být použito centrovací zařízení Přesazení trubek v kořeni je přípustné v rozsahu daném tolerancí vady č. 507 (podle ČSN EN ISO ), lineární přesazení podle ČSN EN ISO 5817 pro příslušný stupeň jakosti svaru (B, C, D podle ČSN EN ISO 5817), viz Tabulka G1, příloha ČSN EN Má být zamezeno křížovému spoji tupých svarů a v případě svařování v místě dvojitosti jsou požadována zvláštní opatření, viz příloha B ČSN EN Nesmí být použity přerušované svary Svařování rozdílných tloušťek stěn trubek je řešeno v ČSN EN , zejména pomocí přechodky nebo úpravou kořenové části trubky se silnější stěnou Tepelné zpracování hotových přechodů se provádí podle ČSN a ČSN v závislosti na použitých základních i přídavných materiálech a technologii svařování. Zvláštní pozornost je třeba věnovat odstranění vnitřních pnutí zejména ve svarech límců odboček. 3.4 Povrchová ochrana, značení Odbočky a přechody se dodávají holé, bez protikorozní ochrany. V případě požadavku na dodávku s ochranným povlakem je třeba nátěr nebo protikorozní izolaci uvést v objednávce Odbočky, resp. přechody se označují dimenzí průchozí, resp. výchozí trubky lomené dimenzí odbočujícího hrdla, resp. redukované trubky. Za pomlčkou se uvede jmenovitý tlak. Dále se na štítku uvede značka výrobce, výrobní číslo a rok výroby: Příklad označení přechodu z výchozí dimenze DN 200 na redukovanou dimenzi DN 150 o jmenovitém tlaku PN 40: Přechodový kus 200/ GM 031/2012 Příklad označení odbočky o dimenzi průběžné trubky DN 200 a dimenzi hrdla DN 150 pro jmenovitý tlak PN 40: Tvarovka T 200/ GM 032/ ZKOUŠENÍ, KONTROLY, DOKUMENTACE 4.1 Zkoušení odboček a přechodů Odbočky a přechody se zkoušejí s plynovodním potrubím, v němž jsou zabudovány. 4.2 Nedestruktivní kontrola odboček a přechodů (NDT) Minimální rozsah nedestruktivního zkoušení svarových spojů je uveden v Tabulce 4, ČSN EN se zřetelem na kategorii požadované jakosti a na typ a polohu svaru Metodu nebo kombinaci metod pro nedestruktivní zkoušení musí stanovit provozovatel. Před zahájením svařování musí být postup nedestruktivního zkoušení předložen provozovateli plynovodu ke schválení. 10

11 Rozsah nedestruktivní kontroly: kontrola během svařování; konečná kontrola po svaření; může být požadována i kontrola před svařením Metodika provádění vizuální kontroly vychází z ČSN EN ISO a ČSN EN Metodika prozařování vychází z ČSN EN Provozovatel musí vybrat svary, které mají být zkoušeny. Pokud je prováděna kontrola v méně než 100% rozsahu a jakost neodpovídá požadavkům, musí se kontrolovat další svary. Kontrola prozářením podélných svarů se provádí podle ČSN ISO 5579, ČSN EN a ČSN EN 1435 v rozsahu 100% Výsledky zkoušek jsou zaznamenány do protokolů Přejímací kritéria musí specifikovat provozovatel Konečná dokumentace musí být v souladu s ČSN EN Zejména musí obsahovat soubor konstrukční dokumentace, výrobní dokumentace a provozních instrukcí. Obsah musí odpovídat Tabulce ČSN EN Jedna kopie konečné dokumentace musí být po ukončení kontraktu dodána kupujícímu. 5 DIMENZE ODBOČEK A PŘECHODŮ Tabulka 2a Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 40 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) PN 40 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 100/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 PN 40 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 500/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tabulka 2b Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 40 (dimenze dle ČSN ) PN 40 D t D t d 1 1 d1 DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] b min. n h k l v m 50/ / / / / / / / / / / / / / / /

13 PN 40 D t D t d 1 1 d1 DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] b min. n h k l v m 150/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

14 PN 40 D t D t d 1 1 d1 DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] b min. n h k l v m 800/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PN 40 Tabulka 3a Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 40 (dimenze podle ČSN EN ISO ) D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80/ / / / / / / / PN 40 Tabulka 3b Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 40 (dimenze dle ČSN ) D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 50/ / / / / / / / / / / /

15 Tabulka 4a Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 63 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) PN 63 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 100/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

16 PN 63 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 800/ / / / / / / / / PN 63 Tabulka 4b Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 63 (dimenze dle ČSN ) D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 50/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

17 PN 63 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 350/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PN 63 Tabulka 5a Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 63 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80/ / / / / / / /

18 PN 63 Tabulka 5b Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 63 (dimenze dle ČSN ) D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 50/ / / / / / / / / / Tabulka 6a Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 100 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) PN 100 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 100/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PN 100 Tabulka 6b Dimenze odboček s nestejnými hrdly pro PN 100 (dimenze dle ČSN ) D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 50/ / / / / / /

19 PN 100 D t D1 t 1 d d1 b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 100/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Tabulka 7a Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 100 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) PN 100 D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 80/ / / / / / /

20 PN 100 Tabulka 7b Dimenze odboček se stejnými hrdly pro PN 100 (dimenze dle ČSN ) D t d b min. n h k l v m DN/DN1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 50/ / / / / / / / / / PN 40 Tabulka 8a Dimenze přechodů pro PN 40 (dimenze podle ČSN EN ISO ) ) D d1 1 t 1 D3 d3 3 t L 1 L 2 3 L t 2 β s R s1 R s2 DN/DN3 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 100/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / m 20

21 PN 40 D d1 1 t 1 D3 d3 3 t L 1 L 2 3 L t 2 β s R s1 R s2 DN/DN3 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 600/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / m Tabulka 8b Dimenze přechodů pro PN 40 (dimenze dle ČSN ) PN 40 D1 d t 1 1 D3 d t 3 3 L 1 L 2 L t 3 2 β s R s1 R s2 DN/DN3 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 150/ / / / / / / / / / / / / m 21

22 PN 40 D 1 d t 1 1 D3 d3 3 t L 1 L 2 3 L t 2 β s R s1 R s2 DN/DN3 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 350/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / m 22

TPG Rozvod plynů G

TPG Rozvod plynů G TPG Rozvod plynů G 700 21 TECHNICKÁ PRAVIDLA ČICHAČKY PRO PLYNOVODY A PŘÍPOJKY LEAK LOCATION ASSEMBLIES FOR GAS MAINS AND SERVICE PIPES Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/2/11/10

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES TPG Zařízení pro rozvod plynů Všeobecně G 700 24 TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES Schválena dne: 27. 9. 2011

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Přejímací podmínky pro kompletní tlakové nádoby, parní kotle a jejich části

Přejímací podmínky pro kompletní tlakové nádoby, parní kotle a jejich části CHEMOPETROL, a.s. Sekce Technické služby - Oddělení Technického dozoru Přejímací podmínky pro kompletní tlakové nádoby, parní kotle a jejich části N 11 792 Norma je závazná pro všechny útvary společnosti

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

E-03 A. CHARAKTERISTIKA VÝROBA FABRIKOVANÝCH SYSTÉMŮ KATALOGOVÝ LIST

E-03 A. CHARAKTERISTIKA VÝROBA FABRIKOVANÝCH SYSTÉMŮ KATALOGOVÝ LIST A. CHARAKTERISTIKA Fabrikovanými systémy výroby se rozumí: Otěruvzdorná potrubí s přírubami nebo bez nich. Otěruvzdorná vyložení pro různé technologie. Katalogový list je platný pro výrobu, přejímku, expedici

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES.

TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES. TPG Zařízení pro rozvod plynů Všeobecně G 700 24 TECHNICKÁ PRAVIDLA OZNAČOVÁNÍ PLYNOVODŮ, PŘÍPOJEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ MARKING OF PIPELINES, SERVICE PIPES AND ACCESSORIES Schválena dne: Registrace Hospodářské

Více

TDP. Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové armatury.

TDP. Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové armatury. CHEMOPETROL, a.s. Nízkotlaká armatura standardní N 11 740-1 TECHNICKÉ SLUŽBY TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Trubky ocelové bezešvé používané pro VT N 11 12 Divize Služby zařízení v chemických provozech - TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají,

Více

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub

TPG Změna 1 konečný návrh Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub TPG 935 01 ZMĚNA 1 Amendment TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub z 21. 11. 2007 se mění takto: Článek 2.1 se nahrazuje zněním: Trasový uzávěr

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku

PODNIKOVÁ NORMA PN KP TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku PODNIKOVÁ NORMA PN KP 4201 TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY z hliníku a slitin hliníku Platnost od: 1. ledna 2018 Vydání č.: 2 Předmluva Citované normy ČSN EN ISO 6892-1 Kovové materiály Zkoušení tahem Část

Více

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 4 NEJIŠTĚNÁ 5 PŘÍRUBY SYSTÉMOVÁ A TROUBY TECHNIKA 195 Úvod Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2. Příruby mohou být lité, šroubované

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ

ZAM - SERVIS s. r. o. NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116 / 14, 702 00 OSTRAVA 2 NÁVOD K OBSLUZE A UŽITÍ SVORKOVNICOVÁ NEVÝBUŠNÁ SKŘÍŇ X1D3T1 / Z č.dokumentace 9913 Součástí tohoto návodu k obsluze jsou i technické podmínky

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 4 NÁSUVNÉ HRDOVÉ 5 PŘÍRUBY SPOJE A TROUBY TYTON, SMU, STB; JIŠTĚNÉ HRDOVÉ SPOJE BRS 191 Úvod Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2.

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na květen 2010 1.5. - 31.10. 2010 1.5. - 30.11. 2010 3.5. - 26.5.2010 3.5. - 5.5.2010 svářečský technolog svářečský imženýr svářečský

Více

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky ČESKÁ NORMA ICS 17.140.70;23.040.10 Březen 1996 Ocelové trubky ČSN 42 0022 ASFALTOVÁ IZOLACE TRUBEK NAD DN 50 Steel pipes. Bituminous coating of pipes above DN 50, incl Tubes d'acier. Revetement bitume

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk PROCES SVAŘOVÁNÍ Výtisk číslo : 1 Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 24. 2. 2016 Účinnost od: 24. 2. 2016 SK-01 1 / 7 Verze: 3 1. Obsah: 1. Obsah:...

Více

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná.

TDP. Útvary jsou povinny seznámit s normou všechny externí organizace, které pro ně provádějí tyto činnosti a pro které je norma rovněž závazná. CHEMOPETROL, a.s. Vysokotlaké potrubní dílce Divize Služby TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají vysokotlaká(vt) kolena, příruby,

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

TDP. Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové armatury.

TDP. Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové armatury. CHEMOPETROL, a.s. Nízkotlaká armatura speciální TECHNICKÉ SLUŽBY TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které objednávají, přejímají a dodávají průmyslové armatury. Útvary

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 8: Kontrola a zkoušení

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 8: Kontrola a zkoušení Strana 1/8 Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení Datum Jméno Podpis Vypracoval 12/08/2016 Petr Štefaňák Anglický originál kontroloval 12/08/2016 Herbert Dirninger Schválil Strana 2/8 Vydání

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

TIN Všeobecně TIN

TIN Všeobecně TIN TIN Všeobecně TIN 702 12 TECHNICKÉ INSTRUKCE PŘIVAŘOVÁNÍ ODBOČEK A ZÁPLAT NA POTRUBÍ VTL PLYNOVODŮ POD TLAKEM PLYNU PRO VYBRANÉ PARAMETRY WELDING OF BRANCHES AND PATCHES ON THE HIGH-PRESSURE GAS PIPELINES

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí.

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0315a TROUBY KRUHOVÉ Vydání: 3/96 D = 2800 až 5000 Strana: 1 Stran: 2 Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = 5000. Používají se jako samostatné montážní díly

Více

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň

GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň List 1 z 5 1) Název produktu 1* Výrobky pro plynárenství ČSN EN 1594 (38 6410) ČSN EN 1775 (38 6441) ČSN EN 12007-1 (38 6413) ČSN EN 12007-2 (38 6413) ČSN EN 12007-3 (38 6413) ČSN EN 12007-4 (38 6413)

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 1.3. - 3.3.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 2.3.2010 TPG 709 Opravy plynovodů

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí

Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru kontinuálně za tepla válcovaných pásů a plechů stříhaných z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí Podle ČSN EN 10051 květen 2011 Oblast použití Výrobky

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa

Nahrazuje: FK009 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne:01.08.2015 František Klípa SVAŘOVANÁ SÍŤ TYPU P Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - -

o teplota C o medium C P215NL 1.0451 +N 900-940 - - - - Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení technické dodací podmínky. Část 4: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nižších teplotách. Způsob výroby a dodávaný

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 4.1. - 6.1.2010 7.1. - 8.1.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 Školení izolatérů

Více

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI

Více

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: KATALOGOVÝ LIST KM 12 1417 PODAVAČE KOMOROVÉ PKA Vydání: 3/11 Strana: 1 Stran: 6 Komorové podavače PKA (dále jen podavače) jsou elementy pneumatické dopravy, používají se k dopravě práškového suchého a

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelová konzola Odbočná-DS přímá na dřevěné sloupy druhu A ve venkovním vedení VN pro holé a jednoduché izolované vodiče. Typový podklad

Více

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla

Tvářecí operace Tepelné zpracování Symbol pro dodávaný stav Tváření za tepla Způsob výroby a dodávaný stav Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 3: Trubky z nelegovaných jemnozrnných ocelí. Podle ČSN EN 1216-3 23-9 + Změna A1 24-11

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková

Směrnice 02. Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Směrnice 02 Verze č. S02. 008c Dr. Ing. Tomáš Novotný, Bc. Radim Vinkler, Mgr. Simona Fridrišková Obsah Tahokovové podlahové rošty... 3 Tahokovové schodišťové stupně... 11 Tahokovové výplně zábradlí...

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

FERT a.s. DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 Nahrazuje: FK 010 ze dne Označení: FK 010

FERT a.s. DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 Nahrazuje: FK 010 ze dne Označení: FK 010 DISTANCE OCELOVÉ TYPU D Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro

Více

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650

KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Technické podmínky 1 RK 12 0650 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO KOLENO DOPRAVNÍHO POTRUBÍ RK 12 0650 Tabulka 1.: Provedení Provedení Doplňková číslice bez výstelky.1 s výstelkou.2 V případě poţadavku

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE 1 Úvod Ing. Jan Veverka, OMNITECH spol. s r.o. Použití PM v jaderné energetice podléhá poměrně přísným pravidlům jak při schvalování náhrad původních přídavných materiálů,tak

Více

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Petr Janoušek Schválil dne: František Klípa. Definice a rozdělení ocelí SVAŘOVANÁ SÍŤ FERT TYPU P Strana: 1/5 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované sítě FERT typu P, výrobce FERT a.s.

Více

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava. Trubky. Výrobní program ArcelorMittal Tubular Products Ostrava Trubky Výrobní program Obsah 4 Bezešvé trubky hladké 6 Bezešvé trubky závitové 8 Přírubové trubky 0 Naftové trubky 8 Trubky se šroubovicovým svarem 33 Trubkové výrobky

Více

pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Requirements for marking

pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení Stationary pressure vessels. Technical rules. Design. Requirements for marking ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA 23.020.30 Květen 1993 Tlakové nádoby stabilní. Technická ČSN 69 0010-5-3 pravidla. Konstrukce. Část 5.3: Požadavky na značení 69 0010 Stationary pressure vessels. Technical rules.

Více

Odborná způsobilost ve stupni 0

Odborná způsobilost ve stupni 0 Zkou ky sváfieãû Odborná způsobilost ve stupni 0 Svářeči a zaškolení pracovníci, pro jejichž činnost postačuje odborná způsobilost ve stupni 0, se připravují na národní úrovni a jsou zkoušeni v souladu

Více

ROZBOČKA PŘEKLÁPĚCÍ RK

ROZBOČKA PŘEKLÁPĚCÍ RK Technické podmínky 1 RK 12 0644 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ROZBOČKA PŘEKLÁPĚCÍ RK 12 0644 LEGENDA: 1. Těleso rozbočky 2. Klopný uzávěr dvoustranný 3. Pneupohon klopného uzávěru 4. Kontrolní otvor

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0301g POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 12 Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Pracovní podmínky Maximální dovolená rychlost

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 GAS s.r.o. Certifikační a registrační orgán GAS s.r.o. Denisovo nábřeží 6, Plzeň Hmotné produkty číslo 1) Název produktu/skupiny produktů Certifikační schéma 1.* Výrobky pro plynárenství ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a ČSN EN 1594:2014 ČSN EN 1775 ed. 2:2009 ČSN EN 12007-1:2013

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP S ROBUSTNÍ PLNOSTĚNNOU KONSTRUKCÍ VYRÁBĚNÉ DLE ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1. Pevný bod D 4.0

Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1. Pevný bod D 4.0 is plus FERNWÄRMETECHNIK STAVEBNÍ DÍLY Přehled D 1.0 Ohyb topení D 2.0 Ohyb médiová trubka D 2.1 topení D 3.0 Rozměry T-kusu 45 D 3.1 Rozměry paralelní odbočky D 3.2 Rozměry přímé odbočky D 3.3 Pevný bod

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

Armatury a pojistné ventily pro vysokotlaká zařízení. TDP

Armatury a pojistné ventily pro vysokotlaká zařízení. TDP CHEMOPETROL, a.s. Sekce technické služby - oddělení Technického dozoru Armatury a pojistné ventily pro vysokotlaká zařízení. TDP Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení CHEMOPETROL, a.s. Záslepky pro potrubí N 13 719 Technické služby Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace, které vyrábí záslepky pro potrubní zařízení s přírubovými spoji používanými

Více

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací N1 - Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení bo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Základy navrhování ocelových konstrukcí ve vztahu k ČSN EN 1090 Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Struktura pro navrhování ocelových konstrukcí EN 1990 Zásady EN 1991 zatížení EN Materiál

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK

ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK Technické podmínky 1 RK 12 4253 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLUČOVAČ MATERIÁLU OMK RK 12 4253 LEGENDA: 1. Komora 2. Výstupní příruba 3. Vstupní hrdlo 4. Víko 5. Vloţka POČET STRAN 6 Revize č. 4 PLATÍ

Více

TPG Plynovody a přípojky G 702 01

TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TPG Plynovody a přípojky G 702 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA PLYNOVODY A PŘÍPOJKY Z POLYETYLENU GAS MAINS AND SERVICE PIPES OF POLYETHYLENE Schválena dne: Registrace Hospodářské komory České republiky: HKCR/4/08/19

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

7 Objímky a třmeny. Použití

7 Objímky a třmeny. Použití 7 Objímky a třmeny 7.1 Jsou určeny k přenosu sil z povrchu vodorovné nebo svislé trubky na táhla závěsu. Upevnění trubky je realizováno tvarovým spojem a je rozebíratelné. Všechny objímky a třmeny se sestavují

Více

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze iva.cihakova@cvut.cz Návrh přípojky Výchozí poměry podmínky napojení - technické (umístění řadu nemovitosti)

Více

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN

Pevnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN evnostní výpočet tlakové nádoby podle ČSN 69000 SV K kontrolní výpočet podle nové ČSN (původní výpočet byl proveden v /987 podle staré ČSN) říklad na ZSVZ. Hoffman; /000 Náčrt stavebnicového trubkového

Více

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Zkušební protokol č. 18/12133/12 Dodavatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technická 4, 166 07 Praha 6 Zkušební protokol č. 18/12133/12 IČO: 6840 7700 DIČ: CZ 6840 7700 Telefon: + 420 224 352 630 Odběratel:

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více