Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON"

Transkript

1 Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON www. martagon.cz

2

3 Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha číslo 2/2008 (pořadové číslo vydáno v květnu v r. 2008, ročník 42). Sloţení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750, Praha 9 Čakovice Telefon Místopředseda, vedení matriky: Ing. Jiří S v o b o d a, Jednatel: Jiří H l o u š e k, Hospodář, pokladník: Jindra H a l a š o v á Zapisovatel: RNDr. Tomáš S e h n o u t k a Členové výboru: RNDr. Karel V e r e š, Pavel P e t r l í k Klubové výstavy: Jiří H l o u š e k, Jiří K o v á ř Redaktor Liliáře, distribuce zpravodaje: (příspěvky k otištění zasílejte na adresu) Jiří K o v á ř, Na Vyhlídce 624, Volyně Členská schůze uvolnila z funkce našeho dosavadního pokladníka př. Milana M i c h a l a pro jeho dlouhodobou pracovní zaneprázdněnost a pracovní povinnosti v zahraničí. Na jeho místo zvolila př. Jindru H a l a š o v o u, ekonomku ÚAMK ČR (Ústřední automotoklub České republiky). Příteli M i c h a l o v i za jeho práci děkujeme. Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav V i n č á l e k Revizor: Ing. Roman K l í m a 1

4 Vůně lilií Miloslava R a t a j o v á Víš, co slunce z nebe vidí? Velkou zemi plnou lidí. Podívá se ještě blíţ... A co vidí? Uţ to víš? Ostruţiny, šípky, trnky na záhoně lilienky. Přivítají včeličku, jak chce šťávu z kvítečku. Cupitá k nim vrabeček chtěl by také kvíteček. Večer voní tajemně, ráno vyspaly se náramně. Větřík kvítky vysouší vzbouzejí se do rosy. Zvoneček květů radostně zacinká, rozkvetly lilie také ta malinká. Barevná paráda začala zpívat! Hledáte potěchu? Pojďte se dívat. Máme radost, ţe jsme na světě. Máme radost jenom tak, vţdyť kveteme pro vás v zahrádce a kaţdý nás má rád. Jak tu vůni nasaji svým nosem, zapomenu kam jdu, ba i kdo jsem. Ach, ta vůně, pánové a paní, jak lilii ucítím, musím honem za ní! A kdyţ z nebe nalije, porostou nám lilie! Autorku básně paní Miloslavu R a t a j o v o u jsme představili v loňském Liliáři č. 2/2007. Lilie ji inspirovaly k napsání další básně pro náš Liliář, coţ dnes rádi otiskujeme. Děkujeme. 2

5 Slovo úvodem Jiří S v o b o d a Váţení přátelé, doufám, ţe Vám lilie zdárně přezimovaly, a tak z nich přeji hodně radosti, ale také radost z dalších květin, zahrádky a celé přírody vůbec! S postupujícím jarem nám přibývá práce venku na zahrádkách a nebude jiţ zbývat tolik času na papírování, jako tomu bylo v zimě. Proto bych se rád zeptal - ti z Vás, kteří mi dosud neposlali vyplněný dotazník o členství v SZO ČZS MARTAGON, si opravdu nepřejí dostávat nadále náš klubový zpravodaj Liliář? Do 10. března 2008 jsem dostal pouze 101 vyplněných dotazníků z 218 rozeslaných. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet, a rozhodně nemohu zaručit všem, kteří neodpovídají, ţe výbor nakonec nerozhodne o ukončení zasílání Liliáře na mrtvé adresy. Náklady na tisk a poštovné neustále rostou, a pokud někdo nemá zájem Do tohoto čísla Liliáře je vloţena sloţenka na úhradu členského příspěvku na rok 2008 těm členům, kteří zatím neměli moţnost zaplatit přímo na členské schůzi. Platí se částka 120,- Kč a prosíme o urychlené zaplacení. Samozřejmě téţ uvítáme dobrovolné zvýšení příspěvku. Děkujeme. Svůj úvodník bych chtěl ukončit trochu radostněji. Za poslední rok a počátek r nám přibylo 27 nových členů. Vítám je do našich řad a rád bych je pozval na společné akce, především pak na výstavy. Naší kmenovou výstavou je tradiční výstava v Rakovníku. Letos se koná ve dnech července a bude o ní uvedena podrobnější informace na jiném místě Liliáře. Další naší výstavou jsou Květy Volyně 2008 ve dnech srpna, kde lze zhlédnout převáţně pozdně kvetoucí lilie, ale i mečíky a jiřiny. Jménem výboru vítám jmenovitě nové členy, kteří dosud nebyli přivítáni na stránkách Liliáře: Ing. Peter B u n d a l a (Slovensko), Ing. Jiří Č e r n ý, Marta F l i e g e r o v á, Jiřina H á j k o v á, Jindřiška H a l a š o v á, Irena H a n z l í č k o v á, Milan I š t o k, Marie K r e j č í ř o v á, Ing. Antonín K y s e l a, Karel M a c e k, Marie M e l š o v á, Ing. Jindřich M i h a l c s a t i n, Alena N e ţ e r k o v á, Jana O k t á b c o v á, Pavel Ř e z n í č e k, RNDr. Vladimír Ř í h a, Anna Š k v o r o v á, Jan V o r á č e k. Na přílivu nových členů se jistě velkou měrou podílí dobrá reprezentace naší organizace na výstavách a na internetu. Za to patří dík především manţelům Hlouškovým, př. K o v á ř o v i, N o v á k o v i, V i n č á l k o v i a dalším. 3

6 Blahopřejeme našim letošním jubilantům: Rok 2008 Titul Jméno Příjmení Rok narození Výročí Josef Basík let Aneţka Pfeiferová let Radomíra Skruţná let RNDr. Ján Zákopčaník let Věra Dobiášová let Ivana Kakosová let Ing. Antonín Kysela let Vojtěch Macháček let Vlasta Nohejlová let Pavel Russ let Ing. Marie Slavíková let Stanislav Šupita let Pavel Šustr let Eva Vítková let Stanislav Barta let Ing. Jiří Černý let Milada Fischerová let Jana Pošvecová let Josef Ribij let PhDr. Alena Urbanová let František Vopata let Ing. Emil Diblík let Josef Dufek let Bohumil Fridrich let Jiří Kolc let Věra Kořínková let Marie Mlsnová let Jiří Šrůtek let Juraj Rybár let Věra Rýnová let Josef Fait let Ing. Marcela Chmelová let Miroslav Munzar let Ludmila Pešková let Josef Řehák let Ing. Albert Šotola let RNDr. Karel Vereš let Sestavil: Jiří S v o b o d a, místopředseda a matrikář 4

7 Zpráva o činnosti SZO MARTAGON za rok 2007 Vratislav N o v á k Tato zpráva o činnosti naší organizace byla přečtena na výroční členské schůzi konané dne 12. ledna 2008 a účastníci schůze ji přijali bez dalších připomínek. Ve výboru došlo v roce 2007 ke změnám. Návrh, aby funkci předsedy zastával př. Vratislav N o v á k, byl plénem členské schůze schválen a př. N o v á k byl zvolen předsedou. Při této příleţitosti vyslovil nový výbor jménem celé organizace poděkování př. Ing. Stanislavu Š e v č í k o v i, jenţ současně obdrţel ocenění za obětavou práci, kterou odváděl po dlouhou dobu ve funkci předsedy MARTAGONU. Vedení matriky členů se nově ujal př. Ing. Jiří Svoboda, který v současné době aktualizuje stav naší členské základny. Funkce dalších členů výboru zůstaly beze změn. K nejdůleţitějším skutečnostem tvořícím těţiště klubové činnosti patří pravidelné vydávání zpravodaje Liliář, dále provoz vlastních internetových stránek a pořádání výstav. Ve všech těchto, pro nás velice přínosných odvětvích, se zdárně pokračovalo. Můţeme říci, ţe ti členové, kteří je mají na starosti, neustále je zlepšují a rozvíjejí. Krása lilií a propagace liliářského hnutí je tak s hrdostí popularizována. Za tuto starostlivou práci prováděnou ve volném čase patří těmto členům mnoho díků. Dále bych se rád zmínil o akcích, kde vyvíjíme následující aktivity. Jedná se o přednáškovou činnost, která velmi dobře doplňuje naše členské schůze a je o ni zájem. Také exkurze a výlety jsou populární. O jejich průběhu jsou podávány podrobné zprávy v Liliáři. Aukce liliových cibulí se v loňském roce stala opravdu událostí, co se týká počtu a rozmanitosti vzácnějších cibulí lilií. Nezbývá nám nic jiného neţ se těšit na letošní podzimní schůzi, kde opět aukce proběhne. Také tomboly jsou nedílnou součástí našich setkání a jejich kvalita vzrůstá. Velkým obohacením činnosti je i internetová burza cibulí lilií. V souvislosti s těmito akcemi je nutno zmínit jednoho významného liliáře, a tím je př. Ing. Václav Jošt, jemuţ srdečně děkujeme za podporu. Burza semen, která se stává pro šlechtitele nastartováním jara a začátkem liliářského roku, zvětšuje svůj rozsah, coţ znovu potvrdila i nabídka v letošním prvním čísle Liliáře. S nárůstem nabízených poloţek přibývá pořadateli a distributorovi jednotlivých porcí semen nemálo starostí a práce, aby včas vše zvládl. Také jemu patří poděkování za tuto činnost. K novým velice vítaným aktivitám, které obohacují náš MARTAGON a šíří jeho jméno ve světě, můţeme např. přiřadit přísun krásných lilií N o r t h o v ý c h hybridů k nám do republiky. Podrobnou informaci o tom najdete 5

8 v Liliáři č. 4/2007 v článku př. Š r ů t k y Dědicové odkazu Dr. Ch. N o r t h a v naší organizaci. Váţení přátelé, v závěru svého příspěvku při poděkování vám nesděluji záměrně ţádná konkrétní jména. Děkuji za všechnu dobře vykonanou práci pro naši společnou věc. Je velmi těţké někoho jmenovat a jiného opomenout, protoţe i ten opomenutý se můţe podílet na rozvoji a činnosti MARTAGONU téţ. A tak můţeme jednoduše říci DĚKUJEME VŠEM, kteří přispívají svou menší či větší měrou k naší společné věci a šíří krásu lilií. Přátelé, přeji vám radost na zahrádce, opravdu pěkné květy, abyste z nich měli mnoho radosti. Zpráva o revizi Roman K l í m a Dne 12. března 2008 se uskutečnila revize účtů SZO ČZS MARTAGON za období od 1. ledna aţ 31. prosince Revize se zúčastnil hospodář SZO ČZS MARTAGON pan Milan M i c h a l a revizor Ing. Roman K l í m a. K revizi byly předloţeny tyto podklady: - peněţní deník, - účty, - výpisy z běţného účtu, - pokladní hotovost, - vyúčtování finančních záleţitostí, vše za období od Dále byl k dispozici zápis z výborové schůze SZO ČZS MARTAGON, konané dne , dokládající schválení výdajů za období Při revizi bylo shledáno, ţe: - údaje v peněţním deníku odpovídají předloţeným účtům a výpisům z běţného účtu, - pokladní hotovost ke dni činí Kč, - zůstatek na běţném účtu ke dni činí ,08 Kč. V Praze dne 12. března 2008 Ing. Roman K l í m a revizor 6

9 Přehled výdajů SZO ČZS MARTAGON Praha za r Tisk zpravodaje Liliář č. 1,2,3,4 /2007 kopírování ,- Kč Poštovné ,50 Grafická úprava textů pro Liliáře č. 1,2,3,4 / ,- Expedice Liliáře 1-4/ ,- Odměna redaktorovi Liliáře 2 000,- Cena pro vítěze ankety klubové soutěţe Volyně ,- Kancelářské potřeby, obálky pro zasílání Liliáře 2 662,- Výdaje spojené s pořádáním výstav: Proplacení výstavních exponátů 4 000,- Ubytování vystavovatelů 1 125,- Aranţovací a propagační materiál 2 026,- Telefonní poplatky 1 250,- Honorář průvodcům v arboretech 700,- Honorář přednáška M. Krupička 400,- Věcná cena pro LILIUM Brno 499,- Pronájem posluchárny na r ,- Náhrady cestovních výdajů členům výboru 848,- Správa webových stránek 1 571,- Nákup členských známek 4 200,- Nákup členských průkazů 200,- Výdaje celkem: ,50 Kč Schváleno výborovou schůzí SZO ČZS MARTAGON Praha dne Příjmy a výdaje byly v loňském roce vyrovnané. Návrh rozpočtu SZO ČZS MARTAGON Praha na r Plán rozpočtu 2008 Příjmy: Členské příspěvky ,- Kč Dotace ÚR ČZS ,- Prodej cibulí a semen 2 000,- Tombola 1 500,- Jiné příjmy 500,- Celkem ,- Kč 7

10 Výdaje: Tisk Liliáře, kopírování ,- Kč Textová a grafická příprava Liliáře; expedice 4 400,- Poštovné ,- Náklady na pořádání výstav 6 000,- Pronájem posluchárny 1 500,- Náhrady cestovních výdajů 1 000,- Odměny lektorům 1 500,- Nákup členských známek 4 200,- Obnova webových stránek 5 000,- Odměna pokladníkovi po účetní uzávěrce r ,- Odměna předsedovi 1 000,- Bankovní poplatky 1 500,- Jiné výdaje 3 000,- Celkem ,- Kč Rozpočet navrhl hospodář ZO Milan M i c h a l, upravil Ing. Jiří S v o b o d a ; rozdíl bude kryt z předchozích úspor a budeme se snaţit sníţit výdaje. Pozvánky na výstavy v roce 2008 Jiţ 21. ročník výstavy lilií organizovaný naším MARTAGONEM v Rakovníku se koná ve dnech 4. aţ 6. července 2008 v Heroldově síni Rabasovy galerie, ul. Vysoká nedaleko Husova náměstí. Otevřeno bude v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Příjem květů a instalace se uskuteční ve čtvrtek 3. července kolem poledne a odpoledne. Podrobnější informace poskytne přítel Jiří H l o u š e k ( K vypsané soutěţi o nejlepší lilie je počítáno se sponzorským grantem Města Rakovníka. Zájemci mohou navštívit zdarma areál Botanické zahrady Střední zemědělské školy v Rakovníku, který bývá v létě otevřen v pondělí pátek od 8 do 13 hodin. V sobotu a v neděli si návštěvu BZ domluvte přímo se sluţbou na naší výstavě. V pořadí jiţ 7. ročník volyňské výstavy KVĚTY VOLYNĚ 2008, kterou pořádají členové MARTAGONU, se koná ve dnech 9. aţ 10. srpna 2008 ve starobylé radnici na náměstí v době, kdy je ve městě místní pouť. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Volyně bude výstava doplněna obrazy malířů. Vystavovány budou pozdně kvetoucí lilie, mečíky a jiřiny. Příjem a instalace květin se uskuteční v pátek 8. srpna během odpoledne aţ podvečera Otevřeno bude v sobotu od hodin a v neděli od hodin. Další informace poskytne Jiří K o v á ř na u: 8

11 Poznámka v době uzávěrky tohoto čísla Liliáře zatím není známo, kdy začnou stavební úpravy interiéru staré radnice. Předpokládá se, ţe to bude aţ po pouti. Pokud by rekonstrukce začala dříve, přislíbil nám ředitel Městského kulturního střediska ve Volyni p. H o u z i m, ţe zajistí pro výstavu náhradní prostor. Další výstavy Hodonín: června 2008 pořádá nová organizace LILIE Hodonín v prostorách Městského úřadu v ulici Horní Valy uţ 7. ročník výstavy lilií a jejich aranţmá (podle počasí můţe být termín posunut o týden později). Současně proběhne i výstava fotografií Jaromíra R e z k a pod názvem Od vrchoviny po Matterhorn. Roţnov pod Radhoštěm: SZO LILIUM Brno počítá se svou výstavou ve dnech července 2008 a jejím prodlouţením podle stavu lilií. Příjem lilií a instalace výstavy se uskuteční 3. července od ranních hodin a vyhodnocení soutěţí proběhne dne 4. července k večeru. Ţirovnice: Zámek července 2008 Zahrada Vysočiny. Tradiční výstava letních květin především lilií, ovoce a zeleniny. Instalace v pátek 4. července aţ do večera. Lysá nad Labem: července 2008; jiţ 12. ročník tradiční celostátní výstavy květin a potřeb pro zahrádkáře. Přehlídku v létě kvetoucích květin lilií, mečíků, pelargonií, fuchsií, růţí atd. pořádá ČZS. Instalace exponátů lilií bude ve středu 9. července. V době výstavy je moţno vyuţít poradenskou sluţbu pro zahrádkáře. Brodek u Prostějova: července 2008 Květy na Zámku výstava lilií a mečíků. Pozvánky na exkurze Jak jsme Vás jiţ informovali v prvním letošním čísle Liliáře, připravili jsme pro Vás na sobotu dne 14. června 2008 vycházku do parku u zámku Konopiště. Je to mimořádně bohatý park s mnoha vzácnými rostlinami. Průvodcem nám bude Ing. Petr Š r ů t k a, Ph.D. Sraz účastníků vycházky je na vlakovém nádraţí v Benešově u Prahy dne v 9:30 hodin. Vlaky z Prahy hlavního nádraţí odjíţdějí v 8:07 hodin (z nádraţí Praha Vršovice v 8:12, příjezd do Benešova 9:04 hodin) a v 8:15 hodin (z nádraţí Praha Vršovice v 8:20, příjezd do Benešova 9:25 hodin). Od nádraţí se vydáme vlevo, přejdeme po mostě ţelezniční trať a hned poté státní silnici z Benešova na Tábor. Tam uţ začíná vlastní park. Z počátku půjdeme hlavní cestou směrem k zámku, avšak občas zabočíme k některé z botanických zajímavostí. Případní opozdilci nás jistě v parku najdou. Pro zpáteční cestu opět pouţijeme vlak. Ten jede v odpoledních hodinách do Prahy prakticky kaţdou půlhodinu. Těšíme se na Vaši účast. 9

12 Z kalendáře akcí Botanické zahrady Praha v Troji (www.botanicka.cz) Ve čtvrtek dne se můţete zúčastnit exkurze s názvem Seznamte se s botanickou zahradou: Lilie. Sraz účastníků bude v 16 hodin u pokladny Areálu Jih (prohlídka venkovní expozice lilií s doprovodem průvodce) Lilie, denivky a kaly. Výstavní sál i venkovní expozice (Areál Jih) v plném květu... Doprava po Praze: Metro C - stanice Nádraţí Holešovice, kde přestoupíte na autobus č. 112, jedete do zastávky ZOO nebo Botanická zahrada. Odtud pěšky podle značení za cca 5 minut. Nemůţete zabloudit. Krátké ohlédnutí za dalšími liliářskými výstavami r Výstava lilií v Hodoníně 30. června 1. července 2007 Těţištěm výstavy uspořádané ve velké hale Městského úřadu v Hodoníně byla krásná aranţmá, jejichţ stěţejní květinou byly lilie. V pořadí jiţ šestý ročník nesoucí název Lilie, člověk, fantazie se stal tradicí a má dobré vyhlídky do budoucna. Aranţérky-amatérky a další vystavovatelé odvedly kvalitní práci, a tak odborná porota pod vedením profesionálního floristy pana P. M i c h a l a určila následující pořadí: 1. ceny v kategoriích: Vázy Dana P r o k e š o v á ; Misky Dana P r o k e š o v á ; Výzdoba interiéru Marie K r e j č í ř o v á. V přísálí byla instalována nesoutěţní výstava lilií v odrůdách, kde př. K l e m e n t, P e r n i c a a R e z e k vystavili 80 odrůd lilií. Podle hodnocení návštěvníky vyšlo toto pořadí vystavených lilií: 1. JK-33-03, velká smetanově bílá trubka s hnědými ţebry (Jan K l e m e n t ). 2. Snow Diamont, bílý LA-hybrid (Jaromír R e z e k ). Velký zájem byl o přednášku J. Klem e n t a o pěstování lilií, po níţ proběhla asi hodinová beseda. Výstavu zhlédlo přes 2000 spokojených návštěvníků. Výstava lilií v Roţnově pod Radhoštěm r O hlavní loňské výstavní akci sesterské organizace LILIUM Brno jsme uţ v Liliáři psali viz Liliář č. 3/2007. Přidrţíme-li se původně avizovaného termínu konání, výstava začala 4. července a trvala do 8. července 2007, snad tomu tak bylo. Liliářské zprávy ex post ve zprávě o výstavě uţ termín neuváděly. Roţnovské Muzeum v přírodě bylo dějištěm výstavy uţ pošesté a podruhé v nových rekonstruovaných prostorách. Přes problémy s klimatizací bylo k vidění to nejlepší z lilií nejen z moravských a slezských zahrad. Výstavní prostor plně zaplnilo na 700 lodyh lilií a další desítky byly pouţity na aranţe. Zvlášť je třeba vyzvednout teprve rozkvétající kolekci převáţně asijských a dalších hybridů Ing. J o š t a, a také lilie př. T y l e h o. Potěšitelná je i účast mladé vystavovatelky př. B o l á c k é. Počet vystavovatelů bývá kaţdoročně vcelku 10

13 stabilní mezi 10 aţ 15 liliáři, a to i v případě, ţe přijedou z Čech, nebo i ze zahraničí, nejčastěji z Polska, jako tomu bylo tentokrát. Cílem pořadatelů bylo zhostit se dobře dvou základních úkolů, tj. jednak porovnat úroveň výpěstků liliářů a amatérských šlechtitelů, jednak popularizovat pěstování lilií mezi laickou veřejností. Následují vítězné exponáty z 97 lodyh přihlášených do soutěţe dle verdiktu hodnocení komise, jeţ pracovala ve sloţení: B. F r i d r i c h (předseda), V. M a c h á č e k, Ing. B. M i č u l k a, M. T l a c h, V. T y l e. Výsledky soutěţí: 1. ceny: Asiatky Ia 'Babylon' (E. F e r f e c k a ). I semenáče a nezařazené asiatky 'Vecumnieku Tigeris' (Miloslav T l a c h ). Čínské hybridy VIcd bílé, 'Uno' (Jiří D u d e k ). Čínské ostatní hybridy 'Světlonoš' (Miloslav T l a c h ). Semenáče čínských h. VIbc bílé a ţluté, NŠ 38/02-1 (Miloslav T l a c h ). VIbc oranţové, NŠ TL-04 (Jan K l e m e n t ). VIb růţové, Nor 36/2000 (Nikola B o l á c k á ). LA-hybridy 'Yellow Fellow' (Ing. B. M i č u l k a ). Orienpety SILK ROAD (Karel B r a u n ). Zvláštní cena 'Erfordia' (Jan K l e m e n t ). Cena organizace MARTAGON za nejlepší orleánský hybrid: NŠ TL-04 (Jan K l e m e n t ). Cena Ing. B. M i č u l k y za nejlepší vystavenou českou odrůdu: 'Uno' (Jiří D u d e k ). Cena Ing. Václava J o š t a nejmladší vystavovatelce Nikole B o l á c k é. Cena ředitele VMP Ing. V. K o u k a l a, CSc., vítězi ankety návštěvníků o nejlepší lilii: Ing. Václav Jošt za odrůdu 'Purple Reign'. Putovní cena LILIUM Brno nejúspěšnějšímu vystavovateli Miloslavu T l a c h o v i. Seznam všech 14 vystavovatelů: N. B o l á c k á, K. B r a u n, J. D u d e k, E. F e r f e c k a, B. F r i d r i c h, Ing. V. Jošt, J. K l e m e n t, H. K l y s z c z, V. M a c h á č e k, Ing. B. M i č u l k a, V. P a v l í k, M. T l a c h, V. T y l e, R. W i d e r s k i. Výstava lilií ELG Eberswalde července 2007 Eberswalde se nachází nedaleko Berlína. Výstava se konala v areálu Familiengarten, který vznikl z bývalé továrny. Dnešní renovovaný areál má komplexnější vyuţití od zábavných atrakcí aţ po pěkné květinové výsadby včetně lilií (www.familiengarten-eberswalde.de). Tradiční program výstavy, tzn. příjem lilií a jejich soutěţní hodnocení před zahájením výstavy, byl obohacen programem výroční schůze ELG, na níţ se mimo jiné projednávaly i připomínky př. M i č u l k y, zda ELG je německou nebo evropskou organizací. Podrobnější informace s celkovými výsledky soutěţí a snímky exponátů jsou zveřejněny na webových stránkách ELG (www.liliengesellschaft.org). Výsledky soutěţí: (zkráceno) 1. ceny: Jednotlivé odrůdy: Asijské hybridy Ia 'Gloria' (H. W i e d m a n n ). Ib 'Passion' (K. P e t r u s k e ). Ic 'Queen Carina' (H. W i e d m a n n ). NŠ po 3 11

14 lodyhách: Ia Regina (H. S c h m i d t ). Ib Johanna (H. S c h m i d t ). Ic Rita (H. W i e d m a n n ). Lilie sekce VI. trubkovité a miskovité: 'Rondo' (J. C h l e b i š ). NŠ (H. K ü h n e ). Lilie sekce VI. ploché (hvězdicovité) a turbanovité: NŠ PW 1 (P. W i s t u b a ). LA-hybridy: 'Kentucky' (H. M a i ). OT-hybridy: 'Lemgo' (J. M. G i f f e i ). Botanické lilie: L. pardalinum (D. P f a n n s c h m i d t ). Aranţe: Poděkování (P. W i s t u b a ). Kytice: Lilavý sen letní noci (J. M. G i f f e i ). Zvláštní ceny: Cena Alberta R e c h a H. W i e d m a n n ('Gloria'). Cena ELG - H. K ü h n e (NŠ ). Pamětní cena Carla F e l d m a i e r a a Victora S t r a s s e r a G. S t e i n b r ü c k ('Havelidol'). Cena návštěvníků H. Mai ('Kentucky'). Celkové zhodnocení: Zúčastnilo se 24 soutěţících se 79 exponáty, z toho bylo oceněno 41 exponátů. Nejúspěšnější vystavovatel: H. W i e d m a n n s osmi cenami. Výstava lilií v polském Rybniku r Výstava proběhla ve dnech 14. a 15. července Celkem 19 vystavujících vystavilo 244 lodyh lilií ve 111 odrůdách a 37 aranţích s liliemi. Hodnotící komise ve sloţení Piotr W i s t u b a (předseda), Jiří D u d e k, Marcin K a z e k, Franciszek S t a n i a a Roman Wide r s k i určila toto pořadí: 1. ceny: Asijské hybridy Ia 3 lodyhy 'Angel's Touch' (V. J o š t ). Ib 3 lodyhy 'Abendsonne' (J. S z c z e p o n e k ). Čínské hybridy 'Suverén' (J. C h l e b i š ). Orientální hybridy 'Broadway' (J. K a p i a s ). OT-hybridy 'Conca d' Or' (I. S p y r a ). OT-hybridy 3 lodyhy 'Avocado' (R. W i d e r s k i ). Botanické lilie L. tigrinum 'Flore Pleno' (E. F e r f e c k a ). Novošlechtění dle počtu získaných bodů (R. W i d e r s k i ). Nejlepší odrůda v anketě návštěvníků 'Bahia Blanca'. Vybral a sestavil Jiří K o v á ř. Zdroj: Zpravodaj IRIS Hlučín č. 71 (č. 3/2007) a Liliářské zprávy č. 3-4/2007 Galerie liliářů Joe Hoell Václav V i n č á l e k Čestným členem SZO MARTAGON je i tasmánský liliář Joe H o e l l. Mnoho let ţije v Austrálii, ale jeho kořeny sahají k nám do Čech. Netají se zájmem o liliářské dění u nás a po mnoho let se snaţí různými formami podporovat pěstitele lilií ve své původní vlasti. Určitě si se zájmem přečtete záznam z dálkového rozhovoru s ním. Jistě se pamatujete na svoji návštěvu v Praze, při které jste se setkal s některými českými a moravskými liliáři. Co Vás tehdy k návštěvě vedlo a jaké jste si odvezl dojmy? Navštívil jste i jiná místa v Evropě? 12

15 Samozřejmě. Pamatuji si na návštěvu i na entuziasmus členů MARTAGONU, pro které bylo pěstování lilií z domácích odrůd velkým handicapem. V Čechách jsem navštívil svoji rodinu maminku, bratra a sestry. Ţili v Plzni a rovněţ v zakázaném pásmu na Šumavě. Také jsem vyuţil příleţitosti a zajel si do Anglie, kde v té době pracovala moje dcera. Jak pokračovala Vaše komunikace s novými známými? Spolu jsme si také nějaký čas dopisovali, dostal jsem fotografie Vašich novošlechtění, semena. Ale moje neschopnost řádně a včas odpovídat na dopisy umrtvila na delší čas naše kontakty. Nemám to nikomu za zlé i já jsem byl pomalý v odpovědích. V té době jsem si dopisoval s více neţ třiceti lidmi. Určitě máte kontakty i se šlechtiteli lilií z jiných končin světa. Je to tak? Ano. Mám stále spojení se šlechtiteli lilií i kdyţ uţ ne s tolika. Zde v Austrálii jsem ve spojení i se zahraničními liliáři s Bobem G r i e s b a c h e m, Larry D i e h l e m, Charlie K r o e l l e m, Dickem B a z e t t e m, Kathleen M i n g l a se dvěma, třemi dalšími. Napsal jste pro Liliář celou řadu článků. Uvedu alespoň některé z nich: Průkopnicky s orientálními hybridy, Šlechtění orienpetů v letech , Výsledky mé šlechtitelské činnosti v letech , Za 70 dní pěticentimetrové listy na semenáčích orientálů, Geny a semena, dělení a množení, Šlechtění lepších lilií, Buďme tvůrčí pěstujme v kontejnerech, Intersekční hybridy skupiny VIII, Dominantní a recesivní znaky rodu Lilium. Jaká je další Vaše publikační činnost? Jeden z mých článků byl uveřejněn v prosincovém čísle QB NALS roku Do tohoto časopisu přispívám dost často. Naše dnešní interview v rámci seriálu Galerie liliářů navazuje na mé články uveřejněné v dřívějších číslech Liliáře.* V poslední době jsem sice v Liliáři odborné články nepublikoval, ale seznam semen lilií z mých kříţení je kaţdoročně v Liliáři v nabídkové burze otiskován. Víme, že žijete v Tasmánii. Jaké životní osudy Vás do Tasmánie přivedly? Tasmánie měla nejlepší podnebí ze všech australských států a hodně deště. Všechno bylo zelené a šťavnaté. To uţ nyní neplatí. Teď je počasí téměř subtropické a mnohem méně prší. Tasmánie je ostrov oddělený od Austrálie Bassovým průlivem, který je v nejužším místě široký přes 120 km. Leží zhruba na 42 jižní šířky. Ve srovnání s Českou republikou je tedy blíže k rovníku (Praha leží na 54 severní šířky) a dalo by se očekávat, že klima je výrazně teplejší. Ovšem jižní 13

16 polokoule má obecně drsnější klima než polokoule severní. Jaké jsou vlastně rozdíly a jak ovlivňují pěstování lilií? Teplý proud v Pacifickém oceánu omývá východní pobřeţí Austrálie od Nové Guineje po Tasmánii. Pak se vrací podél Nového Zélandu a v polovině cesty se rozplývá. Tasmánie měla počasí podobné jako Riviera nebo Barcelona. Nyní můţeme (a také to činíme) pěstovat pomeranče, banány, avocado apod. a současně ve vyšších polohách můţeme pěstovat třešně a vlašské ořechy. Velice rychle se v Tasmánii ujalo pěstování orienpetů. Těm se daří od Kanady po Kalifornii. Nepřál bych vám, aby se naplnily některé předpovědi o Golfském proudu. Kdyby ten změnil směr nebo ustal, pak se rozšíří ledovec aţ k Paříţi a bude po liliích v celé Evropě. V jakých poměrech pěstujete lilie Vy? Na jakých plochách pěstujete? Máte i skleník? Mám skoro půlhektarový pozemek, z něhoţ však dům, dva skleníky atd. ubírají část obdělávatelné plochy. Jak jste se vlastně k pěstování a šlechtění lilií dostal? S pěstováním jsem začal v roce Mojí první lilií bylo L. auratum var. platyphyllum a Pink Sensation. Od té doby jsem s kříţením nikdy nepřestal. V loňském roce jsem vyséval 154 svých kříţení a např. v roce 1992 jsem vysel 183 kříţení. Dodnes jsem některá uchoval a lilie z nich jsou opravdu výborné. Jak rozšířená je v Tasmánii obliba pěstovat lilie? Na které druhy a odrůdy se místní pěstitelé především soustřeďují? Tasmánie má tři liliářské společnosti. Jedna je na jihu v oblasti Hobart, další na severu Northern Tasmania Lilium Society. A pak na severozápadě North-West Lilium Society. Navzájem jsou od sebe vzdálené asi 150 km a kaţdá má asi 100 členů. Všechny lilie vypěstované v Tasmánii snášejí odlišnosti podnebí v blízkosti moře, na horách a ve vnitrozemí. Z fotografií a z Vašich dopisů jsem nabyl dojmu, že pojímáte šlechtění lilií výrazně jinak, než je tomu u většiny liliářů. Myslím, že pro Vás je důležitá krása vyšlechtěné lilie. Naopak množení novošlechtěnců Vás nezajímá nebo zajímá jen okrajově. Pokud je tomu tak, pak jste dozrál do vrcholového stadia amatérského šlechtění a pěstování, kdy výpěstek je uměleckým dílem originálem. Ano, to je pravda. Většina mých lilií jsou originály. Hodně lidí je obdivuje, ale málo z nich nějaké koupí. Aţ umřu, tak většina z mých lilií umře rovněţ. Některé rozdávám přátelům, jiné prodám v okolí, ale ţádná z větších firem o ně neprojevila zájem. Mým hlavním zájmem je dostat své lilie k co 14

17 nejvíce lidem. Semena, která rozdávám po celém světě, mají týţ účel zajistit, aby moje lilie přeţily. Předchozí otázkou jsme se dostali k rozhraní mezi amatérským a profesionálním šlechtěním lilií. Technologie používané profesionály jsou dnes na úrovni, které jsou pro amatéry prakticky nedostupné. Má za této situace smysl, aby se amatér snažil o produkci svých novošlechtěnců? Při komerčním šlechtění platí přísné poţadavky pro vznik lilií k řezu. Avšak pilný amatér můţe docílit i něco navíc. Mohou mu vzniknout mnohem lepší lilie neţ v komerční velkoprodukci. Velkoproducenti se zaměřují na lilie pěstované na řez. Pro ně je důleţité, aby cibule šly rychlit a bylo je moţno uchovávat v chladírnách. Pokud tyto vlastnosti nemají, pak všechno ostatní je bezvýznamné. Měly by trochu, ale ne moc, vonět, měly by mít vzhůru obrácené květy atd. Na to já dbát příliš nemusím. Pokud jsou mé lilie hezké krásně vybarvené, zdravé, s pěknými květy, hodně poupaty, pak vyhrávají na výstavách. To jsou moje lilie nejliliovatější. Rostou na mé zahradě rok co rok - jsou otuţilé. Z posledních dopisů a fotografií jsem zjistil, že se věnujete také pěstování orchidejí. Co Vás k orchidejím přivedlo a čeho jste už dosáhnul? Lilie a orchideje jsou ideálními společníky. Orchideje kvetou, kdyţ lilie odpočívají. Takţe doma mám pořád nějaké krásné květy. Mám hybridy několika cymbidií a dendrobií ale většinu svých orchidejí jsem koupil. Mám asi 500 variet. Zpátky k liliím. Téměř dvacet let jste čestným členem MARTAGONU. Jak už bylo řečeno, byl jste plodným přispěvatelem do Liliáře. Dlouhou dobu také posíláte semena lilií do naší burzy semen, jak jsme také už zmínili. Je potřeba říct, že se vždy jedná o semena, o která je mimořádný zájem. Dá se tedy konstatovat, že máte zájem a chcete podporovat pěstitele lilií u nás. Obráceně, co byste očekával z naší strany? Čím bychom my mohli přispět Vám a tasmánským liliářům? A uţ je tu poslední šťastná třináctá otázka. Ano, je to pravda. Rozdával jsem dobrá semena po řadu let. Z těchto semen vyrostla řada krásných lilií a nejenom u mne, ale i po Austrálii si moje lilie vedou dobře. Prozatím jsem však ještě nikdy nezaznamenal, ţe by bylo moje jméno coby šlechtitele zmíněno u nějaké vystavované lilie na některé z vašich tuzemských výstav. Kaţdý ze šlechtitelů by rád došel uznání. Tedy, jestliţe se z mých semen nedají vypěstovat ţádné dobré odrůdy, proč se trápit s jejich rozesíláním?** To neplatí pouze pro MARTAGON členové NALS mají tytéţ zvyky. 15

18 Dovolte mi, abych i jménem čtenářů Liliáře poděkoval Joe H o e l l o v i za jeho příspěvek do Galerie a popřál mu hodně radosti z vyšlechtěných lilií. Poznámky redakce: * Redakce Liliáře uvítá k otištění kaţdý další příspěvek přítele H o e l l a o jeho bohatých pěstitelských a šlechtitelských zkušenostech. ** Při této příleţitosti by výbor SZO ČZS MARTAGON velice rád poděkoval příteli Joe H o e l l o v i za jeho dlouholetou všestrannou a nezištnou pomoc naší organizaci. Rádi bychom ho ujistili, ţe je o všechna jeho semena mezi členy MARTAGONU velký zájem a lilie z nich vypěstované jsou našimi členy vysoce oceňovány, vţdyť obohacují naše zahrádky o nové krásné lilie. Děkujeme a prosíme naše členy o zaslání fotografií lilií z jeho semen, abychom mu je mohli poslat na ukázku. Přehled liliářských organizací ve světě I. J. Č e r n o h o r s k ý Společnosti připojené k NALS: Kanada Victoria Lily Society Alberta Regional Lily Society South Saskatchewan Lily Society, Inc. Candian Prairie Lily Society Manitoba Regional Lily Society Ontario Regional Lily Society USA Garden Club of Virginia Golden State Lily Society Iowa Regional Lily Society Lily Society of Indiana Michigan Regional Lily Society Mid Atlantic Lily Society Mid America Regional Lily Society New England Lily Society North Star Lily Society Ohio Lily Society Ozark Regional Lily Society Pacific Northwest Lily Society Potomac Lily Society Wisconsin-Illinois Lily Society 16

19 Wisconsin Regional Lily Society Sacramento-Sierra Lily Society Species Lily Preservation Group Společnosti stojící mimo NALS: Austrálie The Lily Society Inc. - New South Wales Branch South Australian Lilium Society Victorian Lilium & Bulb Group North-West Tasmanian Lilium Society Northern Tasmanian Lilium Society Southern Tasmanian Branch Česká republika LILIUM Brno MARTAGON Praha LILIE Hodonín Dánsko The Danish Iris and Lily Society Francie Societe Francoise des Iris et Plantes bulbeuses Litva Lilium Balticum Německo German Lily Group (Europäische Liliengesellschaft) Nový Zéland The Aukland Lily Society (North Island of NZ) The New Zealand Lily Society South Canterbury Group of the New Zealand Lily Society Waikato Lily Society (North Island of NZ) Otago Lily Society (South Island of NZ) Polsko The Polish Amateur Lily Society Republika Jiţní Afrika South African Lily Society South African Lily Society - Western Province Group 17

20 Švédsko Liljecirkeln Velká Británie The Lily Committee of the Royal Horticultural Society Northern Horticultural Society Lily Group Specializované základní organizace ČZS Jiří K o v á ř Při této příleţitosti se mi zdá, ţe by bylo dobré k příspěvku RNDr. Igora Josefa Č e r n o h o r s k é h o přiřadit seznam specializovaných základních organizací Českého zahrádkářského svazu, ve kterých se sdruţují pěstitelé z celé České republiky. Vyjdeme-li ze dvou zdrojů, z článku uveřejněného v Rukověti zahrádkáře v roce 2003 a ze současných internetových stránek ČZS, vyvíjí činnost v rámci ČZS celkem 17 specializovaných základních organizací. Většinou vydávají své zpravodaje a mají celostátní působnost. Jejich členy se podle zájmu můţete stát i vy, kontakty a informace ohledně přihlášek získáte na oficiálních internetových stránkách ČZS - - nebo se přímo obraťte na ústředí ČZS v Rokycanově ul. č. 15, Praha 3. ACHILLEA tato organizace sdruţuje zájemce o aranţování květin a suchou vazbu. CITRUSÁŘI sdruţují se zde pěstitelé tropických a subtropických rostlin. DAGLA sdruţuje pěstitele a šlechtitele jiřinek, ale i gladiolů. GLADIRIS sdruţuje pěstitele a šlechtitele gladiolů a kosatců. HORTIKLUB činnost je rozdělena do 4 samostatných sekcí. 1. Zahradní architektury hledají způsoby jak nejlépe upravit vlastní zahrádku, jaké vybrat rostliny a jak o ně pečovat. 2. Aranţování květin zabývají se aranţováním a vazbou ţivých nebo suchých květů z vlastní produkce. 3. Bonsají prioritou je pěstování okrasných keřů a stromů, ale téţ bonsají a zkoušejí jejich optimální tvarování. 4. Zájezdové - nabízí pravidelné pořádání autobusových výletů do zajímavých krajinných lokalit a při té příleţitosti, hlavně pro poučení a inspiraci, navštěvují zahrádky svých členů. CHRYZANTÉMA sdruţuje pěstitele a šlechtitele chryzantém. IRIS sdruţuje pěstitele cibulnatých a hlíznatých květin, největší pozornost je věnována pěstování a šlechtění kosatců, lilií a gladiol. JAHODÁŘI Brno sdruţují se zde pěstitelé jahod. KAKTUSÁŘI sdruţuje pěstitele kaktusů a sukulentních rostlin. LILIUM Brno sdruţuje pěstitele a milovníky lilií z celé ČR. V rámci své činnosti a popularizace lilií vydává tato organizace hodnotné publikace. 18

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 116 posluchačů , , , 76,71% 8,22% 1,83% 13,24% 223 , , ,

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 116 posluchačů , ,  , 76,71% 8,22% 1,83% 13,24% 223 , , , Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20142015 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Vydávání účastnických listů a mezinárodních certifikátů v programu CARVINGOVÉ AKADEMIE (CA)

Vydávání účastnických listů a mezinárodních certifikátů v programu CARVINGOVÉ AKADEMIE (CA) CZECH CARVING STUDIO s.r.o. K Pazderně 2024, 256 01 Benešov Czech Republic tel. +420 777 024 048 e-mail:info@carving-studio.eu www.carving-studio.eu IČ 27138828, DIČ CZ 27138828 Vydávání účastnických listů

Více

Na druhém místě (90(63) posluchačů) navštívilo přednášky Bc Tomáše Jana (ÚKZÚZ ZS Želešice, ): Novinky v odrůdách Peckovin a ve skořápkatém

Na druhém místě (90(63) posluchačů) navštívilo přednášky Bc Tomáše Jana (ÚKZÚZ ZS Želešice, ): Novinky v odrůdách Peckovin a ve skořápkatém Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20122013 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Mrazy a jejich dopady

Mrazy a jejich dopady Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Česká bioklimatologická společnost Slovenská bioklimatologická společnost Výzkumný ústav rostlinné výroby

Více

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016)

SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016) SKALNIČKÁŘŮV ROK Klubový zpravodaj číslo 73 (1/2016) OBSAH NAŠE AKCE: Přednášky a členské schůze 2 Výstava 2016. 3 Burzy rostlin 2016 3 Zájezd 5 INFORMACE ZE SETKÁNÍ Usnesení z 39. setkání zástupců skalničkářských

Více

Na třetím místě (80 posluchačů) se umístilo terénní cvičení na ŠZP Mendelu v Žabčicíchpod vedením Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka, CSc.

Na třetím místě (80 posluchačů) se umístilo terénní cvičení na ŠZP Mendelu v Žabčicíchpod vedením Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka, CSc. Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20112012 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Vinařství roku. 1. Definice titulu

Vinařství roku. 1. Definice titulu Vinařství roku Svaz vinařů České republiky jako organizace udělující titul Vinařství roku v České republice stanoví řád nominace a výběru vinařských firem v ČR nesoucích tento titul a dále podmínky jeho

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 0 9 U k á z k a k n i h

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami

podzim plný barev PODZIM ZIMA Po letních tropických vedrech Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Vydání 2/2015 Ing. Dušan Horák HORÁKOVY ŠKOLKY Bystřice pod Hostýnem PODZIM ZIMA Borůvky nejen do nádob Podzimní asijské hořce Italská panna cotta s borůvkami Po letních tropických vedrech podzim plný

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod. Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod. Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Svatopluka Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod Mezinárodní soutěţ ţáků oboru MALÍŘ UHERSKÝ BROD 31.3.-1.4.2016 Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr.

Více

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s.

Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Stanovy spolku Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. IČ 26599473 zřízeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Klub chovatelů a příznivců fretek, z.s. Čl. I Název spolku

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2005

V Ř E S K O V Á K květen 2005 V Ř E S K O V Á K květen 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní úvodní slovo musím věnovat chování některých z vás. Ač jsme několikrát upozorňovali na to, že do kontejnerů patří jen určený odpad,

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin)

Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Ing. Pavel Minář, Ph.D. (ÚKZÚZ, Odbor přípravků na ochranu rostlin) Oddělení rizik a účinnosti přípravků Hodnocení biologické účinnosti Hodnocení vlivu na necílové organismy (ekotoxikologie) Hodnocení

Více

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Školkařské dny Skalský Dvůr 9.2.2016 Ing. Zdeněk Nachlinger Příloha 1 31.10.2014 Úřední věstník Evropské unie L 312/85 TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY Poznámka

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY * Podnebí, rostliny a ţivočichové 5. třída ZŠ BŘEŢANY Podnebí Podnebné pásy Jak uţ víte z učiva přírodovědy, planeta Země nemůţe být Sluncem ohřívaná stejně po celém povrchu. Podle mnoţství dopadajících

Více

Organizátor soutěţe: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Technické zabezpečení: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02)

Organizátor soutěţe: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Technické zabezpečení: KVZ Tachov B (registrační číslo SVZ ČR 05-28-02) Armáda České republiky KVV Plzeň Klub vojáků v záloze Tachov B Zbraně Liberec pořádá 1. ročník mezinárodní střelecké soutěţe O POHÁR ODSTŘELOVAČE KVV PLZEŇ číslo soutěţe podle Kalendáře 2013 : (propozice

Více

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley

Naše odrůdy pro Váš úspěch. Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu. gellert hynek victor charly presley Naše odrůdy pro Váš úspěch Odrůdová nabídka pro pěstitelskou sezónu 2015 gellert hynek n o v in ka victor charly presley gellert diploid C až N/C typ Doporučený výsevek 1,31 1,39 VJ/ha Rychlá a rovnoměrná

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl

Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl Zápis - Sdružení přátel Gymnázia Kadaň 7. březen 2002 Přítomni: Vaňas, Fusková, Kučerová, Koťátková, Tuček, Křížová, Švehlová, Sajdl 1. Informace o činnosti a volby statutárních zástupců P.Vaňas přednesl

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s.

Stanovy spolku. Česko-Dominikánská. obchodní a průmyslová komora, z.s. Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. www.cdopk.org Stanovy spolku Česko-Dominikánská obchodní a průmyslová komora, z.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo 1. Spolek Česko-Dominikánská

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Stanovy spolku ART Foundation z.s.

Stanovy spolku ART Foundation z.s. Stanovy spolku ART Foundation z.s. registrovaného Mininisterstvem vnitra ČR, dne 16.01.2007 pod č.j. VS/1-1/66 255/07-R, IČ 27053474, zapsaného u Městského soudu v Praze, L 17368 Stanovy schváleny Správní

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha)

V platném rozhodnutí o povolení je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) uvedená koncentrace 0,07 % (0,7 kg/ha) Errata: o Delan 700 WDG, číslo povolení 4182-4: v indikační tabulce (str. 122) je u indikace okrasné rostliny (skvrnitosti listů, rzi, pravé plísně (oomycety) v sloupci dávka na ha chybně uvedená koncentrace

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Město Bruntál a lidé bruntálští aneb 800 let v drsném kraji I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla ustanovují

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZPRAVODAJ Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY 1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s. LANAREST, bývalá Mosilana, ulice Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u tramvajové

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací vyhlašují floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den konání soutěže:

Více

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana brambor. podle vývojových fází INSEKTICIDY DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY. www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana brambor podle vývojových fází HERBICIDY HERBICIDY HERBICIDY Chcete-li být v cíli jako první, musíte

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 110 posluchačů , , 72,94% 6,76% 10,11%, 2,7% 17,6% 188 , ,

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 110 posluchačů , , 72,94% 6,76% 10,11%, 2,7% 17,6% 188 , , Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20132014 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI III. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tradice Otických zelných slavností, založená v roce 2011, se u Vás i návštěvníků setkala s velkým ohlasem a byla přijata. Rok 2013 je pro naši obec úspěšným

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Tato publikace vychází za podpory Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji www.botanicka.cz Zdeňka Nikodémová Bohumil Bradna Jak vypěstovat květnatou

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

KUL PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ. Zlín, 18. ledna Ing. Andrea Šumberová Mgr. Roman Foltýn Oddělení kultury KÚZK

KUL PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ. Zlín, 18. ledna Ing. Andrea Šumberová Mgr. Roman Foltýn Oddělení kultury KÚZK KUL 01-17 PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ Zlín, 18. ledna 2017 Ing. Andrea Šumberová Mgr. Roman Foltýn Oddělení kultury KÚZK Program KUL 01-17 Rada Zlínského kraje dne 12. prosince 2016 usnesením

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více