Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON"

Transkript

1 Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON www. martagon.cz

2

3 Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého zahrádkářského svazu MARTAGON Praha číslo 2/2008 (pořadové číslo vydáno v květnu v r. 2008, ročník 42). Sloţení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750, Praha 9 Čakovice Telefon Místopředseda, vedení matriky: Ing. Jiří S v o b o d a, Jednatel: Jiří H l o u š e k, Hospodář, pokladník: Jindra H a l a š o v á Zapisovatel: RNDr. Tomáš S e h n o u t k a Členové výboru: RNDr. Karel V e r e š, Pavel P e t r l í k Klubové výstavy: Jiří H l o u š e k, Jiří K o v á ř Redaktor Liliáře, distribuce zpravodaje: (příspěvky k otištění zasílejte na adresu) Jiří K o v á ř, Na Vyhlídce 624, Volyně Členská schůze uvolnila z funkce našeho dosavadního pokladníka př. Milana M i c h a l a pro jeho dlouhodobou pracovní zaneprázdněnost a pracovní povinnosti v zahraničí. Na jeho místo zvolila př. Jindru H a l a š o v o u, ekonomku ÚAMK ČR (Ústřední automotoklub České republiky). Příteli M i c h a l o v i za jeho práci děkujeme. Internetové stránky organizace připravuje: Ing. Václav V i n č á l e k Revizor: Ing. Roman K l í m a 1

4 Vůně lilií Miloslava R a t a j o v á Víš, co slunce z nebe vidí? Velkou zemi plnou lidí. Podívá se ještě blíţ... A co vidí? Uţ to víš? Ostruţiny, šípky, trnky na záhoně lilienky. Přivítají včeličku, jak chce šťávu z kvítečku. Cupitá k nim vrabeček chtěl by také kvíteček. Večer voní tajemně, ráno vyspaly se náramně. Větřík kvítky vysouší vzbouzejí se do rosy. Zvoneček květů radostně zacinká, rozkvetly lilie také ta malinká. Barevná paráda začala zpívat! Hledáte potěchu? Pojďte se dívat. Máme radost, ţe jsme na světě. Máme radost jenom tak, vţdyť kveteme pro vás v zahrádce a kaţdý nás má rád. Jak tu vůni nasaji svým nosem, zapomenu kam jdu, ba i kdo jsem. Ach, ta vůně, pánové a paní, jak lilii ucítím, musím honem za ní! A kdyţ z nebe nalije, porostou nám lilie! Autorku básně paní Miloslavu R a t a j o v o u jsme představili v loňském Liliáři č. 2/2007. Lilie ji inspirovaly k napsání další básně pro náš Liliář, coţ dnes rádi otiskujeme. Děkujeme. 2

5 Slovo úvodem Jiří S v o b o d a Váţení přátelé, doufám, ţe Vám lilie zdárně přezimovaly, a tak z nich přeji hodně radosti, ale také radost z dalších květin, zahrádky a celé přírody vůbec! S postupujícím jarem nám přibývá práce venku na zahrádkách a nebude jiţ zbývat tolik času na papírování, jako tomu bylo v zimě. Proto bych se rád zeptal - ti z Vás, kteří mi dosud neposlali vyplněný dotazník o členství v SZO ČZS MARTAGON, si opravdu nepřejí dostávat nadále náš klubový zpravodaj Liliář? Do 10. března 2008 jsem dostal pouze 101 vyplněných dotazníků z 218 rozeslaných. Opravdu nevím, co si o tom mám myslet, a rozhodně nemohu zaručit všem, kteří neodpovídají, ţe výbor nakonec nerozhodne o ukončení zasílání Liliáře na mrtvé adresy. Náklady na tisk a poštovné neustále rostou, a pokud někdo nemá zájem Do tohoto čísla Liliáře je vloţena sloţenka na úhradu členského příspěvku na rok 2008 těm členům, kteří zatím neměli moţnost zaplatit přímo na členské schůzi. Platí se částka 120,- Kč a prosíme o urychlené zaplacení. Samozřejmě téţ uvítáme dobrovolné zvýšení příspěvku. Děkujeme. Svůj úvodník bych chtěl ukončit trochu radostněji. Za poslední rok a počátek r nám přibylo 27 nových členů. Vítám je do našich řad a rád bych je pozval na společné akce, především pak na výstavy. Naší kmenovou výstavou je tradiční výstava v Rakovníku. Letos se koná ve dnech července a bude o ní uvedena podrobnější informace na jiném místě Liliáře. Další naší výstavou jsou Květy Volyně 2008 ve dnech srpna, kde lze zhlédnout převáţně pozdně kvetoucí lilie, ale i mečíky a jiřiny. Jménem výboru vítám jmenovitě nové členy, kteří dosud nebyli přivítáni na stránkách Liliáře: Ing. Peter B u n d a l a (Slovensko), Ing. Jiří Č e r n ý, Marta F l i e g e r o v á, Jiřina H á j k o v á, Jindřiška H a l a š o v á, Irena H a n z l í č k o v á, Milan I š t o k, Marie K r e j č í ř o v á, Ing. Antonín K y s e l a, Karel M a c e k, Marie M e l š o v á, Ing. Jindřich M i h a l c s a t i n, Alena N e ţ e r k o v á, Jana O k t á b c o v á, Pavel Ř e z n í č e k, RNDr. Vladimír Ř í h a, Anna Š k v o r o v á, Jan V o r á č e k. Na přílivu nových členů se jistě velkou měrou podílí dobrá reprezentace naší organizace na výstavách a na internetu. Za to patří dík především manţelům Hlouškovým, př. K o v á ř o v i, N o v á k o v i, V i n č á l k o v i a dalším. 3

6 Blahopřejeme našim letošním jubilantům: Rok 2008 Titul Jméno Příjmení Rok narození Výročí Josef Basík let Aneţka Pfeiferová let Radomíra Skruţná let RNDr. Ján Zákopčaník let Věra Dobiášová let Ivana Kakosová let Ing. Antonín Kysela let Vojtěch Macháček let Vlasta Nohejlová let Pavel Russ let Ing. Marie Slavíková let Stanislav Šupita let Pavel Šustr let Eva Vítková let Stanislav Barta let Ing. Jiří Černý let Milada Fischerová let Jana Pošvecová let Josef Ribij let PhDr. Alena Urbanová let František Vopata let Ing. Emil Diblík let Josef Dufek let Bohumil Fridrich let Jiří Kolc let Věra Kořínková let Marie Mlsnová let Jiří Šrůtek let Juraj Rybár let Věra Rýnová let Josef Fait let Ing. Marcela Chmelová let Miroslav Munzar let Ludmila Pešková let Josef Řehák let Ing. Albert Šotola let RNDr. Karel Vereš let Sestavil: Jiří S v o b o d a, místopředseda a matrikář 4

7 Zpráva o činnosti SZO MARTAGON za rok 2007 Vratislav N o v á k Tato zpráva o činnosti naší organizace byla přečtena na výroční členské schůzi konané dne 12. ledna 2008 a účastníci schůze ji přijali bez dalších připomínek. Ve výboru došlo v roce 2007 ke změnám. Návrh, aby funkci předsedy zastával př. Vratislav N o v á k, byl plénem členské schůze schválen a př. N o v á k byl zvolen předsedou. Při této příleţitosti vyslovil nový výbor jménem celé organizace poděkování př. Ing. Stanislavu Š e v č í k o v i, jenţ současně obdrţel ocenění za obětavou práci, kterou odváděl po dlouhou dobu ve funkci předsedy MARTAGONU. Vedení matriky členů se nově ujal př. Ing. Jiří Svoboda, který v současné době aktualizuje stav naší členské základny. Funkce dalších členů výboru zůstaly beze změn. K nejdůleţitějším skutečnostem tvořícím těţiště klubové činnosti patří pravidelné vydávání zpravodaje Liliář, dále provoz vlastních internetových stránek a pořádání výstav. Ve všech těchto, pro nás velice přínosných odvětvích, se zdárně pokračovalo. Můţeme říci, ţe ti členové, kteří je mají na starosti, neustále je zlepšují a rozvíjejí. Krása lilií a propagace liliářského hnutí je tak s hrdostí popularizována. Za tuto starostlivou práci prováděnou ve volném čase patří těmto členům mnoho díků. Dále bych se rád zmínil o akcích, kde vyvíjíme následující aktivity. Jedná se o přednáškovou činnost, která velmi dobře doplňuje naše členské schůze a je o ni zájem. Také exkurze a výlety jsou populární. O jejich průběhu jsou podávány podrobné zprávy v Liliáři. Aukce liliových cibulí se v loňském roce stala opravdu událostí, co se týká počtu a rozmanitosti vzácnějších cibulí lilií. Nezbývá nám nic jiného neţ se těšit na letošní podzimní schůzi, kde opět aukce proběhne. Také tomboly jsou nedílnou součástí našich setkání a jejich kvalita vzrůstá. Velkým obohacením činnosti je i internetová burza cibulí lilií. V souvislosti s těmito akcemi je nutno zmínit jednoho významného liliáře, a tím je př. Ing. Václav Jošt, jemuţ srdečně děkujeme za podporu. Burza semen, která se stává pro šlechtitele nastartováním jara a začátkem liliářského roku, zvětšuje svůj rozsah, coţ znovu potvrdila i nabídka v letošním prvním čísle Liliáře. S nárůstem nabízených poloţek přibývá pořadateli a distributorovi jednotlivých porcí semen nemálo starostí a práce, aby včas vše zvládl. Také jemu patří poděkování za tuto činnost. K novým velice vítaným aktivitám, které obohacují náš MARTAGON a šíří jeho jméno ve světě, můţeme např. přiřadit přísun krásných lilií N o r t h o v ý c h hybridů k nám do republiky. Podrobnou informaci o tom najdete 5

8 v Liliáři č. 4/2007 v článku př. Š r ů t k y Dědicové odkazu Dr. Ch. N o r t h a v naší organizaci. Váţení přátelé, v závěru svého příspěvku při poděkování vám nesděluji záměrně ţádná konkrétní jména. Děkuji za všechnu dobře vykonanou práci pro naši společnou věc. Je velmi těţké někoho jmenovat a jiného opomenout, protoţe i ten opomenutý se můţe podílet na rozvoji a činnosti MARTAGONU téţ. A tak můţeme jednoduše říci DĚKUJEME VŠEM, kteří přispívají svou menší či větší měrou k naší společné věci a šíří krásu lilií. Přátelé, přeji vám radost na zahrádce, opravdu pěkné květy, abyste z nich měli mnoho radosti. Zpráva o revizi Roman K l í m a Dne 12. března 2008 se uskutečnila revize účtů SZO ČZS MARTAGON za období od 1. ledna aţ 31. prosince Revize se zúčastnil hospodář SZO ČZS MARTAGON pan Milan M i c h a l a revizor Ing. Roman K l í m a. K revizi byly předloţeny tyto podklady: - peněţní deník, - účty, - výpisy z běţného účtu, - pokladní hotovost, - vyúčtování finančních záleţitostí, vše za období od Dále byl k dispozici zápis z výborové schůze SZO ČZS MARTAGON, konané dne , dokládající schválení výdajů za období Při revizi bylo shledáno, ţe: - údaje v peněţním deníku odpovídají předloţeným účtům a výpisům z běţného účtu, - pokladní hotovost ke dni činí Kč, - zůstatek na běţném účtu ke dni činí ,08 Kč. V Praze dne 12. března 2008 Ing. Roman K l í m a revizor 6

9 Přehled výdajů SZO ČZS MARTAGON Praha za r Tisk zpravodaje Liliář č. 1,2,3,4 /2007 kopírování ,- Kč Poštovné ,50 Grafická úprava textů pro Liliáře č. 1,2,3,4 / ,- Expedice Liliáře 1-4/ ,- Odměna redaktorovi Liliáře 2 000,- Cena pro vítěze ankety klubové soutěţe Volyně ,- Kancelářské potřeby, obálky pro zasílání Liliáře 2 662,- Výdaje spojené s pořádáním výstav: Proplacení výstavních exponátů 4 000,- Ubytování vystavovatelů 1 125,- Aranţovací a propagační materiál 2 026,- Telefonní poplatky 1 250,- Honorář průvodcům v arboretech 700,- Honorář přednáška M. Krupička 400,- Věcná cena pro LILIUM Brno 499,- Pronájem posluchárny na r ,- Náhrady cestovních výdajů členům výboru 848,- Správa webových stránek 1 571,- Nákup členských známek 4 200,- Nákup členských průkazů 200,- Výdaje celkem: ,50 Kč Schváleno výborovou schůzí SZO ČZS MARTAGON Praha dne Příjmy a výdaje byly v loňském roce vyrovnané. Návrh rozpočtu SZO ČZS MARTAGON Praha na r Plán rozpočtu 2008 Příjmy: Členské příspěvky ,- Kč Dotace ÚR ČZS ,- Prodej cibulí a semen 2 000,- Tombola 1 500,- Jiné příjmy 500,- Celkem ,- Kč 7

10 Výdaje: Tisk Liliáře, kopírování ,- Kč Textová a grafická příprava Liliáře; expedice 4 400,- Poštovné ,- Náklady na pořádání výstav 6 000,- Pronájem posluchárny 1 500,- Náhrady cestovních výdajů 1 000,- Odměny lektorům 1 500,- Nákup členských známek 4 200,- Obnova webových stránek 5 000,- Odměna pokladníkovi po účetní uzávěrce r ,- Odměna předsedovi 1 000,- Bankovní poplatky 1 500,- Jiné výdaje 3 000,- Celkem ,- Kč Rozpočet navrhl hospodář ZO Milan M i c h a l, upravil Ing. Jiří S v o b o d a ; rozdíl bude kryt z předchozích úspor a budeme se snaţit sníţit výdaje. Pozvánky na výstavy v roce 2008 Jiţ 21. ročník výstavy lilií organizovaný naším MARTAGONEM v Rakovníku se koná ve dnech 4. aţ 6. července 2008 v Heroldově síni Rabasovy galerie, ul. Vysoká nedaleko Husova náměstí. Otevřeno bude v pátek a sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Příjem květů a instalace se uskuteční ve čtvrtek 3. července kolem poledne a odpoledne. Podrobnější informace poskytne přítel Jiří H l o u š e k ( K vypsané soutěţi o nejlepší lilie je počítáno se sponzorským grantem Města Rakovníka. Zájemci mohou navštívit zdarma areál Botanické zahrady Střední zemědělské školy v Rakovníku, který bývá v létě otevřen v pondělí pátek od 8 do 13 hodin. V sobotu a v neděli si návštěvu BZ domluvte přímo se sluţbou na naší výstavě. V pořadí jiţ 7. ročník volyňské výstavy KVĚTY VOLYNĚ 2008, kterou pořádají členové MARTAGONU, se koná ve dnech 9. aţ 10. srpna 2008 ve starobylé radnici na náměstí v době, kdy je ve městě místní pouť. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Volyně bude výstava doplněna obrazy malířů. Vystavovány budou pozdně kvetoucí lilie, mečíky a jiřiny. Příjem a instalace květin se uskuteční v pátek 8. srpna během odpoledne aţ podvečera Otevřeno bude v sobotu od hodin a v neděli od hodin. Další informace poskytne Jiří K o v á ř na u: 8

11 Poznámka v době uzávěrky tohoto čísla Liliáře zatím není známo, kdy začnou stavební úpravy interiéru staré radnice. Předpokládá se, ţe to bude aţ po pouti. Pokud by rekonstrukce začala dříve, přislíbil nám ředitel Městského kulturního střediska ve Volyni p. H o u z i m, ţe zajistí pro výstavu náhradní prostor. Další výstavy Hodonín: června 2008 pořádá nová organizace LILIE Hodonín v prostorách Městského úřadu v ulici Horní Valy uţ 7. ročník výstavy lilií a jejich aranţmá (podle počasí můţe být termín posunut o týden později). Současně proběhne i výstava fotografií Jaromíra R e z k a pod názvem Od vrchoviny po Matterhorn. Roţnov pod Radhoštěm: SZO LILIUM Brno počítá se svou výstavou ve dnech července 2008 a jejím prodlouţením podle stavu lilií. Příjem lilií a instalace výstavy se uskuteční 3. července od ranních hodin a vyhodnocení soutěţí proběhne dne 4. července k večeru. Ţirovnice: Zámek července 2008 Zahrada Vysočiny. Tradiční výstava letních květin především lilií, ovoce a zeleniny. Instalace v pátek 4. července aţ do večera. Lysá nad Labem: července 2008; jiţ 12. ročník tradiční celostátní výstavy květin a potřeb pro zahrádkáře. Přehlídku v létě kvetoucích květin lilií, mečíků, pelargonií, fuchsií, růţí atd. pořádá ČZS. Instalace exponátů lilií bude ve středu 9. července. V době výstavy je moţno vyuţít poradenskou sluţbu pro zahrádkáře. Brodek u Prostějova: července 2008 Květy na Zámku výstava lilií a mečíků. Pozvánky na exkurze Jak jsme Vás jiţ informovali v prvním letošním čísle Liliáře, připravili jsme pro Vás na sobotu dne 14. června 2008 vycházku do parku u zámku Konopiště. Je to mimořádně bohatý park s mnoha vzácnými rostlinami. Průvodcem nám bude Ing. Petr Š r ů t k a, Ph.D. Sraz účastníků vycházky je na vlakovém nádraţí v Benešově u Prahy dne v 9:30 hodin. Vlaky z Prahy hlavního nádraţí odjíţdějí v 8:07 hodin (z nádraţí Praha Vršovice v 8:12, příjezd do Benešova 9:04 hodin) a v 8:15 hodin (z nádraţí Praha Vršovice v 8:20, příjezd do Benešova 9:25 hodin). Od nádraţí se vydáme vlevo, přejdeme po mostě ţelezniční trať a hned poté státní silnici z Benešova na Tábor. Tam uţ začíná vlastní park. Z počátku půjdeme hlavní cestou směrem k zámku, avšak občas zabočíme k některé z botanických zajímavostí. Případní opozdilci nás jistě v parku najdou. Pro zpáteční cestu opět pouţijeme vlak. Ten jede v odpoledních hodinách do Prahy prakticky kaţdou půlhodinu. Těšíme se na Vaši účast. 9

12 Z kalendáře akcí Botanické zahrady Praha v Troji (www.botanicka.cz) Ve čtvrtek dne se můţete zúčastnit exkurze s názvem Seznamte se s botanickou zahradou: Lilie. Sraz účastníků bude v 16 hodin u pokladny Areálu Jih (prohlídka venkovní expozice lilií s doprovodem průvodce) Lilie, denivky a kaly. Výstavní sál i venkovní expozice (Areál Jih) v plném květu... Doprava po Praze: Metro C - stanice Nádraţí Holešovice, kde přestoupíte na autobus č. 112, jedete do zastávky ZOO nebo Botanická zahrada. Odtud pěšky podle značení za cca 5 minut. Nemůţete zabloudit. Krátké ohlédnutí za dalšími liliářskými výstavami r Výstava lilií v Hodoníně 30. června 1. července 2007 Těţištěm výstavy uspořádané ve velké hale Městského úřadu v Hodoníně byla krásná aranţmá, jejichţ stěţejní květinou byly lilie. V pořadí jiţ šestý ročník nesoucí název Lilie, člověk, fantazie se stal tradicí a má dobré vyhlídky do budoucna. Aranţérky-amatérky a další vystavovatelé odvedly kvalitní práci, a tak odborná porota pod vedením profesionálního floristy pana P. M i c h a l a určila následující pořadí: 1. ceny v kategoriích: Vázy Dana P r o k e š o v á ; Misky Dana P r o k e š o v á ; Výzdoba interiéru Marie K r e j č í ř o v á. V přísálí byla instalována nesoutěţní výstava lilií v odrůdách, kde př. K l e m e n t, P e r n i c a a R e z e k vystavili 80 odrůd lilií. Podle hodnocení návštěvníky vyšlo toto pořadí vystavených lilií: 1. JK-33-03, velká smetanově bílá trubka s hnědými ţebry (Jan K l e m e n t ). 2. Snow Diamont, bílý LA-hybrid (Jaromír R e z e k ). Velký zájem byl o přednášku J. Klem e n t a o pěstování lilií, po níţ proběhla asi hodinová beseda. Výstavu zhlédlo přes 2000 spokojených návštěvníků. Výstava lilií v Roţnově pod Radhoštěm r O hlavní loňské výstavní akci sesterské organizace LILIUM Brno jsme uţ v Liliáři psali viz Liliář č. 3/2007. Přidrţíme-li se původně avizovaného termínu konání, výstava začala 4. července a trvala do 8. července 2007, snad tomu tak bylo. Liliářské zprávy ex post ve zprávě o výstavě uţ termín neuváděly. Roţnovské Muzeum v přírodě bylo dějištěm výstavy uţ pošesté a podruhé v nových rekonstruovaných prostorách. Přes problémy s klimatizací bylo k vidění to nejlepší z lilií nejen z moravských a slezských zahrad. Výstavní prostor plně zaplnilo na 700 lodyh lilií a další desítky byly pouţity na aranţe. Zvlášť je třeba vyzvednout teprve rozkvétající kolekci převáţně asijských a dalších hybridů Ing. J o š t a, a také lilie př. T y l e h o. Potěšitelná je i účast mladé vystavovatelky př. B o l á c k é. Počet vystavovatelů bývá kaţdoročně vcelku 10

13 stabilní mezi 10 aţ 15 liliáři, a to i v případě, ţe přijedou z Čech, nebo i ze zahraničí, nejčastěji z Polska, jako tomu bylo tentokrát. Cílem pořadatelů bylo zhostit se dobře dvou základních úkolů, tj. jednak porovnat úroveň výpěstků liliářů a amatérských šlechtitelů, jednak popularizovat pěstování lilií mezi laickou veřejností. Následují vítězné exponáty z 97 lodyh přihlášených do soutěţe dle verdiktu hodnocení komise, jeţ pracovala ve sloţení: B. F r i d r i c h (předseda), V. M a c h á č e k, Ing. B. M i č u l k a, M. T l a c h, V. T y l e. Výsledky soutěţí: 1. ceny: Asiatky Ia 'Babylon' (E. F e r f e c k a ). I semenáče a nezařazené asiatky 'Vecumnieku Tigeris' (Miloslav T l a c h ). Čínské hybridy VIcd bílé, 'Uno' (Jiří D u d e k ). Čínské ostatní hybridy 'Světlonoš' (Miloslav T l a c h ). Semenáče čínských h. VIbc bílé a ţluté, NŠ 38/02-1 (Miloslav T l a c h ). VIbc oranţové, NŠ TL-04 (Jan K l e m e n t ). VIb růţové, Nor 36/2000 (Nikola B o l á c k á ). LA-hybridy 'Yellow Fellow' (Ing. B. M i č u l k a ). Orienpety SILK ROAD (Karel B r a u n ). Zvláštní cena 'Erfordia' (Jan K l e m e n t ). Cena organizace MARTAGON za nejlepší orleánský hybrid: NŠ TL-04 (Jan K l e m e n t ). Cena Ing. B. M i č u l k y za nejlepší vystavenou českou odrůdu: 'Uno' (Jiří D u d e k ). Cena Ing. Václava J o š t a nejmladší vystavovatelce Nikole B o l á c k é. Cena ředitele VMP Ing. V. K o u k a l a, CSc., vítězi ankety návštěvníků o nejlepší lilii: Ing. Václav Jošt za odrůdu 'Purple Reign'. Putovní cena LILIUM Brno nejúspěšnějšímu vystavovateli Miloslavu T l a c h o v i. Seznam všech 14 vystavovatelů: N. B o l á c k á, K. B r a u n, J. D u d e k, E. F e r f e c k a, B. F r i d r i c h, Ing. V. Jošt, J. K l e m e n t, H. K l y s z c z, V. M a c h á č e k, Ing. B. M i č u l k a, V. P a v l í k, M. T l a c h, V. T y l e, R. W i d e r s k i. Výstava lilií ELG Eberswalde července 2007 Eberswalde se nachází nedaleko Berlína. Výstava se konala v areálu Familiengarten, který vznikl z bývalé továrny. Dnešní renovovaný areál má komplexnější vyuţití od zábavných atrakcí aţ po pěkné květinové výsadby včetně lilií (www.familiengarten-eberswalde.de). Tradiční program výstavy, tzn. příjem lilií a jejich soutěţní hodnocení před zahájením výstavy, byl obohacen programem výroční schůze ELG, na níţ se mimo jiné projednávaly i připomínky př. M i č u l k y, zda ELG je německou nebo evropskou organizací. Podrobnější informace s celkovými výsledky soutěţí a snímky exponátů jsou zveřejněny na webových stránkách ELG (www.liliengesellschaft.org). Výsledky soutěţí: (zkráceno) 1. ceny: Jednotlivé odrůdy: Asijské hybridy Ia 'Gloria' (H. W i e d m a n n ). Ib 'Passion' (K. P e t r u s k e ). Ic 'Queen Carina' (H. W i e d m a n n ). NŠ po 3 11

14 lodyhách: Ia Regina (H. S c h m i d t ). Ib Johanna (H. S c h m i d t ). Ic Rita (H. W i e d m a n n ). Lilie sekce VI. trubkovité a miskovité: 'Rondo' (J. C h l e b i š ). NŠ (H. K ü h n e ). Lilie sekce VI. ploché (hvězdicovité) a turbanovité: NŠ PW 1 (P. W i s t u b a ). LA-hybridy: 'Kentucky' (H. M a i ). OT-hybridy: 'Lemgo' (J. M. G i f f e i ). Botanické lilie: L. pardalinum (D. P f a n n s c h m i d t ). Aranţe: Poděkování (P. W i s t u b a ). Kytice: Lilavý sen letní noci (J. M. G i f f e i ). Zvláštní ceny: Cena Alberta R e c h a H. W i e d m a n n ('Gloria'). Cena ELG - H. K ü h n e (NŠ ). Pamětní cena Carla F e l d m a i e r a a Victora S t r a s s e r a G. S t e i n b r ü c k ('Havelidol'). Cena návštěvníků H. Mai ('Kentucky'). Celkové zhodnocení: Zúčastnilo se 24 soutěţících se 79 exponáty, z toho bylo oceněno 41 exponátů. Nejúspěšnější vystavovatel: H. W i e d m a n n s osmi cenami. Výstava lilií v polském Rybniku r Výstava proběhla ve dnech 14. a 15. července Celkem 19 vystavujících vystavilo 244 lodyh lilií ve 111 odrůdách a 37 aranţích s liliemi. Hodnotící komise ve sloţení Piotr W i s t u b a (předseda), Jiří D u d e k, Marcin K a z e k, Franciszek S t a n i a a Roman Wide r s k i určila toto pořadí: 1. ceny: Asijské hybridy Ia 3 lodyhy 'Angel's Touch' (V. J o š t ). Ib 3 lodyhy 'Abendsonne' (J. S z c z e p o n e k ). Čínské hybridy 'Suverén' (J. C h l e b i š ). Orientální hybridy 'Broadway' (J. K a p i a s ). OT-hybridy 'Conca d' Or' (I. S p y r a ). OT-hybridy 3 lodyhy 'Avocado' (R. W i d e r s k i ). Botanické lilie L. tigrinum 'Flore Pleno' (E. F e r f e c k a ). Novošlechtění dle počtu získaných bodů (R. W i d e r s k i ). Nejlepší odrůda v anketě návštěvníků 'Bahia Blanca'. Vybral a sestavil Jiří K o v á ř. Zdroj: Zpravodaj IRIS Hlučín č. 71 (č. 3/2007) a Liliářské zprávy č. 3-4/2007 Galerie liliářů Joe Hoell Václav V i n č á l e k Čestným členem SZO MARTAGON je i tasmánský liliář Joe H o e l l. Mnoho let ţije v Austrálii, ale jeho kořeny sahají k nám do Čech. Netají se zájmem o liliářské dění u nás a po mnoho let se snaţí různými formami podporovat pěstitele lilií ve své původní vlasti. Určitě si se zájmem přečtete záznam z dálkového rozhovoru s ním. Jistě se pamatujete na svoji návštěvu v Praze, při které jste se setkal s některými českými a moravskými liliáři. Co Vás tehdy k návštěvě vedlo a jaké jste si odvezl dojmy? Navštívil jste i jiná místa v Evropě? 12

15 Samozřejmě. Pamatuji si na návštěvu i na entuziasmus členů MARTAGONU, pro které bylo pěstování lilií z domácích odrůd velkým handicapem. V Čechách jsem navštívil svoji rodinu maminku, bratra a sestry. Ţili v Plzni a rovněţ v zakázaném pásmu na Šumavě. Také jsem vyuţil příleţitosti a zajel si do Anglie, kde v té době pracovala moje dcera. Jak pokračovala Vaše komunikace s novými známými? Spolu jsme si také nějaký čas dopisovali, dostal jsem fotografie Vašich novošlechtění, semena. Ale moje neschopnost řádně a včas odpovídat na dopisy umrtvila na delší čas naše kontakty. Nemám to nikomu za zlé i já jsem byl pomalý v odpovědích. V té době jsem si dopisoval s více neţ třiceti lidmi. Určitě máte kontakty i se šlechtiteli lilií z jiných končin světa. Je to tak? Ano. Mám stále spojení se šlechtiteli lilií i kdyţ uţ ne s tolika. Zde v Austrálii jsem ve spojení i se zahraničními liliáři s Bobem G r i e s b a c h e m, Larry D i e h l e m, Charlie K r o e l l e m, Dickem B a z e t t e m, Kathleen M i n g l a se dvěma, třemi dalšími. Napsal jste pro Liliář celou řadu článků. Uvedu alespoň některé z nich: Průkopnicky s orientálními hybridy, Šlechtění orienpetů v letech , Výsledky mé šlechtitelské činnosti v letech , Za 70 dní pěticentimetrové listy na semenáčích orientálů, Geny a semena, dělení a množení, Šlechtění lepších lilií, Buďme tvůrčí pěstujme v kontejnerech, Intersekční hybridy skupiny VIII, Dominantní a recesivní znaky rodu Lilium. Jaká je další Vaše publikační činnost? Jeden z mých článků byl uveřejněn v prosincovém čísle QB NALS roku Do tohoto časopisu přispívám dost často. Naše dnešní interview v rámci seriálu Galerie liliářů navazuje na mé články uveřejněné v dřívějších číslech Liliáře.* V poslední době jsem sice v Liliáři odborné články nepublikoval, ale seznam semen lilií z mých kříţení je kaţdoročně v Liliáři v nabídkové burze otiskován. Víme, že žijete v Tasmánii. Jaké životní osudy Vás do Tasmánie přivedly? Tasmánie měla nejlepší podnebí ze všech australských států a hodně deště. Všechno bylo zelené a šťavnaté. To uţ nyní neplatí. Teď je počasí téměř subtropické a mnohem méně prší. Tasmánie je ostrov oddělený od Austrálie Bassovým průlivem, který je v nejužším místě široký přes 120 km. Leží zhruba na 42 jižní šířky. Ve srovnání s Českou republikou je tedy blíže k rovníku (Praha leží na 54 severní šířky) a dalo by se očekávat, že klima je výrazně teplejší. Ovšem jižní 13

16 polokoule má obecně drsnější klima než polokoule severní. Jaké jsou vlastně rozdíly a jak ovlivňují pěstování lilií? Teplý proud v Pacifickém oceánu omývá východní pobřeţí Austrálie od Nové Guineje po Tasmánii. Pak se vrací podél Nového Zélandu a v polovině cesty se rozplývá. Tasmánie měla počasí podobné jako Riviera nebo Barcelona. Nyní můţeme (a také to činíme) pěstovat pomeranče, banány, avocado apod. a současně ve vyšších polohách můţeme pěstovat třešně a vlašské ořechy. Velice rychle se v Tasmánii ujalo pěstování orienpetů. Těm se daří od Kanady po Kalifornii. Nepřál bych vám, aby se naplnily některé předpovědi o Golfském proudu. Kdyby ten změnil směr nebo ustal, pak se rozšíří ledovec aţ k Paříţi a bude po liliích v celé Evropě. V jakých poměrech pěstujete lilie Vy? Na jakých plochách pěstujete? Máte i skleník? Mám skoro půlhektarový pozemek, z něhoţ však dům, dva skleníky atd. ubírají část obdělávatelné plochy. Jak jste se vlastně k pěstování a šlechtění lilií dostal? S pěstováním jsem začal v roce Mojí první lilií bylo L. auratum var. platyphyllum a Pink Sensation. Od té doby jsem s kříţením nikdy nepřestal. V loňském roce jsem vyséval 154 svých kříţení a např. v roce 1992 jsem vysel 183 kříţení. Dodnes jsem některá uchoval a lilie z nich jsou opravdu výborné. Jak rozšířená je v Tasmánii obliba pěstovat lilie? Na které druhy a odrůdy se místní pěstitelé především soustřeďují? Tasmánie má tři liliářské společnosti. Jedna je na jihu v oblasti Hobart, další na severu Northern Tasmania Lilium Society. A pak na severozápadě North-West Lilium Society. Navzájem jsou od sebe vzdálené asi 150 km a kaţdá má asi 100 členů. Všechny lilie vypěstované v Tasmánii snášejí odlišnosti podnebí v blízkosti moře, na horách a ve vnitrozemí. Z fotografií a z Vašich dopisů jsem nabyl dojmu, že pojímáte šlechtění lilií výrazně jinak, než je tomu u většiny liliářů. Myslím, že pro Vás je důležitá krása vyšlechtěné lilie. Naopak množení novošlechtěnců Vás nezajímá nebo zajímá jen okrajově. Pokud je tomu tak, pak jste dozrál do vrcholového stadia amatérského šlechtění a pěstování, kdy výpěstek je uměleckým dílem originálem. Ano, to je pravda. Většina mých lilií jsou originály. Hodně lidí je obdivuje, ale málo z nich nějaké koupí. Aţ umřu, tak většina z mých lilií umře rovněţ. Některé rozdávám přátelům, jiné prodám v okolí, ale ţádná z větších firem o ně neprojevila zájem. Mým hlavním zájmem je dostat své lilie k co 14

17 nejvíce lidem. Semena, která rozdávám po celém světě, mají týţ účel zajistit, aby moje lilie přeţily. Předchozí otázkou jsme se dostali k rozhraní mezi amatérským a profesionálním šlechtěním lilií. Technologie používané profesionály jsou dnes na úrovni, které jsou pro amatéry prakticky nedostupné. Má za této situace smysl, aby se amatér snažil o produkci svých novošlechtěnců? Při komerčním šlechtění platí přísné poţadavky pro vznik lilií k řezu. Avšak pilný amatér můţe docílit i něco navíc. Mohou mu vzniknout mnohem lepší lilie neţ v komerční velkoprodukci. Velkoproducenti se zaměřují na lilie pěstované na řez. Pro ně je důleţité, aby cibule šly rychlit a bylo je moţno uchovávat v chladírnách. Pokud tyto vlastnosti nemají, pak všechno ostatní je bezvýznamné. Měly by trochu, ale ne moc, vonět, měly by mít vzhůru obrácené květy atd. Na to já dbát příliš nemusím. Pokud jsou mé lilie hezké krásně vybarvené, zdravé, s pěknými květy, hodně poupaty, pak vyhrávají na výstavách. To jsou moje lilie nejliliovatější. Rostou na mé zahradě rok co rok - jsou otuţilé. Z posledních dopisů a fotografií jsem zjistil, že se věnujete také pěstování orchidejí. Co Vás k orchidejím přivedlo a čeho jste už dosáhnul? Lilie a orchideje jsou ideálními společníky. Orchideje kvetou, kdyţ lilie odpočívají. Takţe doma mám pořád nějaké krásné květy. Mám hybridy několika cymbidií a dendrobií ale většinu svých orchidejí jsem koupil. Mám asi 500 variet. Zpátky k liliím. Téměř dvacet let jste čestným členem MARTAGONU. Jak už bylo řečeno, byl jste plodným přispěvatelem do Liliáře. Dlouhou dobu také posíláte semena lilií do naší burzy semen, jak jsme také už zmínili. Je potřeba říct, že se vždy jedná o semena, o která je mimořádný zájem. Dá se tedy konstatovat, že máte zájem a chcete podporovat pěstitele lilií u nás. Obráceně, co byste očekával z naší strany? Čím bychom my mohli přispět Vám a tasmánským liliářům? A uţ je tu poslední šťastná třináctá otázka. Ano, je to pravda. Rozdával jsem dobrá semena po řadu let. Z těchto semen vyrostla řada krásných lilií a nejenom u mne, ale i po Austrálii si moje lilie vedou dobře. Prozatím jsem však ještě nikdy nezaznamenal, ţe by bylo moje jméno coby šlechtitele zmíněno u nějaké vystavované lilie na některé z vašich tuzemských výstav. Kaţdý ze šlechtitelů by rád došel uznání. Tedy, jestliţe se z mých semen nedají vypěstovat ţádné dobré odrůdy, proč se trápit s jejich rozesíláním?** To neplatí pouze pro MARTAGON členové NALS mají tytéţ zvyky. 15

18 Dovolte mi, abych i jménem čtenářů Liliáře poděkoval Joe H o e l l o v i za jeho příspěvek do Galerie a popřál mu hodně radosti z vyšlechtěných lilií. Poznámky redakce: * Redakce Liliáře uvítá k otištění kaţdý další příspěvek přítele H o e l l a o jeho bohatých pěstitelských a šlechtitelských zkušenostech. ** Při této příleţitosti by výbor SZO ČZS MARTAGON velice rád poděkoval příteli Joe H o e l l o v i za jeho dlouholetou všestrannou a nezištnou pomoc naší organizaci. Rádi bychom ho ujistili, ţe je o všechna jeho semena mezi členy MARTAGONU velký zájem a lilie z nich vypěstované jsou našimi členy vysoce oceňovány, vţdyť obohacují naše zahrádky o nové krásné lilie. Děkujeme a prosíme naše členy o zaslání fotografií lilií z jeho semen, abychom mu je mohli poslat na ukázku. Přehled liliářských organizací ve světě I. J. Č e r n o h o r s k ý Společnosti připojené k NALS: Kanada Victoria Lily Society Alberta Regional Lily Society South Saskatchewan Lily Society, Inc. Candian Prairie Lily Society Manitoba Regional Lily Society Ontario Regional Lily Society USA Garden Club of Virginia Golden State Lily Society Iowa Regional Lily Society Lily Society of Indiana Michigan Regional Lily Society Mid Atlantic Lily Society Mid America Regional Lily Society New England Lily Society North Star Lily Society Ohio Lily Society Ozark Regional Lily Society Pacific Northwest Lily Society Potomac Lily Society Wisconsin-Illinois Lily Society 16

19 Wisconsin Regional Lily Society Sacramento-Sierra Lily Society Species Lily Preservation Group Společnosti stojící mimo NALS: Austrálie The Lily Society Inc. - New South Wales Branch South Australian Lilium Society Victorian Lilium & Bulb Group North-West Tasmanian Lilium Society Northern Tasmanian Lilium Society Southern Tasmanian Branch Česká republika LILIUM Brno MARTAGON Praha LILIE Hodonín Dánsko The Danish Iris and Lily Society Francie Societe Francoise des Iris et Plantes bulbeuses Litva Lilium Balticum Německo German Lily Group (Europäische Liliengesellschaft) Nový Zéland The Aukland Lily Society (North Island of NZ) The New Zealand Lily Society South Canterbury Group of the New Zealand Lily Society Waikato Lily Society (North Island of NZ) Otago Lily Society (South Island of NZ) Polsko The Polish Amateur Lily Society Republika Jiţní Afrika South African Lily Society South African Lily Society - Western Province Group 17

20 Švédsko Liljecirkeln Velká Británie The Lily Committee of the Royal Horticultural Society Northern Horticultural Society Lily Group Specializované základní organizace ČZS Jiří K o v á ř Při této příleţitosti se mi zdá, ţe by bylo dobré k příspěvku RNDr. Igora Josefa Č e r n o h o r s k é h o přiřadit seznam specializovaných základních organizací Českého zahrádkářského svazu, ve kterých se sdruţují pěstitelé z celé České republiky. Vyjdeme-li ze dvou zdrojů, z článku uveřejněného v Rukověti zahrádkáře v roce 2003 a ze současných internetových stránek ČZS, vyvíjí činnost v rámci ČZS celkem 17 specializovaných základních organizací. Většinou vydávají své zpravodaje a mají celostátní působnost. Jejich členy se podle zájmu můţete stát i vy, kontakty a informace ohledně přihlášek získáte na oficiálních internetových stránkách ČZS - - nebo se přímo obraťte na ústředí ČZS v Rokycanově ul. č. 15, Praha 3. ACHILLEA tato organizace sdruţuje zájemce o aranţování květin a suchou vazbu. CITRUSÁŘI sdruţují se zde pěstitelé tropických a subtropických rostlin. DAGLA sdruţuje pěstitele a šlechtitele jiřinek, ale i gladiolů. GLADIRIS sdruţuje pěstitele a šlechtitele gladiolů a kosatců. HORTIKLUB činnost je rozdělena do 4 samostatných sekcí. 1. Zahradní architektury hledají způsoby jak nejlépe upravit vlastní zahrádku, jaké vybrat rostliny a jak o ně pečovat. 2. Aranţování květin zabývají se aranţováním a vazbou ţivých nebo suchých květů z vlastní produkce. 3. Bonsají prioritou je pěstování okrasných keřů a stromů, ale téţ bonsají a zkoušejí jejich optimální tvarování. 4. Zájezdové - nabízí pravidelné pořádání autobusových výletů do zajímavých krajinných lokalit a při té příleţitosti, hlavně pro poučení a inspiraci, navštěvují zahrádky svých členů. CHRYZANTÉMA sdruţuje pěstitele a šlechtitele chryzantém. IRIS sdruţuje pěstitele cibulnatých a hlíznatých květin, největší pozornost je věnována pěstování a šlechtění kosatců, lilií a gladiol. JAHODÁŘI Brno sdruţují se zde pěstitelé jahod. KAKTUSÁŘI sdruţuje pěstitele kaktusů a sukulentních rostlin. LILIUM Brno sdruţuje pěstitele a milovníky lilií z celé ČR. V rámci své činnosti a popularizace lilií vydává tato organizace hodnotné publikace. 18

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz

Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON. www. martagon.cz Zpravodaj pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Jubilant Karel Vereš foto Květa Stolaříková www. martagon.cz Liliář - informativní zájmový zpravodaj pěstitelů lilií specializované základní organizace Českého

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011

Zpráva o činnosti SZÚZ 2011 S L O V O Ú V O D E M R O S T I S L A V I V Á N E K, P Ř E D S E D A P Ř E D S T A V E N S T V A Rok 2011 byl pro SZÚZ rokem zlomovým. Nerad bych, abyste mě podezírali, ţe jsem úvod jenom opsal od svého

Více

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA

Bludovan 3/2006. Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem ZDARMA 3/2006 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2006 Bludovan Jak to bude s dělením bývalého žerotínského majetku? Rozhovor s místostarostou obce Ing. Jaroslavem Balharem Podíváme-li se do předvolebních materiálů

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

www.modernivcelar.cz

www.modernivcelar.cz Toto je internetová verze časopisu MODERNÍ VČELAŘ www.modernivcelar.cz Redakce časopisu MODERNÍ VČELAŘ tímto dává všem uživatelům internetu souhlas k dalšímu přebírání a šíření publikovaných článků pod

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN ČERVENEC - SRPEN 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN ČERVENEC - SRPEN 2013 7-8/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN ČERVENEC - SRPEN 2013 Úvodník Z DNEŠNÍHO ČÍSLA: Vážení spoluobčané, zajisté jste ve sdělovacích prostředcích sledovali letošní ničivé povodně, které tentokrát zasáhly Čechy,

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

Stáří je naše budoucnost

Stáří je naše budoucnost Zpravodaj Města Litomyšle 10 5. října 2007 Ročník XVII. Stáří je naše budoucnost Město Litomyšl pořádalo ve dnech 20. a 21. září mezinárodní seminář zabývající se současností a především perspektivami

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 8 25. dubna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Mateřské školy o letních prázdninách str. 2 Burza volného času pozvánka str. 3 Svoz odpadu o svátcích str. 3 Galerie získala peníze z grantu str. 5 Vodicí psi soutěžili v Blansku str. 5 Zpravodaj města

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 11 Prosinec 2000 CZ BIOM na přelomu tisíciletí Úvodník předsedy Ing. Jaroslava Váni, CSc. Své informaci o stavu CZ BIOMu

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více