Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 000 000 000 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ0003501488"

Transkript

1 Kč HOME CREDIT A.S. Dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2009 ISIN CZ Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do Kč (slovy tři miliardy korun českých), splatné v roce 2009 (dále jen Dluhopisy nebo Emise ), jejichž emitentem je Home Credit a.s., IČ , se sídlem Brno, Moravské náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 4401 (dále jen Emitent nebo HC ), jsou vydávány podle českého práva v zaknihované podobě ve formě na doručitele.v případě jejich přijetí k obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. (dále též BCPP ) budou Dluhopisy kótovanými cennými papíry. Jmenovitá hodnota každého Dluhopisu je Kč (jeden milión korun českých). Jmenovitá hodnota Dluhopisů a úrokové výnosy z nich budou splatné výlučně v českých korunách nebo jiné zákonné měně České republiky. Předpokládané datum emise je stanoveno na 6. říjen Dluhopisy ponesou pohyblivý úrokový výnos stanovený způsobem uvedeným v článku 5. emisních podmínek Dluhopisů. Pokud nebude Emitentem přede dnem vydání Dluhopisů oznámeno jiné Datum emise uveřejněním takového oznámení stejným způsobem, jako je uveřejněn tento Prospekt, bude s výjimkou prvního Výnosového období (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách Dluhopisů) úrokový výnos splatný pololetně zpětně vždy k 6. 1ednu a 6. červenci příslušného roku. První výplata úrokového výnosu bude splatná již po uplynutí 3 měsíců od data emise, tj. 6. ledna Pokud nedojde k předčasnému splacení Dluhopisů nebo k jejich odkoupení Emitentem a zániku v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů, bude jmenovitá hodnota Dluhopisů splacena Emitentem dne 6. července Blíže viz kapitolu Emisní podmínky. Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován v emisních podmínkách Dluhopisů) mohou za určitých podmínek žádat jejich předčasné splacení. Emitent není oprávněn Dluhopisy na základě svého rozhodnutí předčasně splatit, ale může Dluhopisy kdykoliv odkupovat na trhu nebo jiným způsobem za jakoukoli cenu. Blíže viz kapitolu Emisní podmínky. Platby z Dluhopisů budou ve všech případech prováděny v souladu s právními předpisy účinnými v době provedení příslušné platby v České republice. Tam, kde to vyžadují zákony České republiky účinné v době splacení jmenovité hodnoty nebo výplaty úrokového výnosu, budou z plateb Vlastníkům dluhopisů sráženy příslušné daně a poplatky. Emitent nebude povinen k dalším platbám Vlastníkům dluhopisů náhradou za takovéto srážky daní nebo poplatků. Emitent je za určitých podmínek plátcem daně sražené z výnosů Dluhopisů. Blíže viz kapitolu Zdanění a devizová regulace v České republice. Investoři by měli zvážit určité rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Některé rizikové faktory jsou uvedeny v kapitole Rizikové faktory. Tento prospekt Dluhopisů (dále jen Prospekt ) byl vypracován a uveřejněn pro účely přijetí Dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu BCPP. Tento Prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebyly kótovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky (dále též jen ČNB ). Prospekt a emisní podmínky Dluhopisů byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j. 45/N/105/2006/4 2006/7079/540 ze dne , které nabylo právní moci dne Emitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu BCPP a předpokládá, že s Dluhopisy bude zahájeno obchodování dne 6. října 2006 nebo kolem tohoto data. ISIN Dluhopisů je CZ Tento Prospekt byl vyhotoven ke dni 21. srpna 2006 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Dojde-li před přijetím Dluhopisů k obchodování na vedlejším trhu BCPP k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v tomto Prospektu, uveřejní Emitent dodatek k tomuto Prospektu. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých oficiálních trhů cenných papírů, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit svou informační povinnost. Po datu tohoto Prospektu musí zájemci o koupi Dluhopisů svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě tohoto Prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu vyhotovení tohoto Prospektu uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací. Prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta uveřejněné po datu vyhotovení tohoto Prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta a skupiny Home Credit a dále také v sídle Emitenta na adrese Moravské náměstí 249/8, Brno, Česká republika, v pracovní dny v době od 9.00 do hod. (více viz kapitolu Důležitá upozornění ). Vedoucí spolumanažeři a Koordinátoři nabídky Česká spořitelna, a.s. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Strana 1 (celkem 233)

2 [TATO STRANA BYLA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ] Strana 2 (celkem 233)

3 1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Tento Prospekt je prospektem ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Žádný státní orgán, s výjimkou České národní banky, ani jiná osoba tento Prospekt neschválily. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jaké jsou obsaženy v tomto Prospektu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Prospektu uvedeny k datu vyhotovení tohoto Prospektu. Předání tohoto Prospektu kdykoli po datu jeho vyhotovení neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jeho vyhotovení. Za závazky Emitenta včetně závazků vyplývajících z Dluhopisů neručí Česká republika ani kterákoli její instituce, ministerstvo nebo její politická součást (orgán státní správy či samosprávy), ani je jiným způsobem nezajišťuje. Rozšiřování tohoto Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou kótovány, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky. Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických, jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registrační povinnosti nepodléhá. Osoby, do jejichž držení se tento Prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům. Informace obsažené v kapitolách Zdanění a devizová regulace v České republice a Vymáhání soukromoprávních nároků vůči Emitentovi jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem. Emitent nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za přesnost, pravdivost a úplnost informací v těchto kapitolách uvedených. Kromě toho v důsledku významných politických, ekonomických a dalších strukturálních změn v České republice v posledních letech nemohou být informace uvedené v těchto kapitolách považovány za ukazatel dalšího vývoje. Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Nabyvatelům Dluhopisů, zejména zahraničním, se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států a dále všechny příslušné mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. Vlastníci dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, a rovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých oficiálních trhů cenných papírů, na kterých budou Dluhopisy přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informační povinnost. Prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Prospektu formou odkazu jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době od 9.00 do hod. bezplatně k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Moravské náměstí 249/8, Brno, Česká republika. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta a skupiny Home Credit Prospekt je dále všem zájemcům k dispozici bezplatně k nahlédnutí u Vedoucích spolumanažerů na jejich webových stránkách a a dále běžné pracovní době od 9.00 do hod v sídle České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, se sídlem Am Stadtpark 9, A 1030 Vienna, Rakousko. Po dobu, kdy zůstane jakákoli část Dluhopisů nesplacena, bude na požádání v běžné pracovní době od 9.00 do hod. k nahlédnutí v určené provozovně Administrátora stejnopis Smlouvy o správě emise a obstarání plateb. Blíže viz. kapitolu Emisní podmínky. Strana 3 (celkem 233)

4 Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi Dluhopisů by měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Prospektu, případně provést další samostatná šetření, a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takových samostatných analýz a šetření. Pokud není dále uvedeno jinak, všechny finanční údaje Emitenta vycházejí z Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Některé hodnoty uvedené v tomto Prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, že hodnoty uváděné pro tutéž informační položku se proto mohou na různých místech mírně lišit a hodnoty uváděné jako součty některých hodnot nemusí být aritmetickým součtem hodnot, ze kterých vycházejí. Některé výrazy jsou definovány v kapitole Seznam použitých definic, pojmů a zkratek. Bude-li tento Prospekt přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Prospektu v českém jazyce a zněním Prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Prospektu v českém jazyce. Přijetím Dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. nepřebírá Burza cenných papírů Praha, a.s. žádné závazky z těchto Dluhopisů. Strana 4 (celkem 233)

5 OBSAH 1. Důležitá upozornění Shrnutí Summary Rizikové faktory Rizikové faktory vztahující se k Dluhopisům Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi Odpovědné osoby Osoby odpovědné za údaje uvedené v Prospektu Prohlášení Emitenta Prohlášení o ověření Prospektu Auditoři Emitenta Upisování a prodej Obecné informace o nabídce Umístění a upsání Dluhopisů Omezení týkající se šíření Prospektu a prodeje Dluhopisů Přijetí k obchodování a způsob obchodování Některá ustanovení týkající se primárního vypořádání Dluhopisů Emisní podmínky Použití výtěžku Emise Údaje o Emitentovi Historie a vývoj Emitenta Základní údaje o Emitentovi Platební schopnost Emitenta Investice Vybrané finanční údaje Hlavní činnosti Emitenta Předmět podnikání Hlavní činnosti Emitenta Produkty Emitenta Významné nové produkty Emitenta Distribuce spotřebitelských finančních produktů Úvěrová politika, splácení úvěrů a vymáhaní splatných pohledávek z úvěrových smluv Splácení úvěrů Vymáhání splatných pohledávek z úvěrových smluv Pojištění úvěrů Prodej tzv. klasifikovaných pohledávek z poskytnutých úvěrů Aliance Hele - nákup a prodej zboží Strategie Emitenta Relevantní trhy ve vztahu k Emitentovi Trhy, na kterých Emitent soutěží Nebankovní soutěžitelé...70 Strana 5 (celkem 233)

6 14.3. Tržní podíly Postavení Emitenta na trhu Základ prohlášení Emitenta o postavení v hospodářské soutěži Organizační struktura Skupina Home Credit Skupina PPF Závislost Emitenta na subjektech ze skupiny PPF Informace o trendech Trendy, nejistoty, poptávky, závazky a události, které by s přiměřenou pravděpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta minimálně na běžný finanční rok Řídící a dozorčí orgány Emitenta Představenstvo Emitenta Dozorčí rada Emitenta Střet zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů Dodržování principů správy a řízení společnosti Hlavní akcionáři Ujednání, která mohou vést ke změně kontroly nad Emitentem Významné smlouvy Údaje třetích stran a prohlášení znalců a prohlášení o jakémkoliv zájmu Informace třetích stran Zveřejněné dokumenty Zdanění a devizová regulace v České republice Zdanění v České republice Devizová regulace v České republice Vymáhání soukromoprávních nároků vůči Emitentovi Všeobecné informace Interní schválení Emise Emitentem Schválení Prospektu a Emisních podmínek Dluhopisů Českou národní bankou Přijetí Dluhopisů k obchodování na BCPP Právní předpisy upravující vydání Dluhopisů Žádná negativní změna Soudní a rozhodčí řízení Uveřejňování informací Datum Prospektu Zájem fyzických a právnických osob zúčastněných na emisi/nabídce Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách Emitenta Historické finanční údaje Rozdělení společnosti Home Credit Finance a.s. a pro-forma výkazy Diskuse a analýza managementu Emitenta Účetní výkazy Ověření historických ročních finančních údajů Stáří posledních finančních údajů Mezitímní a jiné finanční údaje Strana 6 (celkem 233)

7 25.8. Významná změna finanční nebo obchodní situace Emitenta Účetní závěrky Emitenta a společnosti Home Credit Finance a.s. (právní předchůdce Emitenta) Seznam použitých definic, pojmů a zkratek Seznam odkazů podle 36 odst. 3 ZPKT Strana 7 (celkem 233)

8 2. SHRNUTÍ Toto shrnutí představuje úvod Prospektu a jsou v něm uvedeny základní informace o Emitentovi a Dluhopisech obsažené na jiných místech tohoto Prospektu. Toto shrnutí není vyčerpávající a neobsahuje všechny informace, které mohou být pro potenciální investory významné. Jakékoli rozhodnutí investovat do Dluhopisů by mělo být založeno na tom, že investor zváží tento Prospekt jako celek, tj. potenciální investoři by si před rozhodnutím o investici měli pozorně přečíst celý dokument, včetně finančních údajů a příslušných poznámek. Zejména by měli pečlivě zvážit faktory uvedené v kapitole Rizikové faktory. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v Prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Osoba, která vyhotovila shrnutí Prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Prospektu pouze v případě, že je shrnutí zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi Prospektu. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA EMITENTA Emitent vznikl 1. října 2005 rozdělením společnosti Home Credit Finance a.s., která se specializovala na poskytování spotřebitelského financování v České republice. Jako právní nástupce této společnosti se i Emitent specializuje na tuto oblast. Emitent je součástí skupiny společností, které působí na trhu spotřebitelského financování v České republice, Slovenské republice, Ruské Federaci a v Kazachstánu - skupina Home Credit. Tato skupina je kromě Emitenta tvořena následujícími společnostmi: Home Credit Slovakia, a.s., Home Credit & Finance Bank o.o.o, Home Credit Kazakhstan JSC a Home Credit International a.s. V současné době navíc skupina Home Credit proniká i na trh spotřebitelského financování na Ukrajině, a to v důsledku akvizice ukrajinských společností Bank AGROBANK a PrivatKredit. Holdingovými společnostmi skupiny jsou společnosti Home Credit B.V., HC Holding a.s. a Home Credit Grand Holding a.s. Celá skupina Home Credit je součástí širší skupiny, a to mezinárodní finanční skupiny PPF. Podnikání Emitenta Emitent podniká v oblasti spotřebitelského financování. Mezi hlavní produkty, které nabízí, patří spotřebitelské úvěry, revolvingové úvěry a hotovostní úvěry. Spotřebitelský úvěr Spotřebitelský úvěr je úvěr, jehož poskytnutí je vázáno na nákup určitého zboží nebo služby. Spotřebitelský úvěr Emitent nabízí v České republice na přibližně obchodních místech s elektronikou, výpočetní a kancelářskou elektronikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními díly, podlahami, bazény, osvětlením, stavebninami, topnými systémy, sportovními potřebami, zbraněmi a dalším sortimentem, včetně nákupu dovolené nebo úhrady nadstandardních lékařských zákroků (Medifin). Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr je dlouhodobý, opakovatelný a obnovitelný úvěr. Držitel revolvingového úvěru má k dispozici finanční prostředky ve výši dohodnutého úvěrového rámce. Emitent tento úvěr distribuuje formou revolvingových karet, které jsou zasílány přímou poštovní zásilkou klientům Emitenta, kterým byl poskytnut spotřebitelský úvěr a klientům pojišťovacích a penzijních produktů České pojišťovny a Penzijního fondu. Karty jsou poskytovány pouze klientům s pozitivní platební a úvěrovou historií. Hotovostní úvěr Hotovostní úvěr není vázán na nákup konkrétního zboží nebo služby a umožňuje hotovostní čerpání finanční prostředků. Hotovostní úvěr je možné sjednat na pobočkách České pošty nebo telefonátem na bezplatnou zákaznickou linku Emitenta. Pozice Emitenta na trhu Svým podílem na trhu spotřebitelského financování v kategorii splátkových společností se Emitent řadí mezi tři největší soutěžitele na tomto trhu. Tito tři nejvýznamnější soutěžitelé mají mezi sebe rozděleno více než 80 % Strana 8 (celkem 233)

9 trhu a jejich jednotlivé tržní podíly jsou dlouhodobě vyrovnané. K 31. prosinci 2005 byl podíl Emitenta na trhu 25 %, zatímco jeho dva největší konkurenti společnosti GE Money Multiservis, a.s a Cetelem, a.s. měly tržní podíly 32 % a 25 %. Trh spotřebitelského financování neklade velké překážky vstupu na trh, ale i přesto je pozice poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří mají dlouhodobé vztahy s obchodními partnery (prodejci), poměrně silná. Vztahy s prodejci jsou založeny především na komunikačním systému, který nelze vytvořit rychlým a levným způsobem. Tato skutečnost, jakož i nedostatek úvěrových informací týkajících se zprostředkování, činí nový vstup na trh časově náročný a poměrně drahý. Emitent věří, že disponuje mnoha předpoklady, které by mu měly zajistit udržení, resp. posílení jeho pozice na trhu. K těmto předpokladům mimo jiné patří: značné zkušenosti skupiny Home Credit v oblasti spotřebitelského financování důkladný a kvalitní proces povolování úvěrů a rozsáhlá databáze klientů zavedené vymáhání pohledávek a prevence podvodů provozní flexibilita zkušený seniorní management podpora od skupiny Home Credit spolupráce s aliancí Hele V současné době dochází na trhu spotřebitelského financování k velkému konkurenčnímu boji a Emitent se domnívá, že k tomuto boji bude docházet i nadále a že klíčovým faktorem pro další rozvoj jeho podnikání a upevňování pozice na trhu bude zavádění nových strategických produktů, zkvalitňování již poskytovaných služeb a efektivní komunikace s klienty, která Emitentovi umožní přímo získávat informace o požadavcích a potřebách klientů. Další činnosti Emitenta Kromě výše uvedených činností je Emitent také součástí neformálního uskupení, které tvoří Emitent a malé nezávislé obchody se spotřební elektronikou, označovaného jako aliance Hele. Cílem aliance Hele je upevnění pozice těchto obchodů v hospodářské soutěži, ve které jim konkurují hypermarkety a specializované maloobchodní řetězce. Emitent pod hlavičkou aliance Hele nakupuje spotřební elektroniku a prodává toto zboží po celé České republice jednotlivým členům aliance. Emitent zajišťuje pro členy aliance Hele akční ceny zboží a jejich centrální rozsáhlou marketingovou podporu. Strana 9 (celkem 233)

10 SOUHRNNÉ INFORMACE O DLUHOPISECH Dluhopisy: Dluhopisy v celkové předpokládané nominální hodnotě do Kč Emitent: Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: Emisní kurz: Forma Dluhopisů: Podoba Dluhopisů: Kotace: Splatnost: Splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů: Výnosové období: Úročení: Konvence pro výpočet úroku: Home Credit a.s Kč (jeden milion korun českých) 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů na doručitele zaknihovaná ano, BCPP vedlejší trh do 3 let od Data emise bez možností předčasného splacení z rozhodnutí Emitenta. jednorázové splacení ke dni nebo kolem tohoto data, ve výši 100% jmenovité hodnoty Dluhopisů. jedno tříměsíční období počínající Datem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující šestiměsíční období počínající Dnem výplaty úroku (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroku (tento den vyjímaje), až do Dne splatnosti dluhopisů. pohyblivá úroková sazba Act/360 Datum emise: Předpokládané datum emise je stanoveno na Způsob umístění Dluhopisů: Použití výtěžku emise: Status závazků z Dluhopisů: Primární vypořádání Dluhopisů: Emitent předpokládá, že 50% z celkového předpokládaného objemu emise Dluhopisů bude nabídnuto k úpisu a koupi vybraným institucionálním investorům v rámci skupiny PPF, kteří tyto Dluhopisy upíší a koupí. 50% z celkového předpokládaného objemu emise Dluhopisů bude nabídnuto prostřednictvím Vedoucích spolumanažerů k úpisu a koupi převážně v České republice institucionálním investorům (domácím nebo zahraničním) v souladu s příslušnými právním předpisy. na rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a alespoň rovnocenné (pari passu) vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Emitenta s výjimkou těch závazků, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů. Emitent předpokládá, že primární vypořádání proběhne dne nebo kolem tohoto data. Primární vypořádání Dluhopisů proběhne metodou delivery-versuspayment prostřednictvím společnosti UNIVYC, a.s. (dále jen Strana 10 (celkem 233)

11 Univyc ) tak, aby nejpozději k Datu emise byli jejich prvonabyvatelé zapsáni ve Středisku cenných papírů jako vlastníci příslušného počtu Dluhopisů. Za účelem úspěšného primárního vypořádání Dluhopisů musí upisovatelé Dluhopisů postupovat v souladu s pokyny Administrátora nebo jeho zástupců. Zejména, pokud není upisovatel Dluhopisů sám členem Univycu, musí si stanovit jako svého zástupce místního obchodníka s cennými papíry, který bude členem Univycu, a musí mu dát pokyny k realizaci všech opatření nezbytných pro primární vypořádání Dluhopisů. Nelze zaručit, že Dluhopisy budou prvonabyvateli řádně dodány, pokud prvonabyvatel či jeho obchodník s cennými papíry, který ho zastupuje, nevyhoví všem postupům a nesplní všechny příslušné pokyny za účelem primárního vypořádání Dluhopisů. ISIN: CZ Strana 11 (celkem 233)

12 SHRNUTÍ HISTORICKÝCH A PRO-FORMA FINANČNÍCH ÚDAJŮ Následující finanční údaje by měly být posuzovány ve spojení s informacemi uvedenými v kapitole 25.1 Prospektu Historické finanční údaje a ve spojení s nekonsolidovanými účetními závěrkami Emitenta a konsolidovanými účetními závěrkami právního předchůdce Emitenta, společnosti Home Credit Finance a.s., a jejich přílohami za každé relevantní účetní období, uvedenými v kapitole 25.9 Prospektu. Níže uvedená tabulka uvádí vybrané finanční údaje za rok 2003, 2004 a 2005 (vždy k 31. prosinci daného roku) a za první pololetí roku 2006 (tj. k 30. červnu 2006). Vzhledem k tomu, že od sestavení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003 došlo k určitým významným skutečnostem, uvádí Emitent na tomto místě údaje z pro-forma výkazů, neboť historické finanční údaje obsažené v konsolidovaných účetních závěrkách právního předchůdce Emitenta (společnosti Home Credit Finance a.s.) za roky 2003, 2004 nelze pokládat za plně srovnatelné. Tyto pro-forma finanční údaje byly odvozeny z pro-forma finančních výkazů uvedených v kapitole 25.2 Prospektu a vychází z auditovaných konsolidovaných účetních závěrek společnosti Home Credit Finance a.s. sestavených dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) k 31. prosinci 2003 a 31. prosinci Nekonsolidované údaje za společnost Home Credit Finance a.s., které vstupovaly do těchto účetních závěrek (a které jsou v agregované formě součástí výše zmíněné účetní závěrky k 31. prosinci 2004 přílohy 33 a 34) byly upraveny zejména o položky související s držbou a správou majetkových účastí v dceřiných společnostech a s dalším financováním rozvoje podnikatelských aktivit dceřiných společností. Údaje převzaté z účetních závěrek společnosti Home Credit Finance a.s. byly přeskupeny nebo reklasifikovány tak, aby odpovídaly klasifikaci k 31. březnu Emitent upozorňuje, že pro-forma finanční údaje jsou pouze orientační a neprezentují, jaké by byly skutečné výsledky a finanční situace Emitenta, pokud by zde nebyly skutečnosti, o něž došlo v pro-forma výkazech k výše uvedené úpravě. Strana 12 (celkem 233)

13 Podle IFRS (v ) H ( )* * Čisté úrokové výnosy Čisté náklady na poplatky a provize ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Provozní výnosy Náklady na kreditní riziko ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Provozní náklady ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zisk před zdaněním Zisk za účetní období Aktiva Peníze a peněžní ekvivalenty Pohledávky za finančními institucemi Úvěry a finanční leasing Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Aktiva celkem Cizí zdroje a vlastní kapitál Závazky vůči finančním institucím Závazky z vydaných dluhových cenných papírů Závazky celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Vlastní kapitál celkem Cizí zdroje a vlastní kapitál celkem * Uváděné finanční údaje byly z důvodu srovnatelnosti převzaty z pro-forma finančních výkazů. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka Emitenta sestavená k 31. březnu 2006 je sestavena za účetní období od 3. ledna 2005 do 31. března 2006, uvádí Emitenta za účelem větší přehlednosti a srovnatelnosti těchto údajů také finanční údaje k 31. prosinci Navíc Emitent uvádí i finanční údaje k 30. červnu 2006 za období od 1. ledna 2006 do 30. června Strana 13 (celkem 233)

14 SHRNUTÍ RIZIK Následující shrnutí rizik představuje pouze stručný přehled rizikových faktorů identifikovaných ve vztahu k Emitentovi a k Dluhopisům. Podrobnější údaje o rizikových faktorech jsou uvedeny v kapitole 4 Prospektu s názvem Rizikové faktory. Rizika vztahující se k Emitentovi Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které souvisejí s jeho podnikáním a operacemi. Jedná se o níže uvedená rizika: (i) závislost příjmů Emitenta na poskytování spotřebitelských, revolvingových a hotovostních úvěrů, (ii) závislost Emitenta na splácení poskytnutých úvěrů, (iii) rizika vyplývající z poskytování spotřebitelských, revolvingových a hotovostních úvěrů, (iv) rizika vyplývající z nezajištěných závazků ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů, (v) rizika vyplývající ze spolupráce s třetími osobami (vi) riziko podvodů při sjednávání spotřebitelského a hotovostního úvěru, (vii) riziko objemu závazků Emitenta, (viii) riziko potřeby dalšího kapitálu v budoucnosti a jeho nedostupnosti pro Emitenta, (ix) riziko závislosti Emitenta na jeho schopnosti získávat finanční prostředky k financování svých podnikatelských aktivit, (xii) závislost na propracovaném IT systému, (xiii) riziko ztráty klíčových osob, (xiv) ochrana spotřebitele v České republice, (xv) rizika spojená se sankcemi při porušení ochrany osobních údajů. (xvi) sankce ze strany státních orgánů, (xvii) rizika spojená s konkursním řízením, (xvii) soudní a jiná řízení, (xviii) riziko změny právní úpravy, (xix) politické, ekonomické, právní a sociální faktory, (xx) míra inflace a její změny a výše úrokové míry mohou ovlivnit hospodářské výsledky Emitenta, (xxi) změny směnného kurzu by mohly negativně ovlivnit hospodářské výsledky Emitenta, (xxii) vývoj na relevantních trzích, (xxiii) rizika vyplývající z konkurence ze strany dalších poskytovatelů spotřebitelských, revolvingových a hotovostních úvěrů, (xxiv) rizika vyplývající ze snahy Emitenta udržet svůj tržní podíl, (xxv) rizika spojená s příslušností Emitenta ke skupině Home Credit, (xxvi) riziko konfliktu zájmů mezi skupinou Home Credit a řídícími osobami skupiny PPF, (xxvii) rizika vyplývající z financování Emitenta cestou sekuritizace, a (xxviii) rating Emitenta. Shrnutí rizik vztahujících se k Dluhopisům Emitent identifikoval určité rizikové faktory, které se týkají emitovaných Dluhopisů, například: (i) obecná rizika spojená s Dluhopisy, (ii) Dluhopisy jsou nezajištěnými závazky, (iii) riziko úrokové sazby z Dluhopisů. (iv) riziko likvidity, (v) riziko zdanění a (vi) riziko změny práva. Strana 14 (celkem 233)

15 3. SUMMARY Následující text představuje anglický překlad kapitoly Shrnutí tohoto Prospektu a jde o samostatný dokument, který byl připojen k tomuto Prospektu Emitentem. Není součástí Prospektu a nebyl schválen ČNB. ČNB také nepřezkoumala, zda tento překlad odpovídá kapitole Shrnutí Prospektu. The following text is the English translation of the Summary chapter of the Prospectus and forms a separate document attached to the Prospectus by the Issuer. It does not form a part of the Prospectus and has not been approved by CNB. Accordingly, CNB did not review the consistency of this translation with the Summary chapter of the Prospectus. This summary should be read as an introduction to the Prospectus and is intended to provide investors with certain basic information about the Issuer and the Notes, as explained in greater detail elsewhere in the Prospectus. This summary is not intended to be comprehensive and does not contain all the information that could be important for investors when deciding on their investment into the Notes. Any decision to invest in the Notes should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investors, i.e., all potential investors should properly review the entire Prospectus, including the financial statements and relevant comments thereon, prior to making any investment decision. Investors should particularly consider the risk factors discussed in the Risk Factors chapter. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated if it is not stated otherwise by the legal provisions. Civil liability is attached to those persons who have tabled the summary, including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus BRIEF DESCRIPTION OF THE ISSUER The Issuer came into being on 1 October 2005 by the de-merger of Home Credit Finance a.s. which was conducting business focused on the provision of consumer finance products in the Czech Republic. As the legal successor of the latter company, the Issuer is also specialized in this area of business. The Issuer is a member of a group of companies that is active on the consumer finance market in the Czech Republic, Slovak Republic, Russian Federation and Kazakhstan; Home Credit Group. In addition to the Issuer, this group is formed also by the following companies: Home Credit Slovakia, a.s., Home Credit & Finance Bank o.o.o, Home Credit Kazakhstan JSC and Home Credit International a.s. Moreover, at present, the Home Credit Group is, as a result of the acquisition of the Ukrainian companies Bank AGROBANK and PrivatKredit, also entering the consumer finance market in Ukraine. The holding companies of the group are Home Credit B.V., HC Holding a.s. and Home Credit Grand Holding a.s. The entire Home Credit Group belongs to the larger international financial group - PPF Group. Business Activities of the Issuer The Issuer is active on the consumer finance market. The main products offered by the Issuer are consumer loans, revolving loans and cash loans. Consumer Loan The provision of consumer loans is related to the purchase of particular goods or services. Consumer loans are provided by the Issuer in the Czech Republic through 6,200 retail outlets offering electronics, computers and IT products, office electronics, furniture, kitchens, construction elements, flooring, swimming-pools, lightning, heating systems, sport equipment, weapons and other products, including the sale of package travel tours or payment for above standard medical treatments (Medifin). Revolving Loan A revolving loan is a long-term, repeatable and renewable loan. The holder of a revolving loan keeps the financial means at their disposal in the amount of an agreed credit limit. Revolving loans are distributed by the Issuer in the form of revolving cards, which are sent via direct mail to clients already approved for consumer Strana 15 (celkem 233)

16 loans and to the clients of Česká pojišťovna, Penzijní fond insurance and pension insurance products. Respective cards are provided only to clients with a positive payment and credit history. Cash Loan A cash loan is not restricted by the purchase of particular goods or services and allows the cash drawdown of financial means. The client may arrange cash loan through the branches of the Czech Post Office or via the free customer service call center of the Issuer. The Issuer s Market Position In terms of the consumer finance market share, the Issuer is ranked among the three largest providers in the category of consumer finance companies. These three largest competitors cover more than 80 per cent of the respective market and their individual market shares are stable in the long term. As of 31 December 2005, the market share of the Issuer was 25 per cent, whilst its two biggest competitors, GE Money Multiservis, a.s. and Cetelem, a.s., acquired 32 per cent and 25 per cent, respectively, of the market share. Although there have been no significant barriers to entry into the market, the position of consumer finance providers having long-term relationships with retail partners continues to be quite strong. The relationships with the retailers are based primarily upon communication system that cannot be replicated in a quick and cheap manner. This fact, together with the prevailing lack of credit information regarding client assessment, makes any new market entry time consuming and rather expensive. The Issuer believes that it has got a wide range of prerequisites which should secure and/or strengthen its market position, including, inter alia, its: extensive experience of the Home Credit Group in the consumer finance sector thorough and high-quality credit approval procedure and wide customer database established debt collection and fraud prevention operational flexibility experienced senior management support from the Home Credit Group cooperation with Hele Alliance. At present, the consumer market is highly-competitive and the Issuer assumes that it will be the same in the coming years and that the key factor for the continued development of the Issuer s activities and the anchoring of its market position will be new strategic products to be launched, thereby increasing the quality of the services already provided and their effective communication with clients which enables the Issuer to acquire information regarding their requirements and needs directly from clients. Additional Activities of the Issuer In addition to the above stated activities, the Issuer belongs to an informal association, which is comprised of the Issuer and independent retail outlets offering consumer electronics, referred to as Hele Alliance. The paramount target of Hele Alliance is to anchor their market position in the economic competition with the hypermarkets and specialized retail chains. Under the brand of Hele Alliance, the Issuer purchases consumer electronics and sells such goods to particular members of the alliance within the Czech Republic. The Issuer ensures favorable prices of goods and extensive central marketing support for the members of Hele Alliance. Strana 16 (celkem 233)

17 SECURITIES INFORMATION SUMMARY Notes: Issuer: Face value of one Note: Issue Price: Type of the Notes: Form of the Notes: Listing: Maturity: Payment of the principal of the Notes: Interest Rate Period: Interest Rate: Day Count Convention for Interest Rate Calculation: the Notes in the anticipated aggregate nominal value up to CZK 3,000,000,000 Home Credit a.s. CZK 1,000,000 (one million Czech crowns) 100 per cent of the nominal value of the Notes bearer dematerialized yes, PSE secondary market within three years from the Issue Date without the possibility of early redemption upon a decision of the Issuer. lump-sum payment as of or about this date, in the amount of 100 per cent of the principal amount of the Notes. one three-month period commencing on the Issue Date (including) and ending on the first Interest Payment Date (excluding this day) and further every next immediately following six-month period commencing on the Interest Payment Date (including) and ending on the following Interest Payment Date (excluding this day), until the Maturity Date of the Notes. floating interest rate Act/360 Issue Date: the anticipated Issue Date is stipulated on Placement of the Notes: Use of Proceeds: 50 per cent of the anticipated aggregate volume of the issue of the Notes shall be offered for subscription and purchase to selected institutional investors within the PPF Group who shall subscribe and purchase such Notes. 50 per cent of the anticipated aggregate volume of the issue of the Notes shall be offered for subscription and purchase primarily in the Czech Republic by the Joint Lead-Managers to institutional investors (domestic or foreign) in accordance with the respective legal provisions. for the development of business activities of the Issuer. Status of the obligations under Notes: direct, general, unsecured, unconditional and unsubordinated obligations of the Issuer which are and will be equal (pari passu) to one another in terms of the order of their satisfaction and at least equal (pari passu) towards all other present and future unsubordinated and unsecured obligations of the Issuer except those obligations for which it is stipulated otherwise by the mandatory legal provisions. Primary Settlement of the Notes: the Issuer assumes that the primary settlement of the Notes shall take place on or about this date. Strana 17 (celkem 233)

18 The primary settlement of the Notes shall be carried out by the delivery-versus-payment method through UNIVYC, a.s. (hereinafter referred to as Univyc ) in order that the initial-owners are registered as the note holders of a respective number of the Notes in Prague Securities Centre on the Issue Date, at the latest. In order to duly accomplish the Primary Settlement of the Notes, the subscribers of the Notes shall follow the orders of the administrator or its representatives. In particular, should the subscriber be not a member of Univyc, it shall appoint the local security dealer, which is a member of Univyc, as its representative and the subscriber shall give them proper instructions regarding the realization of all the necessary steps essential to the primary settlement of the Notes. In the event that either the initial -owner or their security dealer which stands as proxy for the initial owner fail to meet the procedure requirements or fail to comply with respective instructions given in order to carry out the primary settlement of the Notes, it is not possible to warrant that the Notes will be duly delivered to the initial owner ISIN: CZ Strana 18 (celkem 233)

19 SUMMARY OF HISTORICAL AND PRO-FORMA FINANCIAL INFORMATION The following financial information should be read in conjunction with the information contained in Chapter 25.1 of the Prospectus, Historical Financial Information, and in conjunction with the Issuer s unconsolidated and consolidated financial statements of the legal predecessor of the Issuer, Home Credit Finance a.s., and their annexes for each respective financial period, included in Chapter 25.9 of the Prospectus. The chart below contains select financial information for the year 2003, 2004 and 2005 (always as of 31 December of the particular year) and for the first six months of the year 2006 (i.e. as to 30 June 2006). With regard to the fact that, from the preparation of the consolidated financial statements as of 31 December 2003, there have occurred some significant events, the Issuer presents information from pro-forma financial sheets below. Due to the historical financial information contained in the consolidated financial statements of the legal predecessor of the Issuer (Home Credit Finance a.s.) for the years 2003, 2004, this cannot be considered to be fully comparable. This pro-forma financial information has been derived from the pro-forma financial statements included in Chapter 25.2 of the Prospectus and is derived from the audited consolidated financial statements of the Home Credit Finance a.s. company and prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) as of 31 December 2003 and 31 December The unconsolidated data of Home Credit Finance a.s. that is referenced in these financial statements (and that in aggregate form a part of the abovementioned financial statements as of 31 December 2004 Annexes 33 and 34) were, in particular, modified with regard to the items associated with the possession and the administration of shareholdings in the subsidiaries and with the financing of the further development of the subsidiaries business. The information taken from the financial statements of the company Home Credit Finance a.s. was regrouped and reclassified to be consistent with the classification as of 31 March The Issuer would like to draw the reader s attention to the fact that the pro-forma financial information is only illustrative and does not represents what the Issuer s results and financial situation would actually have been in the circumstance that the events regarding the above mentioned modifications in pro-forma sheets had not occurred. Strana 19 (celkem 233)

20 IFRS (in thousand CZK) H ( )* * Net interest income Net fee and commission expense ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Operating income Credit risks expenses ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Operating expenses ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Profit before tax Net profit for the period Assets Cash and cash equivalents Placements with financial institutions Loans and finance leasing Property, equipment and intangible assets Total assets Liabilities and equity Due to financial institutions Debt securities issued Total liabilities Equity Share capital Other capital contributions Total equity Total liabilities and equity * For the purpose of comparability the mentioned financial information was derived from pro-forma financial statements. With regard to the fact that financial statements of the Issuer as of 31 March 2006 was prepared for the financial period from 3 January 2005 to 31 March 2006, the Issuer includes for greater clarity and comparability of such information also financial information as of 31 December Moreover the Issuer includes financial information as of 30 June 2006 for the period from 1 January 2006 to 30 June Strana 20 (celkem 233)

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč

J&T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT. 3 000 000 000 Kč 3 000 000 000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2014 ISIN CZ0000000252 zajištěné ručitelským prohlášením J&T FINANCE GROUP, a.s. Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Důležitá upozornění. PROSPEKT AKCIÍ 2 Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. PROSPEKT AKCIÍ Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s. 3572 ks zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč ISIN: CZ0008041415 Tento dokument představuje prospekt akcií (dále

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu

Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu efi Palace, s.r.o. Základní prospekt Dluhopisového programu dluhopisů efi Palace v maximálním objemu vydaných dluhopisů 600.000.000,-Kč a současně v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 110.000.000,-Kč

Více

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií

Zentiva N.V. Kotace 29 260 000 Existujících akcií a 8 876 230 Nových akcií Tento prospekt byl vyhotoven pro účely (i) přijetí všech 29 260 000 existujících kmenových akcií (dále jen,,existující akcie ) společnosti Zentiva N.V., veřejné akciové společnosti založené podle právního

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH

ZÁKLADNÍ PROSPEKT EMITENTA OBSAH Základní prospekt pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument je základním prospektem (dále

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111

6. EMISNÍ PODMÍNKY 37 / 111 6. EMISNÍ PODMÍNKY Tyto emisní podmínky (dále jen Emisní podmínky ) upravují práva a povinnosti Emitenta (jak je tento pojem definován níže) a Vlastníků dluhopisů (jak je tento pojem definován níže), jakož

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Úplné znění emisních podmínek dluhopisů LEO Express 7,5%/2017 Společnost LEO Express a.s., se sídlem Praha 5 - Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ 150 00, IČ 290 16 002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více