Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání"

Transkript

1 Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání

2 Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme 9 Tlačítka a části (zep edu) 9 Klávesy a části (zadní strana) 9 Klávesy a části (boky) 10 Klávesy a části (horní strana) 10 Vložení SIM karty a baterie 10 Paměťová karta 11 Umístění antén 12 Zapnutí a vypnutí p ístroje 13 Nabíjení baterie 13 Headset 14 P ipojení poutka 15 Akce s dotykovou obrazovkou 15 Psaní textu 17 Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky 21 P enos dat Nokia 21 Profily 22 P ístroj 23 Domovská obrazovka 23 2 Indikátory na displeji 24 Zástupci 26 Hledání 26 Ovládání hlasitosti a reproduktoru 27 Profil Offline 28 Rychlé stahování 28 Ovi by Nokia (síťová služba) 28 Volání 29 Dotyková obrazovka p i hovoru 29 Telefonování 29 Během hovoru 30 P ijmutí nebo odmítnutí hovoru 30 Hledání kontakt 31 Zrychlená volba telefonního čísla 31 Hlasové vytáčení 31 Čekání hovoru 32 Konferenční hovor 32 Hlasová schránka a videoschránka 33 Videohovor 33 Během videohovoru 34 P ijmutí nebo odmítnutí videohovoru 35 Sdílení videa 35 Internetová volání 37 Protokol 38 Kontakty (telefonní seznam) 40 Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel 40 Panel nástroj kontakt 40 Správa jmen a telefonních čísel 40

3 P i azení výchozích čísel a adres 41 Karty kontakt 41 Nastavení kontakt jako oblíbených 42 Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty 42 Kopírování kontakt 42 Služby SIM karty 43 Skupiny kontakt 44 Zprávy 44 Hlavní zobrazení zpráv 44 Psaní a posílání zpráv 45 Schránka p ijatých zpráv 46 Zobrazení zpráv na SIM kartě 47 Zprávy informační služby 47 P íkazy služby 47 Nastavení zpráv Elektronická pošta 50 P idání schránky 50 Čtení el. pošty 51 Posílání zpráv el. pošty 51 P ipojení 51 Datová spojení a p ístupové body 52 Nastavení sítě 52 Bezdrátové sítě WLAN 52 P ístupové body 54 Zobrazení aktivních datových p ipojení 57 Synchronizace 57 Spojení Bluetooth 58 P enos dat kabelem USB 61 P ipojení k počítači 61 Administrativní nastavení 62 Internet 63 Webový prohlížeč 63 Procházení webu 63 P idání záložky 63 Objednávání webových zdroj 64 Hledání událostí v okolí 64 Zjišťování polohy (GPS) 64 Systém GPS 64 O funkci A-GPS (Assisted GPS) 65 Tipy pro navazování spojení GPS 65 Požadavky na zjištění polohy 66 Orientační body 66 GPS data 67 Nastavení určování polohy 68 Mapy 68 P ehled aplikace Mapy 68 Metody zjišťování polohy 69 Zobrazení místa a mapy 70 Zobrazení Navigace 70 Zobrazení mapy 71 Plánování trasy 71 Získání dopravních a bezpečnostních informací 72 Jízda k cíli 73 Ch ze k cíli 73 Sdílení místa pobytu 74 3

4 Ukládání míst a tras 74 Odesílání míst p átel m 75 Změna vzhledu mapy 75 Fotoaparát 75 Fotografování 75 Nahrávání videa 80 Nastavení fotoaparátu 81 Fotografie 82 O aplikaci Fotografie 82 Zobrazení fotografií a videoklip 82 Zobrazení a úpravy údaj o souborech 83 Organizace fotografií a videoklip 83 Panel nástroj aplikace Fotografie 84 Alba 84 Značky 84 Prezentace snímk 85 Úpravy obrázk 85 Úpravy videa 86 Tisk obrázk 86 Sdílení online 87 Hudba 87 P ehrání skladby nebo podcastu 87 Seznamy skladeb 88 Zobrazení textu p i poslechu skladby 89 Vysílání podcast 89 P enos hudby z počítače 89 Hudba Ovi 90 Nokia Podcasting 90 4 FM rádio 93 Videa 94 Stahování a p ehrávání videoklip 94 Videovysílání 95 Má videa 96 Kopírování videosoubor mezi p ístrojem a počítačem 96 Nastavení videa a televize 96 P izpůsobení p ístroje 97 Změna vzhledu p ístroje 97 Profily 97 Trojrozměrné tóny 97 Úpravy domovské obrazovky 98 Úpravy hlavního menu 98 Aplikace 98 Kalendá 98 Hodiny 100 RealPlayer 101 Záznamník 102 Poznámky 102 Kancelá 103 Nastavení 108 Nastavení telefonu 108 Správce aplikací 114 Nastavení volání 116 Odstraňování problémů 118

5 Hledání nápovědy 120 Podpora 120 Nápověda v p ístroji 120 Dokažte s p ístrojem více 121 Aktualizace softwaru p ístroje 121 Nastavení 122 P ístupové kódy 122 Vzdálené zamykání 123 Prodloužení životnosti baterie 123 Zvětšení dostupné paměti 124 Chraňte životní prost edí 124 Úspory energie 124 Recyklace 125 Informace o výrobku a bezpečnostní informace 125 Rejst ík 131 5

6 Bezpečnost Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování m že být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si p ečtěte úplnou uživatelskou p íručku. ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ Nezapínejte p ístroj tam, kde je používání bezdrátových telefon zakázáno nebo kde m že zp sobit rušení nebo jiné nebezpečí. BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU P EDEVŠÍM Dodržujte všechny místní zákony. P i ízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro ízení. P i ízení musí být vaše pozornost věnována p edevším bezpečnosti silničního provozu. RUŠIVÉ VLIVY Všechny bezdrátové p ístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz. VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ P ÍSTROJE ZAKÁZÁNO Dodržujte všechna omezení. Vypněte p ístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických p ístroj, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odst ely za pomoci trhavin. 6 KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby. P ÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE Používejte pouze schválené p íslušenství a baterie. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. VODOTĚSNOST Tento p ístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu. O vašem p ístroji Bezdrátový p ístroj popisovaný v této p íručce je schválen pro použití v sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyza ovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové za ízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-/1/ a VOR/ 12/ Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb. Váš p ístroj podporuje několik zp sob p ipojení. Podobně jako počítače m že být i tento p ístroj vystaven p sobení počítačových vir a jiného nebezpečného obsahu. P i práci se zprávami, požadavky na p ipojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obez etnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z d věryhodných zdroj nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu, jako jsou nap íklad programy označené Symbian Signed či programy,

7 které prošly testovacím procesem Java Verified. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho p ístroje a na jakýkoli p ipojený počítač. Ve vašem p ístroji mohou být p edem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky t etích stran, které vám mohou umožnit p ístup na stránky t etích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nep ijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud p istupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu. Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto p ístroje, kromě budíku, musí být p ístroj zapnutý. Nezapínejte p ístroj, pokud použití bezdrátového p ístroje m že zp sobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí. P i používání tohoto p ístroje dodržujte všechny právní p edpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv m že omezit možnost kopírování, upravování nebo p enášení některých obrázk, hudby a dalšího obsahu. Zálohujte nebo si zapisujte všechny d ležité informace uložené v p ístroji. P i p ipojování k jinému za ízení si pečlivě p ečtěte bezpečnostní informace v uživatelské p íručce daného za ízení. Nep ipojujte nekompatibilní výrobky. Obrázky v této p íručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho p ístroje. Další d ležité informace o vašem p ístroji si p ečtěte v uživatelské p íručce. Kancelá ské aplikace Kancelá ské programy podporují běžné funkce program Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Sada nepodporuje všechny formáty soubor. Síťové služby Abyste mohli používat p ístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují p enos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a p i roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní zp sob použití některých funkcí tohoto p ístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se nap íklad o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku. Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem p ístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho p ístroje. Ve vašem p ístroji mohou být rovněž p izp sobeny položky, jako jsou názvy menu, po adí položek menu a ikony. 7

8 Sdílená paměť Následující funkce tohoto p ístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), ová aplikace, rychlé zprávy. Použití jedné nebo několika těchto funkcí m že zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud p ístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte některé informace uložené ve sdílené paměti. Mail for Exchange Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci PIM informací mezi p ístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange. P i dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové p ipojení se m že p ístroj zah át. Ve většině p ípad je tento stav normální. Máte-li podez ení, že p ístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Magnety a magnetická pole Ukládejte p ístroj mimo dosah magnet nebo magnetických polí. 8

9 Začínáme Poznámka: Povrch toho p ístroje neobsahuje nikl. Povrch tohoto p ístroje obsahuje antikorozní ocel. Tlačítka a části (zep edu) Nezakrývejte prostor nad dotykovou obrazovkou (nap íklad ochrannou fólií nebo páskou). Klávesy a části (zadní strana) 1 Snímač vzdálenosti 2 Sluchátko 3 Dotyková obrazovka 4 Klávesa Menu 5 Klávesa volání 6 Objektiv druhého fotoaparátu 7 Světelné čidlo 8 Klávesa End 1 Blesk fotoaparátu 2 Objektiv fotoaparátu 9

10 Klávesy a části (boky) 1 Vypínač 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) Vložení SIM karty a baterie Důležité: V p ístroji nepoužívejte SIM karty mini-uicc (označované také jako karty micro-sim), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s vý ezem mini-uicc (viz obrázek). Karta micro- SIM je menší než standardní SIM karta. Tento p ístroj nepodporuje používání karet micro-sim. Používání nekompatibilních SIM karet m že poškodit kartu i p ístroj a m že dojít k poškození dat uložených na kartě. 1 Stereoreproduktor 2 Indikátor nabíjení 3 Konektor microusb 4 P epínač zamykání 5 Zvýšení hlasitosti/zvětšení 6 Snížení hlasitosti/zvětšení 7 Spoušť fotoaparátu Postupujte podle pokyn a dbejte na to, abyste nepoškodili zadní kryt. Bezpečné vyjmutí. P ed vyjmutím baterie vždy vypněte p ístroj a odpojte nabíječku. 1 Sejměte zadní kryt zvednutím od spodní strany p ístroje. Klávesy a části (horní strana) 2 Pokud je vložena baterie, zvedněte ji a vyjměte. 10

11 3 Vytáhněte držák SIM karty a vložte SIM kartu. Ujistěte se, že plocha kontakt na kartě smě uje dol a zkosený roh karty smě uje do zkoseného rohu držáku. Zatlačte držák SIM karty zpět. 5 Vraťte zpět zadní kryt. Nasměrujete zajišťovací západky do odpovídajících štěrbin a kryt zatlačte dol, až zapadne na své místo. Paměťová karta 4 Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory v prostoru pro baterii a vložte baterii. Používejte pouze kompatibilní karty microsd schválené společností Nokia pro použití s tímto p ístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto p ístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a p ístroj a porušit data uložená na kartě. 11

12 Vložení paměťové karty Paměťová karta již m že být do p ístroje vložena. Pokud není, postupujte takto: 1 Sejměte zadní kryt p ístroje. 2 Vložte do slotu kompatibilní paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast kontakt na kartě smě uje dol a do slotu. 3 Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě. 4 Znovu nasaďte zadní kryt. P i nasazování krytu umístěte p ístroj p ední stranou dol. Zkontrolujte, zda je kryt správně zav ený. Vyjmutí paměťové karty Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v pr běhu operace, p i které dochází k p ístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky m že poškodit kartu a p ístroj a porušit data uložená na kartě. 1 P ed vyjímáním karty stiskněte klávesu napájení a zvolte Vyjmout paměťov. kartu. Všechny aplikace budou ukončeny. 2 Jakmile p ístroj zobrazí možnost Vyjmutím paměťové karty se ukončí všechny otev ené aplikace. P esto vyjmout?, zvolte Ano. 3 Jakmile p ístroj zobrazí možnost Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte OK, sejměte zadní kryt p ístroje. 4 Stisknutím uvolněte paměťovou kartu ze slotu. 5 Vytáhněte paměťovou kartu. Je-li p ístroj zapnutý, zvolte OK. 6 Znovu nasaďte zadní kryt. Zkontrolujte, zda je kryt správně zav ený. Umístění antén Tento p ístroj m že mít vnit ní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa p ijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a m že zp sobit, že p ístroj bude pro provoz pot ebovat větší výkon a m že snížit životnost baterie. 12

13 Zapnutí a vypnutí p ístroje Zapnutí p ístroje: 1 Podržte stisknutý vypínač. 2 Pokud p ístroj požádá o kód PIN nebo zamykací kód, zadejte ho a zvolte možnost OK. Výchozí zamykací kód je Pokud kód zapomenete a p ístroj je zamknout, bude p ístroj vyžadovat servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další informace zjistíte ve st edisku Nokia Care nebo u prodejce. Chcete-li p ístroj vypnout, stiskněte krátce vypínač a zvolte možnost Vypnout!. Nabíjení baterie Baterie je dodávána částečně nabita, ale p ed prvním zapnutím p ístroje ji m že být nutné dobít. Pokud p ístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup: 13

14 1 P ipojte nabíječku do zásuvky el. napětí. 2 P ipojte nabíječku k p ístroji. V pr běhu nabíjení baterie svítí kontrolka nabíjení u konektoru microusb. 3 Indikuje-li p ístroj úplné nabití, odpojte nabíječku od p ístroje a poté od elektrické zásuvky. Baterii nemusíte nabíjet celou požadovanou dobu a p ístroj m žete používat i p i nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, m že trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z p ístroje telefonovat. Tip: Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky. Nabíječka p ipojená do zásuvky spot ebovává energii, i když není p ipojena k p ístroji. Účinnost USB nabíjení se velmi liší. V některých p ípadech m že trvat dlouhou dobu, než se zahájí nabíjení a než p ístroj začne fungovat. 2 Je-li váš p ístroj zapnutý, m žete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB. P i dlouhodobém používání jako je aktivní videohovor a vysokorychlostní datové p ipojení se m že p ístroj zah át. Ve většině p ípad je tento stav normální. Máte-li podez ení, že p ístroj nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Headset K p ístroji m žete p ipojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka. Možná bude nutné vybrat režim kabelu. Nabíjení p es kabel USB Pokud nemáte k dispozici zásuvku, m žete nabíjet p es kabel USB. Během nabíjení kabelem USB m žete také p enášet data. 1 Kompatibilním kabelem USB p ipojte kompatibilní za ízení USB k p ístroji. 14

15 Když do AV konektoru Nokia p ipojujete sluchátka nebo libovolné externí za ízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto p ístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti. P ipojení poutka Protáhněte poutko a utáhněte ho. Akce s dotykovou obrazovkou Dotykovou obrazovku ovládejte prstem nebo dotykovým perem (je-li k dispozici). Upozornění: P i používání sluchátek m že být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to m že ohrozit vaši bezpečnost. Nep ipojujte výrobky, které vytvá í výstupní signál, protože by to mohlo p ístroj poškodit. Nep ipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Důležité: Používejte pouze dotykové pero schválené společností Nokia pro použití s tímto p ístrojem. Použití jiného dotykového pera m že vést ke ztrátě jakýchkoli záruk vztahujících se na p ístroj a m že i poškodit dotykovou obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré p edměty pro psaní na dotykové obrazovce. 15

16 Klepnutí a poklepání Chcete-li otev ít aplikaci nebo jiný prvek na dotykové obrazovce, klepněte na něj prstem. Otev ení následujících prvk vyžaduje dvojí klepnutí (poklepání). Tažení Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a jeho následné posouvání. Položky seznamu v aplikaci, nap íklad složka Koncepty v aplikaci Zprávy. Soubory v seznamu soubor, nap íklad obrázek ve složce Po ízené aplikace Fotografie. Tip: Když otev ete zobrazení seznamu, první položka je již zvýrazněna. Chcete-li otev ít zvýrazněnou položku, klepněte na ni jednou. Klepnete-li na soubor nebo podobnou položku jednou, nebude otev ena, ale p ístroj ji zvýrazní. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti pro položku, zvolte Volby nebo použijte ikonu na panelu nástroj, je-li k dispozici. Zvolení Otevírání aplikací nebo položek jedním nebo dvěma klepnutími je v uživatelské dokumentaci označováno jako zvolení. P íklad: Chcete-li zvolit možnost Volby > Nápověda, klepněte na Volby a poté na Nápověda. P íklad: Chcete-li se posunout nahoru nebo dol na webové stránce, p etáhněte stránku prstem. P ejetí P ejetím rozumíme rychlé posunutí prstu na obrazovce vlevo nebo vpravo. 16

17 P íklad: Chcete-li p i prohlížení obrázku p ejít na další nebo p edchozí obrázek, p ejeďte vlevo nebo vpravo. Zaškrtnutí Zaškrtnutím rozumíme položení prstu na obrazovku, jeho rychlé posunutí a rychlé zvednutí. Obsah displeje se bude posouvat stejnou rychlostí a směrem, které platily p i zvednutí prstu. Chcete-li vybrat položku posouvaného seznamu a zastavit pohyb, klepněte na položku. V tomto p ístroji je zaškrtávání možné v aplikaci Hudební p ehrávač. P íklad: Chcete-li se posouvat v kontaktech, položte prst na kontakt a p etáhněte jej nahoru nebo dol. Tip: Chcete-li zobrazit stručný popis ikony, položte prst na ikonu. Popisy nejsou k dispozici u všech ikon. Podsvícení dotykové obrazovky Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti vypnuto. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, odemkněte obrazovku a tlačítka (je-li to nutné) a stiskněte tlačítko Menu. Psaní textu Text m žete zadávat r znými zp soby. Když je otev ený posuvný kryt, pracuje úplná klávesnice jako tradiční klávesnice. Když je kryt zav en, m žete text zadávat z virtuální klávesnice nebo v režimu rukopisu psát znaky p ímo na obrazovku. Posouvání Chcete-li se posunout nahoru nebo dol v seznamu vybaveném posuvníkem, p etáhněte jezdec na posuvníku. V některých zobrazeních seznamu m žete na položku seznamu položit prst a p etáhnout ji tak nahoru nebo dol. Chcete-li otev ít virtuální klávesnici, vyberte libovolné pole pro vkládání textu. Chcete-li p epínat mezi virtuální klávesnicí a režimem rukopisu, zvolte možnost a vyberte požadovaný režim. Metody zadávání a jazyky podporované p i ručním psaní se v r zných oblastech liší. 17

18 Psaní z klávesnice Klávesnice P ístroj je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otev ít klávesnici, zatlačte na horní část dotykové obrazovky. Když otev ete klávesnici, obrazovka se ve všech aplikacích automaticky otočí z režimu na výšku do režimu na ší ku. 1 Klávesa Sym. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou na klávesnici zobrazeny, stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte v tabulce požadovaný znak. 2 Funkční klávesa. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné na horní části tlačítek, stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko, p ípadně stiskněte a podržte pouze odpovídající tlačítko. Chcete-li psát několik speciálních znak po sobě, dvakrát rychle stiskněte funkční tlačítko a poté stiskněte požadovaná tlačítka abecedy. Pro návrat do normálního režimu stiskněte jednou funkční tlačítko. 3 Klávesa Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo malá písmena, stiskněte dvakrát klávesu Shift. Chcete-li p i psaní malých písmen napsat jedno velké nebo p i psaní velkých písmen jedno malé, stiskněte jednou tlačítko Shift a poté stiskněte požadované tlačítko abecedy. 4 Mezerník 5 Tlačítka se šipkami. Tlačítka se šipkami souží k p esouvání nahoru, dol, vlevo nebo vpravo. 6 Tlačítko Enter 7 Klávesa Backspace. Chcete-li smazat znak, stiskněte klávesu Backspace. Chcete-li smazat několik znak, stiskněte a podržte klávesu Backspace. 18

19 Vkládání znaků nezobrazených na klávesnici V p ístroji m žete psát varianty znak, nap íklad znaky s diakritikou. Chcete-li napsat znak á, stiskněte a podržte tlačítko Sym a současně opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud není zobrazen správný znak. Po adí a dostupnost jednotlivých znak jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Dotykové vkládání Ruční psaní Zp soby zadávání a jazyky podporované funkcí rozpoznávání rukopisu se mohou lišit podle oblasti a nemusí být k dispozici pro všechny jazyky. Chcete-li aktivovat režim ručního psaní, zvolte možnosta > Ruční psaní. Chcete-li psát speciální znaky, pište je běžným zp sobem nebo zvolte možnost a vyberte požadovaný znak. Chcete-li odstranit znaky nebo p esunout kurzor zpět, p ejeďte prstem vzad (viz obr. 1). Chcete-li vložit mezeru, p ejeďte prstem vp ed (viz obr. 2). Pište do oblasti pro psaní textu čitelné, rovné znaky. Mezi znaky ponechávejte mezery. Chcete-li p ístroj naučit sv j rukopis, zvolte možnost > Výuka rukopisu. Tato možnost není dostupná pro všechny jazyky. P i zadávání písmen a číslic (výchozí režim) pište slova stejně jako obvykle. Chcete-li vybrat režim psaní číslic, zvolte možnost. Chcete-li zadávat nelatinské znaky, vyberte odpovídající ikonu (je-li k dispozici). Nastavení dotykového vkládání Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání. Chcete-li nakonfigurovat nastavení psaní textu na dotykové obrazovce, zvolte některou z následujících možností: Výuka rukopisu Otev ení aplikace pro výuku rukopisu. Umožňuje naučit p ístroj, aby lépe rozpoznával váš rukopis. Tato možnost není k dispozici pro všechny jazyky. 19

20 Jazyk psaní Nastavení, které znaky typické pro jazyk jsou p i ručním psaní rozpoznávány a jaké je rozložení klávesnice na displeji. Rychlost psaní Nastavení rychlosti rozpoznávání rukopisu. Vodící linka Zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti psaní. Vodicí linka pomáhá psát rovně a p ístroj s ní m že lépe rozpoznávat váš rukopis. Tato možnost nemusí být k dispozici ve všech jazycích. Ší ka stopy pera Změna tloušťky textu. Barva psaní Změna barvy textu. Virtuální klávesnice Virtuální klávesnice (Alfanumeric. klávesnice) umožňuje zadávat znaky podobně jako běžná klávesnice telefonu s čísly na tlačítkách. 1 Zav ít - zav e virtuální klávesnici (Alfanumeric. klávesnice). 2 Menu vkládání - otev e menu dotykového vkládání, které obsahuje nap. p íkazy Zapnout prediktiv. text a Jazyk psaní. Chcete-li p idat emotikonu, zvolte možnost Vložit emotikonu. 3 Indikátor psaní textu - otev e okno, ve kterém m žete zapnout nebo vypnout režimy prediktivního psaní textu, nastavit velká či malá písmena a p epnout mezi režimem písmen a čísel. 4 Režim vkládání - otev e okno, ve kterém m žete vybrat z dostupných režim psaní. Po klepnutí na položku p ístroj zav e zobrazení aktuální metody vkládání a 20

21 otev e zobrazení vybrané metody. Dostupnost režim psaní se m že lišit podle toho, zda je zapnut automatický režim psaní (nastavení čidel). 5 Tlačítka se šipkami - p echod vlevo nebo vpravo. 6 Tlačítko Krok zpět 7 Číslice 8 Hvězdička - otev e tabulku speciálních znak. 9 Shift - p epíná mezi malými a velkými písmeny, zapíná a vypíná režimy prediktivního psaní textu, p epíná mezi režimy písmen a čísel. Zamknutí tlačítek a dotykové obrazovky I když je zamknutý p ístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v p ístroji. Chcete-li zamknout nebo odemknout dotykovou obrazovku a tlačítka, posuňte zamykací p epínač na straně p ístroje. Pokud jsou dotyková obrazovka a tlačítka uzamčena, je dotyková obrazovka vypnuta a tlačítka jsou neaktivní. Když zatlačíte dotykovou obrazovku nahoru, odemkne se klávesnice. Obrazovka a tlačítka mohou být po určité době nečinnosti zamknuty automaticky. Chcete-li změnit nastavení automatického zamykání obrazovky a tlačítek, zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv.. P enos dat Nokia P enos obsahu Pomocí aplikace P enos dat m žete do nového p ístroje zkopírovat obsah ze svého staršího p ístroje Nokia, nap íklad telefonní čísla, adresy, záznamy kalendá e či obrázky. Typ obsahu, který je možné p enášet, závisí na modelu p ístroje, ze kterého chcete obsah p enášet. Pokud p ístroj podporuje synchronizaci, m žete mezi p ístroji také synchronizovat data. Pokud druhé za ízení není kompatibilní, p ístroj vás na to upozorní. Pokud druhý p ístroj nelze zapnout bez SIM karty, m žete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li p ístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil Offline a m žete p enášet data. První p enos obsahu 1 P i prvním načítání dat z druhého p ístroje zvolte ve svém p ístroji možnost Menu > Nastavení > P ipojení > P enos dat > P enos dat. 2 Vyberte typ spojení pro p enos dat. Oba p ístroje musí podporovat zvolený typ p ipojení. 3 Pokud zvolíte typ spojení Bluetooth, propojte oba p ístroje. Chcete-li, aby váš p ístroj vyhledal p ístroje s technologií Bluetooth, zvolte možnost Pokračovat. Vyberte p ístroj, ze kterého chcete p enést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém p ístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost OK. Zadejte stejný kód i v druhém p ístroji a zvolte možnost OK. P ístroje jsou nyní spárovány. Některé starší p ístroje Nokia nemusejí aplikaci P enos dat obsahovat. V takovém p ípadě je do druhého 21

22 p ístroje odeslána aplikace P enos dat v podobě zprávy. Otev ením zprávy nainstalujte aplikaci P enos dat v druhém p ístroji. Postupujte podle pokyn na displeji. 4 Ve svém p ístroji vyberte obsah, který chcete p enést z druhého p ístroje. P enos m žete po zahájení p erušit a dokončit později. Obsah bude z paměti druhého p ístroje p enesen na odpovídající místo ve vašem p ístroji. Doba p enášení závisí na množství p enášených dat. Synchronizace, načítání a odesílání obsahu Po prvním p enesení dat m žete zahájit nové p enosy nebo vytvo it zástupce a opakovat stejný typ p enosu později. Zvolte možnost Menu > Nastavení > P ipojení > P enos dat > P enos dat. V závislosti na modelu m žete nový p enos zahájit některou z následujících možností: 22 Synchronizace obsahu mezi vaším a druhým p ístrojem, pokud druhý p ístroj podporuje synchronizaci. Synchronizace je obousměrný proces. Když je některá položka odstraněna z jednoho p ístroje, bude odstraněna i ze druhého. Odstraněné položky nelze synchronizací obnovit. Načtení obsahu z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. P i načítání je obsah p enášen z druhého p ístroje do vašeho p ístroje. V závislosti na modelu p ístroje se vás aplikace m že zeptat, zda chcete p vodní obsah v druhém p ístroji zachovat nebo odstranit. Poslání obsahu z vašeho p ístroje do druhého p ístroje. Pokud položku nem žete poslat, m žete ji v závislosti na typu druhého p ístroje p idat do složky Nokia nebo do adresá e C:\Nokia nebo E:\Nokia v p ístroji. Když vyberete složku pro p enos, položky jsou synchronizovány v odpovídající složce druhého p ístroje a naopak. Po p enesení dat m žete uložit zástupce s nastavením p enosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný p enos později. Úpravy zástupce Zvolte možnost Volby > Nastavení zástupce. Název zástupce m žete vytvo it nebo nap íklad změnit. Zobrazení protokolu p enosu V hlavním zobrazení vyberte zástupce a zvolte možnost Volby > Zobrazit protokol. Pokud byla p enášená položka upravena v obou p ístrojích, p ístroj se pokusí změny automaticky sloučit. Pokud to není možné, vznikne konflikt p enosu. ešení konfliktů p enosu Zvolte možnost Kontrolovat postupně, Priorita do tohoto telef. nebo Priorita do 2. telef.. Profily Zvolte možnost Menu > Nastavení a Profily.

23 Pomocí profil m žete nastavit a p izp sobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro r zné události, prost edí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. Chcete-li změnit profil, vyhledejte ho a zvolte možnost Volby > Aktivovat. Chcete-li p izp sobit profil, p ejděte na něj a zvolte možnost Volby > Upravit. Vyberte nastavení, které chcete změnit. Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost Volby > Načasovaný a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se p ístroj vrátí k profilu, který byl aktivní d íve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný. Chcete-li vytvo it nový profil, zvolte možnost Volby > Vytvo it nový. P ístroj Domovská obrazovka Domovská obrazovka Domovská obrazovka nabízí rychlý p ístup k nejpoužívanějším aplikacím, ovládání aplikací jako je hudební p ehrávač, zobrazení oblíbených kontakt a rychlý p ehled o zmeškaných hovorech či nových zprávách. Interaktivní prvky domovské obrazovky Chcete-li otev ít aplikaci hodin, klepněte na hodiny (1). Chcete-li na domovské obrazovce otev ít kalendá nebo změnit profil, klepněte na datum nebo název profilu (2). Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení p ipojení ( ), zobrazit dostupné sítě WLAN (je-li povoleno hledání sítí WLAN) nebo zobrazit zmeškané události, klepněte na pravý horní roh (3). Chcete-li zobrazit číselník a uskutečnit telefonický hovor, zvolte možnost (4). Chcete-li obsah zobrazit nebo skrýt, p ejeďte domovskou obrazovku prstem. 23

24 P idání obsahu na domovskou obrazovku Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce vyberte možnost P idat obsah a vyberte položku. Práce s nástroji widget m že vyžadovat p enos velkého množství dat (síťová služba). P emístění položky na domovské obrazovce Zvolte možnost Volby > Upravit obsah, vyberte položku a p etáhněte ji na nové místo. Odebrání položky z domovské obrazovky Vyberte a podržte položku, kterou chcete p esunout, a v místní nabídce vyberte možnost Odstranit. Hudební p ehrávač na domovské obrazovce Hudební p ehrávač m žete používat z domovské obrazovky. Aktivování ovládacích prvků hudebního p ehrávače Na domovské obrazovce zvolte možnost Volby > Upravit obsah > Volby > P idat obsah > Hud. p ehrávač. Spuštění hudebního p ehrávače Zvolte možnost Jít na Hudbu a vyberte položky, které chcete poslouchat. Oblíbené kontakty na domovské obrazovce Na domovskou obrazovku m žete p idat několik kontakt, kterým pak m žete rychle volat nebo posílat zprávy, zobrazovat jejich webové zdroje a p istupovat k jejich kontaktním údaj m a nastavení. P idání oblíbených kontaktů na domovskou obrazovku 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost Volby > Upravit obsah > Volby > P idat obsah > Nej kontakty. Na domovské obrazovce bude zobrazena ada ikon. 2 Vyberte ikonu ( ) a kontakt. P idání zdroje Share online na domovskou obrazovku Když na domovskou obrazovku p idáte nástroj widget Share online, m žete rychle p istupovat ke zdroji Share online. Na domovské obrazovce zvolte možnost Volby > Upravit obsah > Volby > P idat obsah > Sdílet online. Než začnete p ijímat zdroj, musíte se zaregistrovat. Nástroj widget zobrazuje miniatury zdroje. Nejprve jsou zobrazeny nejnovější obrázky. Indikátory na displeji Obecné indikátory Během p ehrávání skladby jsou zobrazena ovládací tlačítka hudebního p ehrávače a název skladby, interpret a zobrazení alba (jsou-li k dispozici). Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka. 24

25 Indikátory hovoru Indikátory zpráv P ístroj upozorňuje na p íchozí hovory a zprávy tiše. Nastavili jste upozornění budíku. Používáte dočasný profil. Někdo vám zkoušel volat. Používáte druhou telefonní linku (síťová služba). Nastavili jste p esměrování p íchozích hovor na jiné číslo (síťová služba). Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku. P ístroj je p ipraven na internetový hovor. Probíhá datové volání (síťová služba). Máte nep ečtené zprávy. Pokud indikátor bliká, m že být paměť SIM karty na zprávy plná. Obdrželi jste novou poštu. Ve složce K odeslání jsou p ipraveny zprávy k odeslání. Indikátory sítě P ístroj je p ipojen k síti GSM (síťová služba). P ístroj je p ipojen k síti 3G (síťová služba). Je aktivována technologie HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) v síti 3G (síťová služba). Je aktivní paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je p ipojení p idrženo. Ikona ukazuje, že je p ipojení navazováno. Je aktivní paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona ukazuje, že je p ipojení p idrženo. Ikona ukazuje, že je p ipojení navazováno. Je aktivní paketové datové spojení 3G (síťová služba). Ikona ukazuje, že je p ipojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je p ipojení navazováno. Je aktivní spojení HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, síťová služba). Ikona ukazuje, že je p ipojení pozastaveno. Ikona ukazuje, že je p ipojení navazováno. K dispozici je p ipojení k síti WLAN (síťová služba). Ikona ukazuje, že p ipojení je 25

26 šifrováno. Ikona šifrováno. Indikátory p ipojení ukazuje, že p ipojení není Chcete-li spustit aplikaci prohlížeče, klepněte na číselníku na číslici 0 a podržte ji. Chcete-li změnit profil, stiskněte vypínač a vyberte profil. Zástupci Je aktivní spojení Bluetooth. Ikona ukazuje, že p ístroj posílá data. Když indikátor bliká, p ístroj se pokouší o p ipojení k druhému p ístroji. K p ístroji je p ipojen kabel USB. Je aktivní spojení GPS. Probíhá synchronizace p ístroje. K p ístroji je p ipojen kompatibilní headset. K p ístroji je p ipojen kompatibilní výstupní videokabel. K p ístroji je p ipojen kompatibilní textový telefon. Chcete-li se p epnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a podržte tlačítko menu. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spot ebu energie z baterie a snižuje její životnost. Chcete-li volat hlasovou schránku (síťová služba), klepněte na číselníku na číslici 1 a podržte ji. Chcete-li otev ít seznam naposledy volaných čísel, stiskněte na domovské obrazovce tlačítko Volat. Chcete-li použít hlasové p íkazy, stiskněte a podržte na domovské obrazovce tlačítko Volat. Chcete-li p i psaní změnit jazyk psaní, stiskněte tlačítko tlačítko Sym. Hledání O aplikaci Hledání Zvolte možnost Menu > Aplikace > Hledání. Aplikace Hledání (síťová služba) umožňuje pomocí r zných internetových vyhledávacích služeb hledat a využívat místní služby, weby a obrázky. Obsah a dostupnost služeb se m že lišit. Zahájení hledání Zvolte možnost Menu > Aplikace > Hledání. a 26

27 Chcete-li hledat obsah v mobilním p ístroji, zadejte hledaný text do pole hledání nebo použijte kategorie obsahu. P i zadání podmínek hledání jsou výsledky uspo ádány do kategorií. Naposledy používané výsledky jsou zobrazeny v horní části seznamu výsledk, pokud odpovídají podmínkám hledání. Chcete-li hledat webové stránky na internetu, zvolte možnost Hledat v Internetu a provozovatele hledání a zadejte podmínky hledání do pole hledání. Vybraný provozovatel hledání v internetu je nastaven jako výchozí. Pokud je výchozí provozovatel hledání již nastaven, spusťte hledání jeho výběrem nebo zvolte možnost Další služby hledání a použijte jiného provozovatele. P ipojení Volba p ístupového bodu a zapnutí nebo vypnutí síťových spojení. Služby hledání Určete, zda chcete zobrazovat provozovatele služeb a kategorie hledání. Obecné Zapnutí nebo vypnutí názv tlačítek a vymazání historie hledání. Ovládání hlasitosti a reproduktoru Nastavení hlasitosti telefonního hovoru nebo zvukového klipu Použijte tlačítka hlasitosti. Chcete-li změnit výchozího provozovatele hledání, zvolte možnost Volby > Nastavení > Služby hledání. Chcete-li změnit nastavení země nebo oblasti a vyhledat další provozovatele hledání, zvolte možnost Volby > Nastavení > Země nebo oblast. Nastavení hledání Zvolte Menu > Aplikace > Hledání. Chcete-li nastavit volby aplikace Hledání, zvolte možnost Volby > Nastavení a vyberte některou z následujících možností: Země nebo oblast Volba země nebo oblasti, ve které chcete hledat. Integrovaný reproduktor umožňuje hovo it do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha. Používání reproduktoru v průběhu hovoru Zvolte možnost Reproduktor. Vypnutí reproduktoru Zvolte možnost Aktivovat telefon. 27

28 Upozornění: Trvalé p sobení nadměrného hluku m že poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o p imě ené hlasitosti a nedržte p ístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor. Profil Offline Profil Offline umožňuje používat p ístroj bez p ipojení k bezdrátové celulární síti. Je-li aktivní profil Offline, m žete p ístroj používat bez SIM karty. Aktivování profilu Offline Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost Off-line. Když aktivujete profil Offline, p ístroj vypne p ipojení k celulární síti. Všechny bezdrátové vysokofrekvenční signály z p ístroje i do p ístroje jsou zakázány. Pokusíte-li se odeslat p es celulární síť zprávy, budou umístěny do složky K odeslání a odeslány později. Důležité: V profilu Off-line nem žete volat ani p ijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem p ístroji. Chcete-li volat, musíte nejd íve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li p ístroj zamknut, zadejte zamykací kód. Když je aktivován profil Offline, m žete i nadále používat bezdrátovou síť WLAN, nap íklad pro čtení zpráv el. pošty nebo prohlížení internetu. P i zapnutém profilu Off-line m žete používat i spojení Bluetooth. Nezapomeňte p i 28 sestavování a používání p ipojení k bezdrátové síti WLAN nebo spojení Bluetooth dodržet veškeré bezpečnostní požadavky. Rychlé stahování Technologie vysokorychlostního stahování paket (HSDPA, známá také jako 3.5G, je označena ikonou ) je služba sítí UMTS a nabízí vysokorychlostní stahování dat. Když je v p ístroji aktivována podpora technologie HSDPA a p ístroj je p ipojen k síti UMTS podporující p enosy HSDPA, m že být stahování dat jako jsou zprávy, el. pošta a stránky prohlížeče p es celulární síť rychlejší. Aktivní spojení HSPDA je označeno ikonou. Podporu technologie HSDPA m žete aktivovat nebo deaktivovat v nastavení paketových dat. Informace o dostupnosti a objednání datových spojení získáte u provozovatele služby. Technologie HSDPA ovlivňuje pouze rychlost stahování. Odesílání dat do sítě, nap íklad posílání zpráv a el. pošty, není ovlivněno. Ovi by Nokia (síťová služba) Ovi by Nokia Služba Ovi by Nokia umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s p áteli. M žete provádět nap íklad následující akce: stahovat do p ístroje hry, aplikace, videa a vyzváněcí tóny,

29 hledat pomocí bezplatní navigace pro pěší i motoristy trasy, plánovat cesty a zobrazovat místa na mapě, získávat hudbu. Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit. Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky. Chcete-li používat služby Ovi společnosti Nokia, p ejděte na server a zaregistrujte si vlastní účet Nokia. Další informace najdete v části o podpo e na adrese O Obchodě Ovi Ve službě Ovi Obchod m žete do p ístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky, motivy a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo p es telefonní účet. Dostupnost r zných zp sob plateb závisí na vaší domovské zemi a poskytovateli síťových služeb. Služba Ovi Obchod nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním telefonem a odpovídající vašemu vkusu a místu pobytu. Volání Dotyková obrazovka p i hovoru Tento p ístroj má čidlo vzdálenosti. Když p i hovoru p iložíte p ístroj k uchu, dotyková obrazovka je automaticky vypnuta, aby nedošlo k náhodným volbám funkcí a zbytečnému vybíjení baterie. Čidlo vzdálenosti nezakrývejte (nap íklad ochrannou fólií nebo páskou). Telefonování 1 Na domovské obrazovce otev ete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo včetně meziměstské p edvolby. Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost C. U mezinárodních hovor vložte dvojím zvolením tlačítka * mezinárodní p edvolbu (znak + nahrazuje mezinárodní p ístupový kód) a zadejte kód země (podle pot eby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo. 2 Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko Volat. 3 Stisknutím tlačítka Konec ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru). Stisknutím tlačítka Konec vždy ukončíte hovor, i když je aktivní jiná aplikace. Volání kontaktu 1 Zvolte možnost Menu > Kontakty. 2 P ejděte k požadovanému jménu. M žete také do pole hledání zadat první znaky jména a p ejít na požadované jméno. 3 Kontakt zavoláte stisknutím tlačítka Volat. Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel, vyberte požadované číslo v seznamu a stiskněte tlačítko Volat. 29

30 Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko Konec. Během hovoru Pro vypnutí nebo zapnutí mikrofonu zvolte možnost. nebo Chcete-li hovor p idržet nebo znovu p ijmout, zvolte možnost nebo. Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte p ístroj u ucha, protože hlasitost m že být velmi vysoká. Chcete-li aktivovat reproduktor, zvolte možnost. Chceteli zvuk p epnout do kompatibilního headsetu p ipojeného k p ístroji p es spojení Bluetooth, zvolte možnost Volby > Aktivovat BT handsfree. Pro p epnutí zpět do sluchátka p ístroje zvolte možnost. Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost. Pro p epnutí mezi aktivním a p idrženým hovorem zvolte možnost Volby > P epnout. Tip: Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor a ten chcete odložit do po adí, stiskněte tlačítko Volat. Pro nové p ijetí hovoru stiskněte znovu tlačítko Volat. 1 Chcete-li poslat etězec tón DTMF (nap íklad heslo), zvolte možnost Volby > Odeslat DTMF. 2 Zadejte etězec DTMF, který chcete hledat v seznamu kontakt. 3 Znak čekání (w) nebo znak pauzy (p) vložíte opakovaným stisknutím tlačítka *. 4 Pro odeslání tónu zvolte možnost OK. Tóny DTMF m žete posílat na telefonní číslo nebo podle údaje v poli DTMF v kontaktu. Chcete-li ukončit aktivní hovor a p ijmout čekající hovor, zvolte možnost Volby > Nahradit. Chcete-li ukončit všechny hovory, zvolte možnost Volby > Ukončit všechny hovory. Mnoho voleb, které m žete použít v pr běhu hlasového hovoru, jsou síťové služby. P ijmutí nebo odmítnutí hovoru Pro p ijetí hovoru stiskněte tlačítko Volat nebo p ejeďte prvek Smýknutím p ijměte zleva doprava. Ovládání p ejetím je možné pouze v p ípadě, kdy je dotyková obrazovka zamknuta. 30

31 Chcete-li dotykovou obrazovku odemknout, aniž byste hovor p ijali, p ejeďte prvek Smýknutím odemkn. zprava doleva a p ijměte nebo odmítněte hovor nebo pošlete textovou zprávu o nep ijetí. P ístroj automaticky vypne vyzváněcí tón. Pokud hovor nechcete p ijmout, m žete ho odmítnout tlačítkem Konec. Když je zapnuta funkce p esměrování hovor (síťová služba), odmítnutím p íchozí hovor p esměrujete. Chcete-li vypnout vyzváněcí tón p íchozího hovoru, zvolte možnost Ticho. Chcete-li volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proč nem žete hovor p ijmout, aniž byste hovor odmítli, zvolte možnost Ticho > Odesl. zpr., upravte text zprávy a stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li zapnout funkci odmítání hovor textovou zprávou, zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Odmítnout hovor zprávou. Chcete-li napsat standardní zprávu, zvolte možnost Text zprávy. Hledání kontaktů 1 Na domovské obrazovce otev ete možností číselník. 2 Začněte psát jméno kontaktu. 3 V seznamu navrhovaných shod vyberte požadovaný kontakt. 4 Chcete-li nalezenému kontaktu zavolat, stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li hledat kontakty pomocí úplné klávesnice, začněte na domovské obrazovce psát jméno kontaktu nebo telefonní číslo. V seznamu navrhovaných shod vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li nalezenému kontaktu zavolat, stiskněte tlačítko Volat. Zrychlená volba telefonního čísla Funkce zrychlené volby slouží k rychlému volání rodiny a p átel podržením stisknutého tlačítka. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání. Zapnutí zrychlené volby Zvolte možnost Hovor > Zrychlená volba > Zapnutá. P i azení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby 1 Zvolte možnost Zrychlená volba. 2 P ejděte na tlačítko, kterému chcete p i adit telefonní číslo, a zvolte možnost Volby > P i adit. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku a tlačítko 2 pro videoschránku. Volání Na domovské obrazovce otev ete možností stiskněte a podržte p i azené tlačítko. číselník a Hlasové vytáčení P ístroj automaticky vytvo í hlasové záznamy pro kontakty. 31

32 Poslech hlasového záznamu pro kontakt 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Detaily hlasov. záznamu. 2 P ejděte na detail kontaktu a zvolte možnost Volby > P ehrát hlasový záznam. Volání s pomocí hlasového záznamu Poznámka: Použití hlasových záznam m že být obtížné v hlučném prost edí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech p ípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. P i hlasovém vytáčení je zapnut reproduktor. Držte p ístroj blízko u sebe a vyslovte hlasový záznam. 1 Chcete-li zahájit hlasové vytáčení, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat. Pokud je p ipojen kompatibilní headset s tlačítkem, podržte stisknuté tlačítko headsetu a zahajte hlasové vytáčení. 2 Zazní krátký tón a p ístroj zobrazí text Prosím, teď mluvte. Z etelně vyslovte jméno uložené v kontaktu. 3 P ístroj p ehraje syntetický hlasový záznam rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce a zobrazí jméno a číslo. Chcete-li hlasové vytáčení zrušit, zvolte možnost Konec. Pokud je pro jméno uloženo více telefonních čísel, m žete vyslovit i jméno a typ čísla, nap íklad mobil nebo telefon. Čekání hovoru Služba čekajících hovor (síťová služba) umožňuje p ijmout hovor i v pr běhu jiného hovoru. 32 Zapnutí funkce čekajících hovorů Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Čekání hovoru na lince. P íjem čekajícího hovoru Stiskněte tlačítko Volat. První hovor bude p idržen v po adí. P epínání mezi aktivním hovorem a čekajícím hovorem Zvolte možnost Volby > P epnout. Spojení čekajícího hovoru s aktivním hovorem Zvolte možnost Volby > P epojit. Nyní budete od hovoru odpojeni. Ukončení aktivního hovoru Stiskněte klávesu Konec. Ukončení obou hovorů Zvolte možnost Volby > Ukončit všechny hovory. Konferenční hovor P ístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás. Konferenční hovory jsou síťová služba. 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi. 2 Pro volání dalšímu účastníkovi zvolte možnost Volby > Nový hovor. První hovor je p idržen.

33 3 Po p ijetí nového hovoru volanou osobou p ipojte prvního účastníka do konferenčního hovoru možností. P ipojení nového účastníka do konferenčního hovoru Zavolejte jinému účastníkovi a p ipojte nový hovor do konferenčního hovoru. Soukromý hovor s účastníkem konferenčního hovoru Zvolte možnost. P ejděte na účastníka a zvolte možnost. Konferenční hovor je v p ístroji p idržen. Ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru. Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost. Odpojení účastníka od konferenčního hovoru Zvolte možnost, p ejděte na účastníka a zvolte možnost. Ukončení aktivního konferenčního hovoru Stiskněte klávesu Konec. Hlasová schránka a videoschránka Hlasová schránka nebo videoschránka (síťové služby, videoschránka je k dispozici pouze v sítích 3G) slouží k poslechu p ijatých hlasových zpráv a videozpráv. Volání do hlasové schránky nebo videoschránky Na domovské obrazovce otev ete možností číselník, stiskněte a podržte tlačítko 1 a zvolte možnost Hlasová schránka nebo Videoschránka. Změna telefonního čísla hlasové schránky nebo videoschránky 1 Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Schránka volání, vyberte schránku a zvolte možnost Volby > Změnit číslo. 2 Zadejte číslo (získáte jej u provozovatele služby) a zvolte možnost OK. Videohovor P i videohovoru (síťová služba) vidíte obousměrné video mezi vámi a p íjemcem hovoru v reálném čase. Videoobraz snímaný fotoaparátem p ístroje je p enášen p íjemci videohovoru. K videohovor m musíte mít kartu USIM a musíte být v místě s pokrytím sítě 3G. Informace o dostupnosti, cenách a objednávání videoslužeb získáte u provozovatele služby. Videohovor je možný pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor je možné provádět pouze s kompatibilním mobilním p ístrojem nebo klientem ISDN. Videohovor nelze uskutečnit, pokud již je aktivní jiný hlasový hovor, videohovor nebo datové volání. 33

34 Indikátory Nep ijímáte video (p íjemce neodesílá video nebo jej síť nep enáší). Máte zakázáno odesílání videa z p ístroje. Chcete-li místo videa odeslat fotografii, zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Obrázek ve videohovoru. I když jste odesílání videa v pr běhu videohovoru zakázali, hovor bude p esto účtován jako videohovor. Informace o cenách zjistíte u svého provozovatele služeb. 1 Na domovské obrazovce otev ete tlačítkem číselník a zadejte telefonní číslo. 2 Zvolte možnost Volby > Volat > Videohovor. P i výchozím nastavení je pro videohovory používán druhý fotoaparát v p ední části. Zahájení videohovoru m že chvíli trvat. Není-li volání úspěšné, nap íklad když videohovory nejsou podporovány sítí nebo když p ijímající p ístroj není kompatibilní, p ístroj se zeptá, zda se chcete pokusit o normální hovor nebo zda chcete poslat zprávu. Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru. P íjemce videohovoru m že odesílání videa zakázat ( ). V takovém p ípadě slyšíte pouze hlas volajícího a vidíte statický obrázek nebo šedé pozadí. Ukončení videohovoru Stiskněte tlačítko Konec. Během videohovoru Zobrazení živého videoobrazu nebo pouhé poslouchání volajícího Zvolte možnost nebo. Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu Vyberte možnost nebo. Zapnutí reproduktoru Zvolte možnost. Chcete-li zvuk p epnout do kompatibilního headsetu p ipojeného k p ístroji p es spojení Bluetooth, zvolte možnost Volby > Aktivovat BT handsfree. P epnutí zpět do sluchátka p ístroje Zvolte možnost. Posílání videa z hlavního fotoaparátu Zvolte možnost Volby > Použít druhou kameru. P epnutí zpět na video z druhého fotoaparátu Zvolte možnost Volby > Použít hlavní fotoaparát. 34

35 Po ízení snímku z posílaného videosouboru Zvolte možnost Volby > Odeslat momentku. Odesílání videa bude pozastaveno a p íjemce obdrží snímek. Snímek se neukládá. Změna velikosti obrázku Zvolte možnost Volby > Zoom. Nastavení kvality videa Zvolte možnost Volby > Nastavit > P edvolby videa > Normální kvalita, Ost ejší detail nebo Plynulejší pohyb. P ijmutí nebo odmítnutí videohovoru P i p íchozím videohovoru je zobrazena ikona. P ijmutí videohovoru Stiskněte tlačítko Volat. Chcete-li začít posílat živé video, zvolte možnost Ano. Pokud nezačnete posílat obraz, uslyšíte pouze hlas volajícího. Vlastní obraz nahradí šedá obrazovka. Zahájení posílání videa během videohovoru Zvolte možnost Volby > Povolit > Odesílání videa. Nahrazení šedé obrazovky snímkem z fotoaparátu Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor > Obrázek ve videohovoru. Odmítnutí videohovoru Stiskněte tlačítko Konec. Sdílení videa Pomocí funkce sdílení videa (síťová služba) m žete během hlasového hovoru posílat z mobilního za ízení do jiného kompatibilního mobilního za ízení živý videoobraz nebo videoklip. P i aktivovaném sdílení videa je aktivní reproduktor. Pokud p i sdílení videa nechcete pro hlasový hovor používat reproduktor, m žete použít kompatibilní headset. Upozornění: Trvalé p sobení nadměrného hluku m že poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o p imě ené hlasitosti a nedržte p ístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor. Požadavky na sdílení videa Funkce sdílení videa vyžaduje spojení 3G. Možnost sdílení videa závisí na dostupnosti sítě 3G. O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby. Chcete-li používat sdílení videa, musíte zajistit splnění následujících požadavk : P ístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci. Musí být aktivní spojení 3G a musíte být v oblasti pokrytí sítí 3G. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo 35

36 pokrytí sítě 3G, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje. Odesilatel i p íjemce musí být zaregistrováni v síti 3G. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a p ístroj p íjemce není v oblasti pokrytí signálem 3G, nemá nainstalovánu funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenu dvojbodovou komunikaci, p íjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že p íjemce nem že pozvání p ijmout. Nastavení sdílení videa Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace a spojení 3G. Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation Protocol). P ed použitím funkce sdílení videa musí být v p ístroji nastaven profil SIP. O nastavení pro profil SIP požádejte provozovatele služby a nastavení uložte do p ístroje. Provozovatel služby vám nastavení pošle nebo vám p edá seznam pot ebných parametr. P idání adresy SIP do kontaktu 1 Zvolte možnost Menu > Kontakty. 2 Vyberte kontakt nebo vytvo te nový kontakt. 3 Zvolte možnost Volby > Upravit. 4 Zvolte Volby > P idat detail > Sdílet video. 5 Adresu SIP zadejte ve formátu (místo názvu domény m žete použít adresu IP). Neznáte-li adresu SIP kontaktu, m žete pro sdílení videa použít i telefonní číslo p íjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje provozovatel bezdrátové služby). Navázání spojení 3G Obraťte se na provozovatele služby a uzav ete smlouvu o používání sítě 3G. Zkontrolujte, zda máte v p ístroji správně nakonfigurováno p ipojení k p ístupovému bodu služeb 3G. O další informace o nastavení požádejte svého provozovatele služby. Sdílení živého videa a videoklipů Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost Volby > Sdílet video. Sdílení živého videa během hovoru 1 Zvolte možnost Živé video. 2 Zvolte možnost Videoklip a vyberte videoklip, který chcete sdílet. Možná bude nutné videoklip p ed sdílením p evést do vhodného formátu. Pokud p ístroj upozorní na nutnost p evedení videoklipu, zvolte možnost OK. Pro p evádění musí být v p ístroji nainstalován videoeditor. 3 Pokud má p íjemce v seznamu kontakt několik adres SIP nebo telefonních čísel, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo p íjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo p íjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností OK pozvánku odešlete. P ístroj odešle pozvánku na adresu SIP. 36

37 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile p íjemce pozvání p ijme. Možnosti p i sdílení videa nebo nebo nebo Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu. Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. Pozastavení nebo pokračování ve sdílení videa. P epnutí na celou obrazovku (pouze p íjemce). Ukončení relace sdílení videa Zvolte možnost Stop. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa. Uložení sdíleného živého videa Na výzvu zvolte možnost Ano. Pokud p i sdílení videoklipu p istupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost Volby > Pokračovat. P ijetí pozvánky ke sdílení videa Když vám jiný uživatel pošle pozvánku ke sdílení videa, zobrazí zpráva jméno odesilatele nebo jeho adresu SIP. Pokud vám někdo pošle pozvánku ke sdílení a nejste v dosahu sítě 3G, pozvánku neobdržíte. Potvrzení p ijaté pozvánky Zvolte možnost Ano. Bude aktivována relace sdílení. Odmítnutí p ijaté pozvánky Zvolte možnost Ne. Odesilatel obdrží zprávu o tom, že jste pozvání odmítli. Pozvánku m žete odmítnout a hlasový hovor ukončit i stisknutím tlačítka Konec. Ukončení relace sdílení Zvolte možnost Stop nebo ukončete hlasový hovor. S ukončením hovoru končí i sdílení videa. Internetová volání Internetová volání Síťová služba internetového volání umožňuje volat a p ijímat hovory p es internet. Služby internetových volání mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi za ízením VoIP a tradičním telefonem. Chcete-li ově it dostupnost a ceny, informujte se u provozovatele služeb internetového volání. Chcete-li volat nebo p ijmout hovor p es internet, musí být p ístroj v dosahu bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GRPS) v síti UMTS a musí být p ipojen ke službě internetového volání. V p ístroji m že být nástroj widget pro instalaci služeb internetového volání. P ihlášení ke službě internetového volání Když je nainstalována služba internetového volání, bude v seznamu kontakt zobrazena p íslušná karta. 37

38 Zvolte možnost Menu > Kontakty, vyberte službu a zvolte možnost Volby > P ihlásit. P idání kontaktů jako kontaktů služby do seznamu p átel Zvolte možnost Volby > Nový kontakt. Uskutečňování internetových volání Volání kontaktu, když jste p ihlášeni ke službě Klepněte na kontakt v seznamu p átel a zvolte možnost. Internetové volání z domovské obrazovky Zvolte možnost, zadejte číslo a zvolte možnost Volby > Volat > Internetové volání. Internetové volání na adresu pro internetové volání Na domovské obrazovce zvolte možnost > Volby > Otev ít klávesnici. Zadejte adresu a vyberte možnost. Nastavení internetové komunikace Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Nastav. admin. > Nastav. sítě. Chcete-li zobrazit a upravit nastavení služby, vyberte název služby. Nastavení služby internetového volání Zvolte možnost Menu > Kontakty. Otev ete kartu služby a zvolte možnost Volby > Nastavení. Nastavení služby internetového volání jako výchozí služby Zvolte možnost Výchozí služba. Když chcete volat na zadané číslo a stisknete tlačítko volání, p ístroj uskuteční internetové volání prost ednictvím výchozí služby (pokud je p ipojena). V jednom okamžiku m že být jako výchozí nastavena pouze jedna služba. Úpravy cíle služby Zvolte možnost P ipojení ke službě. Protokol V protokolu jsou uloženy informace o komunikaci p ístroje v minulosti. P ístroj registruje nep ijaté a p ijaté hovory pouze v p ípadě, že tuto funkci podporuje síť, p ístroj je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě. Poslední hovory V p ístroji m žete zobrazit informace o posledních hovorech. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Protokol a Poslední hovory. Chcete-li službu odebrat ze seznamu služeb, zvolte možnost Volby > Odstranit službu. 38

39 Zobrazení nep ijatých, p ijatých a uskutečněných hovorů Zvolte možnost Nep ijaté hovory, P ijaté hovory nebo Volaná čísla. Tip: Chcete-li z domovské obrazovky otev ít seznam volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Uložit do Kontaktů Uložení telefonního čísla ze seznamu posledních hovor do kontakt. Vymazat seznam Smaže vybraný seznam nedávných hovor. Odstranit Vymazání události z vybraného seznamu. Nastavení Zvolte možnost Délka protokolu a nastavte dobu, po kterou budou informace o komunikaci uloženy v protokolu. Pokud zvolíte možnost Bez protokolu, nejsou do protokolu ukládány žádné údaje. Doba trvání hovoru V p ístroji m žete zobrazit p ibližnou délku posledního hovoru, volaných a p ijatých hovor nebo všech hovor. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Protokol a Délka hovorů. Paketová data Zvolte možnost Menu > Aplikace > Protokol. Poplatky za paketové spojení mohou být účtovány podle množství odeslaných a p ijatých dat. Zjištění množství dat odeslaných a p ijatých během p ipojení pro p enos dat v paketech Vyberte možnost Čítač dat > Vš. odesl. data nebo Vš. p ijatá data. Vymazání informací o odeslaných i p ijatých položkách Zvolte možnost Čítač dat > Volby > Vymazat čítače. K vymazání údaj pot ebujete zamykací kód. Monitorování všech komunikačních událostí Ve všeobecném protokolu m žete prohlížet informace o komunikačních událostech, nap íklad hlasových hovorech, textových zprávách nebo datových spojeních či p ipojeních k bezdrátovým sítím WLAN. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Protokol. Otev ení všeobecného protokolu Otev ete kartu všeobecného protokolu. Dílčí události, jako nap. textové zprávy odeslané ve více částech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako jedna událost. P ipojení k hlasové schránce, st edisku multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou zobrazena jako paketová datová spojení. Zobrazení podrobností o paketových datových spojeních P ejděte na událost p íchozího nebo odchozího paketového datového spojení označenou ikonou GPRS a zvolte možnost Volby > Zobrazit. 39

40 Kopírování telefonního čísla z protokolu Zvolte možnost Volby > Použít číslo > Kopírovat. Telefonní číslo m žete vložit nap íklad do textové zprávy. Filtrování protokolu Zvolte možnost Volby > Filtr a vyberte filtr. Nastavení doby platnosti protokolu Zvolte možnost Volby > Nastavení > Délka protokolu. Pokud zvolíte možnost Bez protokolu, budou veškerý obsah protokolu, výpis posledních hovor i výpis doručenek zpráv vymazány. Kontakty (telefonní seznam) Chcete-li otev ít aplikaci Kontakty, zvolte možnost Menu > Kontakty. V aplikaci m žete ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontakt. Ke kontaktu m žete p idat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. M žete vytvá et i skupiny kontakt a poté posílat textové zprávy nebo el. poštu více p íjemc m současně. Ukládání a úpravy jmen a telefonních čísel Zvolte možnost Menu > Kontakty. P idání nového kontaktu do seznamu 1 Zvolte možnost. 2 Vyberte pole, do kterého chcete zadat údaj. Chcete-li zadávání textu ukončit, zvolte možnost. Vyplňte pot ebná pole a zvolte možnost Hotovo. Úpravy kontaktů Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Upravit. Panel nástrojů kontaktů Zvolte možnost Menu > Kontakty. Volání kontaktu P ejděte na kontakt a zvolte možnost. Odeslání zprávy kontaktu P ejděte na kontakt a zvolte možnost. Vytvo ení nového kontaktu Zvolte možnost. Správa jmen a telefonních čísel Zvolte možnost Menu > Kontakty. Odstraňování kontaktů Vyberte kontakt a možnost Volby > Odstranit. Chcete-li odstranit několik kontakt současně, označte požadované kontakty zvolením možnosti Volby > Označit/ zrušit označení a možností Volby > Odstranit je odstraňte. 40

41 Kopírování kontaktů Vyberte kontakt, zvolte možnost Volby > Kopírovat a vyberte požadované místo. Odeslání kontaktu do jiného p ístroje Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost Odeslat vizitku. P idávání kontaktů k oblíbeným položkám Klepněte na kontakty a podržte ho a vyberte možnost P idat do oblíb.. Poslech hlasového záznamu p i azeného kontaktu Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Detaily hlasov. záznamu > Volby > P ehrát hlasový záznam. P ed používáním hlasových záznam vezměte v úvahu následující: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny. Jméno musíte vyslovit naprosto stejně, jako jste jej vyslovili p i nahrávání. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prost edí. Velmi krátká jména nejsou p ípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro r zná čísla. Poznámka: Použití hlasových záznam m že být obtížné v hlučném prost edí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech p ípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. P i azení výchozích čísel a adres Pokud má kontakt několik čísel a adres, je pro volání a posílání zpráv vhodnější, když vyberete výchozí číslo nebo adresu. Výchozí číslo bude použito i p i hlasovém vytáčení. 1 Zvolte možnost Menu > Kontakty. 2 Vyberte kontakt a možnost Volby > Výchozí. 3 Vyberte výchozí položku, ke které chcete p idat číslo nebo adresu, a zvolte možnost P i adit. 4 Vyberte číslo nebo adresu, které chcete použít jako výchozí. 5 Chcete-li ukončit zobrazení výchozích hodnot a uložit změny, klepněte mimo zobrazení. Karty kontaktů Všechny dostupné zp soby komunikace pro daný kontakt jsou zobrazeny v zobrazení karet kontakt. Zvolte možnost Menu > Kontakty. Vyberte kontakt a požadovaný zp sob komunikace, zvolte možnost Volby a vyberte některou z následujících možností: Upravit Úpravy, p idání nebo odstranění polí karty kontaktu. 41

42 Výchozí Zadejte výchozí čísla a adresy používaní p i komunikaci s kontaktem (pokud má kontakt více než jedno číslo nebo adresu). Detaily hlasov. záznamu Zobrazení údaj hlasového záznamu nebo poslech hlasového záznamu kontaktu. Dostupné volby a zp soby komunikace se mohou lišit. Nastavení kontaktů jako oblíbených Kontakty m žete nastavit jako oblíbené. Tyto kontakty jsou zobrazeny v horní části seznamu kontakt a jsou označeny hvězdičkou. Zvolte Menu > Kontakty. Nastavení kontaktu jako oblíbeného Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > P idat do oblíbených. Odebrání kontaktu z oblíbených Vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Odstranit z oblíbených. Odebraný kontakt bude p emístěn do standardního seznamu kontakt. Vyzváněcí tóny, obrázky a texty volání pro kontakty Pro každý kontakt a skupinu m žete nastavit vyzváněcí tón a ke kontakt m m žete p idávat obrázky a texty p i volání. Když vám kontakt zavolá, p ístroj vyzvání vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text p i volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a p ístroj je rozpozná). Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro kontakt nebo skupinu kontakt, vyberte kontakt nebo skupinu, zvolte možnost Volby > Upravit > Vyzváněcí tón a vyberte vyzváněcí tón. Chcete-li do zobrazení detail kontaktu p idat další pole, vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Upravit > Volby > P idat detail. Chcete-li pro kontakt nastavit text p i volání, vyberte kontakt a zvolte možnost Volby > Upravit > Volby > P idat detail > Text viz. ozn. hovoru. Klepněte na pole a napište do něj text zprávy a zvolte možnost Hotovo. Chcete-li p idat obrázek pro kontakt uložený v paměti p ístroje, vyberte kontakt, zvolte možnost Volby > Upravit > P idat obrázek a vyberte obrázek z aplikace Fotografie. Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tón možnost Výchozí tón. Chcete-li zobrazit, změnit nebo odebrat obrázek kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost Volby > Upravit > Název obrázku > Volby a vyberte požadovanou možnost. Kopírování kontaktů Zvolte možnost Menu > Kontakty. P i prvním otev ení seznamu kontakt se p ístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do p ístroje. 42

43 Zahájení kopírování Zvolte možnost OK. Zrušení kopírování Zvolte možnost Zrušit. P ístroj se zeptá, zda chcete kontakty ze SIM karty zobrazit v adresá i kontakt. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost OK. P ístroj otev e seznam kontakt a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou. Služby SIM karty Informace o dostupnosti a používání služeb SIM karty získáte u prodejce SIM karty. Tím m že být provozovatel služeb nebo jiný prodejce. Kontakty na SIM kartě Počet kontakt, které lze uložit na SIM kartu, je omezen. Zobrazení kontaktů uložených v seznamu na SIM kartě Zvolte možnost Volby > Nastavení > Kontakty k zobrazení > Paměť SIM. Čísla uložená v seznamu kontakt nemusí být automaticky ukládána na SIM kartu. Kopírování kontaktů na SIM kartu P ejděte na kontakt a zvolte možnost Volby > Kopírovat > Paměť SIM. Volba výchozí paměti pro ukládání nových kontaktů Zvolte možnost Volby > Nastavení > Vých. paměť pro ukládání > Paměť telefonu nebo Paměť SIM. Kontakty uložené v paměti p ístroje mohou obsahovat více než jedno telefonní číslo a obrázek. Povolená čísla Se službou volání povolených čísel m žete omezit volání z p ístroje na určitá telefonní čísla. Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb. Zvolte Menu > Kontakty a Volby > Čísla SIM > Volba pov. čísel kont.. I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (nap íklad blokování hovor, uzav ená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem p ístroji. Funkce blokování hovor a p esměrování hovor nemohou být aktivní současně. Pro aktivaci a deaktivaci volby povolených čísel nebo pro upravení povolených čísel je vyžadován kód PIN2. Kód PIN2 získáte od svého poskytovatele služeb. Vyberte Volby a některou z následujících možností: Aktivovat povolená čísla nebo Deaktiv. povolená čísla Aktivace nebo deaktivace seznamu povolených čísel. Nový kontakt na SIM Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo, na které chcete povolit volání. 43

44 P idat z Kontaktů Kopírování kontaktu ze seznamu kontakt do seznamu povolených čísel. Chcete-li odesílat textové zprávy kontakt m v SIM kartě p i aktivní službě povolených čísel, musíte p idat číslo st ediska textových zpráv do seznamu povolených čísel. Skupiny kontaktů Chcete-li otev ít seznam skupiny, otev ete seznam kontakt a klepněte na možnost. Vytvá ení skupin kontaktů Skupiny kontakt umožňují poslat jednu několika lidem. Zvolte možnost Menu > Kontakty a otev ete kartu skupin. Vytvo ení nové skupiny 1 Zvolte možnost Volby > Nová skupina. 2 Použijte výchozí název nebo zadejte vlastní a zvolte možnost OK. P idávání členů skupin 1 Vyberte skupinu a zvolte možnost Volby > P idat členy. 2 Označte kontakty, které chcete p idat, a zvolte možnost OK. Správa skupin kontaktů Zvolte možnost Menu > Kontakty. Poslání zprávy všem členům skupiny Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost Vytvo it zprávu. Nastavení vyzváněcího tónu skupiny Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost Vyzváněcí tón. P ejmenování skupiny Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost P ejmenovat. Odstranění skupiny Klepněte na skupinu a podržte ji a zvolte možnost Odstranit. P idání kontaktu do skupiny Vyberte skupinu a zvolte možnost Volby > P idat členy. Chcete-li zjistit, ke kterým ostatním skupinám kontakt pat í, vyberte skupinu a kontakt a zvolte možnost Volby > Pat í do skupin. Odebrání kontaktu ze skupiny Vyberte skupinu a kontakt a zvolte možnost Volby > Odstranit ze skupiny. Zprávy Hlavní zobrazení zpráv Zvolte možnost Menu > Zprávy. 44

45 Služba Zprávy je síťová služba. Vytvo ení nové zprávy Zvolte možnost Nová zpráva. Tip: Pro psaní často opakovaných text m žete použít zprávy uložené ve složce šablon ve složce Moje složky. M žete také vytvo it a uložit vlastní šablony. Aplikace Zprávy obsahuje tyto složky: P ijaté P ijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby. Mé složky Organizace zpráv do složek. Koncepty Koncepty zpráv, které nebyly odeslány. Odeslané Poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných p es spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky m žete nastavit. K odeslání Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky K odeslání nap íklad v době, kdy se p ístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě. Výpisy doručení Nastavení sítě, aby posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (služba sítě). Psaní a posílání zpráv Zvolte možnost Menu > Zprávy. Důležité: P i otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš p ístroj nebo PC jinak nebezpečné. Než m žete vytvo it multimediální zprávu, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení. Bezdrátová síť m že omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek p ekročí tento limit, p ístroj jej m že zmenšit, aby jej bylo možné poslat prost ednictvím MMS. P ijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze p ístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se m že lišit v závislosti na p ístroji, na kterém je zpráva obdržena. Posílání textových nebo multimediálních zpráv Zvolte možnost Nová zpráva. Poslání zvukové zprávy Zvolte možnost Volby > Vytvo it zprávu a vyberte p íslušnou možnost. Výběr p íjemců nebo skupin ze seznamu kontaktů Na panelu nástroj zvolte možnost. Ruční zadání čísla Klepněte na pole Komu. Služba Zprávy je síťová služba. 45

46 Zadání p edmětu multimediální zprávy P edmět zadejte do pole P edmět. Pokud pole P edmět není zobrazeno, upravte pomocí možnosti Volby > Pole záhlaví zprávy zobrazení polí. Psaní zpráv Klepněte na pole zprávy. P idání objektu ke zprávě Zvolte možnost a vyberte p íslušnou možnost. Podle vloženého obsahu se m že typ zprávy změnit na multimediální. Odeslání zprávy Zvolte možnost nebo stiskněte tlačítko Volat. Váš p ístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka p ekračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb m že takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím zp sobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyk, vyžadují více místa, a tím snižují počet znak, které je možné poslat v jedné zprávě. Schránka p ijatých zpráv P ijímání zpráv Zvolte možnost Menu > Zprávy a P ijaté. nep ečtená textová zpráva nep ečtená multimediální zpráva nep ečtená zvuková zpráva data p ijatá p es spojení Bluetooth Po p ijetí zprávy zobrazí p ístroj na domovské obrazovce ikonu a text 1 nová zpráva. Otev ení položky z domovské obrazovky Zvolte možnost Zobrazit. Otev ení zprávy ve složce P ijaté Vyberte zprávu. Odpověď na p ijatou zprávu Zvolte možnost Volby > Odpovědět. Multimediální zprávy Zvolte možnost Menu > Zprávy. Důležité: P i otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš p ístroj nebo PC jinak nebezpečné. Načítání multimediálních zpráv Zvolte možnost Volby > Načíst. Bude navázáno paketové datové spojení pro načtení zprávy do p ístroje. M žete obdržet upozornění, že ve st edisku multimediálních zpráv čeká multimediální zpráva. Když otev ete multimediální zprávu ( zobrazit obrázek a text zprávy. Ikona ), m že p ístroj označuje zprávu s 46

47 p ipojeným zvukovým klipem. Ikona p ipojeným videoklipem. P ehrání zvukového klipu nebo videoklipu Vyberte ikonu. označuje zprávu s Zobrazení mediálních objektů, které jsou součástí multimediální zprávy Zvolte možnost Volby > Objekty. Pokud je ve zprávě multimediální prezentace, je zobrazena ikona. Spuštění prezentace Vyberte ikonu. Data, nastavení a zprávy webové služby P ístroj m že p ijímat mnoho druh zpráv obsahujících data, nap íklad vizitky, vyzváněcí tóny, loga operátora a záznamy kalendá e. V konfigurační zprávě m žete p ijmout i nastavení od provozovatele služby. Uložení dat zprávy Zvolte možnost Volby a vyberte p íslušnou možnost. Zprávy webové služby (nap íklad titulky zpravodajství) mohou obsahovat textové zprávy nebo odkazy. Informace o dostupnosti a objednávání vám sdělí poskytovatel služby. Zobrazení zpráv na SIM kartě Zprávy uložené na SIM kartě m žete prohlížet takto: Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Zprávy SIM. Než m žete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je zkopírovat do složky v p ístroji. 1 Označte zprávy. Vyberte možnost Volby > Označit/ zrušit označení > Označit nebo Označit vše. 2 Otev ete seznam složek. Zvolte možnost Volby > Kopírovat. 3 Vyberte složku, kterou chcete kopírovat. 4 Chcete-li otev ít zprávy, složku otev ete. Zprávy informační služby Informační služba (síťová služba) umožňuje p ijímat od poskytovatele služeb zprávy r zného zamě ení, nap íklad zprávy o počasí nebo dopravní situaci. Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Zprávy operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Tato služba nemusí být dostupná ve všech oblastech. Zprávy informační služby nelze p ijímat v sítích 3G. Zprávy informační služby m že blokovat i paketové datové spojení. P íkazy služby P íkazy služby (síťová služba) slouží k zadávání a odesílání požadavk služby (známých také jako p íkazy USSD), 47

48 nap íklad aktivačních p íkaz pro služby sítě, provozovateli služby. Tato služba nemusí být ve všech oblastech k dispozici. Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > P íkazy služby. Nastavení zpráv Nastavení m že být p edem nakonfigurováno v p ístroji nebo je m žete p ijmout ve zprávě. Chcete-li nastavení zadat ručně, vyplňte všechna pole označená ikonou Musí být definováno nebo hvězdičkou. Některá nebo všechna st ediska zpráv nebo p ístupové body mohou být v p ístroji p ednastaveny poskytovatelem služeb a změny jejich nastavení či vytvá ení, úpravy a odebírání nemusejí být povoleny. Nastavení textových zpráv Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Textová zpráva. Vyberte některou z těchto možností: St ediska zpráv Zobrazí seznam všech definovaných st edisek textových zpráv. Použité st edisko zpráv Zvolte st edisko zpráv, které bude používáno pro doručování textových zpráv. Kódování znaků Chcete-li p evádět znaky na jiný systém kódování, pokud je k dispozici, zvolte možnost Omezená podpora. P ijmout výpis doručení Nastavení sítě na zasílání výpis o doručení vámi odeslaných textových (síťová služba). Platnost zprávy Zvolte, jak dlouho se bude st edisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze st ediska zpráv odstraněna. Zprávu odeslat jako Chcete-li zjistit, zda st edisko zpráv dokáže p evádět textové zprávy do těchto jiných formát, obraťte se na provozovatele služeb. Primární p ipojení Vyberte p ipojení, které chcete použít. Odpovědět p es totéž st. Odpovědi na zprávy budou odeslány se stejným číslem st ediska textových zpráv (síťová služba). Nastavení multimediálních zpráv Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva. Vyberte některou z těchto možností: Velikost obrázku Definuje velikost obrázku v multimediální zprávě. Režim vytvá ení MMS Zvolíte-li možnost S průvodcem, p ístroj vás informuje, když se pokusíte odeslat zprávu, kterou nemusí p íjemce podporovat. Zvolením možnosti Omezený zajistíte, že p ístroj zabrání odesílání zpráv, které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv zahrnovat bez upozornění, zvolte možnost Volný. Použitý p ístupový bod Vyberte p ístupový bod, který má být preferovaným spojením. Načítání multimédií Zvolte, jak chcete p ijímat zprávy (je-li volba dostupná). Chcete-li zprávy p ijímat v domovské 48

49 síti automaticky, zvolte možnost Autom. v domácí síti. Pokud jste mimo domovskou síť, obdržíte upozornění na to, že p išla multimediální zpráva, kterou m žete načíst ze st ediska multimediálních zpráv. Pokud je zvolena možnost Vždy automatické, p ístroj automaticky sestaví aktivní paketové datové spojení a načte zprávu, bez ohledu na to, zda se nacházíte v domovské nebo mimo domovskou síť. Po zvolení možnosti Manuální budete multimediální zprávy načítat ze st ediska zpráv ručně, po zvolení možnosti Vypnuto nebudou p ijímány žádné multimediální zprávy. Automatické načítání nemusí být podporováno ve všech oblastech. Povolit anonymní zprávy Odmítání zpráv od anonymních odesílatel. P ijímat reklamy P ijímání reklamních zpráv MMS (síťová služba). P ijímat výpisy doručení Zobrazení stavu odeslaných zpráv v protokolu (síťová služba). Odep ít odesl. výp. doruč. Odmítání odesílání potvrzení o doručení multimediálních zpráv z p ístroje. Platnost zprávy Zvolte, jak dlouho se bude st edisko zpráv pokoušet doručit vaši zprávu, pokud první pokus selže (síťová služba). Není-li možné zprávu odeslat během této doby, bude zpráva ze st ediska zpráv odstraněna. K tomu, aby p ístroj mohl označit odeslanou zprávu jako p ijatou nebo p ečtenou, pot ebuje podporu sítě. Tyto údaje nemusejí být vždy spolehlivé (záleží na síti a dalších okolnostech). Nastavení zpráv webové služby Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva služby. Zvolte, zda chcete p ijímat zprávy služby. Automatické spuštění prohlížeče a načtení obsahu p ijaté zprávy služby Zvolte možnost Stáhnout zprávy > Automaticky. Nastavení informační služby Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Zpráva operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb. Vyberte některou z těchto možností: P íjem Nastavení p ístroje na p ijímání zpráv informační služby. Jazyk Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy p ijímat: Všechny, Zvolené nebo Jiný. Detekce témat Nastavení p ístroje na automatické hledání čísel nových témat a ukládání nových čísel bez názv do seznamu témat. Ostatní nastavení Zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Ostatní. Vyberte z následujících možností: Uložit odeslané zprávy Ukládání kopií každé odeslané textové nebo multimediální zprávy do složky Odeslané. 49

50 Počet uložených zpráv Nastavení počtu odeslaných zpráv ukládaných do složky Odeslané. Po dosažení limitu bude automaticky odstraněna nejstarší zpráva. Použitá paměť Nastavení ukládání vlastních zpráv. Zobr. zprávy ve skupinách Seskupení zpráv ve schránkách P ijaté, Odeslané, Koncepty a Moje složky. Elektronická pošta Zvolte možnost Menu > . Pokud byl aktualizován software p ístroje, mohlo se umístění položky změnit. V p ístroji m žete používat existující ovou adresu a číst, odpovídat a organizovat zprávy na cestách. M žete nastavit několik schránek a p istupovat k nim z domovské obrazovky. V hlavním zobrazení pošty m žete p epínat mezi jednotlivými schránkami. Elektronická pošta je síťová služba. Za posílání a p ijímání p ístrojem mohou být účtovány poplatky. Informace o p ípadných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb. 1 Aktuální schránka. 2 P epínání mezi schránkami a zobrazování zpráv v jednotlivých složkách. 3 azení zpráv, nap íklad podle data. 4 Zprávy v aktuální schránce. Aplikace obsahuje interaktivní prvky. Podržením prvku, nap íklad zprávy, zobrazíte místní nabídku. P idání schránky Do p ístroje m žete p idat několik schránek. Zvolte možnost Menu > . 50

51 P idání schránky Zvolte možnost Nová a postupujte podle pokyn. P idání poštovního nástroje widget na domovskou obrazovku Na domovské obrazovce vyberte a podržte místo, kam chcete poštovní nástroj widget umístit, v rozevíracím menu zvolte možnost P idat obsah a vyberte požadovaný nástroj. Vytvo ení další schránky Zvolte možnost Nová a postupujte podle pokyn. Odstranění schránky Zvolte možnost Nastav., p ejděte na schránku a zvolte možnost Volby > Odstranit schránku. Čtení el. pošty V p ístroji m žete číst poštu a odpovídat na ni. Zvolte možnost Menu > a vyberte schránku. Čtení zprávy el. pošty Vyberte zprávu. Otev ení nebo uložení p ílohy Vyberte p ílohu a vyberte p íslušnou možnost. Pokud je p iloženo více p íloh, m žete je všechny uložit současně. Odpovídání na zprávy el. pošty Zvolte možnost a v místní nabídce zvolte možnost. P eposílání zpráv el. pošty Zvolte možnost a v místní nabídce zvolte možnost. Tip: Chcete-li p ejít na webovou adresu uvedenou ve zprávě, vyberte adresu. Chcete-li webovou adresu p idat do záložek, zvolte po načtení stránky možnost Volby > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku. Tip: Chcete-li otev ít další nebo p edchozí zprávu, použijte ikony se šipkami. Posílání zpráv el. pošty V p ístroji m žete psát a posílat poštovní zprávy a p ikládat k nim p ílohy. Zvolte možnost Menu > a vyberte schránku. 1 Zvolte možnost. 2 Chcete-li p idat p íjemce ze seznamu kontakt, vyberte ikonu Komu, Kopie nebo Skrytá. Chcete-li adresu zadat ručně, vyberte pole Komu, Kopie nebo Skrytá. 3 Chcete-li ke zprávě p idat p ílohu, zvolte možnost. 4 Pro odeslání zprávy zvolte možnost. P ipojení P ístroj nabízí několik možností pro p ipojení k internetu nebo k jinému kompatibilnímu p ístroji či počítači. 51

52 Datová spojení a p ístupové body P ístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba), jako je nap íklad spojení GPRS v síti GSM. Používáte-li p ístroj v sítích GSM a 3G, m že být v jednu chvíli aktivních několik datových p ipojení a p ístupové body mohou sdílet datové p ipojení. V síti 3G z stávají datová p ipojení aktivní i v pr běhu hlasových hovor. M žete rovněž použít p ipojení k bezdrátové síti LAN. V jednom okamžiku m že být aktivní pouze jedno p ipojení k jedné bezdrátové síti, ale jeden p ístupový bod k internetu m že používat několik aplikací. Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován p ístupový bod. M žete definovat r zné druhy p ístupových bod, nap íklad: p ístupový bod MMS pro posílání a p ijímání multimediálních zpráv, p ístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a p ijímání zpráv el. pošty a p ipojení k internetu. O typu p ístupového bodu nutného pro službu, kterou chcete používat, se informujte u provozovatele služby. Informace o dostupnosti a objednání paketových datových spojení získáte u provozovatele služby. Nastavení sítě Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Síť. Tento p ístroj dokáže automaticky p epínat mezi sítěmi GSM a UMTS. Sítě GSM jsou označeny ikonou. Sítě UMTS jsou označeny ikonou. 52 Aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA (síťová služba) je označeno ikonou. Vyberte některou z těchto možností: Režim sítě Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost Duální režim, volí p ístroj mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametr sítě a smluv o roamingu mezi provozovateli bezdrátových služeb. Podrobnější údaje a ceny za roaming získáte u svého provozovatele služeb. Tato možnost je k dispozici pouze v p ípadě, že ji podporuje provozovatel služby. Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvěma nebo více provozovateli služeb, která umožňuje uživatel m jednoho provozovatele používat služby jiného provozovatele. Volba operátora Chcete-li, aby p ístroj vyhledal a vybral jednu z dostupných sítí, zvolte možnost Automaticky. Pokud chcete vybrat síť ručně ze seznamu sítí, zvolte možnost Manuálně. Dojde-li k p erušení p ipojení do ručně zvolené sítě, p ístroj pípne a vyzve k opakovanému zvolení sítě. Vybraná síť musí mít uzav enou smlouvu o roamingu s vaším domovským operátorem. Informace o buňce sítě Nastaví p ístroj tak, aby upozorňoval v p ípadě, kdy je použit v celulární síti technologie MCN (Microcellular Network), a aktivuje p íjem informací o aktivní buňce. Bezdrátové sítě WLAN Tento p ístroj dokáže zjistit p ítomnost sítí WLAN a p ipojit se k nim. Díky síti WLAN m žete p ístroj p ipojit k internetu a kompatibilním za ízením podporujícím sítě WLAN.

53 O sítích WLAN Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být bezdrátová síť na daném místě k dispozici a p ístroj musí být k bezdrátové síti p ipojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny. Abyste se do nich mohli p ipojit, budete pot ebovat p ístupový klíč od poskytovatele služby. Poznámka: Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze uvnit budov. Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v pr běhu používání jiných funkcí zvyšují spot ebu energie baterie a zkracují její výdrž. Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového p ipojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných metod šifrování p enosu. Použití šifrování zmenšuje riziko neoprávněného p ístupu k vašim dat m. P ipojení k bezdrátovým sítím LAN. Chcete-li používat spojení p es bezdrátovou síť WLAN, musíte pro ni vytvo it p ístupový bod k internetu (IAP). Tento p ístupový bod budete používat pro aplikace, které vyžadují p ipojení k internetu. Pokud vytvo íte datové p ipojení pomocí p ístupového bodu k internetu bezdrátové sítě WLAN, sestaví p ístroj p ipojení k bezdrátové síti. Aktivní p ipojení k bezdrátové síti WLAN bude ukončeno po ukončení datového p ipojení. Bezdrátovou síť WLAN m žete používat v pr běhu hlasového hovoru nebo je-li aktivní p ipojení paketovými daty. V jednom okamžiku m žete být p ipojeni pouze k jednomu p ístupovému bodu k bezdrátové síti WLAN, ale stejné p ipojení k bezdrátové síti LAN m že používat několik aplikací. Bezdrátovou síť WLAN m žete používat, i když aktivujete profil Offline (je-li síť k dispozici). Nezapomeňte p i sestavování a používání p ipojení k bezdrátové síti WLAN dodržet veškeré možné bezpečnostní požadavky. Tip: Chcete-li zjistit jedinečnou adresu MAC (Media Access Control), která identifikuje váš p ístroj, otev ete číselník a zadejte kód *# #. Průvodce WLAN Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > WLAN. Pr vodce WLAN pomáhá p i p ipojování k bezdrátové síti LAN (WLAN) a správě p ipojení WLAN. Pokud p ístroj najde sítě WLAN a chcete vytvo it p ístupový bod k internetu (IAP) pro p ipojení a následné používání webového prohlížeče s tímto p ístupovým bodem, vyberte p ipojení a zvolte možnost Spustit procházení webu. Pokud vyberete zabezpečenou síť WLAN, p ístroj vás vyzve k zadání p íslušného hesla. Chcete-li se p ipojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítě (Service Set Identifier, SSID). Pokud již máte spuštěný webový prohlížeč používající právě aktivní p ipojení WLAN a chcete se do něj vrátit, vyberte možnost Pokrač. v procház. webu. 53

54 Chcete-li ukončit aktivní p ipojení, vyberte jej a zvolte možnost Odpojit WLAN. P ístupové body sítí WLAN k internetu Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > WLAN. Filtrování sítí WLAN ze seznamu nalezených sítí Zvolte možnost Volby > Filtrovat sítě WLAN. Vybrané sítě nebudou p i dalším hledání sítí WLAN pr vodcem zobrazeny. Zobrazení údajů o síti Zvolte možnost Volby > Detaily. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí p ístroj údaje o tomto spojení. Provozní režimy V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy: infrastruktura a ad hoc. Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy komunikace: bezdrátové p ístroje jsou vzájemně propojeny p es p ístroj tvo ící p ístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo jsou p es takový p ístroj p ipojeny ke kabelové síti LAN. V provozním režimu ad hoc mohou p ístroje posílat a p ijímat data p ímo jeden do druhého. Nastavení bezdrátových sítí LAN (WLAN) V nastavení bezdrátové sítě WLAN m žete určit, zda má být p i dostupné síti WLAN zobrazen indikátor a jak často je t eba hledat. M žete nastavit také to, zda a jak často má být kontrolováno p ipojení k internetu, a zobrazit nastavení sítě WLAN. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > WLAN > Volby > Nastavení. Zobrazení ikony p i dostupnosti sítě WLAN Zvolte možnost Zobrazit dostupn. WLAN > Ano. Nastavení, jak často má p ístroj hledat dostupné sítě WLAN Zvolte možnost Zobrazit dostupn. WLAN > Ano a Vyhledávat sítě. Nastavení zkoušek p ipojení k internetu Zvolte možnost Test p ipojení k internetu a vyberte, zda chcete zkoušky spouštět automaticky, po potvrzení nebo v bec. Pokud bude zkouška p ipojení úspěšná, bude p ístupový bod uložen mezi internetové cíle. Zobrazení pokročilých nastavení Zvolte možnost Volby > Pokročilá nastavení. Pokročilá nastavení pro sítě WLAN není doporučeno měnit. P ístupové body Vytvo ení nového p ístupového bodu Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Cíle. Nastavení p ístupového bodu m žete p ijmout ve zprávě od provozovatele služby. Některé nebo všechny p ístupové body mohou být ve vašem p ístroji uloženy provozovatelem služby 54

55 a nemusí být možné je měnit, vytvá et, upravovat ani odebírat. 1 Zvolte možnost P ístupový bod. 2 P ístroj se zeptá, zda má vyzkoušet dostupná spojení. Po vyhledání zobrazí dostupná spojení, která m žete sdílet s novým p ístupovým bodem. Pokud tento krok vynecháte, požádá vás p ístroj o vybrání zp sobu p ipojení a zadání požadovaných nastavení. Chcete-li zobrazit p ístupové body uložené v p ístroji, vyberte skupinu p ístupových bod. V p ístroji jsou tyto skupiny p ístupových bod : P ístupové body k internetu P ístupové body pro multimediální zprávy P ístupové body sítí WLAN P ístupové body bez kategorie Jednotlivé typy p ístupových bod jsou označeny takto: Chráněný p ístupový bod P ístupový bod paketových dat P ístupový bod k bezdrátové síti WLAN Správa skupin p ístupových bodů Pokud nechcete p i každém p ipojování p ístroje k síti vybírat jediný p ístupový bod, m žete vytvo it skupinu několika r zných p ístupových bod pro p ipojení k této síti a určit po adí, v jakém budou použity. Nap íklad do skupiny p ístupových bod pro p ístup k internetu m žete p idat p ístupový bod k bezdrátové síti WLAN a p ístupový bod paketových dat. Pomocí této skupiny poté budete procházet web. Pokud dáte nejvyšší prioritu p ístupovému bodu k síti WLAN, bude se p ístroj p ipojovat k internetu p es síť WLAN, a pokud nebude k dispozici, p ipojí se p es paketové spojení. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Cíle. Vytvo ení nové skupiny p ístupových bodů Zvolte možnost Volby > Spravovat > Nový cíl. P idávání p ístupových bodů do skupiny Vyberte skupinu a zvolte možnost Volby > Nový p ístupový bod. Kopírování existujícího p ístupového bodu z jiné skupiny Vyberte skupinu, p ejděte na p ístupový bod, který chcete kopírovat, a zvolte možnost Volby > Organizovat > Kopír. do dalších cílů. Změna priority p ístupového bodu v rámci skupiny Zvolte možnost Volby > Organizovat > Změnit prioritu. Nastavení p ístupového bodu paketových dat Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Cíle > P ístupový bod a postupujte podle pokyn. Úpravy p ístupového bodu pro paketová data Vyberte skupinu p ístupových bod a p ístupový bod označený ikonou. Postupujte podle pokyn získaných od provozovatele služby. 55

56 Vyberte některou z těchto možností: Název p ístupového bodu Název p ístupového bodu sdělí provozovatel služeb. Uživatelské jméno Jméno m že být pro navázání datového spojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby. Vyžadovat heslo Musíte-li p i každém p ihlašování k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat do p ístroje, zvolte možnost Ano. Heslo Heslo m že být pro navázání datového p ipojení povinné a většinou ho poskytne provozovatel služby. Autentifikace Chcete-li heslo vždy posílat šifrovaně, zvolte možnost Zabezpečená. Chcete-li heslo posílat šifrovaně, kdykoli je to možné, zvolte možnost Normální. Domovská stránka V závislosti na nastavovaném p ístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu st ediska multimediálních zpráv. Použít p ístupový bod Nastaví p ístroj tak, aby spojení p es tento p ístupový bod navazoval po potvrzení nebo automaticky. Změny pokročilých nastavení p ístupového bodu paketových dat Zvolte možnost Volby > Pokročilá nastavení. Vyberte některou z těchto možností: Typ sítě Vyberte typ internetového protokolu pro p enos dat do p ístroje a z p ístroje. Ostatní nastavení závisí na vybraném typu sítě. IP adresa telefonu (pouze IPv4) Zadejte IP adresu p ístroje. DNS adresy Zadejte IP adresy primárního a sekundárního serveru DNS (pokud je provozovatel služby vyžaduje). Tyto adresy získáte od provozovatele služeb internetu. Adresa proxy serveru Zadejte adresu proxy serveru. Číslo portu proxy Zadejte číslo portu serveru proxy. P ístupové body WLAN k internetu Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Cíle > P ístupový bod a postupujte podle pokyn. Chcete-li upravit p ístupový bod bezdrátové sítě WLAN, otev ete jednu ze skupin p ístupových bod a vyberte p ístupový bod označený ikonou. Postupujte podle pokyn od poskytovatele služeb WLAN. Vyberte z následujících možností: Název sítě WLAN Vyberte možnost Zadat manuálně nebo Hledat sítě. Když vyberete existující síť, bude režim sítě WLAN a režim zabezpečení sítě WLAN nastaven podle p íslušného p ístupového bodu. Stav sítě Určete, zda chcete zobrazovat název sítě. Režim sítě WLAN Možností Ad-hoc m žete vytvo it síť ad hoc a povolit p ístroj m posílat a p ijímat data p ímo. Nepot ebujete tedy fyzický p ístupový bod k síti WLAN. V síti ad hoc musejí všechna za ízení používat stejný název sítě WLAN. 56

57 Režim zabezpečení WLAN Vyberte používaný typ šifrování: WEP, 802.1x nebo WPA/WPA2 (šifrování 802.1x a WPA/WPA2 nejsou k dispozici v sítích ad hoc). Zvolíte-li možnost Otev ená síť, nebude použito žádné šifrování. Funkce WEP, 802.1x a WPA je možné použít jen tehdy, pokud je síť podporuje. Domovská stránka Zadejte webovou adresu počáteční stránky. Použít p ístupový bod Nastaví p ístroj tak, aby spojení p es tento p ístupový bod navazoval automaticky nebo po potvrzení. Dostupné volby se mohou lišit. Zobrazení aktivních datových p ipojení Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Správce spojení. V zobrazení aktivních datových spojení vidíte svá datová spojení: datová volání, paketová datová spojení, P ipojení WLAN Ukončení p ipojení Zvolte možnost Volby > Odpojit. Ukončení všech otev ených spojení Zvolte možnost Volby > Odpojit vše. Zobrazení podrobností o spojení Zvolte možnost Volby > Detaily. Synchronizace Aplikace Synchronizace slouží k synchronizaci poznámek, zpráv, kontakt a dalších informací se vzdáleným serverem. Zvolte možnost Menu > Nastavení > P ipojení > P enos dat > Synchroniz.. Nastavení synchronizace m žete obdržet v podobě konfigurační zprávy od poskytovatele služeb. Pot ebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil. P i otev ení aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Za azení nebo vyloučení typů obsahu Vyberte typ obsahu. Synchronizace dat Zvolte možnost Volby > Synchronizovat. Vytvo ení nového profilu synchronizace Zvolte možnost Volby > Nový profil synchroniz.. Správa profilů synchronizace Zvolte Volby a vyberte požadovanou možnost. 57

58 Spojení Bluetooth P ipojení Bluetooth Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se m žete p ipojit k jiným kompatibilním za ízením jako jsou mobilní p ístroje, počítače, headsety a sady do auta. Pomocí tohoto spojení m žete posílat z p ístroje položky, p enášet soubory z kompatibilního počítače a tisknout soubory na kompatibilní tiskárně. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. Protože p ístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v p ímé linii viditelnosti. Oba p ístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metr. Spojení m že být náchylné na rušení p ekážkami, nap íklad stěnami nebo jinými elektronickými p ístroji. Tento p ístroj se shoduje se specifikací Bluetooth EDR a podporuje následující profily: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními p ístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte p íslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných za ízení, zda je jejich p ístroj kompatibilní s tímto p ístrojem. Když je p ístroj zamknut, jsou povolena pouze spojení s autorizovanými p ístroji. Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spot ebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie. Nastavení Bluetooth Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. Vyberte některou z těchto možností: Bluetooth Aktivace p ipojení Bluetooth. Viditelnost mého telef. Pokud zvolíte možnost Viditelný všem, bude p ístroj viditelný pro všechny ostatní p ístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth. Chcete-li nastavit dobu, po které se viditelnost nastaví z hodnoty Viditelný všem na hodnotu Skrytý, zvolte možnost Nas. prodlevu viditel.. Chcete-li telefon p ed ostatními za ízeními skrýt, zvolte možnost Skrytý. Název mého telefonu Úprava názvu p ístroje. Název je zobrazen v ostatních za ízeních Bluetooth. Režim vzdálené SIM Povolení jinému za ízení, nap íklad kompatibilní sadě do auta, aby se mohla p ipojit k síti p es SIM kartu ve vašem p ístroji. Tipy k zabezpečení Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. 58

59 Když spojení Bluetooth nepoužíváte, m žete možnost nalezení svého p ístroje a p ipojení k němu ovládat možností Bluetooth > Vypnuto nebo Viditelnost mého telef. > Skrytý. Vypnutí spojení Bluetooth neovlivňuje ostatní funkce p ístroje. P ístroj nepárujte s neznámými za ízeními ani nepovolujte p ipojení od neznámých p ístroj. Zabráníte tak p ijímání nebezpečného obsahu. Pro zamezení p sobení škodlivého softwaru je bezpečnější provozovat p ístroj ve skrytém režimu. Odesílání dat p es spojení Bluetooth Současně m že být aktivních několik p ipojení Bluetooth. Pokud je nap íklad p ístroj p ipojen k headsetu, m žete také p enášet soubory do jiného kompatibilního za ízení. 1 Otev ete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat. 2 P ejděte na položku a zvolte možnost Volby > Odeslat > P es Bluetooth. P ístroj zobrazí p ístroje s bezdrátovou technologií Bluetooth v dosahu. Ikony p ístroj : počítač telefon zvukové nebo obrazové za ízení jiný p ístroj Pro p erušení hledání zvolte možnost Zrušit. 3 Vyberte p ístroj, ke kterému se chcete p ipojit. 4 Pokud druhý p ístroj vyžaduje p ed zahájením datového p enosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání hesla. V obou za ízeních musíte zadat stejné heslo. Po navázání spojení zobrazí p ístroj ikonu Odesílají se data. Tip: P i hledání za ízení se mohou některé p ístroje zobrazit pouze jako unikátní adresy (adresy p ístroje). Chcete-li zjistit unikátní adresu svého p ístroje, zadejte na číselníku kód *#2820#. Párování p ístrojů P ístroj m žete s kompatibilním za ízením spárovat a umožnit tak rychlejší navazování následných p ipojení Bluetooth. P ed zahájením párování vytvo te kód pro sv j p ístroj (1 až 16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého p ístroje, aby použil stejný kód. Za ízení bez uživatelského rozhraní mají kód nastaven z výroby. Kód se používá pouze jednou. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. 1 Otev ete kartu Spárované p ístroje. 2 Zvolte možnost Volby > Nový spárovaný p ístroj. P ístroj zobrazí za ízení v dosahu. 3 Vyberte za ízení. 4 Do obou za ízení zadejte kód. V zobrazení hledání za ízení označuje spárované za ízení ikona. 59

60 P ipojení k p íslušenství po spárování Zvolte možnost Volby > P ipojit k audio p ístroji. Některá zvuková p íslušenství se po spárování automaticky spojí s p ístrojem. Nastavení autorizovaného za ízení Zvolte možnost Autorizovat. Spojení mezi vaším p ístrojem a autorizovaným p ístrojem lze navázat bez vašeho vědomí. Toto nastavení používejte pouze pro vlastní p ístroje, nap íklad pro sv j kompatibilní headset nebo počítač nebo p ístroje apt ící d věryhodným osobám. V zobrazení spárovaných p ístroj označuje autorizovaný p ístroj ikona. Zrušení párování se za ízením Zvolte možnost Volby > Odstranit. Zrušení všech párování Zvolte možnost Volby > Odstranit vše. P ijímání dat p es spojení Bluetooth P i p ijímání dat p es spojení Bluetooth zazní tón a p ístroj se zeptá, zda chcete p ijmout zprávu. Pokud souhlasíte, zobrazí p ístroj ikonu a informace o datech budou uloženy do složky P ijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy p ijaté p es spojení Bluetooth jsou označeny ikonou. Blokování p ístrojů Navazování spojení Bluetooth mezi ostatními za ízeními a vaším p ístrojem m žete zakázat. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. Blokování za ízení Na kartě Spárované p ístroje p ejděte na p ístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost Volby > Blokovat Odblokování p ístroje Na kartě Blokované p ístroje p ejděte na p ístroj a zvolte možnost Volby > Odstranit. Odblokování všech blokovaných za ízení Zvolte možnost Volby > Odstranit vše. Pokud odmítnete požadavek jiného p ístroje na párování, p ístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto p ístroje. Pokud budete souhlasit, za ízení bude p idáno do seznamu blokovaných za ízení. Režim vzdálené SIM V režimu vzdálené SIM karty m žete používat kompatibilní sadu do auta. Než m žete režim vzdálené SIM karty aktivovat, musí být oba p ístroje spárovány. Párování musí být vyvoláno z druhého p ístroje. P i párování použijte 16místný kód a nastavte druhý p ístroj jako autorizovaný. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth. 60

61 Zapnutí režimu vzdálené SIM karty 1 Aktivace p ipojení Bluetooth. Zvolte možnost Bluetooth. 2 Aktivujte v p ístroji režim vzdálené SIM karty. Zvolte možnost Režim vzdálené SIM. 3 Aktivujte režim vzdálené SIM karty v druhém za ízení. Když je zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí p ístroj na domovské obrazovce ikonu Režim vzdálené SIM. P ipojení k bezdrátové síti bude ukončeno a nebudete moci používat služby SIM karty ani funkce vyžadující pokrytí celulární sítí. Když je p ístroj v režimu vzdálené SIM karty, m žete volat a p ijímat hovory pouze p es p ipojené p íslušenství. Volání z p ístroje je možné pouze na čísla tísňového volání naprogramovaná v p ístroji. Vypnutí režimu vzdálené SIM karty Stiskněte vypínač a zvolte možnost Ukončit rež. vzdálené SIM. P enos dat kabelem USB Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > USB. Kdykoli je p ipojen kompatibilní datový kabel USB, vyberte režim USB Zvolte možnost Zeptat se p i p ipoj. > Ano. Pokud je možnost Zeptat se p i p ipoj. vypnuta nebo když chcete režim USB změnit během aktivního spojení, zvolte možnost Režim p ipojení USB a vyberte jednu z následujících možností: Nokia Ovi Suite Používání aplikací Nokia pro počítač jako je sada Nokia Ovi Suite nebo Nokia Software Updater. Velkokap. úlož. P enos dat mezi p ístrojem a kompatibilním počítačem. P enos obrázků Tisk obrázk na kompatibilní tiskárně. P enos médií Synchronizace hudby s aplikací Nokia Music Player nebo Windows Media Player. P ipojení k počítači Mobilní p ístroj m žete používat s r znými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite m žete nap íklad p enášet soubory a obrázky mezi p ístrojem a kompatibilním počítačem. Chcete-li používat sadu Nokia Ovi Suite v režimu p ipojení USB, zvolte možnost Nokia Ovi Suite. Další informace o sadě Nokia Ovi Suite najdete na adrese 61

62 Administrativní nastavení Nastavení paketového datového spojení Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Nastav. admin. > Paketová data. Nastavení paketového p enosu dat se týká všech p ístupových bod použitých pro paketová datová spojení. Navázání spojení paketovými daty, kdykoli je síť k dispozici Zvolte možnost Spojení paketovými daty > Je-li dostupné. Když je spojení stále navázáno, je nap íklad posílání el. pošty rychlejší. Pokud nejste v oblasti pokrytí sítí, p ístroj se pravidelně pokouší navázat paketové datové spojení. Navázání paketového datového spojení v p ípadě pot eby Zvolte možnost Spojení paketovými daty > Podle pot eby. P i každém posílání el. pošty nebo podobné činnosti je nutné navázat spojení. Používání služby HSDPA (síťová služba) v sítích UMTS Zvolte možnost Vysokor. paket. p ístup. P ístroj m žete použít jako modem pro p ipojení počítače k internetu paketovým datovým spojením. Určení p ístupového bodu používaného p ístrojem ve funkci modemu Zvolte možnost P ístupový bod. Nastavení protokolu SIP Nastavení protokolu SIP (Session Initiation Protocol) jsou požadována pro některé síťové služby využívající protokol SIP. Nastavení m žete v podobě speciální textové zprávy obdržet od provozovatele služby. V nastavení protokolu SIP m žete zobrazovat, odstraňovat nebo vytvá et profily nastavení. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Nastav. admin. > Nastavení SIP. ízení názvů p ístupových bodů Služba ízení názv p ístupových bod umožňuje omezit paketová datová spojení z p ístroje pouze na některé p ístupové body pro paketová data. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Nastav. admin. > ízení APN. Toto nastavení je k dispozici pouze v p ípadě, pokud službu správy p ístupového bodu podporuje SIM karta. Aktivování služby a nastavení povolených p ístupových bodů Zvolte možnost Volby a vyberte požadovanou možnost. P i změně tohoto nastavení musíte zadat kód PIN2. Kód obdržíte od provozovatele služeb. 62

63 Internet Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly p vodně napsány. M žete procházet i webové stránky navržené speciálně pro mobilní p ístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language). Chcete-li procházet web, musí být v p ístroji nakonfigurován p ístupový bod k internetu. Práce s webovým prohlížečem vyžaduje podporu sítě. Webový prohlížeč Vyberte možnost Menu > Web. Sledujte zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči p ístroje m žete zobrazovat webové stránky na internetu. Chcete-li procházet web, musí být v p ístroji nakonfigurován p ístupový bod k internetu a p ístroj musí být p ipojen k síti. Procházení webu Zvolte možnost Menu > Web. Tip: Pokud nemáte u poskytovatele služeb objednán datový paušál, m žete náklady na p enášení dat ušet it tak, že se budete k internetu p ipojovat p es síť WLAN. P echod na webovou stránku Vyberte panel webových adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost. Tip: Chcete-li hledat na internetu, vyberte panel webových adres, zadejte hledané slovo a vyberte odkaz pod panelem webových adres. Zvětšení nebo zmenšení Poklepejte na obrazovku. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o p ístup k d věrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali p ístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti. Vyprázdnění mezipaměti Zvolte možnost > > Soukromí > Vymazat privátní data > Vyrovnávací paměť. P idání záložky Pokud navštěvujete stále stejné stránky, p idejte je pro snadný p ístup do zobrazení Záložky. Zvolte možnost Menu > Web. P i procházení zvolte možnost >. 63

64 P echod na založenou stránku během procházení Zvolte možnost > a vyberte záložku. Objednávání webových zdrojů Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně navštěvovat. M žete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na nejnovější obsah. Zvolte Menu > Web. Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou. Umožňují sdílet nap íklad nejnovější titulky zpráv nebo p íspěvky blog. P ejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj, zvolte možnost > a vyberte požadovaný zdroj. Aktualizace zdroje V zobrazení webových zdroj vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost Obnovit. Nastavení automatické aktualizace zdroje V zobrazení webových zdroj vyberte a podržte zdroj a v rozevíracím menu zvolte možnost Upravit > Automatické aktualizace. Hledání událostí v okolí Hledáte zajímavé akce v okolí místa, kde se nacházíte? Služba Tady a teď vám podá informace o počasí, událostech, promítaných filmech či restauracích v okolí. 64 Zvolte možnost Menu > Web. 1 Zvolte možnost > > Tady a teď. 2 Procházejte dostupné služby a vybráním požadované služby zobrazte další informace. Obsah, jako jsou satelitní snímky, pr vodci, p edpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován t etími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být p esný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby. Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb. Zjišťování polohy (GPS) Aplikace GPS data a podobné slouží ke zjištění vlastní polohy a mě ení vzdáleností a sou adnic. Tyto aplikace vyžadují spojení GPS. Systém GPS Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho p esnost a údržbu. P esnost dat m že být ovlivněna nastavením satelit systému GPS prováděným vládou USA a je p edmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. P esnost m že být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelit. Dostupnost a kvalita signál systému GPS m že být ovlivněna vaším umístěním,

65 budovami, p írodními p ekážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnit budov nebo v podzemí a m že být oslaben některými materiály, jako je beton a kov. Systém GPS by neměl být používán pro p esné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z p ijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefon pro zjišťování polohy nebo navigaci. Počítadlo vzdálenosti má omezenou p esnost a m že docházet k chybám zaokrouhlování. P esnost m že být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signál GPS. Sou adnice v GPS jsou vyjád eny pomocí mezinárodního sou adnicového systému WGS-84. Dostupnost sou adnic se m že lišit podle regionu. O funkci A-GPS (Assisted GPS) Tento p ístroj podporuje službu Assisted GPS (A-GPS, síťová služba). P i aktivování služby A-GPS p ijme p ístroj p es celulární síť informace o družicích z asistenčního datového serveru. S pomocí těchto dat m že p ístroj urychlit výpočet polohy GPS. Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat p es paketové datové p ipojení. Tato data pomáhají p i počítání sou adnic vaší aktuální polohy, když p ístroj p ijímá signály ze satelit. P ístroj je p edem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v p ípadě pot eby. Pro načítání dat služby Nokia A-GPS p es paketové datové spojení musíte mít v p ístroji definován p ístupový bod k internetu. Definování p ístupového bodu pro službu A-GPS Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a Poloha > Server zjišťování polohy > P ístupový bod. M žete použít pouze p ístupový bod k internetu pro paketová data. P i prvním použití systému GPS vás p ístroj požádá o zadání p ístupového bodu k internetu. Tipy pro navazování spojení GPS Kontrola stavu signálu z družice Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Volby > Stav satelitu. Pokud p ístroj našel satelity, je v zobrazení informací o satelitech pro každý z nich zobrazen sloupec. Čím delší je sloupec, tím je signál ze satelitu silnější. Jakmile p ístroj p ijme z družicového signálu dostatek dat pro výpočet sou adnic místa, kde se nacházíte, pruh změní barvu. 65

66 Na počátku musí p ístroj p ijmout signály z nejméně čty satelit, aby byl schopen vypočítat svou aktuální polohu. Po provedení počátečního výpočtu je možné pokračovat ve výpočtu aktuální polohy s využitím signál t í satelit. Obecně platí, že čím víc satelit je nalezeno, tím vyšší je p esnost. Pokud nebyl nalezen signál ze satelitu, uvažte toto: Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, p ejděte do více otev eného prostoru. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla. Nezakrývejte anténu p ístroje rukou. Navázání spojení GPS m že trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla m že trvat déle. P ijímač GPS je napájen z baterie p ístroje. Používání p ijímače GPS urychluje vybíjení baterie. Požadavky na zjištění polohy Síťová služba m že vyslat požadavek na zjištění vaší polohy. Provozovatelé služeb vám podle polohy p ístroje mohou nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní situaci. Po p ijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí p ístroj zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li odeslání informací o poloze povolit, zvolte možnost P ijmout, pro zakázání zvolte možnost Odmítnout. Orientační body Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do p ístroje. Uložená místa m žete adit do r zných kategorií, nap íklad pracovní, a m žete k nim p idávat další informace. Uložené orientační body m žete využívat v kompatibilních aplikacích. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a Orientační body. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Nový orientační bod Vytvo ení nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění sou adnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost Aktuální poloha. Pro ruční zadání informací o poloze, zvolte Zadat manuálně. Upravit Úpravy uloženého orientačního bodu (nap. adresa). 66

67 P idat do kategorie P idání orientačního bodu do kategorie. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod za adit. Odeslat Odeslání jednoho nebo více orientačních bod do kompatibilního p ístroje. Vytvo ení nové kategorie orientačních bodů Na kartě kategorií zvolte možnost Volby > Upravit kategorie. GPS data Aplikace GPS data slouží k poskytování informací o trase k vybranému cíli, informací o současné poloze a informací o cestě, nap íklad p ibližné vzdálenosti do cíle a p ibližné době trvání cesty. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a GPS data. Navigace po trase Navigace po trase ukazuje p ímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli. Ignoruje jakékoli p ekážky, nap íklad budovy či p írodní p ekážky, a rozdíly výšek. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete. Navigaci po trase zahajujte mimo budovy, abyste ze satelit obdrželi pot ebné informace. Zvolte Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Navigace. Nastavení cíle Zvolte možnost Volby > Nastavit cíl cesty a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte sou adnice zeměpisné délky a ší ky. Vymazání cíle Zvolte možnost Ukončit navigaci. Načtení informací o poloze P ístroj m že zobrazit vaši aktuální polohu a odhad p esnosti jejího určení. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Poloha. Uložení aktuálního místa jako orientačního bodu Zvolte možnost Volby > Uložit polohu. Orientační body m žete používat i v jiných kompatibilních aplikacích a p enášet mezi kompatibilními za ízeními. Počitadlo vzdálenosti Počitadlo slouží k výpočtu vzdálenosti, rychlosti a doby na trase. Počitadlo vzdálenosti používejte mimo budovy, abyste p ijímali lepší signál GPS. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a GPS data > Vzdálenost. 67

68 Výpočet délky trasy Zvolte možnost Volby > Start. Vypočtené hodnoty z stanou na displeji. Zahájení nového výpočtu Zvolte možnost Volby > Vynulovat. Tímto krokem vynulujete délku a dobu trasy a pr měrné a maximální rychlosti. Vynulování počitadla kilometrů a celkové doby Zvolte možnost Volby > Restartovat. Počítadlo vzdálenosti má omezenou p esnost a m že docházet k chybám zaokrouhlování. P esnost m že být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signál GPS. Nastavení určování polohy Nastavení určování polohy popisuje používané metody, server a soustavy. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Umístění a Poloha. Určení metod zjišťování polohy Používání pouze interního p ijímače GPS v p ístroji Zvolte možnost Integrované GPS. P ijímání asistenčních dat od serveru službou Assisted GPS (A-GPS) Zvolte možnost Asistované GPS. Používání informací celulární sítě (síťová služba) Zvolte možnost Podle sítě. Zadání serveru pro zjišťování polohy Definování p ístupového bodu a serveru pro určování polohy pomocí sítě Zvolte možnost Server zjišťování polohy. Slouží pro asistované GPS nebo určování polohy podle sítě. Server pro určování polohy m že být do p ístroje uložen provozovatelem služby a nemusíte mít možnost jeho nastavení měnit. Nastavení soustav Volba typu měrné soustavy pro rychlosti a vzdálenosti Zvolte možnost Měrný systém > Metrický nebo Anglosaský/Britský. Nastavení formátu zobrazování informací o sou adnicích v p ístroji Zvolte možnost Formát sou adnic a vyberte požadovaný formát. Mapy P ehled aplikace Mapy Zvolte možnost Menu > Mapy. 68

69 Vítá vás aplikace Mapy. Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí, pomáhá p i plánování tras a vede vás tam, kam se chcete dostat. Hledání měst, ulic a služeb Hledání trasy s podrobnou navigací. Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou Mapy Ovi. Získání p edpovědi počasí a dalších místních informací, pokud jsou dostupné. Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb. Témě všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nep esné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto p ístroji. Obsah, jako jsou satelitní snímky, pr vodci, p edpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován t etími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být p esný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespoléhejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby. Metody zjišťování polohy Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí systém GPS, A-GPS, WLAN nebo určování polohy pomocí identifikátoru buňky. Systém GPS (Global Positioning System) je satelitní navigační systém sloužící k vypočítávaní polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zlepšuje rychlost a p esnost určení polohy. Určování polohy podle bezdrátových sítí WLAN zlepšuje p esnost určení polohy v situaci, kdy není dostupný signál GPS, p edevším uvnit budov nebo mezi vysokými budovami. Určování polohy podle identifikátoru buňky zajišťuje anténa, ke které je váš p ístroj právě p ipojen. P esnost určení polohy se m že podle použité metody lišit od několika metr po několik kilometr. P i prvním použití vás aplikace Mapy vyzve k nastavení p ístupového bodu k internetu pro stahování map, používání služby A-GPS nebo p ipojování k sítím WLAN. Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho p esnost a údržbu. P esnost dat m že být ovlivněna nastavením satelit systému GPS prováděným vládou USA a je p edmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. P esnost m že být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelit. Dostupnost a kvalita signál systému GPS m že být ovlivněna vaším umístěním, budovami, p írodními p ekážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnit budov nebo v podzemí a m že být oslaben některými materiály, jako je beton a kov. Systém GPS by neměl být používán pro p esné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o 69

70 poloze získaná z p ijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefon pro zjišťování polohy nebo navigaci. Počítadlo vzdálenosti má omezenou p esnost a m že docházet k chybám zaokrouhlování. P esnost m že být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signál GPS. Poznámka: Používání sítí WLAN m že být v některých zemích omezeno. Nap íklad ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze v budovách. Podrobnější informace získáte od místních ú ad. Zobrazení místa a mapy Zobrazení aktuálního místa na mapě a prohlížení map r zných měst a zemí. Zvolte možnost Menu > Mapy a Moje poloha. Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa Zvolte možnost. Zvětšení nebo zmenšení Stiskněte tlačítko + nebo -. Když p i procházení mapou p ejdete na oblast, která není pokryta mapami uloženými v p ístroji, a je aktivní datové spojení, p ístroj automaticky stáhne nové mapy. Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší. Zobrazení Navigace Aktuální polohu (je-li k dispozici) označuje ikona. Když p ístroj zjišťuje vaši polohu, bliká ikona. Když vaše poloha není k dispozici, označuje poslední známou polohu ikona. Pokud je k dispozici pouze určování polohy podle identifikátoru buňky, označuje červený kruh kolem ikony oblast, kde se m žete nacházet. V hustě obydlených oblastech je p esnost takového odhadu vyšší a červený kruh je menší než v ídce obydlených oblastech. Pohyb po mapě Mapu m žete p etahovat prstem. P i výchozím nastavení je mapa orientována na sever. 1 Trasa 70

71 2 Vaše poloha a směr 3 Kompas 4 Informační panel (rychlost, vzdálenost, čas) Zobrazení mapy Plánování trasy Pomocí aplikace Mapy si m žete naplánovat cestu, vytvo it trasu a zobrazit ji na mapě d íve, než vyrazíte. Zvolte Menu > Mapy a Moje poloha. Vytvo ení trasy 1 Klepněte na výchozí bod. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte Hledat. 2 Klepněte na oblast informací ( ). 3 Zvolte možnost P idat do trasy. 4 Chcete-li p idat další bod trasy, zvolte P idat nový bod trasy a p íslušnou možnost. Změna po adí bodů trasy 1 Vyberte bod trasy. 2 Zvolte možnost P esunout. 3 Klepněte na místo, kam chcete bod trasy p esunout. Úprava polohy bodu trasy Klepněte na bod trasy, zvolte Upravit a p íslušnou možnost. Zobrazení trasy na mapě Zvolte možnost Zobr. trasu. 1 Vybrané místo 2 Oblast indikátor 3 Zajímavé místo (nap íklad nádraží nebo muzeum) 4 Oblast informací Navigace do cíle Zvolte možnost Zobr. trasu > Volby > Zahájit cestu nebo Zahájit pěší cestu. 71

72 Změna nastavení trasy Nastavení trasy má vliv na navigační pokyny a zp sob zobrazení trasy na mapě. 1 V zobrazení plánování trasy otev ete kartu Nastavení. Chcete-li p ejít ze zobrazení navigace do zobrazení plánování trasy, zvolte Volby > Body trasy nebo Seznam bodů trasy. 2 Nastavte zp sob p epravy na Autem nebo Pěšky. Pokud zvolíte možnost Pěšky, jednosměrné ulice jsou považovány za běžné ulice a lze používat cesty pro pěší, pr chody p es parky, nákupní centra atd. 3 Zvolte požadovanou možnost. Výběr režimu chůze Otev ete kartu Nastavení a zvolte možnost Pěšky > Preferovaná trasa > Ulice nebo P ímo. Možnost P ímo je užitečná pro terén mimo cesty, protože ukazuje směr ch ze. Použití rychlejší nebo kratší trasy pro jízdu Otev ete kartu Nastavení a zvolte možnost Autem > Výběr trasy > Rychlejší trasa nebo Kratší trasa. Použití optimalizované trasy pro jízdu Otev ete kartu Nastavení a zvolte možnost Autem > Výběr trasy > Optimální. Optimalizovaná trasa pro jízdu slučuje výhody kratší a rychlejší trasy. Získání dopravních a bezpečnostních informací K pohodlnějšímu ízení mohou p ispět informace o dopravní situaci v reálném čase, asistence p i volbě jízdních pruh a upozornění na omezenou rychlost (pokud jsou tyto služby pro vaši zemi a oblast k dispozici). Zvolte možnost Menu > Mapy a Autem. Zobrazení dopravní situace na mapě P i navigaci autem zvolte možnost Volby > Dopr. info. Události budou zobrazeny jako trojúhelníky a čáry. Aktualizace dopravních informací Zvolte možnost Volby > Dopr. info > Aktualizovat dopr. info. P i plánování trasy m žete p ístroj nastavit tak, aby se vyhýbal dopravním událostem, nap íklad zácpám a míst m oprav. Vyhýbání dopravním událostem V hlavním zobrazení vyberte možnost > Navigace > Změnit trasu kvůli provozu. M žete také povolit nebo zakázat používání dálnic, placených silnic, trajekt atd. 72

73 Upozornění: P i navigaci m že být zobrazeno umístění rychlostních / bezpečnostních kamer, pokud je tato funkce povolena. Právní ády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Nokia není odpovědna za p esnost nebo následky použití dat o umístění rychlostních / bezpečnostních kamer. Jízda k cíli Pot ebujete-li podrobnou navigaci během jízdy, aplikace Mapy vám pom že dostat se do cíle. Zvolte Menu > Mapy a Autem. Jízda k cíli Zvolte Nastavit cíl a p íslušnou možnost. Jízda domů Zvolte možnost Autem domů. P i prvním použití možnosti Autem domů nebo Pěšky domů vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup: 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost. 2 Zvolte možnost Navigace > Domovské umístění > Znovu nastavit. 3 Zvolte p íslušnou možnost. Tip: Nechcete-li zadávat cíl jízdy, zvolte možnost Mapa. Vaše poloha bude p i pohybu zobrazena ve st edu mapy. Změna zobrazení p i navigaci P ejeďte p es obrazovku a zvolte 2D zobrazení, 3D zobrazení, Zobrazení se šipkami nebo P ehled trasy. Dodržujte všechny místní zákony. P i ízení vozu si vždy nechte volné ruce pro ízení. P i ízení musí být vaše pozornost věnována p edevším bezpečnosti silničního provozu. Chůze k cíli P i navigaci v režimu ch ze vás aplikace Mapy vede p es náměstí, parky, pěší zóny i nákupní centra. Zvolte Menu > Mapy a Pěšky. Chůze k cíli Zvolte Nastavit cíl a p íslušnou možnost. Chůze domů Zvolte možnost Pěšky domů. P i prvním použití možnosti Autem domů nebo Pěšky domů vás aplikace vyzve k zadání polohy domova. Chcete-li polohu domova později změnit, použijte následující postup: 1 V hlavním zobrazení zvolte možnost. 2 Zvolte možnost Navigace > Domovské umístění > Znovu nastavit. 73

74 3 Zvolte p íslušnou možnost. Tip: Nechcete-li zadávat cíl ch ze, zvolte možnost Mapa. Vaše poloha bude p i pohybu zobrazena ve st edu mapy. Sdílení místa pobytu Místo, kde se právě nacházíte, m žete zve ejnit na Facebooku i s textem a obrázkem. Vaši p átelé na Facebooku uvidí dané místo na mapě. Zvolte možnost Menu > Mapy a Sdíl. umíst.. Chcete-li sdílet místo pobytu, musíte mít účet Nokia a účet Facebook. 1 P ihlaste se k účtu Nokia. Pokud účet zatím nemáte, zvolte možnost Vytvo it nový účet. 2 P ihlaste se ke svému účtu Facebook. 3 Nastavte aktuální místo. 4 Zadejte informace o situaci. 5 Chcete-li k p íspěvku p idat obrázek, zvolte možnost P idat fotografii. 6 Zvolte možnost Sdílet umístění. Správa účtu na Facebooku V hlavním zobrazení zvolte možnost Účty > Sdílet nastavení umístění > Facebook. Sdílení místa pobytu a sledování míst pobytu ostatních vyžaduje p ipojení k internetu. Tato akce m že vyžadovat p enos velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. 74 Sdílení místa pobytu ve službě Facebook se ídí podmínkami používání služby Facebook. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí služby Facebook. Než začnete sdílet místo svého pobytu, vždy pečlivě zvažte, s kým ho sdílíte. Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Místo pobytu byste totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Ukládání míst a tras Ukládání adres, zajímavých míst a tras pro rychlejší použití v budoucnu. Zvolte možnost Menu > Mapy. Uložení místa 1 Zvolte možnost Moje poloha. 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost Hledat. 3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ). 4 Zvolte možnost Uložit místo. Uložení trasy 1 Zvolte možnost Moje poloha. 2 Klepněte na místo. Chcete-li vyhledat adresu nebo místo, zvolte možnost Hledat. 3 Klepněte na oblast s informacemi o oblasti ( ). 4 Chcete-li na trasu p idat další bod, zvolte možnost P idat do trasy. 5 Zvolte možnost P idat nový bod trasy a vyberte požadovanou možnost.

75 6 Zvolte možnost Zobr. trasu > Volby > Uložit trasu. Zobrazení uložených míst a tras Vyberte možnost Oblíbené > Místa nebo Trasy. Odesílání míst p átelům Chcete-li sdílet informace o místě s p áteli, m žete tyto údaje odeslat p ímo do jejich p ístroj. Zvolte Menu > Mapy a Moje poloha. Odeslání místa do kompatibilního p ístroje p ítele Vyberte místo na mapě, klepněte na oblast informací o místě ( ) a zvolte Poslat. Změna vzhledu mapy Zobrazení map v r zných režimech pro snadnou identifikaci místa, kde se nacházíte. Zvolte možnost Menu > Mapy a Moje poloha. Zvolte možnost a některou z následujících možností: Zobrazení mapy Ve standardním zobrazení mapy lze snadno p ečíst podrobnosti jako jsou názvy míst nebo čísla silnic. Satelitní zobrazení K podrobnějšímu zobrazení slouží satelitní obrázky. Topografické zobrazení P ehledné zobrazení typu povrchu, nap íklad p i pohybu mimo cesty. 3D zobrazení Pro realističtější zobrazení m žete změnit perspektivu mapy. Orientační body Zobrazení významných budov a atrakcí. Noční režim Ztlumení barev mapy. P i cestování v noci je mapa v tomto režimu čitelnější. Fotoaparát Váš p ístroj podporuje snímání obrázk v rozlišení 2592x1944 pixel (5 megapixel ). Rozlišení obrázk v této p íručce m že vypadat jinak. Chcete-li po izovat kvalitní fotografie, opatrně očistěte objektiv fotoaparátu čisticí utěrkou. Fotografování Nastavení fotografování a nahrávání Chcete-li p ed po ízením snímku nebo nahráním videa otev ít zobrazení nastavení fotografování a nahrávání, zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát a. Zobrazení nastavení fotografování a nahrávání nabízí zástupce k r zným položkám a nastavením, které je možné použít p ed vyfotografováním snímku nebo nahráním videoklipu. P i zav ení se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení. Zvolte z následujících možností: Volba scény. 75

76 nebo fotografií. P epínání mezi režimem videa a režimem nebo Zobrazení nebo skrytí m ížky hledáčku (pouze fotografie). Aktivace samospouště (pouze fotografie). Aktivace režimu sekvence (pouze fotografie). Otev ete Fotografie Nastavení fotografie: Volba barevného efektu. Nastavení vyvážení bílé. Vyberte aktuální světelné podmínky. To umožňuje fotoaparátu p esněji reprodukovat barvy. Nastavení kompenzace expozice (pouze fotografie). Pokud snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo +2. U světlých objekt p ed tmavým pozadím použijte hodnotu -1 nebo -2. Nastavení citlivosti na světlo (pouze fotografie). P i slabém osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli po ízení p íliš tmavých a neostrých snímk. Zvýšení citlivosti na světlo m že rovněž zvýšit zrnitost fotografií. Nastavení kontrastu (pouze fotografie). Nastavte rozdíl mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi fotografie. Nastavení ostrosti (pouze fotografie). Zobrazení na displeji se p izp sobí novému nastavení. Nastavení fotografování platí pro daný režim snímání. P epínání mezi režimy použitá nastavení nevrátí na p vodní hodnoty. Pokud vyberete nový režim snímání, nahradí fotoaparát aktuální nastavení fotografování nastavením vybraného režimu. Pokud chcete některé nastavení fotografování změnit, m žete to učinit po výběru režimu. Ukládání vyfotografovaných snímk m že trvat déle, pokud změníte p iblížení, jas nebo nastavení barev. Fotografování P i fotografování se iďte těmito pokyny: Držte fotoaparát oběma rukama, aby se nehýbal. Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než u nezvětšeného snímku. Po minutě neaktivity p ejde fotoaparát do režimu úspory energie. P i používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zví at. P i fotografování nezakrývejte blesk. 1 Chcete-li v p ípadě pot eby p epnout z režimu videa do režimu fotografování, zvolte možnost >. 76

77 2 Stiskněte spoušť fotoaparátu. Nepohybujte p ístrojem, dokud snímek není uložen a na displeji se neobjeví finální snímek. Fotografování druhým fotoaparátem 1 Zvolte možnost Volby > Použít druhou kameru. 2 Chcete-li vyfotografovat snímek, zvolte možnost. Nepohybujte p ístrojem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji. P ibližování a oddalování p i fotografování Používejte posuvník zoomu. Ponechání spuštěného fotoaparátu na pozadí a práce s jinými aplikacemi Stiskněte tlačítko Menu. Chcete-li se vrátit k fotoaparátu, stiskněte a podržte spoušť. Ovládací prvky a indikátory na obrazovce p i fotografování Hledáček p i fotografování zobrazuje následující symboly: 1 Indikátor režimu snímání. 2 Posuvník zoomu. Chcete-li zapnout nebo vypnout posuvník zoomu, klepněte na obrazovku. 3 Ikona spouště. Slouží k vyfotografování snímku. 4 Režim blesku. Slouží ke změně nastavení. 5 Nastavení fotografování. Slouží ke změně nastavení. 6 Indikátor úrovně nabití baterie. 7 Indikátor rozlišení snímku. 8 Počitadlo snímk (odhadovaný počet snímk, které m žete po ídit p i nastavené kvalitě snímku a dostupné paměti). 9 Používaná paměť. V závislosti na nastavení p ístroje jsou k dispozici následující možnosti: paměť p ístroje ( ). 10 Indikátor signálu GPS Informace o poloze Do souboru snímku m žete automaticky p idávat informace o místě jeho po ízení. Místo, kde byl snímek po ízen, pak m žete zobrazit nap íklad v aplikaci Fotografie. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát. 77

78 P idává ke snímanému materiálu údaje o poloze Zvolte možnost Volby > Nastavení > Zobrazit data GPS > Zapnuto. Informace o poloze jsou k dispozici pouze pro snímky po ízené hlavním fotoaparátem. Údaj o místě je možné k fotografiím a videoklip m p ipojit za podmínky, že síť nebo systém GPS určí sou adnice. P i sdílení fotografie nebo videoklipu s p ipojeným údajem o místě po ízení uvidí tento údaj všechny osoby, které si fotografii nebo videoklip prohlédnou. Označování polohy m žete vypnout v nastavení fotoaparátu. Získání sou adnic místa, na kterém se nacházíte, m že trvat několik minut. Dostupnost a kvalita signál systému GPS m že být ovlivněna místem, na kterém se nacházíte, budovami, p írodními p ekážkami a povětrnostními podmínkami. P i sdílení souboru s informacemi o poloze sdílíte i tyto informace o poloze a mohou je zjistit i další osoby prohlížející si soubor. K získání informací o poloze vyžaduje p ístroj síťové služby. Indikátory informací o místě: Informace o místě nejsou k dispozici. P ijímač GPS z stane po několik minut zapnutý na pozadí. Pokud v té době naváže spojení s družicí a indikátor se změní na, budou všechny snímky po ízené v dané době označeny podle informací o místě p ijatých p ijímačem GPS. Informace o poloze jsou k dispozici. K informacím o souboru bude p idán údaj o poloze. Soubory s údajem o poloze jsou v aplikaci Fotografie označeny ikonou. Po po ízení snímku Po po ízení snímku m žete vybrat následující možnosti (pouze když je zvolena možnost Volby > Nastavení > Ukázat fotografii > Ano): Poslání snímku multimediální zprávou nebo el. poštou, p ípadně p es jiná spojení jako je Bluetooth. Odeslání snímku do kompatibilního online alba. Odstranit Odstranění snímku. Chcete-li snímek použít jako obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost Volby > Použít obrázek > Nastavit jako tapetu. Chcete-li snímek použít jako výchozí obrázek pro každou situaci p i hovoru, zvolte možnost Volby > Použít obrázek > Jako obráz. p i volání. Chcete-li obrázek p i adit ke kontaktu, zvolte možnost Volby > Použít obrázek > P i adit ke kontaktu. Pro návrat do hledáčku a po ízení další fotografie stiskněte spoušť fotoaparátu. Blesk a osvětlení pro snímání videa Fotoaparát p ístroje je pro špatné světelné podmínky vybaven dvojitým bleskem LED. 78

79 Chcete-li vybrat některý režim blesku, vyberte ikonu aktuálního režimu blesku (m že jít o následující ikony: Automatický, Reduk. červ. očí, Vždy a Vypnuto). Nedotýkejte se diod LED blesku. Diody LED mohou být po delším používání horké. P i používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zví at. P i fotografování nezakrývejte blesk. Zvýšení intenzity světla p i nahrávání videa za slabého osvětlení Zvolte možnost. Scény Scény (režimy snímání) pomáhají najít nejvhodnější nastavení barev a světla pro dané prost edí. Nastavení pro jednotlivé scény byla upravena podle konkrétního stylu nebo prost edí. Výchozí scény v režimu fotografií a videa jsou označeny ikonou (Automaticky). Změna scény Zvolte možnost > Režimy fotoaparátu a vyberte scénu. Vytvo ení vlastní scény vhodné pro určité prost edí Zvolte možnost Definov. uživatelem a Upravit. V uživatelem definované scéně m žete nastavit r zné možnosti osvětlení a barev. Kopírování nastavení z jiné scény Zvolte možnost Podle režimu fotoaparátu a vyberte požadovanou scénu. Chcete-li uložit změny a vrátit se do seznamu scén, zvolte možnost Zpět. Aktivování vlastní scény Zvolte možnost Definov. uživatelem > Zvolit. Fotografování v sekvenci Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát. Režim sekvencí je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát. Chcete-li používat režim sekvence, musíte mít k dispozici dostatek paměti. Nastavení fotoaparátu na fotografování sekvencí 1 Zvolte možnost > Sekvence. Chcete-li zobrazení nastavení zav ít, zvolte možnost. 2 Podržte stisknutou spoušť. P ístroj bude fotografovat, dokud nestisknete tlačítko Stop nebo dokud nevyfotografuje 18 snímk. Vypnutí režimu sekvencí Zvolte možnost > Jeden sním.. Po ízené snímky jsou zobrazeny v tabulce. Chcete-li některý obrázek zobrazit, vyberte ho. Pro návrat do hledáčku sekvenčního režimu stiskněte spoušť. Sekvenční režim m žete používat i se samospouští. 79

80 Samospoušť Samospoušť slouží ke zpoždění vyfotografování snímku, abyste si mohli pohodlně stoupnout do záběru. Nastavení doby samospouště Zvolte možnost > a vyberte požadované zpoždění p ed vyfotografováním snímku. Aktivace samospouště Zvolte možnost Aktivovat. Ikona stopek na displeji bliká a p ístroj zobrazuje zbývající čas. Po uplynutí nastavené prodlevy vyfotografuje fotoaparát snímek. Vypnutí samospouště Zvolte možnost > >. 4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť. Videoklip bude automaticky uložen do složky Fotografie. Ovládací prvky a indikátory na displeji pro nahrávání videa Hledáček p i nahrávání videa zobrazuje následující symboly: Tip: Chcete-li zabránit pohybu rukou p i stisknutí spouště, zkuste zvolit možnost 2 s. Nahrávání videa Nahrávání videoklipu 1 Chcete-li fotoaparát p epnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost >. 2 Chcete-li začít nahrávat, stiskněte spoušť nebo zvolte možnost. P ístroj zobrazí červenou ikonu nahrávání. 3 Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost Pauza. Pro obnovení zvolte možnost Pokračovat. Když nahrávání pozastavíte a do jedné minuty nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno. Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení stiskněte tlačítka zoomu Indikátor režimu snímání. 2 Ztlumený zvuk 3 Ikona snímání. Slouží k nahrávání videoklip. 4 Indikátor videa 5 Nastavení nahrávání. Slouží ke změně nastavení. 6 Indikátor úrovně nabití baterie. 7 Indikátor kvality videa. Pro změnu tohoto nastavení zvolte možnost Volby > Nastavení > Kvalita videa. 8 Typ souboru videoklipu. 9 Dostupná doba pro nahrávání. P i nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního videoklipu také uplynulý a zbývající čas nahrávky. 10 Místo pro ukládání videoklip 11 Indikátor signálu GPS

81 Po nahrání videoklipu Po nahrání videoklipu m žete vybrat následující možnosti (pouze když je vybrána možnost Volby > Nastavení > Ukázat video > Ano): P ehrát P ehrání právě nahraného videoklipu. Odeslání snímku do kompatibilního online alba. Odstranit Odstranění videoklipu. Pro návrat do hledáčku a nahrávání dalšího videoklipu stiskněte spoušť fotoaparátu. Nastavení fotoaparátu Nastavení pro fotografie Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu fotografií možnost Volby > Nastavení a vyberte některou z následujících možností: Kvalita fotografie Nastavení rozlišení. Čím je rozlišení snímku vyšší, tím více paměti bude vyžadovat. Ukázat fotografii Zobrazení snímku po vyfotografování nebo okamžité pokračování ve fotografování. Výchozí název fotografie Nastavení výchozího názvu po izovaných snímk. Zvuk focení Nastavení tónu, který zazní p i vyfotografování snímku. Použitá paměť Vyberte místo pro ukládání fotografií. Zobrazit data GPS Chcete-li ke každému snímku p idat sou adnice polohy GPS, zvolte možnost Zapnuto. P ijímání signálu GPS m že trvat určitou dobu a signál nemusí být dostupný. Autom. otáčet obrázky Určete, zda má být snímek vyfotografovaný na svislo p i otev ení v aplikaci Fotografie otočen na správnou stranu. Obnovit nast. fotoaparátu Vrátí nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty. Nastavení videa Zvolte možnost Menu > Aplikace > Fotoaparát. Chcete-li změnit hlavní nastavení, zvolte v režimu videa možnost Volby > Nastavení a některou z následujících možností: Kvalita videa Nastavte kvalitu videoklipu. Chcete-li videoklip odeslat multimediální zprávou, zvolte možnost Kvalita pro sdílení. Videoklip bude nahrán v rozlišení QCIF a uložen ve formátu 3GP. Videoklipy uložené ve formátu MP4 nemusí být možné poslat v multimediální zprávě. Zobrazit data GPS Chcete-li k videoklip m automaticky p idávat sou adnice GPS, zvolte možnost Zapnuto. P ijímání signálu GPS m že určitou dobu trvat. Signál nemusí být dostupný. Údaj o místě je možné k fotografiím a videoklip m p ipojit za podmínky, že síť nebo systém GPS určí sou adnice. P i sdílení fotografie nebo videoklipu s p ipojeným údajem o místě po ízení uvidí tento údaj všechny osoby, které si fotografii nebo videoklip prohlédnou. Označování polohy m žete vypnout v nastavení fotoaparátu. Nahrávání zvuku Nahrávání zvuku. 81

82 Ukázat video Zobrazení prvního rámečku nahraného videoklipu po ukončení nahrávání. Chcete-li p ehrát celý videoklip, zvolte v panelu nástroj P ehrát. Výchozí název videa Zadání výchozího názvu nahraných videoklip. Použitá paměť Nastavení místa pro ukládání videoklip. Obnovit nast. fotoaparátu Obnovení výchozích nastavení fotoaparátu. Sdílet online Vystavení obrázk nebo videoklip na webu. Zobrazení fotografií a videoklipů Zvolte Menu > Fotografie. Fotografie O aplikaci Fotografie V aplikaci Fotografie m žete zobrazovat po ízené fotografie a videoklipy, snímky stažené z webu, p ijaté multimediálními zprávami či el. poštou, uložené na paměťové kartě nebo zkopírované do paměti telefonu z paměťové karty nebo jiných zdroj. Zvolte možnost Menu > Fotografie a vyberte některou z následujících možností: Foto-video Zobrazení všech po ízených obrázk a videoklip. Měsíce Zobrazení obrázk a videoklip uspo ádaných podle měsíce po ízení. Lze použít pouze pro obsah vyfotografovaný nebo nahraný tímto p ístrojem. Alba Zobrazení výchozích i vytvo ených alb. Visačky Zobrazení značek vytvo ených pro jednotlivé položky. Vše Zobrazení všech po ízených obrázk a videoklip v p ístroji. 82 Soubory s fotografiemi a videoklipy jsou se azeny podle data a času. Aplikace zobrazuje počet soubor. Procházení souborů P ejeďte nahoru nebo dol. Otev ení souboru Vyberte soubor.

83 Chcete-li zobrazit panel nástroj, klepněte na obrázek. Chcete-li obrázek p iblížit, použijte posuvník zoomu. P iblížení není uloženo trvale. Úpravy obrázku nebo videoklipu Vyberte soubor a zvolte možnost Volby > Upravit. Zobrazení údajů o fotografii Vyberte soubor a zvolte možnost Volby > Detaily. Tisk fotografií na kompatibilní tiskárně Zvolte možnost Volby > Tisk. Obrázky a videoklipy vám mohou být zaslány z kompatibilního p ístroje. Chcete-li p ijatý obrázek nebo videoklip zobrazit v aplikaci Fotografie, musíte ho nejprve uložit. Zobrazení a úpravy údajů o souborech Zvolte Menu > Fotografie. Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti obrázku nebo videoklipu, vyberte soubor, Volby > Detaily a vyberte z následujících možností: Název Zobrazení názvu aktuálního souboru. Chcete-li upravit název souboru, vyberte pole názvu. Popis Zobrazení popisu souboru. Chcete-li p idat popis, zvolte pole. Visačka Zobrazení aktuálně používaných značek. Chceteli k aktuálnímu souboru p idat další značky, zvolte Nová visačka. Album Zobrazení, ve kterých albech je aktuální soubor umístěn. Umístění Zobrazení informací o místu GPS, pokud jsou k dispozici. Rozlišení Zobrazení velikosti obrázku v bodech. Trvání Zobrazení délky videoklipu. Licence Zobrazení práv DRM aktuálního souboru. Dostupné možnosti se mohou lišit. Organizace fotografií a videoklipů Zvolte možnost Menu > Fotografie. Zobrazení položek podle měsíců Zvolte možnost Měsíce. Vytvo ení alba pro ukládání položek Zvolte možnost Alba > Volby > Nové album. P idání obrázku nebo videoklipu do alba Vyberte položku a zvolte možnost Volby > P idat do alba. Odstranění obrázku nebo videoklipu Vyberte položku a zvolte na aktivním panelu nástroj možnost Odstranit. Zobrazení položek v zobrazení značek Zvolte možnost Visačky a značku. Nejprve musíte p idat k položkám značky. 83

84 Panel nástrojů aplikace Fotografie Na aktivním panelu nástroj zvolte požadovanou možnost. Dostupné volby se liší podle aktuálního zobrazení a podle toho, zda je vybrán obrázek nebo videoklip. P i zobrazení snímku nebo videoklipu na celé obrazovce zobrazíte panel nástroj a posuvník zoomu klepnutím. Vyberte obrázek nebo videoklip a vyberte některou z následujících možností: Odeslání obrázku nebo videoklipu. Označení obrázku nebo videoklipu. Odeslání obrázku nebo videoklipu do kompatibilního online alba (je k dispozici, pokud máte vytvo en účet u kompatibilní služby online alba). Alba Alba slouží k pohodlné správě obrázk a videoklip. Zvolte Menu > Fotografie a Alba. Vytvo ení nového alba Zvolte možnost. P idání obrázku nebo videoklipu do alba Vyberte položku a zvolte možnost Volby > P idat do alba. P ístroj otev e seznam alb. Vyberte album, do kterého chcete obrázek nebo videoklip p idat. Položka, kterou jste p idali do alba, bude i nadále zobrazena v aplikacifotografie. Odebrání obrázku nebo videoklipu z alba Vyberte album a položku a zvolte možnost Volby > Odstranit z alba. Značky Značky slouží k azení mediálních položek v aplikaci Fotografie. Prohlížeč značek zobrazuje aktuálně používané značky a počet položek, ke kterým je každá z nich p i azena. Zvolte Menu > Fotografie. P i azení značky k fotografii Vyberte obrázek a zvolte možnost Volby > P idat visačku. Chcete-li vytvo it značku, zvolte možnost Nová visačka. Zobrazení vytvo ených značek Zvolte možnost Visačky. Velikost názvu značky odpovídá počtu položek, ke kterým je značka p i azena. Zobrazení všech fotografií s p i azenou značkou Vyberte značky v seznamu. azení značek podle názvu Zvolte možnost Volby > Název. azení značek podle popularity Zvolte možnost Volby > Oblíbenost. Odebrání značky od fotografie Vyberte značku a obrázek a zvolte možnost Volby > Odstranit z visačky. 84

85 Prezentace snímků Zvolte možnost Menu > Fotografie. Chcete-li obrázky zobrazit jako prezentaci, vyberte obrázek v galerii a zvolte možnost Volby > Ukázka obrázků > P ehrát. Prezentace se spustí od vybraného souboru. Chcete-li v prezentaci zobrazit pouze vybrané snímky, označte je pomocí možnosti Volby > Označit/zrušit označení > Označit. Prezentaci spustíte možností Volby > Ukázka obrázků > P ehrát. Chcete-li obnovit p erušenou prezentaci, zvolte Pokračovat. Chcete-li ukončit prezentaci, zvolte Zpět. P ed spuštěním prezentace m žete upravit nastavení prezentace zvolením Volby > Ukázka obrázků > Nastavení a vybráním z následujících položek: Po adí obrázků Zobrazování obrázk od nejstaršího k nejnovějšímu nebo naopak. Skladba V seznamu vyberte hudební soubor. Rychlost p echodu Nastavení rychlosti prezentace. Chcete-li v pr běhu prezentace nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti. Úpravy obrázků Editor obrázků Zvolte možnost Menu > Fotografie. Úpravy obrázků Klepněte na obrázek a zvolte možnost Volby > Upravit. P idávání efektů k obrázkům Zvolte možnost Volby > P idat efekt. Obrázek m žete o íznout a otočit, upravit jas, barvy, kontrast a rozlišení, či p idat k obrázku efekty, text, klipart nebo rámeček. O íznutí obrázku Zvolte možnost Menu > Fotografie. O íznutí obrázku Zvolte možnost Volby > P idat efekt > (O íznout). Ruční o íznutí obrázku Zvolte možnost Manuálně. P ístroj zobrazí v levém horním rohu obrázku k ížek. Chcete-li nastavit okraje o íznutí, p etáhněte k ížky z roh. Chcete-li nastavit oblast o íznutí, zvolte možnost Nastavit. Po nastavení oblasti o íznutí m žete oblast o íznutí p etáhnout beze změny velikosti a poměru stran. Jakmile budete s oblastí o íznutí spokojeni, zvolte možnost O íznout. Pokud zvolíte p edem definovaný poměr stran, bude p i nastavování hranic o íznutí dodržován. Zmenšení efektu červených očí 1 Zvolte možnost Menu > Fotografie. 2 Vyberte obrázek a zvolte možnost Volby > Upravit > Volby > P idat efekt > (Redukce červených očí). 85

86 3 P etáhněte k ížek na oko a zvolte možnost Volby > Nastavit. P etažením upravte velikost kroužku podle velikosti oka a zvolte možnost Volby > Redukce červených očí. Po dokončení úprav obrázku zvolte možnost Hotovo. 4 Chcete-li uložit změny a vrátit se do p edchozího zobrazení, zvolte možnost Zpět. Úpravy videa Videoeditor podporuje formáty videosoubor 3GP a MP4 a formáty zvukových soubor AAC, AMR, MP3 a WAV. Aplikace však nezbytně nepodporuje všechny funkce formát soubor nebo všechny variace formát soubor. Vyberte videoklip, zvolte možnost Volby > Upravit a vyberte některou z následujících možností: Spojit P idání obrázku nebo videoklipu na začátek nebo konec videoklipu. Změnit zvuk P idání nového zvukového klipu nebo nahrazení p vodního zvuku videoklipu. P idat text P idání textu na začátek nebo konec videoklipu. O íznout O íznutí videoklipu a označení částí, které chcete ve videoklipu ponechat. Po ízení snímku z videoklipu V zobrazení o íznutého videoklipu zvolte možnost Volby > Zachytit snímek. Tisk obrázků Obrázky m žete z p ístroje tisknout na tiskárně kompatibilní se systémem PictBridge. Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG. Chcete-li tisknout obrázky, označte je v aplikaci Fotografie, fotoaparátu nebo prohlížeči fotografií a zvolte možnost Volby > Tisk. P ipojení k tiskárně V podmenu Tisk vyberte, zda chcete obrázek vytisknout p es spojení Bluetooth nebo p es kompatibilní datový kabel USB. Chcete-li tisknout p es datový kabel USB, p ipojte p ístroj datovým kabelem USB ke kompatibilní tiskárně a vyberte režim p ipojení USB P enos obrázků. Náhled tisku Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny v p edem definovaném rozvržení. Změna vzhledu náhledu Procházejte dostupnými volbami rozvržení pro vybranou tiskárnu. Pokud se fotografie nevejdou na jednu stránku, zobrazujte další stránky p ejetím nahoru nebo dol. Výběr formátu papíru Zvolte možnost Volby > Nastavení tisku > Velikost papíru. Nastavení kvality tisku Zvolte možnost Volby > Nastavení tisku > Kvalita tisku. 86

87 Sdílení online Funkce slouží ke sdílení obrázk a videoklip v kompatibilních online albech, blogovacích serverech nebo jiných službách online sdílení na webu. M žete odesílat obsah, ukládat nedokončené p íspěvky jako koncepty a pracovat na nich později či zobrazovat obsah alb. Podporované typy obsahu mohou záviset na provozovateli služby. Pro sdílení snímk a videa online musíte mít objednánu službu u provozovatele služby online sdílení. Službu lze obvykle objednat na webové stránce provozovatele služby. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb. Využívání této služby m že vyžadovat p enos velkého množství dat p es síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové p enosy. Doporučeným zp sobem p ipojení je síť WLAN. Chcete-li odeslat soubor z aplikace Fotografie do online služby, zvolte možnost Menu > Fotografie, vyberte požadovaný soubor a zvolte možnost Volby > Odeslat > Odeslat na web nebo Sdílení Ovi. Další informace o aplikaci a provozovatelích kompatibilních služeb najdete na stránkách podpory výrobku na serveru společnosti Nokia nebo na místním serveru Nokia. Hudba Upozornění: Trvalé p sobení nadměrného hluku m že poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o p imě ené hlasitosti a nedržte p ístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor. P ehrání skladby nebo podcastu Zvolte možnost Menu > Hudba > Hudební knihovna. Zahájení p ehrávání 1 Vyberte skladby nebo podcasty, které chcete p ehrát. 2 Chcete-li položku p ehrát, vyberte ji v seznamu. Pauza, pokračování a ukončení p ehrávání Chcete-li p ehrávání pozastavit, zvolte možnost ; pokračovat m žete možností. Rychlé p etočení skladby vzad nebo vp ed Podržte stisknuté tlačítko nebo. P ehrávání skladeb v náhodném po adí Chcete-li skladby p ehrávat náhodně, zvolte možnost Volby > Náhodné p ehrávání ( ). 87

88 Opakování aktuální položky nebo všech položek Zvolte možnost Volby > Opakování a chcete-li opakovat aktuální položku, použijte možnost, chcete-li opakovat všechny položky, možnost. P i p ehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného p ehrávání a opakování automaticky vypnuty. Změna tónu p ehrávané hudby Zvolte možnost Volby > Ekvalizér. Změna stereováhy či posílení basů Zvolte možnost Volby > Nastavení. Návrat na domovskou obrazovku a ponechání p ehrávače na pozadí Stiskněte tlačítko Konec. Ukončení hudebního p ehrávače Zvolte možnost Volby > Konec. Seznamy skladeb Seznamy skladeb umožňují vytvá ení výběr skladeb p ehrávaných v určitém po adí. Zvolte možnost Menu > Hudba > Hudební knihovna a Seznamy skladeb. 2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost OK. 3 Chcete-li nyní p idat skladby, zvolte možnost Ano. Chcete-li skladby p idat později, zvolte možnost Ne. 4 Pokud jste zvolili možnost Ano, vyberte interprety, jejichž skladby chcete p idat do seznamu skladeb. Pro p idání položek zvolte možnost P idat. Chcete-li zobrazit nebo skrýt skladby daného interpreta, zvolte možnost Rozbalit nebo Sbalit. 5 Jakmile dokončíte výběr, zvolte možnost Hotovo. Seznam skladeb je uložen ve velkokapacitní paměti p ístroje. Do p ístroje m žete zkopírovat složku s hudbou z počítače. P ístroj vytvo í seznam skladeb ve složce. Vytvo ení seznamu skladeb ze složky 1 Zvolte možnost Volby > P idat z paměti. 2 P ejděte do požadované složky a zvolte možnost Volby > Nový sez. skl. ze složky. 3 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte možnost OK. Zobrazení podrobností seznamu skladeb Zvolte možnost Volby > Detaily sezn. skladeb. P idávání dalších skladeb p i prohlížení seznamu Zvolte možnost Volby > P idat skladby. Vytvo ení seznamu skladeb 1 Zvolte možnost Volby > Nový seznam skladeb. 88

89 P idávání skladeb, alb, interpretů, žánrů nebo skladatelů do seznamu Vyberte položku a zvolte možnost Volby > P idat do sezn. skladeb > Uložený sezn. skladeb nebo Nový seznam skladeb. Odebrání skladby ze seznamu Zvolte možnost Volby > Odstranit. Toto odebrání neodstraní skladbu z p ístroje, pouze ji odstraní ze seznamu. Změna po adí skladeb v seznamu 1 Vyberte skladbu, kterou chcete p esunout, a zvolte možnost Volby > Se adit sezn. skladeb. 2 P esuňte skladbu na požadované místo a zvolte možnost Vložit. 3 Chcete-li p emístit další skladbu, vyberte ji, zvolte možnost Vzít, p esuňte skladbu na požadované místo a zvolte možnost Vložit. 4 Chcete-li azení seznamu skladeb ukončit, zvolte možnost Hotovo. Zobrazení textu p i poslechu skladby Chcete-li p i p ehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do složky, ve které máte hudební soubory. Názvy soubor s texty musí být stejné jako odpovídající názvy soubor s hudbou. Hudební p ehrávač podporuje základní a rozší ený formát LRC i texty, které jsou ve formátu ID3v2 zahrnuty v souboru se skladbou. Používejte pouze legálně získané texty. Vysílání podcast Zvolte možnost Menu > Hudba > Hudební knihovna a Podcasty. Epizody podcast mají t i stavy: nikdy nep ehrané, částečně p ehrané a zcela p ehrané. Je-li epizoda částečně p ehraná, p ehrávání začne od místa, kde bylo naposledy p erušeno. Pokud epizoda nebyla nikdy p ehraná nebo byla p ehraná celá, p ehrávání začne od začátku. P enos hudby z počítače Hudbu m žete p enášet následujícími zp soby. Správa a organizace hudebních souborů službou Hudba Nokia Stáhněte si software pro počítač z webu a postupujte podle pokyn. Synchronizace hudby s aplikací Windows Media Player P ipojte kompatibilní datový kabel USB a zvolte režim p ipojení P enos médií. Používání p ístroje jako velkokapacitní paměti Chcete-li p ístroj v počítači zobrazit jako velkokapacitní paměť pro p enos libovolných datových soubor, p ipojte jej kompatibilním kabelem USB nebo p es spojení Bluetooth. Pokud používáte datový kabel USB, zvolte zp sob p ipojení Velkokap. úlož.. 89

90 Změna výchozího režimu p ipojení USB Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > USB > Režim p ipojení USB. Hudba Ovi Služba Hudba Ovi (síťová služba) umožňuje vyhledávat, procházet a stahovat hudbu do p ístroje. Služba Hudba Ovi postupně nahradí službu Obchod s hudbou. Zvolte možnost Menu > Hudba > Hudba Ovi. Chcete-li stahovat hudbu, musíte se nejprve zaregistrovat ke službě. Stahování hudby m že vyžadovat další náklady a p enos velkého množství dat (síťová služba). Informace o poplatcích za datové p enosy získáte u provozovatele služby. Pro p ístup ke službě Hudba Ovi musíte mít v p ístroji platný p ístupový bod k internetu. P ístroj vás m že vyzvat k vybrání p ístupového bodu, který chcete používat pro p ipojení ke službě Hudba Ovi. Výběr p ístupového bodu Zvolte možnost Výchozí p ístupový bod. Nabídka a vzhled služby Hudba Ovi se m že lišit. Toto nastavení m že být definováno p edem a jeho úpravy nemusejí být možné. P i procházení služby Hudba Ovi m žete některá nastavení upravovat. Změna nastavení služby Hudba Ovi Zvolte možnost Volby > Nastavení. Služba Hudba Ovi není k dispozici ve všech zemích nebo regionech. Nokia Podcasting O aplikaci Podcasting V aplikaci Podcasting m žete hledat, objednávat a stahovat podcasty a poté podcasty v p ístroji p ehrávat, spravovat a sdílet. Stahování a sdílení podcast vyžaduje podporu sítě. Doporučeným zp sobem p ipojení je síť WLAN. Informace o poplatcích a podmínkách datových p enos získáte u provozovatele služeb. Nastavení aplikace pro automatické načítání podcast m že vyžadovat p enos velkého množství dat (síťová služba). Vyhledávání podcastů Podcasty m žete hledat podle klíčového slova nebo názvu. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Podcasting. Nastavení webové adresy služby hledání podcastů Chcete-li používat hledání, musíte nastavit webovou adresu služby hledání podcast. Zvolte možnost Volby > Nastavení > P ipojení > Adr. URL služby hledání. 90

91 Hledání podcastů Zvolte možnost Hledat a zadejte požadovaná klíčová slova. Tip: Služba hledání prohledává názvy podcast a klíčová slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná slova, jako nap íklad fotbal nebo hip-hop, obvykle p inášejí lepší výsledky než konkrétní jména tým či interpret. Objednání nalezeného podcastu Vyberte název podcastu. Aplikace p idá podcast do seznamu objednaných podcast. Zahájení nového hledání Zvolte možnost Volby > Nové hledání. P echod na web podcastu Zvolte možnost Volby > Otev ít web. stránku. Zobrazení detailů podcastu Zvolte možnost Volby > Popis. P ehrávání a správa podcastů Zvolte Menu > Aplikace > Podcasting a Vysílání podcast. Zobrazení dostupných epizod podcastu Vyberte název podcastu. Aplikace zobrazí seznam epizod. P ehrání zcela stažené epizody Zvolte možnost Volby > P ehrát. Aktualizace podcastu Zvolte možnost Volby > Aktualizovat. Zastavení aktualizace Zvolte možnost Volby > Zastavit aktualizaci. P idání nového podcastu zadáním jeho webové adresy 1 Zvolte možnost Volby > Nové vysílání. 2 Zadejte webovou adresu podcastu. Pokud nemáte definovaný p ístupový bod nebo pokud vás aplikace p i pokusu o navázání paketového datového spojení vyzve k zadání uživatelského jména a hesla, obraťte se na provozovatele služeb. Úprava webové adresy podcasty Zvolte možnost Volby > Upravit. Odstranění staženého podcastu z p ístroje Zvolte možnost Volby > Odstranit. Otev ení webu podcastu Zvolte možnost Volby > Otev ít web. stránku. Komentování podcastu nebo zobrazení komentá ů (je-li k dispozici) Zvolte možnost Volby > Zobrazit komentá e. Odeslání podcastu do kompatibilního p ístroje 1 Zvolte možnost Volby > Odeslat. 91

92 2 Vyberte metodu odeslání (v podobě soubor OPML v multimediální zprávě nebo pomocí p ipojení Bluetooth). Stahování podcastů Po objednání podcastu m žete spravovat, stahovat a p ehrávat epizody. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Podcasting. Zobrazení seznamu objednaných podcastů Zvolte možnost Vysílání podcast. Zobrazení názvů jednotlivých epizod Vyberte název podcastu. Epizoda je jednotlivý mediální soubor podcastu. Zahájení stahování Vyberte název epizody. M žete stahovat více epizod současně. Zahájení p ehrávání podcastu p ed dokončením stahování P ejděte na podcast a zvolte možnost Volby > P ehrát ukázku. Úspěšně stažené podcasty jsou ukládány do složky Podcasty, ale nemusejí být okamžitě zobrazeny. Adresá e Adresá e pomáhají p i hledání nových epizody podcast, které m žete objednat. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Podcasting. Otev ení adresá e Zvolte možnost Adresá e a vyberte požadovaný adresá. Pokud adresá není aktuální, zahájíte jeho vybráním aktualizaci. Po dokončení aktualizace vyberte adresá znovu a otev ete ho. Adresá e mohou obsahovat podcasty se azené podle oblíbenosti nebo tematické složky. Otev ení tematické složky Vyberte složku. P ístroj zobrazí seznam podcast. Objednání podcastu P ejděte na název a zvolte možnost Volby > Objednat. Po objednání m žete epizody podcastu stahovat, spravovat a p ehrávat v menu podcast. Úpravy složky, webového odkazu nebo webového adresá e Zvolte možnost Volby > Upravit. Odeslání složky adresá e 1 P ejděte v seznamu na adresá. 2 Zvolte možnost Volby > Odeslat. 3 Vyberte možnost odeslání. Import souboru OPML uloženého v p ístroji 1 Zvolte možnost Volby > Import. soubor OPML. 92

93 2 Vyberte umístění souboru a importujte ho. P idání nového webového adresá e nebo složky 1 V zobrazení adresá zvolte možnost Volby > Nová položka > Webový adresá nebo Složka. 2 Zadejte název a webovou adresu souboru OPML (Outline Processor Markup Language). Nastavení podcastů Zvolte možnost Menu > Aplikace > Podcasting. Než začnete s aplikací Podcasting pracovat, nastavte zp sob p ipojení a stahování. Nastavení p ipojení Zvolte možnost Volby > Nastavení > P ipojení a některou z následujících možností: Výchozí p ístupový bod Vyberte p ístupový bod pro p ipojení k internetu. Adr. URL služby hledání Zadejte webovou adresu služby pro hledání podcast, kterou chcete používat. Nastavení stahování Zvolte možnost Volby > Nastavení > Stáhnout a některou z následujících možností: Uložit do Určete místo, kam mají být podcasty ukládány. Interval aktualizace Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována. Čas další aktualizace Stanovte čas p íští automatické aktualizace. Automatické aktualizace probíhají pouze v p ípadě, že je vybrán konkrétní výchozí p ístupový bod a je spuštěna aplikace Nokia Podcasting. Limit stahování (%) Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast. P i p ekročení limitu Nastavení akce provedené p i p ekročení limitu stahování. Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast m že vyžadovat p enos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informace o poplatcích za datové p enosy získáte u provozovatele služby. Obnovení výchozích nastavení Zvolte možnost Volby > Nastavení > Volby > Obnovit výchozí. FM rádio Poslech rádia Zvolte možnost Menu > Hudba > Rádio. P íjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového p ístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k p ístroji p ipojena kompatibilní sluchátka nebo jiné p íslušenství. P i prvním otev ení aplikace se m žete rozhodnout, zda chcete automaticky naladit místní stanice. Chcete-li poslouchat další nebo p edchozí stanici, zvolte možnost nebo. 93

94 Chcete-li vypnout zvuk rádia, zvolte možnost. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Stanice Zobrazení uložených rozhlasových stanic. Ladit stanice Hledání rozhlasových stanic. Uložit Uložení rozhlasové stanice. Zapnout reproduktor nebo Vypnout reproduktor Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru. Alternativní frekvence Určete, zda má rádio p i snížení kvality signálu automaticky hledat lepší frekvenci RDS. P ehrát na pozadí Návrat na domovskou obrazovku s rádiem hrajícím na pozadí. Práce s rozhlasovými stanicemi Zvolte možnost Menu > Hudba > Rádio. Chcete-li poslouchat uložené stanice, zvolte možnost Volby > Stanice a vyberte v seznamu stanici. Chcete-li stanici odebrat nebo p ejmenovat, zvolte možnost Volby > Stanice > Volby > Odstranit nebo P ejmenovat. Chcete-li požadovanou frekvenci nastavit ručně, zvolte možnost Volby > Ladit stanice > Volby > Manuální ladění. Videa Pomocí paketového datového p enosu nebo spojení WLAN m žete stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb (síťová služba). Videoklipy m žete do p ístroje p enést i z kompatibilního počítače. Stahování videa m že vyžadovat p enos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové p enosy. V p ístroji mohou být p edem definované služby. Poskytovatelé služeb mohou poskytovat bezplatný nebo placený obsah. Informace o cenách m žete získat prost ednictvím služby nebo od jejího poskytovatele. Stahování a p ehrávání videoklipů Zvolte možnost Menu > Videa a TV. Instalace videoslužby Zvolte možnost Videovysílání > Adresá videa a vyberte videoslužbu. Ruční p idávání videozdrojů V režimu Zdroje videa zvolte možnost Volby > P idat vysílání > P idat manuálně. 94

95 Procházení nainstalovanými videoslužbami Zvolte možnost Videovysílání. Obsah některých videoslužeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii. Hledání videoklipu Zvolte možnost Hledat video. Hledání nemusí být ve všech službách k dispozici. Stahování videoklipů Zvolte možnost Volby > Stáhnout. Některé videoklipy m žete streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do p ístroje. Když aplikaci ukončíte, budou stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Moje videa. Streamování videoklipu nebo p ehrání staženého videoklipu Zvolte možnost P ehrát. Chcete-li během p ehrávání zobrazit ovládací tlačítka, klepněte na obrazovku. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka hlasitosti. Plánování stahování Plánování automatického stahování videoklipů ze služby Zvolte možnost Volby > Plán stahování. Nové videoklipy budou každý den automaticky stahovány ve stanovený čas. Rušení naplánovaných stahování Vyberte režim stahování Manuální stahování. Nastavení aplikace na automatické stahování videoklip m že vyžadovat p enos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové p enosy získáte u provozovatele služby. Videovysílání Zvolte Menu > Videa a TV. Zobrazování a správa zdrojů Zvolte možnost Videovysílání. Zobrazení videoklipů dostupných ve zdroji Vyberte v seznamu zdroj. Obsah instalovaných videoslužeb je distribuován pomocí zdroj RSS. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Objednávky po adu Kontrola aktuálně objednaných po ad. Detaily zdroje Zobrazení informací o zdroji videa. P idat vysílání Objednání nových zdroj. Chcete-li v adresá i videa vybrat některý zdroj služby, zvolte možnost P es adresá videa. Obnovit zdroje Aktualizace obsahu všech po ad. Správa účtů Správa možností účtu pro daný zdroj (je-li k dispozici). 95

96 P esunout P esouvání videoklip na požadované místo. Má videa Má videa je místo pro ukládání všech videosoubor. Stažená videa a videoklipy nahrané fotoaparátem p ístroje m žete zobrazit v samostatných zobrazeních. Chcete-li otev ít složku a zobrazit videoklipy, vyberte složku. P i p ehrávání videoklipu ovládejte p ehrávač pomocí ovládacích tlačítek p ehrávače klepnutím na displej. Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko hlasitosti. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Obnovit stahování Obnovení pozastaveného nebo nezda eného stahování. Zrušit stahování Zrušení stahování. Podrobnosti o videoklipu Zobrazení informací o videoklipu. Stav paměti Zobrazení velikosti volné a využité paměti. adit podle azení videoklip. Vyberte požadovanou kategorii. Kopírování videosouborů mezi p ístrojem a počítačem Po ídili jste v p ístroji videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete videosoubory kopírovat z p ístroje do počítače? Videosoubory m žete mezi p ístrojem a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB. 1 Kompatibilním datovým kabelem USB p ipojte p ístroj k počítači. P i kopírování soubor mezi paměťovou kartou v p ístroji a počítačem zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta. 2 Spusťte v počítači sadu Nokia Ovi Suite a postupujte podle zobrazených pokyn. Nastavení videa a televize Zvolte Menu > Videa a TV. Zvolte možnost Volby > Nastavení a některou z následujících možností: Výběr videoslužby Výběr služeb videa, které mají být zobrazeny v hlavním zobrazení. M žete také p idat, odebrat, upravit a zobrazit detaily služby videa. P edinstalované služby videa nelze upravovat. P ipojení k síti Chcete-li p ipojení vybírat p i každém spojení ručně, zvolte možnost Dotaz dle pot eby. Rodičovská kontrola Nastavení věkového limitu pro videoklipy. Požadované heslo je stejné jako zamykací kód p ístroje. Výchozí zamykací kód je U služeb videa na vyžádání jsou skryta videa se stejným nebo vyšším věkovým limitem než je nastavený limit. Preferovaná paměť Nastavení paměti pro ukládání stahovaných videoklip. Když se paměť zaplní, bude použita alternativní paměť (je-li k dispozici). Miniatury Stahování a zobrazování miniatur videozdroj. 96

97 P izpůsobení p ístroje P ístroj m žete p izp sobit změnou pohotovostního režimu, hlavního menu, tón, motiv a velikosti písma. Většina možností p izp sobení, nap íklad změna velikosti písma, je p ístupná z nastavení p ístroje. Změna vzhledu p ístroje Zvolte možnost Menu > Nastavení a Motivy. Vzhled displeje, nap íklad obrázek na pozadí, m žete změnit pomocí motiv. Chcete-li změnit motiv použitý pro všechny aplikace v p ístroji, zvolte možnost Obecný. Chcete-li si motiv p ed aktivováním prohlédnout, vyhledejte ho a počkejte několik sekund. Chcete-li motiv aktivovat, zvolte možnost Volby > Nastavit. Motiv označuje ikona. Chcete-li jako pozadí pro domovskou obrazovku použít obrázek nebo prezentaci měnících se snímk, zvolte možnost Tapeta > Obrázek nebo Ukázka obrázků. Chcete-li změnit obrázek zobrazený na domovské obrazovce p i p íchozím hovoru, zvolte možnost Obrázek volání. Profily Pomocí profil m žete nastavit a p izp sobit vyzváněcí tóny, tóny zpráv a ostatní tóny pro r zné události, prost edí nebo skupiny volajících. Název vybraného profilu je zobrazen v horní části domovské obrazovky. V profilu Normální je zobrazeno pouze datum. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Profily. P ejděte na profil a vyberte některou z následujících možností: Aktivovat Aktivování profilu. Upravit P izp sobení profilu. Načasovaný Nastavení profilu tak, aby byl aktivní jen po určitou dobu v následujících 24 hodinách. Po uplynutí nastavené doby se p ístroj vrátí k profilu, který byl aktivní d íve. Na domovské obrazovce označuje dočasný profil ikona. Profil Offline nelze nastavit jako dočasný. Chcete-li vytvo it nový profil, zvolte možnost Volby > Vytvo it nový. Trojrozměrné tóny Trojrozměrné tóny umožňují využívat efekty vyzváněcích tón. Všechny vyzváněcí tóny trojrozměrné efekty nepodporují. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Profily. P ejděte na profil a zvolte možnost Volby > Upravit. Chcete-li povolit trojrozměrný efekt použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost Efekt 3-D vyzváněc. tónů a vyberte požadovaný efekt. 97

98 Chcete-li změnit trojrozměrný efekt ozvěny použitý u vyzváněcího tónu, zvolte možnost Ozvěna 3-D vyzván. tónů a vyberte požadovaný efekt. Chcete-li si trojrozměrný efekt p ed vybráním poslechnout, p ejděte na něj a sekundu vyčkejte. Úpravy domovské obrazovky Chcete-li upravit prvky na domovské obrazovce, nap íklad upozorňování na el. poštu, zvolte možnost Volby > Upravit obsah. Chcete-li vybrat obrázek nebo prezentaci na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost Menu > Nastavení a Motivy > Tapeta. Chcete-li změnit hodiny zobrazené na domovské obrazovce, klepněte na hodiny na domovské obrazovce a zvolte možnost Volby > Nastavení > Typ hodin. Úpravy hlavního menu Menu nabízí p ístup k funkcím p ístroje. Chcete-li otev ít hlavní menu, stiskněte tlačítko menu. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte Volby > Seznam nebo M ížka. Chcete-li změnit uspo ádání hlavního menu, zvolte možnost Volby > Organizovat. Chcete-li nap íklad p esunout ikonu 98 menu do jiné složky, vyberte ikonu, zvolte možnost Volby > P esunout do složky a vyberte novou složku. Ikonu také m žete na nové místo v hlavním menu p etáhnout. Aplikace Kalendá Aplikace Kalendá slouží ke správě záznam kalendá e jako jsou sch zky, úkoly a výročí. Spusťte kalendá Zvolte možnost Menu > Kalendá. Typy zobrazení kalendá e Zvolte možnost Menu > Kalendá. P epínání mezi zobrazeními kalendá e Zvolte možnost Volby > Změnit zobrazení > Den, Týden nebo Úkoly. Změna počátečního dne týdne a nastavení upozornění. Zvolte možnost Volby > Nastavení. První den týdne je zobrazen po otev ení kalendá e. P echod na konkrétní datum Zvolte možnost Volby > Jít na datum. Panel nástrojů kalendá e Zvolte možnost Menu > Kalendá.

99 Na panelu nástroj kalendá e vyberte některou z těchto možností: Další zobrazení Volba zobrazení měsíce. Další zobrazení Volba zobrazení týdne. Další zobrazení Volba zobrazení dne. Další zobrazení Volba zobrazení úkol. Nová schůzka P idání nového upozornění na sch zku. Nový úkol P idání nového úkolu. Vytvo ení záznamu kalendá e Zvolte možnost Menu > Kalendá. 1 P ejděte na požadované datum Volby > Nový záznam a vyberte některou z následujících možností: Jednání Nastavení p ipomínky sch zky. Požad. na schůzku Vytvo ení a odeslání nového požadavku na sch zku. Musíte mít nastavenu schránku. Poznámka Napsání obecné poznámky ke dni. Výročí P idání p ipomenutí narozenin nebo výročí (položky jsou opakovány každý rok). Úkol Nastavení p ipomenutí úkolu, který musí být dokončen v konkrétním termínu. 2 Vyplňte všechna pole. Vyberte pole a zadejte text. Chceteli dialogové okno zadávání textu zav ít, zvolte možnost Hotovo. Chcete-li zadat popis záznamu, zvolte možnost Volby > P idat popis. 3 Zvolte možnost Hotovo. Dostupné volby se mohou lišit. Vypnutí zvuku nebo ukončení upozornění kalendá e Zvolte možnost Ticho nebo možnost Stop. nastavení odložení upozornění Zvolte možnost Odložit. Chcete-li definovat dobu, po které má kalendá opakovat odložené upozornění, zvolte možnost Volby > Nastavení > Odklad upozornění. Správa položek kalendá e Zvolte možnost Menu > Kalendá. Odstranění několika záznamů současně V zobrazení měsíce zvolte možnost Volby > Odstranit záznam > P ed zvoleným datem nebo Všechny záznamy. Označení úkolu jako splněného V zobrazení úkol p ejděte na úkol a zvolte možnost Volby > Označit jako hotové. Odeslání záznamu kalendá e do kompatibilního p ístroje Zvolte možnost Volby > Odeslat. Pokud druhý p ístroj není kompatibilní s používáním času UTC (Coordinated Universal Time), nemusí se údaje o čase v p ijatých záznamem kalendá e zobrazovat správně. 99

100 Kalendá m žete pomocí sady Ovi Suite synchronizovat s kompatibilním počítačem. P i vytvá ení záznamu kalendá e nastavte požadovanou možnost synchronizace. Hodiny Nastavení času a data Zvolte možnost Menu > Aplikace > Hodiny. Vyberte možnost Volby > Nastavení a některou z následujících možností: Čas Nastavení času. Datum Nastavení data. Autom. aktualizace času Nastavení automatické aktualizace času, data a údaje o časovém pásmu v p ístroji (síťová služba). Budík Zvolte možnost Menu > Aplikace > Hodiny. Nastavení nového upozornění 1 Zvolte možnost Nové buzení. 2 Nastavte čas upozornění. 3 Chcete-li nastavit, zda a kdy chcete upozornění opakovat, zvolte možnost Opakování. 4 Zvolte možnost Hotovo. Zobrazení upozornění Zvolte možnost Budíky. Ikona označuje aktivní upozornění. Ikona označuje opakované upozornění. Odebrání upozornění Zvolte možnost Budíky, p ejděte na upozornění a zvolte možnost Volby > Odstranit buzení. Ukončení upozornění Zvolte možnost Stop. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je p ístroj vypnutý, p ístroj se sám zapne a začne signalizovat. Odložení upozornění Zvolte možnost Odložit. Nastavení doby odložení Zvolte možnost Volby > Nastavení > Odklad buzení. Změna tónu upozornění Zvolte možnost Volby > Nastavení > Tón buzení. Světový čas Funkce světového času umožňuje v p ístroji zobrazit aktuální čas v r zných místech. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Hodiny. Zobrazení času Zvolte možnost Hod. ve světě. P idání míst do seznamu Zvolte možnost Volby > P idat lokalitu. 100

101 Nastavení aktuální polohy P ejděte na místo a zvolte možnost Volby > Nast. jako aktuál. polohu. Čas v p ístroji se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je čas správný a že odpovídá časovému pásmu. RealPlayer V aplikaci RealPlayer m žete p ehrávat videoklipy nebo streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání do p ístroje. Aplikace RealPlayer však nezbytně nepodporuje všechny formáty soubor nebo všechny variace formát soubor. P ehrání videoklipu Zvolte možnost Menu > Aplikace > RealPlayer. P ehrání videoklipu Zvolte možnost Videoklipy a vyberte videoklip. Seznam nedávno p ehraných souborů V hlavním zobrazení vyberte možnost Posl. p ehrávané. P ejděte na videoklip, zvolte možnost Volby a vyberte některou z následujících možností: Použít videoklip P i azení videoklipu ke kontaktu nebo nastavení videoklipu jako vyzváněcího tónu. Označit/zrušit označení Označte v seznamu položky pro odeslání nebo odstranění několika položek současně. Zobrazit detaily Zobrazení podrobností o vybrané položce, nap íklad formátu, rozlišení a délky. Nastavení Upraví nastavení p ehrávání videa a streamování. Streamování vzdáleného obsahu Zvolte možnost Menu > Aplikace > RealPlayer. Streamování vzdáleného obsahu je síťová služba. Vyberte možnost Odkazy stream. a odkaz. Odkaz pro streamování m žete obdržet i v textové nebo multimediální zprávě nebo m žete otev ít odkaz na webové stránce. Než p ístroj začne streamovat obsah v reálném čase, p ipojí se ke stránce a začne obsah načítat. Obsah se do p ístroje neukládá. V aplikaci RealPlayer m žete otevírat pouze odkazy RTSP. Pokud však otev ete odkaz HTTP v prohlížeči, p ehraje aplikace RealPlayer i soubor RAM. RealPlayer, nastavení Zvolte Menu > Aplikace > RealPlayer. Nastavení aplikace RealPlayer m žete obdržet v podobě speciální zprávy od provozovatele služby. O další informace požádejte svého poskytovatele služby. 1 Chcete-li upravit nastavení videa, zvolte možnost Volby > Nastavení > Video. 2 Chcete-li vybrat používání serveru proxy, změnit výchozí p ístupový bod a nastavit rozsah port pro p ipojování, 101

102 zvolte možnost Volby > Nastavení > Streamování. O správné hodnoty požádejte provozovatele služby. 3 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, zvolte možnost Volby > Nastavení > Streamování > Síť > Volby > Pokročilá nastavení. 4 Chcete-li vybrat hodnotu ší ky pásma pro typ sítě, vyberte typ sítě a požadovanou hodnotu. Chcete-li hodnotu ší ky pásma upravit sami, zvolte možnost Definov. uživatelem. Záznamník Aplikace záznamníku umožňuje nahrávat hlasové poznámky a telefonické rozhovory. Zvukové klipy m žete také posílat p átel m. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Záznamník. Nahrávání zvukových klipů Zvolte možnost. Ukončení nahrávání zvukového klipu Zvolte možnost. Poslech zvukového klipu Zvolte možnost. Odeslání zvukového klipu jako zprávy Zvolte možnost Volby > Odeslat. Nahrávání telefonního rozhovoru V pr běhu hlasového hovoru zvolte spusťte záznamník a zvolte možnost. Během nahrávání uslyší obě strany v pravidelných intervalech tón. Nastavení kvality nahrávání a místa pro ukládání zvukových klipů Zvolte možnost Volby > Nastavení. Rekordér (záznamník) není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení. Poznámky O aplikaci poznámky Vyberte možnost Menu > Aplikace > Poznámky. V aplikaci Poznámky m žete psát poznámky a ukládat soubory ve formátu prostého textu (formát TXT). Napsání poznámky 1 Zvolte možnost Menu > Aplikace > Poznámky. 2 Zvolte možnost Volby > Nová poznámka. 3 Napište text do pole poznámky. 4 Zvolte možnost Hotovo. Správa poznámek Zvolte možnost Menu > Aplikace > Poznámky. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: 102

103 Otev ít Otev ení poznámky. Odeslat Odeslání poznámky do jiného kompatibilního p ístroje. Odstranit Odstranění poznámky. Odstranit m žete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost Volby > Označit/zrušit označení a poznámky odstraňte. Synchronizace Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním p ístroji a nastavení synchronizace. Kancelá Správce souborů O aplikaci Správce souborů Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů. Správce soubor slouží k procházení, spravování a otevírání soubor v p ístroji nebo na kompatibilní externí jednotce. Hledání a organizování souborů Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů. Hledání souboru Zvolte možnost Volby > Najít. Jako hledaný text zadejte název souboru. P esouvání a kopírování souborů a složek Zvolte možnost Volby > Organizovat a vyberte požadovanou možnost. azení souborů Zvolte možnost Volby > T ídit podle a vyberte požadovanou kategorii. Úpravy paměťových karet Paměťovou kartu m žete formátovat a odstranit z ní veškerá data nebo m žete data na paměťové kartě ochránit heslem. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů. P ejmenování nebo formátování paměťové karty Vyberte paměťovou kartu, zvolte možnost Volby > Volby paměťové karty a vyberte požadovanou možnost. Ochrana paměťové karty heslem Vyberte paměťovou kartu a zvolte možnost Volby > Heslo paměťové karty. Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v p ístroji vložena kompatibilní paměťová karta. Zálohování souborů Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů a Záloha. 103

104 Doporučujeme vám paměť p ístroje pravidelně zálohovat do kompatibilního počítače nebo na paměťovou kartu. Tip: Je-li v p ístroji obsah chráněný systémem DRM, používejte pro zálohování licencí i obsahu do počítače sadu Nokia Ovi Suite. Formátování velkokapacitní paměti 1 Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů. 2 Vyberte velkokapacitní paměť. 3 Zvolte možnost Volby > Formátov. velkok. paměť. Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to mohlo omezit její výkon. P eformátování velkokapacitní paměti trvale odstraní všechna data v ní uložená. P ed formátováním velkokapacitní paměti zálohujte data, která chcete zachovat. K zálohování dat do kompatibilního počítače m žete použít sadu Nokia Ovi Suite. Obnovení některých záložních dat m že bránit technologie správy digitálních práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah získáte u provozovatele služeb. Formátování nezaručuje, že budou trvale zničena veškerá d věrná data uložená ve velkokapacitní paměti p ístroje. Standardní formátování pouze označuje formátovanou oblast jako volné místo a odstraňuje adresy pot ebné k opětovnému vyhledání soubor. Pomocí speciálních obnovovacích nástroj a softwaru m že být možné obnovit formátovaná nebo i p epsaná data. 104 Slovník Slovník umožňuje p ekládat slova z jednoho jazyka do druhého. Funkce nemusí podporovat všechny jazyky. Hledání p ekladu slova 1 Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Slovník. 2 Zadejte do pole hledání text. P i psaní textu jsou zobrazena navrhovaná slova k p ekladu. 3 Vyberte v seznamu slovo. Zvolte Volby a vyberte z následujících voleb: Poslech Poslech vybraného slova. Historie Vyhledání d íve p eložených slov v aktuální relaci. Jazyky Změna zdrojového nebo cílového jazyka, stažení jazyk z internetu nebo odebrání jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny m žete mít nainstalovány ještě dva další jazyky. Mluvení Úpravy nastavení hlasové funkce. M žete upravit rychlost a hlasitost hlasu. Quickoffice O sadě Quickoffice Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Quickoffice. Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace: Quickword pro prohlížení dokument Microsoft Word Quicksheet pro prohlížení tabulek Microsoft Excel

105 Quickpoint pro prohlížení prezentací Microsoft PowerPoint Quickmanager pro nakupování softwaru Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, m žete soubory rovněž upravovat. Všechny formáty soubor a funkce nejsou podporovány. P evodník V p evodníku m žete p evádět míry z jedné jednotky na jinou. P evodník má omezenou p esnost a m že docházet k chybám zaokrouhlování. O aplikaci P evodník Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > P evodník. V aplikaci P evodník m žete p evádět míry z jedné jednotky na jinou. P evádění měr P evodník umožňuje p evádět míry (nap íklad délku) z jedné jednotky na jinou. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > P evodník. 1 V poli Typ vyberte požadovanou míru. 2 V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete p evádět. 3 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete p evádět. 4 Do prvního pole Hodnota zadejte p eváděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí p evedenou hodnotu. P evod měn 1 Zvolte Menu > Aplikace > Kancelá > P evodník a Volby > Typ konverze > Měna. 2 V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete p evádět. 3 Do prvního pole Hodnota zadejte p eváděnou hodnotu. Druhé pole Hodnota automaticky zobrazí p evedenou hodnotu. Nastavení směnných kurzů Měny m žete p evádět na jiné jednotky. Než začnete p evádět měnu, musíte nastavit základní měnu (obvykle jde o vaši domácí měnu) a zadat směnný kurz. M žete nastavit směnné kurzy pro několik měn a později je měnit. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > P evodník a Volby > Typ konverze > Měna. Výběr základní měny 1 Zvolte možnost Volby > Kurzy měny. 2 Vyberte měnu. 105

106 3 Zvolte možnost Volby > Nastavit základní měnu. Kurz základní měny je vždy 1. P idání směnných kurzů 1 Zvolte možnost Volby > Kurzy měny. 2 Vyberte měnu. 3 Zadejte směnné kurzy pro měny. P ejmenování měny Zvolte možnost Volby > Kurzy měny, p ejděte na název měny a zvolte možnost Volby > P ejmenovat měnu. Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny d íve nastavené směnné kurzy jsou vymazány. Kalkulačka Výpočty 1 Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Kalkulačka. 2 Zadejte první číslo výpočtu. Chcete-li číslo odstranit, stiskněte tlačítko Backspace. 3 Vyberte funkci, nap íklad sčítání nebo odčítání. 4 Zadejte další číslo výpočtu. 5 Zvolte možnost =. Tato kalkulačka má omezenou p esnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty. Ukládání výpočtů Výsledek výpočtu m žete uložit a použít ho v novém výpočtu. Uložený výsledek nahradí d íve uložený výsledek v paměti. Uložení výsledku výpočtu Zvolte možnost Volby > Paměť > Uložit. Načtení výsledku výpočtu Zvolte možnost Volby > Paměť > Vyvolat. Zobrazení posledního uloženého výpočtu Zvolte možnost Volby > Poslední výsledek. Ukončením aplikace Kalkulačka ani vypnutím p ístroje paměť nevymažete. Poslední uložený výsledek m žete uložit p i p íštím spuštění aplikace Kalkulačka. Zip manager Vyberte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Zip. Správce komprimace slouží k vytvá ení nových archivních soubor pro ukládání komprimovaných soubor ve formátu ZIP, k p idávání jednoho nebo více komprimovaných soubor nebo adresá do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (nap íklad stupně komprese). Archivované soubory m žete ukládat do paměti p ístroje nebo na paměťovou kartu. 106

107 Aktivní poznámky O aktivních poznámkách Vyberte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Aktivní pozn.. Aktivní poznámky slouží k vytvá ení poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také m žete p ipojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte p i hovoru s kontaktem. Vytvá ení a úpravy poznámek Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Aktivní pozn.. Vytvá ení poznámek Začněte psát. Úpravy poznámek Otev ete poznámku a zvolte možnost Volby > Volby úprav. Zvolte možnost Volby a vyberte některou z následujících možností: Vložit Vložení položek do poznámky. Odeslat Odeslání poznámky do kompatibilního p ístroje. Odkaz k pozn. pro vol. Možností P idat kontakty propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat p íslušnému kontaktu nebo on vám. Nastav. akt. poznámek Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Aktivní pozn. a Volby > Nastavení. Výběr paměti pro ukládání poznámek Zvolte možnost Použitá paměť a vyberte požadovanou paměť. Změna vzhledu aktivních poznámek Zvolte možnost Změnit zobrazení > M ížka nebo Seznam. Zobrazování poznámky p i telefonních hovorech Zvolte možnost Ukázat pozn. p i hovoru > Ano. Tip: Pokud p i hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost Ukázat pozn. p i hovoru > Ne. P i tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontakt. Adobe Reader Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Adobe PDF. Aplikace Adobe Reader slouží ke čtení dokument PDF v p ístroji, hledání text v dokumentech, úpravám nastavení, nap íklad p iblížení a zobrazení stránek, a posílání soubor PDF poštou. 107

108 Nastavení Některá nastavení mohou být do p ístroje uložena provozovatelem služby a nemusíte mít možnost je měnit. Nastavení telefonu Nastavení data a času Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Datum a čas. Vyberte některou z těchto možností: Čas Zadejte aktuální čas. Časová zóna Vyberte své místo. Datum Zadejte aktuální datum. Formát data Vyberte formát data. Oddělovač data Vyberte symbol oddělující dny, měsíce a roky. Formát času Vyberte formát času. Oddělovač času Vyberte symbol oddělující hodiny a minuty. Typ hodin Vyberte typ hodin. Tón buzení Vyberte tón budíku. Odklad buzení Nastavte dobu odložení. Pracovní dny Vyberte pracovní dny. Pak budete moci nastavit nap íklad ranní buzení pouze pro pracovní dny. Autom. aktualizace času Nastavení p ístroje na automatické aktualizace data, času a časového pásma. Tato síťová služba nemusí být k dispozici ve všech sítích. Mluvení Zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Mluvení. Aplikace eč slouží k nastavení jazyka, hlasu a vlastností hlasu pro aplikaci poslechu zpráv. Nastavení jazyka aplikace poslechu zpráv Zvolte možnost Jazyk. Chcete-li do p ístroje stáhnout další jazyky, zvolte možnost Volby > Stáhnout jazyky. Tip: Pro stahovaný jazyk musíte stáhnout také nejméně jeden hlas. Nastavení hlasu Zvolte možnost Hlas. Hlas závisí na vybraném jazyku. Nastavení rychlosti eči Zvolte možnost Rychlost. Nastavení hlasitosti eči Zvolte možnost Hlasitost. Zobrazení detailů hlasu Otev ete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost Volby > Detaily hlasu. Chcete-li si hlas poslechnout, vyberte hlas a zvolte možnost Volby > P ehrát hlas. Odstraňování jazyků a hlasů Vyberte položku a zvolte možnost Volby > Odstranit. 108

109 Nastavení aplikace Poslech zpráv Chcete-li změnit nastavení poslechu zpráv, otev ete kartu Nastavení a nastavte následující hodnoty: Detekce jazyka Zapnutí automatického zjišťování jazyka čtení. Nep etržité čtení Zapnutí souvislého čtení všech vybraných zpráv. Mluvené výzvy Nastavte, zda má aplikace pro poslech zpráv vkládat do zpráv výzvy. Zdroj zvuku Poslech zpráv ze sluchátka nebo reproduktoru. Nastavení jazyka Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Jazyk. Změna jazyka p ístroje Zvolte možnost Jazyk telefonu. Změna jazyka psaní Zvolte možnost Jazyk psaní. Aktivace prediktivního psaní textu Zvolte možnost Prediktivní text. Nastavení displeje Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Displej. Vyberte některou z těchto možností: Světelné čidlo Nastavení citlivosti světelného čidla p ístroje. Světelné čidlo p i slabém osvětlení zapíná osvětlení p ístroje a v jasném prost edí osvětlení p ístroje vypíná. Velikost písma Vyberte velikost textu a ikon na displeji. Pozdrav nebo logo Určete, zda má být p i zapnutí p ístroje zobrazena zpráva nebo obrázek. Prodleva osvětlení Určete, jak dlouho má světlo svítit poté, co p estanete p ístroj používat. Hlasové p íkazy Aktivování hlasových p íkazů Podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko Volat a vyslovte hlasový p íkaz. Hlasový p íkaz je název aplikace nebo profilu zobrazeného v seznamu. Chcete-li zobrazit seznam hlasových p íkaz, zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Hlasové p íkazy. Zvolte možnost Volby a některou z následujících možností: Změnit p íkaz Úpravy hlasových p íkaz. P ehrát Poslech syntetického hlasového záznamu. Odstranit hlasový p íkaz Odebrání ručně p idaného hlasového záznamu. Nastavení Úprava nastavení. Výuka pro Hlas. p íkazy Otev ete kurz hlasových p íkaz. Nastavení čidel a otáčení displeje Pokud aktivujete čidla v p ístroji, m žete některé funkce ovládat otáčením p ístroje. 109

110 Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Nastav. snímačů. Vyberte některou z těchto možností: Snímače Aktivování čidel. Ovládání otočení Chcete-li vypínat zvuk volání a odkládat buzení otočením p ístroje displejem dol, zvolte možnost Ztišení volání a Odklad buzení. Chcete-li automaticky otáčet obsah displeje, pokud otočíte p ístroj na levý bok nebo zpět do svislé polohy, zvolte možnost Autom. otáčet displej. Některé aplikace a funkce nemusí otáčení obsahu displeje podporovat. Nastavení vysouvání Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nastavení krytu. Chcete-li p i zav ení p ístroje zamykat klávesnici, zvolte možnost Zamkněte tlač. krytem. Nastavení p íslušenství Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > P íslušenství. Některé konektory p íslušenství informují o tom, který typ p íslušenství je k p ístroji p ipojen. Vyberte p íslušenství a vyberte některou z těchto možností: Výchozí profil Nastavte profil, který chcete aktivovat p i p ipojení zvoleného kompatibilního p íslušenství k p ístroji. Automatický p íjem Nastaví p ístroj tak, aby po 5 sekundách automaticky p ijal p íchozí hovor. Je-li typ 110 vyzvánění nastaven na hodnotu 1 pípnutí nebo Tiché, je automatický p íjem vypnut. Osvětlení Nastavte, zda má osvětlení z stat po prodlevě rozsvícené. Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu p íslušenství. Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost TV výstup a vyberte některou z následujících možností: Výchozí profil Nastavte profil, který chcete aktivovat p i každém p ipojení videokabelu Nokia k p ístroji. Poměr stran TV Vyberte poměr stran televizního obrazu. TV systém Vyberte systém analogového videosignálu, který je kompatibilní s vaším televizorem. Filtr rušivého blikání Pro vylepšení kvality obrazu televizoru zvolte možnost Zapnutý. Filtr blikání nemusí utlumit blikání všech televizních obrazovek. Nastavení aplikací Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Nastav. aplikací. V nastavení aplikací m žete upravit nastavení některých aplikací v p ístroji Chcete-li nastavení upravit, m žete v každé aplikaci zvolit možnost Volby > Nastavení.

111 Aktualizace p ístroje Aplikace Aktualizace p ístroje umožňuje p ipojení k serveru a p ijímání nastavení konfigurace pro p ístroj, vytvá ení nových profil serveru, zobrazení stávající verze softwaru a informací o p ístroji a zobrazování a spravování existujících profil serveru. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Aktual. p ístroje. Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového p ipojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace p ímo z p ístroje. Profily server a r zná nastavení konfigurace m žete obdržet od provozovatel služeb nebo firemního oddělení informačních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace mohou pat it nastavení p ipojení a další nastavení používaná r znými aplikacemi v p ístroji. P ijetí nastavení konfigurace 1 Zvolte možnost Volby > Profily serveru. 2 P ejděte na profil a zvolte možnost Volby > Zahájit konfiguraci. Vytvo ení profilu serveru Zvolte možnost Volby > Profily serveru > Volby > Nový profil serveru. Odstranění profilu serveru Zvolte možnost Volby > Odstranit. Nastavení zabezpečení Telefon a SIM V p ístroji m žete upravit bezpečnostní nastavení pro p ístroj i SIM kartu. M žete nap íklad změnit p ístupové kódy. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Telefon a SIM karta. Vyberte některou z těchto možností: Požadovat PIN kód Je-li tato funkce aktivní, bude kód vyžadován p i každém zapnutí p ístroje. Vypnutí požadavku na kód PIN nemusí být u všech SIM karet možné. PIN kód, PIN2 kód a Zamykací kód Změna kódu PIN, kódu PIN2 a zamykacího kódu. Tyto kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Nepoužívejte p ístupové kódy podobné čísl m tísňového volání. P edejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňových linek. Zapomenete-li kód PIN nebo PIN2, obraťte se na provozovatele služby. Zapomenete-li zamykací kód, obraťte se na servisní st edisko Nokia Care nebo na servisní firmu. Prodl. aut. zámku telef. Chcete-li zabránit zneužití p ístroje, m žete nastavit prodlevu, po které se p ístroj automaticky zamkne. Zamknutý p ístroj nelze používat, dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li tuto možnost vypnout, zvolte možnost Žádná. Zamkn. p i změně SIM k. Nastaví p ístroj tak, aby p i vložení neznámé SIM karty vyžadoval zadání zamykacího kódu. P ístroj uchovává informace o SIM kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu. Vzdál. zamykání telefonu Zapnutí nebo vypnutí vzdáleného zamykání. 111

112 Uzav ená skupina Určete skupinu osob, kterým m žete volat, a které mohou volat vám (služba sítě). Potvrdit aplikace SIM P ístroj m žete nastavit tak, aby p i používání služeb SIM karty žádal o potvrzení (síťová služba). Práce s certifikáty Digitální certifikáty chrání obsah p i p enášení d věrných nebo utajených informací. Certifikáty musíte použít, když se chcete p ipojit k internetové bance nebo jiné stránce či vzdálenému serveru, kde chcete provádět akce vyžadující p enos d věrných nebo utajených informací. Musíte je použít i v p ípadě, kdy chcete p i načítání a instalování softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo načtení nebezpečného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí softwaru. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Správa certifikátů a vyberte požadovaný typ certifikátu. Digitální certifikáty nezajišťují zabezpečení. Slouží k ově ování p vodu softwaru. Důležité: I když použití certifikát značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným p ipojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. P ítomnost certifikát sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikát musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Ještě neplatný, p estože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v p ístroji nastaveno správné datum a čas. Modul zabezpečení Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro r zné aplikace. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Modul zabezpečení a vyberte požadovaný modul zabezpečení. Zobrazení údajů o modulu zabezpečení Zvolte možnost Volby > Detaily zabezpečení. Obnovení původního nastavení Některá nastavení m žete vrátit na p vodní hodnoty. Musí být ukončeny všechny aktivní hovory a spojení. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Výchozí nastavení. P i obnovení tohoto nastavení musíte zadat zamykací kód. Po vynulování m že zapnutí p ístroje trvat delší dobu. Dokumenty a soubory nejsou ovlivněny. Chráněný obsah Obsah chráněný systémem správy digitálních práv (DRM), nap íklad některé soubory médií jako jsou obrázky, hudba nebo videoklipy, je dodán s p idruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. 112

113 P ístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání licencí. Správa digitálních licencí Zvolte možnost Menu > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Chráněný obsah. Správa digitálních práv (DRM) Vlastníci obsahu mohou používat r zné typy technologií pro správu digitálních práv (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento p ístroj používá r zné typy softwaru DRM pro p ístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. Tento p ístroj umožňuje p ístup k obsahu chráněnému systémy WMDRM 10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu m že požádat, aby funkčnost softwaru DRM pro p ístup k nově chráněnému obsahu pomocí DRM byla zrušena. Zrušení m že rovněž zabránit obnovení obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v p ístroji. Zrušení tohoto softwaru DRM neovlivní použití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo používání obsahu nechráněného pomocí DRM. Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s p idruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu. Je-li ve vašem p ístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíč i obsahu funkci zálohování programu Nokia Ovi Suite. Je-li ve vašem p ístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti p ístroje ke ztrátě licence i obsahu. Licenci a obsah m žete ztratit i v p ípadě, že dojde k poškození soubor ve vašem p ístroji. Ztráta licence nebo obsahu m že omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem p ístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby. Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak p ístupný pouze tehdy, je-li tato SIM karta vložena v p ístroji. Světelná signalizace Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Světelná signaliz.. Chcete-li zapnout nebo vypnout pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, zvolte Dých. v poh. rež.. Je-li zapnuto pulsující osvětlení v pohotovostním režimu, klávesa Menu se pravidelně rozsvěcuje. Chcete-li zapnout nebo vypnout světelnou signalizaci, zvolte možnost Světelná signalizace. Je-li zapnuta světelná signalizace, upozorňuje vás na zmeškané události, nap íklad nep ijaté hovory nebo nep ečtené zprávy, rozsvícení tlačítka Menu na zadanou dobu. 113

114 Správce aplikací O programu Správce aplikací Zvolte možnost Menu > Nastavení a Správce aplikací. Správce aplikací zobrazuje softwarové sady nainstalované v p ístroji. M žete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a určovat nastavení. Do p ístroje m žete instalovat následující typy aplikací a softwaru: Aplikace JME založené na technologii Java s p íponou.jad nebo.jar. Ostatní aplikace a software vhodné pro operační systém Symbian s p íponou.sis nebo.sisx. Nástroje widget s p íponou.wgz Instalujte pouze software kompatibilní s vaším p ístrojem. Instalování aplikací Instalační soubory m žete do p ístroje p enést z kompatibilního počítače, stáhnout p i procházení nebo p ijmout v multimediální zprávě, v podobě p ílohy zprávy el. pošty nebo p i jiném p ipojení jako je spojení Bluetooth. Pro instalování aplikací do p ístroje m žete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite. Význam ikon aplikace Správce aplikací: Aplikace SIS nebo SISX Aplikace Java widget, nástroje aplikace je nainstalována na paměťové kartě aplikace je nainstalována ve velkokapacitní paměti Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z d věryhodných zdroj, nap íklad programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified. P ed instalací si p ečtěte tyto pokyny: Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost Volby > Zobrazit detaily. Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost Detaily: > Certifikáty: > Zobrazit detaily. Používání digitálních certifikát m žete nastavovat v zobrazení Správa certifikát. Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, m žete p vodní aplikaci obnovit pouze v p ípadě, že máte p vodní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit p vodní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z p vodního instalačního souboru nebo ze záložní kopie. Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, p ístroj vás m že vyzvat k jeho stažení. 114

115 Pokud není pro aplikaci definován p ístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Chcete-li aplikaci nainstalovat, postupujte takto: 1 Chcete-li najít instalační soubor, stiskněte tlačítko Menu > Nastavení a zvolte možnost Správce aplikací. Instalační soubory m žete hledat také pomocí správce soubor nebo m žete ve schránce Zprávy > P ijaté otev ít zprávu s instalačním souborem. 2 Ve správci aplikací zvolte možnost Volby > Instalovat. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru. P i instalaci zobrazuje p ístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí p ístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v p ípadě, že jste si jisti p vodem a obsahem aplikace. Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji. Pokud pro aplikaci není definována výchozí složka, bude nainstalována do složky Instalované apl. v hlavním menu. Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost Volby > Zobrazit protokol. Důležité: Váš p ístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz p ístroje nebo zp sobit, že p estane fungovat. Po nainstalování program na kompatibilní paměťovou kartu z stávají instalační soubory (.sis,.sisx) v paměti p ístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších soubor. Pro udržení dostatečného volného místa v paměti použijte aplikaci Nokia Ovi Suite pro zálohování instalačních soubor na kompatibilní PC. Poté použijte správce soubor pro odstranění instalačních soubor z paměti p ístroje. Je-li soubor.sis p ílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky p ijatých zpráv. Odebírání aplikací Nainstalované aplikace m žete odstranit, nap íklad když pot ebujete zvětšit dostupnou paměť. Zvolte možnost Menu > Nastavení. 1 Zvolte možnost Správce aplikací. 2 Zvolte možnost Instalované apl. > Volby > Odinstalovat. 3 Zvolte možnost Ano. Když aplikaci odeberete, m žete ji znovu nainstalovat pouze v p ípadě, že máte p vodní instalační sadu softwaru nebo úplnou zálohu odstraněného softwaru. Pokud software odeberete, nebudete mít nadále možnost otevírat dokumenty vytvo ené tímto softwarem. Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, m že tento software p estat pracovat. Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému softwaru. 115

116 Nastavení správce aplikací Zvolte možnost Menu > Nastavení a Správce aplikací. Zvolte možnost Nastavení instalace a vyberte některou z těchto možností: Instalace softwaru Povolení nebo zakázání instalace softwaru Symbian bez ově eného digitálního podpisu. Ově it certifikát on-line Ově ení certifikátu online p ed instalací aplikace. Výchozí webová adresa Nastavení výchozí adresy používané p i kontrole online certifikát. Nastavení volání Nastavení hovorů V nastavení hovor m žete zadat nastavení p ístroje pro hovory. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Hovor. Zvolte z následujících možností: Odeslání mého ID Chcete-li povolit zobrazení svého telefonního čísla volanému účastníkovi, zvolte možnost Ano. Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte možnost Nastaveno sítí (síťová služba). Odesl. ID mého int. volání Chcete-li povolit zobrazení svého identifikátoru internetového volání volanému účastníkovi, zvolte možnost Ano. Čekání hovoru na lince Nastaví p ístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na p íchozí hovory (síťová služba) nebo zkontroluje nastavení služby. Internet. volání na lince Nastaví p ístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na p íchozí internetová volání. Oznámení intern. volání Možnost Zapnuté nastaví p ístroj tak, aby upozorňoval na p íchozí internetová volání. Pokud zvolíte možnost Vypnuté, bude p ístroj pouze zobrazovat oznámení o nep ijatých hovorech. Odmítnout hovor zprávou P i odmítnutí hovoru odešle volajícímu textovou zprávu s informací o tom, proč nem žete hovor p ijmout. Text zprávy Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána p i odmítnutí hovoru. Vlastní video p i p ij. hov. Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z p ístroje. Obrázek ve videohovoru Vyberte statický obrázek zobrazovaný v p ípadě, že p i videohovoru není odesíláno video. Aut. opakované vytáčení Nastaví p ístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokus o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec. Ukázat délku hovoru Zobrazení délky hovoru v jeho pr běhu. Informace o hovoru Zobrazení délky hovoru po ukončení. Zrychlená volba Aktivace zrychlené volby. 116

117 P íjem všemi klávesami Aktivace p íjmu libovolným tlačítkem. Používaná linka Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v p ípadě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné p ijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost Linka 2 když tuto síťovou službu nemáte objednánu, nem žete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona. Změna linky U SIM karet podporujících tuto funkci brání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2. Dostupné volby se mohou lišit. P esměrování hovorů P íchozí hovory m žete p esměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > P esměr. hovoru. P esměrování všech hlasových hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo 1 Zvolte možnost Hlasové hovory > Všechny hlasové hovory. 2 Chcete-li p esměrování hovor aktivovat, zvolte možnost Aktivovat. 3 Chcete-li hovory p esměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost Do hlasové schránky. 4 Chcete-li p esměrovat hovory na jiné telefonní číslo, zvolte možnost Na jiné číslo a zadejte číslo nebo možností Najít vyberte číslo uložené v seznamu kontakt. Současně m že být aktivováno i několik voleb p esměrování. Na domovské obrazovce označuje p esměrované hovory ikona. Blokování hovorů Funkce blokování hovor (síťová služba) umožňuje omezit volání a hovory p ijímané p ístrojem. M žete zakázat nap íklad všechna volání do zahraničí nebo p i pobytu v zahraničí všechny p íchozí hovory. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo pro blokování od poskytovatele služeb. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Volání > Blokování hovoru. I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (nap íklad blokování hovor, uzav ená skupina a volba povolených čísel), mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem p ístroji. Funkce blokování hovor a p esměrování hovor nemohou být aktivní současně. Blokování hlasových hovorů nebo kontrola stavu blokování Vyberte požadovanou možnost blokování a zvolte možnost Aktivovat nebo Ově it stav. Funkce blokování hovor ovlivňuje všechny hovory včetně datových volání. 117

118 Blokování anonymních internetových hovorů Zvolte možnost Blokovat anonymní volání. Odstraňování problémů Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se p ístroje najdete na adrese D: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK? O: Výchozí zamykací kód je Pokud zapomenete zamykací kód, obraťte se na prodejce p ístroje. Pokud zapomenete kód PIN nebo PUK nebo pokud jste takový kód neobdrželi, obraťte se na provozovatele síťové služby. Informace o heslech získáte u provozovatele p ístupového bodu, nap íklad provozovatele služeb internetu (ISP) nebo provozovatele síťové služby. D: Jak je možné ukončit aplikaci, která nereaguje? O: Zvolte možnost Volby > Ukázat otev. aplikace a pomocí tlačítka Menu p ejděte do aplikace. Podržením stisknutého tlačítka Menu otev ete aplikaci a zvolte možnost Volby > Konec. D: Proč fotografie vypadají rozmazaně? D: Proč se p i každém zapnutí p ístroje na displeji zobrazí chybějící, nevybarvené nebo jasné body? O: To je pro tento typ displeje charakteristické. Některé displeje mohou obsahovat body, které jsou stále zhasnuté nebo stále vysvícené. To je normální a nejedná se o chybu. D: Proč p ístroj Nokia nemůže navázat spojení GPS? Odpověď: Navázání spojení GPS m že trvat několik sekund až minut. Navázání spojení GPS z vozidla m že trvat déle. Pokud se nacházíte v budově, vyjděte ven, kde je lepší signál. Pokud jste venku, p ejděte do více otev eného prostoru. Zkontrolujte, zda rukou nezakrýváte anténu GPS. Sílu signálu mohou ovlivňovat i špatné povětrnostní podmínky. Signál družic mohou v některých vozidlech blokovat tónovaná (atermická) skla. D: Proč nemohu najít p ístroj svého známého p i používání spojení Bluetooth? O: Zkontrolujte, zda jsou oba p ístroje kompatibilní, mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou v režimu Nezobrazovat. Zkontrolujte rovněž, zda vzdálenost mezi oběma p ístroji není větší než 10 metr a zda mezi nimi nejsou stěny nebo jiné p ekážky. O: Zkontrolujte, že ochranné krytky objektivu fotoaparátu jsou čisté. 118

119 D: Jak je možné ukončit spojení Bluetooth? O: Je-li k p ístroji p ipojen jiný p ístroj, m žete p ipojení ukončit z druhého p ístroje nebo deaktivováním p ipojení Bluetooth ve svém p ístroji. Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Bluetooth > Bluetooth > Vypnuto. D: Proč nevidím p ístupový bod k bezdrátové síti LAN (WLAN), i když vím, že jsem v jeho dosahu? O: P ístupový bod WLAN m že používat skrytý identifikátor služby (SSID). K sítím používajícím skrytý identifikátor SSID máte p ístup jen tehdy, pokud znáte správný identifikátor SSID a vytvo ili jste v p ístroji Nokia p ístupový bod k internetu p es bezdrátovou síť. D: Jak mohu v p ístroji Nokia vypnout bezdrátovou síť (WLAN)? O: Funkci bezdrátové sítě WLAN p ístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o p ipojení, nejste p ipojeni k jinému p ístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Abyste ještě více omezili vybíjení baterie, m žete určit, aby p ístroj Nokia na pozadí dostupné sítě nevyhledával nebo je nevyhledával tak často. V období mezi vyhledáváním na pozadí jsou funkce bezdrátové sítě WLAN vypnuty. 1 Zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > WLAN. 2 Chcete-li prodloužit interval vyhledávání na pozadí, upravte čas v nastavení Vyhledávat sítě. Chcete-li vyhledávání na pozadí ukončit, zvolte možnost Zobrazit dostupn. WLAN > Nikdy. 3 Chcete-li změny uložit, vyberte možnost Zpět. Je-li možnost Zobrazit dostupn. WLAN nastavena na hodnotu Nikdy, není na domovské obrazovce zobrazena ikona dostupnosti bezdrátové sítě WLAN. Stále však m žete vyhledávat bezdrátové sítě ručně a p ipojovat se podle pot eby. D: Co dělat, když se zaplní paměť? O: Odstraňte některé položky z paměti. Pokud odstraňujete více položek současně a p ístroj zobrazí upozornění Nedostatek paměti k vykonání operace. Nejd íve odstraňte některá data. nebo Nedostatek paměti. Odstraňte některá data z paměti telefonu., odstraňujte položky po jedné a začněte nejmenší z nich. D: Proč není možné zvolit kontakt pro zprávu? O: Karta kontaktu neobsahuje telefonní číslo, poštovní nebo el. adresu. Stiskněte tlačítko Menu > Kontakty, vyberte p íslušný kontakt a upravte kartu kontaktu. Chcete-li změnit nastavení vyhledávání na pozadí, použijte tento postup: 119

120 D: Jak mohu ukončit datové p ipojení, když p ístroj zahajuje datové p ipojení znovu a znovu? O: P ístroj se m že pokoušet načíst multimediální zprávu ze st ediska multimediálních zpráv. Chcete-li, aby p ístroj p estal navazovat datové spojení, zvolte možnost Menu > Zprávy a Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > Načítání multimédií. Chcete-li zprávy uložit ve st edisku multimediálních zpráv a načíst je později, zvolte možnost Manuální. Chcete-li všechny p íchozí multimediální zprávy ignorovat, zvolte možnost Vypnuto. Pokud zvolíte možnost Manuální, st edisko multimediálních zpráv vás upozorní, kdykoli obdrží novou multimediální zprávu. Zvolíte-li Vypnuto, p ístroj nebude kv li multimediálním zprávám provádět p ipojení k síti. Chcete-li nastavit, aby p ístroj používal paketový datový p enos pouze p i spuštění aplikace nebo akce, která jej pot ebuje, zvolte možnost Menu > Nastavení a P ipojení > Nastav. admin. > Paketová data > Spojení paketovými daty > Podle pot eby. Pokud tento krok nepom že, vypněte p ístroj a opět jej zapněte. D: Mohu p ístroj Nokia používat jako faxmodem s kompatibilním počítačem? O: Tento p ístroj nem žete používat jako faxmodem. M žete však pomocí funkce p esměrování hovor (síťová služba) p esměrovat faxy na číslo faxu. D: Jak mohu nakalibrovat displej? O: Displej je nakalibrován z výroby. Pokud je nutné displej kalibrovat znovu, zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Dotyk. vkládání > Kalibrace dotykové obraz.. Postupujte podle pokyn. Hledání nápovědy Podpora Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, p ečtěte si uživatelskou p íručku v telefonu. Zvolte možnost Menu > Aplikace > Nápověda. Pokud potíže nevy ešíte, zkuste následující možnosti: Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. P ibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon. Aktualizace softwaru telefonu Obnovte p vodní nastavení. Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. P ejděte na adresu Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data. Nápověda v p ístroji V p ístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací. 120

121 Chcete-li otev ít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost Menu > Aplikace > Nápověda a aplikaci, ke které si chcete p ečíst pokyny. Je-li otev ena aplikace, m žete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti Volby > Nápověda. Chcete-li p i čtení pokyn změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost Volby > Zmenšit velikost písma nebo Zvětšit velikost písma. podpory výrobk na adrese nebo na místních webových stránkách Nokia. Aktualizace softwaru p ístroje Aktualizace softwaru p ístroje a aplikací Aktualizace softwaru p ístroje a aplikací slouží k získávání nových a rozší ených funkcí p ístroje. Aktualizace softwaru m že zlepšit výkon p ístroje. Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na p íbuzná témata. Po výběru podtrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory: Odkaz na p íbuzné téma. Odkaz na probíranou aplikaci. P i čtení pokyn m žete mezi nápovědou a aplikací otev enou na pozadí p epínat zvolením Volby > Ukázat otev. aplikace a vybráním požadované aplikace. Dokažte s p ístrojem více K co nejlepšímu využití p ístroje Nokia pomáhají r zné aplikace společnosti Nokia i jiných výrobc. Aplikace m žete hledat a stahovat z Ovi Obchodu na adrese store.ovi.com. Tyto aplikace jsou popsány v p íručkách uložených na stránkách P ed aktualizací softwaru p ístroje je doporučeno zálohovat osobní data. 121

122 Upozornění: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nem žete používat p ístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a p ístroj není restartován. Stažení nových verzí softwaru m že vyžadovat p enos velkého množství dat (síťová služba). P ed zahájením aktualizace ově te, že je baterie p ístroje dostatečně nabitá, nebo k p ístroji p ipojte nabíječku. Po aktualizaci softwaru p ístroje nebo aplikací nemusejí být aktuální pokyny v uživatelské p íručce. Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače Software telefonu m žete aktualizovat pomocí sady Nokia Ovi Suite v počítači. Budete pot ebovat kompatibilní počítač, vysokorychlostní p ipojení k internetu a kompatibilní datový kabel USB pro p ipojení telefonu k počítači. Další informace a sadu Nokia Ovi Suite ke stažení najdete na webu Nastavení P ístroj má obvykle služby MMS, GPRS, streamování a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele síťových služeb. Tato nastavení m žete mít v p ístroji již nainstalována provozovatelem služby nebo je m žete p ijmout od provozovatele ve speciální textové zprávě nebo si je u provozovatele vyžádat. Obecné nastavení p ístroje, nap íklad jazyk, pohotovostní režim, nastavení displeje nebo zámek klávesnice, m žete změnit. P ístupové kódy Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic) Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic) Číslo IMEI (15 číslic) Chrání SIM kartu p ed neoprávněným použitím nebo umožňují p ístup k některým funkcím. P ístroj m žete nastavit tak, aby p i zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud t ikrát za sebou zadáte nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2. Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb. Slouží k identifikaci platných p ístroj v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat nap íklad ukradené p ístroje. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#. 122

123 Kód zámku (bezpečnostn í kód) (min. 4 číslice nebo znaky) Pomáhá p ístroj chránit p ed zneužitím. P ístroj m žete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od p ístroje. Pokud kód zapomenete a p ístroj je zamknout, bude p ístroj vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a m že dojít k odstranění osobních dat z p ístroje. Další informace zjistíte ve st edisku Nokia Care Point nebo u prodejce. Vzdálené zamykání Sv j p ístroj m žete zamknout p edem nastavenou textovou zprávou z jiného p ístroje. Na dálku m žete zamknout i paměťovou kartu. Zapnutí vzdáleného zamykání 1 Zvolte Menu > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Nas. zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno. 2 Zadejte obsah textové zprávy (5 až 20 znak ), ově te ho a zadejte zamykací kód. Zamknutí p ístroje na dálku Napište nastavenou textovou zprávu a pošlete ji do p ístroje. Pro odemknutí p ístroje pot ebujete kód zámku. Prodloužení životnosti baterie Mnohé funkce p ístroje zvyšují nároky na výkon baterie a snižují životnost baterie. Chcete-li energií baterie šet it, využijte tyto rady: Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v pr běhu používání jiných funkcí zvyšují spot ebu energie baterie. Když technologii Bluetooth nepot ebujete, deaktivujte ji. Funkce používající bezdrátové sítě WLAN nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v pr běhu používání jiných funkcí zvyšují spot ebu energie baterie. Funkci bezdrátové sítě WLAN p ístroj Nokia vypne, když se nepokoušíte o p ipojení, nejste p ipojeni k p ístupovému bodu ani nehledáte dostupné sítě. Pro další snížení spot eby energie m žete nastavit, aby p ístroj nevyhledával na pozadí dostupné sítě nebo je vyhledával méně často. Pokud jste možnost Spojení paketovými daty v nastavení p ipojení nastavili na hodnotu Je-li dostupné a nejste v oblasti pokrytí paketovou datovou sítí (GPRS), pokouší se p ístroj pravidelně navázat paketové datové spojení. Chcete-li prodloužit provozní dobu p ístroje, zvolte možnost Spojení paketovými daty > Podle pot eby. Když v aplikaci Mapy p ejdete na novou oblast, stahuje aplikace nové mapové podklady, a to klade zvýšené nároky na baterii. Automatické stahování nových map m žete vypnout. 123

124 Pokud je síla signálu celulární sítě ve vaší oblasti p íliš proměnlivá, musí p ístroj dostupnou síť hledat opakovaně. To zvyšuje nároky na baterii. Pokud je nastaven duální režim sítě, hledá p ístroj síť 3G. P ístroj m žete nastavit tak, aby používal pouze síť GSM. Chcete-li používat pouze síť GSM, stiskněte tlačítko Menu > Nastavení a zvolte možnost P ipojení > Síť > Režim sítě > GSM. Podsvícení displeje zvyšuje nároky na baterii. V nastavení displeje m žete změnit prodlevu vypnutí podsvícení. Zvolte možnost Menu > Nastavení a Telefon > Displej > Prodleva osvětlení. Chcete-li nastavit světelné čidlo sledující světelné podmínky a upravující jas displeje, zvolte v nastavení displeje možnost Světelné čidlo. Ponechání spuštěných aplikací na pozadí zvyšuje spot ebu energie z baterie. Chcete-li ukončit aplikace, které nepoužíváte a nereagují, zvolte možnost Volby > Ukázat otev. aplikace a tlačítkem Menu p ejděte na aplikaci. Podržením stisknutého tlačítka Menu otev ete aplikaci a zvolte možnost Volby > Konec. Zvětšení dostupné paměti Pot ebujete více dostupné paměti pro nové aplikace a obsah? Zobrazení množství paměti k dispozici pro různé typy dat Zvolte možnost Menu > Aplikace > Kancelá > Spr. souborů. Mnoho funkcí p ístroje ukládá data do paměti. Zmenšuje-li se dostupná paměť v některé paměti p ístroje, p ístroj vás na to upozorní. Zvětšení dostupné paměti P eneste data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici) nebo do kompatibilního počítače. Chcete-li odstranit již nepot ebná data, odstraňte je v aplikaci Správce soubor nebo v p íslušné aplikaci. M žete odstranit nap íklad: zprávy ze složek v aplikaci Zprávy a p ijaté zprávy el. pošty ze schránky P ijaté, uložené webové stránky, kontaktní informace, poznámky z kalendá e, nepot ebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce aplikací, instalační soubory (SIS nebo SISX) aplikací, které jste nainstalovali. P eneste instalační soubory do kompatibilního počítače. obrázky a videoklipy z aplikace Fotografie. Soubory zálohujte do kompatibilního počítače. Chraňte životní prost edí Úspory energie Pokud se budete ídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii: 124

125 Zavírejte aplikace a p ipojení, které nepot ebujete (nap íklad p ipojení Bluetooth nebo p ipojení k síti WLAN). Snižte jas obrazovky. Nastavte p ístroj tak, aby po minimální době neaktivity p echázel do režimu úspory energie. Vypněte nepot ebné zvuky jako jsou tóny tlačítek a dotykové obrazovky. Recyklace Symbol p eškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má p ipomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do net íděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prost edí související s p ístrojem najdete na adrese Informace o výrobku a bezpečnostní informace P íslušenství Po skončení životnosti p ístroje lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiál ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle.Pokyny k recyklování starých výrobk Nokia a hledání sběrných st edisek zjistíte na stránce p i p ístupu z mobilního p ístroje na stránce nokia.mobi/ werecycle nebo na telefonní lince kontaktního st ediska Nokia. Balení a uživatelské p íručky recyklujte v místním recyklačním st edisku. Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a p íslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typ m že zp sobit zrušení osvědčení nebo záruk a m že být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií m že zp sobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí. Informace o dostupnosti schválených p íslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného p íslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel. Baterie Informace o baterii a nabíječce P ístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto p ístrojem je BL-4D. Nokia m že pro tento p ístroj vyrobit další modely baterií. Tento p ístroj je určen pro používání p i nabíjení z těchto nabíječek: AC-10. P esné číslo modelu nabíječky se m že lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K nebo B. S tímto p ístrojem mohou být kompatibilní i nabíječky jiných výrobc kompatibilní s normou IEC/EN 62684, p ipojované k datovému portu micro-usb. 125

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS

Stručná příručka. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic , 1. vydání CS Stručná příručka Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211325, 1. vydání CS Tlačítka a části 9 Druhý fotoaparát 10 Tlačítko hlasitosti a zoomu 11 Tlačítko multimédií 12 Přepínač zamykání displeje a tlačítek

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více

Nokia X7 00 - Uživatelská p íručka

Nokia X7 00 - Uživatelská p íručka Nokia X7 00 - Uživatelská p íručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Umístění antén 8 Headset 8 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 13 První použití

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 4. vydání 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-505 je ve shodě se základními požadavky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka 9216118 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 6 Tlačítka

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Nokia 603 - Uživatelská p íručka

Nokia 603 - Uživatelská p íručka Nokia 603 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Vložení SIM karty 6 Vložení paměťové karty 8 Nabíjení telefonu 9 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Zamknutí

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné Nokia N85 Začínáme 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi a Nokia Care jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia N97 mini - Uživatelská příručka 2. vydání Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Kancelářské aplikace 8 Síťové služby 8 Sdílená

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská příručka 4. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Kancelářské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Hledání nápovědy

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru na dálku 7 Aktualizace softwaru přístroje

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 5.4. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

Nokia 700 - Uživatelská p íručka

Nokia 700 - Uživatelská p íručka Nokia 700 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie p es rozhraní USB

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

Vítejte přejděte na stránku přejděte na stránku

Vítejte přejděte na stránku  přejděte na stránku Vítejte eský Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Uživatelská příručka. Mini mobilní telefon

Uživatelská příručka. Mini mobilní telefon Uživatelská příručka Mini mobilní telefon Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod. Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 7 Tlačítka

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 5.3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání

Nokia N97 - Uživatelská příručka. 5. vydání Nokia N97 - Uživatelská příručka 5. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Hledání nápovědy 9 Podpora 9 Nápověda v přístroji 9 Dokažte s přístrojem

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6 00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6 00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6 00 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-491 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00. 2. vydání

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00. 2. vydání Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Návod pro Samsung Galaxy S6 edge+ (G928F)

Návod pro Samsung Galaxy S6 edge+ (G928F) Návod pro Samsung Galaxy S6 edge+ (G928F) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově

Více

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Zapnutí a vypnutí telefonu

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 5.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Nokia N8 00 - Uživatelská příručka

Nokia N8 00 - Uživatelská příručka Nokia N8 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti hovoru, skladby nebo videoklipu 9 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky 9 Vkládání

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00. 4. vydání

Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00. 4. vydání Uživatelská příručka k přístroji Nokia X6-00 4. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 7 Síťové služby 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení SIM karty a baterie 12 Nabíjení baterie 14

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více